Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

1
Toţi asociaţii SRL „VULTURENI” s-au prezentat la notar şi au solicitat notarului să
întocmească o procură prin care ei îl împuternicesc pe cetăţeanul Lăcrămioară să reprezinte
interesele SRL „VULTURENI” în raport cu organele administraţiei publice şi în raport cu terţii
la încheierea tuturor contractelor comerciale.
Notarul a refuzat întocmirea unei asemenea procuri. Explicaţi motivele refuzului.

Articolul 70. Desemnarea administratorului di Legea nr. 135/2007 privind societăţile cu


răspundere limitată prevede ca „Administratorul societăţii se desemnează de adunarea generală a
asociaţilor sau de consiliul societăţii dacă actul de constituire prevede aceasta. Administratorul poate fi
eliberat oricînd cu sau fără motiv.”
Plus art 71  Drepturile administratorului prevede ca (1) Administratorul este în drept: b) să
reprezinte fără procură societatea în raporturile cu organele statului, cu terţii şi în instanţele de judecată;

Nr. 2
Cetăţeanul Tihon, acţionar, a înaintat în judecată o acţiune civilă către S.A. „Valea
Norocului” prin care a cerut instanţei să purceadă la repartizarea forţată a profitului societăţii şi
să atribuie acţionarilor dividende pentru anul 2015. Cetăţeanul Tihon a prezentat actele societăţii
din care rezulta că S.A. „Valea Norocului”, potrivit rezultatelor financiare, a obţinut profit net în
proporţie de 40 %, însă organul executiv nu a convocat adunarea generală şi nu a pus problema
repartiţiei profitului. Acţiunea reclamantului era întemeiată pe art. 254 alin.(1) lit.c) din Codul
civil.
Va fi satisfăcută cerinţa acţionarului? Argumentaţi.
Conform art. 254. alin.1 lit. (c) Drepturile asociatului societății comerciale, asociatul
societății comerciale are dreptul să primească o cotă-parte din profitul societății (dividend),
proporțională participațiunii la capitalul social, în condițiile stabilite de lege și actul de
constituire.
In primul rand reclamantul nu a prezentat ce tip de actionar este si carei clasa se atribuie
dividendele, preferentiale sau ordinare. Societatea este în drept să plaseze acţiuni ordinare şi
preferenţiale. Acţiunea ordinară conferă proprietarului ei dreptul la un vot în adunarea
generală a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile
societăţii în cazul lichidării acesteia. Drepturile patrimoniale ale proprietarilor de acţiuni
ordinare pot fi realizate numai după satisfacerea tuturor drepturilor patrimoniale ale
proprietarilor de acţiuni preferenţiale. Acţiunea preferenţială dă proprietarului ei drepturi
(privilegii) suplimentare faţă de proprietarul acţiunii ordinare referitor la ordinea primirii
dividendelor şi la cuantumul dividendelor, precum şi la ordinea primirii unei părţi din bunurile
societăţii care se distribuie în cazul lichidării ei. Acţiunea preferenţială nu dă drept de vot
proprietarului ei, dacă prezenta lege nu prevede altfel. Acţiunea preferenţială dă proprietarului
ei dreptul la primirea unei părţi din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia într-un
cuantum corespunzător valorii de lichidare a acestei acţiuni.
Decizia  cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale,
sau la acoperirea pierderilor societăţii, conform art. 48 din legea cu privire la societatile pe
actiuni este aprobata de Adunarea generală a acţionarilor
Conform art 47 alin. 10 „Termenul de plată a dividendelor se stabileşte de organul care a
luat decizia de plată în conformitate cu statutul societăţii, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de
la data luării deciziei cu privire la plata lor, cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatul 11” În
cazul dat nu a fost facut anunțul public. Iar conform alin. 3 și 4 art. 46„ Societatea nu are
dreptul să garanteze plata dividendelor” și “obligaţiile societăţii referitoare la plata
dividendelor apar la data anunţării hotărîrii cu privire la plata lor.”
Astfel, cerința actionarului nu va fi satisfăcută deoarece procedura de împarțire a profitului
nu depinde doar de profitul net acumulat dar se iau în calcul mai mulți factori.
Precum că conform procedurii în ceia ce privește oferire dividentelor trebuia să fie anunț în
acest sens. Este necesar să menționez că evenimentele respective sunt în 2021 iar conform legii
1134 din legea privind societățile pe acțiuni alin. 14 Dividendele care nu au fost primite de
acţionar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației conform alin. (13) se
trec la venitul societăţii şi nu pot fi revendicate de acţionar.

