Sunteți pe pagina 1din 122
ALEGERI LOCALE NOI 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL privind totalizarea rezultatelor votarii la alegerea primarului municipiului Balti intocmit de Consiliul electoral al circumscriptiei electorale municipale BAlfi nr. 2 in conformitate cu art. 29, 64, 143 si 145 din Codul electoral, consiliul electoral al circumscriptiei a stabilit {a | Numérul de alegitori inclusi in listele clectorale de baz * 71217 7/7 le b | Numirul de alegitori inclugi in listele clectorale suplimentare Plo DI. oi? ly ¢ | Numarul de alegitori care au primit buletine de vot** = (esa+b); (2d) _{L413 13 16 | Numirul de alegitori care au partieipat la votare D13l3l¢ 1212 |_| (d=f+h) - - = : € | Citra ce reflecta diferenfa dintre numérul buletinelor de vot primite de | ]—> alegatori si numérul alegitorilor care au participat la votare (e=e-d) [L712 12 12 121 2 F | Numairul buletinclor de vot declarate nevalabile (F=d-h) 5 L__Lbutetinete extrase din uma de vot si declarate nevalabile) 21412 |\¢ |7 | 2)) | Numirul total de voturi valabil exprimate sTa la ] BY (h=glige+g3+g4tgs+g6+g7+...g11) 2lzialel/|a ‘Numérul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare (i=c#) 7101213 |S] 7 Numérul buletinelor de vot neutilizate sf anulate™™ mei (inclusiv buletinele de vot completate gresit si anulate) A128 | 712 IZ *Numrul de alegitor inclu Iistle electorate de baz trebuie si fe denis cu cal dn procesul-verbal paivind pegireasejck 4 votare pont aleger **Numsnil de alegitori care au primitbuletine de vot tcbuie si fe identc eu numirl de aleitor ca electoral la prinieabutetinuui de vt La numarul buletinelor de vot netilicate si amulate nu sei Verificati corectitudinea intocmitii procesului-verbal dupa urmatoarele formule: wu semnat in listele iclud buletinele de vot declarate nevalabile, eSatby cd; dofth; e=c-d; fod-h; hegl +p2+g3+g4+rg5+g6rg7+...g11; iced joie. g Concurentii electorali in ordinea inscrierit in buletinul de vot oes cae at PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL ACTIUNE sisouarirater [IZ 1214 141719 ® | paxripu.rouimic paRnibUL acass consreum eurora paces |[2 [2 To 12 T7T3| 8 PARTIDUL POLITIC RARTDUL eNTTATII NATIONALE" olelel7{sl7 | a CANDIDAT INDEPENDENT 21214171517 #5 | wocuneecroraL at comungriorsisoctatistiton |L2LZTZTZ ws PARTIDUL LIBERAL ___ |e let917 # | parnpurpoumeraniputoawennor wunen —_|L21212 Ta]@ 12 | parnputeatmommocbover | LAI2T2TZ 1718 ” PARTIDUL POLITE? SORE 2vislavis 0 PARMDUL POLITIC.NOr alal2lalél2 ail PARTIDUL POLITIC MOLLOVINES ,AI NOSTRI" Zl2\a\7\2)\4 Walabile /nevalabile) in conformitate en art. 147 din Codul elstorl alegerilese considers _ arabe dp in conformitate cu art, 143 alin, (2) $i art. 145 alin, (1) din Codul electoral, primar este ales: ‘Numele gi premumele primarului ales Denumirea partidului sau a altei organizatit social-politice electoral, candidati: fn cazul in care nici un candidat nu intruneste mai mult de jumatate din numirul de voturi valabil exprimate, vor fi inclusi in buletinul de vot Ia al doilea tur de scrutin, conform art. 145 alin. (2) din Codul | Gaubee Marina Nr. Numele si prenumele Denumirea partidului sau a altei organizatii dio candidatilor social-politice Tnetidul Bht0 ,, Sov” Higovi sir Méecolat reantlidled (niltpeatert ‘Numele si prenumele Sexul en Semnatura Presedintele Seeiliup oe male fi Vicepresedintele Yoana se Seed poelir = Dofaon Seeretarul Leptedan Botra. F BoP Membrii consiliului electoral de circumseri Sexul Numele gi prenumele Semnatura @IF) dultrine Sevpin Bo) Cres Bolen Ciel a TE Gambue tnaleer B Hels Sha. a E LN = AMitsae Serpe fie Zot. heey 28 noiembrie 2021 ora 27 min 22 ALEGERI LOCALE NOI 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL privind rezultatele numaririi voturilor Ia alegerea primarului_ municipiului Balti BS: Z intocmit de Biroul electoral al secfici de votare 204. ALL nr, ZX In conformitate cu art. 33, 61-63, 143 din ‘odul electoral, consiliu! electoral al circumscripfici a stabilit: a] Numirul de alegiitori inclugi in listele electorale de bazi * 7171s b | Numarul de alegatori inclusi in listele electorale suplimentare 7 Pleo ly ¢ | Numirul de alegitori care au primit buletine de vot*™* Al Sle (cTo] a si numarul alegatorilor care au participat la votare (e=c-d) £ 7 | f | Numarul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h) tle lela (buletinele extrase din urna de vot gi declarate nevalabile) (ee Numiérul total de voturi valabil exprimate - u-gltgeig3p4+p5+g6g74...811) : 2131314 i ae buletinelor de vot primite de biroul electoral al seotiei de volare ADRAC ict) —_ = ; | Numérul buletinelor de vot neutilizate gi anulate™** G=i-e) + | Cinclusiv buletinele de vot completate gresit gi anulate) (AAP Ars *Numirul de alegitoriinclug in Fistele electorale de baz trebuie si fie identie cu cel din procesul-verba privind pregitirea secfici de votare pentru aleger “#Numarul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie s8 fie identic cu mumfrul de alegitori care au semmat in listele «lectorale la primirea buletinului de vot =*La numaral buletinelor de vot neutilizate si anulate nu se includ buletinele de vot dectarate nevalabile. Verificati corectitudinea intocmirii procesutui-verbal dupa urmitoarele formule: Sats eed dfs d-h; h=gl+g24 g¥ig4igS+p6+g7+..e11; inet: jebe. 2 Concurentii electorali in ordinea inserierit in buletinul de vot pemareldevoiny " valabil exprimate MARCOCI BORIS ANOLE 81_| paRTIDUL POLITIC ,PARTIDUL ACTIUNE SI SOLIDARITATE” ele | 5 |7 2 STRACIUC ION ole PARTIDUL POLITIC PARTIDUL ACASA CONSTRUIM EUROPA ,PACE” e BURDUJA MAXIM BY PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL UNITATH NATIONALE” Ao GRIGORISIN NICOLAI et : CANDIDAT