Sunteți pe pagina 1din 38

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Contabilitatea și Informatică de Gestiune

RAPORT DE EVALUARE
Turism Felix SA

Profesor coord:

Lect. Univ. Dr. TUTUI DANIELA

Studentii:

Gidea Daniel – Marius (Grupa 651)

Ilie Andreea – Vasi

Ilinca Lavinia – Mihaela

Ion Mihai – Marian


CUPRINS

I. Termeni de referință ai evaluării


II. Diagnostic

2.1 Diagnostic Juridic

2.2 Diagnostic Operațional

2.3 Diagnostic Resurse Umane

2.4 Diagnostic Comercial

2.5 Diagnostic Economico - Financiar

2.5.1 Patrimoniul net și sursele de finanțare

2.5.2 Analiza structurii activului

2.5.3 Analiza structurii pasivului

2.5.4 Analiza finanțării/ îndatorării pe baza ratelor

2.5.5 Echilibru financiar

2.5.6 Corelație Creanțe - Obligații

2.5.7 Lichiditate imediată

2.5.8 Dinamica structurii contului de profit și pierdere

2.5.9 Evoluția și ponderea prin elementelor de cheltuieli

2.5.10 Ponderea cheltuielilor în CA

2.5.11 Analiza Rentabilitații

III. Abordarea valorii – aplicarea metodei DCF și a metodei comparației

3.1 Metoda fluxului de numerar net actualizat DCF

3.2 Metoda comparației pe piața financiară

IV. Reconcilierea și alegerea valorii


V. Contract prestări servicii
I. TERMENI DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII
I.1 IDENTIFICAREA ȘI COMPETENȚA EVALUATORULUI

Prin prezența, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certific că faptele prezente în acest raport
sunt adevarate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt
limitate de ipotezele considerate și de condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile
personale, neinfluențate de niciun factor. În plus, certificăm că nu avem niciun interes prezent la
întreprinderea care face subiectul prezentului raport de evaluare și niciun interes sau influență legată de
părțile implicate.

Suma ce este oferită în schimbul prestării de servicii, consemnată în contract, nu are nicio legatură cu
declararea în raport a unei anumite valori sau interval de valori, care să favorizeze clientul. Analizele și
opiniile au fost bazate și dezvoltate conform reglementarilor din Standardele de evaluare ANEVAR.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al profesiei sale. Întreprinderea și bunurile ce contribuie la


desfășurarea activității întreprinderii inspectate de echipă și de de evaluator. În elaborarea prezentului raport
nu s-a acordat asistență semnificativă din partea nici unei personae în afara evaluatorilor.

Prezentul raport se supune normelor în vigoare și poate fi expertizat de catre unul din membrii autorizati
special în acest sens.

La data elaborării acestui raport, evaluatorul a îndeplinit cerințele programuui de pregătire ANEVAR.

I.2 Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați

Lucrarea este executată de către SC EVALUARE SRL, firma autorizată de evaluare Date de identificare
a firmei ce se ocupă cu evaluare:

-sediul în Strada Piața Romana, nr 6, Sector 1, cod postal 010374, București ,

- CUI 11059542

- telefon (021) 319 19 90

Utilizatorii ce se folosesc de raportul în cauză sunt : solicitanții. și anume acționarii întreprinderii

I.3 Scopul evaluării

Scopul elaborării lucrării îl reprezintă stabilirea prețului acțiunilor emitentului S.C. TURISM FELIX S.A
în vederea aplicării procedurii de retragere a acționarilor din societate, ca urmare a derulării ofertei
publice de preluare (cumpărare) adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare la emitentul S.C.
TURISM FELIX S.A
I.4 Identificarea întreprinderii supuse evaluării

S.C. Turism Felix S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J05/132/1991,
având cod unic de înregistrare RO 108526.

Funcţionează ca o societate pe acţiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi


completările ulterioare, având drept activitate de bază tratament balnear, alimentaţie publică şi agrement,
turism intern şi internaţional, exploatarea surselor de apă termominerală şi distribuirea acestora. Obiectul
de activitate este prevăzut la art.5 din Actul Constitutiv al societăţii şi potrivit clasificării CAEN
activitatea principală este Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare – cod CAEN 5510.

1.5 Tipul valorii

Luând în considerare scopul evaluării, tipul valorii adecvat este valoarea de piață, definite de SEV 100-
Cadrul General ca fiind:

Sume estimate pentru care un active sau datorie ar putea fi schimbat sau schimbată, la data evaluării între
un comparator hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzație nepărtinitoare, după un marketing adecvat și
în care părțile au acționat fiecare în cunostință de cauză, prudent și fără constrângere.

1.6 Data evaluării

Data la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare și valorile estimate în prezentul raport
sunt corespunzatoare datei de 31.12.2018.

1.7 Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării


A. Informații primite de la client
 Situațiile financiare
 Balanța analitică
 Activitatea comercială a companiei
 Situația patrimonială
B. Informații colectate de evaluator
 Colectarea datelor cu privire la evoluția firmei pe piată, atât a societății în sine cât și a
concurenților, pentru a putea compăra activitatea firmei

Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai înfromațiile puse la dispoziție, acesta din urmă a obținut
informații, opinii din surse considerate a fi corecte și de încredere, dar nu își asuma nicio responsabilitate în
cazul în care sunt incorecte.

1.8 Ipoteze și ipoteze speciale


8.1 Ipoteze:

Principalele ipoteze sunt luate în considerare pe durata realizării raportului de evaluare:

Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către societate și au


fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau invetigații suplimentare. Informația furnizată de către
terți este considerată a fi de încredere. Se presupune că amplasamentele sunt în deplină concordanță cu
toate reglementările locale. Membrii colectivului de elaborare își asumă întreagă respeonsabilitate pentru
opiniile exprimate în lucrare.

8.2. IPOTEZE SPECIALE:

Raportul de evaluare este valabil în conditiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii
sale.

Dacă aceste condiții se vor modifica, concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.

1.9 Natura și sursa informațiilor pe care se va baza evaluare

La întocmirea raportului de evaluare au fost utilizate urmatoarele surse de informare:

SEV 100 - Cadrul general

SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării

SEV 102 - lmplementare

SEV 103 - Raportare

SEV 200 - Întreprinderi și participanții la întreprinderi

SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

SEV 400 - Verificarea evaluărilor;

 Legislația în vigoare
 Informații privind piața
1.10 RESTRICȚII DE UTILIZARE, DIFUZARE SAU PUBLICARE

Contractantul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la
prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al
prezentului contract fără acordul scris şi prealabil al autorității contractante. Dacă există divergenţe cu
privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va
aparţine autorității contractante. Raportul de evaluare este confidenţial şi poate fi utilizat numai pentru
scopul menţionat în raport.

1.11 Declararea conformității evaluării cu SEV

Standardele generale: definițiile și conceptele pe care se bazează această evaluare sunt cele din SEV 100 -
Cadrul general, Misiunea de evaluare au fost definite în conformitate cu SEV102 – Implementare, SEV 3 –
Raportare.

1.12 Descrierea raportului

Raportul este narativ, detaliat, întocmit în confirmitae cu standardele de evaluare și cuprinde, pe lângă
termenii de referință, descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe
care s-a bazat opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau
abatere de la standardul SEV 103, ce reglementează raportarea.

1.13 Modificări ale termenilor de referință ai evaluării

Nu au fost necesare modificări în ceea ce privesc termenii de referință ai evaluării.

II. Diagnosticul
Denumirea entității emitente: S.C. TURISM FELIX S.A.
Sediul social: str. Victoria nr. 22, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, 417500
Numărul de telefon/fax: 0259-318338 / 0259-318297
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 108526
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J05/132/1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14
Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 RON

S.C. Turism Felix S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul
J05/132/1991, având cod unic de înregistrare RO 108526.
Funcţionează ca o societate pe acţiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, având drept activitate de bază tratament balnear, alimentaţie publică şi agrement, turism intern şi
internaţional, exploatarea surselor de apă termominerală şi distribuirea acestora. Obiectul de activitate este
prevăzut la art.5 din Actul Constitutiv al societăţii şi potrivit clasificării CAEN activitatea principală este
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare – cod CAEN 5510.
2.1 Diagnosticul juridic

S.C. Turism Felix S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J05/132/1991,
având cod unic de înregistrare RO 108526. Funcţionează ca o societate pe acţiuni conform Legii nr. 31/1990
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având drept activitate de bază tratament balnear,
alimentaţie publică şi agrement, turism intern şi internaţional, exploatarea surselor de apă termominerală şi
distribuirea acestora. Obiectul de activitate este prevăzut la art.5 din Actul Constitutiv al societăţii şi potrivit
clasificării CAEN activitatea principală este Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare – cod CAEN 5510.
S.C. Turism Felix S.A. a fost înfiinţată iniţial în 15.10.1990, pe structura fostului Complex de Hoteluri şi
Restaurante (CHR), funcţionând ca şi societate pe acţiuni conform

Legii 31/1990 republicată şi Hotărârii de Guvern 1041/1990, cu durata de funcţionare nelimitată. Este o
societate deţinută public, conform terminologiei prevăzută în Legea 297/2004 privind piaţa de capital, fiind
înregistrată la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare conform certificatului de înregistrare a valorilor
mobilare nr. 3191/04.12.2006. Din anul 1997 şi pe parcursul anului 2006, acţiunile societăţii au fost înscrise
şi s-au tranzacţionat pe piaţa bursieră RASDAQ, având simbolul „TUFE”. Evidenţa acţionarilor şi a
acţiunilor deţinute de aceştia este ţinută de către Depozitarul Central potrivit dispoziţiilor Legii 297/2004 şi
contractului nr. 7778/01.03.2007. În 19.02.2007, societatea a fost admisă la tranzacţionare pe piaţa
reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A.

