Sunteți pe pagina 1din 35

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURE~TI Nr .

1782/111-2/2004

04.11..2004

MOTIVE DE APEL

formulate trnpotnva sentintei penale nr.568 din data de 28,04.2004. pronuntata 'in dosarul nrA145/2002 al Tribunalului Bucuresti - Seetin a Il-a Penala, privind pe

~ / . / 1 .....

inculpajii G~ ~ . ,D ,8" ," -, D_', G: -, - r: p" ,

I -

L ' \ I.... - L' _. -/A. - • ~ .' • - - 1['" • Q~ . ... ~,.., - ., .•• '

-, . • ~- - - kt-.'..' , Jl. - - '-I " y .

S~ -:,.'" ; ~ NO" '_r , r M~ ... . _ ~~ G_- - - ~ .. S~ '. --~ r • • ce vizeaza :

.,

,

-;';k I. Gresita achitare a inculpatilor G: ~ .. - D' " B.~

'n: , G" " - . Rf .'-, L' I ,,. L - .. - ~ A' - -. T • ...,

I: ,-, , ~~r . - peruru savar~irea infracpunilor prev. de aIt.21.5 al.I ,,2 ~m 5 C'p.cu ~ap1ic. art A I aL2 C.p.; S~ - sr .' ,. . $1 N- - .. '. M- ". - pentru

savar~ire-a infr. prev. de art. 2 m 5 al.l ~j 2 C,p, cu aplic, art.41 aL2 ~i a inculpatului G: . S: - pentru sivfiq;irea infr, prev, de art26 rap.la art.215 al.l si 2 C. p. cu aplic, artA 1 at2 C,p.

II. Gresita achitare a inculpatilor G: '. "{ ,n ~ D' ~ Cf -, _' & ,~---'--',

D ' ~ GY' ;- - R' . - L I L-' -. '~,'

,- ,.& ._,.)--

A' " ' ~L r_ -:. ~ ,-' pentru savarsirea infractiunilor prev. de

arL323 al.l si 2 C.p.

III. Gresita achitare a inculpa~Hor.B . D." - F~ -

G· "~-r"_' 'R' ,.-,-->' L,,_ I-·~ .. G····- __ •. -- . G~'- "

~ ..' ,. ",:;;1 . .,

S' pentru infractiunea prev. de art,292 C.p. CIIJ aplic, art.41 aL2 C.p.

pen tru pri mii t rei inculpati,

IV. Gresita achitare a inc.N' . -.' _ (" ~I M~

i nfracti unea prev, de art] l al. 1 rap. la art. 2900 C -17 '((

I

pentru

ISTQ,RlC:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe l§.nga, Curtea Suprema de 1 ustitie S-aJ. dispus trimiterea in judecata a inculpatilor :

- G'/" ~ .. DC., " ~~ ~~;,B; [1'. ", .'''' n,,'F:

,

GT r : - -.n .' .. ,.

I !-at. I

.'

Rl' - (~., , - -.

., I' ,

, ." ,) f

L. i ~

I . 'l\T

- _:. - ~ ~

G __

1" .:

A,~ . '/ v;" T. ., ' "" ~.

: , """ '" ..... ~ ... ~

prev.de art323 at li ~i 2 C .. p, ;

- G:' Dr

G;" '-'" - R . ~_

pentru savaqirea infractiunii de asociere

c

. ,L. [t G··,' ~,L' ~~ '~~(_._.-.

Al ' f' ~ r ~ ~ -_, II' _ _ ~r r ~ ., pentru sifuv§.r$wrea: infracpunii de tuselacione,

prev. de art.215 all,2 ~i 5 C11 aplic .. art.41 al.Z C. P .. ;

B~ ~ 'T ['_ • ~'( D'" F'~' ~r ,., G'~ 1" ~i'P RC'l'·· __ , j."-,' 'L';'o

- rf'. J ,\. I ,; t "I 1_ ,j I , • ,- -.. _ ...... ~ _ .L

In q ~ .. ~ ~--t: T~~ o<r .:. ~ pentru s8:vafl}ire.ainJrac:til!]nH de fals in declaratii, fapta. prev, ~i pea. de art292 C.p .. cu aplic, art.41 aL2 C.p. ~

- ~p r _ -.' S _ '. '. ,i .N 'r '/ ~::'(~>-'~ ~l j ~o~ • D". 0

savar~irea infr, prev, de urt.2].5 at 1 si 2 C.p. cu ap'Hc.anA'~ aL2 Cp. ~

- N-· '~'" . M~ '. < D_ -.. pentru siv§r~~rea infr, prev, de

art 3 ill rap. la art.290 C'p, ell aplic. art33 Cp, ;

- G' vr ~ S~ r ~ ~: rr pentru savar~irea infractlunllor prev, de

art 26 rap. In art.Zl 5 al.I ~i 2 C.p. ~i art.292 C .p. cu aplic, art33 lit.a C'p.

m n faptfi ind retinute urmatoarele :

Prin Legea '~l8/1996 rnodificata ~i republicata 'in Moni~ofUl Oficial nr.l 50 diu .~ 5J14. Th.'998, s-a prevazut constituirea si modul de utiljzare al ~\ Fondului Special aJ drumnrilor publice » (taxa « Baseseu » san cota M.TR.),.

Potrivit artA din lege. una din snrsele de constituire a fondului este aplicarea uneicote de 25% asupra pretului en ridicata, exclusiv accizele, pentru carburantii auto jivrati la intern deprcducatori, in documentele primate inlocmite de furnizor cat ~i de beneficiari, fiind consemnata sub denumirea de « Taxi. M.T.R. »).

Potrillv~t O. H.G. nr.3S/18.04.2000. anA din Legea nr. W 18/19'96 a fost modificat In sensul ca sursele f.S.D.P. se constituie prin aplicarea unei cote de 45% asupraprepului C~ ridicata la rafinarie, exclusiv accizele, pentru carburentii auto li vraji la intern de producaaon, pre-cum sipentru carbnranpi auto. consumari de acestia pentru autovehiculele si remorci le propri].

Prin art.2 din Norrnele Metodologice nrA566 TB/13.m 2 .. 1999 emise deMinisterul Transporturilor si nr.22948117.12.1999 ale Ministerului Finanteler publlcate iln M.D. nr.33 din 2.8.01.2000, cantita~He si valodje carburaetilor auto livrate beneflciarilcr pentruf()lnsire in consum in scopul desta~urarii alter acti vH.a~~ dec.§l cele de trans port auto pe drumurile publice, sunt scutite dela taxele F.S,D.P. (Fondul Special al drumurilor publice),

In consecinta, aceasta categoric de carburant putea fl eliberata de producatori in regim strict, solicitantul-beeeficiar fiind obligat sa prezinte o cornanda ferma ~i declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte in mod expre.s ca utilizeaza combustibilul till, alte scopuri deC§J transportnl (circulatia) auto pe drumorile publico ~i are obligatie ca. in evidentele patrimoniale .sa. reflecte in mod distinct oonsumul de: earburanti Up auto aproviaionati tara cota de 45%.

Prill artS din Legea [1Ir.ll8119'96 ce a fast completat prin Legea nr .204/2.001,- M.D. nr271 din 2.5,.05.2001. cu un nou alineat, s-a reglementat SCUriREA cotei M.T.R. ~oar pentru ~{persoanele fiz;~~ce sauiuridice care

_ '8,'1 T •

, '-- . -

. D~

pentru

2

\

utiHz:eaza carbura:rn:i auto ira domeni ~Je transportuhi.lli femviar, nti. va~, aI ag:ricultudi [i aE aparar~ i na~i onale )~.

In ceea ce priveste obligatia calcularii ~i v,a,fs,ari~ sumelor reprezentand cote M .. T.R., din coroborarea art.S dill Legea 1 m 311996 si art.2 a1.2 al Normelor Metodologice nr.4766 TB/22981l999. in aplicarea Legji nr. ~ l811'998~ a. rezultat ca. aceasta obH.galierevi[le. '~m ,': "~m~Hor §:iirn_P~~~O~~~!l!r.

Fa~a de prevederi e lega1emenlmnate, prin actul de sesizare s-a apreciat ca legiuitonsl nu a permis oricsrui agent economic scutirea de taxe F.S.D,P. si I'm a tratat scutirea taxei M'Lk., ca un act de comer] p,ana, la censurnul c arburan t~ lor auto de LW til izetosu 1 final din domeniil e transpostul ui f erov iar, naval. al agriculturiii ~.~ aparadi nationale, A$amnd, «per a. e,ontrarico », dad) ~'egiuitond or 'li avut m vedereaeordarea s:cutil'ii eotel M.T~R. ,olr~cirn~ agent eClonomic, ,; mai sliest care desfi.~oa.ri adivititi de ,com.e.rcial~zarea comibustibml0r auto, ar Ii prev,a.zut sl pentruacestia reaUzarea de comemd ferme ~.~ de .. dara,tii pe "ropr.ia r,aspundere, scutire nelconlirnlta die aeeste normelegale,

~111 lun;_!lInie 200tJuspectol"atu~ General al Politiei - Directia Politiei Econorrrico-Financiare 8-3.. sesizat di n oficiu 'ea mal mnlte societa]] comerciele au a'chwzit~onat in perioada ianuarie - rnai 2001, de la anemite rafinarii, diverse cantitati de carburami auto firi cota M •. T.R~ ~i c!O<[lcom~ten~ le-au Icmmleri,caHzat ci.tfle sta ti i~'e de djstr~butLe (bemz~mi ri~) eu II e ree- erea~~estei coIL

__ . ~

S-a constatat ca in derularea oneranunijor de achizitioaare a

It" I '!

carburandlor scuti¥i de pbl~a taxei F.S.D. P., Inmujte cazuri agen¥i ecoaemici rau-

intentionati au organizat $~ desfasurar un complex de actiuni infractionale prin cere au urmadt ~i reusit in conditii nelegale si evite plata acestor obligatii catre Ministerul Tranportunlor, dar si o lneaseze ~i sa 0 utilizeze in scopuri personate.

