Sunteți pe pagina 1din 45

MINISTERUL EDUCAȚIEI

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI ALBA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ
Școală Europeană – 2008, 2019
B-dul Republicii, Nr. 48, 515400, Blaj, Alba
Telefon / Fax: 0258-711933, e-mail:
sgtcblaj@gmail.com

Nr. 1123 din 18 noiembrie 2021 Prezentat în CP la data de 18 noiembrie 2021


Aprobat cu HCA Nr. ________ din _________ 2021

ECHIPA MANAGERIALĂ
Director: Prof. Monica-Adriana POPA
Director adjunct: Prof. Nicolae-Mihai IONESCU

Coordonatorul de programe și proiecte educative: Prof. Mona-Carmen Cârnaț

Responsabilii de comisii și catedre:

Comisia pentru curriculum – Dir. adj. Prof. Nicolae- Mihai Ionescu;


Catedra de lb. română și lb. maternă – Prof. Alina Maria Dulău;
Catedra de limbi străine – Prof. Lenuța-Nicoleta Ciolan;
Catedra de matematică, științe și TIC – prof. Andrea Remenyke Szekeli;
Catedra „Om și societate”- Prof. Mona-Carmen Cârnaț;
Catedra de educație fizică și sport – Prof. Carmen-Liliana Prainer;
Comisia claselor CP, IV, CP-IV SM – Prof. înv. primar Simona-Maria Isailă;
Comisia claselor I, II, III - Prof. înv. primar Florina-Gabriela Cipariu;
Comisia de evaluare și asigurare a calității - Prof. înv. primar Rozina Katharina
Mărginean;
Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență – Prof.
Nicolae-Mihai Ionescu;
Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității – Prof. Gavriluț Doina;
Comisia pentru consiliere și orientare profesională și activitați cu părinții- Prof.
Mihaiela Marcu;
Comisia pentru proiecte europene și internaționale – Prof. Lenuța-Nicoleta Ciolan.

1
Viziunea școlii

Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” este instituția care își dorește să ofere servicii
educaționale de calitate tuturor elevilor săi, în strânsă legătură cu nevoile comunității și
exigențele europene. Beneficiarii săi vor avea la absolvire o bună cunoaștere de sine, țeluri
bine definite și mijloacele pentru a le realiza, traduse în competențe, capacități, deprinderi,
abilități, atitudini și trăsături pozitive de caracter, o personalitate definită, responsabilă
față de sine, față de cei din jur, față de mediu, cu conștiința identității naționale și
deschidere spre valorile europene.

Misiunea școlii

Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” își propune promovarea tehnologiilor didactice de


predare-învățare-evaluare moderne, pregătirea diferențiată și interdisciplinară a elevilor
pentru a face față evaluărilor la sfârșit de ciclu, intensificarea activității de dezvoltare
profesională a cadrelor didactice, îmbunătățirea bazei materiale, implicarea părinților și
reprezentanților comunității în pregătirea și evoluția în carieră a elevilor.
Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” și-a fundamentat activitatea și în anul școlar 2020-
2021 pe valorile pe care le promovează, precum:

 Curajul – avem puterea de a face ceea ce este bine și de a ne urma propria conștiință
 Judecata înțeleaptă - definim scopuri clare și stabilim prioritățile, gândind prin
prisma consecințelor acțiunilor
 Integritatea - avem puterea interioară de a spune adevărul, de a acționa onest în
gând și în faptă
 Bunătatea - arătăm grijă și compasiune, prietenie și generozitate față de ceilalți
 Perseverența - suntem consecvenți și găsim puterea de a merge mai departe în
ciuda dificultăților, a eșecurilor personale
 Respectul - arătam considerație față de elevi, colegi, părinți, față de autorități, față
de proprietate și, nu în ultimul rând, față de propria persoană
 Responsabilitatea - ducem la îndeplinire obligațiile care revin fiecăruia și ne
asumăm răspunderea pentru propriile acțiuni
 Autodisciplina - aveam control asupra propriilor acțiuni, cuvinte, dorințe împulsuri

Țintele strategice ale Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” pentru anul școlar 2020-
2021 au fost:

Ținta 1. Îmbunătățirea managementului la nivelul scolii și al clasei in scopul


asigurării egalității de șanse la educație
Ținta 2. Creșterea randamentului școlar prin asigurarea unei educații de calitate
pentru toți elevii
Ținta 3. Promovarea și dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe
valorile multiculturalității în rândul elevilor, părinților și cadrelor didactice
Ținta 4. Crearea unui climat de siguranță fizică și spirituală prin diminuarea
manifestărilor de violență în rândul elevilor în școală și în afara ei
Ținta 5. Dezvoltarea parteneriatelor la nivel local, județean, național și internațional

2
CADRUL NORMATIV

• LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/05.01.2011 cu modificările ulterioare;


• ORDIN nr. 5132 din 10 septembrie 2009 anexa 1 - privind activitățile specifice
funcției de diriginte.
• ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ;
• ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind
formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar;
• ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011-Metodologiei privind sistemul de acumulare,
recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile;
• ORDIN nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de
studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;
• ORDIN nr. 3637 din 12 aprilie 2016 privind condițiile de organizare a taberelor,
excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ
preuniversitar
• ORDIN nr. 4742 din 10 august 2016 privind aprobarea Statutului Elevului
• ROFUIPaprobatprinOMENnr.5447/31.08.2020
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la
nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte
normative,
• ORDIN nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021
• Referatul de aprobare nr. 1877/DGIP/26.03.2021 prin care se propune aprobarea
Ordinului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și
cercetării nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020 – 2021,
• ORDIN nr. 3.189 din 27 ian. 2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei
de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin
Ordinul ministrului educației, nr. 6.143/2021.
• Strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de
învățământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007.

MANAGEMENTUL ȘCOLAR

Direcțiile de acțiune ale echipei manageriale au fost:


• În plan organizațional: proiectarea riguroasă, organizarea judicioasă, conducerea
operațională, controlul și evaluarea obiectivă.
• În planul resurselor umane: realizarea unei comunicări eficiente cu întregul personal
al școlii, astfel încât să conducă la motivare, implicare, formare și dezvoltare
profesională; dezvoltarea parteneriatului școală-familie-comunitate;
• În planul resurselor materiale: dezvoltarea și modernizarea bazei materiale

Prioritățile au fost:
• Realizarea încadrării cu cadre didactice calificate
• Desfășurarea unei activități didactice și extrașcolare de calitate, care să asigure
progresul școlar al fiecărui elev;
• Asigurarea condițiilor materiale și a securității spațiului școlar necesare bunei
desfășurări a activității;
• Asigurarea unui climat de ordine și disciplină în rândul elevilor;

3
• Promovarea colaborării între cadrele didactice;
• Formarea continuă de specialitate și în consilierea elevilor;
• Intensificarea colaborării cu părinții și cu autoritățile locale;
• Crearea condițiilor optime pentru continuarea activității didactice on-line pe perioada
suspendării cursurilor școlare cu prezența fizică în școală a elevilor și a cadrelor
didactice.

ASPECTE POZITIVE ASPECTE NEGATIVE/DE ÎMBUNĂTĂȚIT

MANAGEMENT
O bună colaborare a echipei Insuficienta promovare a realizării
manageriale interasistențelor în cadrul comisiilor
Gestionarea eficientă a situației de metodice.
criză determinată de suspendarea
cursurilor școlare începând cu 11 martie
prin: realizarea unui plan de măsuri,
întocmirea unui nou orar, asigurarea
aplicației Teams și a platformei 24EDU
pentru desfășurarea lecțiilor on-line
Promovarea unui sistem de
management al calității
Asigurarea protecției și securității
personalului angajat
CURRICULUM
Aplicarea la clasă, conform Insuficienta adaptare a curriculumului la
prevederilor legale în vigoare, a potențialul psiho-intelectual al elevilor
Curriculumului Național (planuri cadru precum și la interesele și așteptările
de învățământ, programe școlare) acestora.
Proiectarea și aplicarea Nu satisface nevoile tuturor elevilor din
curriculumului la decizia școlii conform școală,datorită faptului că se lucrează cu
prevederilor legale în vigoare și întreaga clasă.
resurselor existente, pe baza consultării
elevilor și a părinților
RESURSE UMANE – ELEVI
Centrarea demersului educațional pe Realizarea unui efort concertat al
elev pentru asigurarea dezvoltării cadrelor didactice pentru motivarea tuturor
personale a fiecăruia elevilor pentru învățare, în vederea
Susținerea performanțelor școlare de reducerii absenteismului.
nivel înalt prin realizarea unor activități Adaptarea ofertei educaționale la nevoile
de pregătire suplimentară după un individuale ale elevilor, care să răspundă
program riguros și o planificare eficientă intereselor de formare pe termen scurt,
mediu și lung.
Existența elevilor dezinteresați de
școală,datorită
lipsurilor,anturajului,nesupravegherii de
către părinți,absența părinților plecați în
străinătate.

RESURSE UMANE – PERSONAL


Încadrarea corectă cu personal
didactic, conform prevederilor legale în Inexistența unor cursuri de dezvoltare

4
vigoare. profesională a cadrelor didactice în ceea ce
Desfășurarea procesului instructiv- privește organizarea și desfășurarea
educativ la un nivel calitativ ridicat. activităților educative exclusiv prin
Asigurarea condițiilor necesare intermediul tehnologiei și al internetului.
participării cadrelor didactice la
activitățile de dezvoltare profesională
pentru realizarea alternativei Step by
Step și a celor desfășurate prin
intermediul mobilităților ERASMUS+.
Monitorizarea respectării prevederilor
legale privind formarea periodică.
Disponibilitatea cadrelor didactice de
a participa la cursuri de formare on-line,
privind realizarea activităților de
predare-învățare-evaluare prin
intermediul tehnologiei și al internetului
RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
Asigurarea condițiilor igienico-sanitare Incapacitatea școlii de a veni în sprijinul
conform normativelor în vigoare elevilor care nu au putut participa, în
Îmbunătățirea condițiilor perioada suspendării cursurilor, la lecțiile
educaționale: dotarea unei sălilor de on-line, ca urmare a faptului că nu au dispus
clasă pentru realizarea alternativei Steb de dispozitive electronice/internet
by Step, achiziționarea a 4 televizoare Existența unor resurse financiare reduse
smart, înlocuirea scaunelor în două săli pentru finanțarea activităților de
de clasă. Suplimentarea fondurilor dezvoltare profesională a cadrelor didactice
alocate de către Consiliul Local Blaj a Existența unor resurse financiare reduse
condus la, dotarea tuturor sălilor de clasă pentru finanțarea activităților extrașcolare
cu internet, reabilitarea sălilor de clasă
schimbarea corpurilor de iluminat din
întreg corpul Bși o parte a claselor din
corpul A,precum și reabilitarea
acoperișului corpului B
RELAȚIA ȘCOALĂ – COMUNITATE
Intensificarea implicării părinților în Promovarea unor programe pentru
activitățile școlii „educarea” părinților, pentru participarea
Colaborarea școlii cu Asociația de activă și conștientă la viața școlii
Părinți „Toma Cocișiu” a făcut posibilă Demararea, de la clasele ciclului primar,
achiziționarea de materiale și auxiliare a activităților de consiliere a părinților în
didactice ceea ce privește orientarea școlară a
Colaborarea cu cu Asociația propriilor copii
Bursierilor „Toma Cocișiu” a condus la Insuficienta implicare a unor ONG-uri în
acordarea a patru burse de merit activitățile școlii
Sporirea legăturii cu poliția și cu
Consiliul Local Blaj
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE
Implicarea elevilor, cadrelor didactice Imposibilitatea respectării programului
și părinților în organizarea și de activități propus, ca urmare a
desfășurarea de activități în cadrul suspendării cursurilor
proiectelor Erasmus+, a proiectelor Lipsa de pregătire și experiență a
eTwinning și a altor proiecte cadrelor didactice pentru realizarea
educaționale implementate în școală activităților educative extrașcolare exclusiv

5
Implicarea unui număr mare de elevi prin intermediul tehnologiei și al
din ciclul primar la activitățile din cadrul internetului
Clubului Elevilor Blaj
PROGRAME DE COOPERARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI
Realizarea unui transfer de bune Valoarea scăzută a motivației și
practici în managementul educațional angajamentului în proiectele de parteneriat
prin cooperare cu unități de învățământ Erasmus+ datorită numărului mai mic de
din alte state europene, vizând în mod cadre didactice și elevi participanți la
special creșterea calității educației întâlnirile de proiect externe, față de
oferite de Școala Gimnazială „Toma numărul efectiv implicat în activitățile de
Cocișiu” Blaj proiect
Asigurarea accesului cadrelor
didactice, elevilor și părinților acestora la
rezultatele obținute în cadrul
cooperărilor internaționale în domeniul
educației
Promovarea la nivelul partenerilor
educaționali a unei imagini pozitive a
României

RESURSE UMANE
= ELEVI =

POPULAȚIA ȘCOLARĂ ȘI SITUAȚIA PROMOVABILITĂȚII LA SFÂRȘITUL


ANULUI ȘCOLAR 2020-2021

Cuprinderea elevilor în evidențele școlare, pe cicluri de învățământ se prezintă astfel:


Elevi
Elevii înscriși
Nivelul de rămași la Cu situația
la începutul Plecați Veniți
învățământ sfârșitul neîncheiată
anului școlar
anului
Primar 284 11 4 277 0
Gimnazial 219 6 4 217 0
TOTAL 503 17 8 494 0

Evoluția populației școlare


Primar Gimnazial Total

515 520
494

230 231
285 217
289
277

2018-2019
2019-2020
2020-2021

6
Se remarcă faptul că populația școlară a fost în scădere:
2018-2019 – 515 elevi
2019-2020 – 520 elevi
2020-2021 – 494 elevi

Promovabilitatea pe cicluri de învățământ

Apreciem faptul că o mare parte a cadrelor didactice din școala noastră au avut
preocupări susținute și responsabile pentru creșterea nivelului calitativ al procesului de
predare – învățare.
Sfârșitul anului școlar 2020-2021 consemnează următoarele rezultate la învățătură:

Elevi înscriși la începutul Elevi rămași Elevi Elevi


%
anului școlar la sf. anului promovați repetenți
Primar 284 277 267 10 96,39
Gimnazial 219 217 212 3 97,68
TOTAL 503 494 479 13 97
97,03
Se remarcă procentul de promovabilitate bun la ciclul primar, 96,39% (2020-2021)
față de 95,96% (2019-2020), iar la ciclul gimnazial, 97,68% (2020-2021) față de 83,55%
(2019-2020).

Promovabilitate
600
508 520
479
500

400
281 289 Primar
267
300
Gimnazial
200 Total
227 231 212
100

0
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Medii între
Nivelul de Procent de
S B FB
învățământ promovabilitate
5-6,99 7-8,99 9-10
Primar 96,39 % 39 32 105
Gimnazial 97,68 % 19 79 114

7
Procent promovabilitate
2018-2019 2019-2020 2020-2021

96,39% 97,68%
97,03%
100,00%
100,00%
100,00%
98,59%
98,69%
98,64%
Primar
Gimnazial
Total

Analizând datele de mai sus putem constata:


• procentul de promovabilitate foarte bun la ambele cicluri de învățământ.