Persoanele ce activează și contribuie la desfășurarea activității, în demersul ei spre îndeplinirea scopului


final și anume acela de obținere a profitului, sunt angajate în baza unor contracte individuale de muncă.

Din punct de vedere al întocmirii situaţiilor financiare societatea aplică Ordinul 2844/2016 emis de
Ministerul Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele
Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt
admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Pe parcursul celor 3 ani, societatea a încheiat diferite contracte de colaborare, de întruire, de internship cu
scoli în vederea pregătirii elevilor în domeniul turismului.

Conform Actului Constitutiv, Descrierea sintetică a impactului activităţilor de bază ale emitentului
asupra mediului înconjurător precum şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea
legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător. Societatea îşi desfăşoară atât activitatea curentă, cât şi cea
de investiţii, în condiţiile unei reale protecţii a mediului înconjurător, obţinându-se autorizațiile de mediu
necesare pentru fiecare tip de activitate.

Privind spre zona fiscala Societatea a calculat impozitul pe profit conform legislației fiscale
românești în sumă de 410.488 lei( conform situatiilor financiare prezentate pentru anul 2018, ultimul an de
analiza). În calculul profitului aferent exercițiului financiar al anului 2018 societatea a respectat principiile
contabile generale și regulile de evaluare, ce trebuiesc avute în vederea obținerii de facilități fiscale.
Incepând cu anul 2017 societatea se încadrează la calcularea impozitului în regim mixt, calculând în cursul
anului impozit specific în valoare de 353.554 lei
Impozitul pe profit aferent exercițiului cuprinde impozitul curent și impozitul amânat.

2.2 Diagnosticul Operațional

Gradul mediu de uzură scăzut se datorează reevaluărilor efectuate pe parcursul anilor, tehnica de
înregistrare a reevaluărilor fiind prin eliminarea amortizării cumulate. Pe ansamblul mijloacelor fixe, se
manifestă un grad mediu de uzură relativ acceptabil, cele mai uzate fiind cele din grupa „alte instalații
tehnice şi mijloace de transport”.
Politica contabilă a societăţii pentru activele corporale reevaluate a fost tratamentul contabil
alternativ, respectiv prezentarea în situațiile financiare a mijloacelor fixe la valoarea reevaluată, mai puțin
amortizarea cumulată.
Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale
societăţii comerciale Nu e cazul.
Principalele capacităţi de cazare, alimentaţie publică şi tratament ale societăţii constă în: un complex de
patru stele (Internaţional) cu o capacitate totală de 340 locuri de cazare, 535 locuri alimentaţie publică, 600
locuri piscină, 400 locuri de tratament balnear şi alte facilităţi, două complexe hoteliere de trei stele (Termal
şi Nufărul) cu o capacitate totală de 448 locuri de cazare, 784 locuri alimentaţie publică, 400 locuri
tratament balnear şi alte facilităţi, patru complexe hoteliere de două stele (Poieniţa, Mureş, Someş şi Unirea)
cu o capacitate totală de 1.588 locuri de cazare, 1.385 locuri alimentaţie publică, 1.400 locuri de tratament
balnear şi alte facilităţi. În afară de aceste complexe societatea are în exploatare trei ştranduri (Apollo, Felix
şi Venus), Clubul Dark cu o capacitate de 300 de locuri.
În total societatea dispune de 2.394 locuri de cazare, 2.892 locuri alimentaţie publică şi cinci baze de
tratament care pot efectua până la 8.300 proceduri pe zi, săli de conferinţă cu o capacitate de 1.100 locuri,
baze de agrement: piscine si ştranduri în aer liber, mini aqua parc, cluburi, terenuri de sport, săli de fitness,
centre de welness etc.
Hotelul Internaţional**** este primul hotel din România care primeşte sigla EUROESPA – med, care atestă
îndeplinirea standardelor Asociaţiei Europene a Staţiunilor Balneare (ESPA) referitoare la infrastructura
generală a terapiilor, igienei şi securităţii turiştilor.
Prin licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 646/04.08.2000 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
a concesionat către S.C. Turism Felix S.A. pentru o perioadă de 20 de ani, cu posibilitatea de prelungire
pentru perioade succesive de câte 5 ani, toate resursele de apă termominerală ale staţiunii rezultate din
captările forate, ceilalţi agenţi economici utilizând această resursă în baza contractelor de livrare încheiate cu
societatea.

IV.2 Diagnostic Resurse Umane

În cursul anului 2018 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administraţie format din trei
membri numiţi în baza unui contract de administrare pentru mandatul 2016-2020, în conformitate cu
hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din 30.12.2016, după cum urmează:

- dr. ec. Mihai Fercală – Preşedinte

- dr. ec. Tudor Ciurezu – Membru

- ec. Cotrău Gheorghe – Membru

Consiliul de Administraţie a monitorizat performanţele operaţionale şi financiare ale conducerii


executive prin intermediul indicatorilor şi criteriilor de performanţă stabilite în Bugetul de venituri şi
cheltuieli şi a altor programe aprobate.

În anul 2018, o preocupare constantă a Consiliului de Administraţie a fost optimizarea procesului decizional
la nivelul conducerii executive şi îmbunătăţirea comunicării în vederea aplicării măsurilor şi hotărârilor
Consiliului de Administraţie cu operativitate şi eficienţă sporită în vederea maximizării rezultatelor obţinute
în activitatea desfăşurată şi minimizarea efectelor negative ale pieţei în care societatea îşi desfăşoară
activitatea.

Conducerea executivă a societăţii a fost asigurată de către o echipă managerială, echipă care la finele anului
2018 avea următoarea componenţă:

- ec. Florian Serac – Director General,

- ec. Popa Marcel – Contabil Şef,

- ec. Hepeş Rodica Melania – Director Comercial,


- dr. Tărău Ion Mircea – Director Medical.

Consiliul de Administraţie a urmărit realizarea programului de activitate propus pentru anul 2018 execuţia
bugetului de venituri şi cheltuieli lunar şi trimestrial şi a programului de investiţii şi reparaţii aprobate.

În anul 2018, Consiliul de Administraţie s-a întrunit lunar în şedinţe de consiliu şi a emis 36 măsuri
şi 6 decizii privind administrarea societăţii. Măsurile şi deciziile luate au vizat toate activităţile desfăşurate
în societate, respectiv activitatea de cazare, alimentaţie publică şi tratament, activitatea de producţie şi
comercială, investiţională şi de reparaţii, resurse umane, activitatea economico-financiară şi audit intern şi
control. Toate eforturile Consiliului de Administraţie şi ale conducerii executive au fost orientate spre
îndeplinirea misiunii societăţii de a asigura servicii de calitate, cu ajutorul unui personal calificat.

Din datele prezentate mai sus rezultă că numărul de salariaţi în anul 2018 a crescut faţă de anul
precedent cu 3,34%, respectiv 25 salariați.
La nivelul complexelor hoteliere şi de agrement numărul de personal a înregistrat următoarea
situaţie:

- structuri cazare → numărul de salariaţi a crescut cu 9,09 % - alimentaţie publică → numărul de


salariaţi a crescut cu 3,22 %

- agrement → numărul de salariaţi a scăzut cu 5,26 %

- baze de tratament → numărul de salariaţi a crescut cu 12,82 %

Din total personal (752 salariaţi), 39,23% sunt bărbaţi (295 salariaţi) şi 60,77 % sunt femei (457
salariaţi). Pe categorii de vârstă, situaţia personalului este următoarea: predomină grupa de vârstă cuprinsă
între 36 - 45 ani cu un număr de 215 salariaţi, iar primele patru grupe de vârstă (până la 45 de ani) cuprind
un număr de 393 salariaţi reprezentând 52,26 din total salariaţi. În ceea ce priveşte calificarea, formarea,
instruirea şi perfecţionarea personalului, sau calificat, perfecţionat, instruit sau şi-au completat studiile în
diferite profesii un număr de 14 salariaţi. La nivelul complexelor hoteliere se efectuează cursuri de instruire
profesională, atât în spaţiul de servire, producţie cât şi în spaţiile de cazare şi de tratament de către
personalul societăţii, respectiv conducătorii locurilor de muncă şi salariaţii de la Biroul Calitate. Instruirile
au la bază temele din Planul de Perfecţionare, anexă la Contractul Colectiv de Muncă şi sunt evidenţiate în
formularele de confirmare a instruirii. În anul 2018 au fost încheiate Acorduri de colaborare, Convenţii de
Practică cu diferite colegii şi asociaţii de profil, pentru instruirea elevilor în domeniul alimentaţiei publice,
respectiv hotelier. Personalul medical, respectiv medicii, au participat la simpozioane, conferinţe şi congrese
naţionale şi internaţionale legate de serviciile medicale oferite de societate în vederea diversificării şi
îmbunătăţii calitative a acestora. Numărul mediu aferent exercițiului financiar al anului 2018 este de 721 de
persoane, din care 39 de persoane de conducere şi 682 de persoane de execuție.
Din datele prezentate mai sus rezultă că numărul de salariaţi în anul 2017 a scăzut faţă de anul precedent cu 2,68%,
respectiv 20 salariați.

