Sunteți pe pagina 1din 129

PROIECT

COD DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI DIN ZIDĂRIE

Indicativ CR 6

Contr.nr.455/2010

Faza 1: Redactarea I

Elaboratori: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCłII BUCUREŞTI S.C. PROVEST PROIECT S.R.L.

NOTA:

1. Prevederile tehnice din Capitolele 8 si 9 din proiect au fost doar actualizate faŃă de versiunea din 2006 având în vedere faptul că, în prezent, se află în derulare elaborarea reglementarii tehnice: Cod de practică privind executarea şi urmărirea execuŃiei lucrărilor de zidărie

2.Prevederile proiectului sunt corelate cu prevederile proiectului codului P 100-1 (document aflat în revizuire).

martie 2011

CUPRINS

CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Domeniul de utilizare şi scopul Codului

1.2. RelaŃia cu alte norme

1.3. DefiniŃii principale

1.3.1. Tipuri de zidării

1.3.2. Mortare.

1.3.3. Elemente pentru zidărie

1.3.4. PereŃi din zidărie

1.4. NotaŃii, unităŃi de măsură în Sistemul InternaŃional (SI)

1.4.1.

NotaŃii

1.4.2.

UnităŃi de măsură

1.4.3.

Lista tabelelor

1.4.5.

Lista figurilor

1.5. Documente normative de referinŃă

CAPITOLUL 2. BAZELE PROIECTĂRII

2.1. CerinŃe fundamentale

2.1.1. Reliabilitate (siguranŃa structurală, siguranŃa în exploatare şi durabilitatea)

2.1.2. Proiectarea duratei de exploatare şi durabilitatea

2.2. CondiŃii tehnice asociate cerinŃei de "rezistenŃă şi stabilitate"

2.2.1. Mecanismul de disipare a energiei seismice

2.2.2. CondiŃia de rezistenŃă

2.2.3. CondiŃia de stabilitate.

2.2.4. CondiŃia de rigiditate

2.2.5. CondiŃia de ductilitate

2.3. Principiile proiectării la stări limită ultime pentru clădiri din zidărie

2.4. Variabile de bază

2.4.1. AcŃiuni

2.4.2. Caracteristicile fizice şi mecanice ale materialelor şi produselor

2.4.2.1. ProprietăŃile materialelor şi produselor

2.4.2.2. Valorile caracteristice ale rezistenŃelor materialelor

2.4.2.3. Valori de proiectare ale proprietăŃilor mecanice ale zidăriei

2.4.2.3.1. Valori de proiectare ale rezistenŃelor zidăriei pentru starea limită

ultimă (ULS)

2.4.2.3.2. Valori de proiectare ale rezistenŃelor zidăriei pentru starea limită de

serviciu (SLS)

CAPITOLUL 3. MATERIALE

3.1. Elemente pentru zidărie

3.1.1. Tipuri de elemente pentru zidărie

3.1.2. Gruparea elementelor pentru zidărie

3.1.2.1. Gruparea în funcŃie de nivelul de încredere al proprietăŃilor mecanice

3.1.2.2. Gruparea în funcŃie de caracteristicile geometrice

3.1.2.3. Gruparea în funcŃie de profilaŃia exterioară a elementului

3.1.2.4. Gruparea elementelor în funcŃie de densitatea aparentă în stare uscată

2

3.1.3.

ProprietăŃile elementelor pentru zidărie

3.1.3.1. ProprietăŃile mecanice ale elementelor pentru zidărie

3.1.3.1.1. RezistenŃa la compresiune a elementelor pentru zidărie

3.1.3.2. ProprietăŃi fizice ale elementelor pentru zidărie

3.2. Mortare

3.2.1. Tipuri de mortare pentru zidărie

3.2.2. Prevederi pentru mortarele pentru zidărie

3.2.3. ProprietăŃile mortarelor

3.2.3.1. RezistenŃa la compresiune a mortarelor pentru zidărie

3.2.3.2. AderenŃa între elementele pentru zidărie şi mortar

3.2.3.3. Lucrabilitatea mortarului

3.3. Beton

3.3.1. GeneralităŃi

3.3.2. Prevederi specifice pentru betonul din elementele de confinare şi pentru

stratul median al ZIA

3.3.3. ProprietăŃile mecanice al betonului pentru elementele de confinare şi

pentru ZIA

3.3.4. Prevederi specifice pentru betoanele folosite pentru alte elemente

structurale (planşee, scări şi infrastructură). 3.4. OŃeluri pentru armături

3.5. Alte materiale pentru armarea zidăriei

CAPITOLUL 4. ZIDĂRIE

4.1. ProprietăŃile mecanice ale zidăriei

4.1.1. ProprietăŃile de rezistenŃă ale zidăriei.

4.1.1.1. RezistenŃa la compresiune a zidăriei

4.1.1.1.1. RezistenŃa unitară caracteristică la compresiune a zidăriei

4.1.1.1.2. RezistenŃa unitară de proiectare la compresiune a zidăriei

4.1.1.2. RezistenŃa zidăriei la forfecare

4.1.1.2.1. RezistenŃa unitară caracteristică la lunecare în rost orizontal

4.1.1.2.2. RezistenŃa unitară caracteristică la cedare pe secŃiuni înclinate

4.1.1.2.3. RezistenŃele unitare de proiectare a zidăriei la forfecare

4.1.1.3. RezistenŃa unitară la întindere din încovoiere perpendicular pe planul

zidăriei

4.1.1.3.1. RezistenŃele unitare caracteristice la întindere din încovoiere

perpendicular pe planul zidăriei

4.1.1.3.2. RezistenŃele unitare de proiectare la întindere din încovoiere

perpendicular pe planul zidăriei

4.1.1.4. RezistenŃa caracteristică de ancorare

4.1.2. ProprietăŃi de deformabilitate ale zidăriei.

4.1.2.1. RelaŃia efort unitar – deformaŃie specifică ( - )

4.1.2.2. Modulul de elasticitate al zidăriei

4.1.2.2.1. Modulul de elasticitate longitudinal

4.1.2.2.2. Modulul de elasticitate transversal

4.2. ProprietăŃile fizice ale zidăriei

4.3. Durabilitatea zidăriei

4.3.1. GeneralităŃi

4.3.2. Clasificarea condiŃiilor de mediu înconjurător

4.3.2.1. CondiŃii de microclimat de expunere

4.3.3. Durabilitatea componentelor zidăriei

3

4.3.3.1.

