Sunteți pe pagina 1din 137

 

ELENA VÎLCU

Motto:
This website stores data such as
cookies "Copilul trebuie
to enable essential site învăţat să-şi folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi
functionality, as wellaasprivi;
pentru marketing,
urechile, nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a asculta cu
personalization, and analytics. You
atenţie; mâinile, nu numai pentru a apuca obiectele, ci şi pentru a pipăi şi
may change your settings at any time
or acceptathe simţi".
ledefault settings.
Lonwenfeld
Privacy Policy

Marketing ISBN 978-606-577-448-3


Personalization

Analytics
Editura Sfântul Ierarh Nicolae
2011
Save Accept All

 
 

Pagina

Argument………………………………………………………………………………....................7
Structura portofoliului învăţătorului……………………………………………………...................8

CAPITOLUL I –DATE PERSONALE………………………………………………................12

Curriculum vitae ……………………………………………………………………......................13


Dosarul cadrului didactic.........................
didactic......................................................
.............................................................
............................................................15
............................15
Fişa personală..........................
...........................................................
..................................................................
.................................................................
.......................................16
.......16
Fişa postului.....................
postului......................................................
.................................................................
.................................................................
................................................17
...............17
Declaraţ ie............................................................
ie.............................................................................................
....................................................................
.............................................20
..........20
Declaraţ ie
ie pe propria răspundere...........................
spundere.......................................................
.............................................................
...............................................21
..............21
Declaraţ ia
ia contribuabilului.....................
contribuabilului......................................................
....................................................................
.........................................................22
......................22

CAPITOLUL IIII – CURRICULUM……………………


CURRICULUM…………………………………………
…………………………….................2
……….................233 

Structura anului şcolar…………………………………………………………………..................24


Calendar şcolar 2010-2011………………………………………………………………...............25
Schema orară…………………………………………………………………………….................26
Orar……………………………………………………………………………………...................27
Materiale curriculare…………………………………………………………………….................28
This website stores data such as
cookies to enable essential site
well as marketing,CURRICULARĂ:.................................
functionality, asPROIECTARE :..................................................................
..............................................................31
.............................31 
personalization, LIMBA  Ş  I LITERATURA
and analytics. You ROMÂN  Ă  (autori:
 (autori: Tudora Piţ il ilă, Cleopatra Mihăilescu,
may changeEditura Aramis,
your settings at Bucure şti, 2005-2007 ................................
any time .................................................................
.................................................................
.................................31
.31
  Programa şcolară……………………………………………………………................32
or accept the default settings.
 
Planificarea calendaristică anuală…………………………………………...................41
  Proiectarea unităţ ilor
ilor de învăţ are……………………………………………................45
are……………………………………………................45
Privacy Policy  MATEMATIC   Ă  (autori : Ştefan Pacearcă, Mariana Mogoş , Ed. Aramis, 2004 2 004 .............................82
  Programa şcolară………………………………………………………….....................83
Marketing
  Planificarea calendaristică anuală...........................
...........................................................
........................................................90
........................90
Personalization   Proiectarea unităţ ilor
ilor de învăţ are…………………………………………....................93
are…………………………………………....................93
CUNOA Ş TEREA
TEREA MEDIULUI   (autori :Tudora Piţ il ilă, Cleopatra Mihăilescu, Ed.Aramis, 2005)
Analytics
  Programa şcolară…………………………………………………………..................130
  Planificarea calendaristică anuală………………………………………….................135
Save Accept All

  2
 

 
Proiectarea unităţ ilor
ilor de învăţ are…………………………………………..................136
are…………………………………………..................136
……………………………………………………………... ...............143
 EDUCAŢ  IE MUZICAL Ă ……………………………………………………………...
  Programa şcolară…………………………………………………………...................144
  Planificarea calendaristică anuală………………………………………….................150
  Proiectarea unităţ ilor
ilor de învăţ are…………………………………………..................152
are…………………………………………..................152
 EDUCAŢ  IE PLASTIC  Ă ………………………………………………………………...................158
………………………………………………………………...................158
  Programa şcolară…………………………………………………………...................159


Planificarea calendaristic ă anual ă…………………………………………..
………………………………………….................163 ...............163
  
Proiectarea unit ăţ ilor
ilor de înv ăţ are…………………………………………..................164
are…………………………………………..................164
 EDUCAŢ  IE TEHNOLOGIC  Ă ………………………………………………………..................169
………………………………………………………..................169
  Programa şcolară……………………………………………………………...............170
  Planificarea calendaristică anuală………………………………………….................175
  Proiectarea unităţ ilorilor de învăţ are…………………………………………..................177
are…………………………………………..................177
 EDUCAŢ  IE FIZIC  Ă ………………………………………………………………….................182
………………………………………………………………….................182
  Programa şcolară……………………………………………………………...............183
  Eşalonarea unităţ ilorilor de învăţ are.............................
are..........................................................
......................................................190
.........................190
  Planificarea calendaristică..............................
........................................................
.............................................................
....................................192
.192
DISCIPLINE OPŢIONALE :………………… :…………………………………… …………………………………….... …………………....................196 ................196 
ARTE ŞI TEHNOLOGII-
TEHNOLOGII- « MICII CREATORI C REATORI »:……………………………………............1
»:……………………………………............197 97
  Argument……………………………………………………………………..............197
  Programa şcolară……………………………………………………………...............198
  Activităţ i de învăţ are………………………………………….....................................199
are………………………………………….....................................199
  Activităţ i finalizatoare……………………………………………..............................20
finalizatoare……………………………… ……………..............................2000
  Evaluare..........................
Evaluare........................................................
...............................................................
................................................................20
...............................2000
  Bibliografie…………………………………………………………………...............201
 LITERATURA PENTRU COPII- « LUMEA POVE Ş TILOR TILOR »..................................................202 
»..................................................202 
  Argument……………………………………………………………………..............203
  Programa şcolară……………………………………………………………..............205
  Conţ inuturi…………………………………………....................................................210
inuturi…………………………………………....................................................210
  Evaluare…………………………………………........................................................211
  Bibliografie…………………………………………………………………...............216
  Fişa de avizare - op ţ ional................................................................
ional..............................................................................................
..............................217
217
PROIECTE DE LECŢIE :……………………………………………………………...............218
  Limba şi literatura română…………………………………………………................219

  Matematică…………………………………………………………………...............224
This website stores data   Cunoa
such as şterea mediului………………………………………………………...............231
  Educa
cookies to enable essential site ţ ie
ie plastică.........................
..........................................................
....................................................................
.................................................237
..............237
functionality, as well as    Educaţ ie
marketing, ie tehnologică……………………………………………………….................241
  Educa
personalization, and analytics. Youţ ie
ie muzicală……………………………………………….................................248
may change your settings   Educa
at any ie fizică……………………………………………………………..................263
ie
ţ 
time
Lista settings.
or accept the default materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectiv ă)….............266
Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin sponsorizări...............267
Lista lecturii suplimentare……………………………………………………………..................268
Privacy Policy Îndrumări pentru citirea lecturilor...................
lecturilor....................................................
..................................................................
..............................................269
.............269
Marketing
CAPITOLUL III. EVALUARE
Personalization

Analytics
 DESCRIPTORI DE PERFORMAN 
PERF ORMAN ŢĂ  ŢĂ ………………………………………………..................271
………………………………………………..................271
a.  Limba şi literatura română…………………………………………………................271
b.  Matematică…………………………………………………………………...............276
Save Accept All

  3
3

c.  Cunoaşterea mediului………………………………………………………...............281


mediului………………………………………………………...............281
d.  Educaţ ie
ie muzicală………………………………………………………….................284
e.  Educaţ ie
ie plastică……………………………………………………………...............286
f.  Educaţ ie
ie fizică………………………………………………........................
………………………………………………......................................288 ..............288
-Criterii de evaluare........................
evaluare.....................................................
.............................................................
..........................................292
..........292
-Fişă pentru înregistrarea rezultatelor de la probele de evaluare...........................293
g.  Educaţ ie
ie tehnologică……………………………………………………….................295
……………………………………………………….................295  

Fişă
Fi şă de
 de evaluare
evaluare permanent
formativă la ă………………………………………………………….....................298
limba română............................
.............................................................
.........................................................299
........................299
Grafic pentru evaluare sumativă..........................
........................................................
...............................................................
................................................299
...............299
Grila de evaluare a copilului aflat în plasament……………………………………........................300
Fişă de apreciere săptămânală……………………………………………………….......................301
Fişă de apreciere comportamentală………………………………………………….......................302
Fişă de evaluare a evoluţ ieiiei copilului…………………………………………………....................303
Bilanţ ul
ul psiho-social al elevului………………………………………............................................304
elevului………………………………………............................................304
EVALUARE……………………………………………………..................................305
. TESTE DE EVALUARE ……………………………………………………..................................305
-LIMBA ROMĂNĂ...................................
.................................................................
.................................................................
........................................306
.....306
Teste de evaluare iniţ ial ială……………………………………….................................306
Teste de evaluare formativă............................
.............................................................
.............................................................312
............................312
Teste de evaluare sumativă................................
................................................................
..........................................................318
..........................318
Texte pentru dictări..............................
ri...............................................................
.................................................................
.......................................323
.......323
Jocuri de perspicacitate ..........................
...........................................................
....................................................................
...................................334
334
-MATEMATICA...............................
-MATEMATICA...............................................................
.................................................................
................................................336
...............336
-Teste de evaluare iniţ ial ială........................
........................................................
.................................................................
.....................................336
....336
-Teste de evaluare formativă.....................
.....................................................
.................................................................
....................................344
...344
-Teste de evaluare sumativă............................
...............................................................
..............................................................353
...........................353
-Probleme...........................................................
-Probleme...........................................................................................
...........................................................356
...........................356
-Probleme distractive..................................
distractive...................................................................
..................................................................
..................................359
.359
-CUNOAŞTEREA MEDIULUI................................
MEDIULUI................................................................
......................................................360
......................360
-Teste de evaluare ini ţ ialială ........................
........................................................
.................................................................
.....................................360
....360
-Teste de evaluare formativă...........................
..............................................................
................................................................36
.............................3655
-Teste de evaluare sumativă..........................
...........................................................
.................................................................
.................................367
.367
Situaţ ia
ia rezultatelor şcolare, pe discipline..........................
discipline...........................................................
..............................................................37
.............................3788
Situaţ ia
ia absenţ elor
elor şi a notelor la purtare....................
purtare.....................................................
.................................................................
.....................................379
.....379
Situaţ ia
ia ia rezultatelor şcolare la sfârşitul anului şcolar.......................................................................380
Situaţ data
ia statistic ă a rezultatelor la învăţătură.............................
...........................................................
.......................................................381
.........................381
This website stores such as
Situaessential
cookies to enable ţ ia
ia elevilor
sitecu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară...................................382
Situa
functionality, as wellţ ia
ias
a elevilor problemă..............................
marketing, ...........................................................
.............................................................
......................................................382
......................382
personalization, and analytics. You
may change your CAPITOLUL
settings at anyIVtime
– MANAGEMENTUL CLASEI.....................................................................383
.....................................................................383  
or accept the default settings.
CAIETUL PERSONAL AL ÎNVĂŢĂTORULUI:......................................................................384 
  Date generale despre colectivul cla clasei.........................
sei............................................................ ...................385 
......................................................385
Privacy Policy   Fişa elevului.........................
elevului..........................................................
..............................................................................................3877 
.............................................................38
  Raport final privind evoluţ iia a elevului........................................................ ........................394 
elevului................................................................................394
Marketing
  Catalog de evaluare şi notare.....................
notare..................................................
........................................................................395 
...........................................395
  Situaţ ia
Personalization ia manualelor şcolare........................
colare.........................................................
..................................................................
.......................................396
......396
  Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru concursurile şcolare......................397
Analytics
  Plan de activităţ i – consultaţ ii.....................................................
ii........................................................................................
.......................................398
....398
  Programe de pregătire suplimentară a elevilor cu deficienţ e............................................399
Save Accept All
  4

