Sunteți pe pagina 1din 6

Activitate 2.4.b.

Resursă educațională deschisă (180 min)

Păstrând ideea unei abordări metodologice în spiritul programelor școlare în vigoare, prezentați în detaliu o activitate de învățare, la o
disciplină la alegere, indicând:

 denumirea si contextul activității de învățare


 competența specifică vizată (în principal),
 descrierea activității de învățare: metoda/ metodele alese, pași de desfășurare a activității,  modalități de facilitare a implicării
elevilor (individual, grup), resurse utilizate, modalități de evaluare
 instrumentele utilizate pentru a susține activitatea (ex.: suport vizual, text, film sau aplicație resursă, fișă de lucru/ de evaluare
etc.) - opțional, încărcați și instrumentul utilizat (sau puneți linkul la acesta, dacă este cazul).
 extinderi/ deschideri spre alte discipline.

(Notă: Produsul activității de formare 2.4.b. ar putea fi inclus în baza de date cu resurse educaționale deschise dezvoltată în proiectul
CRED.)

· Clasa: a-IV-a
· Aria curriculară: Limbă şi comunicare
· Obiectul: Limba şi literatura română
· Unitatea de învăţare: Textul narativ
· Conținuturile învățării: Textul narativ literar. Caracterizarea personajelor. Text suport ,,Lumina din scorbură”, după Alec
Blenche
· Tipul lecţiei: recapitulare

Competențe specifice vizate:


2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ dintr-un film /a unui personaj imaginar urmărind un set de repere
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare

Obiective operaționale:
Cognitive:
OC 1- să citească corect, conștient, fluent și expresiv textul propus;
OC 2- să definească textul narativ;
OC 3- să precizeze caracteristicile unui text literar narativ;
OC 4- să caracterizeze personajul principal, indicând mijloacele de caracterizare a unui personaj literar;
OC 5 -să realizeze harta textului;
OC 6- să desprindă mesajul textului;
OC 7- să evidențieze asemănările și deosebirile dintre comportamentul lui Robin și cel al corbului;
OC 8- să realizeze scheletul de recenzie al textului ;
OC 9- să exprime o opinie în legătură cu o situaţie prezentă în textul studiat;
Psihomotorii:
OPM1- să-și dirijeze atenţia către centrul de interes sugerat de propunător;
OPM2- să utilizeze corect mijloacele folosite şi spaţiul tablei, respectiv al caietului, al fişelor de lucru;

Afective:
OA1- vor manifesta curiozitate şi interes în rezolvarea sarcinilor de lucru;
OA2 -vor manifesta interes pentru o exprimare corectă, frumoasă, îngrijită, pentru îmbogăţirea vocabularului;
OA3 - vor manifesta un comportament adecvat cu colegii pe tot parcursul desfășurării lecției.

Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, lectura, exercițiul, breinstormingul, problematizarea, munca în echipe, metoda
pălăriilor gânditoare, Diagrama Venn
b) Forme de organizare a activităţii elevilor: individual, frontal, pe grupe.
c) Mijloace didactice: fișa cu textul, fișe de lucru, laptop, tabla
d) Resurse: - umane: 30 elevi
- temporale: 50 minute
- spațiale: sala de clasă
e) Modalități de evaluare: Pe tot parcursul lecției evaluez sistematic elevii apreciind verbal modalitatea interpretării textului

Bibliografie: Limba şi literatura română pentru clasa a-IV-a, Editura Art, autori: Alina Radu, Roxana Jeler , Bucureşti, 2016

În realizarea acetei teme m-am gândit în permanență la competența specifică vizată și la colectivul de elevi (activitatea să se
potrivească cu genul de colectiv, cu achizițiile anterioare ale acestora).

