Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect de lecție

Data: 9. 10. 2017


Clasa: a XI-a
Profesor: Asaftei Roxana- Florentina
Disciplina: Matematică - Algebră
Unitatea de învățare: Matrice
Titlul lecției: Operaţii cu matrice: înmulţirea matricelor
Tipul lecției: Predare - învățare
Durata: 50 min

Competențe specifice:
1.Identificarea unor situaţii practice concrete, care necesită asocierea unui tabel de date cu reprezentarea
matriceală a unui proces specific domeniului economic sau tehnic
2.Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matriceală a unui proces
3.Aplicarea algoritmilor de calcul cu matrice în situaţii practice

Obiective operaţionale:
La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:
a) cognitive: - sǎ cunoascǎ proprietǎţile operaţiei de adunare a matricelor;
- sǎ cunoascǎ proprietǎţile operaţiei de înmulţire a unei matrice cu un scalar;
- sǎ cunoascǎ proprietǎţile operaţiei de înmulţire a doua matrice;
- sǎ aplice în exerciţii proprietăţile operaţiilor cu matrice;
- sǎ cunoascǎ limbajul specific calculului matriceal;
b) formative: - sǎ prezinte într-o manierǎ clarǎ, corectǎ şi concisǎ, oral sau în scris, succesiunea operaţiilor
din rezolvarea unei probleme, folosind terminologia şi notaţiile adecvate;
- să propunǎ soluţii sau metode alternative de rezolvare;
c) afective: - sǎ manifeste perseverenţǎ în rezolvarea de probleme;

Strategii didactice:
a) Metode și procedee: conversația euristică, conversația de reactualizare, explicația, exercițiul;
b) Mijloace de învățământ: manualul, fișa de lucru;
c) Forme de organizare: frontală, individuală;
Modalități de evaluare: observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor, aprecierea verbal

Bibliografie:
1. Marius Burtea, Georgeta Burtea – Matematică clasa a XI-a: Exerciții de probleme, Editura Carminis
2. Petre Simion, Victor Nicolae – Matematică Clasa a XI-a; Execiții și probleme, Editura Niculescu
Desfășurarea lecției
Etapele Activitatea profesorului Acivitatea elevului Strategii Evaluare
lecției didactice
1. Moment Creeză condiții pentru bună desfășurare a lecției: Elevii raportează absenții și pregătesc Conversația Observarea
organzatoric verifică prezența, pregătește materialele auxiliare materialele necesare pentru lecție sistematică a
(2 min) comportamentulu
i elevilor
2. Verifică tema pentru acasă prin sondaj folosind Elevii verifică tema, adresează întrebări Conversația Verificarea orală
Verificarea dialogul profesor- elev, elev- elev, prin Explicația curentă
temei scrise confruntarea rezultatelor și rezolvarea eventualelor Frontală Aprecierea
(5 min)
neclarități/ nelămuriri întâlnite. capacității
elevilor de a
corecta
eventualele
greșeli
Aprecierea
verbală
3. Propune spre rezolvare un execițiu prin care se Un elev iese la tablă și rezolvă exercițiul Conversația Aprecierea
Reactualizarea verifică adunarea matricilor și înmulțirea une propus: de răspunsurilor
cunoștințelor matrici cu un număr reactulizare primite
(5 min)
A= (03 3 −2 −4 −2 2
−1 −3
+ )(
0 −6 2
=¿ ) Explicația
Ex.: Să se calculeze: A= (03 3 −2
−1 −3 )
+(-2)
(0−4
3+0
3−2 −2+2 −4 1
−1−6 −3+2
=
0
)(
3 −7 −1 ) Frontal
Individual
2 1 −1
( 0 3 −1 ) O matrice de tip 2X3

Ce tip de matrice ai obținut?


4. Anunțarea În cadrul orei de astazi vom studia lecţia: Operaţii Notează pe caiete titlul lecției Conversația
temei și a cu matrice: înmulţirea matricelor Operaţii cu matrice: înmulţirea matricelor; Frontală
obiectivelor
lecției
(2 min)
5. Dirijarea Înmulțirea matricelor Scriu definiția pe caiete și exemplu. Conversația
învățării Definiție: Fie două matrice Aϵ M m , n(C ), A = (a ij) și Explicația
(10 min) Frontală
Bϵ M n , p ¿), B = (b¿ ¿ js)¿. Matricea C ϵ M m , p ¿),

n
C= (c ¿¿ is)¿, definită prin c is= ∑ aik b ks se numește
k =1

produsul matricelor A și B.