INDEPENDENT 210 s NESTEROVSCHI ALEXANDR 5 e BLOCUL ELECTORAL AL COMUNISTILOR $I SOCIALISTILOR OLE TULBURIIVAN 5 ss | PARTIDUL LIBERAL | Ple z GHELICI FIODOR Dlelelo c __PARTIDUL POLITIC PARTIDUL OAMENILOR MUNCIL Le CHIRILCIUC NICOLAE, | 7 | 38 PARTIDUL ,.PATRIOTI MOLDOVE!" : \ldlelel7 TAUBER MARINA 7 3 e| PARTIDUL POLITIC ,SOR” Af \5 13 DACHI VLADIMIR ala g10 PARTIDUL POLITIC .NOI” ojo | ale FIODOROVA DARIA 5 ail PARTIDUL POLITIC MOLDOVENESC , ALNOSTRI” 2jel ‘Numele si prenumele Semnatura BR) Presedintele Lf. Li&eo- Tz Megeedecr Vicepresedintele ec LLL. B z Seeretarul L302 he FurtBga | ALEL LL Membrii biroului electoral al sectiei de Je votaye: emnaitura Numele gi prenumele aa Bee leca yr a LUE He LLIB LLP fe Brit J 2 Cee Z Y LIP 27 Derick | F OL ft LULL. LA? eo | FE Data 51 ora intocmirii procesului-verbal 7 noiembrie 2021 ora 24. min ZO. ALEGERI LOCALE NOI 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea primarului_ municipiului Balti a ‘intocmit de Biroul electoral al sectiei de votare ccc folly am in conformitate cu art, 33, 61-63, 143 din Codul electoral, consiliu! electoral al circumscripfiei a stabilit: { a] Numairul de alegitori inclugi in listele electorate de bazi * 7 5 a legitori inclugi in listele clectoral I PAEAEAE’ b | Numarul de alegatori inclusi in listele electorale suplimentare | Pe Te || ¢ | Numérul de alegatori care au primit buletine de vor™* I ale (csatby; (2d) a1 [| Numirul de alegitori care au participat Ia votare PIAS (d=f+h) 1713 6 | Cif co reflet diferenja date numérl buletineor de vot primitedealeaiion | 77 pT ayo si numirul alegitorilor care au participat la votare _ - f | Numéral buletinelor de vot declarate nevalabile oe lee (buletinele extrase din uma de vot si declarate nevalabile) (1 7 , | Numirul total de voturi valabil exprimate 7 - : n| 717 f ” | (u=gl +g gigi gsi g6+g7+...g11) 7 Clavie. ‘Numarul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare ale (izes) _ = = ; | Numirul buletinelor de vot neutilizate si anulate™™* G=i-e) 5 | Ginclusiv buletinele de vot completate gresit si anulate) AAS *Numarul de alegitor’inclusi in listele electorate de baza trebuie si fie identie cu cel din procesul-verbal privind prewitrea sectici de votare pentru alegei "*Numirul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie s8 fie identic eu numarul de alegitori care au sernnat in list electorale la primirea buletinului de vot **"La numArul buletinelor de vot neutilizate si anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile. Verificaji corectitudinea intocmirii procesului-verbal dup urmatoarele formule: exath; 2d; deft; exe-d; fed-h; h=glig?+p3+g4+gS+g6+g7+. gl zg | Concuren{ii electorali in ordinea inscrierii in buletinul de vot aan eae al | PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL ACTIUNE St SOLIDARITATE” a8 OWI el | pawmput nouimc paRribut ACSA CONSTRUIM EUROPA PACE" w1e|2t 4 8 PARTIDUL POLITIC RAAB DL GTP ATI NATIONALE” CW lvly [| “CORE NCOLAT PP 8 | mocusscronaLapcomuniginorsisociauisnitor LOLOL 14 ss PARTIDULLIBERAL owlWwlZ | &7 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL OAMENILOR MUNCI ele] e}s" 8 PARTIDUL PATRIOM MOLDOVET” oll? ® | PARTIDUL POLITIC SOR O7TAS |” PARTIUL POLITIC.NOT" TCO Lett PARTIDUL POLITICO: Al NOSTRI” (AVATAEZ Numele si prenumele Sexul Semnaity , 1g) (BR) ‘ Presedintele Liftegs — Atl vie t Kfe 5 gy 5 Vicepresedintele Cezecormario Fag fetitan E er Secretarul §— fecsodea — Cesar AOwcitte hieepioeo— Membrii biroului electoral al se« de votare: Sexul _ Numele si prenumele a ‘Semnipura loweeete ‘Vitalie. ZL Vikotew — Suase_ Z Zz Gow Chenmacl’e poe Teo r ~— Wh DOLL o_ ouef K abuto Veckewtres 2 Greeks (ol je. Dee fre Faia r- ey — 7 L4 _noiembrie 2021 ora XL min 9? Data gi ora intocmirii proc, ee LS. PUBL ALEGERI LOCALE NOT 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL privind rezultatele numérarii voturilor la alegerea primarului: municipiului Balti intocmit de Biroul electoral al sectiei de votare__ 2244). nr. in conformitate cu art. 33, 61-63, 143 din Codul electoral, consiliul electoral al circumscriptiei a stabilit: a | Numérul de alegatori inclugi in listele electorale de bazi * 71D T 'b | Numarul de alegitori inclusi in listele electorale suplimentare PID le P ¢ | Numérul de alegitori care au primit buletine de vot™* al D (esa+b); (2d) AAAS @ | Numarul de alegitori care au participat la votare | (d=f+h) _ ___| D| B15 €| Cifta ce reflect diferenjadintre numirul buletinelor de vot primite de alegiton | - ST] | D)] si numérul alegatorilor care au participat la votare (e=e-d) : £ | Numarul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h) (buletinele extrase din urna de vot gi declarate nevalabile) a Elelel? Numirul total de voturi valabil exprimate 5 (h=gl+g2+93+g4+g5+g6+g7+...g11) A4|3|7 ; tet Eee cal eco secfiei de votare PldTy ized - |! | ;, | Numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate™** G=i-e) | (inclusiy buletinele de vot completate gresit si anulate) DAA] *Numirul de alegitori inclusi in Tistele electorale de baz trebuie si fie identie eu eel din provesul-ver de votare pentru alegeri. ‘**Numarul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numarul de alegitori eare au semnat in lstele electorale la primirea buletinului de vot. ‘La numérul buletinelor de vot neutilizate si anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile. Verificati corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupa urmatoarele formule: eSatb; ced; d=fth; e=c-d; f=d-h; h=gl+g2+p3igdteS+g6rp7+...g115 isetjs jei-e. i privind pregitirea secfiei g _Coneurentielectoraltin ordinea inserieri in buletinul devot | oe 81 | parTipUL POLITIC Spar IDUSAC TURE Slee Olle © | panripurouiricpaRriDUL