Sunteți pe pagina 1din 6

ÎNDRUMARE

privind redactarea cerințelor referitoare la elaborarea graficului fizic, respectiv a


graficului valoric de execuție

În practică s-a constatat, în special în cazul documentațiilor de atribuire aferente


contractelor de lucrări, existența solicitării ca ofertanții să includă graficul valoric și/sau
graficul de plăți în propunerea tehnică.
În aceste condiții, se consideră necesară elaborarea unor recomandări către
Autoritățile/Entitățile contractante (AC/EC) privind modalitățile de formulare a cerințelor
privind prezentarea graficului fizic de execuție în cadrul propunerii tehnice, respectiv a
graficului valoric de execuție în cadrul propunerii financiare.
Recomandări pentru AC/EC privind redactarea cerințelor referitoare la elaborarea și
prezentarea de către ofertanți a graficului fizic de execuție în cadrul propunerii tehnice
În scopul definirii clare și al utilizării corecte a termenilor prevăzuți de legislația națională
facem următoarele precizări:
Prin raportare la actele normative ce reglementează obiectivele de investiții (H.G. nr.
907/20161, Legea nr. 500/20022) sunt relevante următoarele definiții/aspecte:
o obiectiv/proiect de investiții - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp
limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate
pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor
formulate de beneficiarul investiției şi de investitor; sintagma "obiectiv de
investiții" cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de
investiții sau intervenție la construcție existentă;
o obiect de investiții - parte a obiectivului de investiții, cu funcționalitate distinctă
în cadrul ansamblului acestuia, care constă în lucrări de construcții pentru
realizarea unor obiecte noi de investiții sau în lucrări de intervenții la construcții
existente;
o durata de execuție a obiectivului de investiții - perioada, exprimată în luni,
cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție
și comunicată executantului și data încheierii procesului-verbal privind admiterea
recepției la terminarea lucrărilor;
o durata de realizare a obiectivului de investiții - perioada cuprinsă între data
aprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției și data procesului-verbal
privind admiterea recepției finale;
o durata de implementare a obiectivului de investiții - perioada exprimată în luni
cuprinsă între data aprobării notei conceptuale și data încheierii procesului-
verbal privind admiterea recepției finale;

1
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
2
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
Page 1 of 6
o graficul general de realizare al obiectivului de investiții - document tehnic,
elaborat la nivelul documentației tehnice la faza de SF/DALI/PT, ce reliefează,
prin raportare la luni/ani de execuție, îndeplinirea principalele activități care
stau la baza realizării obiectivului de investiții;
o prevederile art. 431 alin. (2) din Legea nr. 500/2002: „În funcție de creditele
bugetare aprobate anual, ordonatorii de credite au obligația de a întocmi și de
a actualiza, împreună cu prestatorii, executanții și furnizorii, graficele de
execuție/livrare, atât fizice, cât și valorice, anexe la contract.”
În ceea ce privește solicitările AC/EC impuse operatorilor economici ofertanți, acestea
trebuie să facă referire la includerea în propunerea tehnică a graficului de execuție/livrare
aferent activităților, lucrărilor și bunurilor prevăzute în cadrul contractului de achiziție
publică/sectorială și nu a graficului general de realizare a investiției publice, cel din urmă
termen fiind utilizat în conținutul cadru al proiectului tehnic de execuție stabilit de către
H.G. nr. 907/2016 și referindu-se la estimarea elaboratorului documentației tehnico-
economice a proiectului privind eșalonarea fizică a lucrărilor de investiții/intervenții (a se
vedea formularul nr. F6 din H.G. nr. 907/2016). De asemenea, graficul general de realizare
a investiției publice poate include și activități care sunt în responsabilitatea exclusivă a
AC/EC (de exemplu, în cadrul contractelor de execuție lucrări, activitatea de obținere a
avizului de mediu, a autorizației de construire etc.).
La redactarea cerințelor privind modul de elaborare și prezentare a graficului fizic de
execuție în cadrul propunerii tehnice, AC/EC trebuie să aibă în vedere rolul/scopul acestui
document, respectiv:
a) parte a propunerii tehnice care permite AC/EC să:
- evalueze/stabilească dacă planificarea ofertantului cu privire la implementarea
contractului este realistă;
- evalueze/stabilească dacă graficul fizic de execuție reflectă o planificare a activităților
corelată cu oferta depusă, respectiv cu metodologia de execuție, planul de asigurare a
calității și cu alte aspecte aferente modului de implementare a contractului (descrise în
propunerea tehnică);
- obțină o asigurare rezonabilă, la momentul evaluării ofertei, asupra faptului că
ofertantul are capabilitatea și abilitățile necesare pentru a finaliza lucrările la timp și în
conformitate cu cerințele caietului de sarcini și clauzele contractuale, precum și în
corelație cu abordarea asumată prin propunerea sa tehnică.
b) document contractual care furnizează AC/EC repere suficiente pentru:
- monitorizarea progresului activităților, serviciilor și lucrărilor, permițând acesteia să se
asigure că aceste activități, servicii și lucrări se vor implementa în termenul de finalizare
asumat de către operatorul economic prin propunerea tehnică, respectiv în termenele
intermediare, după caz;
- asigurarea că resursele alocate de către operatorul economic sunt prevăzute la nivelul
și la momentul specificat în propunerea tehnică;
- planificarea activităților/interacțiunilor aferente responsabilităților ce-i revin în cadrul
contractului, precum obținerea avizelor, întreruperea activităților în zonele afectate de
lucrări/servicii, mobilizarea personalului propriu cu responsabilități în sprijinirea
activităților contractantului, dacă este cazul;