Exemplu de activitate de învățare pentru realizarea competenței:


Momente ale Ob. op. Elemente de conținut Metode și Forme de Mijloace Modalități
de evaluare
lecției procedee organizare de înv.
(unele)
Prezentarea Se va citi de către elevi fragmentul propus spre Observarea
sistematică a
conținutului studiu „Lumina din scorbură”, după Alec
OC1 Lectura Frontală Fișa comportamen
învățării Blenche. tu
Explicația Laptop lui elevilor
OPM1 Voi prezenta elevilor imaginea autorului și a
cărții, spunându-le câteva date despre acestea.
OA2

Dirijarea OC2 Voi purta o discuție cu elevii despre textul Conversația Frontal Observarea
narativ (definiție, caracteristici), personaje sistematică a
învăţării
OC3 (modalități de caracterizare, tipuri de comportamen
personaje). tu
lui elevilor
OC5 Explicaţia Individua-
După un rezumat, se va realiza harta textului

OC6 Metoda pălăriilor gânditoare : Fișa de
Sarcini de lucru: lucru
Grupa 1 - Pălăria albă – Informează!
• Precizează momentele întâmplării Metoda
Grupa 2 - Pălăria roșie – Spune ce simți! pălăriilor Munca în
▪ Ce sentimente, emoții îți trezește întâmplarea gânditoare  echipe
Grupa 3 - Pălăria neagră - Aspecte negative
▪ Identifică comportamentele greșite ale lui
Robin
Grupa 4 - Pălăria galbenă – Aspecte pozitive
▪ Identifică comportamentele corecte ale lui
Robin.

Grupa 5 - Pălăria albastră – Clarifică


▪ Descrie care ar fi trebuit să fie comportamentul
lui Robin înainte de a intra în scorbură. Observarea
sistematică a
Grup 6 - Pălăria verde – Generează idei noi comportamen
▪ Ce ai fi făcut dacă erai în locul lui Robin? Dar al tu
corbului? lui elevilor
Exercițiul Fișa de
-Voi propune elevilor realizarea fișei de lucru
OC4 caracterizare a lui Robin, evidențiind mijloacele de
caracterizare ale unui personaj literar.
Individua
-Realizând Diagrama Venn, se vor evidenția lă
asemănările și deosebirile dintre comportamentul
OA1
lui Robin și cel al corbului.
Observarea
OA2 Diagrama sistematică a
Venn Tabla comportamen
OC7 tu
lui elevilor
OA3 Robin Asemănări corbul
Fișa de
OPM2 -Se va realiza scheletul de recenzie al textului
lucru
Exercițiul
OC8
OC6

-Explică ce dorește să transmită autorul prin ultimul


enunț al textului:
Cărțile îl făcuseră să se simtă liber.
Obținerea
Individua
performanț - De ce textul se numește Lumina din scorbură? lă
Exprimă-ți părerea folosind cel puțin două Brainstorming
ei
argumente. ul
OA1 Frontală
Problematizare
Aprecieri
a verbale
OC9
Conversația

Extinderi/ deschideri spre alte discipline- Tema abordată în cadrul lecției are deschideri largi către disciplina Educație civică,
deroarece se pot dezbate teme precum; relațiile de colaborare dintre oameni, dorinâa și ambiția de a-ți urma visul. Extinderea se poate
aplica cu succes la disciplina Arte vizuale și abilități practice, copiii pictând aspect din lectură, așa cum își imaginează ei sau pot
modela din plastilină personajele din textul suport.

Recomand ca bibliografie aceste link-uri pentru a afla mai multe informații despre autorul Alec Blenche, dar și cum pot procura
cartea de pe un site: https://www.librariilealexandria.ro/alec-blenche
https://www.elefant.ro/cronicile-padurii_3a554fcf-1b41-447e-ac10-825cacb0d6c6

Reflecţii asupra lecţiei:


- metoda ,,Pălăriile gânditoare” a ajutat copiii să lucreze în echipă şi să-şi extindă cunoştinţele;
- fiecare copil a conștientizat  nu doar  sarcinile individuale, ci și sarcinile în grup;
- şi-au împărtăşit ideile unii altora şi au devenit competitivi;
- au devenit mai ambițioși, implicându-se activ pe tot parcursul activităţii;