La nivelul complexelor hoteliere şi de agrement numărul de personal a înregistrat următoarea situaţie:

- structuri cazare → numărul de salariaţi a scăzut cu 5,71 %

- alimentaţie publică → numărul de salariaţi a scăzut cu 3,50 %

- agrement → numărul de salariaţi a scăzut cu 2,56%

- baze de tratament → numărul de salariaţi a scăzut cu 0,85,%

Din total personal (727 salariaţi), 40,99% sunt bărbaţi (298 salariaţi) şi 59,01 % sunt femei (429 salariaţi).
Pe categorii de vârstă, situaţia personalului este următoarea: predomină grupa de vârstă cuprinsă între 36 - 45
ani cu un număr de 210 salariaţi, iar primele patru grupe de vârstă (până la 45 de ani) cuprind un număr de 344
salariaţi reprezentând 47,32 din total salariaţi. În ceea ce priveşte calificarea, formarea, instruirea şi perfecţionarea
personalului, s-au calificat, perfecţionat, instruit sau şi-au completat studiile în diferite profesii un număr de 36
salariaţi. La nivelul complexelor hoteliere se efectuează cursuri de instruire profesională, atât în spaţiul de servire,
producţie cât şi în spaţiile de cazare şi de tratament de către personalul societăţii, respectiv conducătorii locurilor de
muncă şi salariaţii de la Biroul Calitate. Instruirile au la bază temele din Planul de Perfecţionare, anexă la Contractul
Colectiv de Muncă şi sunt evidenţiate în formularele de confirmare a instruirii. În anul 2017 au fost încheiate Acorduri
de colaborare, Convenţii de Practică cu diferite colegii şi asociaţii de profil, pentru instruirea elevilor în domeniul
alimentaţiei publice, respectiv hotelier. Personalul medical, respectiv medicii, au participat la simpozioane, conferinţe
şi congrese naţionale şi internaţionale legate de serviciile medicale oferite de societate în vederea diversificării şi
îmbunătăţii calitative a acestora.

Numărul mediu aferent exercițiului financiar al anului 2017 este de 727 de persoane, din care 41 de persoane
de conducere şi 686 de persoane de execuție
Din datele prezentate mai sus rezultă că numărul de salariaţi în anul 2016 a crescut faţă de anul
precedent cu 7,64%, respectiv 53 salariați. La nivelul complexelor hoteliere şi de agrement numărul de
personal a înregistrat următoarea situaţie:

- structuri cazare → numărul de salariaţi a crescut cu 8,02 %

- alimentaţie publică → numărul de salariaţi a crescut cu 9,36 %

- agrement → numărul de salariaţi a crescut cu 18,18%

- baze de tratament → numărul de salariaţi a crescut cu 8,26,%

Din total personal (747 salariaţi), 41,63% sunt bărbaţi (311 salariaţi) şi 58,37 % sunt femei (436
salariaţi). Pe categorii de vârstă, situaţia personalului este următoarea: predomină grupa de vârstă cuprinsă
între 36 - 45 ani cu un număr de 231 salariaţi, iar primele patru grupe de vârstă (până la 45 de ani) cuprind
un număr de 431 salariaţi reprezentând 57,70 din total salariaţi. În ceea ce priveşte calificarea, formarea,
instruirea şi perfecţionarea personalului, s-au calificat, perfecţionat, instruit sau şi-au completat studiile în
diferite profesii un număr de 43 salariaţi. La nivelul complexelor hoteliere se efectuează cursuri de instruire
profesională, atât în spaţiul de servire, producţie cât şi în spaţiile de cazare şi de tratament de către
personalul societăţii, respectiv conducătorii locurilor de muncă şi salariaţii de la Biroul Calitate. Instruirile
au la bază temele din Planul de Perfecţionare, anexă la Contractul Colectiv de Muncă şi sunt evidenţiate în
formularele de confirmare a instruirii. În anul 2016 au fost încheiate Acorduri de colaborare, Convenţii de
Practică cu diferite colegii şi asociaţii de profil, pentru instruirea elevilor în domeniul alimentaţiei publice,
respectiv hotelier. Personalul medical, respectiv medicii, au participat la simpozioane, conferinţe şi congrese
naţionale şi internaţionale legate de serviciile medicale oferite de societate în vederea diversificării şi
îmbunătăţii calitative a acestora. Numărul mediu aferent exercițiului financiar al anului 2016 este de 725 de
persoane, din care 41 de persoane de conducere şi 682 de persoane de execuție.

CONDUCERE

În cursul anului 2017 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administraţie format din trei membri
numiţi în baza unui contract de administrare pentru mandatul 2016- 2020, în conformitate cu hotărârea Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din 30.12.2016, după cum urmează:

- dr. ec. Mihai Fercală – Preşedinte

- dr. ec. Tudor Ciurezu – Membru

- ec. Cotrău Gheorghe – Membru Consiliul de Administraţie a monitorizat performanţele operaţionale şi


financiare ale conducerii executive prin intermediul indicatorilor şi criteriilor de performanţă stabilite în Bugetul de
venituri şi cheltuieli şi a altor programe aprobate.

În anul 2017, o preocupare constantă a Consiliului de Administraţie a fost optimizarea procesului decizional
la nivelul conducerii executive şi îmbunătăţirea comunicării în vederea aplicării măsurilor şi hotărârilor Consiliului de
Administraţie cu operativitate şi eficienţă sporită în vederea maximizării rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată
şi minimizarea efectelor negative ale pieţei în care societatea îşi desfăşoară activitatea. Conducerea executivă a
societăţii a fost asigurată de către o echipă managerială, echipă care la finele anului 2017 avea următoarea
componenţă:

- ec. Florian Serac – Director General,

- ec. Popa Marcel – Contabil Şef,

- ec. Hepeş Rodica Melania – Director Comercial,

- dr. Tărău Ion Mircea – Director Medical. Consiliul de Administraţie a urmărit realizarea programului de
activitate propus pentru anul 2017 execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli lunar şi trimestrial şi a programului de
investiţii şi reparaţii aprobate.

În anul 2017, Consiliul de Administraţie s-a întrunit lunar în şedinţe de consiliu şi a emis 31 măsuri şi 11
decizii privind administrarea societăţii. Măsurile şi deciziile luate au vizat toate activităţile desfăşurate în societate,
respectiv activitatea de cazare, alimentaţie publică şi tratament, activitatea de producţie şi comercială, investiţională şi
de reparaţii, resurse umane, activitatea economico-financiară şi audit intern şi control. Toate eforturile Consiliului de
Administraţie şi ale conducerii executive au fost orientate spre îndeplinirea misiunii societăţii de a asigura servicii de
calitate, cu ajutorul unui personal calificat. De asemenea, obiectivul prioritar este dezvoltarea bazei tehnico-materiale,
reabilitarea şi modernizarea celei existente, printr-un program coerent şi consecvent de investiţii, în condiţiile unei
reale protecţii a mediului înconjurător. Efortul previzional şi de organizare al Consiliului de Administraţie s-a
concretizat în programe de dezvoltare viitoare a societăţii, programe de marketing, programe de informatizare,
programe de promovare şi recrutare a personalului şi creştere a calităţii produsului turistic, sisteme de proceduri
pentru principalele activităţi ale societăţii şi reconsiderarea structurii organizatorice a acesteia. Precizăm că societatea
nu are cunoştinţă ca persoanele prezentate să fi fost implicate în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani sau
să fi avut restricţii privind ocuparea de funcţii de conducere în cadrul societăţii. Nu există acorduri, înţelegeri sau
legături de familie între membrii consiliului de administraţie şi membrii conducerii executive.

