Sunteți pe pagina 1din 7

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învățământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET


1.2.Facultatea PSIHOLOGIE ŞI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, BRAȘOV
1.3.Departamentul  PSIHOLOGIE ŞI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, BRAȘOV
1.4.Domeniul de studii ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
1.5.Ciclul de studii LICENŢĂ
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI
1.6.Programul de studii/Calificarea
PREȘCOLAR

2. Date despre disciplină

2.1.Denumirea activității PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR II


2.2. Codul activității PSE_Bv/PIPP/2/3/07
2.3. Titularul activităților de
curs
2.4.Titularul activităților de Lect. univ. dr. Cornea Gabriela
seminar
2.5. Anul de studiu II 2.6.Semestru 3 2.7.  Tipul de CV 2.8.Regimul activității DS
l evaluare 3

3. Timpul total estimat 


3.1 Număr de ore pe 4 3.2 din care: - 3.3 seminar/laborator 4
săptămână curs
3.4 Total ore din planul de 56 3.5 din care: - 3.6 seminar/laborator 56
învăţământ curs
Distribuţia fondului de timp Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20
Pregătire teme, referate, portofolii – lucrări de proiectare didactică, proiecte de activitate, material 20
didactic, fișe de lucru, fișe de evaluare, etc.
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi -  -
3.7 Total ore studiu individual 44
3.8 Total ore pe semestru 100
3.9 Număr de credite 4

4. Precondiţii 
4.1 de curriculum Noţiuni, principii de organizare, teorii ştiinţifice din teoria educației, teoria și
metodologia curriculumului

4.2 de competenţe Operarea cu noţiuni ştiinţifice de specialitate, de diferite grade de generalitate, în


contexte diferite.
5. Condiţii 
5.1. de desfăşurare a
cursului
5.2. de desfăşurare a  Lectura bibliografiei recomandate 
seminarului/laboratorului  Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate 
 Participare activă
 În perioada stării de alertă seminariile se desfășoară online pe
platforma meet.google.com
6. Competenţele specifice acumulate

C2.1 -Transpunerea în practică a cunoştinţelor privind etapele metodologice de realizare a activităților


profesionale
Competenţe

specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul preșcolar


C2.2 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în realizarea
activităților  instructiv-educative din învăţământul preșcolar
C2.3 Aplicarea principiilor şi metodelor didactice specifice activităților  cu preșcolarii
C2.4 Evaluarea eficacităţii strategiilor utilizate şi a impactului lor asupra şcolarilor mici /preşcolarilor
prin raportare la standarde şi obiective enunţate în documentele curriculare.
C2.5 Realizarea activităților  instructiv-educative care să respecte şi să ilustreze principiile şi
metodologiile specifice didacticilor aplicate în învăţământul preșcolar
Competenţe

CT1 Cooperarea eficienta in echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfasurarii


proiectelor si programelor din domeniul științelor educației.
transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al Aplicarea principiilor şi a metodelor didactice în acticităţile de predare-


activității învăţare-evaluare a conţinuturilor specific domeniului experențial/ activității
școlare din învățământul preşcolar; obiectivul se consideră atins dacă
studenţii realizează adaptările necesare la contextul psihopedagogic şi
didactic în care conţinutul ştiinţific este selectat, prelucrat şi transmis
copiilor. 

7.2Obiectivele specifice: Până la sfârşitul perioadei de practică didactică efectivă în grădiniță/școală,


studenţii vor fi în măsură:
 să stabilească datele necesare proiectării activităților de probă
cuprinse în unitatea de învăţare repartizată, urmărind parcurgerea
următoarelor etape: profesorul îndrumător, disciplina, clasa, subiectul
activitatei, sistemul de activitate – analiza curriculumlui şcolar,
identificarea obiectivelor de referință /competenţelor specifice,
diagnoza nivelului de pregătire al copiilor, formularea obiectivelor
operaţionale, anticiparea activităţii instructiv-educative;
 să valorifice cunoştinţele socio-psiho-pedagogice şi metodice
dobândite în adoptarea  strategiilor didactice adecvate (metode şi
procedee, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii
copiilor, tratare diferenţiată, modalităţi specifice de evaluare); 
 să utilizeze metodele şi mijloacele de învăţământ în concordanţă cu
obiectivele urmărite, dar şi în funcţie de situaţia de învăţare concretă;
 să realizeze activitatea didactică, având în vedere acţiuni de
evaluare continuă în scopul perfecţionării activitatei pe parcursul
derulării ei (elemente de conexiune inversă);
 să (auto)aprecieze / să (auto)evalueze, pe baza unor criterii
riguroase, activitățile desfăşurate;
 să propună variante metodologice posibile, prin care activitățile pot
fi eficientizate.