Frecvența și starea disciplinară

Asigurarea frecvenței elevilor la ore a constituit un obiectiv prioritar atât pentru


conducerea școlii cât și pentru cadrele didactice.

Situația înregistrată la sfârșitul anului este următoarea:

Nivelul de Total Total Absențe Motivate Absențe Nemotiv.


învățământ absențe abs./elev motivate / elev nemotiv. / elev
Primar 15026 54,25 7191 25,96 7835 28,29
Gimnazial 10557 48,65 4713 21,72 5844 26,93
TOTAL 25583 102,90 11904 47,68 13679 55,22

Comparativ cu anii școlari anteriori (2018-2019, 2019-2020) situația absențelor se


prezintă astfel:
• la ciclul primar au crescut de la 3636, respectiv 4279 la 15026
• la ciclul gimnazial au crescut de la 4762, respectiv 4349 la 10557

8
Situația totală a absențelor
60000

50000 25583

40000
Total
30000
10557 Gimnazial
20000 Primar
8398 8628
15026
10000 4762 4349
3636 4279
0
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Situația absențelor motivate


25000
11904

20000

15000 Total
5836 4713 Gimnazial
10000 4727
Primar
7191
5000 3006
2903
2830
1824
0
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Situația absențelor nemotivate


30000
13679
25000

20000

15000
5844
10000
3671 7835
5000 2792
1859 1343
1812 1449
0
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Primar Gimnazial Total

Numărul de absențe este generat de diverse cauze:


• situații de boală;
• învoiri la cererea părinților;
• fuga de la ore;
• ușurința cu care unii medici acordă scutiri și adeverințe medicale.

9
Numărul de absențe corelat cu alte abateri de la regulamentul școlar a condus și la
scăderea mediilor la purtare.
Situația notelor scăzute la purtare la sfârșitul anului școlar se prezintă astfel:

Nivelul de Note
Total
învățământ 7 (S) 8 (B) 9
Primar 14 3 11 0
Gimnazial 30 13 8 9
TOTAL 44 16 19 9

În ceea ce privește situația notelor scăzute la purtare, comparativ cu anii școlari


2018-2019, 2019-2020 se constată:
• la ciclul primar au crescut de la 10 (2018-2019), respectiv de la 2 (2019-2020)
la 14 note scăzute la purtare;
• la ciclul gimnazial au crescut de la 21 (2018-2019), respectiv de la 3 (2019-
2020) la 30 note scăzute la purtare.

Situația notelor scăzute la purtare


90
80 44
70
60
30 2020-2021
50
40 2019-2020
5
30 31 2018-2019
14 3
20 21
10 2
10
0
Primar Gimnazial Total

Cauza scăderii notei la purtare o reprezintă absențele nemotivate.


Datele, constatările și concluziile prezentate mai sus atrag atenția asupra faptului că
frecvența și starea disciplinară sunt componente ale etapei actuale a școlii, pe care, în
contextul reformei, nu ne putem permite doar să le înregistrăm fără a preveni și contracara
fenomenele negative și fără a lua măsuri adecvate (legătura permanentă cu familia, poliția,
comunitatea).
Activitatea de educație ar fi mai eficientă dacă în fiecare clasă s-ar valorifica toate
mijloacele care în prezent nu sunt exploatate total:
 conținutul obiectelor de studiu să fie valorificat în plan educativ conform
cerințelor;
 cunoașterea personalității copiilor, mai ales a intereselor și preocupărilor
acestora se realizează doar în timpul lecțiilor, nu și în pauze, pe stradă etc.
 atitudinea distantă a unor diriginți/ învățătoare față de elevi face ca aceștia să
nu îndrăznească să adreseze întrebări sau să abordeze și probleme de altă
natură, frământări sufletești. Credem că nu întâmplător în planul-cadru al
reformei s-au introdus ore/activități de consiliere. Ori, elevul-copil,
preadolescent simte nevoia unui interlocutor, căruia să i se confeseze sau de la

10
care să ceară un sfat;
 circulația informației despre elevi între diriginte, profesorii clasei și părinți;
 relația școlii cu familia și cu organele abilitate este adeseori pur formală;
 punctualitatea la ore.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2020-2021

Analiza SWOT privind Evaluarea Națională la clasa a VIII-a

Puncte tari Puncte slabe


Preocuparea constantă a profesorilor de Lipsa de motivație din partea unor elevi
limba română, matematică și limba Susținerea defictară și Interesul scăzut al
maghiară de a propune elevilor sarcini de unor părinți
lucru asemănătoare celor de la subiectele
de examen din anii anteriori
Realizarea unei pregătiri suplimentare după
un program bine stabilit
Disponibilitatea și efortul profesorilor de la
disciplinele de examen de a desfășura lecții
on-line pe WhatsApp, Messenger, Teams și
pe platforma 24 EDU
Realizarea cu seriozitate și profesionalism a
celor două săptămâni de pregătire din iunie
2020
Suportul moral oferit de diriginții claselor a
VIII-a, de conducerea școlii și de întreg
personalul școlii

Oportunități Amenințări
Elevii au avut posibilitatea de a viziona Suspendarea cursurilor începând cu 11
programele de pregătire oferite de MEC prin martie, a făcut imposibilă respectarea
intermediul emisiunii TV - Teleșcoală programului de pregătire până la sfârșitul
anului școlar
Unii elevi nu au dispus de dispozitive
electronice și/sau internet pentru a
participa la lecțiile on-line

Din total de 50 absolvenți, 44 s-au înscris la Examenul de Evaluare Națională și au


participat 43.

STATISTICA LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Elevi Note
5- 6- 7- 8- 9-
Înscriși Prezenți Absenți Eliminați Sub 5 10
5.99 6.99 7.99 8.99 9.99
44 43 1 0 2 4 13 6 11 7 0

11
STATISTICA LA MATEMATICĂ

Elevi Note
5- 6- 7- 8- 9-
Înscriși Prezenți Absenți Eliminați Sub 5 10
5.99 6.99 7.99 8.99 9.99
44 43 1 0 8 8 10 3 7 7 0

STATISTICA LA LIMBA ȘI LITERATURA MATERNĂ MAGHIARĂ

Elevi Note
5- 6- 7- 8- 9-
Înscriși Prezenți Absenți Eliminați Sub 5 10
5.99 6.99 7.99 8.99 9.99
2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0

SITUAȚIA PROMOVABILITĂȚII LA EVALUARE NAȚIONALĂ – COMPARATIV –


PE ULTIMII 3 ANI ȘCOLARI

EVALUARE NAȚIONALĂ - an școlar 2018-2019


Situația pe tranșe de note %
Cerin prom
Disciplin Înscri Preze Elimin Abse te 6- 7- 8- o-
Sub 5- 9- 1
a și nți ați nți speci 6,9 7,9 8,9 vabili
5,00 5,99 9,99 0
ale 9 9 9 -
tate
Limba și
literatura 53 52 0 1 0 5 3 4 9 13 18 0 90,38
română
Limba și
literatura 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
maghiară
Matemati
53 52 0 1 0 11 11 7 8 11 2 2 78,84

EVALUARE NAȚIONALĂ - an școlar 2019-2020


Situația pe tranșe de note %
Cerin prom
Disciplin Înscri Preze Elimin Abse te 6- 7- 8- o-
Sub 5- 9- 1
a și nți ați nți speci 6,9 7,9 8,9 vabili
5,00 5,99 9,99 0
ale 9 9 9 -
tate
Limba și
literatura 65 60 0 5 0 4 5 4 12 16 18 1 93,33
română
Limba și
literatura 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 100
maghiară
Matemati
65 60 0 5 0 10 5 10 12 15 8 0 83,33

12
EVALUARE NAȚIONALĂ - an școlar 2020-2021
Situația pe tranșe de note %
Cerin prom
Disciplin Înscri Preze Elimin Abse te 6- 7- 8- o-
Sub 5- 9- 1
a și nți ați nți speci 6,9 7,9 8,9 vabili
5,00 5,99 9,99 0
ale 9 9 9 -
tate
Limba și
literatura 44 43 0 1 0 2 4 13 6 11 7 0 95,33
română
Limba și
literatura 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100
maghiară
Matemati
44 43 0 1 0 8 8 10 3 7 7 0 81,36

Procent promovabilitate EN / 3 ani școlari

95,33%
2020-2021 81,36%
100%

93,33%
2019-2020 83,33%
100%

90,38%
2018-2019 78,84%
0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Limba și literatura română Matematică Limba maternă maghiară

Se constată faptul că, în ultimii trei ani, la limba și literatura română rata de
promovabilitate a crescut iar la matematică, numărul elevilor care au obținut note sub 5 a
crescut față de anul școlar 2018-2019 și a scăzut față de anul școlar 2019-2020.

SITUAȚIA ABSOLVENȚILOR REPARTIZAȚI LA LICEE, ȘCOLI PROFESIONALE ȘI


PROFESIONALE DUALE
Situația elevilor admiși la licee, școli profesionale și profesionale duale se prezintă
astfel:

PRIMA ETAPĂ DE REPARTIZARE


Nr. elevi
Unitatea de învățământ Nivel Profil
admiși
Colegiul Național „I.M. Clain” Blaj Liceu Matematică-Informatică 12
Colegiul Național „I.M. Clain” Blaj Liceu Filologie 3
Colegiul Național „I.M. Clain” Blaj Liceu Științele naturii 2
Colegiul Național „I.M. Clain” Blaj Vocațional Pedagogic 2
Liceul Greco-Catolic „Sf. V. cel Mare” Blaj Vocațional Teologic 6

13
Liceul Tehnologic „Șt. Manciulea” Blaj Liceu Economic 6
Liceul Tehnologic „Șt. Manciulea” Blaj Liceu Agricultură 5
Liceul Teoretic „Bolyai Farkaș” Târgu Matematică-Informatică
Liceu 1
Mureș / limba maghiară
Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru
Liceu Agricultură 1
Borza” Aiud
Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Vocațional Canto popular 1
Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj Prof. dual Electrician constructor 1
Mecanic utilaje și
Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj Prof. dual 3
instalații în industrie
Operator la mașini cu
Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj Prof. dual 3
comandă numerică
Liceul Tehnologic „Șt. Manciulea” Blaj Profesional Comerciant 1
Liceul Tehnologic „Șt. Manciulea” Blaj Profesional Brutar-Patiser 2
ADMIȘI ÎN PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE 49
RESPINȘI 0

PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC

Din numărul total al personalului didactic titular la Școala Gimnazială „Toma Cocișiu”
două cadre didactice au doctoratul, 33 cadre didactice au gradul didactic I, 2 gradul didactic
II, 3 gradul didactic definitiv, 1 cadru didactic debutant. Toți au obținut calificativul „Foarte
bine“ la sfârșitul anului școlar 2020-2021.
Toate cadrele didactice au participat la cursuri de dezvoltare profesională, o
preocupare deosebită fiind acordată formării pentru predarea-învățarea-evaluarea on-line.
De asemenea, s-a remarcat în activitatea științifică prin publicații, studii, lucrări metodico-
științifice.

Nivelul de instruire al
cadrelor didactice
7% 2% 5%
5%
Doctorat
Gradul I
Gradul II
81% Definitivat
Debutant

Personal didactic auxiliar:


Secretar –1
Bibliotecar –1
Administrator financiar – 1
Informatician –1
Personal nedidactic:
Îngrijitori –4
Muncitori de întreținere – 1,5
Conducător auto – 0,5

14
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM

1. Obiective urmărite:
Principalele obiectivele ale Comisiei pentru Curriculum a Școlii Gimnaziale TOMA
COCIȘIU pentru anul scolar 2020-2021 au fost:

Obiectiv Grad de Activități organizate în vederea


îndeplinire atingerii obiectivului.
(procent Se vor menționa: denumirea activității,
estimativ) perioada, locul desfășurării, participanți,
parteneri, rezultate, obs.
 Asigurarea calității actului Nivel  activtati interactive privind:
educațional corespun- realizarea programului de
 Elaborarea planului managerial anual zător activitati,
și a planului operațional  revizuirea regulamentului comisiei;
 Personalizarea ofertei educaționale la  realizarea de chestionare de aflare
nivel instituțional prin diversificarea a opiniei elevilor/ pă-rintilor
și flexibilizarea acesteia în funcție de privind optiunile CDS pentru anul
nevoile și interesele partenerilor și următor;
beneficiarilor procesului educațional  centralizarea și interpretarea
 Valorificarea și valorizarea în chestionarelor;
procesul educațional a valențelor  centralizarea proceselor verbale de
formative și a experiențelor la sedintele cu parintii /elevilor
individuale de învățare- formale, claselor I-VIII privind disciplinele
informale, nonconformale optionale pentru anul scolar 2020-
 Dezvoltarea competențelor 2021;
profesionale, sociale, metodice,  asigurarea bazei logistice pentru
personale prin consiliere și sprijin activitatile curriculare și
acordat cadrelor didactice de toate extracurriculare
specialitățile(colaborare permanentă  cadrele didactice au realizat
cu ofertanții de formare continuă) planificări anuale și semestriale
 Controlul documentelor de proiectare bine integrate, bine structurate,
curriculară - realizat la începutul echilibrate, care se bazează pe
anului școlar/semestrului cunoașterea dezvoltării copilului,
 Colaborarea eficientă cu toți pe o bună cunoaștere a elevilor din
reprezentanții comunitatii locale; clasa și pe obiectivele ariilor
 Modernizarea bazei materiale din curriculare studiate.
școală  s-a urmărit în special realizarea
 Promovarea unor proiecte focalizate cerințelor din Standardele de
pe reducerea abandonului școlar, Pregătire Profesională referitoare
integrarea elevilor pe piața muncii, la CDS și Curriculum Național .
susținerea elevilor cu dezavantaj  s-a realizat un necesar în ceea ce
social și conduite de risc, susținerea privește materialul didactic și s-au
elevilor in pregatirea examenelor de comandat aceste materiale
absolvire; didactice pentru majoritatea
 Orientarea și consilierea elevilor ; disciplinelor școlare:
 Realizarea ofertei educaționale - a)softuri educaționale :
conform procedurii interne; matematică,fizică ,chimie ,geografie
 Procurarea documentelor curriculare istorie ;
oficiale (plan –cadru, programe b)- planșe didactice ;
scolare, ghiduri metodologice, matematică,limba română,