ACASK CONSTRUIL EUROPA PACE" Lelalate 8 | PARTIDUL POL TERE NATIONALE” AMP a CANDIDATINDEPENDERT ele 8 | procunnectoraLaLcomunigriLok ssoctanismnor —_|L2T@.3T9 a6 PARTIDUL LIBERAL AL " PARTIDUL POLITIC PARTIDUL OAMENILOR MUNCH AVA a | PARTIDUL -PATRIOMMOLDOVED [alel2T? » PARTIDUL POLITIC SOR” 2171513 wo PARMDUL POLITIC NOM ZOTO eu PARTIDUL runic MOLDOVENESE wALNOSTRI” rararg Presedintele Vicepresedintele Secretarul Numele si prenumele Yuneniup he Membrii biroutui electoral al sectiei de votare: Sexul (BIF) ‘Numele gi prenumele Aiiberae Wo Yorana MEO NA ber Dendini Gargne Gist Wd UM IY. Data si ora intocmirii procesului-verbal oF soiembrie 2021 oma LP rnin ALEGERI LOCALE NOI 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL privind rezultatele numararii voturilor la alegerea primarului_municipiului Balti ‘intocmit de Biroul electoral al sectici de votare_srcen LLY" ar. 2/9 in conformitate cu art, 33, 61-63, 143 din Codul electoral, consiliul electoral al circumscripfiei a stabilit: a | Numérul de alegitori inclugi in listele electorale de bazi * MONA b | Numarul de alegitori inclugi in listele electorale suplimentare vlo 7] oO | e | Numarul de alegitori care au primit buletine de vot™ Ts (csatb); (2d) : ¢. SIFIP. [a | Numarul de alegitori care au participat la votare FTP (d=f+h) P\3\A\P e€ | Ciffa ce reflecta diferenta dintre numarul buletinelor de vot primite de alegitori umitul alegétorilor care au participat la votare (e=¢e-d) ‘Numérul buletinelor de vot declarate nevalabile (F=d-h) Ylelelo | a el#]| |_| (buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) t ‘Numiirul total de voturi valabil exprimate 7 STS _ (h=gl+g2+g3+g4t+g5+g6+p7+...g11) : VARAARZ ; | Numérul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secjiei de votare ile i} ne IZ |2 | Als __| ect) | ; | Numrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate™™* G=i-e) ale le Te * | Ginclusiv buletinele de vot completategresit si anulate) 216 | | *"Numaul de alegitoriinclus in listele electorale de baza trebuie si fie iden de votare penta alegeri **Numirul de alegatori care au primit buletine de vot trebuie s& fie identic cu numérul de alegitori care au semnat in listel clectorale la primirea buletinului de vot. "La numa inelor de vot neutilizate si anulate nu se includ buletinele de vot dectarate nevalabile Verificafi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupa urmatoarele formule: ‘eu cel din procesul-verbal privind pregitirea sesfici esaths cody gltg2rgsied eS te6re7+...g1Ts tects joie. g Concurenfii electorali in ordinea inscrierii in buletinul de vot anne al PARTIDUL POLITIC, PARTIDUL ACTIUNE St SOLIDARITATE® ol 2|4|7)) #2 | pampuL pouitic PARTIDUL ACASK CONSTRUIM ELROPA ,PACE* elelele 8 _PARTIDUL POLITIC:PARTIDUL UATPATINATIONALE" 2le@\eale 2 __GANDIDATINDEPENDENT al Az [3 [#5 | nrocursuuctoraLaLcomuNiinorstsocianisrion —_|L2L2[4|7 ss PARTIDUL LIBERAL lalzIeT7 | 87 PARTIDU 1 POLITIC PARTIDUL O° aENILOR MUNCTI LALA Ls PARE RON Sev ZlalelF L® PAETIBUL PoLaTceore {lel4I¢Ts4| aaa PARTIDULPOLITICANOP allele - PARTIDUL POLITIC MOL DOVENESC ,ALNOSTRI 21 al eic Presedintele Vicepresedintele Seeretarul Sexul Numele si prenumele ‘Semnatura (BIF) 2 Z Wa biroului electoral al secti ekul Semnatura (BIF) Zz Moe. He ee Hf PT : eee lek ET poiembrie 2021 ora 24 min_2? ALEGERI LOCALE NOI 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL ind rezultatele numararii voturilor Ia alegerea primarului municipi pr intocmit de Biroul electoral al seetiei de votare_ AZZ. in conformitate cu art. 33, 61-63, 143 din Codul electoral, consiliul electoral al circumseriptici a stabilit: a | Numiirul de alegiitori inclusi in listele electorale de bazi * ] |b | Numérul de alegiitori inclusi in listele electorale suplimentare ¢ | Numiirul de alegatori care au primit buletine de vor™* (sat); (Cd) 0 D 2 d | Numirul de alegitori care au participat la votare D 2 BS (d=f+h) € / Cifra ce reflect diferenta dintre numérul buletinelor de vot primite de alegatori si numarul alegatorilor care au participat la votare (e=e-d) f | Numarul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h) (buletinele extrase din uma de vot si declarate nevalabile) SISIS gy N Numiéarul total de voturi valabil exprimate h ” | (h=gl+g2+g3+g4+g5+-g6+g7+...g11) : e IC" ; | Numtirul buletinelor de vot primite de biroul electoral al seefici de vorare DLFALPIO (isc+j) ; | Numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate™ Gzi-e) DIAL + | Ginctusiy buletinele de vot completate gresit si anulate) I *Numarul de alegitor inclsi in stele electoral de baza trebuie st ie idence cal din proceal-verbl privind pregitrea set de votare pentru aleger *+Numirul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie 88 fe identic eu numirul de slegtori care au semnat in listele electoral Ia primirea buletinulu de vot. ‘La numdul buletinelor de vot neutilizate si anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile Verificati corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupa urmitoarele formule: eSath; cds d=fth; e=e-d; fad-h; hogl +g2+p3+g4tg5+g6+g7+...gl 2 Concurenti electoral in ordineainsrieil n buletinul de vot Sauna eae al PARTIDUL POLITIC ,PARTIDN AC TUNE $f SOLIDARITATE" (LAST 71 | ® | pawmipUL po.itic aRTIDUL ACASK CONSTRUIM EUROPA PACE" IIA0|O 8 PARTIDUL POLITIC ,PARTIDULUNIFATII NATIONALE 210 a CANDIDATINDEPENDENT TIO [8 BLOCUL ELECTORAL AL COMUNISTILOR fr SOCIALE TILOR AA L IF. 86 _ PARTDUL LIBERAL (TAT a PARTIDUL POLITIC PARTIDUL OAMENILOR MUNCIL AD a 2 8 PARNIDUL ,PATRIOMI MOLDOVE (a ° PARTIDUL POLITIC SOR” (271717 a PARTIDULYOLIM NO” TOA sit PARTIDUL POLIT MOL DOVENESE wALNOSTRI” WAAC Presedintele Vicepresedintele Seeretarul Numele si