  Plan de măsuri........................
suri......................................................
.................................................................
..............................................................399
...........................399
  Fişa de caracterizare psihopedagogică........................
...........................................................
.......................................................400
....................400
  Chestionar caracteriologic........................
caracteriologic.....................................................
..............................................................
............................................405
...........405
  Fişa de observaţ iiee asupra elevului.........................
elevului.....................................................
............................................................40
................................4066
  Fişa de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului.....................................410
  Anexa la Programa şcolară................................
................................................................
................................................................41
................................4111
  Adresă către ISJ pentru efectuarea excursiilor şcolare......................................................413
  Proces-verbal pentru instruirea elevilor care....................................................................
merg în excursii.......................................
excursii..........................................414
...414
  Îndemn........................................................
Îndemn...............................................................................................................................415
...415
   Decalogul educatorului..................................................
educatorului...................................................................................
...................................................416
..................416
   Munca în echipă.......................
.......................................................
.................................................................
...........................................
........................417
..............417

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ:.....................................................................418


:.....................................................................418  
  Norme de protecţ iia a muncii..........................
muncii...........................................................
.................................................................
.....................................419
.....419
  Proces-verbal pentru prelucrarea normelor de protecţ ie...................................................420
ie...................................................420
  Proces-verbal pentru prelucrarea normelor igienico-sanitare............................................
igienico-sanitare............................................422 422
  Proces-verbal pentru prelucrarea normelor de protec ţ iie e şi pază împotriva incendiilor.....424
  Proces-verbal pentru prelucrarea normelor şi regulilor de circula ţ ie ie pentru pietoni.........426
  Regulamentul de organizare şi funcţ ionare ionare a unităţ ilor ilor de învăţământ preuniversitar......428
  Regulile clasei...................................
clasei....................................................................
.................................................................
................................................430
................430
  Valori şi atitudini.............................
atitudini..............................................................
..................................................................
.................................................431
................431
  Din secretele succesului la învăţătură..........................
..........................................................
......................................................432
......................432
  Regulamentul de bună purtare........................
purtare..................................................
.............................................................
.........................................433
......433

ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII:.......................................
II:........................................................................
..........................................................434
.........................434 
  Comitetul de părinţ i.................................................................
i.................................................................................................
..........................................435
..........435
  Planificarea şedinţ elor
elor cu părinţ ii........................................................................
ii......................................................................................436
..............436
  Proces-verbal la şedinţ ele
ele cu părinţ ii..............................................................
ii.................................................................................438
...................438
  Chestionar pentru părinţ i........................................................
i...........................................................................................
............................................440
.........440
  Climatul educativ şi influen ţ a lui asupra formării personalit ă ţ iiii copilului......................442
ăţ 
  10 paşi pentru îmbunătăţ ireairea relaţ ieiiei părinte-copil.............................................................445
  Regimul zilnic al activităţ ilor
ilor elevilor...........................
elevilor...........................................................
.......................................
.....................447
..............447
  Cauzele atitudinii negative fa ţă de învăţătur ă...................................................................450
  Scrisoare informativă pentru părinţ i..............................................................
i...................................................................................452
.....................452
  Forme şi cauze ale inadapt ării şcolare...........................
colare............................................................
...................................................455
..................455
This website stores   Sfaturi
data such as pentru părin ţ i.........................................................
i..........................................................................................
.................................................456
................456
  Copiii
cookies to enable essential siteînva ţă din felul în care tr ăiesc.............................
iesc..............................................................
....................................................457
...................457
   Autoritatea
functionality, as wellas marketing, reală şi falsa autoritate parentală...................................................................461
  ModeleYou
personalization, andanalytics. de diplome pentru părinţ i.................................................................
i.......................................................................................462
......................462
may change your settings at any time
or accept the default settings. V - FORMARE CONTINUĂ...............................................................................465
CAPITOLUL ...............................................................................465  

Calendarul activităţ ilor
ilor pentru anul şcolar curent........................
curent.........................................................
.....................................................466
....................466
Privacy PolicyMateriale metodice.........................
metodice.........................................................
.................................................................
..................................................................4
.................................466
66
Lista articolelor publicate...........................
Marketing publicate........................................................
.............................................................
.........................................................467
.........................467
Personalization
CAPITOLUL VI - ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE...................................................468 
EXTRACURRICULARE...................................................468 
Analytics
Programul activităţ ilor
ilor extracurriculare......................
extracurriculare.........................................................
.................................................................
...................................469
.....469
Regulamentele unor concursuri şcolare........................
colare.........................................................
....................................................................
...................................475
475
Save Accept All
  5

Tabele nominale
nominale cu elevii ppropu
ropuşi a participa la diferite cursuri……………….............................475
Situaţ ii
ii privind participarea şi rezultatele obţ inute
inute de elevi la diferite concursuri…......................476

CAPITOLUL VII – ALTE MATERIALE………………


MATERIALE……………………………………
……………………….....................477
….....................477

CURRICULUM ADAPTAT:…………………………………………………….........................478
 Limba şi literatura română………………………………………………………………........................478 ........................478  
 Matematică…………………………………………………………………………………........................480 ........................480  
Cunoaşterea mediului...........................
............................................................
.................................................................
..........................................................483
..........................483 
Plan de interven ţ ie
ie personalizat – matematică.............................
...........................................................
..................................................484
....................484
Program de interven ţ ieie personalizat...........................
personalizat...........................................................
.................................................................
....................................485
...485

METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE………………………………………….487


JOCURI DISTRACTIVE...............................
DISTRACTIVE...............................................................
.................................................................
...............................................494
..............494
SERBĂRI ŞCOLARE……………………………………………………………………………551
  Moş Crăciun a fost răpit!………………………………………………………………...552
  Sărbătorile iernii…………………………………………………………………………557
  Serbare de 8 Martie………………………………………………………………………566
  Greieraşul norocos.........................
norocos.........................................................
..............................................................
....................................................575
......................575
  Greierele şi furnica……………………………………………………………………….578
  Ajutaţ i-i
i-i pe părinţ i!............................................................
i!.............................................................................................
...............................................586
..............586
MODELE DE DIPLOME…………………
DIPLOME……………………………………… ……………………………………….. ………………….....................591
...................591
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………………….608  

This website stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


  6

Lucrarea “Mapa învăţă torului –clasa a II-a”   reprezintă   un


 îndrumă tor
tor pentru cadrele didactice care predau la clasa a II-a şi
pune la dispoziţia celor care doresc să   îl folosească   o varietate de
instrumente curriculare – programe, planifică ri ri calendaristice,
proiectare curriculară , evaluare, tot ce cuprinde managementul unei
clase, modele de diplome, serbă riri şcolare, etc.
În decursul unei îndelungate experienţe la catedră , din dorinţa
de a trezi curiozitatea pentru cunoaştere a învăţă ceilor
ceilor mei şi pentru
a se bucura de rezultatele muncii lor, am reuşit să   strâng o
multitudine de materiale didactice, am conceput nenumă rate rate fişe de
lucru, teste de evaluare, am aplicat strategii diverse şi am ţinut
evidenţe stricte asupra întregii activităţi. O parte din toată   această  
muncă  am
 am structurat-o pe şapte capitole într-o amplă  lucrare
 lucrare pe care
v-o pun la dispoziţie pentru a vă  îndruma
 îndruma paşii în nobila, dar dificila
meserie de dască l al secolului XXI.
This website stores data such as
cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time Autoarea
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


  7

Profesiunea de învăţător cere celui ce o exercită  calităţi şi capacităţi diverse :


dragoste de muncă, credinţă  în ceea ce face, entuziasm, dragoste pentru copii,
devotament, indulgenţă împletită cu fermitate, echilibru intelectual, curiozitate, gustul
observaţiei, simţ critic şi luciditate, nevoia de înnoire.
În contextul reformei educaţiei se vorbeşte despre standarde profesionale, despre
criterii de calitate şi cantitate a prestaţiei să devină cât mai eficientă.

este un instrument de eficientizare a muncii învăţătorului pentru că :

-  permite păstrarea şi organizarea materialelor astfel încât acestea s ă  fie


operaţionale ;
-  obligă la o muncă de calitate, de responsabilitate şi rigoare profesională;
-  dă  posibilitatea învăţătorului să-şi manifeste iniţiativa, creativitatea în
completarea, reorganizarea şi actualizarea materialelor din mapă ;
-  oferă  posibilitatea diminuării stresului, a emoţiilor provocate de inspecţiile
inopinate, dacă este ţinută la zi ;
-  permite evaluatorului (director, metodist, inspector) o apreciere justă cu prilejul
inspecţiilor, acordării calificativelor, a salariilor de merit etc.

This website stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

· Curriculum vitae actualizat


Privacy Policy
· Fişa postului
Marketing · Fişa de evaluare anuală 
Personalization

Analytics

Save
-  Structura
Accept All
anului şcolar
  8

-  Schema orară 
-  Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să 
rezulte modul de cuplare a disciplinelor; pe orar se vor specifica orele de
desf ăăşşurare a lecţiilor);
-  Programe şcolare;
-  Programe pentru disciplina opţională (aprobate de inspectoratul şcolar) ;
-  Planificarea calendaristică ;
-  Proiectele unităţilor de învăţare ;
-  Proiecte didactice ;
-  Lista materialului didactic existent în şcoală  (care poate fi folosit la clasa
respectivă) ;
-  Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin
sponsorizări ;
-  Lista lecturii suplimentare.

-  Descriptori de performanţă;
-  prev
Caietăzute
de evaluare (se înregistreaz
de programa şcolară) ;   ritmic calificativele, conform obiectivelor
ă
-  Teste de evaluare (iniţiale, sumative, rezultate obţinute, concluzii, măsuri de
ameliorare) ;
-  Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, portofoliilor realizate de elevi) ;
-  Fişe de evaluare formativă, fişe de lucru;
-  Programe de pregătire suplimentară  a elevilor capabili de performanţă, a
elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare (obiective, conţinuturi, modalităţi
de realizare) ;
-  Fişele de asistenţe efectuate la ore (interasisten ţe, asistenţe la activităţi în
cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, schimburilor de experien ţă,
inspecţii speciale) ;
This website stores-  data
Fisuch
şe cuasînregistrarea rezultatelor evaluărilor la educaţia fizică ;
  Statistici
cookies to enable-essential site privind rezultatele la învăţătură  la sfârşitul semestrului, a anului
colar.
functionality, as well asşmarketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

-  Caietul personal al învăţătorului (se înregistrează  observaţiile asupra


Privacy Policy comportamentului elevilor în cei 4 ani);
Marketing -  Fişe psihopedagogice – se completează în clasa a IV-a ;
-  Tabelele nominale cu elevii care au nevoie de pregătire suplimentară ;
Personalization
-  Dosarul privind protecţia elevilor (procese – verbale, materiale prezentate) ;
Analytics
-  Dosarul
procese –privind
verbale,oferta
tabele de discipline
nominale etc.) op
; ionale (lista disciplinelor propuse,
ţ
Save Accept All
  9

-  Dosarul privind activitatea cu părinţii (graficul activităţilor, materiale


prezentate, procese verbale, tabelul nominal cu membrii comitetului de părinţi,
materiale informative trimise părinţilor etc.) ;
-  Instrumente de evaluare pentru cunoaşterea copiilor ;
-  Tabele nominale cu predarea – primirea manualelor şcolare ;
-  Regulamentul de ordine internă;
-  Monitorizarea elevilor care au trecut în ciclul următor;
-  Situaţii privind proiecte personale cu finan ţare din sponsorizări.

-  Calendarul activităţilor pentru anul în curs (cuprinde toate sarcinile, activit ăţile
pe care învăţătorul le are în vedere, cu termene: întocmirea planific ării, a
proiectelor unităţilor de învăţare, participări cu referate, informări, lecţii la
consiliile profesorale, comisii metodice, cercuri pedagogice, schimburi de
experienţă, sesiuni de referate metodico – ştiinţifice, activităţi extracurriculare,
cursuri de formare, lectorate cu părinţii). Pe măsură ce termenele stabilite
stabilite sun
suntt
dep ăşite, la rubrica “Observaţii” se consemnează  dacă sarcinile propuse s-au
realizat (performanţe).
-  Diferite materiale metodice primite de la M.E.C.T., I.S.J., preluate din
literatura de specialitate, de la alţi colegi, elaborate personal (care sunt utile în
diferite momente ale activităţii).
-  Lista articolelor publicate în reviste de specialitate, a lucrărilor publicate.