Elemente pentru zidărie

4.3.3.2. Mortar

4.3.3.3. OŃel pentru armături

4.3.3.4. Durabilitatea betoanelor

4.3.3.5. Straturi de rupere a capilarităŃii

4.3.3.6. Elemente de legătură pentru pereŃi

4.3.3.7. Eclise, scoabe şi corniere

4.4.4. Durabilitatea zidăriei aflată sub nivelul terenului

CAPITOLUL 5. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A CLĂDIRILOR CU PEREłI STRUCTURALI DIN ZIDĂRIE

5.1. Proiectarea preliminară arhitectural-structurală a clădirilor etajate curente

5.1.1. Principii de alcătuire arhitectural-structurală a clădirilor etajate curente

5.1.2. Alcătuirea clădirii în plan şi în elevaŃie

5.1.3. Criterii de regularitate structurală

5.1.4. Separarea clădirii în tronsoane

5.1.5. Dimensiuni maxime ale clădirilor

5.1.5.1. Dimensiuni maxime în plan

5.1.5.2. Dimensiuni maxime în elevaŃie

5.2. Proiectarea preliminară a pereŃilor structurali pentru clădiri etajate curente

5.2.1. Alegerea sistemului de pereŃi structurali

5.2.1.1 Structuri cu pereŃi deşi

5.2.1.2. Structuri cu pereŃi rari

5.2.2. Alegerea tipului de zidărie

5.2.2.1. Zidăria nearmată (ZNA)

5.2.2.2. Zidăria armată (ZC, ZC+AR, ZIA)

5.2.3. Dispunerea stâlpişorilor şi centurilor de beton armat

5.2.4. Goluri în pereŃii structurali din zidărie

5.2.5. Grosimea pereŃilor de zidărie

5.3. Proiectarea preliminară a subansamblurilor structurale orizontale

5.3.1. Tipul planşeului

5.3.2. PoziŃionarea golurilor mari în planşee

5.3.3. Supante, console

5.3.4. Şarpante

5.4. Proiectarea preliminară a infrastructurii

5.4.1. FundaŃii

5.4.2. Socluri

5.4.3. PereŃi de subsol

5.4.4. Planşee la infrastructură

5.5. Alcătuirea arhitectural -structurală a clădirilor simple din zidărie

CAPITOLUL 6. CALCULUL CLĂDIRILOR CU PEREłI DIN ZIDĂRIE

6.1. Principii generale de calcul

6. 2. Calculul structurilor la încărcări verticale

6.2.1. Modelul de calcul pentru încărcări verticale

6.2.2. Metode de calcul pentru încărcări verticale

6.2.2.1.Determinarea forŃelor axiale de compresiune în pereŃii structurali

6.2.2.2. Determinarea excentricităŃilor de aplicare a încărcărilor verticale

6.2.2.2.1. Excentricitate din alcătuirea structurii.

6.2.2.2.2. ExcentricităŃi din imperfecŃiuni de execuŃie (accidentale)

4

6.2.2.2.3. Excentricitate din forŃele orizontale perpendiculare pe plan

6.3. Calculul structurilor cu pereŃi din zidărie la forŃe orizontale.

6.3.1. Modelul de calcul pentru forŃe seismice orizontale.

6.3.2. Metode de calcul la forŃe seismice orizontale

6.3.2.1. Calculul forŃelor seismice orizontale pentru ansamblul clădirii

6.3.2.1.1. Metoda forŃelor seismice statice echivalente

6.3.2.1.2. Metoda de calcul modal cu spectre de răspuns

6.3.2.2. Calculul eforturilor secŃionale în pereŃii structurali

6.3.2.3. Calculul deplasărilor laterale în planul peretelui

6.4. Calculul pereŃilor din zidărie la încărcări perpendiculare pe plan.

6.4.1. Modele şi metode de calcul pentru încărcări perpendiculare pe plan.

6.5. Calculul planşeelor

6.5.1. Modelul de calcul

6.5.2.Metoda de calcul

6.6. Calculul rezistenŃei de proiectare a pereŃilor din zidărie 6.6.1.CondiŃii generale de calcul 6.6.1.1.Modelul de calcul.

6.6.1.2.

Ipoteze de calcul 6.6.1.3.Caracteristici geometrice ale secŃiunii orizontale a peretelui

6.6.1.4.

RezistenŃe unitare de proiectare ale zidăriei, betonului şi armăturii.

6.6.2. RezistenŃa de proiectare la compresiune a pereŃilor structurali

6.6.2.1. RezistenŃa la compresiune a pereŃilor din zidărie nearmată (ZNA)

6.6.2.1.1. Determinarea coeficienŃilor de reducere a rezistenŃei Φ i şi Φ m

6.6.2.2. RezistenŃa la compresiune a pereŃilor din zidărie confinată (ZC) şi zidărie cu

inimă armată (ZIA)

6.6.2.3. RezistenŃa la compresiune locală sub efectul încărcărilor concentrate

6.6.3. RezistenŃa de proiectare la compresiune şi încovoiere a pereŃilor structurali

6.6.3.1.CondiŃii generale de calcul

6.6.3.2. RezistenŃa la compresiune şi încovoiere a pereŃi din zidărie nearmată (ZNA)

6.6.3.3. RezistenŃa la compresiune şi încovoiere a pereŃilor din zidărie confinată

6.6.3.4. RezistenŃa la compresiune şi încovoiere a pereŃilor din zidărie cu inimă armată

6.6.4. RezistenŃa de proiectare la forŃă tăietoare a pereŃilor structurali

6.6.4.1. RezistenŃa la forŃă tăietoare a pereŃilor din zidărie nearmată

6.6.4.1.1. RezistenŃa la lunecare în rost orizontal

6.6.4.1.1.1. RezistenŃa la lunecare în rost orizontal pentru solicitări neseismice 6.6.4.1.1.2. RezistenŃa la lunecare în rost orizontal pentru solicitări seismice

6.6.4.1.2. RezistenŃa de proiectare la cedare pe secŃiune înclinată

6.6.4.2. RezistenŃa la forŃă tăietoare a pereŃilor din zidărie confinată

6.6.4.3. RezistenŃa la forŃă tăietoare a pereŃilor din zidărie confinată şi armată în

rosturile orizontale (ZC+AR)

6.6.4.4. RezistenŃa la forŃă tăietoare a pereŃilor din zidărie cu inimă armată

6.6.4.5. RezistenŃa la forŃa de lunecare verticală asociată încovoierii peretelui

6.6.4.6. RezistenŃa de proiectare a riglelor de cuplare

6.6.5. RezistenŃa de proiectare a pereŃilor supuşi la încovoiere perpendicular pe

planul median

6.6.6. RezistenŃa de proiectare a panourilor din zidărie înrămate în cadre

6.7. Calculul rezistenŃei de proiectare a planşeelor

6.8. Verificarea siguranŃei clădirilor cu pereŃi structurali din zidărie

6.8.1. Verificarea cerinŃei de rezistenŃă

6.8.1.1. Verificarea cerinŃei de rezistenŃă pentru solicitările în planul peretelui

5

6.8.1.2.