Page 2 of 6
- aplicarea de mecanisme contractuale precum penalități de întârziere în cazul în care nu
sunt respectate termenele de execuție intermediare și finale sau alocarea resurselor nu
este asigurată la nivelul și la momentul prevăzut în propunerea tehnică.
De asemenea, cerințele privind modul de elaborare și prezentare în cadrul propunerii
tehnice a graficului fizic de execuție, respectiv nivelul de detaliere a informațiilor pe care
acesta trebuie să le furnizeze, trebuie adaptate în funcție de natura și complexitatea
obiectului contractului. Astfel, cerințele privind modul de elaborare și prezentare a
graficului fizic de execuție trebuie să prevadă cel puțin următoarele:
- tipul de grafic ce urmează a fi utilizat (de ex. diagrama GANTT);
- dacă graficul trebuie elaborat utilizând programe specializate. În acest caz programul
utilizat trebuie să permită conversia documentului în formate uzuale, astfel încât AC/EC
să poată utiliza respectivul document în perioada de monitorizare a execuției
contractului fără a fi obligată să achiziționeze programul utilizat de către ofertant pentru
elaborarea graficului;
- elementele pe care trebuie să le evidențieze (de ex. activități, sub-activități, resurse
aferente acestora, etapele/fazele determinante în execuția proiectului, livrabilele
aferente etc.);
- gradul de detaliere a informațiilor inclusiv cu indicarea perioadei de timp (săptămâni,
luni) pentru care acesta să fie dezvoltat;
- orice elemente considerate de AC/EC a fi utile în etapa de evaluare a propunerii tehnice
și, ulterior, în monitorizarea execuției contractului (ex. graficul să fie realizat astfel
încât, pe parcursul execuției proiectului, să permită evidențierea progresului prin
raportare la timpul alocat/resursele alocate și să evidențieze în mod automat
eventualele întârzieri ale execuției comparativ cu planificarea inițială, să poată
permite vizualizarea interdependențelor între diversele activități și sub-activități);
- aspectele care pot afecta execuția contractului și de care ofertanții trebuie să țină cont
în elaborarea graficului precum: termenele de obținere a eventualelor avize necesare
execuției, perioadele de încetare a activității din cauza condițiilor atmosferice, restricții
din cauza execuției în condiții de trafic rutier sau în condiții de operare continuă a
infrastructurii etc.
Pentru exemplificare, este prezentat un model de redactare a cerințelor de elaborare și
prezentare în cadrul propunerii tehnice a graficului fizic de execuție (poate fi utilizat atât
în cazul unui contract de execuție lucrări cât și pentru un contract de proiectare și execuție
lucrări), adaptat pentru un contract de complexitate redusă sau medie:
“Graficul fizic de execuție va trebui să îndeplinească următoarele cerințe minime:
- va fi realizat sub forma unei diagrame GANTT care să prezinte succesiunea și inter-
relaționarea tuturor activităților și sub-activităților propuse de către ofertant în cadrul
propunerii sale tehnice;
- graficul va fi astfel structurat încât să reflecte cel puțin următoarele:
 principalele faze ce alcătuiesc execuția contractului;
 obiectele de construcții din care sunt alcătuite lucrările (ex. obiectele din listele
de prețuri) în cazul contractelor de proiectare și execuție lucrări / categoriile
de lucrări principale din cadrul listelor de cantități în cazul contractelor de
execuție lucrări (autoritatea/entitatea contractantă va selecta după caz);
 sectoarele de lucru sau locul în care se vor executa activitățile de construcții.

