Sunteți pe pagina 1din 80

SUPORT DE CURS

EXPERT ACHIZITII PUBLICE


FEBRUARIE 2017
TERMINOLOGIE - VOCABULAR
• Legea – oricare din cele 4 Legi publicate
• Documentatia de atribuire sau
“documentatia” – cuprinde si caietul de sarcini
• Anuntul de participare sau “anuntul”
• Autoritatea contractanta/Entitate sau “AC”
• Ofertant/Candidat – vanzatorul in achizitii
publice
INSTITUTII IMPLICATE
• ANAP www.anrmap.gov.ro
• CNMSI www.e-licitatie.ro
• CNSC www.cnsc.gov.ro
PARTICIPANTI

• Autoritati contractante/Entitati contractante -


cumparatori/ initiatori
• Ofertanti/Candidati - vanzatori
AUTORITATI CONTRACTANTE
• Autoritati publice centrale
• Autoritati publice locale
• Organism de drept public
• Asocieri intre acestea
ENTITATI CONTRACTANTE

intreprindere publica sau oricare subiect de


drept ce desfasoara una sau mai multe activitati
relevante in sectoarele de utilitate publica
 Apa – ex. Apa Nova
 Energie – ex. Cez Distributie
 Transport – ex. CFR Calatori
 Posta – ex. CN Posta Romana
DOMENIU DE APLICARE I - TERTI
atribuirea, de catre un operator economic, fara
calitate de autoritate contractanta, a unui contract
de lucrari, daca: - contractul este
finantat/subventionat direct, in proportie de mai
mult de 50%, de catre o AC* si valoarea estimata este
mai mare de 23.000.000 lei
DOMENIU DE APLICARE II - TERTI
atribuirea, de catre un operator economic, fara calitate
de autoritate contractanta, a unui contract de
servicii, daca: - contractul este finantat/subventionat
direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o
AC* si valoarea estimata este mai mare de 600.000
lei
PROCEDURI DE ATRIBUIRE
MODURI DE ACHIZITIE
CAPITOLUL I
TERMENE
TERMEN DE TERMEN DE
TIPUL AUTORITATII TIPUL DE ACHIZITIE VALOAREA PROCEDURII TIPUL PROCEDURII NOTIFIARE/CONTESTARE PUBLICITATE
5 zile din ziua urmatoare
PRODUSE si/sau CUMPARARE celei in care se ia la
pana la 132.000 lei -
SERVICII DIRECTA cunostinta de actul ce se
ataca
CUMPARARE
pana la 441.000 lei 5 zile idem
LUCRARI DIRECTA -

peste 132.000 lei si


PROCEDURA
PRODUSE si/sau pana la 600.000 5 zile idem min. 6zile/10 zile
SIMPLIFICATA
SERVICII lei/1.800.000lei

AC/EC peste 441.000 lei PROCEDURA


5 zile idem
LUCRARI pana la 23.000.000 SIMPLIFICATA min.15 zile

LICITATIE
PRODUSE si/sau peste 600.000 DESCHISA,
10 zile idem min. 30 zile
SERVICII lei/1.800.000 lei RESTRANSA;
NEGOCIERE

LICITATIE
DESCHISA,
peste 23.000.000 lei 10 zile idem min. 30 zile
RESTRANSA,
LUCRARI NEGOCIERE
TIPURI DE PROCEDURI
 licitatie deschisa
 licitatie restransa
 dialog competitiv
 negociere
 concurs de
solutii
 procedura
simplificata
LICITATIA DESCHISA

-REGULA I -
LICITATIA DESCHISA (I)

Tip de procedura de achizitie la care


orice operator economic interesat are
dreptul de a depune oferta
LICITATIA DESCHISA (II)
• Se desfasoara de regula, intr-o singura etapa