15
manuale etc.) geografie, istorie, fizica , chimie;
 Aplicarea planului-cadru de c)- materiale și echipamente
invatamant ce se realizeaza prin pentru laboratoare : fizica , chimie,
elaborarea ofertei curriculare biologie
 Asigurarea bazei logistice pentru  s-au întocmit baze de date privind:
activitatile curriculare și -utilizarea manualelor școlare la
extracurriculare toate disciplinele ;
pregatirea și perfecționarea
cadrelor didactice ;
-rezultatele elevilor pe ultimii 3
ani școlari ;
-activități de orientare și consiliere
 Comisia pentru întocmirea orarului
a avut în vedere în principal
beneficiile acestuia pentru elevi și
mai ales s-a ținut cont de elevii
claselor a V-a ,care vin pentru
prima dată în această școală ,unii
dintre ei locuind la distanță mare
de școala .
 pe parcursul întregului an școlar s-
a observant o preocupare pentru
utilizarea autoevaluării elevilor, a
evaluării formative și a
feedbackului, pentru optimizarea
procesului de învățare
 activitatile extrașcolare s-au
proiectat astfel încat sa fie cuprinși
un număr cât mai mare de elevi de
la toate clasele

Comisia pentru curriculum a urmărit realizarea obiectivelor enumerate mai sus, prin
aplicarea Curriculum-ului Național, a Curriculum-ului la Decizia Școlii.
Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea
șefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învățământ și programele școlare în vigoare
și s-a ținut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe
discipline. Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele școlare
și au inclus activitățile de evaluare. Au fost elaborate planificări distincte pentru orele de
pregătire suplimentară în vederea examenului național de evaluare clasa a-VIII-a și pentru
activitățile extracurriculare. Din rapoartele șefilor de catedre, monitorizările realizate pe
parcursul semestrului I și rezultatele obținute de elevi la clasă rezultă că proiectarea și
realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel bun, fără probleme majore. Se consideră
că este necesară o revizuire periodică atentă a planificărilor calendaristice – pentru a
corespunde mai bine nivelului efectiv de parcurgere a materiei la clasă.
Oferta educațională a unității de învățământ s-a realizat conform procedurii interne
elaborate în acest scop. Stabilirea ofertei educaționale se realizează prin consultarea și
implicarea directă a elevilor și a părinților, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se
poate aprecia că CDȘ răspunde în bună măsură solicitărilor elevilor și specificului unității
de învățământ. A fost prezentată oferta disciplinelor opționale părinților și elevilor, aceștia
alegând ceea ce corespunde nevoilor, urmând să se întocmescă de catre profesori
programa fiecarui optional ales. Astfel, CDS de la nivelul Școlii gimnaziale„Toma Cocișiu”

16
pentru anul scolar 2020-2021 este:

Învățământ gimnazial
V A-intensiv Limba engleză: Read and Discover, optional integrat la nivelul mai
engleză multor arii curriculare.
VB Limba engleză: Read and Discover, optional integrat la nivelul mai
multor arii curriculare
VC Limba engleză: Read and Discover, optional integrat la nivelul mai
multor arii curriculare
VI A Limba engleză:Read and Discovery,optional integrat la nivelul mai
intensiv multor arii curriculare.
engleză
VI B Limba română: Micii actori pe scenă, optional integrat la nivelul mai
multor arii curriculare.
VII A Limba engleză: Read and Discover, optional integrat la nivelul mai
intensiv multor arii curriculare.
engleză
VII B Limba română: Folclor literar, optional integrat la nivelul mai
multor arii curriculare.
VIIC Limba română: Joc și comunicare, optional integrat la nivelul mai
multor arii curriculare.
VIII A Limba engleză: Read and Discovery,optional integrat la nivelul mai
intensiv multor arii curriculare.
engleză -Matematică: Complemente de matematică, optional integrat la
nivelul mai multor arii curriculare.
- Limba română:Literatura și alte arte, optional integrat la nivelul
mai multor arii curriculare.
VIII B -Limba română: Literatura și alte arte, optional integrat la nivelul
mai multor arii curriculare.
-Matematică:Complemente de matematică, optional integrat la
nivelul mai multor arii curriculare.

Procesul educativ se desfășoară în cea mai mare parte la un nivel corespunzător, fiind
utilizate atât metode didactice tradiționale, cât și metode moderne, interactive. În
organizarea și desfășurarea procesului educativ au fost utilizate laboratoarele. Școala
Gimnazială „Toma Cocișiu, dispune în prezent de următoarele spații specifice pentru
activitatea didactică: Laborator: fizică-chimie și biologie, laborator de informatică, Cabinet:
Matematică, Limba română, Psiho-pedagogic, teren de sport, mini-săli de sport.
Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor și
tehnicilor de evaluare și planificarea rațională a evaluărilor pe parcursul semestrului. În
privința metodelor și tehnicilor de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiționale
(preponderent evaluări scrise) cu metode/tehnici alternative (proiecte, lucrări
experimentale, portofolii). În ansamblu se poate aprecia că există o pondere echilibrată a
diferitelor metode și tehnici de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele
evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. Această constatare se bazează
pe analizele interne realizate la nivelul catedrelor privind evaluarea și progresul elevilor.
Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal pregătirea specifică pentru
examenul de evaluare nationala clasa a-VIIIa.
Activitățile educative și extrașcolare au fost în principal organizate de către
diriginți/prof. înv. primar sub îndrumarea coordonatorului pentru proiecte și programe
educative școlare și extrașcolare. Din evaluarea activităților realizate pe parcursul

17
semestrului I se consideră că este necesar în continuare un nivel de implicare mai ridicat
din partea părinților și accentuarea mai pronunțată a activităților cu un caracter educativ-
moral pentru a îmbunătăți calitatea comportamentului elevilor în școală și în afara acesteia.
Categoriile de activități realizate pe parcursul anului școlar au fost:
1) Activități educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere și orientare
(dirigenție)
2) Activități de orientare școlară și profesională realizate în cadrul orelor de
consiliere și orientare (dirigenție)
3) Bogățiile Toamnei
4) Activități dedicate sărbătorilor de iarnă, de primăvară, de vară (Sf. Nicolae,
Crăciunul, Paști)
5) Activitatea dedicată zilelor cu însemnătate istorică pentru țară (29 Noiembrie “La
Multi Ani Romania, 24 ianuarie)
6) Activitatea dedicată omagierii scriitorilor naționali (15 ianuarie- Eminescu)
7) Activitățile derulate în cadrul proiectelor de parteneriat pe plan local (politie,
biserica, familie)si municipal.
Catedrele și comisiile înființate la începutul anului școlar prin decizii interne au
funcționat conform planificărilor proprii și au contribuit în mod direct la realizarea
planului managerial semestrial. Direcțiunea a prezentat în detaliu fiecărui șef de
catedră/responsabil de comisie atribuțiile specifice, categoriile de activități și modul de
documentare a acestora. Rapoartele de activitate și monitorizarea realizată pe parcursul
semestrului I evidențiază realizarea majorității activităților planificate, la termen și
conform atribuțiilor stabilite. Rezultatele obținute, documentate corespunzător în dosarele
catedrelor, indică eficiență și responsabilitate din partea membrilor catedrelor/comisiilor.
Analiza efectuată la începutul anului școlar curent a scos în evidență necesitatea creșterii
frecvenței și îmbunătățirii calității asistenței și interasistenței la ore, precum și mai multă
atenție la aplicarea și interpretarea testelor predictive și sumative.
În privința disciplinei la nivelul elevilor, problema cea mai gravă constată a fost cea a
numărului relativ mare de absențe (în mare majoritate nemotivate). Pentru descurajarea
absenteismului au fost inițiate o serie de măsuri concrete, vizând în esență o creștere a
consecvenței aplicării prevederilor regulamentare. Astfel s-au stabilit și aplicat
sancțiuni(scaderea notei la purtare) pentru situațiile de absenteism dovedite, se păstrează
legătură permanentă cu familia pentru elevii cu număr mare de absențe etc. Absenteismul
ridicat – fenomen înregistrat, de altfel, în întreg sistemul de învățământ la această dată, este
explicat și de factori de natură externă unității de învățământ.
La toate cadrele didactice s-a constatat parcurgerea curriculumului și a activităților
concepute lucrându-se atât în grup cât și individual sau frontal, iar rezultatele obținute au
fost popularizate în lecțoratele cu părinții.
Evaluarea formativă cât și cea sumativă s-au realizat prin diverse teste orale sau
scrise, probe practice, concursuri, întreceri, etc. Rezultatele obținute au fost înregistrate în
scopul stabilirii măsurilor ameliorative pentru copiii cu dificultăți de învățare.

Puncte tari

 Școala deține programe școlare actualizate în fiecare an de Comisia de Curriculum; sunt


întocmite, conform reglementărilor, integrate/la fiecare disciplina planificarile semestriale și
anuale ;
 Proiectarea și aplicarea curriculumului la decizia școlii conform prevederilor legale în
vigoare și resurselor existente, pe baza consultării elevilor și a părinților
 Oferta din domeniul Curricumului la Decizia Școlii ține cont de cerințele de pe piața forței
de muncă, astfel încat limba straină(engleza),matematica sunt de cele mai multe ori selectate

18
de elevii școlii, ca discipline opționale. Sunt întocmite în fiecare an programe pentru
Curriculum la Decizia Școlii ce primesc avizul ISJ Alba.
 În cadrul comisiilor metodice s-au întocmit planuri de activitate ce implică toți membrii
comisiei
 In vederea optimizării procesului de învățământ, pe parcursul întregului an școlar, s-au
derulat activități ce au vizat utilizarea autoevaluării elevilor și a feedbackului .
 Există sală de festivitați adecvată ca dimensiuni, care să vină în sprijinul desfășurării
diverselor activități de o mai mare amploare.
 Existenta bibliotecii școlare dotată cu fond de carte corespunzător.

Puncte slabe

 Programa școlara este prea încarcată comparativ cu numarul de ore alocate unei
discipline de studiu.
 Mulți elevi din școală provin din medii defavorizate, nu sunt încurajati și motivați să
frecventeze școala și să obțină rezultate bune.
 Orele de educație fizică se desfașoara pe terenul de sport, și în sala de educatie fizică de
dimensiuni reduse.
 Ritmul lent de implementare a metodelor active de predare/învatare.

Oportunități

 Cursuri organizate de CCD ; majoritatea dascălilor școlii au urmat sau urmeaza cursuri de
initere in utilizarea calculatorului precum și cursuri de predare-învațare online.
 Participarea în număr mare a cadrelor didactice la cursuri de formare continuă.
 Participarea la microcercurile de specialitate oferă cadrelor didactice posibilitatea de a
afla, de a observa și de a adapta apoi la clase noi metode de predare/învatare.
 Curriculum la Decizia Școlii este astfel ales încât să satisfacă dorința de informare și
cunoaștere în diferite domenii, dezvoltânt totodata motivarea intrinsecă a elevilor.
 Școala fiind așezată în apropierea parcului Avram Iancu, poziția sa favorizează
desfașurarea unor aplicații la orele de cunoașterea mediului ori alte activități extrașcolare
Amenințări
 Lipsa mijloacelor materiale determină o limitare a propunerilor pentru
CDS-uri.
 Abandonul școlar al copiilor din familiile cu resurse materiale modeste, care sunt trimiși
la muncă pentru susținerea familiei

Întocmit,
Dir. adj. prof. Nicolae Mihai IONESCU

19
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE LIMBA ROMÂNĂ
ȘI LIMBA MATERNĂ

Analiza activității la nivelul catedrei


Membrele catedrei sunt: Istrate Diana, Dulău Alina, Marinescu Sabina, Gherghin
Delia – limba română; Dezso Reka - limba maghiară.
Analizând toate activitățile tematice din cadrul comisiei metodice de limba română
și limba maternă, din anul școlar 2020-2021, analizând și modalitățile de desfășurare, se
poate concluziona că obiectivele generale avute în vedere s-au atins cu eficiență.
S-au urmărit obiectivele:
 reducerea absenteismului;
 planificarea materiei pe baza programelor în vigoare;
 evaluarea cu scop de orientare și optimizare a învățării: testare inițială,
testare finală;
 îmbunătățirea competențelor de lectură;
 asigurarea calității actului educațional în mediul față în față și online;
 personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional;
 dezvoltarea unui parteneriat educațional eficient între școală și familie.
În cadrul comisiei metodice de limba română și limba maternă, profesoarele au avut
în vedere întocmirea planificărilor la disciplina limba și literatura română și limba
maghiară, conform programei școlare în vigoare, urmărindu-se dezvoltarea competențelor
de lectură, temele suplimentare cerute de necesitățile sau de problemele educative de
interes ale clasei de elevi.

Activitatea educativă desfășurată la clasă de membrele Catedrei de limba


română și limba maternă
Toate profesoarele de limba română și limba maghiară din școală au avut în vedere
pregătirea zilnică pentru lecție, întocmind planificări calendaristice, proiectări ale
activității didactice, teste de evaluare inițială, formativă și finală, fișe de activitate
individuală. Se folosesc la clasă materiale didactice auxiliare actualizate, culegeri de
specialitate, în conformitate cu programele școlare în vigoare, se discută problemele
neclare sau controversate.
Fiecare profesoară a urmărit parcurgerea materiei conform planificărilor și
proiectărilor realizate. Au fost corectate probele de evaluare, caietele elevilor de clasă,
caietele de teme pentru acasă, s-au întocmit fișe de evidență a progresului elevilor, s-au
calculat mediile obținute pe clasă în urma evaluărilor.
S-au realizat ore suplimentare de limba română și limba maghiară cu elevii claselor
a VIII-a, în vederea pregătirii lor pentru Evaluare națională 2021.
Notarea elevilor s-a realizat ritmic, prin probe de evaluare inițială, formativă și
finală, observarea sistematică, teme de lucru în clasă și acasă, evaluare orală, fișe de muncă
independentă.