Page 3 of 6
- succesiunea și inter-relaționarea dintre activități și sub-activități vor trebui să fie în
conformitate cu metodologia de execuție propusă de către ofertant. Pentru o
identificare mai ușoară a corespondenței dintre metodologie și graficul fizic de execuție
se recomandă utilizarea unui sistem de numerotare a activităților și sub-activităților
unic în cele două documente;
- va prezentata sub formă de jaloane (milestones) toate livrabilele pe care operatorul
economic trebuie să le elaboreze conform caietului de sarcini (ex. detalii de execuție);
- scala de planificare a duratei activităților și sub-activităților va utiliza două niveluri
(nivel 1 - anual, nivel 2 – lunar);
- la nivelul fiecărei activități/sub-activități se vor prezenta următoarele elemente: data
de început, data de finalizare și durata în zile calendaristice;
- va evidenția grafic, în mod automat, orice inter-relaționări și dependențe între
activități și sub-activități;
- va permite calculul și evidențierea automată a eventualele întârzieri prin raportare la
progresul înregistrat și perioada de timp planificată inițial pentru activitatea/sub-
activitatea respectivă;
- va fi realizat utilizând un program/software care să permită conversia documentului
într-unul din următoarele formate uzuale: xls, xlsx, xlsm, mpp sau echivalent;
- va fi organizat astfel încât să fie lizibil pe format(e) A3.
În elaborarea graficului fizic de execuție ofertanții vor lua în considerare și vor evidenția,
în cadrul diagramei Gantt, perioadele necesare pentru obținerea avizelor și acordurilor
conform termenelor legale, perioadele de aprobare ale livrabilelor conform prevederilor
caietului de sarcini și perioadele determinate de constrângerile de natură organizatorică
indicate în caietul de sarcini precum și de orice alte constrângeri identificate în cadrul
propunerii sale tehnice.”
Resursele umane și tehnice planificate pentru realizarea fiecărei activități și sub-activități
vor fi detaliate, într-o secțiune separată, asigurându-se corespondența cu activitățile și
sub-activitățile prin respectarea structurii acestora din diagrama Gantt.”
Recomandări pentru AC/EC privind redactarea cerințelor referitoare la elaborarea și
prezentarea de către ofertanți a graficului valoric de execuție în cadrul propunerii
financiare
Necesitatea prezentării unui grafic valoric de execuție în cadrul propunerii financiare se
fundamentează pe prevederile legale privind necesitatea verificării corelării/
corespondenței informațiilor din propunerea tehnică cu informațiile din propunerea
financiară pentru a evita executarea defectuoasă a contractului [art. 133 alin. (3) din H.G.
nr. 395/20163, respectiv art. 139 alin. (3) din H.G. nr. 394/20164].
Abordarea corectă ce trebuie implementată în cadrul procesului de evaluare este de a
verifica conformitatea propunerii financiare cu prevederile propunerii tehnice, la
momentul evaluării propunerii financiare. Astfel, practica de solicitare a prezentării
graficului valoric în cadrul propunerii tehnice este incorectă deoarece nu asigură
confidențialitatea elementelor propunerii financiare, într-o asemenea situație prezentarea