In consecinta, aceasts categorie de carburant putea fi eH.be.ra~.i de producetori In regim strict. sclicitarnul-beneficiar Tiind obligat sa. prezinte 0 comauda ferma. $1 declaratle pe propria raspundere din care sa, rezulte mn mod expres ci utiljzeaza combustibilul in ahe scepuri decal transportal (circulatia) auto pe drumerile peblice ~i are obHgati.a. ca in evidentele patrimoniale sa. reflects in mod distinct corusumtd de cfruJburanti Hp auto aproviaionati [ar,i cota de 45%.

Pentru a i'nsu~~ (Ie nedrept taxele .F.S.D.P. cuvenite bugetnlui lmjtalHor de stat ~i pentru a crea <0 stare de apar,elllti legalitate a. operatlunllor desfasurate, persoanele care au organi zat aceste lan{trI ri infraetionale (filiere), a u ~ ntrodus una. san mai multe sod~etili aaurae create tip ,.far1ltoma." (inexistente de fapt, cu sedii sociale fictive administrate de ,ce1i teni straim) prin in termedi ul carom a fost introdusa taxa ES.D.P .. caleulandn-se cotaM .. T.R. aferenta la valoarea produsulu] achizfu~ionat,.fiira ca aeeasta sa. fie virata Ministerutui Trans perturi Inr .

in baza hotsrarilor infrac~iona~,e,persoaneme in cauzi, au s~abmt 0 legalitate aparenti cu privire la irnregistrarile contabile .. declaratiileprivind taxele si impoztrele catre stat, scoaterea de numerar din band, cornpletarea de facturi, includerea unni adaos comereial mic, fiecare persoana atrasa avand un roi bine detenmnat ~ .. ~ cone ret de realizat, reusind in acest modI, pe 0 perioada de .5 111n~. sa

,

nu fie sesizate aspectele mfractionale, en toate ca societatile implicate au fost verificate de Garda Fiaanciara,

Cercetarile penale efectnate in cauza au stabiln eli in aceste operatiani ilicite alii fost implicate rnai multe societati cornerciale, fiind identificate SC

tIM.' po M j C " SRL; SC ~,GP- " SRL; SC "J~;1 . 0"

T·' F I ~" SRL; SC ",A ( Com n SRL. care s-au aprovizionar direct de Ia

pmduc,iwri Arpecbim Pitesti - Depozit Oarja, SNP Sucnrsala Petrobrazi, SNP Sueursala Baneasa. V', -, p , • - ~.~a,(r In final .sC nT l • 1 l . , . 'I SRL.

utilizata tndeobste ca furnizor catre SC .~O?·., . , ,M' I· , .- '. SRL.

en privire 13 infracpunea de asoeiere in vederea savar~,irii de

infracti~nru _~. ~dL~323 al.l §~ t. C.P. s-a stabilit ca, incelpatii G' , 'j"

.~). -. C"'- "T"r -. T •• , '8'· r]to.' -~ -:~D· ' ~ F~ r' - G"" '''-~T ~

,III _. • ~t" ~. ~., , ". '/ . , ~"" .' . I. '. ,~'

RC r ", tf' j' Ll, i v If"~' f G;- _ -, r : ,-', \~~ ~ ¥ .1- au fost j» i tiatori ~ pri ncipal i aJi

asociatiei, iar inculpatii L:"':' - ~ " ,A 'I r ~ - .', I' ": ~ ', $"~ ",; '.~. au aderat la aceasta dupa constituirea sa. In scopul nprovizionarii pecduselorperrcliere de la producator far.a core M.T.R. (indeobste mororlnaj si desfacerea produsului in aceeasi zi la statiile de benzine OMV Romin~a. CWl inclederea taxei M.T.R., prin firme fictive,

Transpoeturi ~e i~l cisterne auto erau asiguraae de 0."' "R

care in principal ~n baza relatiilor comerciele avute ell SC '" T[ , .: l' '" S R L ~ i prin intermedi u I acesteia, achi til in a V,3Jns contra v al oareaprodu SM~ tl i pe care producaterul nu-l elibera dacanu era. achitat.

Astfel, ineulpatil si-au pn!galit, 1m! mod amarmntj~ planuri ale activitatilor mfractienale in ceea ce pri veste stabilirea ins~itulimor bane are ~i a modal i[a~Hor de incasari ~i pla,~. nivebd minim sau maxim aladaosului comercial practicat, schimbul de documente ,$1 completaree acestora in mod rapid ilntre firmele participanre ele lantului infracjlonal. desemnarea persoanelor la poarta rafinadHor pentru predarea de dacumente, local de 'in~alnire pentru efectuarea pla,ti]or ~i Incasaralor si, rnai ales modul de efectuare al acestor operatiuni irure socierati, respectiv, concomeent cufirmele tip .fantoma" etc.

S-a. [ie~inm ci ineulpatli aveau un rot bine determinat ~i _st,abiHt. asrlel : r-

~ .. ' G-v, ( ........ :' .. ~,., R·· . ~ "~. ~"."", L· . . - ]II ,. '_ '. G:'"; f" ~ -t;o::;,. (' _ ,

...,_ If'll::.. . ~~. UlIC.. j ~ It.,.. .~.' r,

erau furnizorii produselor catre fHier§intruca~ acestia desfasurau acti v~ta~i in d.omeniuID desfacerii produselor petrollere demai mult ti mp, ,a:v§.nd :re~atii~i eunostinte, dar mai ales puteau lneheia contraete en raflnarii~epen~m importante cantitil~ de produse de gen, fieeare din ei avand acces in special lmltr-o anumnita rafinarie,

_ [ ~'n,·,"'.G- .'r:, ' , 'I"" {~ ~', n.. -." C·· __ ( ", - '( ~, •. ,' r'-· :_' •. ,

, I. •. '''' "J' ."""" " v erapersoarru a. ,care .as~g ura pla~a

de desfacere, avand incheiate contraete ell or' . R 'I" " M: j,:,-d~. ' • careia ii acorda d~.scount la produsele v.indure, tocmai in scopul mentinerii acesrui ,cnmparator coestant, Tot. prin intermed~li1~ sau, se comunicau dare cupri vire la mijlocul de transport, cantiratea Of urma a fi tncirca~a" data ~i loeusile de i~t§bru~re • .etc.

4Inc ... BFP l~ T·' r V·-.J D.' L,' F.~ '" .. ", era principelul dele gat ~l!Ipoarta rafinariei care urmarea tncarcarea produselor $1 schimbarea documentelor la iesirea din rafinarii si tot el era eel care comunica destinatia transporturilor.

Ulterior, inculpatu] a devena ~i el prim cumparster.reusind fncheierea unui contract direct en rafinaria,

Inil~at tn perioada ianuarie -martie 2001 (potrivit contractelor, faeturilor ~i o.p-urllor) s-a folosit en intermediara intreM. ~vM!w~ ~ru T .1" ' doar o societareadmini strata de ceUi teni irakieni (Lacul Verde si u lterior In Crescendo) ~

a vfwnd ca pri mi. euntparatori din r.aflnide. G ~,i I. .. ~ ~

Inoepand cu primavara anului 2001, au fest introduse irru filiera alte

dOl!l8, societ.i!~ comereialev respectiv B N ~i C _"' administrate de

inc.Ll .'. ~ I ~ A' :_~~ .. ~~ _J ~~. respectiv r _ .:~ $' .. ' ~ _ ~ ..

A v§nd in vedere aceste aspecte, In sarcina acestor doi inculpatl s-a retinut teza aderarii la asociere, acestia fiind racolati ulterior coosuruirii asociatiei, existand in aces! sens un acord bilateral, aUla de partea celor raeolati, cit: ~i a membrilor asociatiei - san ce~putrnml a unora dinsre ei,

Cu privire la inc.I' '", ~,. - aratim ca acesta a fest initial

cooperant ~~ a, fest primul car-e a furnizat informatil cu privire la model cum era organizata aeeasta retea, precizand In cuprinsul deelaratiilor sale urmatoarele amanunte .: fiecare dintre soeietati trebuia sa. defasoare aeeste activitati la limita kgH (sa unnireasca. lrlJregistr.area in. Icon~,abmt8J.te~plata~:axe~or citre stat, tnrocroirea corects a documentelor comabsleprimare), saaibi. descbise conturi ~a aceleasi banci prin care si, realizeze plata mirfuj[i~or in avaes, si nupractice un adam; comercial mai mare de ~O lei/kg, sa p~.ate~sci integral suma lncasata C1W titt~u de avans, nefiind permisa niei macar retinerea adaosului cereerclal.acesta urmand afi incasat ulterior.uoate aceste aspects fHnd COrilfirnruate de materialul probator existent in dosar inclusiv de raporrul de expertiza ~rIItocmit in cauza,

Dupaarestarea sa.mc.I - S· -.$i-a retras declaratia, iar la

datapeezentarii materlalului deurmanre penaUi a preeizar cd nu-si rnentine aceasta depozitie.

Deasemenea, din analiza tuturor documentelor care atesta intreage operatiune (contractplata, tntocmirea facrurilor) s-a constatat ca circum_~ul initwal a tost urmatorul : primul c!I.Imparator (0 , I sau A -)1 - M .~" .. M· I ~ In C: -;. . - T' .:_ 0' _''- §~ Jrnlcepind CWl~lII na martie (dara racoUlrii inc.L a ~ _:~. ~ A .. ~ I' t si I '.. S ...) ~ acesta a devenit: primul cumparator- Mt -' f M.: . : _

e (:·(-1' ~ F' C·fo" ,-,:' ~ B s » N ~·-T:,' ,- O~ I •

Hind i'ntH'!bap cum au intratpe aceasta filiera, inc.I' ;--1' -. $~~ -;-~., " ~ : ;;i L~ ';f~,-~'T' t , AI ,-" i." I···· fl' i au declarat jnipalca, personal, fiecare dintre ei si-a gasit ,~i vinzatornd ~i cumpar-aJtOru~ .• situalie practic imposibilit De altfel, ulterior inc.F i'i· S: T.:j I, .. a recunoscut ea. a. fost lntrodns in aceasta fiHe:ra de inc.B~ 1 -- ~~f r: ~ D,' 1'" existand aeordul bilateral, primu] fi~nd. irueresat si-~j mareasca cifra de afaceri (pentra 3. obtine 0 sorisoare de garantie bancara), iar al doilea urrnarea rnarirea lantului infractional pentru ca in cazul nnor controale sa se identiflce ~ntrea.ga filiera dil maigreu.