Activități metodice desfășurate la nivelul catedrei


Semestrul I
Toate profesoarele de limba română și limba maghiară au desfășurat, față în față și
online, activitatea didactică, au participat, față în față și în mediul online - pe Platforma
Google Meet și pe Classroom (pe Whatsapp – cu părinții și elevii), la întâlnirile de
catedră, la cercul pedagoic, la întâlnirile cu părinții și au prezentat diverse materiale
didactice, au elaborat teste online, au participat la cursuri online după cum urmează:
 Dezbaterea Programei școlare de limba și literatura română și limba maternă

20
 Dezbaterea Programei pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, în anul
școlar 2020 – 2021.
 Au desfășurat activitatea didactică la școală, împreună cu elevii, în condiții
normale de studiu  14 septembrie – 23 octombrie 2020
 Au desfășurat activitatea didactică în pandemia Covid 19, utilizând
Platforma Google Meet și Classroom  26 octombrie 2020 – 29 ianuarie
2021
 Au desfășurat online, în zilele de vineri sau sâmbătă, pregătirea suplimentară a
elevilor de clasa a VIII-a, în vederea susținerii examenului de Evaluare națională
2021  octombrie - ianuarie 2021
 Au participat la selecția pentru Corpul de Profesori Evaluatori pentru
Examenele și Concursurile Naționale, în anul școlar 2020-2021
 Au participat la cursuri online de formare profesională, accesate individual
 Au participat la diverse webinarii în mediul online pentru pregărirea
profesională și emoțională, pe diferite teme  octombrie - ianuarie 2021
 Au participat la întâlnirile organizare de doamna inspectoare de limba română,
prof. dr. Gâlea Gabriela, pe platforma de comunicare Google Meet
 Au desfășurat Proiectul de parteneriat educațional Amintiri despre
Eminescu - 15 ianuarie 2021
 Au participat la Concursul Național „Ocrotiți de Eminescu” – ianuarie 2021
 Au elaborat teste online, utilizând diferite aplicații, dintre care amintesc: Google
Forms, Office Forms, Jamboard, Kidibot, Kahoot etc.
 Au accesat diferite site-uri specializate pentru informare și documentare:
o https://isjalba.ro/2020/05/14/biblioteca-digitala-limba-si-literatura-
romana/
o https://www.edu.ro/reglement%C4%83ri-%C3%AEn-domeniul-
educa%C8%9Biei-adoptate-prin-ordonan%C8%9B%C4%83-de-
urgen%C8%9B%C4%83
o https://formare.educred.ro/
o www.voxvalachorum.ro
o video.elearning.ubbcluj.ro
o www.examenultau.ro
o livresq.com

Toate membrele catedrei de limba română și limba maternă din școală au participat
la Cercul pedagogic din 25 noiembrie 2020, desfășurat pe platforma Google Meet.
Toate profesoarele de limba română și limba maghiară au desfășurat față în față și
online activitatea didactică, au participat, față în față și în mediul online, pe Platforma
Google Meet și pe Classroom (pe Whatsapp – cu părinții și elevii), la întâlnirile de
catedră și au prezentat diferite materiale didactice, au elaborat teste online, au participat la
cursuri online după cum urmează:
 Au desfășurat activitatea didactică la școală, împreună cu elevii, în condiții
normale de studiu  13 ianuarie – 10 martie 2021
 Au desfășurat activitatea didactică în pandemia Covid 19, utilizând inițial
Whatsapp, pe Platforma Google Meet și pe Classroom  11 martie – iunie
2021.
 Au participat, în zilele de sâmbătă, la pregătirea suplimentară a elevilor de clasa
a VIII-a, în vederea susținerii examenului de Evaluare națională 2020 
ianuarie – martie 2021
 Au participat, în perioada 2-12 iunie 2021, la pregătirea suplimentară a elevilor
de clasa a VIII-a, în vederea susținerii examenului de Evaluare națională 2021.

21
 Au participat la corectarea lucrărilor de la Evaluarea Națională 2021.
 Au participat la cursuri online de formare profesională  martie – august
2021:
o Proiectul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, organizat
de MEN și CCD Alba
o Cursuri organizate de CCD Alba: TIC - Calcul tabelar Excel și prezentări PPT
sau Utilizarea calculatorului pentru informare și documentare
o Cursuri organizate online de DIGITAL NATION și SELLIFICATION.
o Alte cursuri online accesate individual.
 Au participat la diverse webinarii în mediul online pentru pregărirea
profesională și emoțională, pe diferite teme  martie – august 2021:
o Disciplina mentală. Cum să fim eficienți în timpul școlii de acasă?
o Educație experiențială în online
o Clasa de acasă
o Google meet pt învățământ hybrid și online
o Leadership în educație
 Au participat la întâlnirile organizare de doamna inspectoare de limba română
Gâlea Gabriela, pe platforma de comunicare Google Meet,Zoom  în lunile
aprilie, mai și iunie 2021,
 Au elaborat teste online, utilizând diferite aplicații, dintre care amintesc: Google
Forms, Office Forms, Jamboard, Kidibot, Kahoot etc.
 Au accesat diferite site-uri specializate pentru informare și documentare:
o https://isjalba.ro/2020/05/14/biblioteca-digitala-limba-si-literatura-
romana/
o https://www.edu.ro/reglement%C4%83ri-%C3%AEn-domeniul-
educa%C8%9Biei-adoptate-prin-ordonan%C8%9B%C4%83-de-
urgen%C8%9B%C4%83
o https://formare.educred.ro/
o www.voxvalachorum.ro
o video.elearning.ubbcluj.ro
o www.examenultau.ro
o livresq.com

Activități extracurriculare
În urma analizei făcute în domeniul educativ și al activităților extrașcolare, la
unitatea Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” din Blaj,anul de învățământ 2020-2021, se poate
menționa că s-au avut ca punct de lucru și de interes următoarele activități:
 Luna Internațională a Bibliotecii Școlare – octombrie 2020
 Zilele Școlilor Blajului – 11 octombrie 2020
 Vizită cu elevii la Biblioteca Municipală „Școala Ardeleană” din Blaj, septembrie
– decembrie 2020, ianuarie 2021  prof. Istrate Diana, prof.. Dulău Alina prof.
Marinescu Sabina, prof. Gherghin Delia
 Proiect de parteneriat educațional Bucuria de a dărui, 19 decembrie 2020 
prof. Istrate Diana
 Proiect de parteneriat educațional Porni Luceafărul... - 15 ianuarie 2021  prof.
dr. Istrate Diana, prof. dr. Dulău Alina, prof. Marinescu Sabina

Puncte tari
Toate profesoarele de limba și literatura română și limba maghiară pregătesc lecții
interesante, se implică în activitatea educativă școlară și extrașcolară, pregătesc elevii
pentru diferite concursuri școlare locale, județene și naționale, participă la cercurile

22
pedagogice, la ședințele comisiei metodice, la simpozioane, la corectarea lucrărilor scrise
de la olimpiadele școlare, pregătesc elevii pentru Evaluarea națională, păstrează legătura
cu părinții elevilor.

Aspecte de îmbunătățit
Soluțiile care se cer aplicate în anul școlar 2021-2022, în vederea eliminării eșecului
școlar, în scopul îmbunătățirii procesului instructiv-educativ la nivelul școlii al Catedrei de
limba română și limba maternă și al orelor de curs la disciplinele limba română și limba
maghiară sunt următoarele:
 dezvoltarea abilităților digitale pentru a putea desfășura în condiții optime
cursuri online;
 utilizarea aplicațiior digitale pentru elaborarea de test online;
 participarea la cursuri de formare despre activitatea online cu elevii;
 îmbinarea metodelor și tehnicilor moderne cu cele clasice de predare –
învățare, în scopul implicării tuturor elevilor în procesul instructiv-educativ;
 organizarea unor activități care stabilesc o relație de încredere și respect între
profesor-elev, elev-elev, părinte-elev.

Concluzii
Toate profesoarele de limba și literatura română și limba maghiară pregătesc lecții
interesante, se implică în activitatea educativă școlară și extrașcolară, pregătesc elevii
pentru diferite concursuri școlare participă la cercurile pedagogice, pregătesc elevii pentru
Evaluarea națională 2022, păstrează legătura cu părinții elevilor, au în vedere următoarele
obiective: dezvoltarea abilităților digitale pentru a putea desfășura în condiții optime
cursuri online; utilizarea aplicațiior digitale pentru elaborarea de test online.

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE LIMBI MODERNE

1. Date generale privind structura catedrei:

Membrii Structura catedrei Dirigenție


Specialitatea Grad.didactic
catedrei (nr.ore primar și gimnaziu)
4 ore cic.primar, 15 ore Cls. a VI-a
Ciolan Lenuța Limba engleză I
gimnaziu A
6 ore cic.primar, 13 ore Cls. a V-a A
Marcu Mihaiela Limba engleză I
gimnaziu
Cetean Limba -ore cic.primar, Cls a VII-a
II
Brîndușa franceză 20 ore gimnaziu A
6 ore cic primar
Gherghin Delia Limba engleză II
2 ore gimnaziu

2. Proiectarea eficientă a curriculumului


La începutul anului școlar, membrii catedrei au întocmit planificările calendaristice
anuale și semestriale în concordanță cu cerințele curriculumului național și au conceput
planuri de recapitulare și recuperare a materiei. Activitatea catedrei a avut la bază
planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin valorificarea programei de
specialitate.
Astfel, activitățile de învățare - îndeosebi sub raportul conținutului, al formelor de
organizare și al metodologiei didactice – au fost proiectate și adaptate la posibilitățile diferite
ale elevilor, la capacitatea de înțelegere, ritmul de lucru propriu fiecărui elev în parte.

23
3. Desfășurarea activității didactice
Am elaborat programă pentru CDȘ în conformitate cu opțiunile elevilor, pentru
viitorul an școlar și am susținut un curs opțional de limba engleză Read and Discover: la
clasa a V a B- prof Ciolan Iulia și la clasa a V-a C- prof Marcu Mihaiela.
Pentru elevii care au întâmpinat dificultăți în învățare, sau au avut cerințe educative
speciale am întocmit curriculum adaptat, fișe de lucru diferențiate și am susținut activități
remediale cu elevii claselor a VI-a și a VIII-a (prof Iulia Ciolan) și clasele a V-a și a VII-a
(prof Mihaiela Marcu)
Am folosit tehnologia informării și comunicării (TIC) în activitatea de proiectare, de
informare și de predare și am utilizat manuale digitale la clasele II-IV, V-VIII. Am folosit
portalul școlii pentru accesarea materialelor necesare, precum și alte platform
educaționale: iTeach, didactic.ro, RED.
Membrii comisiei de Limbi moderne s-au întâlnit în cadrul unor ședințe de lucru ori de
câte ori a fost nevoie, pe platforma Google Classroom.

4. Rezultatele elevilor în anul școlar 2020-2021 :


Pe parcursul semestrului I și II, majoritatea elevilor și-au însușit conținuturile
prevăzute de programa școlară în vigoare, unii elevi au realizat progrese vizibile în
dobândirea unor competențe, abilități, acestea oglindindu-se în rezultatele bune și foarte
bune obținute la sfârșitul anului școlar. Sunt și elevi care și-au însușit doar nivelul minimal
al programei școlare, promovând un semestru sau întregul an școlar cu media 5 și de aceea
e necesar un program de recuperare, aprofundare. Unii elevi care au lipsit de la școală și de
la orele online au situația neîncheiată la limba engleză și franceză (dar și la alte discipline):
Hallas Silviu (cls a V-a A), Iancu Florin (cls a VI-a A engl+franceza), Mezei Carla ( IV C), Ivan
Sergiu, Moldovan Maria – Andreea (III A), Ivan Andrei, Mezei Crina (IV A), Merut Dario,
Fratila Casian (V C), Faghiura Isaura, Moldovan Denisa (VI B engl+franceza), Ivan Andreea –
Rodica (VIII B), Mailat Ianis ( VI B, situație neîncheiată la lb franceză), Mezei Alexandru (VII
C), Hallas Emanuel (VII C), Zalar Denisa (VII C). Niciunul din acești elevi nu a avut situația
școlară neîncheiată doar la Limba engleză sau franceză.
Evaluarea s-a realizat printr-o gamă variată de metode, mijloace (fișe de lucru, teste, probe
orale proiecte, referate) atât în perioada în care orele s-au desfășurat la școală cât și online.

Concursuri de limba engleză- profesor coordonator- Ciolan Iulia:


1. Concurs național SHAKESPEARE SCHOOL- diploma de participare, Comandașu Stephanie,
Petraș Iasmina- cls a VI-a A.
2. Concurs interjudețean de limba engleză BEST. Elevi participanți: premiul III-Cîmpean Vlad-
cls VII-a B, premiul II-Comandașu Stephanie- cls a VI-a A, participare- Muntean Adelina- cls
a VIII-a A.

5. Activități de perfecționare științifică și metodică


 Curs de formare- CRED- prof. Marcu Mihaiela
 Webinarii, cursuri online- prof. Cetean, Marcu, Ciolan
 CPEECN- curs de formare organizat de MEC, februarie-martie 2021 (15 credite)- prof
Ciolan Lenuța
 Susținerea lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I-prof Cetean
Brîndușa
 Simpozion BEST- participare prof. Ciolan Iulia
 Cerc pedagogic- în sem I, noiembrie 2020 prezentarea utilizării platformelor online-
Mentimeter, Wordwall-prof Ciolan Iulia; prezentarea unui proiect de lecție (sem II)- prof
Ciolan Iulia,

24
6. Activități necuprinse în catedră
Doamna profesoară Ciolan Iulia este secretar al Consiliului de administrație al școlii,
profesor metodist la nivelul ISJ Alba și membru în Consiliu Consultativ al ISJ Alba.
Doamna profesoară Marcu Mihaiela este responsabila Consiliului reprezentativ al
părinților din școala noastră.

7. Parteneriate școlare inițiate de către membrii catedrei și avizate de directorul școlii


Acord de parteneriat inițiat de prof. Ciolan Iulia cu alte școli din județ pentru realizarea
unei activități comune ”Thanksgiving Day”.

8. Implicarea membrilor catedrei în derularea unor proiecte/programe


Proiecte educative la nivelul școlii: „1 Decembrie 1918- Ziua națională a tuturor
românilor” și „Antiviolența”
Human Rights and Citizenship-proiect de mobilitate școlară Erasmus+, prof. coord.
Ciolan Iulia (activități specifice)
Safety΄s Nature- proiect de mobilitate școlară Erasmus+, prof. coord. Ciolan Iulia,
manager de proiect Bălău Mirela. Logo-ul pregătit de elevii școlii noastre, coordonați de
prof Ciolan Iulia, a fost declarat câștigător și a devenit logo-ul oficial al proiectului
Erasmus+.