• Autoritatea contractanta poate decide


organizarea unei etape suplimentare de
licitatie electronica*

*Nota: obligatia anuntarii in anuntul de participare si in documentatia de


atribuire
LICITATIE DESCHISA/RESTRANSA
CLASICE
 reprezinta regula
 se aplica pentru achizitii de:
 produse si/sau servicii mai mari de 600.000 lei
 lucrari mai mari de 23.000.000 lei
LICITATIE DESCHISA/RESTRANSA
SECTORIALE
reprezinta regula
 se aplica pentru achizitii de:
 produse si/sau servicii mai mari de 1.800.000
lei
 lucrari mai mari de 23.000.000 lei
PROCEDURA SIMPLIFICATA
PROCEDURA SIMPLIFICATA
CLASICE/SECTORIALE
• Se aplica numai daca valoarea estimata, fara TVA, a
contractului de achizitie publica se situeaza intre:

 P+S peste 132.000 lei dar sub 600.000


lei/1.800.000 lei
 L peste 441.000 dar sub 23.000.000 lei
PROCEDURA SIMPLIFICATA
CLASICE/RELEVANTE
TERMENE

 P+S – 6 zile/10 zile de la publicare in SEAP


 L - 15 zile de la publicare in SEAP

- Anunt simplificat- 393560


LICITATIE RESTRNASA
NEGOCIERE COMPETITIVA
DIALOG COMPETITIV
- REGULA II –
LICITATIE RESTRNASA
NEGOCIERE COMPETITIVA
DIALOG COMPETITIV
Orice operator
economic are
dreptul de a-si
depune candidatura,
urmand ca numai
candidatii selectati
sa aiba dreptul de a
depune oferta
LICITATIE RESTRNASA
NEGOCIERE COMPETITIVA
DIALOG COMPETITIV
 Procedura se desfasoara, OBLIGATORIU, in doua etape:

• etapa de selectare a candidatilor, prin aplicarea criteriilor de


selectie
• etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati,
prin aplicarea criteriilor de atribuire

 Procedura se aplica atunci cand oferta este excedentara

 Autoritatea contractanta poate decide organizarea unei etape


suplimentare de licitatie electronica*
* Nota: obligatia anuntarii in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
LICITATIE RESTRNASA
NEGOCIERE COMPETITIVA
DIALOG COMPETITIV
 pentru AC negocierea competitiva si dialogul
competitiv se deruleaza in circumstante stabilite de
lege;
 pentru EC negocierea competitiva si dialogul
competitiv se incadreaza in regula
LICITATIA RESTRANSA
ETAPA I
Daca
• nr. candidatilor selectati nr.
minim indicat
Atunci autoritatea contractanta are dreptul de a:
 anula procedura;
 continua procedura numai cu acei candidati
selectati care indeplinesc criteriile solicitate.
PROCEDURA DE ATRIBUIRE PE
LOTURI
 reprezinta regula pentru AC
 nu reprezinta regula la EC
LOTIZARE – NORME PROCEDURALE
• Valoarea estimata a procedurii de achizitie
este reprezentata de suma valorii estimate a
fiecarui lot.
• Garantia de participare si criteriile de calificare
se stabilesc proportional cu valoarea estimata
a fiecarui lot/grup de loturi
• Criteriul de atribuire trebuie sa fie acelasi
pentru toate loturile
LOTIZARE - PARTICIPARE

• Un ofertant poate depune oferta pentru unul


sau mai multe loturi (atentie la precizarea
AC/EC facuta in documentatia de atribuire)
LOTIZARE - ATRIBUIRE

• Fiecare lot presupune incheierea unui contract


de achizitie publica
• Contestatiilor li se aplica termenele raportate
la valoarea estimata a fiecarui lot
• Contestatia asupra unui lot nu afecteaza
derulararea procedurii pentru celelalte loturi.
MODALITATI DE ATRIBUIRE

contract de achizitie - incheiat de regula, ca


durata pana la 31.12. a anului in curs
 acord cadru – incheiat de regula pentru
maxim 4 ani la AC si maxim 8 ani la EC
ACORD CADRU

MODALITATE DE ATRIBUIRE A UNEI PROCEDRI


DE ATRIBUIRE

NB – un cumul de contracte de achizitie publica


denumite contracte subsecvente
ACORD CADRU

promisiunea de a contracta la anumite


termene si in anumite conditii (pret, calitate
cantitate) – bunuri/servicii sau lucrari
achitionate printr/o procedura de achizitie
publica
ACORD CADRU