-  Programul activităţilor extracurriculare;


-  Regulamentele unor concursuri şcolare;
 
-  data
This website stores Tabele
Situa nominale
suchţiias privind cu elevii propuşişi a rezultatele
participarea participa la diferite
obţinutecursuri;
de elevi la diferite
cookies to enable essential site
concursuri.
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.
-  Fişa postului;
Privacy Policy -  Contractul individual de muncă 
Marketing Materialelepropuse pot fi grupate pe dosare şi ţinute într-un biblioraft (va exista şi
un opis care inventariază materialele existente), astfel încât acestea s ă fie actualizate la
Personalization
nevoie, să poată fi introduse altele.
Analytics

Save Accept All


  10

Învăţătorii nu trebuie să  realizeze această  mapă  pentru a fi văzută, verificată  de


evaluatori, ci din dorinţa de a face ca activitatea s ă  aibă  finalitatea dorită : creşterea
calităţii activităţilor desf ăş
ăşurate cu elevii şi a nivelului pregătirii acestora.
(Consiliul pentru standarde ocupaţ ionale ionale  şi atestare, Învăţă tor, Standard
 ocupaţ ional,
ional, Bucure ş ti 2002)

This website stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


  11

CAPITOLUL I

•  Curriculum vitae
•  Dosarul cadrului didactic
•  Fişa personală 
•  Fişa postului
•  Declaraţie
cookies to enable•  Declaraţie pe propria răspundere
This website stores data such as
essential site

 Declaraţia contribuabilului
functionality, as well as marketing,
• analytics. You
personalization, and
may change your settings at any time
 Fişa de evaluare anuală 
or accept the default settings.

Privacy Policy •  Raport de autoevaluare


Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


  12

Perioada

Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Funcţia sau postul ocupat
Nume / Prenume
Adresă(e)
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Telefon(oane) Mobil:

Fax(uri)
Numele şi adresa
E-mail(uri)
angajatorului

Naţionalitate(-tăţi)
Tipul activităţiiData
sau sectorul
naşterii
de activitate
Sex
Educaţie şi formare
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Perioada
This website stores data such as
Experien
cookies to enable ţa profesional
essential site ă 
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your Calificarea
settings at /any
diploma
time
or accept the default settings. obţinută 

Privacy Policy
Disciplinele principale
Marketing
studiate / competenţe
Personalization
profesionale dobândite
Analytics

Save Accept All


  13

Numele şiAlte
tipulcompeten
instituţieiţede
şi
 învăţământ / furnizorului
aptitudini
de formare
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţAnexe
ională 

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
 Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţ iiee scrisă 
Limba
Limba
(*) Nivelul
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin ţă Pentru Limbi Str ăine
ine  

Competenţe şi abilităţi
sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
This website stores data such as
cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may changeCompeten ţe şat
your settings i aptitudini
any time
or accept the default settings. tehnice

Competenţe şi aptitudini de
Privacy Policy
utilizare a calculatorului
Marketing
Competenţe
Personalization şi aptitudini
artistice
Analytics

Save Accept All


  14

This website stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing

Personalization

Analytics

Save Accept All


  15

This website stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing

Personalization
Unitatea de Învăţământ: ______________
_____________________________
_______________
Catedra _____________
Analytics ________________________
___________

Save Accept All


  16

FIŞA POSTULUI
Personal didactic
Numele şi prenumele _______________
_______________________________
__________________________
__________

A.  Activităţi normate în statul de funcţiuni

I.  Activităţi de predare, inclusiv pregătirea acestora 


a)  Module de curs pentru formarea continuă;
b)  Cursuri pentru dobândirea de competenţ e suplimentare (master, doctorat, postuniversitară,
postliceală);
c)  Îndrumarea activităţ ii
ii de practică pedagogică;
d)  Planificarea activităţ ilor
ilor de predare prin:
−  Identificarea obiectivelor operaţ ionale
ionale specifice disciplinei şi grupei de vârstă, gradul de
interes al clasei şi resursele şcolii;
−  Stabilirea activităţ ilor
ilor didactice individuale, de grup, sau cu întreaga clasă, în funcţ ie ie de
disciplina şi caracteristicile grupei de vârstă, gradul de interes al clasei şi resursele şcolii;
−  Stabilirea activităţ ilor
ilor prin care se asigură atragerea interesului elevilor şi motivarea acestora;
−  Identificarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a celor cu dificultăţ i de învăţ are;
are;
−  Asigurarea integrării obiectivelor operaţ iionale
onale proprii cu atingerea obiectivelor stabilite prin
Curriculum naţ ional;
ional;
−  Analizarea şi utilizarea corectă  a informaţ iilor iilor privind progresul elevilor în atingerea
obiectivelor operaţ ionale;
ionale;
e)  Predarea şi managementul clasei:
  Asigură predarea eficientă la nivelul întregii clase, pentru elevii cu aptitudini speciale şi cei

cu deficienţ e,
e, astfel încât să fie atinse obiectivele stabilite;
  Monitorizează  progresul elevilor şi oferă  feedback pentru asigurarea fundamentării

cunoştinţ elor
elor specifice disciplinei;
  Stabileşte şi menţ ine
− ine o atmosferă  propice dezvoltării elevilor şi atingerii obiectivelor
operaţ ionale;
ionale;
  Stabileşte o relaţ ie
− ie pozitivă  profesor-elev şi menţ ine
ine la un standard ridicat de disciplină  şi
comportament social;
  Utilizează metode de predare care asigură menţ inerea
− inerea interesului elevului asupra disciplinei şi
subiectelor
This website stores data such asspecifice
• 
prin: curiozităţ ii
stimularea ii elevilor;
cookies to enable essential site
•  manifestarea interesului propriu asupra subiectelor predate;
functionality, as well as marketing,
•  menYouţ inerea
inerea motivaţ iei
iei elevului;
personalization, and analytics.
• 
may change your settings atstructura
any time corectă  şi clară  a informaţ iilor
iilor şi punctarea aspectelor esenţ iale
iale la fiecare
or accept the default settings.lecţ ie;
ie;
•   utilizarea corectă a terminologiei specifice
•   oferirea de instrucţ iuni
iuni şi demonstraţ ii ii clare la aplicaţ iile
iile practice;
Privacy Policy •   utilizarea de întrebări care să susţ iinnă focalizarea elevilor pe subiectele în discuţ iie;
e;
Marketing
•   acordarea unei atenţ iiii speciale greşelilor şi înţ elegerii
elegerii eronate sau dificile din partea
elevilor;
Personalization •   ascultarea activă şi atentă a elevilor;
Analytics •   utilizarea echilibrată a manualelor şi altor surse de informare;

  exploatarea ocaziilor de menţ inere
inere a elevilor la un standard corespunzător de
Save
cunoa
Accept All
ştere ş i utilizare a limbii române;
  17

•   asigurarea de şanse egale şi discriminatorii pentru toţ i elevii;


•   autoevaluarea cu discernământ şi utilizarea oricărui mijloc de dezvoltare profesională 
proprie;
•   utilizarea cabinetului AEL pentru predarea informatizată.
−   Susţ inerea
inerea dezvoltării la un standard ridicat a comportamentului moral şi social al elevilor;
−   Proiectarea şi conducerea activităţ ilor
ilor extracurriculare;
−   Asigură menţ inerea
inerea relaţ iei
iei familie-şcoală prin:
1.  Informarea corectă şi obiectivă, periodică a familiei;
2.  Consilierea familiei cu privire la programul de viaţă al elevului, modalitatea de susţ inereinere a
elevului în efortul său de a învăţ a,a, modalităţ ile
ile de supraveghere şi control ale elevilor.
−   Îndrumare şi consiliere elevi;
−   Relaţ ia
ia cu părinţ ii
ii elevilor.

II.  Activităţi de evaluare


a)  Evaluarea în cadrul modulelor de cursc urs pentru formare continuă;
b)  Evaluarea în cadrul cursurilor de dobândire de competen ţ e suplimentare (master, doctorat,
postuniversitară, postliceală);
c)  Evaluare în cadrul activităţ ilor
ilor didactice şi de formare continuă la toate formele de învăţământ;
d)  Evaluarea în cadrul activităţ ilor
ilor complementare:

−   
Tematică;
Bibliografie;
−   Subiecte;
−   Corectură;
−   Contestaţ ii;
ii;
−   Organizare examene;
−   Supraveghere probe scrise;
e)  Utilizează rezultatele evaluării pentru îmbunătăţ irea
irea demersului didactic;
f)  Monitorizează progresul elevilor prin activitatea acestora la clas ă şi urmărirea efectuării temelor de
casă, şi oferta de feedback constructive;
g)  Înregistrează sistematic rezultatele evaluărilor şi le utilizează pentru:
1. Verificarea progresului elevilor în dobândirea şi fundamentarea cunoştinţ elor elor şi
deprinderilor, şi pentru ameliorarea demersului didactic;
This website h)stores 2. Raportarea
data
  Utilizeaz ăsuch rezultatelor
as forme
 diferite elevilor
de evaluare către păărin
corespunz ţ i şscopurilor
toare i susţ in
inători;
şi obiectivelor propuse sau a celor
cookies to enable essential site
impuse prin Curriculum naţ ional.
ional.
functionality, as well as marketing,
III. Activitatea
personalization, and analytics.deYou
pregătire metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului
may change your settings at any time
a)  Participarea la conferinţ e, e, simpozioane, congrese organizate în domeniul de activitate sau
or accept the default settings.
interdisciplinar;
b)  Organizarea de schimburi de experien ţă;
c)  Elaborarea de manuale, culegeri de probleme şi teste şi alte materiale didactice;
Privacy Policy
d)  Participarea la programe internaţ ionale.
ionale.
Marketing
III. Alte activităţi în cadrul şcolii
Personalization
a)  Proiectarea şi conducerea activităţ ilor
Analytics ilor extracurriculare;
b)  Atribuţ ii
ii specifice în cadrul şcolii (comisii).
Save Accept All
  18

B.  Norma didactică 

Director: ……………………………………

Responsabil catedră:………………………..

Cadru didactic: ……………………………..
Data: ………………………………

This website stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


  19

This website stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


  20

This website stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


  21

This website stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


  22

Structura anului şcolar;


Calendar şcolar 2010-2011;
Schema orară;
Orarul (cei care lucrează  cu clase simultane vor întocmi
orarul astfel încât să  rezulte modul de cuplare a
disciplinelor; pe orar se vor specifica orele de desf ăş
ăşurare a
lecţiilor);
Programe şcolare;
Programe pentru disciplina opţională  (aprobate de
Inspectoratul Şcolar) ;
Planificarea calendaristică ;
Proiectele unităţilor de învăţare ;
Proiecte didactice ;
Lista materialului didactic existent în şcoală  (care poate fi
folosit la clasa respectivă) ;
Lista materialului didactic propus a fi procurat prin
mijloace proprii, prin sponsorizări ;
Lista lecturii suplimentare.
This website stores data such as
cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


  23

Cursuri: 13 septembrie 2010 - 21 decembrie


decembrie 2010 (mar
(marţi)
1 Decembrie –zi liberă 
Vacanţă : 1 - 7 noiembrie
noiembrie 2010 ( ciclul
ciclul primar + preşcolar)
Vacanţa de iarnă : 22 decembrie 2010 ( miercuri) - 4
ianuarie 2011 (marţi)
Cursuri: 5 ianuarie
ianuarie (miercuri) - 28 ianuarie 2011 (vineri)
Vacanţă  intersemestrială : 29 ianuarie (sâmbătă) -6
februarie 2011 (duminică)

Cursuri: 7 februarie 2011 (luni) - 15 aprilie 2011 (vineri)


Vacanţă: 16 aprilie (vineri) -25 aprilie
aprilie 2011 (luni)
Cursuri: 26 aprilie (marţi) - 17 iunie 2011(vineri)
This website stores data such as ă 
24 mai- zi liber
Vacan a de vară: 18 iunie (sâmbătă) -11 septembrie
cookies to enable essential site ţ
functionality, as well as marketing,
2011(duminic )
personalization, and analytics. You
ă
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


  24

SEMESTRUL I
Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie

Săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 11 12 13 14 15 16 17
L 13 20 27 4 11 18  25 1 8 15 22 29 6 13 20  27 3 10 17 24
M 14 21 28 5 12 19  26 2 9 16 23 30 7 14 21  28 4 11 18 25
M 15 22 29 6 13 20  27 3 10 17 24 1 8 15  22 29 5 12 19 26
26
J 16 23 30 7 14 21  28 4 11 18 25 2 9 16  23 30 6 13 20 27
27
V 17 24 1 8 15 22  29 5 12 19 26 3 10 17  24 31 7 14 21 28
28
S 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