Verificarea cerinŃei de rezistenŃă pentru solicitări perpendiculare pe plan

6.8.1.3. Verificarea cerinŃei de rezistenŃă pentru planşee

6.8.2. Verificarea cerinŃei de rigiditate

6.8.3. Verificarea cerinŃei de stabilitate

6.8.4. Verificarea cerinŃei de ductilitate

CAPITOLUL 7. PREVEDERI CONSTRUCTIVE PENTRU CLĂDIRI DIN ZIDĂRIE

7.1. Prevederi constructive privind suprastructura.

7.1.1. Prevederi generale

7.1.1.1. Materiale pentru structură

7.1.1.2. SecŃiuni de zidărie slăbite prin goluri şi şlituri.

7.1.2. Prevederi generale pentru clădiri cu pereŃi structurali de zidărie

7.1.2.1. Prevederi specifice pentru clădiri cu pereŃi structurali de zidărie

nearmată (ZNA)

7.1.2.2. Prevederi specifice elementele de confinare din beton armat

7.1.2.2.1. Prevederi referitoare la stâlpişorii de beton armat

7.1.2.2.2. Prevederi constructive referitoare la centuri

7.1.2.2.3. Prevederi referitoare la buiandrugi şi rigle de cuplare

7.1.2.2.4. Armarea zidăriei în rosturile orizontale

7.1.2.3. Prevederi specifice pentru construcŃii cu pereŃi de zidărie cu inimă

armată (ZIA).

7.1.3. Prevederi constructive referitoare la planşee

7.2. Prevederi constructive privind infrastructura

7.2.1. FundaŃii

7.2.2. Socluri

7.2.3. PereŃi de subsol

7.2.3.1. Prevederi generale

7.2.3.2. PereŃi de subsol din beton simplu

7.2.3.3. HidroizolaŃii la infrastructură

7.2.4. Planşee la infrastructură .

7.3. Prevederi constructive pentru elementele nestructurale din zidărie

7.3.1. Prevederi constructive pentru pereŃii exteriori nestructurali (de faŃadă).

7.3.2. Prevederi specifice pentru pereŃii interiori nestructurali

7.3.3. Prevederi specifice elemente de zidărie care lucrează în consolă

8.EXECUłIA CONSTRUCłIILOR DIN ZIDĂRIE

8.1. GeneralităŃi

8.2. Materiale

8.2.1. Acceptare, manipulare si depozitarea materialelor

8.2.2. Armături 8.2.3.Prepararea materialelor

8.2.3.1.Prepararea mortarelor şi betoanelor la şantier. Generalitati 8.2.3.1.1.ConŃinut de clor 8.2.3.1.2.RezistenŃa la compresiune a mortarelor

8.2.3.1.3.Aditivi

8.2.3.1.4. Dozare

8.2.3.1.5. Metode şi timp de preparare

8.2.3.1.6. Perioada de priză

8.2.3.1.7.Utilizarea apei calde la preparare

6

8.2.3.2.

Utilizarea mortarelor predozate

8.3. Executarea zidăriilor

8.3.1.GeneralităŃi

8.3.2. Rosturi .

8.3.2.1.GeneralităŃi

8.3.2.2. Rostuirea în timpul execuŃiei zidăriei

8.3.2.3. Rostuire la zidărie existentă

8.3.2.4. Legăturile pereŃilor

8.3.2.5. Montarea armăturilor

8.4. ProtecŃia zidăriei nou executate

8.4.1. GeneralităŃi

8.4.2. ProtecŃia zidăriei

8.4.3. ProtecŃia împotriva îngheŃului

8.4.4. Incărcarea zidăriei

8.4.5. Abateri limită

8.4.6. Alte detalii de execuŃie

8.4.6.1. Rosturi de mortar care permit deplasări

8.4.6.2. InălŃimea zidăriei

8.4.6.3. PereŃi dubli cu beton armat de umplutură (zidărie cu inimă armată)

8.4.6.4. Zidărie confinată

8.4.6.5. TiranŃi din oŃel şi accesorii

9. CONTROLUL PROIECTARII SI EXECUTIEI CONSTRUCTIILOR DIN ZIDARIE

9.1. Controlul proiectarii

9.2. Controlul executiei

9.2.1. Verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor.

9.2.2. Verificari de efectuat la incheierea fazei de lucru.

9.2.3.Verificari de efectuat la receptia preliminara a obiectului.

ANEXA A

1. Valorile coeficientului seismic c s

2. Repartizarea forŃei seismice în elevaŃie

7

CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Domeniul de utilizare şi scopul Codului

(1) Codul de proiectare pentru structuri din zidărie, indicativ CR6 stabileşte cerinŃele şi condiŃiile minime pentru alegerea materialelor, calculul şi detalierea constructivă pentru:

clădiri cu pereŃi structurali din zidărie;

pereŃi de zidărie înrămată în cadre din beton armat/oŃel (ZIC) şi pereŃi nestructurali din zidărie pentru toate tipurile de clădiri.

(2) Prevederile Codului vor fi utilizate pentru proiectarea clădirilor civile, industriale şi agrozootehnice sau ale părŃilor acestora, realizate cu următoarele tipuri de alcătuire, definite la

1.3.1.:

zidărie simplă/nearmată (ZNA);

zidărie confinată (ZC);

zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale (ZC+AR);

zidărie cu inimă armată (ZIA).

( ZC+AR ); ∑ zid ă rie cu inim ă armat ă ( ZIA ). Figura
( ZC+AR ); ∑ zid ă rie cu inim ă armat ă ( ZIA ). Figura

Figura 1.1 Tipuri de alcătuire pentru pereŃi din zidărie armată (a) Zidărie confinată (b) Zidărie cu inima armată

NOTĂ. Zidăria armată vertical şi orizontal, executată cu elemente pentru zidărie cu forme speciale şi zidăria precomprimată nu fac obiectul prezentului Cod. De asemenea nu face obiectul prezentului Cod zidăria executată cu elemente pentru zidărie recuperate din demolări.

(3) Codul se referă numai la cerinŃele de rezistenŃă, stabilitate, rigiditate şi ductilitate ale tuturor părŃilor/elementelor de construcŃie din zidărie precum şi la durabilitatea acestora. Alte cerinŃe, de exemplu, cele privind izolarea termică şi acustică, nu constituie obiectul acestei părŃi a Codului.