prenumele aa ite chin Viathemes B CxO BbLe (reeeceOUa geile t@. E Membrii biroului electoral al secfiei de votare: Numele gi prenumele on Semnatura ; : a) Ne seopscadia Ceatereng | f hb Shee, pga Geicdpeg bad : Mbit’ MALAAE A E BLEOCL. Li MCN Ma E Mili. FE e CeO 24 soiembrie 2021 on 24 min 5 ALEGERI LOCALE NOI 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL privind rezultatele numdrarii voturilor la alegerea primarului municipiului Balti 2 intocmit de Biroul electoral al sectiei de votare 222 OP LY or, “4 in conformitate cu art, 33, 61-63, 143 din Codul electoral, consiliul electoral al citcumscriptiei a stabilit: fa ‘Numirul de alegitori inclugi in listele clectorale de baz * Zeb | |b | Numaral de alegatori inciusi in listele electorale suplimentare a ada | ¢ | Numérul de alegitori care au primit buletine de vot*™* z (csa+b); (cad) 7 — all sly | Numérul de alegitori care au participat la votare Ae ies | (d=f+h) = e | Ciffa ce reflecti diferenta dintre numarul buletinelor de vot primite de alegatori | 5 si numarul alegitorilor care au participat la votare (e=e-d) GAAAE F | Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile TOL (buletinele extrase din uma de vot gi declarate nevalabile) ial 13 | Numérul total de voturi valabil exprimate are tg2tgi+e4+g5+g6+g7+...g11) 7 irul buletinelor de vot primite de biroul electoral al seofiei de votare 31215) (zen) — j | Nomaral buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** (j=i-c) 2 LPIA (inclusiv buletinele de vot completate gresit si anulate) *Numirul de alegitoriinclugiin istele eleetorale de baza trebuie si fi identic cu eel din procesul-verbal privind pregitirea seciei de votare pentru aleger **Numirul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie s8 fie identic eu numérul de alegitori care au semnat in lstele «lectorale la primirea buletinului de vot. ©*1.a numarul buletinelor de vot neutilizate si anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile. Verificati corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupa urmitoarele formule: _eSatb; cd; dofth; e=c-ds fed-h; h=gl+g2+g3+g4tgsig6tyT+.glly isetis ji ve. 2 Concurentii electorali in ordinea inserierii in buletinul de vot Numérul de voturi " valabil exprimate a MARCOCI BORIS matas B' | PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL ACTTUNE $I SOLIDARITATE” 2 fRACIUC ION DO 8° | PaTIDUL POLITIC PARTIDUL ACASA CONSTRUIM EUROPA ,PACE” e 2 BURDUJA MAXIM. IP lel PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL UNITATIL NATIONALE” Ze | GRIGORISIN NICOLAT 7 z 84 CANDIDAT NDRPENDENT Ae|"" s NESTEROVSCHI ALEXANDR Pe BLOCUL ELECTORAL AL COMUNISTILOR $I SOCIALISTILOR e 26 TULBURI IVAN AP PARTIDUL LIBERAL c 7 GHELICI FIODOR PARTIDUL POLITIC PARTIDUL OAMENILOR MUNCIL 8 CHIRILCIUC NICOLAE PARTIDUL ,PATRIOTH MOLDOVEI” p TAUBER MARINA PARTIDUL POLITIC ,SOR” 210 DACHI VLADIMIR {2 PARTIDUL POLITIC NOT” | FIODOROVA DARIA AT 7 all PARTIDUL POLITIC MOLDOVENESC AI NOSTRI” AAC Presedintele Vicepresedintele Secretarul Sexul Numele si prenumele aa LE Shiva Aix Yosto lache Sevan Page Pesacen:| Mina. Membrii biroului electoral al sectiei de votare: Sexul Semnétura ; (iF) Dpleapolisa, Caerdin Age eb. Aaa ml Lda bra Bea hag Ya S| Ges wecen Whenaote |B | Ciigate Vieira! Ve2on ea Cheek 1 _ noiembrie 2021 ora 24 min SS ALEGERI LOCALE NOL 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL privind rezultatele numararii voturilor Ia alegerea primarului municipiului Balfi BNO r ‘intocmit de Biroul electoral al sectiei de votare__ Wy. V as \ nr. ahs in conformitate cu art, 33, 61-63, 143 din Codul electoral, consiliul electoral al citcumscripfiei a stabilit: a | Numirul de alegitori inclugi in listele electorale de baza * b | Numarul de alegtori inclusi in listele electorale suplimentare SfTolo]y ‘Numiirul de alegitori care au primit buletine de vor™ (cath); (ced) pe @ | Numarul de alegitori care an part rs (d=f+h) SESESES 9 t ols € | Cifra ce reflecta diferenta dintre numarul buletinelor de vot primite de alegitori i numarul alegitorilor care au participat la votare (e=c-d) f | Numarul buletinelor de vot declarate nevalabile (F=d-h) (buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) SK | Numéral total de voturi valabil exprimate (h=gl +g2+g3+-p44+ 95+ 964974. ls |ai$ ; | Numarul buletinetor de vot primite de biroul electoral al seejiei de votare =z i | Gecap , } AI 16 le j | Numéral buletinetor de vot neutilizate si anulate*** G=i-e) 7.5, 3 iu (inclusiv buletinele de vot completate gresit si anulate) {LOE *Nomiirul de alegitoriinclusin stele electorale de baz trebuie si fie identi Eu 6 difipiGeesuT-verbal privind pregitvea veel de votare pentru alegeri **Numirul de alegitori care au primit buletine de vot (rebuie s8 fic identic eu numaral de alegitori care au sem electorate la primirea buletinului de vot. ***La numeral buletinelor de vot neutilizate si anulate nu se inelud buletinele de vot declarate nevalabile, Verificati corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupa urmitoarele formule: at in listele eSatbs cd; dofth; e=ed; fod-h; h=gl +p2+g3+g44g5+g6+g7+...g11; ieetjs jcc. 8 Concurentii electorali in ordinea inserierii in buletinul de vot potenrn devel L* | valabil exprimate al MARCOCI BORIS olol sit PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL ACTIUNE $1 SOLIDARITATE” = 2 STRACIUC ION oslo) PARTIDUL POLITIC PARTIDUL ACASA CONSTRUIM EUROPA .PACE” 3 BURDUJA MAXIM. dolok | PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL UNITATH NATIONALE” : m7 GRIGORISIN NICOL AT oh =] s CANDIDAT INDEPENDENT : 1 NESTEROVSCHI ALEXANDR < BLOCUL ELECTORAL AL COMUNISTILOR $I SOCIALISTILOR 2 6 TULBURI IVAN 2 _ PARTIDUL LIBERAL 2 a7 GHELICI FIODOR s[s[sfo _PARTIDUL POLITIC PARTIDUL OAMENILOR MUNCIE 8 CHIRILCIUC NICOLAE : PARTIDUL ,PATRIOTI MOLDOVEI” TAUBER MARINA 2 PARTIDUL POLITIC ,SOR” jloLat et DACHI VLADIMIR 5 | sto PARTIDUL POLITIC NOT” E ovo | FIODOROVA DARIA To ail) PARTIDUL POLITIC MOLDOVENESC AL NOSTRI”, _ {Ls ole [2 Numele si prenumele Sexul Semnatura . (BF) Presedintele Crereovie® Pavel LK Vicepresedintele _Alavchitan Ava Neat e Sete Seeretarul Besteava Tatiana EGE Membrii biroului electoral al sectiei de votare: Numele gi prenumele ay Semnatura— Satec Yakina = Diacenco Anno. E Ble) ucimite = Bor Octavian B Webece Lucolmita z Samsonov Ana E fea 2\_ noiembrie 2021 ora 8. min \O_ ALEGERI LOCALE NOL 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL privind rezultatele numdrrii voturilor Ia alegerea primarului: municipiului Balti ‘intocmit de Biroul electoral al sectiei de votare Belt, nr, in conformitate cu art. 33, 61-63, 143 Codul electoral, consiliul electoral al circumscriptiei a stabilit: a | Numirul de alegiitori inclugi in listele clectorale de bazi * O a b| Numarul de alegatori inclugi in listele electorale suplimentare lo fele || ¢ | Numarul de alegiitori care au primit buletine de vor** 7 ele (cSa+b); (2d) : eel 4 | Numarul de alegitori care au participat la votare 3 (d=f+h) — pl |e | ¢ | Cifra ce reflecté diferenta dintre numdirul buletinelor de vot primite de alegitori DloTell | si numéril alegitorilor care au participat la votare (e=e-d) Lao | f | Numarul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h) D1o]o 14 |__| (buletinele extrase din ura de vot si declarate nevalabile) - - ‘Numérul total de voturi valabil exprimate a h 5 (h=gl+g2+g3+g4tg5+g6+g7+...g11) _ _ 0 & a ; Numa buletinlr de vot primi de boul lotoal al ee de votre ole IP (izctj) _ 7 = ;, | Numéirul buletinelor de vot neutilizate si anulate*** (j=i-e) Dl kis az iv buletinele de vot completate gresit si anulate) 2 J * Naru de algaori incu nisl electra de bz rebuie Tele eal din proosu-verbalprivnd pea see de votre pentru sleged **Numirul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie si fie identie eu numarul de alegatori care au semnnat in lstele electorale la primirea buletinului de vot. ***La numirul buletinelor de vot neutilizate si anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile. corectitudinea intoemirii procesului-verbal dup’ urmitoarele formule: 7 eSatb; 2d; defth; e=e-d; fed-h; h=gl+g2+g3+p4+gS+g6+g7+.ughls iect{s jsi-e. 8 Concurentiielectorali in ordinea inscrierii in buletinul de vot pombe deveint ‘ valabil exprimate ai MARCOCT BORIS 0 lolly PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL ACTIUNE $I SOLIDARITATE” £ 2 STRACIUC ION De 8? | parTipUL POLITIC PARTIDUL ACASA CONSTRUIM EUROPA .PACE” O_| BURDUJA MAXIM 8 | PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL UNITATI NATIONALE” Uae GRIGORISIN NICOLAT 5 a4 CANDIDAT INDEPENDENT 12 |s|4 2 NESTEROVSCHI ALEXANDR OF [7 BLOCUL ELECTORAL AL COMUNISTILOR $I SOCIALISTILOR 2 TULBURI IVAN 2 - PARTIDUL LIBERAL gle |e 7 GHELICI FIODOR Sle lek | | PARTIDUL POLITIC PARTIDUL OAMENILOR MUNCIL Lele |r || peat CHIRILCIUC NICOLAE as PARTIDUL .PATRIOTIL MOLDOVE!” LO} lz} TAUBER MARINA | 8 PARTIDUL POLITIC ,,SOR” olfl4 13 DACHI VLADIMIR 810 - PARTIDUL POLITIC NOI” - jlo_le |e [7 FIODOROVA DARIA | ; jeu PARTIDUL POLITIC MOLDOVENESC ,AINOSTRI" [late le |7}) ‘ Sexul Numele gi prenumele an Semnatura Pregedintele Busses Maelo ple - Vicepresedintele Ceesoe icf. - Lehee? Secretarul letoutee Ch Hifg ne - Led Membrii biroului electoral al sectiei de votare: Numele gi prenumele a Bits hgpte _ Bosean (otpbino- £ Comcsloary Haw F Loitker Pewpelo- [F__| Sawin WUeydoe- >bascereo Sib blt & 7 noiembrie 2021 da ay procesului-verbal ws i} - ora_€7 min 47 ALEGERI LOCALE NOI 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL privind rezultatele numirarii voturilor Ia alegerea primarului_ municipi ‘intocmit de Biroul electoral al sectiei de votare 77? ¢¢/7. in conformitate cu art. 33, 61-63, 143 din Codul electoral, consiliul electoral al circumscriptiei a stabilit: a | Numérul de alegitori inclust in Tistele electorale de bazi * b | Numirul de alegitori inclusi in listele electorale suplimentare ‘¢ | Numirul de alegitori care au primit buletine de vot™* (cSatb); (c2d) O12 iF [a | Numarul de alegatori care au participat la votare ; 7 (d=t+h) ola l¢\4 e | Cifra ce reflect diferenta dintre nun i numirul alegatorilor care au pai ul buletinelor de vot primite de alegatori - ipat la votare (e=e-d) ole lel? f | Numarul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h) Clvlels (buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) ALE |= pp | Numérul totat de voturi valabil exprimate Z (h=gl+g2+g3+g4+g5+g6+p7+...011) ; | Numarul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfici de votare z (izctj) cal | ; | Numarul buletinelor de vot neutilizate si anulate*** (j: q L? | Gnctusiv buletinele de vot completate gresit gi anulate) *Numarul de alegatori inclugi in Fistele electorale de baa trebuie de youre pentru alegeri. **Numirul de alegiori care au primit buletine de vot rebuie st fie dentic eu furfiarul de alegatori care au semnat in listele clectorale la primirea buletinului de vot ***La numirul buletinelor de vot neutilizate si anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalubile, Verificati corectitudinea intocmirii procesului-verbal dup urmatoarele formule: cSatb; ced; d=fth; e=e-d; f=d-h; h=gl+g2+g3+g4+g5+g6+g7+...g115 £ Concurentii clectorali in ordinea inserierii in buletinul de vot ea aie 7 MARCOCI BORIS - O 81 | PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL ACTIUNE $I SOLIDARITATE™ e lela 5 STRACIUC ION @lololo 8° | PARTIDUL POLITIC PARTIDUL ACASA CONSTRUIM EUROPA