 D 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

SEMESTRUL al II-lea
Luna Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
L  31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18  25 2 9 16 23 30 6 13
M 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14
M  2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15
J  3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16
V  4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17
S 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11
 D 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12

Ordinul 4034/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din 16 iunie 2010

  25

This website stores data such as


cookies to enable essential site
  as marketing,
functionality, as well
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


Număr de Tipul de
Nr Aria curriculară /disciplina ore Numărul
crt din planul de ore la curriculum
cadru clasă 
CN CA
I Limbă şi comunicare 7 - 8
1 Limba şi literatura română  7  - 8 8 7 1
II Matematică şi Ştiinţe ale naturii 4 - 5
1 Matematică  3 - 4  4 3 1
2 Cunoaşterea mediului 1  1 1 -
III Om şi societate 1
1 Religie 1 1 1 -
IV Arte 2 - 3
1 Educaţie muzicală  1 - 2 1 1 -
2 Educaţie plastică  1 - 2 1 1 -
V Educaţie fizică şi sport 2 - 3
1 Educaţie fizică  2 - 3  2 2 -
VI Tehnologii 1 - 2
1 Abilităţi practice 1 - 2 1 1 -
VII Consiliere şi orientare 0 - 1 -  - -
1 Consiliere şi orientare 0 - 1 -  - -
Opţional. Curriculum la decizia şcolii 1 - 4 - -
1  Lumea poveştilor 1 - -
Număr minim de ore pe săptămână  18
Număr maxim de ore pe săptămână  20
TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ  20 17  2 

  26

This website stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


Marţi

  Luni

Miercuri

Joi

Vineri

  27

This website stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


 

This website  stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
………………………………………………………………………………………………………
or accept the default settings.
………………………………………………………………………………………………………
Privacy Policy
………………………………………………………………………………………………………
Marketing
………………………………………………………………………………………………………
Personalization

Analytics
…………………………………………………………………………………………………
Save Accept All
UZ OCAZIONAL:
•   ghiduri şcolare pentru elevi/învăţă
elevi/învăţători:
tori:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
•  cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri, antologii:
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
•  cărţi de uz şcolar specific: atlase, albume, dicţ
dicţionare, tabele numerice/transformative,
portofolii ilustrative, hă
hărţi etc:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

29

This website  stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
•  cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă
prefa ţă în
 în scop didactic, tabel
may change your settings at any time
cronologic
or accept the default în consecinţă
settings. consecinţă,, termeni explicaţ
explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent, extrase din
studii critice, focalizate pe textele prezentate etc.):
Privacy Policy
………………………………………………………………………………………………………
Marketing
………………………………………………………………………………………………………
Personalization
………………………………………………………………………………………
Analytics
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Save Accept All

•  seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipă


tipărite, de regulă
regulă  de tip grilă
grilă, cu
caracter confidenţ
confidenţial, ce însoţ
însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă
optimă):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
•   diverse materiale imprimate adiacente: broş
broşuri tematice, pliante, postere/afiş
postere/afişe jubiliare
ş.a.:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
•   materiale “imprimate”, realizate pe alt suport decât hârtie (fiş
(fi şierele dintr-un PC,
dischete, CD-ROM-uri, microfilme, diapozitive ş.a.m.d.):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………........................
…........................

30

This website  stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 


personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


Aria curriculară: Limbă  şşi comunicare
Disciplina:   Limba
Disciplina: Limba şi literatura română 
Nr. ore: Plan cadru CN CNA CE Total
7-8 7 1 - 8 
utilizat:  „Limba şi literatura română
 Manual utilizat:  română” – Tudora Piţ
Piţililăă,
Cleopatra Mihă
Mihăilescu, Editura „Aramis”,
„Aramis”, 2005 - 2007

 Distribuirea orelor pe semestre


semestre
Nr.crt. SEMESTRUL NR.ORE
1. I
2. II
3. TOTAL

31

This website  stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
MINISTERUL EDUCAŢ
EDUCAŢIEI, CERCETĂ
may change your settings at any time CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
or accept the default settings.
CONSILIUL NAŢ
NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
CLASELE I – A II-A

PROGRAME ŞCOLARE REVIZUITE

Bucureşşti, 2003
Bucure

 Aprobat prinNr.
 Ministrului Ordin
4686al/
05.08.2003

32

This website  stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time INTRODUCERE
or accept the default settings.

Debutul şcolarităţii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din


Privacy Policy
perspective multiple: la nivelul curriculum-ului şcolar, al gestiunii activităţii de învăţare şi de
predare şi, nu în ultimul rând, al evaluă rii.
Marketing rii.
În situaţia curriculum-ului şcolar pentru Aria curriculară   Limbă  şi comunicare  a fost
Personalization
necesară   operarea unor schimbă riri la nivelul obiectivelor de referinţă   pentru clasa I şi a II-a în
Analytics
vederea relaxării ritmului de lucru, în special la clasa I, şi a realiză rrii
ii individualizării demersului
didactic, astfel încât să   existe soluţii profesioniste pentru nevoile de şcolarizare impuse de
Save Accept All
diferenţelede vârstă  cronologică , dar şi de diferenţele de dezvoltare psihologică   şi emoţională   a
elevilor. Modifică rilor
rilor realizate în cadrul obiectivelor de referinţă  li
 li s-au adă ugat
ugat altele la nivelul
activităţilor de învăţare şi al conţinuturilor, dictate de aceleaşi necesităţi constitutive. Toate
acestea determină , în mod firesc, anumite schimbă rrii şi în ceea ce priveşte metodologia construirii
parcursului didactic, f ă  ă ră  de
 de care nu vom obţine rezultatele dorite. Semnală m, m, în cele ce urmează ,
câteva aspecte ale acestor schimbă rri.i.
Obiectivele de referinţă  au  au fost astfel reformulate încât să  creeze
 creeze o hartă  echilibrat
 echilibrată  a
 a ceea
ce însemnă   competenţă   de comunicare la această   vârstă . De asemenea, practicile didactice au
dovedit că   este necesar să   accentuă m asupra elementelor de interacţiune în grup, de cooperare,
mai curând (aparent) decât decât asupra achiziţiei de noi cunoştinţe în plan lingvistic: de exemplu,
producerea unor enunţuri corecte şi operaţiile de silabisire necesare percepţiei sunetelor vor fi
integrate în context şi nu vor fi abordate ca opera ţii necesare în sine.
Activităţile de învăţare au fost selectate astfel încât să   fie de tip productiv şi să   ofere o
motivaţie intrinsecă   pentru învăţare, să   aibă   un sens pentru copil, altfel acestea vor fi
consumatoare de timp iar rezultatele vor fi de suprafaţă . Acestea au un statut orientativ,
Învăţă torul
torul nu este obligat să  le   le parcurgă  pe
  pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai
potrivite pentru atingerea obiectivului propus.
În cadrul conţinuturilor învăţă rii rii a fost redus numă rul rul de cuvinte pe care elevii mici ar
trebui să  le
  le poată  citi,
  citi, respectiv, scrie la sfârşitul fiecă rui
rui an şcolar, deoarece capacitatea acestora
de concentrare asupra sensului enunţurilor este limitată  la  la această  vârst
 vârstă . (De asemenea, copiii nu
trebuie solicitaţi să  scrie
 scrie după  dictare
 dictare sau să  copieze
 copieze texte atât în cadrul ariei  Limbă şi comunicare
 în cadrul altor arii curriculare). Conţinuturile referitoare la compunerea de texte au fost
recomandate pentru clasa a III-a, datorită  gradului
 gradului de dificultate pe care îl presupun.
Schimbă rile
rile f ă 
ă cute
cute în cadrul Arie  Limbă  şi comunicare vor fi susţinute prin introducerea
unor strategii cât mai diverse de predare/învăţare, de o nouă  modalitate   modalitate de organizare a timpului
şcolar pe activităţi monodisciplinare şi transdisciplinare şi de utilizarea unor instrumente adecvate
de evaluare.

33

This website  stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


1.   Dezvoltarea capacităţ ii
ii de receptare a mesajului oral
 2.   Dezvoltarea capacităţ ii
ii de exprimare oral ă 
 3.   Dezvoltarea capacităţ ii
ii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)
 4.   Dezvoltarea capacităţ ii
ii de exprimare scrisă 

CLASA A II-A
• 1
  A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ  ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Dezvoltarea capacităţ ii
ii de receptare a mesajului oral

 La sfâr şitul clasei a II-a elevul va Pe parcursul clasei a II-a se recomand ă 


ă urm
 urmă toarele
toarele activit ăăţ ţ i:
i:
 fi capabil:
1.1. să desprindă informaţ ii ii de detaliu -  exerciţ ii
ii de dezvoltare a elementelor semnificative ale unui
dintr-un mesaj ascultat mesaj ascultat prin apelare la diferite modalităţ i de redare a
mesajului, altele decât cuvântul;
-  activităţ i în grup de confirmare, reprezentare a mesajului
audiat, selectarea şi ordonarea unor ilustraţ ii
ii legate de
mesajul ascultat;
  ă ţ  ţ 
- ordonarea
de temporal
identificare  a secven
a cuvintelor, elor unui
sensului mesaj oral;
expresiilor careexerci ii
 împiedică înţ elegerea
elegerea mesajului audiat;
1.2. să distingă sensul cuvintelor -  exerciţ ii
ii joc de tipul: „La ce foloseşte”, „Ce poţ i face cu ...?”
 într-un enunţ   -  exerciţ iiii de sesizare a înlocuirii a unor cuvinte cu altele cu
sens asemănător/opus;
-  exerciţ ii
ii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin

1
 Obiectivele de referinţă pentru clasa a II-a se bazează pe obiectivele de referinţă pentru clasa I, pe care le integrează 
şi le dezvoltă.

34

This website  stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You raportare la context;
may change your settings at any time
să sesizeze
1.3.default
or accept the settings. intuitiv structurile -  exerciţ ii
ii de identificare a greşelilor de exprimare;
corecte sau incorecte dintr-un -  exerciţ iiii de realizare a acordului dintre subiect şi predicat,
enunţ  oral
 oral dintre substantiv şi adjectiv (f ără a se menţ iona
iona terminologia
Privacy Policy gramaticală);
Marketing
1.4. să semnaleze prin replici adecvate -  dialoguri: învăţător-elev; elev-elev; elev-elevi pe teme
 înţ elegerea
elegerea mesajului
Personalization familiare copilului;
interlocutorului -  conversaţ iiii în grup pe teme cunoscute;
Analytics -  exerciţ ii
ii de completare a unor mesaje orale scurte, pentru
obţ inerea
inerea mai multor informaţ ii ii în cadrul grupurilor;
Save Accept All -  exerciţ ii
ii de percepţ ie
ie fonică a intonaţ iei
iei propoziţ iei;
iei;
1.5. să manifeste interes faţă de -  exerciţ ii
ii de ascultare a unor secvenţ e dialogate pentru
mesajul partenerului de dialog identificarea vorbitorului şi a mesajului transmis de acesta;
-   jocuri de rol: „emiţător-receptor” vizând formarea
comportamentului de ascultător;
-  exerciţ ii
ii de semnalare a greşelilor de exprimare ale
partenerului de dialog;
-   jocuri de mimă;
-  exerciţ ii
ii de identificare a unor obiecte/fiinţ e prin
descoperirea caracteristicilor acestora pe baza unor întreb ări
şi răspunsuri;
-  activităţ i în grup de identificare a unor situaţ ii
ii de
comunicare (mesajul, contextul, personajele).