• Acordul cadru se incheie cu unul sau mai multi


operatori economici
• Acordul cadru se incheie cu reluarea
competitiei sau fara reluarea competitiei
ACORD CADRU – NORME
PROCEDURALE
 CONTRACTUL SUBSECVENT CU VALOAREA
CEA MAI MARE determina: criteriile de
calificare si nivelul GARANTIEI DE PARTICIPARE
– se stabileste la nivelul a 1% (2%) din
valoarea estimata a acestuia
ACORD CADRU
• Pe perioada existentei acordului cadru AC ii
este interzis sa achizitioneze
bunurile/serviciile/lucrarile achizitionate de la
terti ce nu sunt semnatari ai acordului cadru
• Durata maxima a unui acord cadru 4 ani/8ani
• Se supun contractelor subsecvente numai
bunuri/servicii sau lucrari de natura si tipul
celor cuprinse in acordul cadru
Reguli de calificare si selectie a
candidatilor/ofertantilor

CAPITOLUL II
CRITERII
 Autoritatea contractanta are dreptul de a include in
documentatia de atribuire criterii de calificare si
selectie referitoare numai la:

 identificarea motivelor de excludere;


 capacitatea operatorului economic:
CRITERII DE EXCLUDERE
Excluderea este obligatorie pentru:
 aspecte penale (care vizeaza operatorul
economic/reprezentatii sai)
 datorii catre bugetul de stat (nu se aplica la valori sub 4000 lei
sau mai mare de 4000 lei dar sub 5% din valoarea totala a
impozitelor)
 insolventa (art. 167, alin1, lit. b) cu alin. 2
 abatere profesionala grava/incalcare de obligatii contractuale
anterioare
 conflict de interese
 declaratii false
CRITERII DE EXCLUDERE

 valabile si pentru subcontractantii nominalizati


 Valabile si pentru tertii sustinatori
CRITERII DE EXCLUDERE

 subcontractantul aflat in situatie de


excludere poate fi inlocuit, dupa depunerea
ofertei;
 inlocuirea se poate realiza o singura data
CRITERII PRIVIND CAPACITATEA

 capacitatea de exercitare a activitatii


profesionale (forma de inregistrare, drept de
exercitare profesie etc)
capacitatea economico – financiara
 capacitatea tehnico - profesionala
CRITERII PRIVIND CAPACITATEA
 capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale
 daca subcontractantii desfasoara parti de
contract cu impact, autoritatea poate solicita
acestora indeplinirea cerintei ce acopera
activitatea
CRITERII PRIVIND CAPACITATEA
 capacitatea economico – financiara
 CA – max X2 din VE la AC;
 CA – max X 1 din VE sau max. 30% din VE la
EC (daca se solicita pe obiect);
 lichiditatea anuala;
 asigurare de risc profesional;
CERINTE PRIVIND CAPACITATEA
 capacitatea tehnico – profesionala
 experienta similara ultimii 3/5 ani
controlorii de calitate
 experienta personalului – daca aceasta nu
reprezinta factor de evaluare
 trasabilitatea aprovizionarii
 echipamente, utilaje, instalatii
TERT SUSTINATOR
 supus criteriilor de excludere in integritate
 raspunde solidar cu operatorul economic
 poate fi inlocuit dupa data depunerii
ofertelor, o singura data
 daca sustinerea este profesionala,
personalului tertului trebuie sa fie implicat
efectiv in viitorul contract;
 documentele trebuie sa faca dovada ca exista
acces imediat si neingradit la resursele tertului
CRITERII – MOD DE INDEPLINIRE
 declaratie initiala DUAE - document
electronic

 depusa de ofertant/candidat
 tert
 subcontractant
CRITERII – MOD DE INDEPLINIRE

documentele justificative aferente DUAE se


solicita ofertantului clasat pe primul loc
 asupra documentelor se pot solicita clarificari
 liste oficiale – structura stabilita prin norme
metodologice
CRITERII DE ATRIBUIRE
CRITERII DE ATRIBUIRE