(4) Prezentul Cod nu conŃine prevederi referitoare la rezistenŃa la foc a părŃilor/elementelor de construcŃie din zidărie. Aceste prevederi vor face obiectul unui volum separat, aliniat prevederilor standardului SR EN 1996-1-2.

(5) Nivelurile de siguranŃă rezultate din calculul şi prevederile constructive acest Cod constituie niveluri minime de calitate în sensul Legii nr.10/1995. La solicitarea investitorului, prin tema de proiectare, proiectantul poate adopta măsuri suplimentare pentru obŃinerea unor niveluri de asigurare superioare. Se recomandă ca aceste măsuri să fie adoptate pe baza unei analize de tip "cost-beneficiu" care să Ńină seama de costul total probabil al construcŃiei pe durata de exploatare prevăzută prin tema de proiectare.

8

(6) Prevederile prezentului Cod referitoare la proiectare clădirilor cu structuri din zidărie şi a tuturor părŃilor/elementelor de construcŃie din zidărie se vor aplica numai pentru clădirilor civile, industriale şi agrozootehnice enumerate la (7). În cazul clădirilor cu alcătuiri neuzuale sau care sunt destinate unor funcŃiuni speciale, prevederile Codului au numai caracter orientativ. În această categorie se vor încadra: arcele, coşurile de fum, zidurile de sprijin, rezervoarele, etc. precum şi planşeele mixte cu corpuri de umplutură ceramice sau din beton.

(7) Structurile cu pereŃi din zidărie sunt folosite în mod curent pentru:

clădiri etajate cu înălŃime până la P+4E inclusiv: locuinŃe, alte clădiri cu funcŃiuni similare (hoteluri, moteluri, cămine, internate, creşe,etc.), clădiri pentru învăŃământ şi ocrotirea sănătăŃii, alte tipuri de clădiri social-culturale care nu necesită spaŃii libere mari şi care au funcŃiuni în general fixe (nu sunt susceptibile de a suferi transformări majore în timpul exploatării);

clădiri tip "hală/sală" cu deschideri şi înălŃimi moderate (de regulă, cu deschideri maxime de 9.00 15.00 m şi înălŃimi de 6.00 8.00 m) pentru săli de gimnastică, ateliere, depozite, clădiri agrozootehnice, etc.

(8) Prevederile privind execuŃia lucrărilor sunt tratate în măsura în care este necesar să se indice calitatea materialelor şi a produselor pentru construcŃii şi nivelul calităŃii execuŃiei pe şantier, cerute pentru respectarea ipotezelor avute în vedere la proiectare.

(9) CondiŃiile speciale pentru execuŃia lucrărilor în situaŃii particulare (condiŃii de temperaturi extreme, zidării care se încarcă prematur, etc) vor fi menŃionate obligatoriu în documentaŃie (planuri, caiete de sarcini, specificaŃii) în conformitate cu prevederile Codului de practică privind executarea şi urmărirea execuŃiei lucrărilor de zidărie. (în curs de elaborare).

Notă. Pentru simplificarea redactării, în textul prezentului Cod, acest document va fi denumit precurtat Codul de practică.

(10) Prevederile Codului se aplică numai structurilor şi părŃilor/elementelor de construcŃie din zidărie realizate cu elemente pentru zidărie şi/sau cu mortare, produse în Ńară sau din import, care îndeplinesc următoarele două condiŃii:

sunt conforme cu normele europene asimilate ca norme naŃionale (SR EN) şi cu Anexele NaŃionale la acestea, sau cu alte norme din România privitoare la condiŃiile de calitate şi/sau la caracteristicile mecanice (inclusiv cerinŃele de durabilitate); conformitatea cu normele europene este recunoscută prin existenŃa marcajului CE;

satisfac cerinŃele specifice pentru zidăriile din zonele seismice date în prezentul Cod şi în Codul P100-1.

NOTĂ. CondiŃiile de calitate şi caracteristicile respective se referă la elemente şi/sau mortare considerate individual precum şi la zidăriile executate cu acestea.

(11) În cazul structurilor şi părŃilor/elementelor de construcŃie executate cu elemente pentru zidărie şi/sau cu mortare, fabricate în Ńară sau din import, care nu satisfac una dintre cerinŃele de la (10), prevederile Codului au caracter orientativ. Aceste elemente şi mortare vor fi utilizate numai pe baza unui agrement tehnic eliberat de autorităŃile competente din România, prin care vor fi stabilite domeniile şi condiŃiile tehnice de

(12) Prevederile prezentului Cod vor fi aplicate numai dacă condiŃiile de calitate şi valorile caracteristicilor mecanice de rezistenŃă şi deformabilitate ale materialelor componente şi ale zidăriilor realizate cu acestea sunt stabilite din următoarelor categorii de informaŃii:

9

încercări efectuate de producător, conform cerinŃelor standardelor SR EN 771- 1 şi SR EN 771-4 şi cu procedeele menŃionate în acestea, în laboratoare recunoscute din Ńară sau din străinătate;

informaŃii existente în baza de date naŃională, actualizate pe baza testelor efectuate conform standardelor europene adoptate în România (SR EN);

date relevante din agrementele tehnice eliberate de autorităŃile competente din România pe baza testelor efectuate conform standardelor europene adoptate în România (SR EN);

încercări efectuate conform standardelor europene (EN) pentru produse similare, în laboratoare recunoscute, în cazul unor proiecte concrete;

informaŃii existente într-o bază de date recunoscută din străinătate pentru produse similare, testate conform standardelor europene (EN).

(13) Folosirea datelor stabilite prin încercări, efectuate în cadrul unui proiect sau existente într-o bază de date din străinătate, aşa cum se menŃionează la (12), se va face numai în următoarele condiŃii:

este cunoscută metodologia de testare şi de interpretare a rezultatelor: de exemplu, conformitatea / neconformitatea cu procedeele stabilite prin SR EN;

este precizat tipul încercărilor şi al datelor furnizate de încercări: încercări statice/cvasistatice/dinamice, valori medii sau caracteristice, etc.

furnizorul (importator/producător) confirmă că produsul respectiv are proprietăŃi similare/identice cu cel încercat în ceea ce priveşte materiă primă, compoziŃia şi procedeul tehnologic de producŃie.

(14) În cazul elementelor pentru zidărie, prin produse similare se înŃeleg, de exemplu, elemente având valori apropiate ale dimensiunilor, volumului de goluri, grosimii pereŃilor interiori şi exteriori ai elementelor cu goluri verticale, aceiaşi profilaŃie a feŃelor verticale de capăt (în cazul elementelor cu îmbinări tip "nut şi feder"), etc. şi care sunt puse în operă, de regulă, în condiŃii de calitate similare cu nivelul mediu al manoperei din România.