 2. Dezvoltarea capacităţ ii


ii de exprimare oral ă 

Obiective de referinţă  Exemple de activităţi de învăţare


 La sfâr şitul clasei a II-a elevul va Pe parcursul clasei a II-a se recomand ă 
ă urm
 urmă toarele
toarele activit ăăţ ţ i:
i:
 fi capabil:
2.1. să îmbine enunţ uri
uri într-un mesaj -  exerciţ ii
ii de construire a unor enunţ uri
uri pe baza unui set de
propriu cuvinte date şi/sau unui şir de întrebări;
-  exerciţ ii
ii de dezvoltare a unor enunţ uri;
uri;
-  exerciţ ii
ii de construire a unor scurte texte orale, pe baza
suportului vizual (ilustraţ ii,
ii, benzi desenate, şir de ilustraţ iii);
i);
-  exerciţ ii
ii de prezentare a unor obiecte;
 
-  jocuri de rol; dramatizări;
2.2. să pronunţ e clar şi corect enunţ uuri
ri -  exerciţ iiii şi jocuri de dicţ ie,
ie, frământări de limbă;
-  recitări, dramatizări;
-  exerciţ ii
ii de reglare a intonaţ iei,
iei, a vitezei proprii de a vorbi;
-   jocuri: „Telefonul f ără fir”;
-  exerciţ ii
ii de transformare, completare a unor enunţ uri uri după 
modele date;
-  exerciţ ii
ii de antonimie, sinonimie;
-  exerciţ iiii de schimbare a topicii propoziţ iei,iei, cu sau f ără 
schimbarea înţ elesului
elesului mesajului transmis;

35

This website  stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization,
2.3. and analytics.
să redea prinYou
cuvinte proprii, cu -   întrebări şi răspunsuri referitoare la paragraful/fragmentul
may change your settings at any time
sprijin, un paragraf/fragment citit;
or accept the default settings.
dintr-un text citit -  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin (din partea
 învăţătorului, colegilor);
-  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări,
Privacy Policy
personaje dintr-un text citit;
Marketing -  desprinderea şi formularea orală a mesajului (învăţăturii)
unui text citit;
Personalization
2.4. să-şi adapteze vorbirea în funcţ iiee -  antrenament de utilizare a unor formule de iniţ iere,
iere,
Analytics
de partenerul de dialog *men ţ inere
inere şi încheiere a unui dialog cu persoane diferite;
-  exerciţ ii
ii de comunicare orală; jocuri de rol de tipul emiţător-
Save Accept All
receptor
-  discu ii înpentru
ţ ii exprimarea
grup pe margineaactelor de vorbire;
unui enun ţ  ascultat;
 ascultat;
-  exerciţ ii
ii de selecţ iie,
e, din mai multe variante, a intervenţ iiei
ei
proprii adecvate situaţ iei
iei de comunicare;
-  exerciţ ii
ii de folosire a intonaţ iei
iei potrivite în funcţ ie
ie de
context şi de partenerul ddee dialog;
-   jocuri de rol: „La doctor”, „În
„În parc ...”, „La bibliotecă”;
-  exerciţ ii
ii de identificare a unor obiecte/fiinţ e prin
descoperirea caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări
şi răspunsuri;

2.5. să manifeste o atitudine degajată  -  exerciţ iiii de iniţ iere,


iere, de *men ţ inere
inere şi încheiere a unui ddialog;
ialog;
 în comunicarea orală cu persoane -  discuţ iiii în perechi şi în grup pe teme cunoscute (libere sau
cunoscute dirijate de învăţător);
 
- simulări şi joc de rol.
 3. Dezvoltarea capacităţ ii
ii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura)

Obiective de referinţă  Exemple de activităţi de învăţare


 La sfâr şitul clasei a II-a elevul Pe parcursul clasei a II-a se recomand ă  ă urm
 urmă toarele
toarele activit ăăţ ţ i:
i:
va fi capabil:
3.1. să identifice elemente de bază  -  exerciţ ii
ii de observare dirijată şi de identificare a titlului, a
ale organizării textului în pagină  autorului, a textului propriu-zis;
-  exerciţ ii
ii variate de citire (Joc: „Găseşte şi citeşte”), citire
selectivă în funcţ ie
ie de diferite repere: alineatul, linia de dialog);
-  exerciţ ii
ii de decodare a unor informaţ ii ii din manual (vignete,
cuprinsul etc.);
--   exerci ţ  de recunoaştere a alineatelor;
exerciţ ii
iiii de sesizare a a şezării în pagină a textului în raport cu
ilustraţ iia;
a;
-  exerciţ iiii de identificare şi de analizare a imaginilor aferente
textului scris etc.;
3.2. să desprindă informaţ iiii esenţ iale
iale -  exerciţ iiii de citire conştientă a unor texte date prin formulări de
dintr-un text citit răspunsuri la întrebările puse;
-  completarea de enunţ uri uri în legătură cu un text citit;
-  exerciţ iiii de recunoaştere a textelor, personajelor prin citirea
unor fragmente, paragrafe dintr-un text citit;
-  exerciţ ii
ii de identificare şi de relatare, într-o succesiune logică,
36

This website  stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You a întâmplărilor prezentate într-un text narativ;
may change your settings at any time -  exerciţ ii
ii de recunoaştere a personajelor din anumite texte
or accept the default settings. narative etc.;
-  ilustrarea prin desen a unui text citit;
-  exerciţ ii
ii de explicare a folosirii liniei de dialog, virgulei în
Privacy Policy vocativ, două puncte (f ără teoretizări);
3.3. să citească fluent, corect şi
Marketing -  exerciţ ii
ii de intonare corectă a propoziţ iilor
iilor enunţ iative,
iative,
expresiv un text cunoscut de exclamative şi interogative (f ără menţ ionarea
ionarea terminologiei);
Personalization -  activităţ i în perechi: Joc. Eu citesc, eu observ; Tu citeşte, eu
mică întindere
Analytics observ;
-  exerciţ ii
ii de citire pe roluri;
Save Accept All -  exerciţ ii
ii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonaţ iiei
ei
impuse de semnele de punctuaţ ie;
-  exerciţ ii
ii de recitare de poezii etc.;
3.4. să citească în ritm propriu un -  exerciţ ii
ii de citire “la prima vedere”, în gând şi cu voce tare,
text nou de mică întindere şoptit etc.;
-  exerciţ ii
ii de citire în lanţ ;
3.5. să manifeste interes pentru -  exerciţ ii
ii de iniţ iere
iere în scopul citirii unor cărţ i din literatura
lectură  pentru copii;
-   joc: Recunoaşte personajul, recunoaşte autorul;
-  şezători, ghicitori;
-  recitarea unor poezii;
-  vizitarea bibliotecii şcolii;
-  crearea de poveşti din amestecul a două sau mai multe pove şti
cunoscute (activităţ i în grup); schimbarea finalului;
-  gruparea
(activităţ ipersonajelor
ă ă ş
în grup); asem n toare din mai multe pove ti
-  povestirea textelor citite etc.

 4. Dezvoltarea capacităţ ii


ii de exprimare scrisă 
Obiective de referinţă  Exemple de activităţi de învăţare
 La sfâr şitul clasei a II-a elevul Pe parcursul clasei a II-a se recomand ă 
ă urm
 urmă toarele
toarele activit ăăţ ţ i:
i:
va fi capabil:
4.1. să scrie corect litere, silabe, -  exerciţ ii
ii de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor şi
cuvinte, enunţ uuri
ri propoziţ iilor;
iilor;
-  exerciţ ii
ii de autocorectare a literelor, silabelor, cuvintelor
scrise prin comparare cu un model;
-  exerciţ ii de descriere a literelor, silabelor, cuvintelor şi
propoziţ iilor;
iilor;
-  exerciţ ii
ii de completare a silabelor, cuvintelor, propoziţ iilor;
iilor;
-  copiere, transcriere;
-  exerciţ ii
ii de punere în corespondenţă – imagine-cuvânt;
cuvânt-imagine;
-  exerciţ ii
ii de scriere a cuvintelor într-o/ într-un; dintr-o/ dintr-
un etc.; a cuvintelor cu mp şi mb;
4.2. să redacteze texte scurte pe baza -  exerciţ iiii de analizare corectă a imaginilor;
unui suport vizual şi a unui şir de -  exerciţ ii
ii de transformare a propoziţ iilor
iilor simple în propoziţ iiii

37

This website  stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics.
 întrebări You dezvoltate (f ără referire la terminologie);
may change your settings at any time -  exerciţ ii
ii de dezvoltare a unor enunţ uri;
uri;
or accept the default settings. -  formulări de răspunsuri şi de întrebări;
-  exerciţ ii
ii de redactare a unor texte de mic ă întindere pe baza
unui suport vizual şi a unui şir de întrebări;
Privacy Policy -  exerciţ ii
ii de redactare de bilete în diverse scopuri (de
Marketing
informare, de solicitare, de mul ţ umire)
umire) etc.;
4.3. să utilizeze sensul cuvintelor noi -  exerciţ ii
ii de sinonimie, antonimie (f ără terminologie);
Personalization
 în enunţ uri
uri proprii -  exerciţ ii
ii de completare a enunţ urilor;
urilor;
Analytics -  exerciţ ii
ii de înlocuire a unor cuvinte
c uvinte în enunţ uri
uri date în scopul
păstrării sau schimbării mesajului transmis;
Save Accept All -  exerciţ ii
ii de integrare în enunţ uri
uri proprii a cuvintelor
necunoscute (nou învăţ ate);
-  exerciţ ii
ii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu
sinonime/antonime;
4.4. să scrie corect, lizibil şi îngrijit -  exerciţ ii
ii de scriere, copiere, transcriere a textelor,
texte -  exerciţ ii
ii de încadrare pe spaţ iiuu şi în pagină;
-  exerciţ ii
ii de scriere caligrafică; exerciţ ii
ii de apreciere corectă a
spaţ iului
iului dintre cuvinte;
4.5. să utilizeze convenţ ii
ii ale -  exerciţ ii
ii de explicare a folosirii unor convenţ ii ii grafice (f ără 
limbajului scris (semnul de terminologie): linia de dialog, virgulei în situaţ iiaa
exclamare, linia de dialog, substantivelor în vocativ, două puncte etc.;
virgula, două puncte) -  exerciţ ii
ii de plasare a semnelor de punctuaţ ie ie într-un text;
-  exerciţ ii
ii de copiere a unor texte ce conţ in in semnele de
punctuaţ iie;
e;
scrierea dupdeă dictare
--   redactarea a unor
textepropozi
ţ ii şi texte;
enunţ uri,
uri, scurte care să conţ iinnă semnele de
punctuaţ iie;
e;
4.6. să manifeste interes pentru -  exerciţ ii
ii de analiză şi apreciere a lucrărilor;
redactarea corectă şi îngrijită a -  exerciţ ii
ii de autoevaluare şi de autocorectare a textelor
textului transcrise pe baza unor criterii date sau propuse de elevi;
-  exerciţ ii
ii de redactare / elaborare individuală / în grup a unor
lucrări de interes şcolar (orarul, programul zilnic etc.) sau de
evidenţ iere
iere a unor momente importante ale colectivului.

B. CONŢ
CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂ
ÎNVĂŢĂRII
RII

1. Formarea capacităţ ii de lectură /citire


•  Cartea (actualizare: cuprinsul unei cărţ ii).
). Aşezarea textului în pagină2.
•  Alfabetul (actualizare).
•  Textul. Titlul. Autorul.
•  Textul literar.
•  Textul narativ (f ără terminologie).