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE MATEMATICĂ, TIC ȘI ȘTIINȚE

OBIECTIVE VIZATE
1. Monitorizarea procesului de predare învatare din perspectiva centrării activităților
pe elevi și nevoile lor educaționale, precum și pe realizarea unui parteneriat
autentic profesor elev
2. Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor din perspectiva formării competențelor
cheie
3. Gestionarea în condiții optime a examenelor naționale
4. Predarea diferențiată pentru copiii cu cerințe educaționale speciale
5. Dezvoltarea formării profesionale continue a personalului didactic
6. Dezvoltarea formării profesionale continue a personalului didactic în ce privește
mediul de predare ONLINE

ANALIZA SOWT
PUNCTE TARI
Realizări
- Realizarea analizei și a diagnozei activităților desfășurate (raportul de activitate a
sarcinilor rezultate în urma consfătuirilor din luna septembrie.
- Realizarea documentelor: planificări anuale, planificările unităților de învățare,
activității manageriale la toate nivelele.
- Stabilirea structurii portofoliului pentru profesori și elevi.
- Elaborarea criteriilor și a instrumentelor de monitorizare și evaluare: test inițial,
test predictiv, evaluare orală și în scris, teze, simulări, portofolii, caiet și plan de
evaluare pe discipline, valorificarea rezultatelor evaluării.
- Atragerea și implicarea elevilor în elaborarea documentelor care îi vizează:
portofolii, caiete de notițe, teste, variante pentru EN;

25
- Asigurarea organizării și desfășurării pregatirii elevilor pentru examenul de EN: ore
de pregatire suplimentare, verificarea prezenței acestora, legătura cu parinții și
implicarea lor.
- Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare continuă și la cursurile
pentru predarea în mediul Online
- Participarea catedrei de Matematică și Științe la programul remedial „ȘCOALA DUPĂ
SCOALĂ”
- Crearea imaginii pozitive prin promovarea de bune practici
PUNCTE SLABE
Dificultăți
- Lipsa de motivație a elevilor
- Dezinteresul elevilor
- Probleme familiale ale elevilor
- Bagajul slab de cunoștinte din anii anteriori
- Existența cazurilor de elevi corigenți la sfârșitul semestrului
- Dezinteresul unor părinți față de situația școlară a elevilor

MĂSURI DE ÎNBUNĂTĂȚIRE

Acțiuni Responsabilități Instrumente de evaluare


Discutarea în comisie a unor Responsabil comisie Procesele verbale
probleme de didactică modernă

Monitorizarea elevilor cu Cadrele didactice Fișa de progres


cerințe educative speciale și lucru
diferențiat cu elevii cu carențe în
învățare
Pregătirea suplimentară pentru Cadrele didactice Fișa de progres
examenele de evaluare națională Procesele verbale
(clasele a VI-a și a VIII-a) prin
teste asemănătoare cu cele ale
Comisiei Naționale de evaluare
Menținerea unui contact Cadrele didactice Procesele verbale
permanent cu învățătorii clasei a
IV-a și participarea la acțiuni
comune în vederea integrării lor
în ciclul gimnazial.
Participarea cadrelor didactice la Cadrele didactice Adeverințe
perfecționările realizate la nivel
județean și național in funcție de
nevoile identificate

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE „OM ȘI SOCIETATE”

Structura comisiei metodice a profesorilor care predau disciplinele acestei comisii, în


anul școlar 2020-2021, a fost următoarea: 10 cadre didactice, din care 7 titulare, 1 consilier
școlar, 1 cadru didactic suplinitor calificat, 1cadru didactic suplinitor necalificat.
Componența comisiei a fost următoarea:
1. Cârnaț Mona Carmen-prof. istorie-educație socială, titular, responsabilul comisiei
2. Fer Titiana-prof.religie-geografie, titular, secretarul comisiei

26
3. Molnar Judith-profesor istorie-cultură civică, titular la secția maghiară
4. Gavriluț Doina-prof. consilier școlar
5. Borcea Ioan-prof. arte plastice, titular
6. Cleja Adriana Georgeta-prof. religie ortodoxa, titular
7. Suciu Andreea-prof. religie greco-catolica, titular
8. Dulău Alina Maria – prof. limba română + religie ortodoxă,titular
9. Ungureanu Ionela-prof. muzică, suplinitor calificat
10. Makkai Deneș, prof. muzică, suplinitor necalificat
Activitatea comisiei metodice s-a desfășurat pe baza unui plan managerial care a fost
întocmit la începutul anului școlar. Activitățile instructiv-educative propuse au condus la
rezultate eficiente în planul învățării. Aceste activități au fost posibile datorită unor
intervenții ale cadrelor didactice, bazate pe:
-cunoașterea colectivelor de elevi
-utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative și sumative,
cu caracter compensator, de natura ameliorativ-constructivă
-interes pentru perfecționare și autoperfecționare
-dorința de îmbunătățire a relatiei de comunicare cadru didactic-cadru didactic și
elev-cadru didactic
-motivație și interes pentru adaptarea și dezvoltarea prestigiului organizației noastre
furnizoare de educație
-deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure înțelegerea noilor cunostințe
și aplicarea lor în teme
Planul managerial al comisiei metodice Om și societate a avut următoarele ținte
strategice:
a)Întocmirea judicioasă a documentelor de planificare și proiectare didactică
b)Ridicarea nivelului de pregătire și de perfecționare a profesorilor prin cursuri și
programe de formare
c)Implicarea profesorilor în realizarea lecțiilor model de înaltă ținută, precum și a
activităților extracurrriculare
d)Practicarea unui schimb informațional și metodic prin acțiunile de interasistențe și
asistențe
e)Pregătirea elevilor pentru performanță și succes școlar (olimpiade, concursuri
școlare)
f)Întocmirea planului de măsuri pentru remedierea unor deficiențe apărute pe
parcursul traseului de predare-învățare
g)Atragerea familiilor într-un parteneriat educațional eficient

Ca urmare a atingerii țintelor stabilite s-au obținut următoarele rezultate:

I. Intocmirea judicioasă a documentelor de planificare și proiectare didactică:

Toți profesorii, membri ai comisiei, și-au elaborat documentele de planificare,


proiectare și evaluare didactică, din perspectivele noului metodic impus în noua situație de
formare și de pregătire a viitorului cetățean. Există în fiecare dascal elementul de
creativitate care duce la personalizarea proiectării, în funcție de potențialul intelectual, de
zestrea de abilități și deprinderi specifice fiecarui colectiv în parte. Profesorii au elaborat
graficul activităților impuse, dar în același timp s-au impus prin gradul de originalitate,
deschidere către prezentul în educație.
Parcurgerea programelor curriculare s-a realizat conform planificărilor calendaristice
întocmite.
Profesorii au fost preocupați de pregătirea testelor inițiale. În săptămânile 1-2 din

27
luna septembrie 2019, membrii comisiei au recapitulat materia anului precedent, după
planurile de recapitulare stabilite anterior. Au fost întocmite teste inițiale, conform
cerințelor stabilite în metodologia privind evaluarea inițială, care au fost validate la nivelul
comisiei metodice. Administrarea testelor inițiale s-a făcut conform planificărilor la nivelul
școlii. Testele inițiale, au constituit un punct de plecare în vederea construirii unui demers
reglator, care să răspundă nevoilor identificate, odată cu analizarea lor în comisia metodică.
Rezultatele testelor au fost prezentate elevilor și au fost corespunzător interpretate. Ca
urmare a rezultatelor constatate.
S-au stabilit modalitățile de abordare a acestora, respectiv realizarea planurilor
individuale de învățaare, în vederea remedierii dificultăților și asigurarea progresului
școlar al elevilor. Au aplicat teste inițiale la clasele la care predau, următoarele cadre
didactice: Prof. Cârnaț Mona-Carmen și Prof. Fer Titiana.
La nivelul comisiei au fost întocmite și prezentate referate, urmate de discuții și
dezbateri:
-Proiectarea didactică-modalități și posibilități de realizare, Prof. Suciu Andreea
-Testarea inițială stabilește măsuri pentru obținerea calității, Prof. Cârnaț Mona –
Carmen
-Stilurile de învățare, Prof. Gavriluț Doina
-Strategii pentru dezvoltarea motivației, Prof.Fer Titiana
-Metode moderne de predare, Prof. Molnar Judith
- Rolul rugăciunii în viața elevului, Prof. Cleja Adriana
Dezbaterile au fost urmate de măsuri care au contribuit pe parcursul anului școlar la
îmbunătățirea metodelor de predare în sensul atragerii elevilor în însușirea cunoștințelor.

II. Ridicarea nivelului de pregătire și perfecționare a profesorilor prin cursuri și


programe de formare:

În fiecare membru al comisiei metodice a existat interesul și deschiderea către


perfecționarea profesională, prin participarea la Consfătuirile cadrelor didactice, la
activitățile organizate în cercurile pedagogice desfășurate pe specialități, la cursuri de
formare și simpozioane județene și naționale cu tematici atractive prin actualitatea
problemelor pe care le-au dezvoltat în seminarii, dezbateri, prelegeri și ateliere de lucru.
Exemplificări de perfecționări:
 Perfecționări prin intermediul activităților susținute în cadrul comisiei metodice -
toate cadrele didactice membre ale comisiei
 Perfecționarea prin intermediul activităților desfașurate în cadrul cercurilor
pedagogice - toți membrii comisiei au demonstrat seriozitate și promptitudine în
participarea la activitățile desfășurate în cadrul cercurilor pedagogice .
 Perfecționarea prin intermediul participării la conferințe, simpozioane:Prof. Gavriluț
Doina, Prof. Molnar Judith, Prof. Cleja Adriana Georgeta, Prof. Fer Titiana, Prof.
Borcea Ioan, Prof. Cârnaț Mona-Carmen, Prof. Suciu Andreea au susținut
comunicări la simpozioane și conferințe județene sau naționale.
 Perfectionarea prin participarea la cursuri de formare ,,Competențe crescute pentru
cadrele didactice”-toate cadrele didactice membre ale comisiei
 Desfășurarea unor activități la nivelul ISJ, Prof. Cleja Adriana Georgeta, Prof.
Gavriluț Doina - membre în corpul metodiștilor ai ISJ Alba

III. Implicarea profesorilor în realizarea lecțiilor model, de înaltă ținută,


precum și la activitățile extracurriculare:

Toți membrii comisiei metodice au demonstrat seriozitate și promptitudine în

28
participarea la activitățile desfașurate în cadrul comisiei metodice, prestația lor fiind
dominant activă, luările de cuvânt sau materialele prezentate constituind secvențe
didactice în deplin acord cu tematica pusă în discuție sau declinată practic de propunător.
Lecțiile desfășurate de către profesori au fost pregătite cu toată responsabilitatea, au
fost pregătite fișe de lucru care au ajutat munca elevului, dar și teste. Prin testele de toate
tipurile aplicate pe tot parcursul anului școlar, elevii au fost evaluați corespunzător și la
toate nivelurile, dar un rol important s-a acordat și autoevaluării.
În cadrul lecțiilor deschise profesorii au dat dovadă de tact pedagogic, alături de o
bună pregătire de specialitate, sporind interesul elevilor. Metodele aplicate de profesori au
fost atractive și diversificate, dezvoltând astfel la elevi gândirea proprie, rapiditate și
mobilitate în gândire.
La nivelul fiecărui colectiv de elevi s-au organizat activități extracurriculare, judicios
selectate și proiectate, prin ele profesorii continuând de fapt actul de predare-învățare
început la nivel de clasă. Elevii școlii s-au putut bucura de momente deosebite trăite în
timpul unor activități reunite în cadrul unor parteneriate educationale, profesorii cei mai
implicați fiind: Dulău Alina Maria, Cârnaț Mona-Carmen, Cleja Adriana Georgeta, Suciu
Andreea, Molnar Judith, Fer Titiana, Gavriluț Doina.
Serbări școlare, spectacole de Crăciun, 24 Ianuarie, 8 Martie, etc, activități de
voluntariat, vizite, excursii- toti membrii comisiei s-au implicat în desfățurarea lor.

IV. Practicarea unui schimb informațional și metodic prin acțunile de


interasistențe și asistențe:

Tot în sensul cunoașterii unor noi profile de lecții moderne, de informare și consiliere
metodică, membrii comisiei au realizat activități de asistență și de interasistențe, ocazii
deosebite pentru comunicarea directă a unor achiziții și experiențe didactice.
În cadrul comisiei metodice s-a avut în vedere permanenta legatură a cadrelor
didactice cu colegii din celelalte comisii metodice, dar și cu învățătoarele, tocmai pentru a
realiza o bună integrare a elevilor și o mai bună adaptare a acestora la intrarea în ciclul
gimnazial.

V. Atragerea familiilor intr-un parteneriat educational eficient:

Triunghiul educațional școală-elev-familie și-a definit dimensiunile reale în cadrul


unor activități comune la care părinții au avut o participare directă, o ocazie propice în
sensul conștientizării și implicarii în formarea și dezvoltarea profilului personalității
propriului copil.

Comisia metodică OM ȘI SOCIETATE a demonstrat implicare în promovarea valorilor


școlii și a militat permanent pentru creșterea prestigiului instituției, încercând să
promoveze VALORI ale unei echipe adevărate, bazate pe:
 Creativitate
 Conștiinciozitate
 Respect
 Toleranță
 Comunicare bilaterală eficientă
 Spirit de echipă
 Profesionalism

29
REFLECȚIE ASUPRA NEÎMPLINIRILOR:

Există loc de mai mult și mai bine asupra inițiativelor comune;


Munca de educare a familiei în spiritul deschiderii și încrederii spre școală
trebuie să promoveze noi strategii;
Vorbim prea timid despre ,,Noi” și popularizăm la fel de timid rezultatele
muncii;
Mai avem încă de studiat ,,partea goală a paharului” în ceea ce privește
managementul calitătii;
Există încă potențial creativ neprelucrat și neimplicat în problema
soluționării și gestionării calitative a unor situații.

OPORTUNITĂȚI:
S-a conturat și exista deja o echipă ce își dorește eficiență și reușită, care
poate face pași și mai hotărâți spre reușită;
Existența unor interese comune în ceea ce privește intenționalitatea
profesională, poate promova și consolida coordonatele unei învățări
formative, durabile, punctate de performanțe.

ANALIZA SWOT:

Puncte tari:

Dispunem de profesori cu o bună pregatire metodică și de specialitate,


care stăpânesc conținuturile predate, fiind interesati să desfașoare
activități eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;
Calitatea evaluării elevilor, în scopul și în direcția stimulării învățării
eficiente;
Colaborarea eficientă și productivă între membrii catedrei
Deschidere spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă
Folosirea de metode și strategii moderne, activ-participative, adaptate la
specificul clasei
Activități extracurriculare și extrașcolare de calitate

Puncte slabe:

Catedra OM ȘI SOCIETATE este singura cadredră din școală care nu


dispune de un cabinet,o săliță pentru materialele didactice, un copiator, un
videoproiector, un computer sau un laptop ;
Lectiile AEL nu au fost realizate, chiar dacă au fost folosite mijloace
moderne de predare-învățare;
Dificultăți în asigurarea unei frecvențe ridicate la cursuri a elevilor în
unele clase;
Lipsa manualelor la unele discipline și folosirea în mare parte a unor manuale uzate
din cauza transmisibilității excesive, la alte discipline de învățământ;

30
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

1. PROIECTAREA EFICIENTĂ A CURRICULUM-ULUI


Activitatea didactică la clasă, pe parcursul anului școlar 2020-2021, s-a desfășurat
conform reglementărilor legale în vigoare privind planificarea anuală și semestrială, deși la
începutul anului școlar ne-am aflat în scenariul verde, apoi cu apariția pandemiei de
COVID19, am desfășurat activitatea online, am privit cu recicență și cu neîncredere
desfășurarea orelor online, totuși atât noi cât și elevii ne-am acomodat repede situației,
întreprinzând demersurile necesare pentru atingerea obiectivelor, respectarea
planificărilor și parcurgerea integrală a materiei prevăzute de programa școlară în vigoare.
Prin demersurile întreprinse, am urmărit creșterea calității procesului instructiv -
educativ, pe tot parcursul semestrului I. Am conceput teste inițiale, de progres și finale, cu
specificarea obiectivelor de evaluare urmărite.
În cadrul proiectării didactice, am inclus elemente de tratare diferențiată a elevilor, în
special elemente care vizează elevii cu CES (cu acești copii am lucrat oline puțin mai mult).
Strategiile didactice folosite au fost corelate cu obiectivele și conținuturile activităților de
învățare. De asemenea, am valorificat baza tehnico-materială a școlii, am folosit mijloacele
audio-vizuale, cabinete și laboratoare precum și comunicarea online.