(15) În lipsa datelor fundamentate ştiinŃific, obŃinute din una dintre sursele menŃionate la (12) în condiŃiile de la (13) şi (14), pentru proiectarea clădirilor cu structuri şi/sau părŃi/elemente de construcŃie din zidărie, alcătuite cu materiale care satisfac cele două condiŃii de la (10), se vor folosi valorile forfetare ale caracteristicilor mecanice ale materialelor componente şi ale zidăriei stabilite prin prezentul Cod.

1.2. RelaŃia cu alte norme

(1) Codul tratează prevederile speciale relative la proiectarea seismică a clădirilor cu pereŃi structurali din zidărie şi a elementelor nestructurale din zidărie în corelare cu prevederile din Codul de proiectare seismică P100-1

(2) Pentru proiectarea părŃilor de construcŃie din alte materiale (beton armat, metal, lemn) se vor folosi reglementările specifice enumerate la 1.5 Documente normative de referinŃă

(3) În cazul clădirilor situate pe terenuri de fundare dificile, prevederile Codului vor fi completate cu cele ale reglementărilor specifice privitoare la alcătuirea de ansamblu, la dimensionarea şi la detalierea constructivă a clădirilor din zidărie şi a elementelor acestora.

10

1.3. DefiniŃii principale

1.3.1.

Tipuri de zidării

Zidărie simplă/nearmată (ZNA): zidărie care nu conŃine suficientă armătură pentru a putea fi considerată zidărie armată - cum sunt zidăria confinată, zidăria confinată şi armată în rosturile orizontale, zidăria cu inimă armată. Elementele de confinare şi armăturile prevăzute constructiv, conform prezentului Cod, nu vor luate în considerare pentru preluarea solicitărilor verticale şi seismice

Zidărie confinată (ZC): zidărie prevăzută cu elemente pentru confinare din beton armat pe verticală (stâlpişori) şi pe orizontală (centuri), turnate după executarea zidăriei.

Zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale (ZC+AR): zidărie confinată (ZC) la care, în rosturile orizontale, sunt prevăzute armături în cantităŃi suficiente, din oŃel sau din alte materiale cu rezistenŃă semnificativă la întindere, în scopul creşterii rezistenŃei la forŃă tăietoare şi a ductilităŃii peretelui.

Zidărie cu inimă armată (ZIA): zidărie alcătuită din două straturi de zidărie paralele având spaŃiul dintre ele umplut cu beton armat sau cu mortar-beton (grout) armat, cu sau fără legături mecanice între straturi şi la care cele trei componente conlucrează pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitări.

Zidărie înrămată în cadre (ZIC): zidărie alcătuită din unul sau mai multe straturi de zidărie, cu legături mecanice între straturi, înrămată într-un cadru de beton armat/oŃel, executată după turnarea betonului/montarea cadrului metalic.

1.3.2.

Mortare.

Mortarele pentru zidărie, alcătuite din liant, nisip şi apă sunt definite de SR EN 998-2 prin:

ConcepŃie

- mortar performant pentru zidărie: mortar a cărui compoziŃie şi metodă de obŃinere este aleasă de producător în vederea obŃinerii caracteristicilor specificate (concept de performanŃă);

- mortar de reŃetă pentru zidărie: mortar produs conform proporŃiilor predeterminate, ale cărui caracteristici rezultate sunt în funcŃie de proporŃiile stabilite ale constituenŃilor (concept de reŃetă).

Caracteristici şi utilizare:

- mortar pentru zidărie pentru utilizare generală (G) : mortar pentru zidărie fără caracteristici speciale;

- mortar pentru zidărie pentru straturi subŃiri (T) : mortar performant pentru zidărie cu dimensiunea maximă a agregatelor mai mică sau egală cu o valoare indicată

Mortar-beton (grout): amestec de ciment, nisip, pietriş monogranular - de dimensiunea unui bob de mazăre - şi apă. Amestecul se realizează cu o consistenŃă redusă - tasare de circa 20 25 cm pe conul etalon de 30 cm înălŃime.

11

1.3.3.

Elemente pentru zidărie

Valoare declarată : valoarea unei caracteristici a elementului (de exemplu, rezistenŃa medie la compresiune) pe care producătorul are convingerea că o poate atinge având

în

vedere precizia încercărilor şi variabilitatea procesului de producŃie.

RezistenŃa medie la compresiune a elementului: media aritmetică a rezistenŃelor la compresiune ale elementelor.

RezistenŃa caracteristică la compresiune a elementului: rezistenŃa la compresiune corespunzătoare fractilului de 5% al distribuŃiei statistice a rezistenŃei la compresiune.

RezistenŃa standardizată la compresiune a elementului : rezistenŃa la compresiune

elementelor pentru zidărie transformată în rezistenŃa echivalentă a unui element "uscat în aer" cu lăŃimea de 100 mm şi înălŃimea de 100 mm.

a

Element pentru zidărie categoria I: element pentru zidărie pentru care probabilitatea de a nu atinge rezistenŃa medie/caracteristică la compresiune declarată este 5%.

Element pentru zidărie categoria II: element pentru zidărie care nu îndeplineşte nivelul de încredere al elementelor pentru zidărie categoria I .

1.3.4.

PereŃi din zidărie

Perete structural: perete destinat să reziste forŃelor verticale şi orizontale care acŃionează, în principal, în planul său.

PereŃii de zidărie care îndeplinesc condiŃiile geometrice minime date la par.5.2. care au continuitate până la fundaŃii şi care sunt executaŃi din materialele menŃionate la Cap. 3 şi 4, sunt "pereŃi structurali" şi vor fi calculaŃi şi alcătuiŃi conform prevederilor din prezentul Cod.

Perete de rigidizare: perete dispus perpendicular pe un alt perete, cu care conlucrează la preluarea forŃelor verticale şi orizontale şi contribuie la asigurarea stabilităŃii acestuia.

În cazul clădirilor cu planşee care descarcă pe o singură direcŃie, pereŃii paraleli cu direcŃia elementelor principale ale planşeului, care nu sunt încărcaŃi direct cu forŃe verticale, dar care preiau forŃele orizontale care acŃionează în planul lor, sunt denumiŃi şi pereŃi de contravântuire.

Perete nestructural: perete care nu face parte din structura principală a construcŃiei; acest tip de perete poate fi suprimat fără să prejudicieze integritatea restului structurii. Peretele nestructural va fi proiectat pentru a prelua următoarele încărcări:

- greutatea proprie;

- greutatea obiectelor suspendate pe perete;

- încărcările perpendiculare pe plan din acŃiunea oamenilor sau a cutremurului.