PACE” ie = 3 BURDUJA MAXIM vlolol3 & PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL UNITATI NATIONALE” _ v : GRIGORISIN NICOLAI ad CANDIDAT INDEPENDENT fa 7 |e y) s NESTEROVSCHI ALEXANDR oD]Ols BLOCUL ELECTORAL AL COMUNISTILOR SI SOCIALISTIL J TULBURI IVAN 7 86 _ PARTIDUL LIBERAL g ae 7 GHELICI FIODOR alo ___PARTIDUL POLITIC PARTIDUL OAMENILOR MUNCIL 2 CHIRILCIUC NICOLAE Olo PARTIDUL ,PATRIOTIIMOLDOVE? | “AUBER MARINA eo] PARTIDUL POLITIC SOR” Ol? |A DACHI VLADIMIR 3 210 PARTIDUL POLITIC NOI” Aloe FIODOROVA DARIA TOTO l aul PARTIDUL POLITIC MOLDOVENESC ,,AI NOSTRI” gd ara ‘Numele si prenumele nul (BI) Semnatura Pregedintee —_Nureene Calerclin ie pile Vicepresedintele _“Jasecuwe. bow £ Seeretarul “Yondrobura Cotiting & Membrii biroului electoral al sectiei de votare: Namele i prenumele ae Semnitura Rncova ena E =a a OPS CO i E ZL Haw Hor ati Cer stn E awe Ogonior Yufiana E Vion Cekeovn Walafia (2 é ‘ona E EDD - Data gi ora intocmirii procesului-verbal 4 __ noiembrie 2021 ora 24 min 58 ALEGERI LOCALE NOL 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL privind rezultatele numararii voturilor la alegerea primarului: municipiului Bal intocmit de Biroul electoral al sectiei de votare foxy 3. Lf. or._ df(t in conformitate cu art, 33, 61-63, 143 din Codul electoral, consiliul electoral al circumscriptiei a stabilit: a | Numérul de alegiitori inclusi in listele electorale de baz * { b | Numarul de alegatori inclugi in listele electorale suplimentare (buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) ol] of ol 6 Numirul de alegiitori care au primit buletine de vor™* OIL (csatb); (2d) | 2} | Numérul de alegitori care au participat la votare ol WIE (d=fth) = 14 14 ¢ | Cifia ce reflecti diferenfa dintre numérul buletinelor de vot primite de alegitori | Tp, i numirul alegatorilor care au participat Ia votare (e=e-d) O10 o f | Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (F=d-h) Old og n| Numarul total de voturi valabil exprimate (h=gl+g2+g3+g4+95+26+27+...g11) Numirul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votate (isc+j) “ ‘Numidirul buletinelor de vot neutilizate si anulate™™* (inclusiv buletinele de vot completate gresit si anulate) *Numirul de alegatoriinclusi in listele electorate de baza trcbuie si fie identic eu cel dim procesul-verbal privind pregat de votare pentru alegeri **Numirul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numarul de alegitori care au semnat in lis electorate la primirea buletinului de vot La numdrul buletinelor de vot neutilizate si anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile. Verificati corectitudinea intocmirii procesului-verbal dup’ urmitoarele formule: eSatb; cod; d-f+h; exe-d; fed-h; h=gl+g2+g3+g4tg5ig61g7+..og11s 8 Concurentii eleetorali in ordinea inserierii in buletinul de vot a MARCOCI BORIS OlOls Lf |_®° | PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL ACTIUNE $I SOLIDARITATE” 2 | 2 STRACIUC ION OOo [2 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL ACASA CONSTRUIM EUROPA PACE” s 2 BURDUJA MAXIM Clos a PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL UNITATI NATIONALE” 21UIC 1) GRIGORISIN NICOLAT - A “ CANDIDAT INDEPENDENT __|fel fete 3 NESTEROVSCHI ALEXANDR Olly] BLOCUL ELECTORAL AL COMUNISTILOR $i sociALigrior [LOL 6 TULBURIIVAN 7 3 PARTIDUL LIBERAL i yw GHELICI FIODOR Dlololo L! PARTIDUL POLITIC PARTIDUL OAMENILOR MUNCH 2 | B CHIRILCIUC NICOLAE Dlolole PARTIDUL ,.PATRIOTI MOLDOVET” zy U 7 TAUBER MARINA Ole & PARTIDUL POLITIC SOR” ic & DACHI VLADIMIR ; a0 _PARTIDUL POLITIC .NOI™ OL olol 7¢ a FIODOROVA DARIA ololoTo PARTIDUL POLITIC MOLDOVENESC AI NOSTRI” Numele gi prenumele 9. (BIF) Presedintele pi we heaves. E Vicepresedintele eo Wows F Secretarul Hobie Yebue E Membrii biroului electoral al sectiei de votare: Numele gi 1 eu Semniitura {umele si prenumele aa F = E my E DB E db B procesului-verbal A noiembrie 2021 ora 2/ min 36. ALEGERI LOCALE NOL 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL privind rezultatele numararii voturilor la alegerea primarului: municipiului Bal ‘intocmit de Biroul electoral al seciei de votare tee Lb, nr, LL in conformitate cu art. 33, 61-63, 143 din Codul electoral, cot iul electoral al circumscriptici a stabili a | Numirul de alegatori inclugi in listele electorale de bazi*® 717 b | Numarul de alegitori inclusi in Tistele electorate suplimentare Ololely | ¢ | Numirul de alegiitori care au primit buletine de vot™ i 71 (esa*b): (ed) FTF Ie || | Numiirul de alegitori care au part (d=f+h) elt 17 Jo € | Citta ce reflect diferenfadintre numrul buletinelor de vot primite dealegiton | 171] @)] | | numarul alegatorilor care au participat la votare (e=e-d) __ f | Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (F=d-h) Dlolo (buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) _ | Numérul total de voturi valabil exprimate T mi Ligdtgiigdtgste6tg7+...g11) : (elas | ‘Numérul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare a | =p " |(ZaeT7)) j | Numarul buletinelor de vot neutilizate si anulate™** G=H-) OUT | (inctusiv buletinele de vot completate gresit si anulate) *Numarul de alegitoriinclusi in lsteleelectorale de bazatrebuie si fie dentic cu cel din procesul-verbal privind pregitireasectiei de votare pentru alegeri **Numirul de alegttori care au primit buletine de vot trebuie sa fie identic eu numrul de alegitori care au semnat in listele electorate la primirea buletinului de vot *°"La numaral buletinelor de vot neutiizate si anulate nu se includ buletinele de vot dectarate nevalabile, Verificati corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupa urmatoarele formule: eSatb; cod; d=fth; e=e-d; fad-h; h=gl+g2+g3igdigSig6+g7+...g11; isetjsjei-c