IV.3 Diagnosticul Comercial


Cifra de afaceri obţinută de 79.391.953 lei este compusă în principal din venituri obţinute de la trei
clienţi şi anume Casa Naţională de Pensii Publice (11.308.451 lei cu pondere de 14,24% în cifra de afaceri),
SC Exim Tour SRL (5.325.796 lei cu o pondere de 6,70% în cifra de afaceri), respectiv Transilvania Hotels
& Travel SA (5.953.011 lei cu pondere de 7,49% în cifra de afaceri.

În analiza rezultatelor principalilor indicatori ai activităţii turistice pentru anul 2018, primul indicator
analizat este gradul de ocupare al locurilor (indicele mediu de utilizare a capacităţii în funcţiune), care la
nivelul anului 2018 a fost de 62,91%, fiind cu 15,26 puncte procentuale mai mare decât cel din anul 2017
(când a fost 47,76%). Gradul de ocupare al locurilor indică eficienţa utilizării capacităţilor de cazare în
funcţiune, în acest sens este de menţionat faptul că în 2018 capacităţile de cazare în funcţiune au fost mai
mari decât în 2017 cu 2,3% 12.302 locuri şi o parte din capacităţile de cazare sunt închise în perioadele de
cerere redusă (în extrasezon, trimestrele I şi IV). Aceste motive, împreună cu creşterea uşoară a duratei
sejurului mediu, au determinat în anul 2018 realizarea unui grad mediu de ocupare al locurilor în funcţiune
mai mare decât cel înregistrat în anul 2017. Cât priveşte totalul zilelor-turist realizate, în anul 2018 s-a
înregistrat o creştere de 35 % (91.068 zile-turist) faţă de anul 2017: - creşterea numărului de zile-turist
realizate cu 35% (91.068 zile-turist), de la 260.229 zile-turist în 2017 la 351.297 zile-turist în 2018; - zilele-
turist totale realizate în 2017 au atins cifra de 351.297 zile-turist, din care zilele-turist realizate de cetăţenii
români s-au cifrat la 338.835 şi cele realizate de străini la 12.462 zile turist.

Ca structură, în anul 2018 faţă de 2017 s-au înregistrat modificări la următoarele categorii de zile-turist: -
scăderea numărului de zile-turist pe segmentul de primire turistică de 4*; de la 76.108 în 2017 la 72.084 în
2018 (5,29%, 4.024 zile-turist) - creşterea numărului de zile-turist pe segmentul de primire turistică de 3*;
de la 96.751 în 2017 la 103.597 în 2018 (7,08%, 6.846 zile-turist) - creşterea numărului de zile-turist pe
segmentul de primire turistică de 2*; de la 87.370 în 2017 la 175.616 în 2018 (101% 88.246 zile-turist). -
venitul mediu/zi turist în anul 2018 este de 244,23 lei, mai mare cu 13,18 lei faţă de anul precedent (231,05
lei) în condiţiile scăderii numărului de zile-turist. - a scăzut numărul de zile-turist străini cu 38%, adică cu
7.641 zile-turist ; - a crescut sejurul mediu de la 4,25 zile în 2017 la 5,46 zile în 2018, creşterea mai
accentuată înregistrându-se la turiştii romani de la 4,14 zile în 2017 la 5,43 zile în 2018;

Numărul total de turişti a crescut de la 61.202 în 2017 la 64.353 în 2018, creşterea fiind de 3.151 turişti.
În 2018 au fost realizate un număr de 351.297 zile-turist, mai mult cu 91.068 zile-turist faţă de anul
precedent. Politica societăţii privind creşterea numărului de turişti sosiţi s-a concertat pe contractările directe
fapt ce a generat creşterea pe relaţia de turism intern organizat. Aceste cifre plasează S.C. Turism Felix S.A.
pe o poziţie importantă în cadrul turismului pentru sănătate din România

ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE

Toţi furnizorii sunt certificaţi ISO/HCCP sau sunt în curs de certificare. Furnizorii acceptaţi au fost
evaluaţi în baza ISO9001. Toate mărfurile alimentare şi materialele aprovizionate sunt însoţite de certificate
de calitate, declaraţie de conformitate, fişă de securitate, certificat sanitar veterinar în funcţie de specificul
fiecărui produs. Aprovizionarea cu materii prime se face direct de la furnizori sau distribuitori direcţi,
reuşindu-se astfel negocierea unor preţuri avantajoase pentru societate. Preţurile sunt bine corelate în raport
cu calitatea. Stocurile de materii prime şi materiale sunt la nivelul minimului necesar. Datorită aprovizionării
sistematice nu se creează goluri în stocul de materii prime şi materiale. Acest lucru determină o bună viteză
de rotaţie a stocurilor (19,27 zile). Furnizorii de materii prime şi materiale manifestă încredere în soliditatea
financiară a societăţii, existând puţine cazuri în care se efectuează operaţiuni de decontare prin instrumente
ca CEC-uri sau bilete la ordin. S-au negociat condiţii de plată în conformitate cu prevederile Codului civil cu
termene între 12 şi 60 de zile. Principalii furnizori sunt: - mărfuri alimentare: SC Ferma Zootehnică SRL
Baia Mare, SC Romconex SRL Oradea, SC Metro Cash&Carry SRL, SC Moisi Serv SRL, SC Vandana SRL
Oradea, SC Panificatie Tomis SRL Oradea, SC Pelops SRL Oradea, SC Macromex SRL, SC Coca Cola
HBC SA România, SC Pigalle&Colors SRL, SC Matros SRL Oradea, SC Agroalim Distribution SRL
Bucureşti, SC Forelit SRL Sălard, SC Selgros Cash&Carry SRL. - materiale: SC Euro Auto SRL, SC Tiger
Amira SRL, SC Arc Electronic SRL, SC Florencio SRL, SC Dito SRL, SC Fado Trade SA, SC Apullum SA
Alba Iulia, SC Dimanche SRL Timişoara - lucrări construcţii montaj, reparaţii şi echipamente: SC Star
Decor SRL Oradea, SC Inselma SRL, SC Crito Prod SRL, SC Victema SRL, SC Minela Exim SRL, SC Otis
Lift SRL - utilităţi: SC Met România Energy SRL, SC Termoficare SA Oradea, SC RDS&RCS Romania
SRL, SC Compania de Apa SA.

ANALIZA CONCURENȚIALă

În România există un număr semnificativ de staţiuni turistice orientate cu precădere spre segmentul
balnear cele mai cunoscute fiind Băile Herculane, Sovata, Băile Olăneşti, Covasna, Vatra Dornei, Băile
Tuşnad, Ocna Şugatag, Năvodari, Sângeorz Băi, Slănic Moldova, Mangalia, Soveja. Baza turistică a acestor
staţiuni este formată în principal din complexele hoteliere construite înainte de 1989 unele dintre ele fiind
supuse investiţiilor destinate modernizării odată cu preluarea lor de diverşi investitori.

Un concurent important al societăţii îl reprezintă societatea SIND România reorganizată în participaţiune,


din care SC CSDR SIND Turism SRL şi SC SIND Tour Trading SRL, care deţin active în staţiune. SC
SIND România este considerată drept una dintre cele mai importante companii de turism din România.
Aceasta deţine aproximativ 20.000 locuri de cazare (hoteluri, vile) cu precădere în categoria de două stele
din care 10% în staţiunea Băile Felix. Important de precizat este faptul că fiecare din staţiunile amintite mai
sus sunt specializate în tratamentul unor afecţiuni specifice neputând fi vorba astfel despre o concurenţă
directă între ele. Un alt aspect important în demersul analizei concurenţei este şi categoria de servicii
turistice oferită de societăţi, existând de regulă un segment de clienţi bine delimitat în cazul fiecărei societăţi
care nu corespunde de regulă celorlalte societăţi. Prin urmare putem vorbi despre o concurenţă directă doar
la nivel local, în cadrul staţiunii Băile Felix, aici fiind vorba în principal despre acelaşi segment de clienţi
care vizează proprietăţile curative specifice apei termale din staţiune.

