Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE

PROGRAMUL DE STUDII: PIPP Slatina


Anul universitar 2020-2021
Sesiunea vară 2021
Disciplina POLITICI EDUCAȚIONALE
Anul de studii III
Numele și prenumele studentului......................................................................................
Data………………………………….

TEST DE EVALUARE FINALĂ

1 punct oficiu

1.(2 p.) Stabiliţi valoarea de adevăr a afirmaţiilor de mai jos şi încercuiţi cu A (adevărat) sau cu F (fals).

A/F Politicile educaţionale reprezintă direcţiile strategice de dezvoltare a sistemului educaţional şi cuprind
legi şi normative aplicate în practică prin metodologii, controlate şi monitorizate, evaluate prin studiu de
impact.
A/F Politicile educaţionale reprezintă un set de decizii/o decizie care ghidează orientarea ulterioară în luarea
altor decizii sau în implementarea acestora în sistemul educaţional.
A/F Politicile educaţionale privind descentralizarea atribuie responsabilităţi foarte mari şi putere de decizie
limitată şcolilor.
A/F Politicile educaţionale sunt strategii coerente, realizate pe baza unor studii de analiză, sinteză, diagnoză
şi prognoză specifice mediului educaţional .

2. (1p.) Numiți 2 riscuri ale descentralizării învățământului preuniversitar.

..............................................................................................................................

3. (1,5 p.) Completați corespunzător și întregiți fraza astfel încât acesta să aibă sens.
 Transferul de autoritate, responsabilitate, resurse în privinţa luării deciziilor, a managementului
general şi financiar către unităţile de învăţământ şi comunitatea locală
reprezintă .............................................învățământului preuniversitar.
 Competența de ..........................este abilitatea de identificare, înțelegere, exprimare, creare și
interpretare a conceptelor, a sentimentelor, a faptelor și a opiniilor, atât oral, cât și în scris, utilizând
mijloace audio-vizuale și digitale la orice disciplină sau în orice context.
 Principiul…………………………………….este un principiu general în educația timpurie centrat pe
nevoia de îngrijire, educație, supraveghere și dezvoltare a copilului, dar și de dragoste și
sensibilitate din partea adulților.

4. (0,5 p.) Formele violenței școlare sunt:


a. Violența elev-elev
b. Violența elevilor față de profesori
c. Violența domestică
d. Violența profesorilor față de elevi
e. Violența părinților în spațiul şcolii
f. Violența în spațiul din jurul şcolii
5. (1p.) Numiți 2 principii generale în educaţia timpurie promovate în documentele de politici educaționale
actuale.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

6. (1p.) Stabiliți valoarea de adevăr a afirmațiilor de mai jos:

 DA/NU Egalitatea de gen presupune acceptarea și valorizarea egală a diferențelor dintre femei și
bărbați atât în spațiul public cât și în viața privată.
 DA/NU Egalitatea de șanse presupune participarea egală și împărțirea egală a responsabilităților
atât în spațiul public cât și în viața privată.
 DA/NU Egalitatea de gen accesul și distribuirea egală a resurselor între femei și bărbați.
 DA/NU Egalitatea de șanse în educație înseamnă o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare.

7. (0,5 p.) ..................................este o formă gravă de discriminare şi are drept consecinţă accesul inegal al
copiilor la o educaţie de calitate, încălcarea exercitării în condiţii de egalitate a dreptului la educaţie, precum
şi a demnităţii umane.

8. (1p.) Numiți 2 tendințe actuale în politicile educaționale.


................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

9. (0,5 p.) Identificați răspunsul greșit!

Procesul de reformă educațională este


a. schimbare fundamentală la nivelul sistemului de învățământ în orientarea acestuia
b. schimbare fundamentală la nivelul sistemului de învățământ în structura acestuia
c. schimbare fundamentală la nivelul sistemului de învățământ în conținutul procesului de instruire
d. schimbare fundamentală la nivelul sistemului de învățământ impusă internațional
e. schimbare fundamentală la nivelul sistemului de învățământ care pune în acțiune o nouă politică
educațională

S-ar putea să vă placă și