8. Conţinuturi

8.1 Curs – nu e cazul

8.2 Seminar / Practică pedagogică efectivă Metode de predare, recomandări Observaţii


metodice
Instructaj privind activitatea de practică didactică
conform curriculum obligatoriu: Săpt.1-2, 
- organizarea grupelor/subgrupelor, prezentarea 4 ore/ săpt.
profesorilor mentori;
- programul de activităţi săptămânale şi al
regulamentului de ordine interioară; Instructajul
- prezentarea obligaţiilor privind activitatea studenţilor
practicanţi, a profesorului mentor şi al coordonatorului Demonstraţia
din universitate;
- familiarizarea cu cerinţele din Caietul de practică
pedagogică, 
- planificarea susţinerii activităților din unitatea de
Conversaţia
învăţare, pentru fiecare student, minim două activităţi; 
- familiarizarea cu criteriile de evaluare a proiectului
didactic, din perspectiva respectării structurii şi a
Activitatea de proiectare integrata
criteriilor de activitate pentru necesarul activităților,
trebuie să aibă minim 2 ore, respectiv
care urmează să fie predate, în cadrul acesteia; 
studentul practicant trebuie să
- completarea documentelor necesare pentru realizarea
proiecteze şi să predea două tipuri de
portofoliului de practică.
activitate, la alegere: 
1. activitate de dobândire de cunoştinţe
sau activitate mixtă;
2. activitate de formare de priceperi şi
deprinderi  sau activitate mixtă;
3. activitate de evaluare.
Discutarea şi corectarea cerinţelor din Caietul de Metoda lucrărilor practice Săpt.3-5, 
practică pedagogică. 4 ore/ săpt.
Sunt valorificate şi tehnicilor de studiu
independent (inclusiv a TIC)

Activităţi de proiectare curriculară şi predare: 2


proiecte didactice
1. activitate de dobândire de cunoştinţe sau activitate Demonstraţia, exerciţiul Săpt.6 
mixtă; metoda lucrărilor practice 4 ore/ săpt.
2. activitate de formare de priceperi şi deprinderi  sau
activitate mixtă; Sunt discutate și analizate cel puțin:
3. activitate de evaluare Proiectul unei teme anuale integratoare,
Numărul activităților predate poate varia, în funcţie de un proiect de activitate integrată,  două
nr. orelor repartizate prin planificarea anuală pentru proiecte de activitate
unitatea de învăţare la care se întocmeşte proiectul atent
elaborat, respectând structura şi criteriile de activitate.

Corectarea întocmirii celor două proiecte didactice Metoda lucrărilor practice Săpt.7
4 ore/ săpt.
Sunt valorificate şi tehnicilor de studiu
independent (inclusiv a TIC)

Susţinerea activităților practice, în conformitate cu Săpt.8-13


planificarea acestora în cadrul temei anuale Exerciţiul 4 ore/ săpt.
integratoare; discuţii de analiză şi autoevaluare după Activitate practică 
fiecare activitate. 
Completarea portofoliului de practică cu proiectele
didactice corectate, cu resursele didactice utilizate în
activitate; cu fişe de lucru, probe de evaluare, copii după
câteva lucrări ale copiilor, fişele de evaluare a
profesorului mentor.

Colocviu  Săpt.14
Studentul va prezenta Caietul de practică pedagogică şi Colocviu 4 ore/ săpt.
Portofoliul de practică, după cum urmează:
Caietul de practică pedagogică va include:
I. Practica pedagogică observativă 
- Grila de observare a comportamentului cognitiv al
copiilor
- Grila de observație a comportamentului social al
copiilor 
- Fișa de analiză a proiectului/ planificării anuale/
semestriale 
- Fișa de analiză a unui proiect didactic 
- Fişa de observaţie a activităţii didactice
- Fişa de observare a comportamentului didactic
II. Practica pedagogică activă 
- Susținerea a două activități didactice 
- Proiectele didactice pe baza cărora s-au susținut cele
două activități didactice (2 proiecte didactice)

Portofoliul de practică va include:


- Planificarea anuală (Anexa 1 la Caietul de practică
pedagogică) (întocmită de îndrumătorul de practică -
copie xerox); 
-Planificarea săptămânală (Anexa 2 la Caietul de
practică pedagogică) (întocmită de îndrumătorul de
practică - copie xerox) (planificarea realizată pentru un
proiect tematic); 
- 3 Fișe de asistență (Anexa 3 din Caietul de practică
pedagogică) la activitățile susținute de mentorul de
practică 

Bibliografie:

1. *** MECT, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (2008), Curriculum pentru învăţământul preşcolar,
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/progr_pre/TT/Curriculum%20pentru%20invatamantul%20prescolar
%203%20%E2%80%93%206-7%20ani.pdf
2.  Bocoș, M.-D. (2016), Instruirea interactivă. Iași: Polirom, 
3. Jeder, Daniela, coord. 2017, Elemente de didactica aplicata in invatamantul prescolar, EDH
4. Gomoescu, M.; Todor, O. (2019), Caiet de practică pedagogică, Editura Universității Transilvania, Brașov 
5. Preda, V. (coord.) (2009), Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Craiova, Editura
Gheorghe-Cârţu Alexandru
6. Ulrich, C. (2016), Învățarea prin proiecte. Ghid pentru profesori, Iași: Polirom

9. Coroborarea conţinuturilor activității cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Discutarea conţinutului activității şi a cerinţelor privind dobândirea competenţelor profesionale şi


transversale stabilite pentru ocupaţia de profesor de gimnaziu şi de profesor de liceu cu specialişti
care au lucrat / lucrează la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi la COR (Codul Ocupaţiilor din
România);
 Conţinuturile activității contribuie la dobândirea competenţelor solicitate de funcţiile didactice:
director de şcoală, director CCD, inspector şcolar;
 Conţinuturile activității corespund nivelului de aspiraţii al studenţilor şi al reprezentaţilor
comunităţii locale.