Numirut de voturi 8 Concurentii eleetorali in ordinea inscrierii in buletinul de vot ripe - butetin valabil exprimate 1 MARCOCT BORIS ClO [Zz 81 LPARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL ACTIUNE $I SOLIDARITATE” - STRACIUC ION 82 | paRTIDUL POLITIC PARTIDUL ACASA CONSTRUIM EUROPA ,PACE" glololy BURDUJA MAXIM J Fi 83 PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL UNITATII NATIONALE” geo GRIGORISIN NICOLAT a at CANDIDAT INDEPENDENT 7 @ C é 8 NESTEROVSCHI ALEXANDR Ol 12 BLOCUL ELECTORAL AL COMUNISTILOR $I SOCIALISTILOR _ 2 | TULBURIIVAN 86 PARTIDUL LIBERAL _ olo o GHELICI FIODOR 5 87 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL OAMENILOR MUNCIL Ololols 8 CHIRILCIUC NICOLAE 0 TOlO _ PARTIDUL .PATRIOTII MOLDOVET” ~ 2 TAUBER MARINA O 7 PARTIDUL POLITIC SOR” _ 1e DACHI VLADIMIR 5 | 810 _ PARTIDUL POLITIC .NOI” _ 0b To i ar FIODOROVA DARIA OlO]0 PARTIDUL POLITIC MOLDOVENESC ,,AI NOSTRI” — Numele si prenumele Sexul Semndtura we Lube Presedintele wttada Mana Beit 4 Vicepresedintele Seanad Z| Lea Secretarul ‘enue Madebe EE es ii biroului electoral al sectici de votare: a ee ; EF BHO Zi ae. Bb Lt ajovste Jra, B lola tec LG Ge EZ Cri cine “HLie Soe 1ra intocmirii procesului-verbal Z ‘4 noiembrie 2021 ora? min SO ALEGERI LOCALE NOI 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL privind rezultatele numararii voturilor Ia alegerea primarului: mu cipiului Balfi nr. 722 intoemit de Biroul electoral al sectiei de votare in conformitate cu art. 33, 61-63, 143 din Codul electoral, consiliul electoral al circumscriptiei a stabilit: a | Numérul de alegatori inclusi in listele electorale de baz * eo |b | Numéirul de alegatori inclugi in listele electorale suplimentare Plele “Numirul de alegiitori care au primit buletine de vot™™ r = (c (BIF) Presedintele Libewe Nb pa rit bee z Semnatura ee Mgt Vicepresedintele _Ceeteepecsan dna - keceee. Seeretarul wt fercey Bre es Zo Ment ‘oului electoral al sectiei de votare: . ‘Numele gi prenumele a Semniitura Aughe tee Mirwhe = fe. Meg vevtec Bir @ Z Tz May shegnie Llima (Ee Gag seed 2? Blea. £ OLN haga Seteps lt, 7a Spelpe A A Coa ko fat! keahitea F Relax Lanchen Ee ghen! Ut Data si ta atocmirii procesului-verbal © noiembrie 2021 ora 2% min 22 ALEGERI LOCALE NOI 21 noiembrie 2021 privind rezultatele numirarii voturilor Ia alegerea primarului: municipiului Balti intocmit de Biroul electoral al sectiei de votare Lia tf) or, 2/74 in conformitate cu art. 33, 61-63, 143 din Codul electoral, consiliul electoral al circumscriptici a stabilit a | Numirul de alegitori inclusi in listele electorale de baz * EY fs b | Numirul de alegiitori inclugi in listele electorale suplimentare 2lole Numirnil de alegitori care au primit buletine de vor™* | (e irii procesului-verbal 21 noiembrie 2021 ora 22 min LO ALEGERI LOCALE NOL 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL voturilor la alegerea primarului_ municipiului B: evotare_ Bo L0e he Jn conformitate cu art 33, 61-63, 143 din Codul electoral, consiliul electoral al circumscripici a stabilit a | Numaral de alegitor privind rezultatele numarai iclugi fn Tistele electorale de baz * b | Numirul de alegatori inclusi in listele electorale suplimentare ‘¢ | Numirul de alegatori care au primit buletine de vot®* (esatb); (2d) @| Numirul de alegatori care au participat la volare (@=f+h) € | Ciffa ce reflecta diferenta dintre numiirul buletinelor de vot primite de alegatori i numérul alegatorilor care au participat Ja votare (e=e-d) £ | Numarul buletinelor de vot declarate nevalabile (F=d-h) (buletinele extrase din uma de vot si declarate nevalabile) 1 | Numirul total de voturi valabil exprimate (i=gl +g2+p3+g4+g5+p6+p7+...g11) ‘Numirul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare 7 cai) ; | Numarul buletinelor de vot neutilizate gi anulate™** G=i-e) AZZ | Ginctusiv buletinele de vot completate gresit si amulate) je *Numarul de alegitoriinclusiin lstele electorate de baza trebuie si fie dentic cu vel din procesul-verbal privind pregitirea sectici de votare pentru alegeri ‘*Numirul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numfrul de alegitori care au semnat in listele electorate la primirea buletinului de vot ©**La numarul buletinelor de vot neutilizate si anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile, Verificati corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupa urmatoarele formule: eSatb; ced; d=fth; e=ed; fed-h; hog +g2+g3+gdtpSig6tg7+...g11; leet isi-c. g ‘Concuren{ii electorali in ordinea inscrierii in buletinul de vot Nabil ecreneee 1 7 MARCOCI BORIS PICK E 8° | PARTIDUL POLITIC .PARTIDUL ACTIUNE $I SOLIDARITATE” | STRACIUC ION ® | paRTIDUL POLITIC PARTIDUL ACASA CONSTRUIM EUROPA .PACE” celeb BURDUJA MAXIM ATA 8B | _PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL UNITATIH NATIONALE” L Ele ke GRIGORISIN NICOLAI 310 a CANDIDAT INDEPENDENT - A7l219 ! 