De menţionat faptul că sursele de apă termală în staţiunea Băile Felix se află în proprietatea societăţii
ca urmare a concesionării acestora de către stat pe o perioadă de 20 ani. Situaţia concurenţială pentru
produsul turistic tratament balnear: - în localitatea Băile Felix: o SC CSDR SIND Turism SRL, SC SIND
Tour Trading SRL, SC Transilvania Tour SA, pensiuni, etc. o Hotel President ****: 196 locuri cazare, 200
locuri restaurant, 350 locuri sală de nunti, centru wellness, aqua parc inaugurat în anul 2012 care face
concurenţă directă hotelurilor Internaţional**** , Termal*** şi Nufărul*** o Spitalul de Recuperare Băile
Felix: 150 paturi în Băile Felix şi 90 paturi în Băile 1 Mai. Spitalul dispune de o secție nouă de tratament
ambulatoriu unde, în baza dovezi de asigurat şi biletului de trimitere de la medicul de familie sau de
specialitate, tratamentul este gratuit. Acesta reprezintă cea mai mare concurenţă la nivelul hotelurilor de 2
stele . - în localitatea Băile 1 Mai: o Hotel Ceres **(474 locuri) UTB (aparţine de Casa Națională de Pensii)
care, pe lângă tratamentele de tratament balnear, din anul 2012 dispune de o salină artificială lărgindu-şi aria
de tratamente cu cele ale aparatului respirator. o Hotel Perla *** 100 locuri face concurenţă hotelurilor de 3
stele. - în ţară: SC Sovata SA, SC Băile Herculane SA

IV.4 Diagnostic economico-financiar


IV.4.1 Patrimoniului net și a surselor sale de finanțare
Pe parcursul celor 3 ani putem observa o creștere ușoară a ceea ce înseamna activ total la nivelul
societății. De asemenea, datoriile totale au cunoscut o creștere. Capitalul subscris a rămas constant,
neintervenind modificări la nivelul acestuia. Rezultatul reportat, de asemenea, nu suferă modificari pe
perioada analizată. Rezervele înregistrează cea mai mare valoare în anul 2017, fapt generat de
reevaluările mijloacelor fixe.

Analiza Structurii Activului

Făcând o analiză comparativă pe parcusul celor 3 ani analizati, observăm o continuă creștere la
nivelul activelor imobilizate, fapt datorat creșterii investițiilor de la un an la altul. În tot acest timp,
imobilizările necorporale au cunoscut o scădere, în timp ce imobilizările corporale au fost cele ce au
înregistrat o creștere simțitoare, respectiv, în anul 2018 față de 2017, imobilizarile corporale au crescut cu
10%, ca mai apoi, în anul 2018 să crească cu 5% față de perioada anterioară. Această creștere este pusă
pe seama investițiilor ce au fost făcute pe partea aceasta, pe partea de imobilizari pentru a ajuta întreaga
activitate a întreprinderii să se dezvolte.

.
Activele circulate, de asemenea, au cunoscut o creștere de la un an la altul, pe întreaga perioadă
analizată a celor 3 ani. Stocurile au scăzut în anul 2017, cu respectiv 18%. Activitatea întreprinderii fiind
preponderent bazată pe prestare de servicii, stocurile nu joacă un rol imporant în activitatea întreprinderii.
De asmenea, creanțele, în anul 2016 au fost neînsemnate, comoarativ cu cei 2 ani următori.
Disponibilitatile au atins cel mai înalt prag al valorii în anul 2018, având o valoare de 16 581 598 lei,
crescut cu respectiv 60% față de perioada precedentă. Activele finaciare rămân constante pe parcursul
celor 3 ani, nefiind modificări la nivelul titlurilor, pe această parte financiară, legată de împrumuturi
acordate.

2.5.3 Analiza Structurii Pasivelor

Partea de pasiv, de asemenea, înregistreaza modificări pe parcrsul celor 3 ani. Astfel, capitalul
subscris nu își schimbă valoarea, acesta rămânând costant, la valoarea de 49 614 946 lei. Revervele
cunosc o crestere, fapt datorat de reevaluarea activelor corporale. De asemenea, rezulatatul reporatat
rămâne constant la o valoare de 1 260 131 lei. În anul 2017, o parte din profit a fost repartizată, fapt
sugerat de scăderea acestuia în anul respectiv. Datoriile, de asemenea, au crescut simțitor, deoarece
întreprindrea atragere resurse pentru a-și susține activitatea. Astfel, obligațiile curente au înregistrat
creșteri de la un an la altul, în timp ce obligațiile pe termen lung sunt absente.

Per total, pasivul se află în creștere pe parcursul celor 3 ani de analiză.


2.5.4 Analiza finanțării/îndatorării pe baza ratelor

Rata stabilității financiare reflectă ponderea surselor de finanțare aflate în utilizare pe perioade medii
și lungi în totalul surselor deținute de întreprindere pentru acoperirea mijloacelor economice. În anii 2016
aceasta a înregistrat un procentaj de 95%, ca mai apoi în 2017 să cunoască o ușoară scădere. În 2018, a
atins pragul de 90%, având parte de o evoluție descarcătoare. Astfel, în anul 2018 ponderea surselor de
finanțare necesare pentru acoperirea mijloacelor economice a suferit o diminuare.

Rata autonimiei financiare, de asemenea, a avut o evoluție descrescătoare, iar acest indicator exprimă
independența financiară a întreprinderii. În 2018, entitatea economică a înregistrat cea mai mică
autonomie financiară, de respectiv 21%.

Rata de îndatotarare globală face referire la ponderea datoriilor în pasivul total. Aceasta crește pe
parcursulor celor 3 ani.

Rata de îndatorare curentă a înregistrat un procent de 9% în anul 2018, fiind și cel mai înalt nivel
atins de întreprindere pe parcursul perioadei analizate. Această rată masoară ponderea datoriilor curente
ce au scadența de până într-un an.

De asemenea, rata obligațiilor curente este egală cu rata de îndatorare curentă, deoarece nu există
acele credite de trezorerie și, astfel, întreprinderea a înregistrat doar datoriile curente.
2.5.5. Echilibrul Financiar

Nr. crt. Indicator Formula calcul  U.M. 2016 2017 2018

Indicatori valorici ai
echilibrului
financiar
Capital propriu +
1 Capital permanent lei 189,293,796 204,488,853 212,915,473
Datorii pe termen lung
2 Active imobilizate bilant lei 179,813,419 193,885,114 202,725,201
Capital permanent -
3 Fond de rulment lei 9,480,377 10,603,739 10,190,272
Active imobilizate

4 Stocuri bilant lei 1,674,896 1,215,865 1,230,328

5 Creante bilant lei 316,786 12,960,781 11,382,412


Datorii curente -
6 Obligatii curente lei 7,700,941 1,066,322 21,414,572
Credite trezorerie
Stocuri + Creante -
7 Necesar de fond de rulment lei 5,709,259- 13,110,324 8,801,832-
Obligatii curente
Fond rulment -
8 Trezoreria neta lei 15,189,636 -2,506,585 18,992,104
Necesar fond rulment
Rate de echilibru financiar

Fond de
1 Rata de finantare a activitatii % 55.18% 52.51% 32.24%
rulment/Active curente
Fond de
Rata de finantare a
2 rulment/Necesar de % -166.05% 80.88% -115.77%
necesarului de fond de rulment
fond de rulment
Fond
3 Rata marjei de securitate rulment*360/Cifra de zile 55.03 63.49 46.21
afaceri
Necesar fond
Durata de rotatie a
4 rulment*360/Cifra de zile -33.14 78.50 -39.91
necesarului de fond de rulment
afaceri
5 Ponderea NFR in CA NFR*100/CA % -9.21% 21.80% -11.09%
6 Numar rotatii NFR CA/NFR nr.rot. -10.86 4.59 -9.02

Echilibrul financiar la nivelul întreprinderii reprezintă acea stare a mărimilor valorice dintr-o
întreprindere caracterizată prin existența unei anumite corespondențe, reflectată printr-un sistem de corelații,
între necesarul de resurse financiare implicat de înfăptuirea unor obiective și acțiuni, apreciate a fi eficiente,
și posibilitățile concrete de procurare a fondurilor bănești respective cu costuri și riscuri minime (corespunde
studiului pe orizontală a bilanțului).
Echilibrul financiar al bilanțului contabil presupune un echilibru între cele două componente ale
sistemului, utilizări (nevoi) și resurse. Pentru a se asigura o stare de echilibru perfect, ar trebui ca activele și
pasivele să fie perfect corelate din punct de vedere al maturității, respectiv:
-active cu lichiditate peste un an = pasive cu exigibilitate peste un an;
-active cu lichiditate sub un an(cu excepția celor de trezorerie) = pasive cu exigibilitate sub un an(cu
excepția celor de trezorerie);
-active de trezorerie = pasive de trezorerie.
Indicatorii absoluți ai echilibrului financiar sunt:
(1) Fondul de rulment (FR)
(2) Necesarul de fond de rulment (NFR)
(3) Trezoreria neta (TN)
Echilibrul financiar rezultă din confruntarea acestor indicatori cu relația: FR – NFR = TN
Fondul de rulement , în anul 2017, a inregistrat o valoare de 10 603 738, fiind cea mai mare valoare
înregistrată pe parcurusl perioadei analizate. Fondul de rulemnt apare ca o marjă de securitate financiară, care permite
întreprinderii să facă față riscurilor pe termen scurt fiind expresia realizării echilibrului financiar pe termen lung. Pe
parcursul perioadei analizate societatea înregistrează valori pozitive la nivelul fondului de rulement, fapt ce justifică
starea favorabilă a firmei, caracterizată prin surse permanente care acoperă și exceed necesitățile pe termen lung, de
asemenea, se degajă un excedent de resurse permanente cu care se poate interveni pentru finanțarea activității curente.