Nr. 3
Cetăţeanul Verega, asociat al SRL „Buleandra”, a înaintat o acţiune în instanţa de judecată
către asociatul Luţcan V. prin care solicita excluderea acestuia din societate din motivul că nu şi-
a adus întregul aport la capitalul social la care s-a obligat. În acţiune s-a arătat că, dl. Luţcan
trebuia până la 10 noiembrie să aducă integral aportul său, însă a trecut mai mult de 20 de zile de
la data când el trebuia să-şi îndeplinească obligaţia iar aportul nu a fost adus. Acţiunea era
întemeiată pe art.116 alin.(1) lit.a) din Codul civil.
Instanţa de judecată a respins acţiunea civilă. Care motive au servit drept temei juridic
pentru respingere?

Nr. 4
Camera Înregistrării de Stat a înaintat o acţiune în judecată prin care cerea dizolvarea SNC
„MAX” care practica activitatea de confecţionare a numerelor de înmatriculare a mijloacelor de
transport. În cerere se afirma că activitatea de confecţionare a numerelor de înmatriculare nu
poate fi desfăşurată de către societăţile comerciale şi deci SNC „MAX” depăşeşte capacitatea
juridică acordată prin lege. Mai mult, în actul de constituire nu este indicat genul respectiv de
activitate.
Cum trebuie să procedeze instanţa?
Instanta va da curs cererii deoarece conform art 256 CC Dispoziţii generale cu privire
la societatea în nume colectiv
(1) Societate în nume colectiv este societatea comercială ai cărei asociați practică,
în conformitate cu actul de constituire, activitate de întreprinzător în numele societăţii
şi răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile acesteia. Clauza prin care se limitează
răspunderea nu este opozabilă terţilor.

Nr. 5
Registratorul Camerei Înregistrării de Stat a respins cererea de înregistrare a unei societăţi
cu răspundere limitată deoarece actul de constituire a acesteia prevedea pe lângă organul suprem
de decizie, organul executiv şi organul de control şi un organ de supraveghere, aceasta fiind
posibil doar pentru societăţile pe acţiuni.
Argumentaţi legalitatea/ilegalitatea respingerii cererii de înregistrare pe acest motiv.
Articolul 13. Refuzul înregistrării de stat a persoanei juridice LEGE Nr. 220 din 19-
10-2007privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali
prevede (1) Înregistrarea de stat a persoanei juridice nu se admite în cazurile:
b) necorespunderii actelor de constituire sau altor documente depuse pentru
înregistrare cerinţelor prevăzute de lege

Care sunt organele obligatorii şi facultative pentru fiecare formă de organizare juridică a
activităţii de întreprinzător?
SNC- obligatorii: organul executiv:administratorul
SC-obligatorii: organul executiv:administratorul-comanditatii reprezinta societate
SRL- obligatorii: Adunarea generală a asociaţilor, organul
executiv:administratorul,cenzorul daca nr asociatilor este mai mare de 15 persoane, facultative:
Consiliul societăţii
Sa: obligatorii: Adunarea generală a asociaţilor, organul executive-administratorul;
comisia de cenzori. Facultative:consiliul societatii,dar doar daca nr de mebri este
mai mare de 50

S-ar putea să vă placă și