2
  Ceea ce apare cu scris îngroşat reprezintă o noţ iune
iune nouă.
38

This website  stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
⇒  Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală  a unui text narativ. * Delimitarea textului în
may change your settings at any time
 fragmente logice.
or accept the default settings.
 diversă  
*Textul liric: poezii cu tematică  divers
Tematica textelor trebuie să  reflecte
  reflecte universul copilă riei
riei şi valorile proprii acestuia. Autorii de manuale pot
Privacy Policy utiliza texte literare, în proză  sau  sau în versuri, precum şi texte non-literare, de mică  întindere,
  întindere, până  la
  la 120 de
cuvinte. Aceştia vor avea libertatea de a decide cu privire la: structurarea şi dispunerea în manual a
Marketing unit ăţ ilor
ăţ ilor de con ţ inut
inut din programă ; tratarea didactică   originală   a no ţ iunilor iunilor din programă . Studierea
textului
Personalization literar trebuie s  
 aib
ă  aib ă   
 în
în vedere citirea corect 
ă
ă  ,
  fluent 
ă
ă  
  şi expresiv ă  a acestuia, explicarea cuvintelor
 a
şi rezolvarea problemelor de vocabular.
Analytics
2. Formarea capacit ăăţ ţ ii
ii de comunicare
Save •  Accept All
Comunicarea orală 
Componentele comunicării dialogate (actualizare, f ără teoretizări).
Formularea mesajului (aplicativ, f ără teoretizări).
⇒  Propoziţ ia.
ia. Intonarea propoziţ iilor iative şi interogative (actualizare). Intonarea
iilor enunţ iative
propoziţiei exclamative. 
⇒  Dialogul – convorbirea între dou ă  sau mai multe persoane (actualizare). Construirea de

dialoguri în situaţ ii
ii concrete (în familie, la şcoală, în mijloacele de transport în comun etc.).
⇒  Se recomandă  ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare oral ă, să  poată  realiza

următoarele schimburi verbale:


−   iniţ ierea,
ierea, *men ţ inerea
inerea sau încheierea unui schimb verbal;
−   identificarea unei persoane sau a unui obiect;
−   formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri;
−  
oferirea unor informaţ ii despre identitatea proprie sau despre identitatea persoanelor
cunoscute;
−   povestirea unor fapte şi întâmplări, după benzi desenate sau după ilustraţ iii;
i;
−   exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt.
  Comunicarea scrisă 

Procesul scrierii
⇒  Scrierea de mână  şi prezentarea textului. Scrierea caligrafic ă. Aşezarea corectă  în pagina de

caiet: plasarea titlului, folosirea alineatelor, respectarea spaţ iului


iului dintre cuvinte.
⇒  Ortografia. Scrierea corectă a cuvintelor. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana

“m” înainte de “p” sau “b”. Scrierea corectă a cuvintelor care conţ in in grupurile de litere: ce,
ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. Scrierea corectă  a cu
cuvintelor
vintelor care conţin diftongii oa, ea, ia, ie,
ua şi uă  (f ără t
 terminologi
erminologie)e). Scrierea corectă a cuvintelor care conţ inin literele “â” şi “î” (f ără 
cuvintele derivate cu prefixe de la cuvinte care încep cu “î”) şi a cuvintelor care conţ in in litera
“x”. Scrierea corectă a cuvintelor într-o/într-unn şi dintr-o/ dintr-un (f ără terminologie). 
c uvintelor într-o/într-u
⇒  Punctuaţ ia.
ia. Semnele de punctuaţ ie:ie: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării,  linia de
dialog, două puncte, virgula (numai în cazul substantiv
substantivelor
elor în vocativ şi în enumerare).
Textele pentru dictare vor con ţ ine
ine cel mult trei linii de dialog (aproximativ 30 de cuvinte).
Contexte de realizare
⇒  Scrierea funcţ ional
ională (cu scop practic, informativ). Copieri/transcrieri de texte (aproximativ
50 de cuvinte). Dictări. Biletul.
⇒  Scrierea imaginativă. Alcătuirea unor scurte texte (3-7 enun ţuri) pe baza unui suport

vizual (imagini, benzi desenate) sau a unui şir de întrebări.

39

This website  stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
3. Elemente de construc ţ ie
may change your settings at any time
ie a comunicării
•  Lexicul
or accept the default settings.

eles. Cuvintele cu sens asemănător. Cuvintele cu sens


Cuvântul – grup de sunete asociat cu un înţ eles.
Privacy Policy opus.
  Noţ iuni
• iuni de fonetică 
Marketing
Sunetul şi litera – corespondenţ a dintre ele. Vocalele şi consoanele. Silaba. Despărţ irea
irea cuvintelor
Personalization
 în silabe – despărţ ire
ire la capăt de rând. Alfabetul - actualizare.
Analytics Pentru familiarizarea elevilor cu silaba se vor folosi pentru exemplificare numai cuvinte care nu con ţ in
in
diftongi, triftongi şi semivocale.
Save Accept All
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 – proiect în dezbatere public ă  

40

This website  stores data such as


cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept All


utilizat::  „Limba si literatura româna” 
Manual utilizat româna”  –
 – Tudora Piţ
Piţililăă,
Cleopatra Mihailescu;
Mihailescu; Editura „Aramis, 2005 - 2007
Curriculum .........................
...............................................
......................

SEMESTRUL
UNIT  ĂŢ  I DE I – ............ore
OB. SEMESTRUL
SEMESTRUL II - ........ . ore 
 NR. OBS
•  CON Ţ 
Ţ INUTURI
  S Ă  PT  Ă  MÂNA
 ÎNV  ĂŢ  ARE  REF. ORE
 Farmecul operelor •  Actualizarea cunoştinţ elor elor din clasa I
literare •  Expresivitatea cuvântului
•  Mesajul educativ al textelor citite
1.1 •  Exprimarea acordului sau dezacordului în legătură 
2.1 cu un fapt
•  Formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri
2.2
2.3
•  Scrierea de mână  şi aşezarea corectă a textului în 7 I-II
pagina caietului.
3.2 •  Scrierea după dictare
4.1  •  „ Motoşel şi Botoşel”
•  „Corbul şi vulpea”
•  ul prost crescut” 
„Ursule ţ ul
•  Evaluare iniţială 
Cartea- izvor de •  Cartea (actualizare)
 înţ elepciune
elepciune •  Aşezarea textului în pagină 
3.1 •  Alfabetul (actualizare)
3.2 •  Scrierea corectă a cuvintelor ce conţ in in grupurile
3.3 de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.
3.5 •  Texte suport:
 21  II-V
2.5 •  „ Deşteapt ăă -  te, române”
4.1  •  „ Din nou la şcoală ”, ”, „Pinocchio”.
•  Evaluare

41

This website stores data such as


 
cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
 Ş  coala •  Comunicarea orală ( actualizare)
may change your settings at any time
•  Dialogul- componentele comunicării dialogate
or accept the default settings.
1.3 -  Formularea mesajului
1.5 -  Construirea de dialoguri în situaţ ii
ii concrete
(iniţ ierea
ierea şi finalizarea unui dialog)
Privacy Policy 2.4 -  Formularea unor întrebări şi răspunsuri 19 VI-VIII
2.5 •  Texte suport: „Colega cea nouă ” „Învăţă torul
torul
Marketing 4.5 nostru”
Personalization •  Evaluare

Analytics
Toamna  •  Textul. Titlul. Autorul.
3.1 -  Textul narativ
Save Accept All3.2 -  Recunoaşterea personajelor
3.3 -   Povestirea

oral„ăPiatra
Texte suport:  a unuipitext narativ„ Ciubo ţ elele
 ţ igoiului”,
igoiului”,
 ţ  elele 14 VIII-X
3.4 ogarului” 
•  Evaluare

 Familia •  Prezentarea textului


•  Scrierea caligrafică 
3.1 •  Aşezarea corectă în pagina caietului: titlu, alineat,
3.3 spaţ iu
iu între cuvinte
3.4 •  Copierea. Transcrierea. Dictarea. 16  X-XII
4.2 •  Scrierea funcţ ional
ională - Biletul
4.4 •  Texte suport: „ Amintiri din copilă rie”, rie”, „Cheile”
•  *lectură- ,Bine e la noi, E.Căldăraru 
•  Evaluare 
Tradi ii i obiceiuri •  Scrierea imaginativă. Alcătuirea unor texte pe
ţ  ă ş
 de să rb  tori baza unui suport vizual (imagini, benzi desenate)
2.1 •  Alcătuirea unor texte după un şir de întrebări
3.2 •  Ortogramele :, nea, ia, ne-a, i-a 
3.5 •  Texte suport: „Vreau să   tr 
tr ăă iesc
i  esc printre 10  XIII-XIV
4.2 stele”,”Colind ăă  torii”,*”Obiceiuri
torii”,*”Obiceiuri de Cr ă  ă ciun”
ciun”
4.4 •  ( lectură)
•  Evaluare

 Bucuriile iernii •  Propoziţ ia


ia
-  Intonarea propoziţ iilor
iilor
1.3 -  Propoziţ ia
ia enunţ iativ
iativă şi propoziţ ia
ia interogativă 
2.2 (actualizare)
3.3 -  Propoziţ ia
ia exclamativă   21  XIV-XVI
4.3 -  Povestirea orală a unui text
 
4.5 -   Texte

Formularea
suport:unor niuăşri”,şi„Cr 
„ Laîntreb
să niu a unor răspunsuri
ă iasa
ă iasa Z ă 
ă pezii”
   
•   Evaluare 
 Învăţ  s
 să scriu •   -Citirea, scrierea textelor despre natură şi
frumuseţ ea
ea anotimpului de iarnă;
•   -Scrierea imaginativă;
4.2
4.3
•   -Alcătuirea unor texte pe baza unui suport vizual;  9  XVI-XVII
•   -Alcătuirea unor texte pe baza unor expresii date;
•   -Jocuri şi jucării de iarnă.

42

This website stores data such as


 
cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.
SEMESTRUL II 
Ţ  ara mea •  Punctuaţ ia
ia
Privacy Policy •  - Linia de dialog
•  - Două puncte
Marketing 1.3 •  - Virgula
2.2 •  - Textul narativ. Delimitarea textului în fragmente
Personalization
3.1 logice. Recunoaşterea personajelor
 21  XVIII-XXI
Analytics 3.2 •  - Scrierea caligrafică. Plasarea titlului, folosirea
4.4 alineatelor
  Texte suport: “ Moştenirea urmaşilor”, “Ş tefan
tefan cel
Accept All4.5

Save
şi Vrâncioaia” ,*”Ţ ara mea”( lectură)
•   Mare
Evaluare
 Prietenia •  Cuvântul
-  Scrierea cuvintelor ce conţ in
in pe m înaintea lui p şi
b
-  Cuvinte cu sens asemănător
-  Cuvinte cu sens opus
3.2 -  Delimitarea textului în fragmente logice.
3.5 Recunoaşterea personajelor
4.1 -  Scrierea caligrafică. Plasarea titlului, folosirea  21  XXII-XXV
4.5 alineatelor
-  Textul liric. Poezii cu tematică diversă 
•  Texte suport: „Cele patru piersici”, „Furnica şi
 porumbi ţ a”, r  ul” 
a”, „M ăă rul”
• 
Evaluare
 Primăvara •  Noţ iuni
iuni de fonetică 
-  Sunetul şi litera - corespondenţ a dintre ele
-  Vocale şi consoane
-  Silaba. Despărţ irea
irea cuvintelor în silabe -
1.2 despărţ irea
irea la capăt de rând
2.2 -  Exprimarea acordului sau dezacordului în legătură 
cu un fapt 14  XXVI-XXVIII
2.3
4.1 -  Textul liric. Poezii cu tematică diversă 
•  Texte suport: „Cuibul de pă să rele”,
rele”,
„Buburuza”,*”În ziua de Paşti” ( lectură)
•  Evaluare

•  Comunicare orală 
Copil ă rie fericită  -  Oferireasau
proprie informa ţ 
despreiilor în legătur
identitatea
ă cu identitatea
unor personaje
cunoscute
2.5 -  Exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt
3.3 -  Scrierea corectă a cuvintelor ce conţ in in diftongii:
3.5 oa, ea, ia, ie, ua, uă  16  XXVIII-XXX
4.1 -  Dialogul, construirea de dialoguri în situaţ iiii
concrete
-  Scrierea imaginativă (suport vizual şi întrebări);
•  Texte suport: “Cel mai bun prieten”, “Dup ă  fapt   fapt ă 
ă  
şi r ă
ă splat 
s  plat ăă ”
 ”..
•  Evaluare

43

This website stores data such as


 
cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
•  Ortografia
or accept the default settings.
-  Scrierea corectă a cuvintelor care conţ in
in literele â
şi î
-  Scrierea corectă a cuvintelor care conţ in
in litera x 
Privacy Lumea
Policy 3.2 -  Scrierea corectă a cuvintelor într-o/ într-un; dintr-
 necuvântă toarelor
Marketing
4.1 o/ dintr-un  21  XXX-XXXII
4.4 -  Copieri de texte, dictări
Personalization 4.5 -  Textul narativ
•  Texte suport: „ Dumbrava minunat ă  ă ”,
”, „Spicul de
Analytics grâu şi pleava”, „Puişorul şi vulpea” 
•  Evaluare 
Vara
Save Accept All •  Cuvinte cu sensuri diferite

Selectarea unor expresii frumoase din textele citite
2.1 •   Realizarea unor dialoguri pe baza unui suport
 
• Textul, povestirea orală a textului, recunoaşterea
2.2
personajelor 10  XXXII-XXXIII
2.3   Scrierea imaginativă 

2.5   Texte suport: „Mi ţă 
•  ţă  F 
 F ăă r r ăă 
 m  mii ţă 
 ţă ”,
”, „Vara”
3.2   Evaluare

 Recapitulare final ă   
• Textul, povestirea orală a textului, recunoaşterea
personajelor
 
• Exprimarea acordului sau dezacordului în legătură 
2.5 cu un fapt
3.5  
• Textul liric. Poezii cu tematică diversă 
 