Pe de altă parte, necesarul de fond de rulment, are în vedere echilibrul financiar pe termen scurt. 2017 fiind
anul valorii superioare celorlalți ani. Această valoare prezintă situația necesităților financiare pe termen scurt ale
întreprinderii în comparație cu resursele atrase pe termen scurt. Pe parcusrul celor 3 ani analizați, NFR înregistrează
valori pozitive, caz în care există o parte a stocurilor și creantelor nefinanțate din obligațiile pe termen scurt. Se
impune existența unui fond de rulment pozitiv, care să acopere nevoile curente. Poate fi o situație normală dacă durata
medie de încasare a creanțelor este inferioarî celei de platî a obligațiilor.

În ceea ce privește trezoreria neta, anul 2017, afișează o valoare negativă de 2 506 585, caz în care firma are
nevoi temporare de finanțare. Ceilalti 2 ani, înregistrându-se valori pozitive, astfel activitatea firmei a degajat un
excedent de disponibilități.

2.5.6 Corelația Creanțe-Obligații

Cifra de afaceri la 1 leu activ în anul 2016 este de 0.31 lei, suferă o scădere în anul 2017 ajungând la
0.28, iar în anul 2018 durata de trasformare a activelor în vânzări atinge valoarea cea mai mare de 0.34.
2.5.7 Lichiditate imediată

Lichiditatea generală arată cât de lichide sunt activele curente, cat de repede pot fi transformate în bani. Cel
mai mare coeficient este în anul 2.23. Un coeficient destul de mare al lichiditatii generale duce la
supradimensionarea activelor curente.

Lichiditatea rapidă, dă la o parte stocurile din activele curente, rămânând disponibilitațile și creanțele. De
asemena, aceasta a înregistrat coeficientul maxim în anul 2016. Lichiditatea imediată face referire la disponibilul
raportat la datoriile curente, coeficientul de 1.49 înregistrat în anul 2016. Prin urmare, ratele de lichiditate au
înregistrat valorile maxime în anul 2016.

2.5.8 Dinamica structurii contului de profit și pierdere

Veniturile din vânzarea mărfurilor cunosc o creștere treptată pe parcursul anilor, fapt ce atrage după
sine și o creștere a CA. Societatea înregistrează profit, profit ce cunoaște o evoluție favorabilă în creștere în
perioada 2015-2018.
2.5.9 Evolutia și ponderea principalelor elemente de cheltuieli

Pentru a fi sustinută activitatea se degajă cheltuieli ce susțin activitatea. Astfel cheltuielile ce se


înregistrează pe partea de exploatare sunt într-o continuă creștere, însă și veniturile cunosc o creștere,
acoperind aceste cheltuieli.
2.5.10 Ponderea cheltuielilor în Cifra de Afaceri
structura an
Denumirea indicatorului 2016 structura an 1 2017 structura an 2 2018
3
1. Cifra de afaceri netă,
62,022,062 100.00% 60,126,662 100 79,391,952 100
din care:
Cheltuieli cu materiile
prime şi materialele 3,389,681 5.47% 3,237,716 5.38% 5,838,619 7.35%
consumabile

Alte cheltuieli materiale 1,255,881 2.02% 1,319,232 2.19% 17,299,955 21.79%

Alte cheltuieli din


6,819,108 10.99% 7,687,307 12.79% 8,072,678 10.17%
afară(cu energie şi apă)

Cheltuieli privind
7,790,890 12.56% 7,185,362 11.95% 9,248,288 11.65%
mărfurile

Cheltuieli cu personalul,
23,739,821 38.28% 25,273,360 42.03% 30,072,686 37.88%
din care:

a) Salarii 17,757,992 28.63% 18,261,471 30.37% 27,061,556 34.09%

b) Cheltuielile cu
asigurările şi protecţia 4,464,734 7.20% 4,713,025 7.84% 34,784 0.04%
socială

Ajustarea valorii
imobilizărilor corporale 6,480,981 10.45% 625,809 1.04% 68,570,385 86.37%
şi necorporale (1-2)

Alte cheltuieli de
2,071,557 3.34% 5,921,070 9.85% 0.00%
exploatare ,din care:

- Cheltuieli privind
495,887 0.80% 4,649,552 7.73% 5,131,662 6.46%
prestaţiile externe
-Cheltuieli cu alte
impozite,taxe şi 1,575,670 2.54% 1,271,518 2.11% 7,196,079 9.06%
vărsăminte asimilate
- Cheltuieli cu
despăgubiri,donaţii şi
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
activele cedate/Alte
cheltuieli

CHELTUIELI DE
55,979,003 90.26% 56,872,136 94.59% 68,570,385 86.37%
EXPLOATARE - TOTAL

În anul 2017 , chletuielile de exploatare au reprezentat 95% în structura CA. Cheltuielile cu salariații,
de asemenea au o pondere semnificativă în total CA, având o evoluție crescătoare pe parcursul perioadei
analizate. Fapt demonstrat de creșterea numărului de salariați.
2.5.11 Analiza Rentabilității

Rentabilitatea financiară exprimă eficiența utilizării capitalurilor proprii sau împrumutate în


finanțarea activității firmei. Această eficiență a crescut odată cu trecerea timpului, iar în anul 2018 a atins
eficiența maximă a celor 3 ani.

Rentabilitatea economică oglindește eficiența gestionării capitalului investit, a resurselor materiale,


financiare, dar și umane implicate în activitatea firmei corelată cu capacitatea firmei de a genera profit . De
asemenea, aceasta evoluează într-un mod crescător, atingând punctul maxim de 4,48% în anul 2018.

Toate cele 5 tipuri de rate de eficiență evoluează, într-un mod crescatror, anul 2018, fiind anul
înregistrării celor mai ridicate rate.

Rentabilitatea comercială analizează eficiența politicii comerciale, dar și a politicii prețurilor


practicate. Rentabilitatea costurilor reprezintă eficiența costurilor, cât de eficiente sunt costurile efectuate pe
tot parcursul desfașurării activitații.

Astfel, societatea, în urma analizelor efectuate, își desfășoară activitatea în conditii de renatbilitate,
gestionând într-un mod favorabil resursele, reusind să ducă la bun sfârșit principalul obiectiv, și anume acela
de a obține profit.
Analiza SWOT efectuată în urma analizei diagnosticului societății TurismFelix SA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


Lipsa îndatorărilor pe termen lung Lichiditate imediată în scădere
O evoluție crescatoare a CA, a rentabilității Lipsa publicității
economice și a celei comerciale Nevoie fond de rulement în creștere
O bună politică contabilă
Personal numeros, calificat, pregătit
Autonomie financiară ridicată
Valoare fond de rulement ridicată
Grad de înzestrare tehnic ridicat, fapt datorat
de numărul mare al valorii activelor
corporale, a utilajelor, mașinăriilor
Imaginea și prestigiul firmei
Diversitatea obiectului de activitate (servicii
hoteliere, prestării servicii, spa, tratamente)

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
Zona georgrafică favorabilă Concurența din ce în ce mai mare pe această
Clientelă diversificată piață
Dezvoltarea activitații de servicii Deprecierea monedei
Prezența apei și a canalizării în tot orașul Nu este destul de dezvoltat sectorul în care
Modernizarea drumurilor naționale firma activează
Zonă rurală
III. Abordarea valorii - aplicarea metodei DCF și metodei comparației cu tranzacții cu întreprinderi
cotate

3.1 Metoda fluxului de numerar net actualizat DCF

Este una dintre cele mai complexe metode de evaluare, dar totodată şi cea mai corectă din punct de
vedere teoretic. Ea se bazează pe actualizarea tuturor beneficiilor economice proiectate (fluxuri de lichidități
sau alte variabile asimilate) ale întreprinderii utilizând o rată de actualizare ce reprezintă costul capitalului
pentru acea investiție.

În cele ce urmează prezentăm ipotezele ce sunt estimate a se întampla în perioada urmatoare 2019,
2020, 2021, 2022, 2023. Urmează să previzionăm fluxurile de numerar pe o perioadă de 5 ani, având drept
informații de bază, valorile prezentate în situațiile financiare ale anului 2018.

- CA crește cu 20%, de la un an la altul.

- Cheltuielile cu dobânda ramână 0, mergând pe ideea că societatea nu se va împrumuta.

- Cota de impozit ramâne 16% pe perioada previzionată.

- Capitalul de lucru scade cu 2% în anul 2019, iar în restul anilor crește cu 3%.

- Investițiile cunosc o creștere de 15% în anul 2019 și 2020, iar în restul anilor de 10%.

- Ch cu amortizarea cresc cu 35% în anul 2019 și 2020, și cu 50% în restul anilor.

- Creditele de trezorerie rămân 0.

- Rentab resurselor consumate înregistrează o creștere de 3 puncte procentuale în 2019, 2020, 2021 și o
scădere de 2% în 2022 și 2023.

- Ch cu personalul rămân constante în anul 2019, iar în anul 2020 scad cu 5% și pentru restul anilor rămân
constante.