Perete înrămat: perete înglobat într-un cadru de beton armat/oŃel, care nu face parte din structura principală dar care, în anumite condiŃii, contribuie la rigiditatea laterală a clădirii şi la disiparea energiei seismice; suprimarea în timpul exploatării clădirii sau crearea de goluri de uşi/ferestre într-un perete înrămat se va face numai pe baza unei justificări prin calcul (expertiză tehnică) şi cu măsuri constructive adecvate. Acest tip de perete va fi proiectat pentru a prelua solicitările provenite din

- interacŃiunea cu cadrul în situaŃia de proiectare seismică;

- greutatea proprie;

- greutatea obiectelor suspendate

12

- încărcările perpendiculare pe plan din acŃiunea oamenilor, a cutremurului şi a vântului (în cazul panourilor de faŃadă).

1.4. NotaŃii, unităŃi de măsură în Sistemul InternaŃional (SI)

1.4.1. NotaŃii

Simbolurile specifice, dependente de material, utilizate în acest Cod pentru structuri din zidărie sunt:

a 1 distanŃa de la capătul peretelui până la cea mai apropiată extremitate a reazemului care

transmite forŃa verticală

6.6.2.3.(1);

a g valoarea de proiectare a acceleraŃiei seismice a terenului 5.1.1.(2); a s aria armăturii /unitatea de lungime din stratul median al ZIA 6.6.3.4(5);

A

aria secŃiunii transversale a unui element

6.6.2.1.(1);

A asc aria armăturii din stâlpişorul comprimat

6.6.4.3. (4);

A b

A bc aria betonului comprimat dintr-un stâlpişor

A ef aria peretelui efectiv încărcată cu forŃa concentrată

A pl aria planşeului unui etaj

A s aria de armătură întinsă din stâlpişori

A sw aria armăturilor din rosturile orizontale pentru preluarea forŃei tăietoare

A w aria secŃiunii orizontale a peretelui

A zc aria zonei comprimate la compresiune excentrică pentru un perete de ZNA

A z,net aria netă totală a pereŃilor pe una din direcŃiile principale ale clădirii

b activ lăŃimea activă a tălpii unui element compus (L,T,I) 6.3.1.(3);

C clasa de rezistenŃă la compresiune a betonului

d i (i=1,2) excentricitatea de aplicare a încărcărilor din planşee pe un perete

d pilastru distanŃa între axele pilaştrilor de rigidizare

d

d r

d RG distanŃa între centrul de greutate al planşeului (G) şi centrul de rigiditate (R)

D p lungimea diagonalei panoului de zidărie înrămată într-un cadru de beton armat/oŃel

e a

e hi excentricitatea la partea superioară/inferioară a peretelui, dată de încărcările

aria pe care se aplică forŃa concentrată

5.2.1.(2)

6.6.2.3.(1);

6.6.3.3.(6);

6.6.2.3.(1);

6.6.3.3.(7);

6.6.4.4.(2);

6.6.3.3.(6); 6.6.2.3.(1); 6.6.3.3.(7); 6.6.4.4.(2); 6.6.3.2.(2); 5.2.1.(2) 3.3.1.(4); 6.2.2.2.1.(3);

6.6.3.2.(2);

5.2.1.(2)

3.3.1.(4);

6.2.2.2.1.(3);

6.6.2.1.3.(4);

lăŃimea diagonalei active a panoului de zidărie înrămată

deplasarea relativă de nivel a clădirii

6.8.2.(1);

p

6.5.2.(1);

excentricitatea accidentală a forŃelor verticale

6.2.2.2.2.(1);

perpendiculare pe perete

excentricitatea de calcul în raport cu planul peretelui

6.6.2.1.1.(1);

e i

excentricitatea datorată încărcărilor verticale aplicate peste nivelul de calcul al unui perete 6.2.2.2.1.(3); e mk excentricitatea finală la 1/2 din înălŃimea peretelui 6.6.2.1.2.(1); e hm excentricitatea la 1/2 din înălŃimea peretelui, dată de încărcările perpendiculare pe perete 6.6.2.1.2.(1); e k excentricitatea datorată curgerii lente 6.6.2.1.2.(1);

e

6.6.2.1.1.(1);

i0

E b modul de elasticitate longitudinal al betonului

E z modul de elasticitate longitudinal secant de scurtă durată al zidăriei simple 4.1.2.2.1.(1);

4.1.2.2.1.(6);

13

E ZC(ZIA) modul de elasticitate longitudinal al zidăriei confinate/zidăriei cu inimă armată

E z,ld modul de elasticitate longitudinal de lungă durată al zidăriei simple 4.1.2.2.1.(1).

f b

rezistenŃa unitară la compresiune standardizată a elementelor pentru zidărie normal pe faŃa

4.1.2.2.1.(6);

rostului orizontal

3.1.3.1.1.(2);

f bh rezistenŃa unitară la compresiune standardizată a elementelor pentru zidărie paralel cu faŃa

rostului orizontal, în planul peretelui

f bo rezistenŃa unitară de aderenŃă a armăturii

f bok rezistenŃa unitară caracteristică de aderenŃă a armăturii

3.1.3.1.1.(6);

4.1.1.4(1);

4.1.1.4.(2);

f cd

rezistenŃa de proiectare la compresiune a betonului

6.6.3.3.(5)

f cd * valoarea de bază a rezistenŃei de proiectare la compresiune a betonului

f ck rezistenŃa unitară caracteristică la compresiune a betonului

f d

f dh rezistenŃa unitară de proiectare la compresiune a zidăriei paralel cu faŃa rostului orizontal,

6.6.3.3.(5)

3.3.1.(4);

4.1.1.1.2 (1);

rezistenŃa unitară de proiectare la compresiune a zidăriei

în planul peretelui

rezistenŃa unitară caracteristică la compresiune a zidăriei

a unitar ă caracteristic ă la compresiune a zid ă riei f k f k h

f k

f kh rezistenŃa unitară caracteristică la compresiune a zidăriei paralel cu faŃa rostului orizontal,

4.1.1.1.1.(1);