14  XXXIII-XXXV
4.4 • Scrierea corectă. Punctuaţ ia
ia şi ortografia
4.5  
• Lexicul
4.6  
• Scrierea imaginativă 

44

This website stores data such as


 
cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization

Analytics

Save Accept
UNITATEA DEAllÎNV   ĂŢ  ARE: La început de drum
drum
 Nr.ore: 7 Perioada:
NR. CONŢINUTURI OB. ACTIVITĂŢI DE EVALUARE
RESURSE
CRT. -DETALIERI- REF. ÎNVĂŢARE -INSTRUMENTE-
1  2 3 4 5 6
1. Citirea, scrierea -exersarea citirii conştiente  materiale: manualul, observarea
 textelor despre a unor texte şi fragmente din caietul, sistematic ă 
universul copil ă riei opere literare; planşe, dicţ ionare,
ionare, fişe
 şi valorile proprii -desprinderea semnificaţ iiei
ei de muncă  temă de lucru
 acestora globale a textelor citite prin independentă, fişe de  în clasă 
operarea mentală cu lucru 
 Formularea unor  întrebările care conduc la dicţ ionar
ionar de sinonime şi probă orală 
 întrebă ri şi
 ră spunsuri identificarea
-citirea corectacesteia;
ă a alfabetului antonime,
volume detextecărţ i,i,tipărite,
texte autoevaluare
-citire în ritm propriu, cu din manual
 Mesajul educativ al voce tare / în gând;  procedurale::
 procedurale
 textelor literare
literare -citire în lanţ , pe sărite, conversaţ iia,
a, temă pentru
 Exprimarea selectivă a textului; problematizarea, acasă 
 acordului sau 1.1 -formulare de enunţ uuri ri brainstorming,
 dezacordului în 2.1 folosind cuvintele noi; exerciţ iul,
iul, metoda
legă tură cu un fapt -transcriere a unor analitico, fonetică-
2.2 fragmente indicate; sintetică 
2.3 -formulare de răspunsuri la  forme de organizare a
 întrebări;  colectivului: activitate
- pronunţ ieie corectă a frontală, individuală 
sunetelor – frământări de  timp:: 2 h 
 timp
limbă, text suport:
- citirea corectă, pe silabe şi „Motoşel şi Botoşel”
integral a cuvintelor; „Corbul şi vulpea”
- citirea corectă a „Ursule ţ ul
ul prost
propoziţ iilor
iilor enunţ iative
iative şi crescut”
interogative;
- formularea de propoziţ iiii
după imagini;
-jocuri didactice (corectarea
unor propoziţ ii ii scrise legat,
f ără literă iniţ ial
ială mare, etc.)
2.  Expresivitatea 3.2 -construirea (oral şi în scrs)  materiale: manualul, temă de lucru
 cuvântului 4.1  a unor scurte propoziţ iii;i; caietul,  în clasă 

45

This website stores data such as


cookies to  enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time -scrierea de mână a literelor planşe, dicţ ionare,
ionare, fişe
or accept the defaultScrierea de mână  şşi
settings. mari şi mici ale alfabetului de muncă  probă scrisă 
 prezentarea textului limbii române; independentă, fişe de
-citirea corectă, fluentă a lucru 
unor texte/ fragmente din dicţ ionar
ionar de sinonime şi
Privacy Policy
opere literare; antonime, texte tipărite,
Marketing
-redarea în cuvinte proprii a volume de cărţ i,i, texte
conţ inutului
inutului unui text citit; din manual
Personalization -formulare de răspunsuri la  procedurale::
 procedurale
 întrebări; problematizarea,
Analytics -citire în lanţ , pe sărite, exerciţ iul,
iul, metoda
selectivă a textului; analitico, fonetică-
Save Accept All -formulare de enunţ uuri ri sintetică 
folosind
-recitareacuvintele noi;
unor versuri;  forme de organizare
 colectivului: activitatea
-transcrierea unor texte din frontală, individuală 
operele literare; text suport:
-ordonarea şi scrierea „Sâmburele”, Supa de
cuvintelor unor propoziţ iii;i;  zarzavat”
-formularea şi comunicarea  timp:: 2 h 
 timp
semnifica ţ iei
iei globale a
textelor citite;
-jocuri de rol.

3.  Lectura explicativă a -conversaţ ii


ii în grup despre observarea
 textului, simbolurile
simbolurile manual;  materiale: manualul, sistematic ă 
 naţ ionale
ionale -sesizarea elementelor caietul,
semnificativee ale unui mesaj fişe de lucru, 
semnificativ
 Formularea de ascultat, prin formulare de dicţ ionare,
ionare, stema ţării, temă de lucru
 întrebă ri şi  întrebări şi răspunsuri; drapelul,  în clasă 
 ră spunsuri -identificarea şi explicarea  procedurale:: dialogul
 procedurale
cuvintelor/ expresiilor dirijat, observaţ iiaa
necunoscute din text; dirijată,
2.1 -citirea con tient , intonare problematizarea,
ş ă
2.2 corectă a propoziţ iilor;
iilor; brainstoming,
- cunoaşterea insemnelor exerciţ iul,
iul, jocul
statului: imn, drapel, stemă; didactic
 forme de organizare a
 colectivului: activitate
frontală, individuală 
 timp:: 2 h 
 timp
text suport:
„ Deşteapt ă ă --te,
te,
române”, de A.
Mureşanu
4.  Evaluare iniţ ial 
ial ă  -citirea cursivă şi clară;  materiale: manualul, probă 
3.2 -desprinderea mesajului fişe de lucru, fişe de scrisă şi orală 
global al unui text citit; evaluare
4.1 scrierea lizibilă, cu  procedurale:: observaţ iiaa
 procedurale
2.1 respectarea liniaturii dirijată,
2.2 (copiere, transcriere, problematizarea,
dictare); exerciţ iiul
ul
- timp: 1 h 

46

This website stores data such as


cookies to  enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cartea-- izvor de înţ elepciune
ÎNVĂŢARE: elepciune 
Nr.ore: 21 Perioada:
Privacy Policy
NR. CONŢINUTURI OB. ACTIVITĂŢI DE EVALUARE
RESURSE
CRT.
CRT. -DETALIERI-  REF. ÎNVĂŢARE -INSTRUMENTE-
Marketing
1  2 3 4 5 6
"Din nou la ş coal ă”
Personalization -identificarea
-identificarea cuvintelor  materiale: manualul, observarea
necunoscute din textul citit şi caietul, sistematic ă 
Analytics integrarea lor în enunţ uri
uri planşe, dicţ ionare,
ionare, fişe
proprii; de muncă  temă de lucru
Save Cartea
Accept All -citirea conştientă, intonare independentă, fişe de  în clasă 
 Prezentarea
 manualului corectă a
-jocuri rol ţ iilor;
depropozi evaluare,
cărţ i diverse, volum de probă orală 
- citire în diferite moduri: în versuri despre toamnă,
lanţ , pe sărite, selectiv;  procedurale: dialogul
 procedurale:
-actualizarea conceptelor dirijat, observaţ iiaa
C ă rţ ile
ile mele despre carte, volum, copertă, dirijată, jocul didactic, temă pentru
 Lectura explicativă  foaie, pagină, direcţ ii ii de problematizarea, acasă 
 a textelor orientare în pagină; brainstoming,
3.1 - discuţ ii ii între învăţător şi exerciţ iiul
ul
3.2 elevi, între elevi pe teme  forme de organizare a
1 3.5 cunoscute;  colectivului: activitate
- activitate practică: frontală, pe grupe şi
realizarea unei “cărţ i”; i”; individuală 
-identificarea
-identifica rea titlului,  timp:: 7 h 
 timp
numelui autorului şi a Text suport:
numărului de pagini ale unei „Din nou la şcoală ”
cărţ i,i, alta decât manualul;
-discuţ ii ii despre carte, în
general; tipuri de cărţ i şi
utilizarea acestora;
- diferenţ ierea
ierea cărţ ilor
ilor după 
utilitatea lor;
-vizită la biblioteca şcolii/
oraşului;
-jocuri de rol: „La librărie”,
„La bibliotecă”
-citirea corectă a alfabetului  materiale: manualul, observarea
 „Pinocchio”, de -scrierea de mână a literelor caietul, sistematic ă 
Carlo Collodi mari şi mici ale alfabetului planşe, dicţ ionare,
ionare, fişe
 Lectura explicativă  limbii române; de muncă  temă de lucru
 a textului -„Jocul sunetelor”, „Fazan” independentă, fişe de  în clasă 
-citire în ritm propriu, cu evaluare,
 Alfabetul voce tare / în gând; cărţ i diverse, volum de probă orală 
2 3.2
 Formularea de -citirea expresivă a textului; versuri despre toamnă,
 întrebă ri şi 3.3 -transcrierea unor fragmente  procedurale:: dialogul
 procedurale
 ră spunsuri 4.1  indicate; dirijat, jocul didactic,
Comunicarea oral ă- -formulare de enunţ uri uri problematizarea,
 schimb de folosind cuvintele noi; brainstorming, temă pentru
informaţ iiii între -formularea unor răspunsuri exerciţ iiul
ul acasă 
 oameni la întrebări şi a unor întrebări  forme de organizare a
pentru răspunsuri date;  colectivului: activitate
antonimia şi sinonimia frontală, pe grupe şi
cuvintelor; individuală 

47

This website stores data such as


cookies to  enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time -Cuvinte cu mai multe  timp: 5 h 
 timp:
or accept the default settings. sensuri; Text suport:
„Pinocchio”, de Carlo
Collodi 
Privacy Policy -identificarea în cuvinte date
-identificarea  materiale: manualul,
a sunetelor scrise cu două şi caietul,
Marketing Scrierea corectă a cu trei liere; planşe, dicţ ionare,
ionare, fişe
 cuvintelor care -completarea unor cuvinte cu de muncă 
Personalization
 conţ in
in grupurile de grupurile de litere propuse; independentă, cărţ i
litere -transformareaa unor cuvinte
-transformare diverse 
Analytics  ce, ci, che, chi date, care prin conjugare  procedurale:: dialogul
 procedurale
necesită scrierea cu grupuri dirijat, jocul didactic,
Save Accept All de litere; integrarea acestora exerciţ iiul
ul
 în enunţ urireproprii;
-identificare
-identifica a numărului de  forme de organizare
 colectivului: activitatea
sunete şi de litere a unor frontală, pe grupe şi
3.1
3 cuvinte care se scriu cu individuală 
4.1  grupurile de litere ce, ci, che,  timp:: 3 h 
 timp
chi; Texte suport:
-gruparea cuvintelor, în „Pinocchio”, de Carlo
funcţ ie
ie de grupul de litere pe Collodi 
care îl conţ in;
in;
-identificarea
-identifica rea pe fişe a unor
imagini a căror denumire
conţ ine
ine grupurile studiate;
-corectare a unor enunţ uuriri
scrise intenţ ionat
ionat greşit;
„Jocul silabelor”

Scrierea corectă a -selectarea din textul suport  materiale: manualul,


 cuvintelor care a cuvintelor care se scriu cu caietul,
 conţ in
in grupurile de grupurile de litere date; planşe, dicţ ionare,
ionare, fişe
litere -scrierea corectă a cuvintelor de muncă 
 ge, gi, ghe, ghi ce conţ in
in grupurile de litere independentă 
ge, gi, ghe, ghi;   procedurale:: dialogul
 procedurale
-descrierea comparativă a dirijat, jocul didactic,
grupurilor de litere date exerciţ iiul
ul
-completarea unor cuvinte cu  forme de organizare a
grupurile de litere propuse;  colectivului: activitate
-transformareaa unor cuvinte
-transformare frontală, pe grupe şi
date, care prin conjugare individuală 
3.1 necesită scrierea cu grupuri  timp:: 2 h 
 timp
4
4.1  de litere; integrarea acestora Texte suport:
 în enunţ uri
uri proprii; „Pinocchio”, de Carlo
-gruparea cuvintelor, în Collodi
funcţ ie
ie de grupul de litere pe
care îl conţ in;
in;
-identificarea
-identifica rea numărului de
sunete şi de litere a unor
cuvinte care se scriu cu
grupurile de litere ge, gi, ghe,
ghi;
-corectare a unor enunţ uuriri
scrise intenţ ionat
ionat greşit;
-„Jocul silabelor”