J

r

I

g

Exceprand peimii curnpirntori (G ~m I ) -~i T . (care este

proprietara unei fabrici de sarma). toete celelalte societati implicate in filiera au avut ca [mica aetivitate asa-zis comerciala dinar vanzarea.-cumparnreaproduselor petroliere, ell sau fara tax.i de drum, in fl!1nc~~e de lneul ocupat in lant, astfel cum 0

dovedesc documentele de evidenta contabila ale SC M . M C

B 'N,

De asemenea, mai rrebuie mentionat ca asociatia a. a.vut 0 durnti nedeterminata in timp, dar a. lncetat s.a funetioneze in momentul in care legislatia romlini in vigoare at mrerzisproduceronlor sa mai livreze calli]bliJlnUl~i auto scutiti de plata. taxei ES.D.P., respectiv Legea nr.264/22.05.2{)[H, iar de Ia aceasta data SC M M I si SC 1 . au rennntat la .inte:nnOOiari, inoepa~d sa demleze afaceri directe.

Din japortul de expertiza COl1tabiLi~_rezM~tat: faptul ca. pentru perioada ianuarie mai 2001, mojoritatea socleta~-i.lor implicate wn filiera au tnregistrar pierderi, iar din luna mai 20m (de cand l\t .. - M' si T au intrat in relatii CUrl tractuale directe), au .R\YlI t pro fit. Dat fi ind aceasta si tua t~,e. aratam ca este

posibil ca cei dci inculparl 0,. r- '.' T Y D,.'F ~~ ~rn G ~ ,.- • n 1"

C( I· ~"'"1' I - T -_. ii":' ~ ~.. ]" detri 1 . ··~I

, " .~ ~ sa. 'I~ preterat Cti~~~gun personaem :. etnmemu societatijor

comerc i ale pe care le admi nistrao.

Organele de eercetarepenala a[IJ stabilit di eei patru organizateri,

, B'.~ '';",' Ir l "I', J' 1">.. F'- ~.L. I G •. '

respectav _ ., T 1 L· ,

G: D_ cr - ~i G~ R - s-an tm:lllin~~

fnci d.~ nprimafaza pentru ,cornunk area idei i si pu nerea ei tn apl ic are. devedind ci. rn mod cert a existar acordul neechivoc a~ tuturor celor irnplicati.

Organi:z.atia aa.vut 0 s,trucmra. bine dererminata, fiecare dintre <'1 \ membrii ei avand atrib~~iuni d~re ~.~ preci.se,a~ fest s:ta.bi~ite pu~cte de ~mtaln~re, on. mod de operare In realisarea seopulal propus~, respecnv eomsrerea in \ prindpal" a ~nfrac~u.n~i dein$e~adune $.1 pe €:ii,1 'posibU aseunderea acesteia im spalel.e unor ac~~vitii~i cemereiale, aparent legale,

Asocierea a 3Vl!Jlt ea scop, erearea unor ianlll.Wfi asa-zis cemerciale, prin inaermedinl carom sa seintrooncairn prelul carburannlor cota M .. T.R.

Subaspect subiectiv, este lm:ilubitahil ca. to~i participantii au actienat cu intentie directs ~i orgaaele de cercetarepenala au probat acest faptpe cot timpul lex punerii din prezentul capitol,

Desi norma irrcriminamare stabileste consumarea iFlifn.lI.cl~llulH~.a momemul cemanicarii ideii §i a aoordu~ui tuturor membrilor, in prezenta spe~i asocierea ,~i-a ~il.ndepHni~ seopul, respectiv sa.var~in!,a .. infrac,iunii.

Din materialu] probator admjnistrat a rezultat ci inculpatii

G- D. le(' ~ .. - ,Bj. ~.. D_ F , L '

1" IG· ,i G~ ~ ~R. 3U constituit asoelerea in

seope 1 sivir~irii de .~nfrac~i uni, lotte cei palm inclLfIlpa~ existand un con sens neechi vee ,artit in ceea ce priveste eonstjtuirea aso cierii ca~ roam. ales scopul aeesteia.

6

(V

Cu ocezianerchezitiilor efectuate la sediile SC T 1-

SRL si SCI SRL au fost identlficare ,~i ridicate 0 serie de agende (care fac parte din prezentul dosar) din cominutul carora n:;zu~ta. eli cei doi inculp'3li luau leg,itma telefonic, aprmape zllnie, ell secretara firmei T .. men~ioFruafldu-~ in age.ndA.pe inc.L, I G: cu apelaeivul de .,Norm"' (r-ecUI10SclLWt deiac.Lalu Ioan Gheorghe, cafHnd nomele folosir de apropiatil sal).

Tot eM ocazia perchezitiel efectu ate la sediul SC T. ~.

S.A a maifost idenriflcat un e-mail transmis de C . '. C' l (salariat O~···

catre SC T 1'·.- . ~ - .,i.n atentia d-lui D .~ B f' - '}, Doeumentul

reprezinta nnp,rogr:lm de liv.rad T .~. _, 0:'· - peetru perioada 25- 29 .06.20CH .Desi acest program se r-eferi h.Jj, operioada care nu intereseaza cauza, consideram rca poate fi acceptat ca 0 (lmb,a, indirecta, care vine in coafirmarea

celorlalte mijloace de proba din prezenta cauza, respeetiv ca inc.B, · D

f~ ._era perceput de persoanele cu care intra tm.l legatllJra ca fiind reprezentantul

T ._. (se vor ave a in vedere declaratille soferllor, ale numitei C. j C

ale Inc .. G' Sf>· ,.} . ale martorulu i V.--·· ) A . ~ s.a.),

Totodata, din extrasele de cont puse la dispozitie de B~ R- banci folosita de ineulpati pentru efectuarea ridicarilor de numerar -8 rezuhat ca, SC I .- a efectuatplsti catre SC C .. _ :. (una dintre firmele care introduceau 'taxa de dmm), sumece ulterior au fost scoase din banca - cash de reprezenrantul acestei firme.

Desi, s-au soHc~~at de la SC 1 documentele generatoare de eatre

p~ i~i sec· aeestea nu auputut fl pu se Ia di spozl tie. ~ nvoc,andu -se c i. au fost deja ridicate de organele de politie, inca. din luna iunie 2001, dar societatea nu este in posesia vreuuui document intocmim ell acea ocazie, Iar din documentele aflate in dosar nu rezlJ~mridicarea odor solicirate de la s,ediui socieeatii.

Din declaratiile inc.L 1 G: " ~ ,3. rezultat rca .p~it~le efecteare

Calre Ci ~ .. ~~ L ~ V r alii {05t pentru prestari de servicil,

i~l ceea ce-i priveste pe inc .. 'G'_ .. Dr i Cr - .,,, _ ~i B r -.- 1 D

F ,. -rlin cercetari 3. rezultat (:,B .aoe~tma se cun@~tealiJJ din anul I. 997 ~ de altfel fapt confirm at de cei doi inculpati dar sub rezerva capotrivit deelaradilor iac.B, ~ .. ' D 1 F .~ flU 3mJ $tiut ce afa.ceri faces fiecare wmre ei, Contrar acestor dedara~i i, arata,m rC,a cei doi incWlI.patp. nu numai ca. ~ti au despre afacerile eel u ilalt, ci le faceau rmpreuIDIi, dovada in aeest sens fiind dedaratm,e inc .. G_ ,- Sf 'I, care apreci zat ei atit pe B("h D~ J ciU si pe G~' ~, Dr i -3 cenoscu t '[mil aeeeasi tmpreju.r.are (in toamna anului 2000Jt respectiv ls sediul firme] T~ ,~ ". t unde B'" i-a vorbit despre G- " spUl~,indl!l-i .~,domnulpre~di.nte''', ~ar pre tot.timpu~ diseutiilor B'· ..I :i se adresa iE1Jc.G~ r·· eu apelativele ,.!~!ef~l~ sau Dr • ceea ce duce Ia concluzia ca llntr-e cei doi exista o relape de sebosdonare i.11 afaceri,

imtrliJ,cat mtre declarati ile me.B ~. - ~ D: ~ $~ aile im1Jc.G: . Sr ~. _

exi St8. contraziceri s-a precedat la confrunsarea acestora, ocazie cu care cei doi ~iau men~inm pozifme. avute anterior.

..

De asernenea, cu prilejul analizsrii operatiunilor de incasari si pla~i efectuate intre societatile implicate s-a. constatat ci §i SC A' _ ~ 'j a efectuat catre C . 0 phlta. in stnn,[i de 39,8 milioane lei. S-au soHd~a[ ~i acestei societati documentele generatoare de plii,~i fiind puse la dispozitie de citre administratnrul aeesteia, inc.G' .. SI " un contract de prestar] servicii lntre C' • ~- .... ~i Ai" ilJiI:cheiat pe data de 02.05.2001, Din analiza contractului se constata existeota unei clauze oarecum deeavantajoase pentru SC . - .• respectiv C3. il~ cazul in care nu-si va achita oblig atiile conrraetuale asumate 1fa~a de C ~ ~. _,

"f . , .....

aceasta din urma ar putea .solicita SC M.' a M',· oprirea achizitionarii de berllzini de la A __ . - ':".