3
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările
și completările ulterioare;
4
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și
completările ulterioare.
Page 4 of 6
separată a propunerilor tehnică și financiară, deschiderea lor succesivă și criptarea
propunerii financiare pierzându-și utilitatea.
Referitor la solicitarea furnizării de către operatorii economici ofertanți a unui “grafic
valoric”, AC/EC trebuie să aibă în vedere că această solicitare poate avea, în lipsa unei
explicitări furnizate de AC/EC, interpretări și înțelegeri diferite din partea operatorilor
economici ofertanți, cum ar fi:
 grafic valoric de execuție al lucrărilor (valoarea lucrărilor ce se vor executa într-
un interval de timp definit);
 grafic de plăți, care diferă de graficul valoric de execuție al lucrărilor prin faptul
că nu toate lucrările ce se vor executate pot fi plătite în perioada de referință
respectivă. Acesta include anumite deduceri si rețineri, precum cele aferente
avansului și garanției de bună execuție (dacă este cazul);
 graficul costului resurselor umane și materiale implicate în realizarea lucrărilor,
care diferă de graficul valoric de execuție al lucrărilor prin faptul că nu include
costurile indirecte și profitul.
Din acest motiv se recomandă ca AC/EC să utilizeze în cadrul documentațiilor de atribuire
termenul “grafic valoric de execuție” a activităților și/sau lucrărilor, respectiv de livrare
a bunurilor, după caz. De asemenea, AC/EC trebuie să precizeze categoria de valori
solicitată a fi furnizată în cadrul graficului valoric de execuție deoarece aceasta poate să
difere în funcție de rolul/scopul urmărit:
a) dacă se urmărește verificarea corespondenței între propunerea financiară și
activitățile din propunerea tehnică/metodologiile de lucru, graficul trebuie să
prezinte valorile lucrărilor estimate a fi executate în perioada de referință, valori
care cumulate trebuie să fie egale cu valoarea propunerii financiare;
b) dacă se urmărește planificarea alocărilor bugetare la nivelul contractului, astfel încât
să asigure îndeplinirea obligațiilor stipulate de prevederile art. 431 alin. (2) din
Legea nr. 500/2002, graficul trebuie să prezinte valorile lucrărilor estimate a fi
solicitate la plată de către contractant în perioada de referință, caz în care putem
vorbi mai degrabă de un grafic de plăți.
În orice situație, pentru a putea verifica corelarea propunerii financiare cu elementele
propunerii tehnice, se va solicita de către AC/EC prezentarea, în cadrul propunerii
financiare, cel puțin a unui grafic valoric de execuție conform descrierii de la lit a) de mai
sus. AC/EC are însă dreptul de a solicita prezentarea ambelor categorii de valori, fie în
cadrul aceluiași grafic, fie separat.
Pentru exemplificare, este prezentat un model de redactare a cerințelor de elaborare și
prezentare în cadrul propunerii financiare a graficului valoric de execuție:
“Graficul valoric de execuție va trebui să îndeplinească următoarele cerințe minime:
- va prezenta în format tabelar, pentru fiecare categorie de activități și sub-activități
prezentate în graficul fizic de execuție, valoarea lucrărilor estimate a fi executate în
fiecare lună calendaristică;
- pentru o mai ușoara identificare a corespondenței între activități / sub-activități și
valorile aferente, graficului valoric de execuție va respecta structura și ordinea de
prezentare a activităților și sub-activităților din cadrul graficul fizic de execuție;

Page 5 of 6
- va prezenta valoarea cumulată a activităților și sub-activităților la nivelul fiecărei luni
calendaristice precum și valoarea totală, valoare care trebuie să fie egală cu valoarea
propunerii financiare;
- va fi realizat utilizând un program/software de calcul care să permită conversia
documentului într-unul din următoarele formate uzuale: xls, xlsx sau echivalent;
- va fi astfel organizat încât să fie lizibil pe format(e) A3.
Cerințele prezentate în secțiunea de mai sus reprezintă cerințe minime care trebuie
adaptate în funcție de natura, obiectul și complexitatea contractului dar și de capacitatea
AC/EC de a evalua și utiliza informațiile furnizate pe parcursul procedurii de evaluare a
ofertelor și în perioada de implementare a contractului. Pentru proiectele complexe și în
măsura în care AC/EC dețin resursele necesare pentru analiza și utilizarea ulterioară pe
parcursul implementării contractului a informațiilor din cadrul graficului fizic, respectiv
valoric de execuție, acestea pot solicita cerințe mai complexe referitoare la informațiile ce
vor fi incluse în graficul fizic, respectiv valoric de execuție (ex. să fie prezentat drumul
critic, resursele necesare, defalcarea valorii proiectului pe categorii de costuri, fluxul de
numerar, histograma costurilor etc.).

Page 6 of 6

S-ar putea să vă placă și