2s NESTEROVSCHI ALEXANDR 214 BLOCUL ELECTORAL AL COMUNISTILOR $1 SOCIALISTILOR _ 21d TULBURI IVAN F 86 PARTIDUL LIBERAL 7 Aeclols GHELICI FIODOR 7 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL OAMENILOR MUNCIL BOIS los | CHIRILCIUC NICOLAE | 88 PARTIDUL .PATRIOTI MOLDOVEI” | 2 Ae) TAUBER MARINA tid _ PARTIDUL POLITIC SOR” Doel: DACHI VLADIMIR 5] g10 PARTIDUL POLITIC ,.NOI” AAO) 1 FIODOROVA DARIA aoe 8 PARTIDUL POLITIC MOLDOVENESC ,,ALNOSTRI” <1 Numele si prenumele (BIF) Presedintele titty. [ue Vicepresedintele _.Aadreera Chana 7 Secretarul — Boruanwro Salina 7 an Membrii biroului electoral al sectiei de vo Numele gi prenumele ony Semnatura GIF) i Sed bin tar 72 LOE Sonatorn tudmita oH we Aleta £ LAAs List abe Ma fd, doced. ipa E LE, Yo, Derelen B ve 24 noiembrie 2021 ora LA mine ALEGERI LOCALE NOL 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL privind rezultatele numdririi voturilor la alegerea primarului- municipiului B: intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare_—_yrecen_ 29LL7 or. SIE. puta, (EE am in conformitate cu art, 33, 61-63, 143 din Codul electoral, consiliul electoral al circumscripfiei a stabilit: a | Numarul de alegitori inclusi in Tistele electorale de baz ™ A Aldlal) b | Numirul de alegatori inclugi in listele electorale suplimentare ~ D Clel4 ¢ | Numirul de alegatori care au primit buletine de vot"* PLP Ole (csatb); (2d) - - Lilt ‘Numiéirul de alegatori care au participat la votare o1s |_| (d=f+h) : AP IZ IY ¢€ | Cifta ce reflecti diferenfa dintre numdirul buletinelor de vot prim AiG si numarul alegitorilor care au participat la votare (e=c-d) f | Numdul buletinelor de vot declarate nevalabile (F=d-h) DIP 71s (buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabiley E n| Numfirul total de voturi valabil exprimate PLPl7 [(h=gl+g2+g3+g4+g5+g6+97+...11) 7 & 2 il a buletinelor de vot primite de biroul electoral al seefiei de votare 1217 | Numarul buletinelor de vot neutilizate si anulate*** G=i-0) 7 ; [| Gnetusiv buletinele de vot completate gresit si anulate) SIVZI7 *Namrul de alegitori inclu stele electoral de baz trebuie si fe idcnie eu cel in procesul-vorbalprvind prepltirea soci de votare pentru alegeri **Numarul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numtrul de alegitori care au semnat in lstele electorale la primirea buletinului de vot. "La numirul buletinelor de vot neutilizate si anulate nu se includ buletinele de vot dectarate nevalabile. Verificati corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupa urmatoarele formule eSatb;_ cod; defth; exe-ds fed-h; h=gl +g2+g3+p4+p5tp6rg7+...g115 isexjs jie g “oncurengii electorali in ordinea inscrierii in buletinul de vot Ruma de wotuel valabil exprimate a MARCOCI BORIS 0171319 PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL ACTIUNE $I SOLIDARITATE” Le 21. 2 STRACIUC ION Plolel 7 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL ACASA CONSTRUIM EUROPA pace” [LCL ONE 3 BURDUJA MAXIM Tololg PARTIDUL POLITIC ,PARTIDUL UNITATII NATIONALE” Ae Le 1A GRIGORISIN NICOLAT 7 a7 ad ___CANDIDAT INDEPENDENT Z Halal? 2s NESTEROVSCHI ALEXANDR Talo __BLOCUL ELECTORAL AL COMUNISTILOR $I SOCIALISTILOR — TULBURI IVAN PL Pls 86 PARTIDUL LIBERAL. ar 7 GHELICI FIODOR TOO i PARTIDUL POLITIC PARTIDUL OAMENILOR MUNCTL ALEC a CHIRILCIUC NICOLAE, Aol lf 8 7 PARTIDUL ,.PATRIOTII MOLDOVEI” AQ | TAUBER MARINA » PARTIDUL POLITIC SOR” 21 SlP le. DACHI VLADIMIR 7 | #10 PARTIDUL POLITIC NOI” AP\Ol4 FIODOROVA DARIA TOTS au _PARTIDUL POLITIC MOLDOVENESC ,,Al NOSTRI” AE} Numele si prenumele Sexul ‘Semnatura Gir) Presedintele hevence Mtaspasts $a r Vicepresedintele Geese Do fob a ie Secretarul DS LC. Tarts Atebe a Membrii biroului electoral al sectiei de votare: Sexul Numele si prenumele a Semnitura Litau C-lpQ. E ey Lobi las iD iea- e HE Clin Lie CAL a EE der pas Munk E DLL Ai pee Mi dne Ee $4 hig) AS Masi ge E é afeka \~e Putbrodinco Sera E j-gfa intocmirii procesului-verbal _2f_noiembrie 2021 ora 22. min O¥ ALEGERI LOCALE NOL 21 noiembrie 2021 PROCES-VERBAL oturilor la alegerea primarului_ municipiului Balti cet Lilt ar. in conformitate cw art. 33, 61-63, 143 din Codul electoral, consitiul eestor al circumscriptiei a stabil a | Numarul de alegitori inclusiin listele electorale de baz * Z AZ b | Numarul de alegitori inclugi in Tistele electorale suplimentare privind rezultatele numin ‘intocmit de Biroul electoral al sectiei de votare itt (cath); (c2d) | Numérul de alegitori care au participat la votare Y _| @=f+h) _ - ¢ | Cilia ce reflect diferenja dintre numsruf buletinelor de vot primite de alegitori | (77 mo 7 ¢ | Numérul de alegatori care au primit buletine de vot** OFZ WA i numarul alegitorilor care au participat la votare (e=¢-d) ¥ | Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h) oO | (buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) Numérul total de voturi valabil exprimate AFG e (h=gl+g2+e3+g4+p5+g6+g7+...g11) 0 Namarul buletnelor de vot primite de iroul electoral al seeiei de voiare | FTA (izctj) issue | - | Numiitul buletinelor de vot neutilizate si anulate™*™* G=i-€) | 7O WD (inelusiv buletinele de vot completate gresit si anulate) *Numarul de alegitori inclusin listele clectorale de baz’ trebuie si fie identie cu cel din procesul-verbal privind pregilirea secfici de votare pentru aleger **Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numéal electoral Ia primirea buletinului de vot. “La numaral buletinelor de vot neutilizate si anulate nu se includ buletincle de vot declarate nevalabile, Verificati corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupa urmitoarele formule: esath; e2d; d=fth; e=c-d; fed-h; h=gl+g2+g3+p4+g5+g6tg7+...g11; isetjs jive. ‘Numarul de voturi valabil exprimate MARCOCI BORIS 10 81 | parripuL POLITIC ,PARTIDUL ACTIUNE $I SOLIDARITATE” 3 STRACIUC ION Za IO PARTIDUL POLITIC PARTIDUL ACASA CONSTRUIM EUROPA PACE” 3 | BURDUJA MAXIM PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL UNIT; gitori care au semnat in listele g Concurentii electorali in ordine: ‘iin buletinul de vot TILNATIONALE” a4 GRIGORISIN NICOLAT CANDIDAT INDEPENDENT 25 ESTEROVSCHI ALEXANDR BLOCUL ELECTORAL AL COMUNISTILOR $I SOCIALISTILOR TULBURITVAN 86 a7 28 N AZ a Z PARTIDUL LIBERAL GHELICI FIODOR PARTIDUL POLITIC PARTIDUL OAMENILOR MUNCII CHIRILCIUC NICOLA PARTIDUL ,.PATRIOTI MOLDOVET” _ 2 TAUBER MARINA PARTIDUL POLITIC SOR” 210 DACHI VLADIMIR PARTIDUL POLITIC ,,NOT” gil FIODOROVA DARIA PARTIDUL POLITIC MOLDOVENES OQ Zl ID 2 I SABA NESS) SISISISISSISISIS IX &