A ma~ fost identlficara si r~dica.ta ~.~. 'facturanr.339077 din 23.05.200t, emisa de C ~~ ~ a pentru consultanta ~i audit comercial, 1m! valoere de 398 mllioane lei, avftnd ca beneficiar Af '::: , sums care a fost achitata integra].

Ca urmare, 21. fost audiat inc.G ... S _ J care a declarer ci a fost

fortar sa filea acest contract de catre inc.Br - -~ . .D I.P. " care i-a precizat di firma Sc C. este admiusitrata de el , i-a adus atat contracusl, dl.t si factura si l-a amenintat ea" i~1I caz contrar, mi va mai curnpara produse de la SC. ·of·

buruc§:t inc. G' ,. S" u rmarea recuperarea creantei (de~inu~i la

S.N.P.P· )< a fast nevoit sa, efeetueze aceasta p~.ata,.

Desi infractiunea de asociere nu cere ca to~j membrii asocietiei sa se cunoasca rntre ei, Inprezenta spe~a fie a:fiam tn situatia lril care absol ut to~i cei imp'tica,i s-au cunoseut intre ei (fie inca de la taceputul ac£iv~~a~H()r.lfile pe parcu rsu 1 derularii acestora) ~i ~tialJ b~ ne rolul fieearu ~ 3..

Dupi ce a fost arestat, inc.Br ~., : D:' t F·' a tntocmit si semnat un autcdenunt, in care explica amarlllnil~it modul in care a functionam irureega fiUera, dand dermmirile societa~nor comerciale, numele adrainistratoriler acestora,

In sprijinul acestorefirmajii se vor vedea declaratdle martorilor M .. , .... ,.' G I' r ~., S: o· ' ", ~~M. M' -, salariate ale Bancii Tr- , .. ,."~., _. ~ Sucursala B~ . 0- ,C31e aM relatat ,ea Bf"- '>~;;J D: I L" 1,

IG. _. Q • ,-1 .. l?' . L .·f, , a.····· "' ... -~;~. •. L,- .' • A-"'" . S- r • r . c:i,

_ ['\ 'I' Jl _ ... I ' 1,... u '1\'"

roam mu~ti cetateni arabi veneeu tntotdeauna la banca tmpreuna, pentru efectnarea operetiunilor de pU\~i si iru:asiri. iar daca nn erau to~l sositi se asteptau unii pe altsi, introduceau toate ordinele de plata hi acelasi ,£hi~eu ~i diseutau Intre ei, pana la terminarea operatiun i lor baneare,

Declaratiile salariatelor bancii se coroboreaza C~ extrasele de cone, puse 13. dispozitie de 13.'"" ~. T·' "'I .~j ,~ .... ' ~ din care rezulta d.ata ~i om efectnarii operatiunij, centralizate 'illmabelele aflate la dosar u.p; din <Ga:r,e rezulta eli pU~ti~e erau efectuare de laprimul la ultimal (cinci sau sase operatiuni distinete) intr-un interval de patm-cirrci minute (aproxjmativ 3'0 secunde necesare operarii fiecarui ordin deplata),

Cu jnivire Ia inc .. G '-.. ') R .- - amtim ci de~i a. negat en

veheme[l~a oriee jmplicare a sa in vreo filiera, Jl~ mod cert eunostea ci este organizata aceasta retea avamlld seep ",spalarea~' earburamilor :;UIJI~CI. Cu toase cil inculpatul a afirmat ca. nu cunoaste pe nici unul din eel implicati in acesrlant

/z

infractional, s-a constatat contrariul asa cum .rezLdHh din declaratiile salariatelor

B l' I r H:'" " _, din extrasete de cent, din declarapile martorilor.

De asemenea, a. fost idenrificar ~.~ audiat matterul Vr_ - "': . A l •• _ salariat Ia R. ,- P f.._.' _ ., care a declarat ca. la un moment dat a fost sunat de un barbat (pe care nu-l cunostea), car-e s-a recemandat .. ,Romjca" ii care l-a 'i'ntrebat ,~~ioarte suparat" de undeu cunostea pe G·,.· '-", si ]3;,. -f'-" • (medial dupa im1lcheietea. convorbirii.jnartorul a luatleganire cu S,-, '·1' ~, relat~ndu-i discutia, iar uherior ,3 fost sunat de un all bimat~ care S-8 recomandat aft D -_ sefullui H . qV & (despre care martorul a banuit ca es te G' ~ - . )" S ptll n§_rnlldu - i sa stea 1ini~til ca persoana care l-a sunat este unul din furnizorii sai $i esre speriat ca nu eumva s5, fie eliminar din afacere, deoarece intre limp lrlce:pusera sa se

aprovi Z ioneze de la so c ietatea adminis tUJ:ta. de C'· · 1. Sf" ~ I.

De altfel, tot martonsl V ' .• ~ lA' este eel care i-a reeomandat lu~

or J , S J _ ••• 1., firma T' .ilTlJdi.c§JlIdu-~ un numir die telefon apa'1i.nand ]tru1

B' . -. - D ".f' .", asa ell m rezu ~ta at5t din decl ara t H~ e inc .GIl i ~a Sebass ian cat :;oi

ale martorului V~ . A!

Mai mull chiar, du.p~,--.aresmrea im::u~pa~ilor. Cl1 prilejul p~zentarH ecestora in fa~a~nsta.f1Jj~dor de .1Udecati, ofi~erii ~i subefiterii ~rul.! ya_drul.D~rec~iei Cereetari Penale. care faceau pane din eseorts, au constatat ca inculpatii Sf: cunosc foarte bine iinue ei, iar di~ modul in care i~i vorbeau, a. rezulest ca sunt in relatii de amicitie; As~re~,l'n formulele de adresare feloseau prenurnele sau dirninllltive "de acestora, cum ar fi ~ inc.G·~~w~·· - R( (",.:, (zls I. "':'-:'~;!h inc.L ~.' If G 'r- ""':'~:,~., .. P .; ,. sau Nr '! inc.B .. " .. ' 'n· (zis D .. '), L ~ ~ t _ ! A," ~- ,. (zis oS' . ;.~)

~. a .. ' rnoeaM gl ume unul pe seama celuilalt ~ ~ i~i aminteau diver-se momente petrecute lmpreuna. in acest semis. se vor vedes procesele-verbale ~n~ocmite de membrH escol1eLfoarte impcnante iiml cauza sunt ~:i declarattH~,e inv.A,· " I·_.H . L K I Mr '~ care a precizat ea personal S-H OCII!IP:Ht de Jntocmire.a dosarelor ~i infiiruarea SC L"· · V!" _ ~ J l C'" , "~', C'·~.:~· _ ~iP'· '~' .. t., ,~ declaratil

sus~i nute ~ ~ de mafliorii 13, . 0·· _/''--' si 0 .' f ~M . r •.

Torodata, ill V •. 14.' ,,', K' . a mai dedanu. lei ii tnso~ea pe cetatenii i raid eni (care c unosteau li mba. ro mana) la iirntalnirlle cu inc!l.ll~.p,a,ti mmafli pent m a asigura traducerea, astfel, in itpostaza detranslator a fost manorul 'fmltfilni.nilor dintre ceta~e[ruH irakieni ~i oei romani, mentiomindu-i in speclalpesnc.B: .... .-: • D .t iar caIcc de i1rrutffinir,e sediul firmei T : '~ .

bllvinliJ~lul H. mai mentionat '!:!,i in mai multe rinduri S-.8. deplasatIa

banea. imp.reUlna CIIJ B , ..• O· si c!etil!t~eni i irakieni, pemru ca aeestia di IIJJ urma sa

efectueze ridiciri. in numerar.

Avtind tn vedere eta .amam inc.G' . Sf - _ cat §~ nnmitul A~ > ,-

H 'I K - Mr r: T ~ au declarat ,ca. aceste 'int§lniri au avmIoc Ia sedillJ~ S.C Tr1'~~;!

L ,.', s~I!IJI.alt: pe str.Nr _ ,- Vr . On spatele magazinului U ),re.zuha ca acests era. ,~i sediul sodemt;ll.

in privin~a .. i.n.fr8ctiuliI.ii de 'in~eUldune~ prev. de art215 ,at m ;2~i :; C.p .. s-aretinut ca. pemru realizarea scopu'iui asoei atiel ~ organizarcrl i. au planHk ail mai mul.le lanturi asa-zls comereiale, prin care produselepetroliere tari taxa de drum erau achizitionaee de mai mu~!iprimi clllmpar,itor~ .•. reunite Ia SC ~; '. JI"' M.. . §i

13

..

distribuite prin intermediul SC T . Pentru pierderea urmei produsului, treptat s-au introdus in circuit si aite societati comerciale, Inainte sau dupa aplicarea taxei.

Trebuie remarcat ca s-a apelat la patru societati cornerciale tip « fantoma », folosise pennu adaugarea taxei de drum -iii scoaterea de numerar din banci, folosite succesiv pe parcursul perioadei ianuarie-mai 20011, care au fost

in~ocuite dupa fiecare control inopinat, efectuar de G'. F'

La data de 22.06.2001, ofiteri din cadrul I ~ J, 1 ",,' G /- ',al

. -

P'#f"I-" - D f '~;, POi<'.'~ E-l " ... F; "'J~'--; s-au sesizat din oficiu ca in

perioada 2000-20001, SC ~ '_ r~-~fH 0 T SRL. administrata de inc.L _' I ' .. G -, r' s-a aprovizionat de la S.N. P. P -,. SA - St : " ;.'. P .. ~-"". ~i

C! - ... r ," & B' '_ ,~i V· SRL Romania, cu cantitatea lOtaUt de 1.755.325 kg motorina, in pretul careia nu a fost iaclusa taxa f.S.D.P. (F r- - S' , . al

D- P').

