Sunteți pe pagina 1din 6

Informații Autorizare Auditori Energetici In Industrie

Despre ANRE Transparență Presă Contact

ENERGIE ELECTRICĂ

GAZE NATURALE

EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

INFO CONSUMATORI

RO EN

Caută în site Caută

Acasă Informații Autorizare Auditori Energetici In Industrie

Informații Autorizare Auditori Energetici In Industrie

CONDIȚII DE OBȚINERE A AUTORIZATIEI DE AUDITOR ENERGETIC – PERSOANE FIZICE


Solicitantul trebuie să aibă pregătirea profesională, specializarea şi experienţa acumulată în domeniu cerute de Regulamentul pentru
autorizarea auditorilor energetici din industrie.

Experienţa profesională se referă la activitate didactică, cercetare, proiectare, execuţie sau exploatare acumulată în domeniile tehnice
menţionate în tabelul următor:

Pregătirea profesională şi specializarea Condiţii minime privind Curs de pregătire în


experienţa profesională pe domeniul auditului
care trebuie să le energetic
îndeplinească persoana
fizică

Absolvenţi ai ciclului de  licenţă în 2 ani Necesar


domeniul : inginerie energetică
Absolvenţi ai ciclului de licenţă în 3 ani Necesar
domeniile :

https://www.anre.ro/ro/informatii-autorizare-auditori-energetici-in-industrie[09.11.2018 15:13:26]
Informații Autorizare Auditori Energetici In Industrie

- ingineria civilă
- ingineria instalaţiilor
- inginerie electrică
- mine, petrol si gaze
- inginerie mecanică
- inginerie industrială
- inginerie si management
- inginerie chimică
- ştiinţe inginereşti aplicate:
specializarea Informatica industrială

Cerinţa referitoare la pregătirea în domeniul elaborării auditurilor energetice este îndeplinită prin absolvirea unui curs de specialitate
privind elaborarea auditurilor termoenergetice şi/sau electroenergetice organizat de furnizorii de formare profesională prevăzuți la art.8
din Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici în industrie sau prin absolvirea cursurilor de  master în eficienţă energetică
la una  dintre facultăţile care au primit avizul ANRE-DEE ori prin obţinerea doctoratului în unul din  domeniile eligibile prevăzute  la
art.17 alin.(2) din același Regulament.

În funcţie de tipul autorizaţiei solicitate persoana fizică trebuie să prezinte certificat de absolvire a cursului de specialitate, conform
tabelului de mai jos:

Tipul de autorizaţie solicitată Cursul de specialitate necesar


Clasa I , tip Electroenergetic Elaborare audituri electroenergetice
Clasa I, tip Termoenergetic Elaborare audituri termoenergetice
Clasa I , tip Complex Elaborare audituri electroenergetice
şi
Elaborare audituri termoenergetice

Solicitantul trebuie să facă dovada că are în dotare echipamente de măsurare, verificate metrologic, specifice auditurilor respective .
Lista de echipamente  care include minimum de aparate necesare efectuării măsurătorilor la elaborarea auditurilor energetice este
prezentată în Anexa nr. 5 la Regulament.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE AUDITOR ENERGETIC - PERSOANĂ FIZICĂ SUNT:

a) cerere de eliberare a autorizaţiei de auditor energetic, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6 la Regulamentul pentru autorizarea
auditorilor energetici în industrie; (modelul de cerere poate fi regăsit in Anexe)

b) copia  documentului care face dovada plății tarifului de analiză a documentaţiei;

c) copia diplomei licenţă eliberată de o facultate cu profil tehnic în domeniile menţionate în tabelul de mai sus;

d) memoriu tehnic de activitate care să demonstreze experienţa profesională dobândită pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilită
conform art. 17 alin. (2), semnat de solicitant;

e) documente în original sau copie certificată “conform cu originalul”, emise în condiţiile legii, din care să rezulte vechimea în activitatea
de specialitate cerută pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilită conform conform art. 17 alin. (2); Adeverințele de vechime în muncă
sunt prezentate în original, adeverinţele generate de aplicația informatică Registrul general de evidenţă a salariaţilor - REVISAL se
prezintă semnate de persoanele împuternicite în acest sens, cartea de muncă se prezintă în copie legalizată;