 pretul cel mai scazut


 costul cel mai scazut
 cel mai bun raport calitate - pret
 cel mai bun raport calitate – cost
CRITERII DE ATRIBUIRE
 avantaje tehnice
 caracteristici estetice
 accesibilitate
 organizarea, calificarea si experienta
personalului
 servicii post vanzare, asistenta tehnica, date si
conditii de livrare
 considerente de rentabilitate
CRITERII DE ATRIBUIRE

 ansamblu de factori de evaluare;


 li se atribuie ponderi;
 sau se stabileste o ordine a importantei
ATRIBUIREA
CONTRACTELOR/ACORDURILOR
CADRU
 AC/EC aplica criteriile de atribuire (factorii de
evaluare)
 AC/EC aplica criteriile de calificare si verifica
motivele de excludere
 AC/EC desemneaza castigator pe baza
criteriului anuntat in anuntul de participare
OFERTE RESPINSE
• INACCEPTABILE
 respinse la deschidere– intarziate sau neinsotite de garantia de
participare – aspectele legate de garatia de participare se pot
clarifica in termen de 3 zile de la deschiderea ofertelor
 respinse la evaluare –deoarece:
- oferta alternativa
- protectia muncii
- pret
peste valoarea fondurilor
aparent neobisnuit de scazut
OFERTE RESPINSE
• NECONFORME
 nu satisfac cerintele caietului de sarcini

 contin propuneri dezavantajoase fata de


contract – deci se pot face propuneri la
contract
 preturile sunt nejustificate (daca sunt
aparent neobisnuit de scazute)
 nu se realizeaza distinctia pe loturi atunci
cand este cazul
PROPUNERI FINANCIARE

 oferta contine un pret aparent neobinuit de scazut -


este eliminat procentul de raportare
ANULAREA PROCEDURII
 nu s –a depus nicio oferta sau nicio oferta
admisibila
 au fost depuse oferte dar nu pot fi comparate
datorita modului neuniform de abordare
 sunt incalcate prevederi legale
 CNSC/instant decide modificari ce afecteaza
procedura
 locul I nu poate semna contractul si nu exista
locul II
PROCES DE EVALUARE I
procesul de evaluare nu poate depasi de
regula 25 (35) de zile la data deschiderii
ofertelor – poate fi insa prelungit – vezi
situatia unei contestatii –
INCHEIEREA CONTRACTULUI
• In termen de 5 zile de la intocmirea
RAPORTULUI DE ATRIBUIRE – se COMUNICA
fiecarui ofertant rezultatul aplicarii procedurii
• COMUNICAREA – contine informatii despre
oferta declarata castigatoare si despre cauzele
respingerii ofertei adresantului, dupa caz
INCHEIEREA CONTRACTULUI

• Contractul se incheie in situatia in care nu


exista nicio contestatie nesolutionata pe rol:
- Pentru proceduri mici (cumparari directe si
procedure simplificate) dupa 6 zile de la data
comunicarii rezultatului aplicarii procedurii
- Pentru proceduri mari dupa 11 zile de la data
comunicarii rezultatului aplicarii procedurii
INCHEIEREA CONTRACTULUI
• Daca la data intocmirii raportului de atribuire
exista o contestatie inregistrata
sau
• daca dupa comunicarea rezultatului aplicarii
procedurii se introduce o contestatie,
SEMNAREA CONTRACTULUI SE SUSPENDA
PANA LA SOLUTIONAREA ACESTEIA
INCHEIEREA CONTRACTULUI
SUBCONTRACTANTII
 pot fi platiti direct de catre AC/EC
 pot fi inlocuiti;
 pot fi adaugati
 se poate verifica lantul acestora (inclusiv a
furnizorilor
 la inlocuire/adaugare trebuie sa prezinte info
refritoare la situatiile de excludere si a
capacitatilor – dupa caz;
MODIFICAREA CONTRACTULUI

nesubstantiale - nu necesita organizarea unei


noi proceduri de achizite
 substantiale – necesita organizarea unei
proceduri
CONTESTATII
NOTIFICARE PREALABILA
 procedura noua, obligatorie, prealabila
introducerii unei contestatii
 suspenda procedura
 AC/EC adopta sau nu masuri de remediere
 comunica decizia de a actiona in 3 zile
 remediaza in 7 zile
CINE CONTESTA?
- are, sau a avut un
interes legitim cu
Orice persoana interesata: respectiva procedura