2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE


În proiectarea didactică anuală, semestrială și a unităților de invățare am studiat și
am ținut cont de programa școlară aflată în vigoare, respectând riguros conținuturile și
competențele vizate de aceasta. După data din octombrie 2020 a trebuit să modificăm și să
comprimăm unitățile de învățare pentru activitatea online.
De asemenea în portofoliul personal am deținut și alte documente ajutătoare
necesare proiectării activităților săptămânale și zilnice. Planificarea activităților anuale,
săptămânale am efectuat-o în termenele stabilite, în urma susținerii testelor de evaluare
inițială pentru a stabili temele deficitare.
Proiectarea activităților am realizat-o ținând cont de C.D.S, curriculum școlar, și am
realizat planificarea calendaristică situând elevul în centru procesului de predare-învățare
precum și de cerințele prevăzute în programă.
Proiectarea activitățiilor atât celor de la clasă cât și cele de parteneriat și extrașcolare
am realizat-o pe calculator pentru a fi mai ușor de transmis responsabililor de comisii.

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII


În primul semestru al acestui an școlar am realizat atât evaluări inițiale, periodice,
semestriale și finale consemnând datele în planificarea calendaristică, însă am realizat doar
două evaluări periodice și o evaluare online.
Evaluarea inițială am realizat-o la începutul anului școlar sub forma unor testari
inițiale, fiind cu elevii prezenți fizic la școală, pentru a identifica nivelul cunoștințelor, al
deprinderilor și abilităților dar și pentru a determina în funcție de profilul grupei ritmul
desfășurării activității, în baza căruia să proiectam planificarea săptămânală, semestrială și
anuală.
Am folosit modalități diverse de evaluare, fiecare memebru al catedrei relizăm o
planificare riguroasă a materiei.

4. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ, ACTIVITATEA METODICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ


În cadrul activității de formare continuă am participat în perioada octombrie-
decembrie la formarea continuă ca metodiști, la cercurile pedagogice, consfătuirile cadrelor

31
didactice, comisii metodice, consiliile profesorale tematice, comisiile metodice chiar dacă
au fost online.
Prin studiul individual am reușit să ne îmbunătățim cunoștințele despre anumite
teme de interes didactic și le-am transpus în referate cu care am participat la simpozioane,
formări cursul CRED, TIC-tehnici de utilizare a clculatorului, profesori evaluatori .

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂȚĂTORILOR


DE LA CLASELE CP, I și CP-IV SM

A. Managementul comisiei metodice


Pe parcursul anului școlar 2020/2021, comisia metodică a învățătorilor și-a propus
următoareleobiective:
o Asigurarea calității actului educațional (întocmirea planificărilor calendaristice și
semestriale);
o Parcurgerea ritmică și de calitate a conținuturilor școlare
o Utilizarea de strategii activ-participative;
o Folosirea activității independente, diferențiate, de grup;
o Organizarea de activități extracurriculare online și in sala de clasa;
o Participarea la programe de perfecționare individuale sau colective, asigurarea
accesului la informația de specialitate, favorizarea schimbului de experiență;
o Perfecționarea metodologiei sistemului de evaluare online;
o Conceperea și elaborarea unor materiale funcționale: proiecte didactice, portofolii,
teste;
o Colaborarea școală - familie.
Planificarea și proiectarea unitatilor de invatare s-au facut tinandu-se cont de
precizarile facute in ghidurile metodologice și respectandu-se planurile cadru și
programele scolare.
Schemele orare sunt bine intocmite, respectand caracteristicele colectivului de elevi
cu care se lucreaza și reflectand nevoile clasei.
In general, resursele temporare sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de
invatare in parte, facandu-se posibila o evaluare eficienta la perioade scurte de timp și
stabilirea unui plan remedial daca este cazul.
Planificarea este personalizata și reflecta specificul clasei la care se lucreaza tinandu-
se cont de caracteristicile psihice ale colectivului și de nivelul de cunostinte, priceperi și
deprinderi.
Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic, in conformitate cu ceea ce si-au
planificat, aplicându-se metode și procedee activ-participative, la fiecare disciplină de
învățământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unități de învățare.
Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ținând cont de sistemul de relații și
dependențe care există între obiectivele operaționale, conținutul științific vehiculat,
strategii de predare, învățare și evaluare, precum și standardele de competență de la
sfârșitul ciclului primar. S-a încercat relaționarea și interrelaționarea acestor concepte în
planificarea materiei la fiecare disciplină de învățământ pentru ca activitatea de instruire și
autoinstruire să fie centrată pe elev.
Pentru mobilizarea elevilor la un efort susținut în procesul învățării prin angajarea
optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, este necesar sa se regandeasca demersul
didactic, astfel incat cadrele didactice sa adopte strategii de provocare și dirijare a gândirii,
strategii ce oferă condiții optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcția
flexibilității, creativității, inventivității, conducând la formarea unei gândiri moderne,
algoritmice, modelatoare, problematice. Trebuie folosita la intreaga capacitate baza de

32
mijloace didactice existente in scoala.
Fiecare învățător a elaborat teste de evaluare însoțite de descriptorii de performanță
pe trei nivele: FB, B și S. În urma evaluărilor, s-a constatat că elevii dețin cunoștințele
prevăzute de programa școlară pentru acest moment și dau dovadă de receptivitate în ceea
ce privește învățarea.
În cadrul activităților curriculare, extracurriculare și extrașcolare acțiunea pedagogică
s–a centrat în egală măsură pe formarea capacităților intelectuale de bază, a atitudinilor și
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanțe asigurându-se prin
utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ-participative precum și prin
raportarea problematicii la experiențele copiilor și activitati organizate online.
S-au dezbătut la ședințele comisiei metodice teme de actualitate, care facilitează
optimizarea desfasurarii procesului instructiv-educativ, fata in fata și inpragram online.
Fiecare cadru didactic are o mapă a învățătorului care a cuprins: planuri cadru
pentru fiecare clasă, programele școlare în vigoare, schema orară, planificarea
calendaristică și proiectarea unităților de învățare, fișe de lucru și teste de evaluare
predictivă, sumativă și formativă.
Pentru obținerea unor rezultate deosebite la învățătură și disciplină s-a menținut o
relație permanentă între părinți și cadrele didactice, între cadre didactice și echipa
managerială.
În cadrul comisiei metodice a învățătorilor din școală colaborarea a fost eficientă,
împărtășindu-ne reciproc din experiența didactică (prezentarea de exemple de buna
practica, interasistente, activitati demonstrative).
Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea și experiența adecvată
(toate cadrele didactice care predau la ciclul primar sunt titulare in scoala și au gradului
didactic I).
B. Eficacitatea educațională
Majoritatea cadrelor didactice au avut la clasa curriculum extins la limba și literatura
romana și matematica.
Pentru disciplinele optionale s-au intocmit programe scolare și acestea au fost
insotite de fisa de avizare a optionalului semnata și stampilata de catre directorul unitatii și
de inspectorul de specialitate.
În urma observațiilor și discuțiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că
materia planificată la disciplinele opționale a fost parcursă ritmic și integral, aplicându-se
metode și procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântați de
opționalele derulate pe parcursul întregului an școlar.
S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învățare, permițând elevilor
familiarizarea cu diferite activități de evaluare.
Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai
autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităților și relizărilor lor.
Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură
cu progresul realizat.
C. Managementul calității
Pentru îmbunătățirea calității activității didactice, pentru ca o școală să fie eficientă,
este necesar ca elevii, dascălii și părinții să aibă foarte bine conștientizată misiunea comună,
iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare și curriculum.
În multe cazuri, cadrele didactice au pus un accent mai mare pe învățarea în clasă, s-a
creat un climat favorabil învățării, elevii au fost implicați și responsabilizați de viitorul lor, s-au
stimulat elevii pentru a reuși, s-au desfășurat activități extracuriculare, care care să lărgească
interesul elevilor în sensul construirii de relații bune în școală, s-a încercat și realizat in unele
cazuri modificarea, dezvoltarea și perfecționarea stilului didactic al dascălilor.

33
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂȚĂTORILOR
CLASELOR a II-a, a III-a și a IV-a

În anul școlar 2020-2021, în cadrul comisiei metodice a învățătorilor care au predat


la clasele a II-a, a III-a și a IV-a au fost duse la îndeplinire obiectivele și activitățile propuse
în planul managerial.
Proiectarea activității la nivelul claselor a II-a, clasa a III-a și clasa a IV-a, a avut ca
scop formarea de competențe și abilități, dezvoltarea de competențe, prin însușirea de
cunoștințe pe baza abordării transcurriculare, transdisciplinare a conținuturilor
programelor școlare.
Au fost aplicate evaluările inițiale la sfârșitul perioadei de recapitulare, de la începutul
semestrului I, iar rezultatele au fost analizate la nivel de comisie. Până la sfârșitul anului
școlar, cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învățământ, conform
planificărilor calendaristice proiectate pe unități de învățare. Astfel, activitățile de învățare
s-au îmbinat cu cele practice, iar la sfârșit de capitole, cu sistematizare, recapitulare,
evaluare. Rezultatele elevilor se regăsesc în portofoliile personale și au fost prezentate
periodic părinților, prin intermediul conturilor create în Google Classroom.
S-au desfășurat ore de pregătire pentru elevii care au participat la diferite concursuri
școlare, ore pregătire suplimentară și activități remediale cu elevii, ore de consiliere cu
părinții și în anumite situații, vizite la domiciliul copiilor. Majoritatea elevilor și-au însușit
prevederile programei școlare, bagajul de cunoștințe și competențele dobândite fiind la un
nivel bun. Totuși, există și elevi care provin din familii cu probleme (sociale, financiare,
monoparentale etc), elevi cu CES, elevi cu un comportament agresiv și la sfârșitul
semestrului sunt corigenti sau înregistrează un număr mare de absențe. Aceste situații
variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea dezvoltării personale al
acestor elevi.
În cadrul activităților curriculare și extracurriculare, acțiunea pedagogică s-a centrat
în egală măsură pe formarea competențelor, a capacităților intelectuale de bază, a
atitudinilor și comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanțe
asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative
precum și prin raportarea problematicii la experiențele copiilor.
În anul școlar 2020-2021, cu toate greutățile create de pandemia de Covid-19, cadrele
didactice din cadrul Comisiei metodice și de cele mai multe ori și elevii claselor la care
acestea predau (a II-a și a III-a și a IV-a) au fost implicați în derularea unor activități
educative extrașcolare și extracurriculare multiple, cum ar fi:
- participarea la Consfătuirile cadrelor didactice din învățământul primar –
septembrie 2020, la activitatea Cercului pedagogic al învățătorilor, desfășurată în luna
noiembrie 2020, la activitățile Cercului pedagogic, desfășurate în mediul online – iunie
2021;
- participarea la concursuri:
*Concursul Național „Comper”
* Concursul ”Gazeta matematică”
* Concursul ”Performer-la școală și în viață”
*Concursurile Editurii „Nomina”
- masa rotundă pe tema evaluărilor inițiale și prezentarea rezultatelor și analiza
acestora;
- marcarea unor evenimente importante cum ar fi: ,,Ziua educației”, Ziua Națională a
României, Serbarea de Crăciun, Ziua poetului național, Mihai Eminescu, sărbătorirea a
„Primele 100 zile de școală ale clasei a III-a” etc;
- participarea de către elevi și învățătoare la proiecte educative la nivel de școală, la
nivel local, județean și național și participarea învățătoarelor la activitățile desfășurate, în

34
școala noastră dar și în școlile din țările participante, în cadrul proiectelor Erasmus+.
- întocmirea de programe CDȘ , avizate de ISJ Alba;
Continuând tradiția am valorificat activitatea la clasă prin utilizarea metodelor
interactive de învățare-predare, prin programe de cercetare științifică, prin cooperare
națională, internațională, creație, științifică, tehnică artistică. Se pot menționa aici, acțiunile
practice desfășurate în semestrul al II-lea precum:
- serbări școlare (Colinde de Crăciun, Dragobetele, Ziua mamei);
- oportunitatea de a descoperi opere literare interesante și a-i slăvi în biblioteca școlii
(corp vechi) în pe marii scriitori: Ion Creangă, Ion Agărbiceanu și Eminescu (film didactic,
dramatizări, recitale – versuri, cântece) sau pedagogi blăjeni : Toma Cocișiu;
Evidențiez consecvența învățătoarelor în obținerea de performanțe și de progres de la
fiecare elev, performanțe măsurate periodic prin aplicarea de probe orale, testări initiale și
sumative, confirmându-se o calitate bună a actului didactic, aspect materializat în
achizițiile, capacitățile, competențele, atitudinile și comportamentele elevilor. Evaluarea
elevilor s-a realizat ritmic, comunicarea rezultatelor testărilor și evidența performanței s-a
realizat prin intermediul internetului sau în orele de consiliere. Fiecare cadru didactic a
avut o strânsă colaborare cu părinții elevilor. Orele de consiliere a părinților, care au fost
implicați în activitățile școlii s-au atât in mod tradițional, cât și prin intermediul
webinarilor online pe platforma educațională Microsoft Teams . Părinții au susținut
material școala/clasele copiilor lor când au considerat că pot contribui astfel la educația
acestora. De asemenea, au asigurat copiilor lor, mijloacele tehnice necesate accesării
platformelor educaționale, dar și supravegherea elevilor în timpul desfășurarii lecțiilor.
Învățătoarele sunt preocupate și în acest an de formarea profesională, de folosirea
unei metodologii activ-participative. Se documentează asupra noutăților, cele mai
interesante fiind puse în practică.
În principiu s-a desfăsurat o activitate fructuoasă în cadrul Comisiei metodice la nivel
de școală prin inițiativă și implicare, dar și la nivelul județului prin participare la activități
organizate de ISJ.Alba: consfătuiri, cercuri pedagogice și prezentarea de materiale
interesante la simpozioane desfășurate la nivel de școală, la nivel local , județean sau
național.
Concluzii
La sfârșitul anului școlar 2020-2021 activitatea comisiei metodice se poate evalua,
existând multe aspecte pozitive, fiind insă și anumite aspecte ce trebuie îmbunătățite.
Aspecte pozitive:
- participare activă la viața școlii și creșterea prestigiului unității noastre școlare;
- realizarea de programe CDȘ – originale, creative;
- alegerea unor forme plăcute și flexibile de desfășurare a activităților;
- colaborarea în întocmirea documentelor școlare, a demersurilor didactice;
- buna colaborare cu profesorul de sprijin și cu profesorul consilier – psiholog;
- emulație și competiție în pregătirea elevilor pentru concursuri de creație și
cunoaștere;
- relațiile interumane bazate pe respect;
- coeziune afectivă între colegi;
- plăcerea de a colabora cu părinții elevilor, profesorii;
- autoperfecționarea;
- creația liberă, neîngrădită de bariere.
Aspecte negative:
- costurile prea mari ale unor concursuri;
- lipsa aparaturii pentru participarea la activitățile online și conexiunea greoaie la
internet;
- aspecte sporadice de absenteism și comportament violent verbal, fizic al elevilor;

35
- inițierea de proiecte, pentru a crea „banca de itemi”, pentru a veni în sprijinul
elevului;
Ne propunem să remediem aspectele mai puțin plăcute din activitatea noastră
didactică și metodică, selectând mai bine concursurile, reducerea absenteismului prin
consilierea părinților ai căror copii ridică probleme și prin discuții cu aceștia ori de câte ori
este necesar.