10. Evaluare: 
Evaluarea finală constă în prezentarea orală a portofoliului personal de practică şi a conţinutului Caietului de
practică pedagogică, respectiv a elementelor reprezentative din activităţile desfăşurate.

Tip 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 10.3


activitate evaluare Pondere din
nota finală
10.4 Curs - - -
10.5 Săptămânal:
Seminar Implicarea în discuţiile de analiză a activităților  predate Observare sistematică -
/laborator şi a celorlalte activităţi la care studenţii  au participat discuţii,
sau la care s-au implicat în organizare. microdezbateri,
conversaţia de
verificare
Disciplina nu are evaluări pe parcurs. Activitățile de
evaluare sunt de tip formativ, precum corectarea
întocmirii lucrărilor de proiectare didactică, având Metoda lucrărilor
ca repere :  practice
-optimizarea strategiei didactice proiectate;
-stabilirea coerenţei între formularea obiectivelor
operaţionale cu conţinuturile informative şi cu
itemii/sarcinile de evaluare pentru  activitățile /
activitățile care urmează a fi predate.
-descrierea metodelor aplicate în desfăşurarea
activităților care urmează a fi predate; 
- corelarea sarcinilor de învăţare cu timpul alocat; 
-diferenţierea gradului de dificultate al acestora în
funcţie de etapa activitatei - dirijarea învăţării sau etapa
de fixare, retenţie şi transfer; 
-acordarea feedback-ului ;
- monitorizarea activităților  individuale / de grup, etc.

10.6 Standard minim de performanţă

Criterii pentru obţinerea notei 7(şapte): 


Caietul de practică pedagogică va conţine minim:
I. Practica pedagogică observativă 
- Grilă de observație a comportamentului cognitiv al copiilor (1 grilă) 
- Grilă de observație a comportamentului social al copiilor (1 grilă) 
- Fișa de analiză a proiectului/ planificării anuale/ semestriale (o fișă) 
- Fișa de analiză a unui proiect didactic (1 fișă) 
- Fişă de observaţie a activităţii didactice (1 fișă) 
- Fişă de observare a comportamentului didactic (1 fișă) 

II. Practica pedagogică activă 

- Susținerea a două activități didactice 


- Proiectele didactice pe baza cărora s-au susținut cele două activități didactice (2 proiecte didactice)

Portofoliul de practică va include minim:


- 3 Fișe de asistență (Anexa 3 din Caietul de practică pedagogică) la activitățile susținute de mentorul de
practică 

Criteriile de evaluare sunt următoarele: 


- portofoliul de practică este organizat conform recomandărilor din Caietul de practică pedagogică;
- studentul îşi prezintă portofoliul şi conţinutul Caietului de practică pedagogică coerent şi în concordanţă cu
structura solicitată;
- studentul aduce dovezi concludente ale activităților  derulate la clasă pe baza elementelor din portofoliul
prezentat
- studentul motivează alegerea competenţelor şi corelarea lor cu activităţile de învăţare, formularea obiectivelor
operaţionale, a strategiilor didactice folosite pentru atingerea obiectivelor, a tehnicilor de evaluare utilizate în
vederea testării atingerii obiectivelor; 
- studentul răspunde cu precizie la 3 întrebări legate de activitățile predate (ex.: «  Care a fost activitatea cea mai
interesantă /atrăgătoare pentru elevi? Cum a fost organizat colectivul de elevi pentru a realiza o anumită
activitate de învăţare? Care au fost elementele de feedback utilizate? », etc.);
- studentul indică cel puţin o direcţie de dezvoltare personală şi profesională (ex.: « Îmi propun să ... »);
- studentul oferă concluzii pertinente referitoare la activităţile derulate cu elevii (ex.: « Cel mai dificil aspect al
aplicării a fost ... »; « Cel mai uşor mi s-a părut să ... »)
- studentul propune variante metodologice posibile, prin care aplicaţiile și intervențiile metodice pot fi
optimizate.

Pentru nota 10  toate criteriile trebuie să fie satisfăcute.

Semnătura titularului de curs, Semnătura titularului de seminar,


Lector univ. dr. Gabriela Cornea Lector univ. dr. Gabriela Cornea

Data avizării în departament Semnătura directorului de department


30.09.2021 Conf. univ. dr. Adina Babonea

S-ar putea să vă placă și