Sunteți pe pagina 1din 2

PUBLIC

Informaţia privind creditele


a BC "Comertbank" SA
la situatia 30.04.2021

Portofoliul de credite, mii lei, sold la sfârşitul Rata medie a dobânzii aferentă soldurilor creditelor ** %, la
Nr. creditelor sfârşitul
acordate în
perioada lunii
gestionare lunii gestionare lunii precedente celei anului precedent celui lunii gestionare lunii precedente celei anului precedent
Ramura creditului gestionare gestionar gestionare celui gestionar

în acordate în acordate în acordate în acordate în acordate în acordate acordate acordate acordate


în MDL valută acordate în valută valută valută în valută
acordate
în valută
acordate
în valută
MDL MDL MDL în MDL în MDL în MDL
străină străină* străină* străină* străină străină străină
Credite acordate agriculturii 3 2 24,947.12 47,044.80 24,786.21 44,159.31 23,211.84 45,290.99 6.52 2.79 6.84 2.70 6.55 2.65
Credite acordate industriei alimentare 1 0 29,108.23 40,544.66 28,485.73 41,057.87 34,735.10 42,455.96 7.56 3.74 7.43 3.73 7.59 3.94
Credite acordate în domeniul construcţiilor 0 0 15,090.03 1,213.00 15,803.07 1,273.23 16,566.41 1,461.30 8.15 3.67 8.29 3.68 8.22 3.69
Credite de consum **** 6 0 6,501.16 0.00 6,880.47 0.00 6,775.21 0.00 11.51 0.00 11.45 0.00 11.25 0.00
Credite acordate industriei energetice 0 0 5,030.00 11,261.37 5,122.00 11,028.87 4,448.00 5,841.88 8.59 4.25 8.60 4.25 9.00 4.25
Credite acordate bă ncilor 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Credite overnight şi overdraft acordate bă ncilor 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Credite acordate instituţiilor finanţate de la bugetul de stat 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Credite acordate Casei Naţionale de Asigură ri Sociale /Companiei 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naţionale de Asigură ri în Medicină
Credite acordate Guvernului 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Credite acordate unită ţilor administrativ-teritoriale /instituţiilor 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
subordonate unită ţilor administrativ-teritoriale
Credite acordate industriei productive 0 0 34,638.19 50,490.06 37,439.25 56,545.81 39,735.16 52,292.12 8.74 3.88 8.04 3.53 7.89 3.39
Credite acordate comerţului 6 5 128,654.43 154,842.26 123,728.93 147,489.25 121,566.94 131,054.97 9.14 4.34 9.05 4.36 8.98 4.35
Credite acordate mediului financiar nebancar 0 0 9,825.34 32,391.45 9,733.41 33,018.57 9,508.00 37,577.90 10.60 5.22 10.58 5.23 10.57 5.27
Credite acordate pentru procurarea / construcţia imobilului **** 24 0 150,147.90 0.00 139,542.07 0.00 122,249.48 0.00 6.78 0.00 6.75 0.00 7.29 0.00
Credite acordate organizaţiilor necomerciale 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Credite acordate persoanelor fizice care practică activitate 0 0 30,716.02 17,584.72 31,138.98 18,169.57 30,904.42 19,481.16 8.35 3.37 8.36 3.42 8.36 3.50
Credite acordate în domeniul transportului, telecomunicaţiilor şi 2 0 12,190.86 32,260.47 11,422.77 30,567.81 13,741.71 25,900.46 9.61 4.08 9.64 4.06 10.02 4.29
dezvoltă rii reţelei
Credite acordate în domeniul prestă rii serviciilor 2 2 52,477.23 21,077.94 52,314.88 19,941.34 54,157.16 16,285.40 8.39 4.11 8.29 4.05 8.40 4.15
Alte credite acordate*** 29 3 1,102.31 3.94 972.08 3.87 1,020.84 3.40 13.09 0.00 13.13 0.00 13.21 0.00
Notă :Informaţia este dezvă luită conform cerinţelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvă luirea de că tre bă ncile din R. Moldova a informaţiei aferente activită ţilor lor.Repartizarea creditelor se va efectua conform pct. 15 din anexa nr. 12 din Instrucţiunea privind modul de
intocmire si prezentare de catre bă nci a rapoartelor in scopuri prudenţiale.

* sumele creditelor în valută stră ină se recalculează la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionară .
** se calculează conform pct. 4 din Instrucţiunea privind raportarea ratelor dobâ nzilor aplicate de bă ncile din R. Moldova.
*** creditele acordate persoanelor fizice cu excepţia persoanelor fizice care practică activitate, sunt clasificate la „Alte credite acordate”, conform caracteristicilor grupei de conturi 1490, 1510 şi altele, care nu au fost reflectate în celelalte tipuri de credit.
**** credite acordate persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinză tor.

Preşedintele Comitetului de Conducere a Bă ncii _______________________________________ S. Cartaşov

Şeful Departamentului analiza financiară si raportă ri ________________________ I. Şarco

Executorul ____________________________ S.Salova


Numă rul telefonului 0 22 839 738
Public
Data perfectă rii: 26.05.2021

Public