- a suferit, sufera sau risca


sa sufere un prejudiciu
CE SE CONTESTA?
• un act emis de autoritate
• o operatiune administrativa care produce sau
poate produce efecte juridice
• neindeplinirea de catre autoritate, in
termenul legal, a unei obligatii care ii revine
prin lege
• omisiunea/refuzul autoritatii de a emite un
act sau de a efectua o operatiune
UNDE SE CONTESTA?

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


(CNSC)/
Instanta de judecata
CAND SE NOTIFICA/CONTESTA?
5 ZILE ≤600 000 lei sau
calendaristice 1.800.000 lei sau
23.000.000 lei

10 ZILE  VALORI PESTE SUMELE


DE MAI SUS
calendaristice
 Daca procedura este pe
loturi, VE se calculeaza
pentru fiecare lot
DE CAND?
Incepand cu ziua urmatoare datei la care s-a
luat la cunostinta despre:
 Raspunsul la notificare, nesatisfacator
 Lipsa raspunsului
 actul
 operatiunea
 omisiunea/refuzul autoritatii de a emite un act
 anuntul sau documentatia – de la data publicarii
acestora in SEAP
ATENTIE!

• CNSC solutioneaza contestatiile formulate in


cadrul procedurii, inainte de semnarea
contractului
ELEMENTELE FORMALE ALE CONTESTATIEI/
ART 10/Legea 101/2016
• date de identificare contestatar
• denumirea şi sediul autorităţii contractante;
• identificarea procedurii
• actul atacat al autorităţii contractante;
• obiectul contestaţiei;
• motivarea în fapt şi în drept a contestaţiei;
• mijloacele de probă
• sematura
OBLIGATIILE AUTORITATII

• instiinteaza ceilalti
participanti la
• In termen de 1 zi procedura
lucratoare de la
primirea
contestatiei • ataseaza copie dupa
contestatie
MASURI DE REMEDIERE
Autoritatea
are dreptul de:

a adopta masuri de a le comunica:


remediere, inclusiv contestatorului in termen de 1 zi
suspendarea altor participanti lucratoare de la
procedurii CNSC adoptare
VARIANTA I - IDEALA
• autoritatea adopta masuri
corective

• comunicarea participantilor si
acestora CNSC

• renuntarea de notificare de
renuntare
catre contestator la transmisa
contestatie autoritatii si CNSC
VARIANTA II
nu este de acord cu
masurile corective

• Contestatorul nu renunta la
contestatie

procedura continua
VARIANTA III

Autoritatea nu • continua procedura


adopta masuri
corective
OBLIGATIILE AUTORITATII (in cazul
variantelor II si III)
• CNSC + copie dosar
achizitie publica -
punct de vedere obligatoriu dupa 3 zile
de la data expirarii
transmis termenelor de
asteptare
• contestatorului
DREPTURILE CONTESTATORULUI

• poate solicita CNSC desemnarea unui expert


tehnic sau financiar, cu suportarea costurilor
expertizei

• poate solicita depunerea de concluzii orale in


fata CNSC
DREPTURILE CNSC

• de a solicita lamuriri partilor


• de a administra probe
• de a solicita orice alte date/documente
relevante in raport cu obiectul contestatiei
Atentie! CNSC poate solicita orice date pe
care le considera necesare pentru
solutionarea contestatiei si de la alte
persoane fizice sau juridice.
DECIZIA CNSC

Obligatorie si executorie
Poate fi atacata cu plangere in instanta de
contencios administrativ in termen de 10 zile
de la comunicare
PROCEDURA I
• Contestatiile pentru anexa 2 si cele privind
regimul concesiunilor se solutioneaza de catre
CNSC
• Contestatiile pentru proceduri ce privesc
infrastructura nationala se solutioneaza de
CNSC dar se ataca la Curtea de Apel Bucuresti