Ulterior, toate cantitatile de carburanti achiaitionate au fost revandute prin mai multe societati comerciale din care unele fictive prin intermediul carom au fost incluse in pre] si taxa F.S.D.P., fara ca acestea sa fie achitate la M. ", . L· ,,- ,"'" PT' -,~. ' ~i Lr I -' J conform prevederilor Legii nr.1181l99,6 privind constiruirea si utilizarea F,: "~-. '! S~ .,l . al D'·( 1.:- J

Organele speciallzate -iii abilitate, respectiv D:·· . ~ R ," " . de Dr ~i p' B r.. - _ ; - S erv i ci til verificare fond special din cadrul Administratiei Nationale a Drumurilor lao sesizarea organelor de politie, in data de 21.12.2001. au efectuat un control la SC I' ,-. · O· T' _J" , l SRL din Bucuresti, bdul T" ar.' ,~bt··. sc. _. ap , ", sector . ocazie cu care au i'Dcheiat HeW] de constatare nr.2· IV: :/2 L 12.200 I.

I ~ r

Tot din actul de constatare re zul t.a c a in II] rma achi z~ uunarH. si tI ti lizarii

• "i

cantitatii de L75S.325 kg. motorina, SC I: ::: O· T- ~'-, SRL datoreaza

obligatii de plata, fata de F.S.D.P. in suma de 6.S,75.333.549~,el~, din care:

- 4.836.24 l .211 lei, debite restante;

1,.96 I, 092..338 lei majoriri intirziere, suma en care Ministerul Transporturilor s-a ccnstituit parte civila in procesul penal.

Din analiza actelor de urmarire penala administrate in cauz§, a rezultat di operatiunile comercialeprin care a fostprejudiciat Ministeru] Transporturilor au tost dirijare ~w coordonate de administratorii socletarilor cornerciale implicate in cauza iariinperi.oada ianuarie- mal 200 1. si tuatia con tractelor de vanzarecumperare ~~ a facturilor emise arata astfel:

- If r: ., ~ , - M' - M_ - -L: V, ~ T . - . O~ , desfii~urata in perioada

10 . .01.2001 - .05.02.2001;

- I~ - M~ .M~ - I j C ,J J - T .r. _ - O· ;: desfasurata in

perioada 12.0.2.2001 - 09.03.2001;

-, I' r _ ~ -M M· __ . - C~, ~ ,~- l C· _ ,~..;.£- - B· .: ~.-<:.. N r - T _ .,.... _1 -

OM', - desfasurata in perioada 10.01.2001- 13.04.2001;

I'

I

10

- I" .. -' - M J -: M~ - C. . - - Ct. i'~ . > - HI '-f '. N - T

O~·_ desfasurata in perioada 22.03.2001 - 13.04.2001

'1', .- M'" '-M' Co; - D . "_, . \ ~~~ - B· .~ .. -~ N - - '"T' ." -

-.L ~.,.. _.'_ I - C ' '... _

0- , desfasurata in perioada 15.05.2001 - 29.05.2001.

La dam de m7 mai 2001, 1.G.P. - D.P.E.F.~ S-H sesizat din oficiu CI] privirela faptul di. SC G · P ,. '.'. 'II' SRL Bucuresti, a achizitionat in perioada 2000-2001. combustibili fara taxa de drum si ulterior a revandut intreaga cantitate de nroduse care au avut ca destinatie finala statiile de distributie care deservesc

r ~. ~

autovehiculele ce folosesc drumurile publi ceo

Ca urmare s-a solicitat Ministerului Transporturilor - Administratia N ationala a Drumurilor si Ministerului Fiaanjelor Pnblice - Garda Financiara efectuarea de verificari de specialitate privind constitnirea si varsarea la bugetul Ministerului Transportului at Fondului Special a] Drumurilor Publice aferent combustibililor achizitionati de SC C' p, \' SRL Bucuresti constatandu-se ca aceasta societate datoreaza bugetului Ministerului Transporturilor suma de 8.075.055.333 lei.

In perioada decernbrie 2000 - mai 2001. SC G P L;· SRL

Bucuresti, administrata de asociatul unic, inc. O. - .: R c , , s,-·a aprovizionat de la R r- ~'. A:. _ SAP' _. ~i P:"'(" A _<_", SA Pitesti cu produse

petroliere f"'ara taxa .M. T.R.

Pentru a beneficia de scutirea de taxa de drum. - potrivit Legii nr. 118/1996, inc. a:·· _ :l R( -, 1-' a intocmit $W semnat mai multe declaratii pe proprie raspundere prin care atesta di va folosi aceste produse in alte scopuri decat alimentarea autovehiculelor care circula pe drumurile pablice, respeetiv pentru balastlere, ambareatiunl eu motor, remorehere, drujbe etc.

SC G" SRL a. fost primul cumperator l.a rafinarii. tar 'in lantul

infracponal modul de operare a fast acelasi, fiind folosite aceleasi patm societati cornerciale, tip "fantoma", iar situatia contractelor incheiate si circuitul facturilor se prezmnta astfel:

1. G ' - M:·· .. M" - L·.; - V· ~ > T

perioada 16 .. Ol .2001 - 7.02 .. 200m~

2 .. G' - M' M' - l' C" . "f·: T -._ 0- r>, " desfa~urata in

perioada 02.02.2001 - 22.02.2001;

3.G -M. _M"-C~ I·-C·~ 'r _B'

desfii~ura(a in perioada 23.03.21001 - 14 .. 05 .. 2001;.

4. G',' -M ': ,M .': -C ..... «. -p .... ~'{"'; ,~-.- B'", - N -T' . "--0" -.

desfa~urata in perioada 15.05.2001 - 25.05.2001.

La data de 22.06.200~ organele de politic din cadrul Lfi.P, - Directia Politiei Ecenomsco-Fiaanciara, s-au sesizat din oficiu ca in perioada anului 2000 SC A ,,f C' SRL P- .11 ~{,.: , administrata de inc. G<, !". Sr - ~:. to ~-a aprovizionat de [a SNP P , ~ Sucursala Petrosani, cu cantitarea totala de 510.340 kg. motorina, in pretul careia nu a ~OSI mndusa taxa F.S.D.P.

Ulterior, toate cantitatile de carburanti achizitionate alii fost revandute prin mai melee sod,etiti comerciale, din care unele fictive si prin intermediul carora au fost incluse in pret ~i taxele F.S.n.p., fara ca acestea s.a fie achitate la

- 0 '_ .. t , desfasurata in

N,,' -T :'-0' .J

.. .. . - .L ~ _ . :II

II

Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor ~i Locuintei, conform prcvederilor Legii nr. 118/199,6 privind constituirea si utifizarea Fonduiui Special a] Drumunlor Publice,

Organele speciafizate ~j[ abllitate, respectiv Directia Regionala de Drumuri $1 Poduri Bucuresti din cadrul Regiei Autonome "Admieistratia Nationala a Drumurllor din Romaoia" prin strucmrile organizatoricevla sesizarea organelor de politic, in data. de 20.12.2001 au efectuat un control la SC AL _ C . - SRL din P ~ str. M, B " nr., judo P J ocazie cu care au incheiat actul de constatare nr. 20.8/VfSI20.12.2001.

Din actul de constatare rezu~ta ca desi reprezentantul sodetalii a depus, la furnizorul de carburanti declaratiileprev,azute de actul normativ mentionar, SC A SRL, prin administratorul san" inc. G: S - ',' : a procedat la vanz:area carburarnilor tarn cota de drum, incilcind. astfel prevederile referitoare Is scopul achizitieL

SC A SRL, reprezentata de inc. Ghjta Sebastian, in perioada

aprilie _ mal 2CHJOt a achizitsonat la S,N. P. _ Sucursala P . r <~ • ill 17 randuri,

cantitatea totala de 510.340 kg. motorine, pe care a vandut-o catre SCM- • ;

M SRL. admmnistr.aUi de inc. Br ~.,. ~ Dr _ F '" fam. a include taxa F.S .D.P.

Tot din aetul de constatare rezldta ca in urma achizitionarii ~i utilizarii

conform normelor jegale a cantitatii die 510.340 kg. motorina, SC A' . C

SRL. datoreaza obligatie de plata fata de F.S.D.P. in valoare totala de 1.671.912.143 lei, din care:

- obligatii restante == 1.343,544.480 lei;

- majorari in~irziere = 328.367.663 lei.

In cazul SC Ar ,- C . SRL ca pnm

curnparator, situatia

'.

contractelor si facturilor se prezinta astfel:

A' \ ~ - M.' - M' -_ C . r' - C~

<" • • , _ B"· ~ ,- N -. r _ T" ' ~ - O·

~ -

- desfi~urati. in perioada 28.04.200 m - 9.0.5.2001.

La data de 25.06.2001. Ministernl Finantelor Publice - Garda

,

Fi-ianciara a sesizat lOP - Directia Politiei Econocmico-Pinanciare cu privire la faptul ca in urma unor verificari efectuate s-a constatat di SC M~ . -'A IV!. : c~ '., r" SRL a achizitionat de la diferite rafinarii produsepetroliere, :tara taxe MTR. pe care ulte-rior le-a rev.andut corurar scopnlui declarat. Prin aceasta SC M ~ -M'" , . C I • " - SRL. prin reprezentamul siu inc, B" - .: i D- 1 F ;~. a

cauzat bugetului Ministerului Transporturilor, un prejudiciu in suma de 3.054.669.981 lei, aferenta ,eombustibilului achiziponat ram taxa M.T.R. :;;i revandut,

Au fost indentificate la rafinariile P 't---:_- T; P .; ') A: _ ".,. ~i Peco vr L apartinind SNP' Petrom, mai multe comenzi si declaratii ipe proprie raspundere potrivit carom inc. Of p,~~-4 : D' F :. se angaja sa foloseasca produsele (fir,a taxa M.T.R.) in ,aIlte scopuri decat pentru autovehiculele ce folosesc drumurile publice,

Din verificarile efectuate a. rezuhat ea prodaselenu au fostfolos:ife in scopul declarat d au ~ostreva:ndute lcilre aile slodletiJi. Mai mult decst atat, din cercetari s-a constatat ca inc. B . _ ' ~ D' _ F r" • cunostea care este destinatia

.12

I

finala a acestor produse ~i chiar a reprezentat SC T- ~.; 'I SA lapoana rafinariei in sensul ci. preda conduca:tori~or auto setul de decumente in care SC T· SA figura ca fu rnizo, r tar ~n factu ri era in d.usa taxa M .. T. R.