f) copia certificatului de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul elaborării auditurilor energetice, organizat de un furnizor de
formare  profesională care a primit avizul ANRE, diplomă de master în eficienţă energetică absolvit  la una  din facultățile la una  dintre

https://www.anre.ro/ro/informatii-autorizare-auditori-energetici-in-industrie[09.11.2018 15:13:26]
Informații Autorizare Auditori Energetici In Industrie

facultățile care au primit avizul ANRE-DEE ori diplomă de doctor în unul din domeniile eligibile prezentate în tabelul de mai sus;

g) lista cu echipamentele deţinute de solicitantul persoană fizică, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care
persoana fizică solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora, şi/sau copia
contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de
echipamente;(vezi Anexa nr.5 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici în industrie )

h) solicitanţii angajaţi cu contract individual de muncă la o persoană juridică autorizată ca auditor energetic sau aflată în curs de
autorizare, prezintă lista echipamentelor însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al persoanei juridice
angajatoare asupra echipamentelor;

i) cazier judiciar în original;

j) documentele emise de autorităţile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic
European sunt  însoţite de traduceri autorizate ale acestora.

PRELUNGIREA AUTORIZATIEI DE AUDITOR ENERGETIC PERSOANĂ FIZICĂ

Valabilitatea autorizaţiei de auditor energetic este de 3 ani de la data acordării şi se poate prelungi o singură dată pe o perioadă de 3 ani.

Prelungirea valabilităţii se realizează prin Decizie a şefului ANRE-DEE, la propunerea scrisă a Comisiei de autorizare, pe baza
următoarelor documente:
a. cerere de prelungire prezentată cu minim 45 de zile anterior datei de expirare a valabilităţii autorizaţiei, întocmită conform Anexei nr.
9 la Regulament; (modelul de cerere poate fi regăsit in subsolul acestei pagini).
b. copia documentului care face dovada plății tarifului de analiză a documentaţiei;
c. autorizaţia de auditor energetic deţinută anterior, în copie;
d. memoriu tehnic de activitate al auditorului energetic persoană fizică, semnat de solicitant;
e. formularele de apreciere privind calitatea auditurilor  energetice elaborate în perioada de la obţinerea autorizaţiei şi până la
solicitarea prelungirii acesteia, de către PFA sau persoana juridică unde este angajat solicitantul, completate conform anexei nr. 72
la Regulament;
f. lista cu echipamentele deţinute de solicitantul persoană fizică sau juridică, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice
pentru care se solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora, şi/sau
copia contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are
astfel de echipamente; (vezi Anexa nr.5 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici în industrie )
g. în cazul solicitanţilor persoane fizice  angajaţi cu contract individual de muncă la o persoană juridică  autorizată ca auditor energetic,
aceştia includ în documentaţie  lista echipamentelor însoţită de documentele ce atestă apartenenţa acestora la patrimoniul persoanei
juridice angajatoare.

PLATA TARIFULUI DE AUTORIZARE AUDITOR ENERGETIC PERSOANĂ FIZICĂ

Plata tarifului pentru autorizare/prelungire valabilitate autorizaţie de auditor energetic se face în contul ANRE nr.
RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848, în 2 tranşe:

 
1. Tarif analiză doumentaţie
2. Tarif autorizare

1. În vederea eliberării facturii aferente tarifului de analiză a documentaţiei , solicitantul transmite prin e-mail la  pe adresa 
info.eficienta@anre.ro cererea privind solicitarea autorizării sau  cererea de prelungire a valabilității autorizaţiei, semnată și
scanată. Originalul cererii va fi inclus în documentaţia depusă la Registratura ANRE.

Serviciul financiar - contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscala, după verificarea existenţei in extrasul de cont a
sumei achitate.

2. Diferenţa de tarif se achită în cel mult 20 zile de la data emiterii facturii de către ANRE.

Autorizaţia sau decizia de prelungire a autorizaţiei sunt eliberate în termen de 30 zile de la data  transmiterii dovezii plății tarifului de
autorizare/prelungire autorizaţie la Departamentul pentru eficienţă energetică din cadrul ANRE.

