Sunteți pe pagina 1din 1

0J

93
.,,.;J;cd erea echilibrului juridic al societa\ii, ... dezordinea socialii •
r fi ,,rup ·· ' · "b"\"t t d t· · · ~
a ap1.icarea \egn m imposi i . i .a ea
consecin\a de . ct· ea ac,iona potnv1t competente\or"t
. .1
,r, 0 ,nelor • d obligativitatea nonne, Jun ice nu este condi\ionata de frecventa
,;erep
1 'f
,, a Joi/ea ran ' istemele de drept
. Toate s
sunt caracterizate
\ . ·ct· d d de ..existenta
• unor norm e cu ·
..
•n1 a0
cesteia.
. a (de ex emplu ' norme
. . e Jun
d d ice fie reptu
. 1 muncu)
. ' a altora care se ap 1ca_
.
ca , ,;aian I normele jund1ce e rept manciar ~' fiscal, nonnele de dreptul1t _
~cdar: (de 11ex~rnp
')e sau 1 a1 rar u(~orme\e juridice privind dec\ararea starii de urgenta sau a sta-ru
.. dae

iee;itate)2. d frecventa . · ap\icarii \or, e\e 'i~i pastreaza caracteru\ ob\igator·iu p erma-
Jn diferent
atat .
tunp ca, 1 esunt 'in vigoare.
ent,
0

3 Norma juridicii are un caracter tipic


3.. L--

P>striind rigoarea _deftniri_i tennenilor utiliza\i, prin tipic ln\elegem ,,care distinge,
O
caracten•zeaza persoana,
. un, obiect,
,. un fenomen; caractenstic,
· specific"
·• 3
_

1
A~a cum am preci:-at i~ exp icarea caracteru u~- general ~1 impersonal al normei juri-
. aceasta se adreseaza sub,ectelor de drept, prescrundu-le o conduita standard, un tip un
<fieedel
mo de conduita. dAstfel,d prin
. activitatea
l de respectare
b. ~i executare
. a normelor juridic; de
·ire subiectele de rept estmatare a e acestora, se o \me o umformizare a conduitelor lor,
: cadrul celor mai importante rela\ii sociale ~i protejiind principalele valori sociale.
Exemplu: - potrivit normelor de circulatie rutiera, $oferii aflati la semafor, au obli-
gafia d~ a opri la culoarea ro$ie, conduita tuturor .fiind una uniforma $i similara.
4
ln stabilirea conduitei tip ce trebuie urmata de catre subiectele de drept ~i prescrisa
de norma juridic", legiuitoru\ trebuie, ln primu\ ri\nd, sii imagineze un asemenea tip de
conduita, raportat la realitatea sociala existenta ln momentul elaborarii normei, care ar da
cea mai lnalta expresie a gradului de asigurarea a ordinii sociale.
Totodata, 'in al doilea rand, trebuie sa realizeze o proiectie ln timp a acestui tip de
conduita, avand ln vedere, pe de o parte rapiditatea transformarilor din realitatea sociala, iar
pe de alta parte influenta ce s-ar putea exercita asupra acesteia de catre factori extemi, unii
cu caracter previzibi\, al\ii nu. ._
in al treilea ri\nd, factoru\ uman este poate eel mai important in configurarea,_ dar ,, '."
evolutia dreptului, astfel ca raportarea tipului de condu~t~ trebui~ ~c_uta I~ nevo,le, asp,-
ratiile, gandirea, capacitatea de supunere fata de normativ1tate a md1v1dulu1, altfel spus, la
tot ceea ce 'inseamna universul uman.

3.4. Norma juridicci implicci un raport intersubiectiv


. . . anterioare ale normei juridice, vorn spune ca
Analizand trasatunle c31:actenShc: dre 1 carora le revine obligatia de a se confonna
aceasta se adreseaza tuturor_ s~b1ectelor d_ - : tfel 'intre diferite subiecte de drept nonna va
acesteia prin adoptarea
crea anumite raportun. unm hp de cou<lmta.l sde d~eptul rnuncii conduce la n~terea rapor-
(de exe mplu , norrne e