48

This website stores data such as


cookies to  enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time -formularea unor propoziţ iii;i;
or accept the default settings. -copierea şi dictarea unor
texte;
-recunoaşterea alineatelor
Privacy Policy -probă de evaluare
 Recapitulare şi 3.1 secvenţ ial
ială   materiale: fişe de
Marketing evaluare 3.2 evaluare
 procedurale:: exerciţ iiul
 procedurale ul
5
Personalization 3.3  forme de organizare a
3.5  colectivului:  
 colectivului:
Analytics 4.1  individuală 
 timp:: 1 h 
 timp
Save Accept All
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  Ş  coala
ÎNVĂŢARE:

Nr.ore: 19 ore Perioada:


NR. CONŢINUTURI OB. ACTIVITĂŢI DE EVALUARE
RESURSE
CRT. -DETALIERI-  REF. ÎNVĂŢARE -INSTRUMENTE-
1  2 3 4 5 6
- citire conştientă, fluentă,  materiale: manualul, observarea
expresivă a textului caietul, sistematic ă 
utilizând diferite modalităţ i planşe, dicţ ionare,
ionare, fişe de Probă orală de
( citire individuală, în lanţ , muncă  evaluare ( reglarea
selectivă, pe roluri, în independentă, fişe de intonaţ iei,
iei, a
evaluare, volumului, a vitezei
pereche); mesajului
-receptarea  procedurale:: conversaţ iia,
 procedurale a, proprii de a vorbi,
textului; explica i
ia,
ţ  a, exerci iul,
i
ţ  ul, dicţ iia)
a)
- sesizarea elementelor demonstraţ ia,ia, jocul
semnificative ale textului; didactic, învăţ area
area
- identificarea cuvintelor intuitivă 
necunoscute şi aflarea  forme de organizare a
 înţ elesului
elesului acestora-  colectivului:
Comunicarea -activitate frontală 
alcătuirea de propoziţ iiii cu
-comunicarea noile cuvinte; (Observăm. Răspundem.
 oral ă  1.3 Descoperim. Reţ inem);
inem);
1. 1.5 -citirea selectivă a replicilor
-componentele fiecărui personaj; activitate în perechi:
2.4 (Jocuri de rol); activitate
 comunică rii -compararea unor enunţ uuri ri
citite (enunţ iative,
iative,  în echipă : dramatizări
exclamative, interogative);  timp:
 timp : 4 ore 
- formulare de întrebări şi Text suport:
răspunsuri; Colega cea nouă  
- dialog :elevi-elev; elev-
 învăţător; vorbitor-
ascultător;
- identificarea vorbitorului,
a ascultătorului, a
mesajului;
- rostirea fluentă a unor
mesaje în grupuri mici;
- identificarea situaţ iilor
iilor de
adaptare la particularit
particularităţ iile
le

49

This website stores data such as


cookies to  enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time interlocutorului;
or accept the default settings. - simularea unor situaţ ii
ii de
comunicare;

Privacy Policy -exerciţ ii


ii de vocabular:  materiale: manualul, observarea
formarea diminutivelor; caietul, fişe de muncă  sistematic ă 
Marketing - observarea imaginilor
i maginilor şi independentă,
formularea unor răspunsuri  procedurale:: conversaţ iia,
 procedurale a, temă de lucru
Personalization la întrebări; explicaţ ia,
ia, exerciţ iul,
iul,  în clasă 
- realizarea comunicării demonstraţ ia,
ia, jocul
Analytics orale în diferite situaţ iii;
i; didactic, învăţ area
area probă orală 
- dialog : elev-învăţător; intuitivă  ( reglarea intonaţ iei,
iei, a
Save Accept All elevi-elev;  forme de organizare a volumului, a vitezei

Cum putem 2.4 -construirea unorenun


dialoguri în care scurte
ţ ul
ul să   colectivului:
-activitate frontală  propriia) de a vorbi,
dicţ iia)
2.  comunica? 2.5 exprime pe rând un sfat, un (Observăm. Răspundem.
 Mijloace de 4.5 salut, o strigare, o Descoperim. Reţ inem);
inem);
 comunicare oral ă  rugăminte, o bucurie; activitate în perechi:
-citirea pe roluri a (Jocuri de rol); activitate
dialogului;  în echipă : dramatizări
-completarea unui text cu  timp:: 3 ore 
 timp
semnele de punctuaţ ie ie Text suport:
corespunzătoare; Colega cea nouă  
- reguli pentru o comunicare
co municare
eficientă;
-transcrierea unor dialoguri;
- jocuri de rol;
-citire „la prima vedere” a  materiale: manualul, - observare
textului, în gând şi cu voce
tare; caietul, ionare, fişe de -sistematic
planşe, dicţ ionare, ă 
probe orale
-exprimarea propriei păreri muncă  - teme pentru acasă 
 în legătură cu textul citit; independentă  -probă scrisă de
-desprinderea şi formularea  procedurale:: conversaţ iia,
 procedurale a,
orală a textului citit; explicaţ ia,
ia, exerciţ iul,
iul,
-identificarea şi relatarea, demonstraţ ia,
ia, învăţ area
area
 într-o succesiune logic
logică, a intuitivă 
 întâmplărilor prezentate în  forme de organizare a
text;  colectivului:
Textul literar - sesizarea aşezării textului activitate frontală 
2.4  în pagină şi în raport cu (Observăm. Să înţ elegem
elegem
 narativ
2.5 ilustraţ ia;
ia; textul. Să lucrăm.
3. -autorul
4.5 - identificarea titlului , Reţ inem);
inem); activitate
-personajele autorului; individuală (Şi eu pot-
-linia de dialog; -receptarea mesajului Reţ eaua
eaua personajelor,
 Propoziţ ia textului; Portofoliu, Tema);
exclamativă  - citirea fluentă şi expresivă  activitate de grup -
a textului, citire pe roluri, Atelier
citire selectivă;  timp:: 4 ore 
 timp
- determinarea sensului Texte suport:
unor cuvinte în contexte  Învăţă torul
torul nostru- după  
date; Edmondo de Amicis
- integrarea cuvintelor noi
 în enunţ uri
uri proprii;
- recunoaşterea
personajelor, autorului,

50

This website stores data such as


cookies to  enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time momentelor textului citit;
or accept the default settings. - transcriere selectivă.

- formularea unor întrebări  materiale: manualul, probe orale


Privacy Policy şi răspunsuri; caietul, fişe de muncă 
- dialog cu persoane independentă  observarea
Marketing diferite;  procedurale:: conversaţ iia,
 procedurale a, sistematic ă 
- exersarea unor acte de explicaţ ia,
ia, exerciţ iul,
iul,
Personalization vorbire; demonstraţ ia,
ia, învăţ area
area temă de lucru
- folosirea intonaţ iei
iei intuitivă, Jocul didactic,  în clasă 
Analytics
potrivite în timpul unui Jocul de rol: La spital, La
dialog; dentist, La bibliotecă  , La
Save Accept All 2.4 -reglarea intonaţ iei,
iei, a magazin, La Gar ăă   
 Mesajul oral
4. 2.5 volumului,
de a vorbi; a vitezei proprii  forme de organizare a
 colectivului:
formularea unor propoziţ iiii activitate frontală:
enunţ iative,
iative, interrogative, ( Răspundem. Să 
exclamative; lucrăm.); activitate în
-scrierea după dictare a unui echipe: Atelier; activitate
fragment din text ce conţ iine (joc) 
ne  în perechi: (joc) 
 timp:: 3 ore 
toate semnele de punctuaţ iiee  timp
 învăţ ate;
ate; Texte suport:
 Învăţă torul
torul nostru- după  
Edmondo de Amicis 
ii de  materiale: manual,
- simularea unor situaţ ii
comunicare în care caietul elevului, fişe de observarea
partenerul de dialog lucru sistematic ă 
interpretează roluri diferite;  procedurale
 procedurale:: conversaţ iia,
a,
-vorbire;
exersarea unor acte de explica ţ ia,ţ exerci
demonstra ia, învţ ăţ 
ia, iul,
area
area ă de
temclas
 în ă  lucru
- jocuri de rol pentru intuitivă, Jocul didactic, temă pentru acasă 
 Dialogul exersarea unor acte de Jocul de rol
 Începerea, vorbire;  forme de organizare a
 continuarea  şi 1.3 - dramatizarea unor  colectivului:
5. 1.5 fragmente din poveşti; activitate frontală;
 încheierea unui -reglarea intonaţ iei,
iei, a activitate în perechi (Joc
 dialog volumului, a vitezei proprii de rol) 
rol) 
de a vorbi;  timp:: 2 ore 
 timp
- formularea unor propoziţ iiii Texte suport:
enunţ iative,
iative, interrogative,  Învăţă torul
torul nostru- după  
exclamative; Edmondo de Amicis 
-scrierea după dictare a unui
fragment din text ce conţ iine
ne
toate semnele de punctuaţ iiee
 învăţ ate;
- formulare de întrebări şi  materiale: manual, - observare
răspunsuri; caietul elevului, fişe de sistematic ă 
1.3 -realizarea unor dialoguri lucru - probe orale
1.5 potrivite cu situaţ ii
ii date;  procedurale:: conversaţ iia,
 procedurale a, - fişe de lucru
 Recapitulare - dialog :elev-elev; elev- explicaţ ia,
ia, exerciţ iul,
iul, - teme pentru acasă 
6. 2.4  învăţător; vorbitor- demonstraţ ia,
ia, învăţ area
area -probă scrisă de
 În drum spre casă 
2.5 ascultător; intuitivă, Jocul didactic, evaluare formativă 
- identificarea vorbitorului, Jocul de rol
a ascultătorului, a mesajului  forme de organizare a
- rostirea fluentă a unor  colectivului:

51

This website stores data such as


cookies to  enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time mesaje în grupuri mici activitate frontală;
or accept the default settings. - identificarea situaţ iilor
iilor de activitate în perechi (Joc
adaptare la particularit
particularităţ iile
le rol) 
de rol) 
interlocutorului  timp: 2 ore 
 timp:
Privacy Policy - rostirea fluentă, corectă a
unor mesaje
Marketing - simularea unor situaţ iiii de
comunicare
Personalization - repetarea unor formule de
adresare , de permisiune, de
Analytics
mulţ umire,
umire, de salut
-formularea unor mesaje  materiale: fişe de probă scrisă 
Save Accept All despre activitatea
activitatea şcolară, evaluare cu sarcini de de evaluare sumativă 
1.3 neobi liber, întâmplări
timpulşnuite; lucru
 procedurale
 procedurale:
: exerciţ iiul
ul
1.5 - alcătuirea unor dialoguri  forme de organizare a
7. 2.4 după imagini date;  colectivului:
 Evaluare - scrierea unor scurte activitate independentă 
2.5
dialoguri;  timp:: 1 oră 
 timp
-scrierea după dictare a unui
fragment din text ce conţ iine
ne
toate semnele de punctuaţ iiee
 învăţ ate;
ate;

ÎNVĂŢ
UNITATEA DE ÎNV ARE: Toamna
ĂŢARE:
Nr.ore:
NR. CON14Ţ ore
INUTURI OB. ACTIVITĂŢI DE Perioada:
EVALUARE
RESURSE OBS.
CRT. -DETALIERI-  REF. ÎNVĂŢARE -INSTRUMENTE-
1  2 3 4 5 6 7.
-citirea în ritm propriu, cu  materiale: manualul, observarea
voce tare / în gând; caietul, sistematic ă 
-identificareaa mesajului
-identificare planşe, dicţ ionare,
ionare, fişe
global al textului; de muncă  temă de lucru în clasă 
-precizare a titlului şi a independentă, fişă de şi acasă 
rolului acestuia; lectură cu povestea
- Textul narativ, -transcrierea unor originală  eseul de 5 minute
 titlul, autorul; fragmente indicate;  procedurale:: lectura
 procedurale
- Personajele; -citire în lanţ  şi selectivă; explicativă, cvintetul
- Delimitarea 3.1 -completarea unor conversaţ iia,
a,
 textului în enunţ uri
uri în legătură cu explicaţ ia,
ia, exerciţ iul,
iul,
3.3
1.  fragmente;
-Povestirea oral ă 
4.2 textul citit; în scris a
-formulare povestirea,
 forme cadranele
de organizare
4.4  răspunsurilor la întrebări;  a colectivului:
 a textului
 „Piatra -identificareaa titlului,
-identificare -activitate frontală, în