-Capitalul social rămâne constant.

- scaderea rezultat exploatare cu 20% în primii 2 ani de previzionare și o creștere ușoară de 15% în anii
următori.

- creștere a obligațiilor curente cu 18% în primii 3 ani de previzionare și o scădere de 20 % în ultimii 2 ani.

În urma acestor ipoteze s-au calculat valorile previzionate astfel:


Elemente 2018 an baza 2019 2020 2021 2022 2023
CA 79,391,952 95,270,342 114,324,411 137,189,293 164,627,152 197,552,582
Ch dob 0 0 0 0 0 0
Cota imp 16% 16% 16% 16% 16% 16%
investitii 3,576,326 4,112,775 4,729,691 9,459,382 18,918,765 37,837,529
ch amortizarea 7,196,079 9,714,707 13,114,854 19,672,281 29,508,421 44,262,632
cap lucru 101,900,271 99,862,266 102,858,134 105,943,878 109,122,194 112,395,860
cap social 49,614,946 49,614,946 49,614,946 49,614,946 49,614,946 49,614,946
credite trezorerie 0 0 0 0 0 0
rentab res consumate 16% 19% 22% 25% 23% 21%
ch personal 30,072,686 30,072,686 28,569,052 28,569,052 28,569,052 28,569,052
Rezultat exploatare 10,255,638 8,204,510 6,563,608 7,548,150 8,680,372 9,982,428
Obligatiile curente 21,414,572 25,269,195 29,817,650 35,184,827 28,147,862 22,518,289

In cadrul metodei DCF, fluxurile de numerar sunt previzionate la dispozitia acționarilor (CFNA), caz în care
se va folosi ca rată de actualizare costul capitalului propriu.

a – rata de actualizare 8.48%

g – rata de crestere 4.4%

PREVIZIONAREA PROFITULUI NE T 2019 2020 2021 2022 2023


Rezultat operational 8,204,510 6,563,608 7,548,150 8,680,372 9,982,428
Cheltuieli dobanzi 0 0 0 0 0
Rezultat brut 8,204,510 6,563,608 7,548,150 8,680,372 9,982,428
rezultat net 6,891,789 5,513,431 6,340,446 7,291,512 8,385,239
Previzionarea variatiei NFR
Capital de lucru 99,862,266 102,858,134 105,943,878 109,122,194 112,395,860
Variatia capitalului de lucru -2,038,005 2,995,868 3,085,744 3,178,316 3,273,666

Determinarea CF și a valorii reziduale actualizate


INDICATOR 2019 2020 2021 2022 2023
A. CASH FLOW EXPLOATARE 8,929,794 2,517,563 3,254,702 4,113,196 5,111,574
Profit net inainte de dobanzi 6,891,789 5,513,431 6,340,446 7,291,512 8,385,239
Modificarea capitalului de lucru 2038005 -2,995,868 -3,085,744 -3,178,316 -3,273,666
B. CASH FLOW INVESTITII 5,601,932 8,385,163 10,212,899 10,589,657 6,425,103
Achizitii -4,112,775 -4,729,691 -9,459,382 -18,918,765 -37,837,529
Amortizari 9,714,707 13,114,854 19,672,281 29,508,421 44,262,632
C. CASH FLOW FINANTARE 0 0 0 0 0
Rambursari 0 0 0 0 0
Intrari de credite 0 0 0 0 0
CASH FLOW DISPONIBIL 14,531,725 10,902,726 13,467,600 14,702,853 11,536,677
Factor de actualizare, pentru a= 8,48% 0.54 0.85 0.78 0.72 0.66
CASH FLOW ACTUALIZAT 7,847,132 9,267,317 10,504,728 10,586,054 7,614,207
I. Suma Cash Flow Actualizat 45,819,438
Valoarea reziduala actualizata 190,573,622
Valoarea calculata 236,393,059

Determinarea valorii afacerii


𝐶𝐹1 𝐶𝐹2 𝐶𝐹3 𝐶𝐹𝑛 𝑉𝑟
𝑉𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝑖 = + + + ⋯ + +
ሺ1 + 𝑎ሻ1 ሺ1 + 𝑎ሻ2 ሺ1 + 𝑎ሻ3 ሺ1 + 𝑎ሻ𝑛 ሺ1 + 𝑎ሻ𝑛
Valoarea afacerii = 236 393 059 lei

3.2 Metoda comparației pe piața financiară


Abordarea prin comparaţie se bazează pe un raţionament în care valoarea de piaţă se obţine prin
analiza tranzacţiilor din piaţă cu întreprinderi similare şi relevante, compararea acestor întreprinderi cu firma
evaluată şi, în final, estimarea valorii companiei evaluate prin utilizarea unor chei de conversie denumite
multiplicatori.

Prin urmare, am ales 3 societati cotate cu activitate similara cu firma supusa evaluarii Felix Tusim
SA: Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra SA; Dorna SA si Turism Covasna SA. Pentru acestea au
fost colectați indicatorii reprezentativi.
Indicator FelixTurism TurismHoteluriRestaurante MareaNeagra Dorna SA TurismCovasna
ActivTotal 234,330,044 264,037,895 310,778,760 82,008,732
NrSalariati 500 316 155 130
CapPropriu 211,436,047 240,857,925 25,500,055 67,749,115
ProfitNet 10,255,638 -2,144,728 655,393 743,725
NrActiuniEmise 496,149,456 578,949,930 1,423,717 471,208,433
CursActiune 0.300 0.095 1.5 0.050
CifraAfaceri 79,391,953 46,949,351 14,567,955 15,957,062

NOTA. Se elimină THR Marea Neagra din baza de comparative, deoarece nu este rentabilă, nu înregistează
profit și nu poate fi intrudusă în calculul valorii întreprinderii prin metoda comparației.

Calcularea multiplicatorilor PER pentru societățile aflate în baza de comparație.

Formula DornaSA TurismCovasna


Profit net pe actiune ProfitNet/NrActiuniEmise 0.460 0.002
Multiplicatorul PER CursActiune/ProfitNetActiune 3.258 31.679

Pasul următor constă în calcularea unei medii a multiplicatorilor firmelor comparabile:


MedieMultiplicatori 17.469
Aceasta medie a multiplicatorilor se va înmulți cu valoarea profitului net al societatii Tusim Felix SA,
societate supusă evaluării. Valoarea profitului net aferent anului 2018 este de 9 272 778 lei. Astfel, putem
calcula valoarea prin metoda comparației înmulțind la acest profit net al anului 2018 acea medie a
multiplicatorilor societăților din baza de comparație.

ValoareCalculata 161,983,409

IV Reconcilierea valorii

. Avantajele și dezavantajele aplicării metodei DCF.


Avantaje
-Din punct de vedere teoretic este cea mai corectă metodă;
-Este utilizată pe scară largă pe pieţele financiare pentru a estima preţul unei acţiuni şi pe această bază a
orienta deciziile de investire /dezinvestire;
-Metoda capătă o tot mai mare înţelegere şi acceptare din partea justiţiei şi fiscului.
Dezavantaje
-implică estimări, preconizări și previziuni a căror fiabilitate depinde de experiența și de raționamentul
profesionistului evaluator;
- metoda subiectiva.

Avantajele si dezavantajele aplicării metodei comparatiei.


Avantaje:
- Rapidă
- Nu implică multe raționamente profesionale
Dezavantaje:
- Evaluatorii nu pot avea acces întotdeauna la informațiile necesare
- Uneori nu pot exista firme similare ce pot fi încadrate In baza de comparabilitate, fiecare societate
având particularitățile ei.

În urma micii noastre analize, alegerea valorii ce stă la baza opiniei noastre în ceea ce privește estimarea
valorii inreprinderii, este aceea determinată prin metoda DCF. Metoda DCF fiind cea mai corectă metodă și
de altfel cea mai utlizată, ținând cont de scopul evaluării: acela de stabilire a valorii a întregului capital
propriu al societății.
V. CONTRACT DE SERVICII EVALUARE
nr._________data________2020

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea
98/2016, s-a încheiat prezentul contract între:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
S.C TURISM FELIX SA, cu sediul în Baile Felix, Str Victoria, nnr 22, Com Sanmartin, Jud. Bihor.
Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297, Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 108526,Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991 Capital social subscris şi
vărsat: 49.614.945,60 RON, avand drept reprezentat Serac Florian, în calitate de BENEFICIAR, pe de o
parte.

și

SC EVALUARE S.R.L, cu sediul în Strada Piața Romana, nr 6, Sector 1, cod postal 010374, București ,
CUI 11059542, telefon (021) 319 19 90, fax (021) 319 19 90, reprezentată legal de către Ilie Andreea-Vasi,
în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul îl constituie evaluarea societății comerciale S.C. TURISM FELIX S.A. în vederea estimării valorii
de piață a societății, implicit estimarea valorii capitalului propriu întreg al societății.