în planul peretelui

Ń a rostului orizontal, 4.1.1.1.1.(1); în planul peretelui f m rezisten Ń a unitar ă medie

f m rezistenŃa unitară medie la compresiune a mortarului 3.2.3.1.(1); f mbk rezistenŃa unitară caracteristică la compresiune a mortar-betonului (groutului) din stratul

median al pereŃilor din zidărie cu inimă armată

3.3.2.(3);

f med rezistenŃa unitară medie la compresiune a elementelor pentru zidărie,

rostului orizontal

4.1.1.1.1.(7);

normal pe faŃa

f vd rezistenŃa unitară de proiectare la forfecare a zidăriei 4.1.1.2.2 (1); f vd0 rezistenŃa unitară de proiectare la forfecare sub efort de compresiune nul a zidăriei

f vk rezistenŃa unitară caracteristică la forfecare a zidăriei 4.1.1.2.1.(3); f vk0 rezistenŃa unitară caracteristică la forfecare sub efort de compresiune nul a zidăriei

f x1 rezistenŃa unitară la încovoiere a zidăriei după un plan de rupere paralel cu rosturile

6.6.5.(5);

3.2.3.2.(2);

orizontale

4.1.1.3.(1);

f x2 rezistenŃa unitară la încovoiere a zidăriei după un plan de rupere perpendicular pe rosturile

orizontale

4.1.1.3.(1);

f xd1 rezistenŃa unitară de proiectare a zidăriei la încovoiere paralel cu rosturile orizontale

f xd2 rezistenŃa orizontale

f xk1 rezistenŃa unitară caracteristică a zidăriei la încovoiere paralel cu rosturile orizontale

f xk2 rezistenŃa orizontale

rosturile

rosturile

4.1.1.3.2 (1);

unitară

de

proiectare

a

zidăriei

la

încovoiere

perpendicular

pe

4.1.1.3.2 (1);

4.1.1.3.1(1).;

unitară

caracteristică

a

zidăriei

la

încovoiere

perpendicular

pe

4.1.1.3.1.(1);

f y limita de elasticitate a oŃelului

f yd rezistenŃa unitară de proiectare a armăturii din stâlpişori/stratul median al ZIA

a arm ă turii din stâlpi ş ori/stratul median al ZIA 6.6.3.3.(7); f y s d

6.6.3.3.(7);

f ysd

rezistenŃa unitară de proiectare a armăturilor din rosturile orizontale ale zidăriei

6.6.4.4.(2);

f coeficient de corecŃie pentru rezistenŃa unitară caracteristică la compresiune a zidăriei

4.1.1.1.1.(8);

14

F b - forŃa tăietoare de bază din acŃiunea seismică pentru o clădire 6.3.2.1.(2); F Ed (zic) forŃa axială din diagonala comprimată a panoului de zidărie înrămată

F

i

corespunzătoare acŃiunii seismice de proiectare

6.8.1.1.(4);

reacŃiunea orizontală, dată de forŃa S niv în secŃiunea de reazem a planşeului pe peretele

"i"

6.5.2.(2);

F bp - forŃa tăietoare de bază din acŃiunea seismică pentru o proeminenŃă peste ultimul nivel al

unei clădirii 6.3.2.1.(2); F Rd (zic) rezistenŃa de proiectarea a panoului de zidărie înrămată

F Rd1 (zic) rezistenŃa de rupere prin lunecare din forŃă tăietoare în rosturile orizontale a panoului

6.6.5.(1);

de zidărie înrămată

6.6.5.(1);

F Rd2 (zic) rezistenŃa de rupere la strivire a diagonalei comprimate a panoului de zidărie

F

înrămată

6.6.5.(1);

Rd3 (zic)

rezistenŃa de rupere prin fisurare în lungul diagonalei comprimate a panoului de

zidărie înrămată 6.6.5.(1);

G z modulul de elasticitate transversal al zidăriei simple 4.1.2.2.2.(1); G ZC(ZIA) modulul de elasticitate transversal al zidăriei confinate/zidăriei cu inimă armată

4.1.2.2.2.(2);

h înălŃimea liberă a peretelui

6.3.1.(3);

h ef înălŃimea efectivă a peretelui

6.6.2.(1);

h gol înălŃimea golului din zidărie

5.2.5(6);

h et înălŃimea etajului

5.2.6.(3);

h p

h tot înălŃimea totală a peretelui structural

H o

înălŃimea panoului de zidărie înrămată

6.6.5.(5);

6.3.1.(3);

înălŃimea peretelui de la bază până la nivelul la care se aplică forŃa concentrată

6.6.2.3.(1);

momentul de inerŃie al secŃiunii de beton a elementelor pentru confinare

I b

I i momentul de inerŃie al secŃiunii ideale a peretelui 6.3.2.2.(5) I st valoarea medie a momentelor de inerŃie ale stâlpilor care mărginesc panoul de zidărie de

4.1.2.2.1.(6);

umplutură

6.6.5.(5);

I z momentul de inerŃie al secŃiunii de zidărie confinată 4.1.2.2.1.(6);

K constantă referitoare la rezistenŃa caracteristică la compresiune a zidăriei 4.1.1.1.1(2);

l c lungimea zonei comprimate a peretelui pentru calculul rezistenŃei la forŃă tăietoare 6.6.4.2.(1); l min lăŃimea minimă a spaletului de zidărie la o secŃiune compusă 5.2.5.(6);

l p

l

distanŃa între centrele de greutate ale stâlpişorilor de la extremităŃile unui perete de zidărie

6.6.3.3.(7); l w lungimea secŃiunii orizontale a unui perete 6.6.2.1.3.(6);

L dimensiunea clădirii perpendicular pe direcŃia forŃei seismice de proiectare

L c deschiderea unei console de beton încastrată în zidărie 5.3.3.(3); L ef lungimea efectivă de preluare a forŃei concentrate 6.6.2.3.(1); L v,et forŃa de lunecare verticală între inima şi talpa unui perete compus pe înălŃimea etajului

lungimea panoului de zidărie înrămată

6.6.5.(5);

s

5.1.3.(2);

6.3.2.2.(5);

m masa totală a clădirii supusă acŃiunii seismice

m p masa proeminenŃei peste ultimul nivel al unei clădirii 6.3.2.1.(2);

6.3.2.1.(2);

15

M ** rezistenŃa medie la compresiune a mortarului (marca) N/mm 2

M

3.2.2.(1) ;

Exd1

valoarea de proiectare a momentului încovoietor în plan paralel cu rosturile orizontale

M

din încărcări seismice

6.8.1.2.(2);

Exd2

valoarea de proiectare a momentului încovoietor în plan perpendicular pe rosturile

M

hi

orizontale din încărcări seismice

6.8.1.2.(2);

momentul încovoietor la nivelul planşeului, dat de încărcarea orizontală uniform

M

distribuită p h

6.4.2.(4);

hm

momentul încovoietor la mijlocul înălŃimii peretelui dat de încărcarea orizontală

M

uniform distribuită p h

6.4.2.(4);

inf

momentul încovoietor în secŃiunea de la baza etajului pentru care se calculează

lunecarea verticală 6.3.2.2.(5); rezistenŃa de proiectare la încovoiere în planul peretelui