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ


ȘI PROFESIONALĂ

Comisia de Orientare Școlară și Profesională și-a desfășurat activitatea în


concordanță cu planul managerial conceput la începutul anului școlar, având următoarele
obiective:
1. Asigurarea educației și formării profesionale de calitate;
2.Orientarea curriculară (îndrumarea elevilor către cursurile opționale în funcție de
aptitudini, aspirații, interese);
3. Consilierea elevilor (absolvenți) – alegerea școlii potrivite;
4. Continuarea studiilor după absolvire în nivelul superior;
Activitățile de orientare școlară și profesională derulate la nivelul unității
școlare s-au concretizat în:
I. Lecții de consiliere și orientare (dirigenție) la clasele a VIII-a- susținute de
către diriginții claselor respective, doamnele profesori: Istrate Diana Elena, Cârnaț Mona
Carmen, Szekeli Andrea Remenyke, în colaborare cu profesorul psihopedagog, doamna
Gavriluț Doina, având următoarele teme:
- În semestrul I:
1. „Aptitudinile mele”
2. „Prejudecăți referitoare la profesii”
3. „Acesta sunt eu”
4. „Noi și examenele”
- În semestrul al II-lea:
1. „Cum aflu ce îmi oferă un liceu?”
2. „Ce îmi place să fac, ce mă interesează?”
3. „Portofoliul meu”
4. „Modele de viață, modele de carieră”
În cadrul acestor lecții au avut loc ateliere de lucru (simularea alegerii anumitor
cariere sau modele ale dezvoltării personale), au fost propuse teme aplicative despre
posibilitățile unei dezvoltări reușite în diferite cariere. Au avut loc sesiuni de informare,
simularea anumitor situații specifice unor profesii. De asemenea au fost aplicate teste
psihologice și metode de consiliere vocațională (Inventarul de interese Holland, Chestionarul
de aptitudini)
La începutul lunii noiembrie, elevii claselor a VIII-a au fost chestionați cu privire la
specializările și liceele pe care vor ăa le urmeze. După completarea unui chestionar care
urmărea pe lângă profilul și liceul ales și diverse aspecte legate de luarea acestei decizii, s-a
realizat un centralizator pe școală. Rezultatele au fost înaintate pentru o diseminare în
rândul instituțiilor liceale, în vederea reglării ofertei educaționale pentru anul școlar
următor.
II. Ședințe și lectorate cu părinții:
- la nivel de școală (susținute de directori și responsabilul Comisiei Activităților cu Părinții),
- la nivelul fiecărei clase (susținute de către diriginții claselor respective în colaborare cu

36
profesorul psihopedagog).
Astfel, în luna septembrie diriginții claselor a VIII-a, doamnele profesori: Istrate Diana
Elena, Cârnaț Mona Carmen și Szekeli Andrea Remenyke au desfășurat întâlniri cu elevii
claselor a VIII-a și părinții acestora. În cadrul acestor întâlniri s-au discutat aspecte legate
de Evaluarea Națională și înscrierea la liceu.
Profesorii diriginți au realizat în fiecare sală de clasă Colțul OSP, unde elevii au putut
descoperi informații despre calendarul Evaluării Naționale și al Admiterii în liceu, aspecte
esențiale din metodologia Admiterii în liceu (calculul mediei de intrare în funcție de
specializare), profile și specializări .
III. Orientare Școlară și Profesională în cadrul Cabinetului de Psihopedagogie, la
solicitarea beneficiarilor: părinți, elevi, profesori. Consiliere individuală și de grup.
IV. Prezentarea GHIDUL CANDIDATULUI 2020-2021 (ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
LICEAL DE STAT - ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE
3 ANI - ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL )
În luna iunie, după ce liceele și-au prezentat oferta de profile, acestea au fost prelucrate
elevilor și părinților.
V. Completarea fișelor de înscriere cu opțiuni.
După afișarea rezultatelor la Evaluarea Națională în urma contestațiilor, elevii și
părinții au fost consiliați în vederea completării fișei cu opțiuni.
Ca și parteneri educaționali, în desfășurarea acestor activități au fost reprezentanți ai
comunității locale, reprezentanți ai unor meserii, părinții elevilor, cadre didactice de la licee.
Alte aspecte ale activităților desfășurate de Comisia de Orientare Școlară și
Profesioanală:

Produse ale Metode de


Rezultate calitative Obstacole
Activităților evaluare
-chestionare -Observare directă. -Decizia definitivă a -Dezinteresul unor
-planșa cu tema: -Procese verbale. elevilor cu privire la părinți.
„Profesiile -Discuții cu părinții. liceul/ SAM-ul pe care -Dezinteresul unor
mileniului III” vor să-l urmeze. elevi.
-albumul clasei. -Realizarea acordului -Situațiile familiale
formal între opțiunile ale unor elevi.
școlare ale elevilor și -Neadaptarea în
dorința părinților. colectiv a unor elevi.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI DE


EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

Pe parcursul anului școlar 2020 – 2021, CEAC a urmărit:


- Îmbunătățirea relațiilor de lucru și de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii,
cu alți profesori, cu alți membri ai personalului și cu managerii; dezvoltarea
spiritului competițional prin evaluare periodică a activității profesorilor, care să se
refere atât la sarcinile stabilite prin fișa postului, cât și la celelalte atribuții care le
revin ca membri în alte comisii de lucru
- Desfășurarea de întâlniri de lucru la nivelul catedrelor pe tema învățării în mediul
online
- Evaluarea progresului școlar al elevilor pe baza fișelor de progres și a altor instrumente
de evaluare și centralizare a datelor privind progresul școlar la nivelul școlii
- Îmbunătățirea bazei materiale

37
Fiind un an școlar atipic, cu multe mutații în ceea ce privește organizarea și
desfășurarea actutului educațional și asigurarea integrității sănătății elevilor și cadrelor
didactice și nedidactice din școală, au fost necesare o serie de reglementări stabilite prin
proceduri, la nivelul unității.
CEAC s-a implicat în elaborarea următoarelor proceduri:
o Procedură privind accesul în școală
o Procedură privind triajul elevilor
o Procedură privind desfășurarea cursurilor online
o Procedură privind curățenia și igienizarea în școală
o Procedură privind izolarea elevilor
o Procedură privind protecția datelor personale
o Procedură privind modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a elevilor
pentru examenele națonale
Având în vedere noile circumstanțe date de pandemie și trecerea alternativă la
cursuri hibrid sau online, am considerat a fi necesară adaptarea predării la noile condiții
pentru păstrarea unei bune calități a actului educațional și am realizat următoarele:
 Extinderea dotării școlii cu mijloace digitale
 Analiza ofertei de materiale suport și auxiliare necesare în acest an școlar.
 Pregătirea cadrelor didactice pentru predarea online
 Identificarea gradului în care se utilizează metode moderne în activitatea
didactică.
 Îmbunătățirea rezultatelor școlare prin activități remediale și de obținere a
performanței
Întrucât noul an școlar, 2021-2022, se deschide tot sub auspiciile pandemiei, CEAC
dorește monitorizarea în continuare a procesului educațional din școală în sensul
menținerii și creșterii calității, pregătirii cadrelor didactice în ceea ce privește noile
provocări pe care le ridică activitatea online/hibrid și menținerea sănătății tuturor elevilor,
cadrelor didactice și personalului auxiliar și nedidactic din școală prin implementarea unor
reguli ferme de igienă și comportament responsabil din partea tuturor celor implicați.
Pentru anul școlar 2021-2022, ne-am propus:
Îmbunătățirea condițiilor de siguranță fizică și sanitară a elevilor și cadrelor
didactice
Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice
Organizarea și desfășurarea în bune conditii a activităților remediale și de obținere
a performanței
Dotarea scolii cu mobilier și mijloace didactice necesare pentru o nouă clasă Step by
Step
CEAC își propune să monitorizeze realizarea activităților propuse pentru anul școlar
2021-2022, să elaboreze noi proceduri care să reglementeze segmente importante ale
activității din școală, să colaboreze cu beneficiarii activității educative din școală și cu toate
cadrele didactice, astfel încât școala să atingă standarde de calitate îmbunătățite.

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA


VIOLENȚEI, A DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

Pentru anul școlar 2020-2021 obiectivele propuse de comisia de violență de la nivelul


Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj au fost:
 Reducerea numărului actelor de violență și a infracțiunilor comise în perimetrul
unității de învățământ și în zonele adiacente acesteia.

38
 Pregătirea antiinfracțională și antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui
comportament bazat pe respectarea normelor de conviețuire socială.
 Implicarea elevilor în activități de prevenire a criminalității, traficul de persoane,
reducerea consumului de droguri.
 Crearea unui sistem de comunicare reală și eficientă între școală, autorități și familie
pentru identificarea, monitorizarea și prevenirea actelor de violență/ infracțiunilor,
corupție, dicriminare prin implicarea tuturor factorilor educaționali.
 Eficientizarea activității de combatere a violențelor și a altor fapte antisociale
comise în zona unităților de învățământ.
 Identificarea și combaterea faptelor de discriminare.
Pentru anul școlar 2020-2021 un aspect important pe care au insistat conducerea
școlii, diriginții și învățătorii a fost respectarea regulilor pentru prevenirea infectării cu
virusul Covid 19, a scenariilor propuse de legislația în vigoare. Nu a fost ușor să respectăm
toate aceste reguli, să prevenim prin comportament adecvat exploziile de furie și
neacceptare a măștii, să transformăm dorința firească a elevilor de conectare în
comunicare la distanță sau comunicare online. De aceea momentele de relaxare din curtea
școlii, prezența cadrelor didactice în toate momentele alături de elevi.
O altă provocare a acestui an școlar a fost combaterea violenței în mediul online,
prevenirea comportamentelor abuzive, disruptive din partea elevilor , dar și învățarea
modalităților de protejare în mediul online.
Adaptarea de la activitatea directă, la cea hibridă și apoi la cea online au constituit alți
factori de stres la care au făcut față elevii, profesorii și părinții elevilor.
Pe două mari direcții ne-am desfășurat activitățile în acest semestru: dezvoltarea
competențelor care lipsesc în cazul agresivității și managementul furiei. Ziua toleranței,
activități despre prietenie și ziua nonviolenței au fost activități desfășurate cu elevii școlii
noastre. Amintim activitățile desfășurate de Petru Mihaela (discuții libere și desene despre
toleranță și nonviolență), Ciolan Iulia (lecții despre prietenie Ce este prietenia? Cum alegem
și păstrăm un prieten?), concurs de desene realizat de elevii secției maghiare din Petrisat,
Eseuri, compuneri,poezii despre prietenie, nonviolență realizate de elevii claselor a VII-a
(Cetean, Prainer, Gavriluț) și elevii claselor a VIII-a (Istrate și Cârnaț).
O preocupare permanentă a fost menținerea stării de bine a elevilor care s-a realizat
prin materiale stimulative promovate pe pagina cabinetului psihopedagogic, paginile de
WhatsApp a claselor.
Nici cadrele didactice nu au fost uitate pentru acestea ”Carta online” a fost o
modalitate de conectare online, de împărtașire a trăirilor, experiențelor trăite, de
valorizare a trecutului și tradițiilor, de întâlnire a cadrelor didactice în perioada activității
online pe lângă consiliile profesorale și alte activități de dezvoltare a competențelor.
Pentru a facilita accesul la informații au fost realizate un padlet
(https://padlet.com/doinagavrilut/i45bbvpwjjraqwd4 ) cu materiale utile în activitatea de
prevenire și combatere a violenței (prof. Consilier școlar Doina Gavriluț), fișe de activitate
accesibile în format online (Ce te-a enervat
https://www.liveworksheets.com/jx1090044nj; Acordarea feedbackului etc).
Perioada activităților on-line s-a axat pe conectarea tuturor elevilor la activitatea
didactică, la respectarea regulilor de comunicare on-line, conectarea elevilor cu profesorii,
dar și a elevilor între ei.
Pentru revenirea la școala și încheierea în bune condiții a anului școlar elevii au fost
obișnuiți să se reconecteze, să respecte regulile impuse, dar să comunice între ei, să aplice
toleranța și să anuleze distriminarea.
 O perioadă dificilă când factorii de stres au fost accentuați de pandemie, depășită
cât de bine s-a putut în aceste condiții de elevii, profesorii, părinții acestei școli
nu au fost înregistrate cazuri de violență în cadrul școlii.

39
RAPORTUL COMISIEI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ,
DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, DE INTERVENȚII ÎN CAZ DE NECESITATE ȘI
DE PREGĂTIRE A ELEVILOR PENTRU APĂRARE CIVILĂ

I. Scurtă prezentare descriptivă a activității

Activitatea în cadrul Comisiei de Prevenire si Stingerea Incendiilor / Securitate si


Sanatate în Munca, în anul scolar 2020-2021 s-a desfasurat conform planificarii tematice,
exceptie facand perioada de suspendare a cursurilor scolare.
S-au realizat urmatoarele categorii de instructaje de catre cadru tehnic PSI d-nul
Ionescu Nicolae Mihai.
- instructajul introductiv general ;
- instructajul specific locului de munca ;
- instructajul periodic;
- prezentarea normelor specifice de revenire la munca pe perioada starii de alerta.
S-a urmarit realizarea actiunilor stabilite, prezentarea periodica a normelor si
sarcinilor de prevenire si stingere ce revin personalului, precum si consecintele diferitelor
manifestari de neglijenta.
S-au asigurat materialele si mijloacele de prevenire si stingere a indendiilor,
asigurandu-se conditiile necesare în caz de evacuare.
Planul de evacuare a cladirii s-a afisat în fiecare hol, facandu-se cunoscut personalului
didactic, didactic auxiliar si nedidactic.
A existat o stransa colaborare între responsabilul comisiei PSI/SSM si director, cadrele
didactice, personalul nedidactic, didactic auxiliar.
In urma controlului efectuat de cadrele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta
„Unirea” al Judetului Alba, au fost remediate neconformitatile sesizate.
Responsabilul PSI si cadrele didactice au prezentat copiilor masurile de prevenire în
cadrul unor activitati educative, avand diverse tematici cu privire la apararea împotriva
incendiilor si a cutremurelor corespunzatoare nivelului lor de varsta.
Astfel elevilor li s-au facut cunoscute norme pentru protectia vietii proprii si a celor
din jur, educarea unor comportamente privind prevenirea unor accidente, incendii.
De asemenea, s-a pastrat o legatura constuctiva cu Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta „Unirea” Alba Iulia, iar în perioada suspendarii cursurilor în cadrul Scolii
Gimnaziale „Toma Cocisiu”, Scoala Primara Petrisat, profesorii au propus activitati specifice
educatiei PSI.
S-au prezentat normele specifice de revenire la munca pe perioada starii de alerta.