3.DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE:

Dreptul deplin asupra întreprinderii evaluate, cât și a bunurilor mobile sau imobile ce aparțin de aceasta.

4.UTILIZATOR DESEMNAT:

Evaluare Consultare SRL

5.UTILIZAREA DESEMNATA:
Evaluarea se va utiliza numai în scopul prezentat.

6. SCOPUL EVALUĂRII:

Scopul elaborării lucrării îl reprezintă stabilirea valorii întregului capital propriu al societății.

7. INSTRUCȚIUNILE EVALUĂRII:

Intreprinderea va fi evaluată de sine stătător, incluzând atât bunurile mobile cât și imobile, care contribuie la
funcționarea și desfășurarea optimă a activității sale.

8. TIPUL VALORII ESTIMATE: Evaluarea se face în concordanță cu cerințele beneficiarului, decurgând


din prevederile contractului, reprezentând o estimare a valorii capitalurilor la dispoziția acționarilor
societății pe baza abordărilor recunoscute de Standardele de evaluare a bunurilor- ANEVAR, ediția 2018.

Având în vedere datele și informațiile preluate de la beneficiar și emitent, specificul activității, precum și
structura activului și pasivului societății, pentru evaluare se va utiliza numai abordarea prin venit
(actualizarea fluxurilor nete de numerar), celelelalte două abordări (prin piață și prin cost), fiind mai puțin
concludente în acest caz.

Din punct de vedere teoretic, metoda fluxului de numerar actualizat este cea mai corectă, bazându-se pe
transformarea fluxurilor viitoare de lichidități în valoarea prezentă a proprietății care generează acele fluxuri,
spre deosebire de abordarea prin cost care prezintă marele dezavantaj ce reflectă o viziune statică a
patrimoniului net al societății evaluate, la data evaluării.

Conform SEV 100 - Cadrul general, paragraful 30, valoarea de piață este "suma estimată pentru care un
activ sau o datorie ar putea fi schimbată la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât,
într-o tranzacție Nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință
de cauză, prudent și fără constrângere".

9. DATA DE REFERINȚĂ A EVALUĂRII cea de la data inspecției bunurilor de către evaluator.

10. FORMA LIVRĂRII:

Raportul de evaluare se va livra într-un exemplar original în formă printată, semnat și ștampilat pe fiecare
pagină, conținând în mod obligatoriu poze color ale bunului supus evaluării.

11. Ipoteze:

Principalele ipoteze sunt luate în considerare pe durata realizării raportului de evaluare:

Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către societate și au fost
prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Informația furnizată de către terți este
considerată a fi de încredere. Se presupune că amplasamentele sunt în deplină concordanță cu toate
reglementările locale. Membrii colectivului de elaborare își asumă întreaga responsabilitate pentru opiniile
exprimate în lucrare.

12. IPOTEZE SPECIALE:

Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii
sale.

Dacă aceste condiții se vor modifica, concluziile acestui raport iși pot pierde valabilitatea.
13. LIMITĂRI CU PRIVIRE LA DOCUMENTARE(acces pentru inspecții, documente puse la
dispoziție): nu există limitări cu privire la documentare, evaluatorul va avea la dispoziție întreaga
documentație necesară pentru realizarea și finalizarea raportului.

14. RESTRICȚII DE UTILIZARE, DIFUZARE SAU PUBLICARE: Contractantul va considera toate


documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la prezentul contract drept private şi
confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris şi
prealabil al autorității contractante. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării
în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine autorității contractante. Raportul de
evaluare este confidenţial şi poate fi utilizat numai pentru scopul menţionat în raport.

15. CONFORMITATE CU STANDARDELE ANEVAR 2018 valabile la data evaluării:

Actiunea evaluarii se va desfasura confumr urmatoarelor standard reglementate de ANEVAR.

SEV 100 - Cadrul general

SEV 101 – Termenii de referinta ai evaluarii

SEV 102 - lmplementare

SEV 103 - Raportare

SEV 200 - lntreprinderi si parlicipatii la intreprinderi

SEV 230 - Drepturi asupra proprietatii imobiliare

SEV 400 - Verificarea evaluarilor;

16. TIPUL RAPORTULUI:

Raport explicativ (narativ).

17. NUMĂRUL DE EXEMPLARE ORIGINALE:

Rapoartele de evaluare se vor preda, fiecare, în 5 exemplare pe suport hârtie şi 2 exemplare în format
electronic

18. PREȚUL EVALUĂRII:

Preţul convenit în lei pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
prestatorului de către Beneficiar este cel inclus de prestator publicat în S.E.A.P., respectiv 1.000 lei/buc fără
TVA.

Valoarea totală a contractului este de: 4000 lei fără TVA, respectiv 4760 lei cu TVA, reprezentând
contravaloarea serviciilor de evaluare .
Prețul convenit include și costul deplasării evaluatorului în vederea inspectării.

Preţul contractului este ferm şi neajustabil, exprimat în lei, pe întreaga perioadă de derulare a prezentului
contract.

Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata serviciilor după efectuarea recepţiei finale în baza procesului
verbal de recepție servicii, în termen de 30 zile de la data primirii facturii, (cu respectarea termenului maxim
prevăzut de Legea nr. 72/2013) emisă de către Prestator, în baza documentelor ce atesta predarea
documentației și însușirea acestora de către Beneficiar fără obiecțiuni.

19. MODALITĂȚI DE PLATA:

Autoritatea contractantă se obligă să plătească preţul către contractant în termen de cel mult 30 zile de la
primirea facturii emisă de către acesta.

Factura se va emite şi se va transmite autorității contractante după semnarea Procesului verbal de recepție a
Rapoartelor de evaluare, fiind considerat actul final care certifică finalizarea contractului de Servicii de
evaluare valoare de piață teren și construcții.

Pentru Îndeplinirea acestui contract nu se acordă avans contractantului.

20. CONFIDENȚIALITATE:

Prestatorul va trata toate documentele și informațiile referitoare la contract ca având caracter personal și
confidențial, cu excepția celor care, făcând parte din dosarul achiziției publice, așa cum acesta este definit în
Legea nr. 98/2016, au caracter de informație publică.

Prestatorul, precum și personalul prestatorului implicat în derularea contractului trebuie să asigure


caracterul de confidențialitate, sens în care, nu va divulga în nicio situație nicio informație la care ar putea
avea acces în legătură cu obiectul și datele contractului/dosarului fără acordul prealabil scris al
Beneficiarului. O parte contractantă va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă aceasta a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

21. INDEPENDENȚA EVALUATORULUI:

Prestatorul, în exercitarea independentă a profesiei de evaluator autorizat, în baza declarațiilor prevăzute la


pct. 6 lit.c), în conformitate cu Standardul de evaluare SEV 101 și cu art. 3 alin. (4) din O.G. nr. 24/2011
privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare, atestă faptul
că este liber de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de obiectivitate şi integritate
profesională, că poate oferi o evaluare obiectivă și imparțială, precum și faptul că nu se află într-o situație de
incompatibilitate sau de conflict de interese cu proprietarul bunurilor ce fac obiectul evaluării sau cu
beneficiarul, sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul Penal.

22. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor


contractului prin act adiţional ce va face parte integrantă din prezentul contract, numai în măsura în care
această modificare nu presupune modificări substanțiale ale elementelor/condițiilor stabilite prin prezentul
contract și/sau nu vizează modificarea unor elemente care au stat la baza întocmirii Caietului de sarcini,
elemente care au fost esențiale în atribuirea prezentului contract și a căror modificare este de natură să
creeze premisele încălcării prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Orice modificare unilaterală este nulă.

23. REZILIEREA CONTRACTULUI:

Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără nicio altă formalitate, fără nicio altă
procedură judiciară sau extrajudiciară şi de a pretinde plata de daune-interese.

24. INCETAREA CONTRACTULUI

Contractul poate înceta în următoarele cazuri:

a. la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b. prin executarea obligațiilor prevăzute în contract.

Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de
a considera contractul rezoluționat, cu o notificare prealabilă de 10 de zile a părții în culpă, precum şi dreptul
de a pretinde plata de daune-interese.

Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la
modificarea clauzelor contractuale într-o asemenea măsură, încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi
contrară interesului public.

Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul printr-o notificare scrisă adresată
Prestatorului, fără nicio compensație, în cazul în care față de acesta din urmă s-a deschis procedura
insolvenței, și-a încetat/suspendat temporar activitatea sau și-a modificat sediul/punctul de lucru, fără
notificarea prealabilă a Beneficiarului.

25. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Beneficiarul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.

Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil divergenţa contractuală survenită, fiecare dintre părți poate solicita ca disputa să se soluționeze de
către instanțele judecătorești competente din România.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

Limba care guvernează contractul este limba română.


27. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, 04.03.2020, prezentul contract.

Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

BENEFICIAR: PRESTATOR:

SC TURISM FELIX S.A. EVALUATOR S.R.L

Serac Florian

Director general

S-ar putea să vă placă și