Situatia contractelor de vanzar-e-cumparare ~i at faeturilor se p1rezrunta.

astfel:

c -_ ~

" ., - B

desfasurata lir~ perioada lO.04.200m - 24.05.2001.

Din cercetarile efectuate in cauza. a. rezultat cj. starea de fapt este h::lenti(:a pe toate Ianjurile comerclale, prezentate mai sus, singura diferenti. fiiad primal cumparator, care! dupa caz a fost 1 ., ,G· ., A" .. sau M~ . M: I ~i pentru arm ne repeta, '110m face 0 sing,uma, prezentare pentra toate cele palm relatii, sublindnd, acolo unde este cazul, eventualele paticularitari,

Anterior demarerii activitatii de achizitionare decarb!i1ran~i auto, rnembrii asoclajie], fala, de care s-a retinut savaf~irea, infractiunii de inselaciune in coautorat, si-an asigurat posibilitatea comercialtzarii succesive pana. Ia beneficiarul final. prin tnebeierea de contracte de vanzare-cump,arare asa cum rezulta din situatia expusa rnai sus,

De asemenea precizam, ca, desi pentru 0 prezentalTefire.asc.a. a modului in care au fest comercializate produsele, ar trebui sa. irruoepem cu prrumu] ctllmpiritor. situatie este de faprinveraa, respectiv expunerea faptelor se va face plecandu-se de la berH~:fid3Jru~final- respeetiv 0: ~ , M··· I" j, (.' ~pentru 0 lntelegere cit: rnai bWirrui H. stirii de fapL

In temeiul contraetului inc~ei8.t, ,D".: M~·- r f 1- - comuniea periodic,

aproape zilnic, la SC T' r- ".'. I, '.,.' ' .' H'd' SA, cantitatea necesara precum ~rn felul produsului .. D~ regula, in cadrul se T·· ,.:. dateleerau primite de ciUre secretara firrnei, rnartora F .>' M. ". carele comunica fie inc. G r( ,'r·· D .~ C'"· .0;-' -r·1!

fie numitului S"" (' i I I • F' ' ~' M' I, ;;. f ~i. Aceste date erau fumizate mai departe, pana

lao prod,lIJca.tor. Inculpatii au declarat Ic.a informa~iHe erau transmise succesiv de ~,a CM rnnpar,a tor .~ a. vanza:tor, d ar avand in vedere colab orarea permanenta diture inc .. L If J' Q' 'I si inc. G· ,. D" C ~ . . - (Ria. cum r,ezulta. imlchniv din agendeleldenriflcate 18 g'ed~u.~. firme~ T'" . "~I declaratiile mertorilor) precum $i ale inc .. G T~.~" R" - ~i ine, B - /' D" F' ,. , schimbui de in:forma~ii s-a, facut in mod. direct. Din cereetari fIIll a .. rezuhat daca tot ell aceasta oeazie se tntocmeau $-1 comeezile de la cumplar.iito [ la y.inzator, dar acestea poruta. de regu I a aceeasi data dela prirnul agent comerc ~a~ pan! la u ltimul.

Astfel,pri.mul cumparator (O~ L;. J - ~ - . ,M· .. M· 'sau A'" '~ .. ~)

emitea comanda (in care mentiona cantitatea ~,i. felul predusului solicitat), inso~ita de declaratia pe proprie r,aspl!ulIdere in vederea achizirienari] de carburanti auto :fam cota M.T.R. tn carepreciza rnmod, concret mode] de folosire alplroo~s~b.~~ (ex.: in a.gricuUura~ balastiere, ocol sil vic~pentru, am barcatiuni marl time ~ifll uviale, etc.), pe care le prezenta irrurat1narie, in vederea primirii .apmbariiproducatoruluipentru c"anHta~ik respective.

In dec ursul peri oadei ianuarie - mai 200 I inc, L ' I - 1 0: ' - ::. ' ~,i

inc + G r c. ·'1 R " au completer ~i semn at. dlleva zeci de as tfel de

['

I

l

l

l

I~-

..

documente, motiv pentru care acestea nuvor fi rnentionate distinct. dar se regasesc in totalitate in dosarul cauzei,

Din cercetari a rezuhar ca! de~i primii cumparatori au declarat pe proprie .r1ispll~dere ca produsele achizijionate vor fi folosite in alte scepuri decat circulatia pe drumurile pubhce, carburantii auto .aUJ fost v§ndu~ si mtrodusi pe filiere pentru aplicarea cotei de drum, produsele fiind distrieuite prin statiile apartinand OMV C8J1e deservesc autovehieulele ce folosesc drumnrile publice,

Intrucflt aceste declaratli au fost prezemare Ia rafi~!l,adi numai in seopul obtinerii de carburanti auto scutiti de taxa. de drum, iar din cercetari a rezuhat eil primii cumparatori cunosteau ca produsele sunt comereializate in final eu taxa inclusa in pre], in sarcina inculpatilor L," .11 :. G·· >, ," ;, O· ~ _' R .J " ~l

81 - ~ D - F s-a retinut s,av~irea infractinnii de fals in declaratii,

Dupa ce SC T . - ," T ~,: - r 0'- SRL scm SC G~ '''I SRL~ comunicau daca au. posibilitatea sa tncarce cantitatea respecrsva precizand inclusiv locul de ~ncar-care (L j(,~'~11 sau SNf). OMV. care asigura transportu], comunicau numerele de Inmatriculare ale aumcisternelor, numele conduca~()rHor auto ~i actele de ldenntaae ak aeestora, iar cele doua societap enriteau delega~H de intrare lril rafinarie.

Din cercetari a rezultat c.a, delegatiile de ridicare a marfurilo« erau semnate de inc. Lr« .. h· r,. a- ( . ~ ~i stampilate de SC l~" .~ SRL - in a~b,iar apoi erau predate inc.B '.' ~ . : D~ l F .. si lncepdnd cu luna marue~maI1.0ndWl~ N." Sf _, care Sf prezeetau le poarta rafinariei unde se inta~neau ell condl!mca~orii auto (recunoscuti dupa [J[. de inmatriculare al .auwcisremelur}.

OMV - soeietatea care a asjgurat transportul - a folosit tn aceasta perioada patmfirme de transport.respectlv: Of' ., T ,. ), v~· -r . si A- - '1.

In urma audierii tuturor conducseorilor auto, care figureaza ca. delegap pe facturile fiscale, san dupi caz pe avizele de tnsopre a marfii; desi, scferli audiari, sunt (san au lost la acea data)~ salariatii a. patru societati de transport. delcaratlile snntunanime, fiecare d~ntre ei, illld.i.c:imd acelasi mod delneru, aeeleasi pezsoene.

Martorii allm relarat ·ca. initial l i S-aJ precizat Ica. vor fiasteptati de un delegat al firmei Tr ~ ~. iar jalterior nu .3. mai fost necesar, intruc,at deja i~. cunosteaa, Absolut ~o!i ~oferH audiati au declarat ca In perioada fanuarie - mai, delegatul T: '_ .: . la rafinarie a fest inc .. B..- "~o"',(~ ~ D .~ F. ~._ sau fratele acestuia B ~r",i' A: f(~ , C';. "- . Menponam ci unii dintre e:i au precizarnumele tntreg, alt]i au mentionat doer prennmele, respectiv Dr J, dandu-i semnalmeetele, care ccrespund inc .. B f" • ~<' D' ~ F ' 1~ (bnmret, g:msu~" inaltime in jur de- 1,70 m),

Ulterior. tncepand cu luna martie, delegatul T -If' J in rafinarie a. fost martonrl N- "11 S. .: .

.condoc.iworij autoau mai declarat ca tot inc. Rp ," - D - ~ IF~ '~I: .• Oar ulterior N·~: .-~~ .. S . " .. ) era eel care sehimba doenmentele ~i le preciza locul de descarcare, f'apt nerecunoscut de mculpat, Unii dinlre soferi au relatat, cil de multe or] facturile san avizele de insotire a marfii erau cornpletate chiar de incB: _,'-1 D'l F . ~ ._ ~ 1nma~i_ni.

II

Cu pri vire la completarea ~i sernnarea facturilor emise de SC T "I:::

I 1 j-',' ". SA. s-a constatat, ca acestea erau semnate fie de secretara firmer - martora F~' Ic'-': M ',~., (care a declarat ca le-a sernnat m alb ~i nu stie cine le-a completer), fie de numitul Sr '-IT J F' in M:" ..... ' care a precizat ca unele facniri sunt cempletate de el, iar alrele au fest doar semnate in aJlb ~i nu stie cine anume le-a completat,

Intrucat, Tn cursul anchetei, inculpM~i aWl fost tOita~ ne,c00pe@...n:tL(de

ex: ~ He. G r :~·r I '. c _ C I.' r: i : l.. 0 a declarat ca n u c~iie cine semn a factu ri Ie emi se

\ de firma pe cafe 0 administra, I'm stie cine le-a completat, nu stie cine Ie preda soferilor ~i mai ales, l11U stie cine se deplasa en documentele de ma. sediul firmei Ia

I p .. 0. a .. rta rafinarie ..... i) .. , nu. s-a P .. ·IIl. tUI stab.ili c .•... u eXiil~j.~ita.te mil ... d~l co ... ~crel d ... 'e compleeare ~i sch~mbare a documeritelor. Pe baza declaratiilor martorilor, orgenele de cereetare

; pen.a~au sr({bU1! ca, dup.a ~e inc. B~_._ .. ' .~ .. D,~ .~,_ san inc. G~:.J ~ .. [' " Cr ,I ~. •. erau In cunostintade cauza privind cantrtatea de produs mcarcat, se

proceda ]a completarea facturilor la sediul T I 'J(,;., iar 0 persoana de lcgatura (posibil cbiar rune. B .. . .:' 0 _._ F .) se deplasa la sediul acestei firme, Ie ridica ~i se revenea inratinarie. pentru sehimbaree documentelor, A§a fiind, aceasta situajie de fapt, 0 confinni declaratiile soferilor, care precizeaza ca la incepu(u~ anului 2001 ~ au exisrat situatii, in care erau nevoiti sa astepte lapoana rafinariei ~] ci:teva or-epana ce inc. B: ... 1:"'". D' . F ";., venea ClUJ noul set de documente, fara de car-e nu puteau pleca in cursa,

Aceste declaratij, la. rindullor sum confirmate de patronii firmelor de tran sport, care au sustinut cele rel atate de anilgajalH ~ or" respecti v ca au av ut probleme, deoerece t~nea!LI mule tlmp.ma~in~~e blocate la poana rafinariei, intmcat soferii nu erau in posesia documentelor necesare pledif.~i in cUIsa.

