Sunteți pe pagina 1din 1

Ill""

92
TEORIA GENERAL.A A DRE~LlJI
In literatura· de spec· 1·1 t 1 • • 1 ··
. la 1 a e , s-a argumentat caracterul obhgatonu a norme1 Juridice
prm_ rapo~are la domenii\e pe care reglementeaza respectiv, organizarea statul ui, asigurarea
unm ec~i\~~~u_la ~iv~\u\ conviettiirii sociale, prot~jarea ~i garantarea valo_rilor fundamentale
ale soc1eta\u, instituirea drepturilor ~i libertatilor fundamentale ale omulu1 etc.
Am aratat anterior ca norma juridica ~ste O specie de norma soci~la., d~r, comparativ
cu toate celela\te norme sociale numai ea este elaborata sau recunoscuta de catre puterea de
stat. De aici rezulta ~i sistem~l de garantii statale ce opereazii !n. :azul nonm~i_j~ridice,
reprezentat de interventia organelor statului in aplicarea ei ~i pos1b1htatea exerc1ta~1 fortei
de constrangere a statului atunci cand aceasta a fost incalcata. Spunem, astfel, ca norma
juridica beneficiaza de e::.:igibilitate, iar foqa sa este una IegitinitJ! Ji. ejic~ce'_: adi:a este
reg\ementata prin acte normative, competentele, atributiile, dreptunle ~1 obhgatule fi1nd, de
asemenea, reg\ementate.
Asigurarea ordinii sociale se realizeaza, in primul rand, prin conformarea com-
portamentului subiectelor de drept prescriptiilor normelor juridice, astfel ca, obligativitatea
acestora se manifesta prin aplicarea lor imediatil, continua ~i necondi(ionatii.
Aplicarea imediata presupune _c a norma juridica se aplica incepand cu o data exacta
~i certa, numita data intrarii in vigoare.
Aplicarea continua consta in -faptul ca, din momentul intrarii in vigoare, norma
juridica va produce efecte permanent, pana ce i~i inceteaza activitatea.
Aplicarea neconditionata implica conformarea conduitei subiectelor de drept
destinare ale normei juridice intocmai prevederilor acesteia, rara a putea influenta in vreun
fel actiunea acestora, 4 ,,in caz de incalcare a ei urmand a se aplica sanctiunea c~re inso-
te~te, 1.n mod inerent" • - - • O
l6 'i!' leg~tura c': caracte_rul ?~ligatoriu al nomei juridice, se impun unele preciziiri.
In primul rand, obhgat1v1tatea este o trasatura caracteristica- tuturor l · ·
d"1ce, faara- d"1stmct1e
· · ,1n. . raport cu domeniul de reglementare respectiv publ " norme - or Jun-
.
fiort,a Jun
· ·d·1ca - a actul u1· normativ
• ,1n
. . care norma este inclusa.'5 , 1c sau pnvat ' '>'~1 cu
1 Consideram necesara aceasta precizare intrucat pr~ved ·1 . .
lI 1mpuse
• sub"1ectel or de drent
· nr,nh·-"', ......~~ ·--= - L,' •· - er1e norrnPlnr ··· - - ~~ -