Modalități de plată:
fie direct la casieria ANRE
fie prin ordin de plată în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848

https://www.anre.ro/ro/informatii-autorizare-auditori-energetici-in-industrie[09.11.2018 15:13:26]
Informații Autorizare Auditori Energetici In Industrie

fie prin mandat poștal in contul ANRE  nr.  RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848

În toate cazurile, solicitanții trebuie sa includă in dosar o copie a chitanței/ ordinului de plata/ mandatului poștal.

Tarifele in vigoare (aprobate prin Ordinul ANRE nr. 118 /2016 cu modificările şi completările ulterioare)  sunt:

Nr.crt. Tip de autorizare Tariful


(lei)
1. Analiză documentaţie* 600

2. Autorizaţie auditor energetic persoană fizică 1.500


3. Prelungirea valabilităţii  autorizaţiei existente 1.100
4. Emitere  duplicat al autorizaţiei de auditor energetic sau al 300
deciziei de prelungire a autorizaţiei de auditor energetic

* Tariful de analiză:

a) se deduce din tariful prevăzut la punctele 2 şi 3;

b) nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea de reglementare în Domeniul Energiei nu accordă autorizaţia

Sumele achitate de solicitanţi, în contul ANRE, ca plată a tarifului de autorizare auditor energetic persoană fizică sau a tarifului de
prelungire a valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică nu se restituie în cazul în care, în urma analizei documentaţiei
transmise la ANRE-DEE se constată că nu sunt îndeplinite prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici în
industrie şi/sau solicitantul nu întruneşte punctajul minim de 10 puncte pentru obţinerea prelungirii valabilităţii autorizației de auditor
energetic persoană fizică.

INFORMATII

Telefon 021 303 38 17

e-mail : info.eficienta@anre.ro

Liste publice auditori persoane fizice autorizate 

Fişiere ataşate
MODEL cerere de eliberare a autorizaţiei de auditor energetic PF Download

MODEL cerere de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de audit PF Download

MODEL de formular de apreciere privind calitatea auditului energetic Download

https://www.anre.ro/ro/informatii-autorizare-auditori-energetici-in-industrie[09.11.2018 15:13:26]
Informații Autorizare Auditori Energetici In Industrie

Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice

Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale

0800800410

Linie telefonica gratuita dedicata informarii consumatorilor cu privire la schimbarea furnizorului de energie electrica/gaze naturale
Program:
Luni - Joi: 08:00-16:30
Vineri: 08:00-14:00

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Energie electrică

Informatii consumatori de gaze naturale


Informatii consumatori de energie electrica

DOCUMENTE RECENTE

Ord. 188/2018 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în sacet din centrale cu unități de
cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în
semestrul i al anului 2019. data: 07.11.2018. mo 948/09.11.2018. abroga ordinul 98/2017.
Ord. 190/2018 privind completarea metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă
eficiență, aprobată prin ordinul anre nr. 117/2013. data: 07.11.2018. mo 948/09.11.2018.
Proiect de ordin pentru completarea regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiilor pentru soluționarea
disputelor/divergențelor privind accesul la rețelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin ordinul anre nr. 85/2014
Nota de prezentare regulament
Regulament privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică
pentru perioade lungi de livrare
Sinteza observaţiilor la regulament
Anunt rezultate finale
Anunt rezultate finale
Nota de prezentare ordin contributii anre 2019
Proiectul de ordin privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de anre în anul 2019

MENIU SECŢIUNI

https://www.anre.ro/ro/informatii-autorizare-auditori-energetici-in-industrie[09.11.2018 15:13:26]
Informații Autorizare Auditori Energetici In Industrie

Acasă Energie electrică

Harta site Gaze naturale

Contact Eficienţă energetică

Info consumatori

© Copyright ANRE 2018 - Toate drepturile rezervate

înapoi sus

Copierea oricăror informaţii de pe acest site, în parte sau în intregime, este interzisă fara un acord scris în acest sens. ANRE îşi rezervă dreptul de a modific
informaţiile fără o notificare în prealabil.

https://www.anre.ro/ro/informatii-autorizare-auditori-energetici-in-industrie[09.11.2018 15:13:26]