Ex.: A = (−13 12) și B = (−20 13). Să se caluleze


AB=?

AB = (−13 12)(−20 13 ) =

(−13 ∙ 0+1 ∙(−2)


∙ 0+2 ∙(−2)
3∙ 1+1 ∙3
−1∙ 1+2 ∙3
=
−2 6
) (
−4 5 ) Urmăresc observațiile făcute Conversația
Explicația
OBS.!1. Dacă matricile A, B sunt pătratice, atunci
Frontală
are sens întotdeauna atât AB, cât și BA.
2. Produsul AB a două matrici nu se poate efectua
decât dacă număruk de coloane ale lui A este egal
cu numărul de linii ale lui B.

Ex.:A = (10 −2 3
1 −1 )
ϵ M 2,3 ( Z )

3 1
( )
B = −1 −1 ϵ M 3,2 ( Z )
0 1
3 1
AB= ( 1 −2 3
0 1 −1 )(
−1 −1 =¿
0 1 )
3+ (−2 ) ⸱ (−1 )+ 3⸱ 0 1⸱ 1+ (−2 ) ⸱ (−1 ) +3 ⸱ 1
(01⸱⸱ 3+1 ⸱ (−1 ) +(−1)⸱ 0 0 ⸱ 1+1⸱ (−1 ) +(−1)⸱1 ) Identifică proprietățile înmulțirii Conversația
5 6
=(−1 −2 ) Explicația
Frontală
Proprietăți:
1. Asociativitate: (AB)C = A(BC), ∀ A ∈ M m ,n (C ),
B∈ M n , p (C), C ∈ M p ,s (C)
2. Distributivă în raport cu adunarea
(A+B)C= AC+ BC
3. In ∈ M n (C ) este elementul neutru
InA = AIn = A), ∀ A ∈ M n (C).
6. Fixarea Propun spre rezolvare exercițiile din fișa de lucru Elevii rezolvă problemele propuse. Conversația
cunoștințelor Argumentează modul de rezolvare a Explicația
(22 min) exercițiilor, la tablă. Frontală
7. Anunțarea Sunt indicate exercițiile din manual pagina se oferă Elevii își notează tema pentru acasă. Conversația
temei pentru explicații suplimentare dacă este cazul.
acasă
(2 min)
8. Evaluarea Aprecierea și notarea elevilor se realizează pe baza Își asumă aprecierile primite și participă la Conversația Aprecieri verbale
activității următoarelor criterii: analiza activtăți desfășurate. de evaluare Notarea elevilor
elevilor -rezolvarea integrală și corectă a temei pentru
(2 min)
acasă;
- corectitudinea răspunsurilor;
- gradul de implicare în lecție;
- disciplina și modul de lucru.
Fișă de lucru
Operații cu matrice

1. Fie A,B ϵ M 2 (R), A = (11 −11 ), B = (11 20). Să se calculeze AB, BA, AB-BA, Tr (AB -BA ).
2. Calculați A⸱B dacă:
1 1
( )
a) A = 1 −1 , B =
2 1
1 11
1 −11 ( )
1
()
b) A = 2 , B = ( 2 −1 3 4 )
3

3. Fie matricile A = (12 12), B = ( 1y 1x), x. y ∈ R.


a) Calculați AB, BA
b) Determinați x, y pentru care AB= BA
4. Determinați numerele x, y, z, t dacă are loc egalitatea:

3 ( 1x −1
) (
−2 y
-2
z −3 t
1 5
=
−1 1
) (
1 2 )
1 0 −1 1 0 1
5. Să se determine matricea X dacă 2 −2 1
3 −2 1(
0 -3X = 3 0 1 1
1 1 0 ) ( )
X +Y = 0 2
6. Determinați matricile X, Y ∈ M 2 (R) pentru care
2 X−Y = {
2 0
3 1
1 −3
( )
( )
7. Să se calculeze A+B în cazurile:

a) A = (10 −34 ), B = (−52 −34 )


1+i −i 3i −1−3 i 2+ i 1
b) A = (
0 −1−i i )
,B=( )
i 1+ i −i
2 1 0
( )
8. Fie matricea A = 1 1 2 . Să se calculeze Tr(A)I3+ 3 At.
−1 2 1

9. Să se determine matricea A , știind că: 2 (−11 2 3 +3 A= 5 7 9


1 1 ) (
1 5 5 )
10. Să se determine matricele A, B dacă:
A+2B = (32 23) și 2A –B = (−11 −11 )