Pentru remedierea acestei SitU3tH. ineepand culuna martie 2-001, inc.

G '~··f ~'J' D " C.» .' p r ., I-a angajar pe Nr S ~". Acesta a declarat ca de Ia data. angajarii sale. to-ale vftnzarHe 1',.... ca~re or,AT" s-au facut pe baza UW1JJor dccumente coatabile primate completate de el, lapoana raflnariei. Martoru.l a mai peecizat faptel di delegatiile, facturile, avizele de inso~ire erau ridieate de el de la secrerariatul SC T_:",) . k. lr 1 - ~<·t·, '. SA sesnnate ~~. ~tampil,a!t:,e in alb ~i eli facturile le completa conform dispozititlor admiFilistra~oru~!!lifirmeru inc. G' ~"'.) '. '. D~· C ,.' . N,!~ care wi erau cornunicate pe niste bilete pe care ~e ridica 0 data cu celelalte docnmenre de la socieeatea 103 care era. angajat, dar inc. G~ _; ... .iu D:_·:

C ' l~ ,; a declarat constant ca "nu ~ tie" de exisrem~a .acid or bilete ~.~. chi ar ~.~ dupli prezemarea material ul ui de urrnarir,e penala a continu at sa slil~imi ca faeturile Tf " ~ catre OMV erau completate :$i semnate dupa ce se primea factum de, la furnizor (respecaiv, una din flrmele administrate de ceta~en~i irakieni san de la HII" "".'{- N SRL), lao sediul firmei sale ..

Aspectele meni:ruomate sunt. coofirmete ~i de iflC. G · t S .' ; car-e

a deelarat ca~ reprezentantul SC M.', ~ M ' ·f SRL,. martensl Sr ,: N,· ~(." (care de fapt era ,angajatuI SC T I ~.~ 1 ~ SA) prdua delegapile emise de A:. ." _ ~ SRL. semnate ~:i stampilate de el. Faptul ci martorul Nr . :'". S' "-::.. era eel care Sf: prezenta Ia sediul A. :,~, c C~ exemplarele verz] a~e ordinelor de plata emise de M i, • t· ,- 'M .. ' • f~d ica dele ga !iiIe de lncarcare a ma:rfH. facturile ~i avi zele de ~nso~i re

~

I '1

l

..

ernise de A' ~ IT r, I-au deterrninat p inc. G :' S h -: an sa creada ca acesta este delegatul SC M, , ~ M' ' •. SRL.

Inc. B, 1 . ~ -; D' _ F ,. ~; administrator al SC M,-~T M' "~ C~· ~ ... , ,; , r SRL a~]artidpat etectiv Ia derularea operatiunilor comerciale ~i implicit a actiunilor infractionale, Hind una din verigile principale ale Iantului infractional. De alrfe], in dedarapile sale, inculpatul arata di in derularea operatiunilor comerciale cu societatile prime cumparatoare a fost ajutat si de Nr: I S~,·· care peelua delegatiile de ridicare a marfii si factarile de livrare de la aceasta societate pe care ulterior i le preda lui, far.a. a fi angajatul societatii sale.

Totodata inculpatul a declarat di au fost situatii in care personal a ridicat de laprimii cumparatori delegatii ~i documente de ridicare a marfii.

Transportul produselor Sf efectua direct de Iarafinarie la statiile de distribntie apartinand OMV, asacum rezulta din toate probele din dosar,

In paralel, dupa iacarcarea produselor si plecarea spre destinatie, ineulpatii participanti in filiera procedau la lntocmirea facrurilor fiscak~i a. avizelor de insotire a marfurilcr, pentru at se completa tntreg circuitul comercial, Faptul ca toate aceste operatiuni succesive au fost derulate numai !!lil;dpdc a fest recunoscur de toti ~mclllpati:i - admtnlstratorl nl sodetit~lnr

PI' ,," '11

~ I'· t

~mp ~ca.e ..

In orice caz, din analiza ccntractelor de vllnzare-cumpar.are ~i a documentelor primare contabile s-ar putea desprinde concluzia ca fiecare dintre societatile partlciparue au descsrcat produsul pentru 0 aparenta legalitate, au receptionat, au depozitat (s-cm lntocmit chiar ~.i fise de magazie) au Incarcat si au efectuat transportul, dar in realitate asa cum. am mai mentionat, totul s-a desfasurat doar scriptic, transportul a fost direct dela rafinarie la OMV, iar documentele au fost cornpletate ulterior,

Incu~.pa.tii au recenoscut ci nu aveau mijloaee auto proprii de trensport, nu au incheiat conrracte cu societati de transport ~i nu au spafii de depozitare pentru produse petroliere, Avand in vedere aceste aspecte rezulta di societstile in cauzii. au desfasurat asa-zise operatiani comerciale doar seriptlc nu si in rea~itate.

Salariatii SC T : _ j: 1·' . t· - • ,. SA~ au confirmat in declaratiile lor

chiar ~i faptul ca inc. G,'~ '. ~. D Cr I . I I !It' , em vizitat Ia sediul socierani de

grupuri de cetiteni arabi, a~a-z;~~i reprezemanti ai societatilor comericiale prin intermediul carora emu introduse taxele F.S.D.P .. De asenlenea,~a sediu] SC T: :d 1 L.~(.::-. oe .r~:~ci SA, au fost ideatificate cu ocazia perchezitiei efectuate cateva agende in care numele de A' . apare in mod constant. fie ca .-a cautat pe inc.

G' ',-" I D; : Cl "', fie ca acesta trebuie si-l sune s.a ..

Aceste agende, care servesc ca mijloace de proba in prezenta IC3UZ8., sunt intr-adevar oglinda afacerilor SC T: .. .;' ~ I~' .: ,'SRL, regasindu-se nume cunoscute ale unor persoane de notorietate din diverse domenii, neinteresandu-ne aspectul relapilor pe care incnlpatul le are co acestea, ceea ce vrem sa demonstram insa, insistand pe aceste aspecte, este faptul di inc. G: ,,-

D C vebementa.

;" 11 cunostea pe un anume A • ~ fapt pe care inculpatul H nega cu

. .

De. fapt, inc. G~ D; C . , apare. in derul are a. operatiunilor

ilicite ea ultima veriga a lanturilor infractionale, el asigurand valorifiearea tuturor cantitatil or demo torina ~i benzi n a~ ce au facut 0 biectul i ntracti unil or catre 0 M V -

M_ ~I' '_SRL.

D ~ n analiza fntregul ui material de urmarire penala admini s trat ill cauza rezulta di intre inculpati au existat intelegeri prealabi le de prejudiciere a bugetului de stat, prin eludarea platH taxei F.S.D.P. {M.T.R.).

De altfel, in timpul anchetei, unii dintre inculpati au declarat ca au existat situatii cand se mtorceec facturile ~i in zilele urmatoare (a se vedea

declaratia inc, G_,· '~::.:' . ~ R~' r ~) ceea ce confirms concluziile organelor de

cercetare penala, respectiv di circuitul era. practic urmatorul: rafinarie - prirnul cumparator - T ~1f'·1 a - OMV, iar restul societatilor implicate au fost dour folosite pentru pierderea urmei prndusului ~i pentru introducerea il"egala a cotei de drum.

In cursul cercetarii penale, organele de ancheta au constatat 0 serie de aspccte, care - in mod direct - due la concluzia ca inculpatii se intalneau pentru completarea documentelor $1 i~i cornunicau date ell: numele delegatilor, datele de identlflcare ale acestora, nr. de inrnatriculare ale autocisternelor, etc.

As pe ctele prezentate nu SILl n t s ingulare si demonstreaza faptu i. di B t: .. _ . N ~ ~i T i~ltOC meau facturi le 1[1 baza unor date dej a cunosc ute si in nici un caz in baza facrurilor de intrare ernise de furnizeri ~i totodata fac dovada faptului, ca incoipatii, au avut I'gdja." de a ~H! acoperi cat mai mult de documente aparent legale.

Cu privire Ia circuitul documentelor mai trebuie precizat ,ca la iesirea din rafinarie se emitea si eertlfleatul de supraveghere liscali, care demonstreaza ca pentru produsul respectiv s-au achitat aecizele datorate, Din acest considerent, documentul de supraveghere fiscala trebuie sa. Insoteasca produsul pe tot traseul urmat pana la utilizator (in speti 0: ( ). Aceste precizari sunt considerate necesare din mai mulre eonsiderente ~ru anume:

1. Pe aceste documente se precizeaza ca produsul achizitionat din rafinarie no are cota MTR indusa in pre];

2. Plecand de Ia utilitatea aeestui document, pe parcursul celor cinci luni care in tereseaza ca uza, supra veghetorii fiscalt s au Garda Financiara all efecmat mai multe controale, pentru a se constata daca s-an achitat accizele pentru produsele respecti ve,

Astfel, in rulfma unui control efectuat in data. de 14.03.2001 s-a constatat di produsele nu snnt ineotire de documental de supraveghere fiscala, inspectorij au sanctionat contraventional SC T_ ". (intrucftt potrivu facturilor care tnsoteau transportul aceasta era furnizorul) ~i au confiscat produsele. Drept urmare, SC T SA a achitat contravaloareaamenzii, at produselor confiscate ~i a taxei F.S.D.P.