6.6.3.3.(4);

M

M Rd (A s ) rezistenŃa de proiectare la încovoiere corespunzătoare armăturilor din stâlpişori

M Rd (zna,i) rezistenŃa de proiectare la încovoiere cu forŃă axială a secŃiunii ideale de zidărie

Rd

6.6.1.1.(6);

M

nearmată

6.6.3.3.(4);

Rxd1

rezistenŃa de proiectare la încovoiere a peretelui în plan paralel cu rosturile orizontale

M

M

Rxd2

6.6.1.1.(6);

rezistenŃa de proiectare la încovoiere a peretelui în plan perpendicular pe rosturile

orizontale

6.6.1.1.(6);

Sd

valoarea de proiectare a momentului încovoietor în planul peretelui, din încărcări

M

neseismice

6.6.3.2.(1);

Sxd1

valoarea de proiectare a momentului încovoietor în plan paralel cu rosturile orizontale

din încărcări neseismice

6.4.2.(1);

M

orizontale din încărcări neseismice 6.4.2.(1); MX1MX5 clase de expunere la condiŃiile de mediu

n ech factor de echivalenŃă între zidărie şi beton 6.3.2.2.(5);

n niv num ă rul de niveluri peste sec Ń iunea de încastrare a pere Ń ilor structurali 5.1.3.(3); N Ed valoarea de proiectare a forŃei axiale pe perete în gruparea seismică 6.6.3.3.(1);

Sxd2

valoarea de proiectare a momentului încovoietor în plan perpendicular pe rosturile

4.3.2.1.(3);

N Rd

rezistenŃa de proiectare a peretelui la forŃă axială

6.6.1.1.(6);

N Rd (l) rezistenŃa de proiectare la forŃă axială pe unitatea de lungime a peretelui

dreptunghiular

6.6.2.1.(2);

N Sd valoarea de proiectare a forŃei axiale pe perete 6.6.3.2.(1);

p h încărcarea orizontală uniform distribuită perpendicular pe o fâşie de perete 6.4.2.(4); p max/min valorile extreme ale forŃei sesimice aplicată la nivelul unui planşeu 6.5.2.(1) p% densitatea pereŃilor structurali raportată la aria planşeului 5.1.5.2 (1);

q

factorul de comportare conform P100-1

6.3.2.1.(4);

s

distanŃa pe verticală între armăturile din rosturile orizontale (A sw )

6.6.4.4.(2);

S i momentul static al secŃiunii ideale a tălpii unui perete compus 6.3.2.2.(5); S niv forŃa seismică de proiectare aplicată la nivelul unui planşeu 6.5.2.(1);

t grosimea peretelui de zidărie

t e grosimea pereŃilor exteriori ai elementelor pentru zidărie cu goluri verticale 3.1.2.2.(4) t f grosimea unei tălpi a peretelui cu secŃiune compusă (I,T,L) 6.3.1.(2); t i grosimea pereŃilor interiori ai elementelor pentru zidărie cu goluri verticale 3.1.2.2.(4); t L grosimea peretelui în secŃiunea în care se calculează rezistenŃa la lunecare verticală 6.6.4.6.(1);

5.2.5.(6);

16

t

t

t

T clasa de consistenŃă a betonului 3.3.2.(7);

V Ed valoarea de proiectare a forŃei tăietoare determinată prin calculul în domeniul elastic

grosimea stratului median al peretelui din zidărie armată

6.6.3.4.(3);

grosimea panoului de zidărie înrămată

6.6.5.(5);

grosimea totală a straturilor exterioare de zidărie la ZIA

6.6.3.4.(3);

m

p

z

V

liniar pentru gruparea seismică de încărcări

6.8.1.1.(2);

Lhd

capacitatea de rezistenŃă la forŃă de lunecare verticală în pereŃii cu secŃiuni compuse

6.6.1.1.(6);

V R capacitatea de rezistenŃă la forŃă tăietoare a clădirii pe direcŃia de calcul 6.5.2.(2);

V Rd

V

Rda

Rdb

rezistenŃa de proiectare la forŃă tăietoare

rezistenŃa de proiectare la forŃă tăietoare a armăturilor orizontale din stratul

median al peretelui de ZIA

rezistenŃa de proiectare la forŃă tăietoare a stratului median de beton sau

6.6.1.1.(6);

6.6.4.5.(1);

V

mortar-beton (grout) al peretelui de ZIA 6.6.4.5.(1); V Rdi capacitatea de rezistenŃă la forŃă tăietoare a unui montant al peretelui "i" 6.5.2.(2); V Rdz rezistenŃa de proiectare la forŃă tăietoare a zidăriei peretelui cu inimă armată 6.6.4.5.(1); V Rd1 rezistenŃa de proiectare la forŃă tăietoare a panoului de zidărie confinată 6.6.4.3.(1); V Rd2 rezistenŃa de proiectare la forfecare a armăturii din stâlpişorul comprimat 6.6.4.3.(1); V Rd3 rezistenŃa de proiectare a armăturilor din rosturile orizontale ale zidăriei 6.6.4.4.(2); V Sd forŃa tăietoare de proiectare 6.8.1.1.(1);

W w modulul de rezistenŃă a peretelui 6.6.6.(3);

x adâncimea zonei comprimate la încovoiere cu forŃă axială rezultată din ipoteza secŃiunilor

plane

6.6.3.3.(1);

x conv adâncimea convenŃională a blocului eforturilor de compresiune la încovoiere cu forŃă

axială pentru ZIA

6.6.3.4.(1);

x max adâncimea maximă a zonei comprimate la încovoiere cu forŃă axială pentru zidăria

confinată

6.6.3.3.(5);

x Rd adâncimea zonei comprimate la încovoiere cu forŃă axială pentru peretele dreptunghiular

din ZNA

6.6.3.2.(3);

y G distanŃa de la centrul de greutate până la faŃa cea mai comprimată a unui perete din ZNA

y SC

y

zc

6.6.3.2.(5);

distanŃa de la fibra cea mai comprimată la limita sâmburelui central a unui perete din

ZNA

6.6.3.2.(5)

distanŃa de la centrul al peretelui până la centrul de greutate al zonei comprimate a

secŃiunii ideale de zidărie

6.6.3.2.(2);

coeficient pentru calculul forŃei de rupere prin lunecare în rost pentru panourile de zidărie

înrămată

6.6.5.(1);

α ts coeficient de dilatare termică al oŃelului

α tz

coeficient de dilatare termică al zidăriei

3.4.(7);

4.2.(3);

u /

coeficient de suprarezistenŃă al structurilor din zidă