Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

I.Date de identificare
1. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Panaci
2. PROPUNĂTOR: Candrea Nadia-Alina
3. DATA: 21 X 2021
4. CLASA: a V-a
5. DISCIPLINA: Biologie
6. SUBIECTUL LECȚIEI: Parcul
7. SCOPUL LECŢIEI: realizarea unei activități de investigare pentru identificarea unității
biotop-biocenoză în cadrul unui ecosistem (parcul)
8. Tipul şi varianta de lecţie: Comunicare și însușire de noi cunoștințe
9. COMPETENŢE SPECIFICE: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1
10. OBIECTIVE OPERAȚIONALE: la finalul orei de biologie, elevii vor fi capabili:
O1. Să urmeze etapele unei activități de observare a mediului utilizând materiale
didactice video (film didactic) și manualul tipărit
O2. Să identifice factorii abiotici și biotici dintr-un ecosistem (parcul) pe baza propriilor
observații.
11. RESURSE MATERIALE:
o film didactic
o manual tipărit
o fișă de lucru pentru înregistrarea factorilor abiotici și biotici
o fișă de evaluare
o laptop, retroproiector, tablă interactivă, conexiune la internet
12. RESURSE PROCEDURALE:
o Observarea
o Învățarea prin descoperire
o Conversația euristică
o Explicația
13. Forma de organizare a activităţii: frontală, individuală.
14. Anticiparea dificultăţilor: întreruperea alimentării cu energie electrică, semnal slab
internet, dificultăți în folosirea terminologiei specifice biologiei.
15. Durata: 50 minute
16. Locul de desfășurare: sala de clasă
17. Bibliografie:
- Programa şcolară pentru disciplina biologie, clasele a V-a – a VIII-a- O.M. Nr.
3393/28.02.2017
- Compendiu introductiv pentru gimnaziu, clasa a V-a, Monitorul Oficial, București,
2017
- Cîrstoiu, J., Grasu, A.-D., Biologie. Manual pentru clasa a V-a, Editura Litera,
București, 2017
- Fodor, A.M., Sună, L.M., Boldișor, V., Ciuculescu, C.M., Biologie: manual pentru
clasa a V-a, Editura Sigma, București, 2017
- Iordache, I., Leu, U.M., Metodica predării-învățării biologiei, Iași, 2001
- Șăitan, T. ș.a., Ghid de pregătire pentru profesorii de biologie, definitivat,
titularizare, Editura DPH, București, 2017
II. Desfășurarea lecției:
o Profesorul îndrumă elevii în activitatea de observare a factorilor de mediu (temperatură,
curenți de aer, lumină, umiditate) prezentați în filmul didactic;
o Profesorul îndrumă elevii pentru identificarea formelor de viață, a exemplelor ilustrate
și a locurilor în care au fost observate (ex. sol, sub pietre, scoarța copacilor) ilustrate în
filmul didactic;
o Profesorul ajută elevii să formuleze concluzii în urma observațiilor efectuate (stabilirea
noțiunilor de biotop/factori abiotici, biocenoză/factori biotici, ecosistem, tipuri de
ecosisteme- naturale/artificiale, terestre/acvatice)
o Profesorul evaluează achiziția competențelor vizate prin aplicarea la clasă a unei fișe
de evaluare;
o Profesorul atribuie o sarcină de lucru pentru acasă, timp de o săptămână (rezolvarea
exercițiilor 1, 2, 3/pag. 22-23 manual.
Etapele Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse
lecției operaționale temporale/
Evaluare
Moment Salută elevii, face prezența și notează absenții. Elevii își pregătesc manualele și caietele 2 min
organizatoric Asigură ordinea și disciplina în clasă. pentru oră.
Solicită elevilor să pregătească manualele și
caietele de biologie.
Verificarea Adresează clasei următoarele întrebări și Se gândesc și răspund la întrebările 10 min
cunoștințelor numește elevii să răspundă: profesorului. Orală curentă
anterioare Ce este un ecosistem?
Ce este biotopul? Dar biocenoza?
Care sunt factorii abiotici cunoscuți? Cum pot fi
ei investigați într-un ecosistem?
Cum clasificați ecosistemele?
Exemplificați!
Ce fel de relații se stabilesc în ecosisteme?
Cine sunt producătorii? Dar consumatorii?
Ce este un lanț trofic?
Captarea O1 Prezintă filmul didactic Parcul- Lectii de Urmăresc cu atenție filmul didactic. 12 min
atenției biologie clasa a V-a -programa noua - YouTube Observare
și solicită elevilor să urmărească cu atenție sistematică
prezentarea și să observe factorii abiotici și
factorii biotici prezentați.
Anunțarea Anunţă şi scrie pe tablă tema lecţiei şi prezintă Urmăresc obiectivele. 1 min
temei și a obiectivele pe care elevii trebuie să le atingă la
obiectivelor terminarea lecţiei.
Dirijarea O1 Împarte fișe de lucru, multiplicate pentru toți Citesc cerințele de pe fișa de lucru și 7 min
învățării O2 elevii din clasă, pentru înregistrarea factorilor completează chenarele cu viețuitoarele Scrisă
biotici observați în filmul didactic. observate în filmul didactic.
Solicită elevilor să completeze individual fișa de Folosesc și manualul tipărit pentru
lucru pe baza informațiilor din filmul didactic și completarea fișei de lucru.
din manual.
Obținerea O1 Sistematizează cunoștințele și asigură feedback- Elevii urmăresc fișele completate individual și 4 min
performanței O2 ul prin chestionare orală pe baza fișei de lucru răspund întrebărilor: Orală
elevilor completate de elevi.
Ce specii de arbori ați observat în filmul Ulm, plop
didactic și în manual?
Ce specii de animale ați observat în filmul Furnici, fluturi, cărăbuși, greieri, buburuze,
didactic și în manual? brotăcel, șopârlă, lăcustă, porumbel, arici,
veveriță.
Evaluarea O1 Împarte fișe de evaluare, multiplicate pentru toți Rezolvă cu atenție cerințele de pe fișa de 10 min
performanței O2 elevii. Solicită elevilor să citească cu atenție lucru. Scrisă
toate cerințele și să completeze individual fișa de
evaluare- timp alocat 10 minute.
Apoi proiectează pe tabla interactivă fișa și Privesc imaginea de pe tablă și compară 2 min
prezintă frontal rezolvarea cerințelor, astfel încât răspunsurile lor cu noțiunile indicate de Orală, scrisă
elevii să se auto-evalueze și să își corecteze profesor.
greșelile. Corectează erorile.
Încheierea Profesorul face aprecieri generale și individuale 2 min
activității asupra clasei și notează elevii pentru răspunsurile
lor.
Data: 21 X 2021
Clasa: a V-a
Nume și prenume elev:

Fișă de lucru pentru înregistrarea factorilor biotici observați în filmul didactic

Ierboase Lemnoase (arbori)

Animale
Animale observate Locul în care a fost indicată prezența lor (pe
sol, pe ierburi, pe copaci, în aer etc.)
PARCUL
FIȘĂ DE EVALUARE
I. Completează spațiile libere cu termenii potriviți, astfel încât enunțurile să fie corecte:
a. Parcurile sunt ecosisteme......................................,cu scopul reapropierii de natură a .......................................
b. Între viețuitoarele din parc se stabilesc.................................trofice.
II. Identifică în imaginile de mai jos numai plantele întâlnite în parc, scrie denumirea în spațiile
punctate și notează-le pe categorii în următorul tabel :

a................................ b............................... c...................................... d................................

e................................... f.................................. g................................... h.................................

i..................................... j..................................... k................................... l..............................

Tipuri de plante Exemple

arbori
Plante lemnoase
arbuști
Plante ierboase

III. Dați cinci exemple de arbori din categoria foioaselor (arbori cu frunze căzătoare), ce pot fi întâlniți
în parcuri :
1………………………
2………………………
3………………………
4……………………….
5……………………….
IV. Identifică în imaginile de mai jos viețuitoarele din parc, scrie denumirea în spațiile punctate și
asociază-le cu caracteristicile date :

1.................................. 2..................................... 3......................................

4................................... 5................................... 6......................................

a. are penaj pestriț și o pată roșie la nivelul capului


b. se hrănește cu nectarul florilor și totodată, realizează polenizarea acestora
c. este denumită ,, plug biologic “ deoarece contribuie la afânarea solului
d. este o pasăre migratoare, simbol al vestirii primăverii
e. are o coadă stufoasă și se hrănește cu nuci, alune
f. depune ouăle în cuibul altor păsări

1- 4-
2- 5-
3- 6-

S-ar putea să vă placă și