II. Lista activităților desfășurate:

• Efectuarea instructajului referitor la prevenirea si stingerea incendiilor pentru


personalul scolii.
• Efectuarea instructajului privind securitatea si sanatatea la locul de munca.
• Prezentarea instructiunilor de revenire la munca pe perioada pandemiei si a
situatiei de alerta.
• Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea scolii.
• Verificarea cailor de acces si a sistemelor de ghidare luminoasa.
• Asigurarea bunei functionari a instalatiior sanitare, iluminat, încalzire.
• Verificarea însusirii normelor PSI/SSM a cadrelor didactice, nedidactice, personal de
îngrijire, elevii.
• Pe parcursul anului 2020-2021 au fost executate controale din interior.
• Prezentarea de materiale informative referitoare la anumite situatii de urgenta.

40
• Organizarea unor alarmari – simularea unui incendiu.
• Organizarea unor alarmari – simularea unui cutremur.

Pe parcursul anului scolar nu s-au înregistrat accidente la locul de munca sau incendii
în scoli (Scoala Gimnaziala „Toma Cocisiu”, Scoala Primara Petrisat).

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

În anul școlar 2020-2021, consilierul educativ al Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” din
Blaj și-a propus să desfășoare, cu participarea activă sau on-line a tuturor cadrelor
didactice ale școlii o serie cât mai variată de activități, proiecte și programe educative, în
care să implice afectiv, motivațional și conștient toți elevii școlii și, pe cât posibil, toți
membrii implicați în educație (familie, biserică, Poliție, Biblioteci, autorități.
Au fost propuse și vizate spre atingere următoarele obiective majore:
 Formarea personalității elevilor, prin însușirea valorilor culturale
naționale și universale
 Educarea în spiritul respectării demnității și toleranței umane, a
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
 Cultivarea sensibilității față de problematica umană și față de valorile
civice și morale
 Formarea capacităților intelectuale, a disponibilităților afective și a
abilităților practice prin asimilarea de cunoștințe umaniste, științifice, tehnice și
estetice
 Dezvoltarea fizică și armonioasă, prin Educație fizică, Educație igienico-
sanitară și practicarea sportului
Pentru atingerea și punerea în practică a acestor obiective majore propuse, precum și
planificarea și desfășurarea activităților educative extrașcolare, am ținut cont de ultimele
publicații în domeniu, de interesele, preferințele, abilitățile, aptitudinile, motivațiile și
nevoile de foermare profesională ale elevilor noștri, de planul cadru de învățământ și de
idealul educațional al școlii românești contemporane, în sederea realizării învățării depline
ca proces instructiv-educativ și ca produs cu finalitate – transformarea „educabililor” în
membrii activi și reponsabili ai comunității în care trăiesc și își desfășoară activitatea, ai
societății democratice și ai marii familii europene.
Activitățile desfășurate au vizat procesul instructiv-educativ sub toate aspectele lui.
Astfel, activitățile realizate s-au situat în sfera Educației pentru sănătate, Educației
religioase, Educației pentru dezvoltarea personală, Educației civice, Educației civice,
Educației pentru drepturile copilului, Educației incluzive, Educației ecologice.
Pentru a prezenta cât mai transparent activitatea educativă desfășurată în școala
noastră voi prezenta o analiză care să evidențieze atât realizările, cât și nerealizările din
acest domeniu, oportunitățile, dar și pericolele.
PUNCTE TARI:
• Activitati educative diverse, cu puternic accent formativ
• Mediatizarea activitatilor extrascolare și extracurriculare in comunitate prin
mass-media locala, postarea pe site-ul școlii și facebookul institușiei
• Creștrea numarului de proiecte educative și parteneriate
• Implicare mai mare a cadrelor didactice în activitatea educativă
• Certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice
• Colaborare foarte bună a școlii cu comunitatea locală și alte instituții de
învățământ

41
• Disponibilitatea și interesul crescut al elevilor pentru activitățile
extracurriculare
• realizarea la timp a documentelor specifice activității de planificare a activității
educative: Planul managerial, Programul activităților educative extrașcolare și
extracurriculare, Calendarul activităților pe școala
• Experiență în domeniul activității educative școlare și extrașcolare
• Personal didactic calificat, cu competențe necesare evaluării și valorificării
valențelor educative
• Diversitatea programului de activități educative la nivelul unității de
învățământ.

PUNCTE SLABE :

• Slaba implicare a părinților în activitățile școlii, dezinteresul multora dintre ei


față de soarta, anturajul și preocupările copiilor lor
• Lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile
educative extracurriculare și extrașcolare
• Slaba motivație extrașcolară a unor elevi
• Lipsa de interes a unor aparținători și neimplicarea acestora în viața școlii
• Dezinteresul unor profesori în implicarea în activitățile extrașcolare,
• Lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile
educative extracurriculare și extrașcolare
• Lipsa concursurilor școlare

OPORTUNITĂȚI :

• Disponibilitatea autorităților locale ( Primăria, Biserica, Poliția, Casa de


Cultură, Biblioteca) de a se implica în viața școlii
• Varietatea cursurilor de perfecționare și formare continuă oferite de C.C.D. și
de universități vizând activitățile extracurriculare ;
• Disponibilitatea altor școli pentru schimburi de experiență și pentru activități
organizate în parteneriat, în interes reciproc
• Postarea pe Internet a tot mai multor activități educative privind activitățile
extracurriculare ale elevilor, fapt ce vine în sprijinul lor, dar și al întregii școli
• Organizarea unor activități extrașcolare care pot duce la realizarea unor
legături interumane strânse.

AMENINȚĂRI :

• Lipsa motivării elevilor și atitudinea pasivă în privința viitorului


• Sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv și în veșnică
transformare
• Impactul nefast al mass-mediei ;
• Programele școlare încărcate
• Scăderea numărului de elevi
• Slaba motivație a personalului din învățământ, neimplicarea în realizarea
activităților a tuturor cadrelor didactice ;
• Criza de timp a părinților, datorată situației economice, conduce la o slabă
supraveghere a copiilor și la o redusă implicare în viața școlii

42
NEVOI IDENTIFICATE :

• promovarea unor exigențe ridicate în actul managerial în cazul reticenței față de


nou și de schimbare ;
• Adaptarea ofertei educaționale la nevoile individuale ale elevilor, care să
răspundă intereselor de formare pe termen scurt, mediu și lung
• Promovarea unor programe pentru „educarea” părinților, în scopul unei
participări active/conștiente la viața școlii
• Sprijinirea elevilor talentați/care pot face performanță, precum și a elevilor cu
nevoi speciale
• Împărțirea elevilor școlii pe grupe de aptitudini și atragerea lor în programe
educaționale care să îi pună în valoare, să îi implice activ în viața comunității,
responsabilizându-i.

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE PROIECTE EUROPENE

Comisia pentru proiecte europene constituită la Școala Gimnazială Toma cocișiu Blaj la
începutul anului şcolar, a avut ca responsabil pe doamna profesoară Iulia Ciolan și
următorii membri: Staicu Laura, Bălău Mirela, Frățilă Crina, Dulău Alina.
Membrii au fost selectaţi în funcţie de nevoile reieşite din natura activităţilor impuse de
proiectele aflate în derulare. Principalele direcţii în care Comisia a acţionat în anul şcolar
2020-2021 au fost:
 continuarea proiectelor aflate în derulare;
 asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor;
 utilizarea oportunităţilor apărute în cadrul proiectelor Erasmus+;
 stabilirea unor contacte si parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii de peste hotare;
 Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea activităţilor de proiect desfăşurate de elevii
şcolii.
Proiectele de parteneriat strategic Erasmus+ în domeniul educației școlare au rolul
de a crea punți de legătură între profesori si elevi din mai multe școli, din diferite țări și de
a realiza împreună produse educaționale originale. Aceste proiecte au drept scop
implicarea școlilor, profesorilor și elevilor în învățarea reciprocă, schimbul de bune
practici, împărtășirea unor idei, adoptarea unor noi metode de lucru, colaborarea cu toți
membrii parteneriatului și nu în ultimul rănd, dezvoltarea competențelor de comunicare în
limba engleză pe toată durata proiectului.
Rolul acestor proiecte Erasmus+ este de a realiza progres și performanță în educație
prin abordări didactice moderne.

Școala Gimnazială Toma cocișiu Blaj, a avut în anul școlar 2020-2021, 4 proiecte Erasmus+
în desfășurare.
1. Proiectul Erasmus+ 2018-1-PLO1-KA229-051040_5, Human Rights and Citizenship a
fost implementat în perioada 1.09.2018- 31.08.2021 și a primit un grant de 25.368 Euro.
În acest an școlar, s-au desfășurat mai multe întâlniri online cu membrii echipei de proiect,
iar în perioada 17-21 mai 2021 a avut loc ultima întalnire de proiect la care au participat 8
cadre didactice și 30 de elevi, activitățile proiectului, organizate de școala parteneră din
Italia, au avut loc online. La finalul lunii august, coordonatoarea proiectului, prof. Iulia
Ciolan a completat datele necesare în Mobility Tool pentru redactarea raportului final.

43
2. Proiectul Erasmus+ 2019-1-SK01-KA229-060628_5, Put Me In A Fairytale, a început la data
de 1 septembrie 2019 și se va încheia în 31 august 2022. Coordonatoarea proiectului,
doamna profesoară Alina Dulău, a participat la întâlniri online cu partenrii de proiect.
3. Proiectul Erasmus+ 2019-1-ES01-KA229-064031_5, Greener Together, Greener For Our
Future, are perioada de implementare 1.09.2019-31.08.2022. Coordonatoarea proiectului,
doamna profesoară Laura Staicu, a participat la reuniuni virtuale cu partenerii de proiect.
4. Proiectul Erasmus+ 2020-1-LT01-KA229-077958_2 , Nature’s Safety: no more Selfishness, a
debutat în data de 1.09.2020, inițial pentru o perioadă de 24 de luni, dar din cauza
pandemiei, acest proiect a fost prelungit cu încă un an, prin urmare se va încheia în
31.08.2023. Managerul acestui proiect este doamna prof.înv.pr Mirela Bălău, iar
coordonatorul proiectului este dna prof. Iulia Ciolan.
În acest an școlar au avut loc mai multe întâlniri online cu elevii și cu echipa de proiect din
fiecare țară. Au participat elevi din clasa a VI-a A, a VII-a B și a VII-a A. Logo-ul propus de
școala noastră a fost declarat câștigător și a devenit astfel logo-ul oficial al proiectului.
În luna mai, au avut loc întâlniri online în cadrul cărora elevii i-au cunoscut pe colegii lor
din țările partenere, am prezentat informații despre țara noastră, orașul natal și școala
noastră. Am folosit PPT-uri, filmulețe, imagini din timpul activităților școlare și s-au
discutat modalități de protejare a mediului.
Acest proiecte Erasmus+, implementate în școala noastră, oferă elevilor, dar și profesorilor
oportunitatea de a-și dezvolta competențele de comunicare, de cooperare și muncă în
echipă, de descoperire a unor elemente de cultură și civilizație, de a utiliza metode noi în
predarea și consolidarea noțiunilor referitoare la drepturile omului și drepturile copilului
și de a-i învăța pe elevi să fie toleranți și să accepte diferențele culturale.

RAPORTUL ACTIVITĂȚII CU PĂRINȚII (CRP)

Legătura familie–școală se păstreaza și există prin sprijinul acordat școlii de Consiliul


reprezentativ al părintilor, care are următoarele atribuții:
- sprijină conducerea școlii la intreținerea, dezvoltare și modernizarea bazei
materiale a școlii;
- sprijină învățătorii și diriginții claselor în activitatea de cuprindere la cursuri a
tuturor elevilor de vârstă școlară și de imbunătățire a frecvenței școlare;
- sprijină conducerea școlii în activitatea de consiliere și orientare socio-profesională
sau de integrare a absolvenților;
- sprijină învățătorii și diriginții în activitatea de organizare și desfășurare a unor
activități extracuriculare;
- participă la dezbateri pe teme pedagogice privind educarea elevilor și mobilizează
participarea în masă a tuturor parinților elevilor școlii.
În anul școlar 2020-2021, Consiliului Reprezentativ al Părinților și-a propus și a
realizat următoarele:

I. PROBLEME ORGANIZATORICE

1. Organizarea comitetelor de părinți pe clase, prin organizarea ședințelor cu părinții, la


început de an școlar, alegerea președintelui CRP.
2. Discutarea și aprobarea planului managerial al CPR pe anul școlar 2020-2021.
3. S-au organizat semestrial lectorate cu părinții claselor CP-VIII, online sau cu prezență
fizică.
4. Părinții elevilor claselor a VIII-a au luat la cunoștință de "Metodologia de organizare și

44
desfășurare a Evaluarii Naționale 2020-2021".

II. FORME DE COLABORARE ÎNTRE FAMILIE ȘI ȘCOALĂ

1. Comitetul de părinti s-a implicat în supravegherea elevilor atât în activitățile școlare, cât
și a celor din timpul liber al elevilor.
2. În ședințele semestriale s-a analizat situația disciplinară și la învățătură și s-a insistat pe
ridicarea nivelului performanțelor la învățătură și îmbunătățirea disciplinei elevilor.
3. S-au discutat cazurile de indisciplină și s-au propus măsuri de remediere a situațiilor
apărute.
4. Părinții din fiecare clasă au fost solicitați să acorde sprijin activității administrativ-
gospodărești din școală și de respectarea a regulilor igienico-sanitare în contextul
pandemiei de SARS-COV-2.
5. Începând din data de 26.10.2020, odată cu intrarea în starea de urgență și începerea
cursurilor online, legătura s-a pastrat cu părinții și elevii prin intermediul orelor de curs și
a întâlnirilor desfășurate online, pe platformele GOOGLE CLASSROOM și MEET.

III. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE

1. S-au organizat ședinte online cu părinții elevilor cls. a VIII-a în vederea informării lor
asupra nivelului de pregătire al elevilor și în ceea ce privește susținerea Evaluarii Naționale
și înscrierea lor la licee.
2. Comitetul de părinți din fiecare clasă a colaborat cu școala în direcția asigurarii
frecvenței la cursurile online și față în față a elevilor, în menținerea tuturor elevilor la ore,
combaterea abandonului școlar și în organizarea și desfășurarea tuturor activităților
planificate.

DIRECTOR,
Prof. Popa Monica Adriana

45

S-ar putea să vă placă și