Situatia s-a repetat si in data de 25.05 .. 2001. dind in urma unui control inopinat, s-a constatat di potrivit docamentului de supraveghere fiscala. carburantii

r

I

17

Ql

~

'.

auto n1.1 ave au inclusa in pre! cota 1\1.T.R .• iar potrivit facturii furnizorului Be

T. 'SA, produsul era ce taxa ES.D.P.

Cu. aceas~a, ocazie, Garda. FinaF1ldanl a. chemat toate societatilecomerciale incluse in Iant, acesta repeezentand atilt momentul sesizarii organelor

de politic dit :?i data modificarii Legii m I8n996, d!t: Ja data de 22.0,5.2001., illtrand ill v~goare Legea nr, 264/2001 prin care se interzice, expres, comerelahzarea de carburanti auto (iri, taxa F .. s.n.p ..

Prin cele prezentate, am tinut sa aratam 'ca, in fapt, inculpapi - chiar daca nu s-ar fi cunoscut Intre ei asa CUlm sustin - la jumatatea lunii martie au luat act in mod oficial, di. produsele cornercializate Sl!iIliit achizitionate de Ie rafinarii fira. taxa de drum, dovada irTI acest sens fiind procesele verbale de constatare ~ncheiate de Garda Financiara .. ell toate acestea, imeulp'aifii au cionlimua.t sa desfi~o.a.re aeeleasl a'cdviti,~ infrac~iloimale, eeea 'W demODs,treaza ma~ mull d,ecit oriee 'intentia lor de a-sl imm~i feloase materlale personale prin inselarea statului n:m.llam .•

Darorita decumentului de supraveghere fisca]a. si certificatelor de calitate {sal] dupa caz buletine de analiza s.a.) O~; avea posibijitatea sa cunoasca fap't~l ca produsele ,ach~z~~ionate de la. T. . sunt livrate de rafinari! tira cota de drum.

Din cercetarlle efectuate a mai rezultat, ca pentru 00 buna coatinuitate ~i pentm at pntea avea asigurata pia.ta. de desfaeerev inculpapi S-.1lM lnte1es ca adaosul comercial sane relativ mie, Trebuie precizat cainformatia a fost fumizata

de inc, II . S , iar raportul de expertiza a confumat declaratijle inculpatului,

Totoda~a" di III raportul de expe.rnizi coetabil a a mai rezuhat faptnl c a adaosul comereial pracncat de sodetit~ nu a fostretiru.!It de fieeare in parte cu ocazia efeotuaril p~itilorii~ avans, astfel suma de 'bani. pe care 0 plateste 0:.-'ajungea inte gral pa:~a ] a pri mul cu mpamtor.

Expertii cootabili au putut seabili acest lucru dear pentm SC C', . -'-. 1.- _ SRLpentru care au. fost identificate chitante fiscale emise de aceasta societate din care rezult,a di ar fi primit ban~i de In SC C . ~' : SRL. dar in realitate.jineulpaml a declarat ei banii i-aprimit dela ~nc .. B{ - _ •. Dr : F.

Pentru celelalte societa,i comerciale, ex peI1ii nlll au ptm[ut stabm cum anume au intrat in posesia adaosulai eomercial, dar food amploarea relatislor comerciale desfasurate de aeestea, tot inare ele, dar cu caIDblluanti auto leu taxa. de drum, achizi~i,OFUIUI astfel mca, de la rafinarie.

In acest sens probabil.tot pentru a crea lEn cadm deaparelilti legalltate s-au rac~t ach izi ti i de~a. rafinari i. de carbu ranti auto cu 'taxa de drum. Des i

,. 'M "i

expertilor nu Ii s-,a sclicitar sa calculeze 0 valeare a carburamilor achizitionati CIJ

taxa, precizam ci volumul acestor ~iVf,iri este cu multmai rnic,

Ca mecanlsm de introducere a cotei ·M.TR s-aapelat la modalitatea arhicunosceta In cazuistica penala romaneasca a. u~timHQir ani, respecdv prie .inte.fllled.i.ul uaor finne i~mn~ate die ceUitenj strain~ (de pr-eferinti die origine ,arsh§..iartn speta noastrs de ceta~emie irakiana), care au intrat sal!] na in Romalilia (sau care s-au folosit de aceste s,\odeta:~i pentru 3. putea intra pe teriterialRomdniel), firme care.pennu .3 desfasura ;activititi de once natura (comerciale, bancare, etc.)

.18

folosesc mal multl ccnationali sau chiar cetateui romani, peotru a Ii Sf! pierde urma, bazdndu-se pe faptul di evidentalor pe teritoriul Romaniei este superficiala, iar din P uncml de vedere al oemtenHorromfini. toti seamsns tntte ei si au nnme

, ~, 't'

greu de memorat carela prima vedere n!!ru par diferite, aspecte care coiacid en cele

din prezenta cauze, pe care prezentam mai jos:

Be L I V ]I' SRL, a. fast i!~ThfH[~tata 1£1. data de 7.02.2000 de

catre H~ -. S_ .. ..' K ., i.mpu~:ernh::.~~ prin procura ~.09277123.01.2()OO. de

calre T .. S' K ~- asociatul sociew.fH~ care figureaza intraape teritodul

Romaniei le data 1.06.2000.

Dm verificari H . rezultat ca T' ' S: '1 - K s-a folosit de firma

infii~t~na. de H; ~ R. _ K~ ~ (se pare cii oei doi sunt veri), pentru a putea obtine viza de runtrare pe teritoriul Rominiei.Potrivit Directiei Generale de

~ , , ~

Evidenta Infosmatizata a Personnel; T·: -: S: . . 11(. are viza de resedinta in

B!· : A. str, l. -;; (; 1"': nr. " .sector • de altfel si sediul declarer al firmei si nu figureaza iesit de pe teritoriul Romaniei, iar viza de sedere a fost valabila p.ana la data de 13.10.2000.

Be C' L.',' jq'l_ C SRL~, a fost int1intala la data de 10.08.2000

de catre T. ,. S. -., K .. ' (asociat Ia SC L :~ l V ,_-, SRL), in baza procurii nr, 9m 1/25J)7 .2:0010, avand ca asocial unic pe A', H A .runtra~ ulterior in Romania. respectiv la data de 12.1 .~ .. 2.000.

Ca ~i in cazul anterior ~ s- a. constatat ea d upa. infii n tarea firme i s-a soUdtat un certiflcas constatator la Registrul Comertului care sa-i foloseasca lui A - H A la AI' b.:1 ~ 1 1. RI .' : . d~f.I I .~~. pentru a putea ob~if.le viza de intrare pe teritoriul Romanie],

Potrivit Direcpei Generale de Evidenta, Informatizata a Persoanei, A. H A are viza de re~edin~a in B- .r : ,str. St· fir. _ ,sector ,de altfel ~,~ sediul declarat al firmei ~i nu figureaza iesir de pe teritoriul Romaniei, av§nd viza de sedere, v alabi lao p§_na la dalta de 16.09, 200M.

S C _ C ' ~:__.' T ~l; ~~.~ ~~ ,,~ S RL~ a. fost tnfi~ntati~ a data de 11. ~O.2000, de V c: ..... ['n I: .-/~. ('l (asocial unic), care t1guf'!!:zii iatrat pe tentorial Romamei la data de 01 .. U12000.

Sedial fiemel este 'in Vn', r 1 .j SIT •• ~,,(~~,;-., .. nr, .4~ j~d,. :l ,,;~

ad.resawnexiscem5: (mID este idenrificata in planul cadastral al Iocalitajii) potrivit veri ficari lor efeetuate la Prirnarma: ~ ~ , ~' .

L: . / ~ 1, - 'f'l I ' '~. nu se identiflca in ev iden tel!!:; D~ rectiei Generale de Evidenta Infonnatizala a Persoanei, motiv pentru care nu 8-3 pumt identifica adresa de resedin ta.

SCP' _, ,... ~;, v fi f(l T' " r ~ _k:!_2 S RL a t~os~, infiru n~ati la data de

13..11.2000 de dUre L . 1 I' <i. :~ , (asociat la SC Ie· ~,..{1 I &. : SRL) in

baza procurii TIf. 1717/6. m L2000per1l.tru asociatliRv " J'-"'-' S. :' ~i Mt ~ S·. carenu fi.guFeazA intrati pe teritoriul Rnmaniei, cu sediul social declarer iln C' -' J~, str, V·~ ,I H"~o:. r [ill. 1 jud,' _ r~ '.

Ca 0 particularitate pentru toate cele patm sodetati comerciale, se poate constata ci actele necesare in fimn~arH ~i flWnc:~ionari i au fost autenaificate la notar public 0 , . . Pi-=!. f "iar din cornpletul care a admis cererile de infiintare a

.w

societatilor facea pane A_' _ . B _ "ceea ce vine sa confirme declaratiile nuraitei B r- G. ' .

In data. de 1'9.01.2000b Biroul Notarului Public C .: J . F a fost

autentificat actnl de infiintare ~i functionarc ,aI SC L:. .• V A SRL. in baza unei procuri speciale din date de 23.01.2000. Avrund in. vedere ea notarul public a autentificat un document in baza unei procuri inexistente la momentul autentlficarii (emrusa cu patru zile mai tarziu)~. avandin vedere declaratiile numitei B . G , a. faptuluica toate cele patru societati comercile au sedii fictive, iar eu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la resedinta declarata at nurnitnlui AK, M ~ - au lost idenrificete wiai multe seturi de doeumente referitoare la demersurile efectuate pentru 1nfijntare.a altor societati comerciale, in cauza S-31 dispus disjungerea cauzei ~i declinarea competentei eatre Parcbetul de pe Bing,§. Curtee de Apel Bucuresti, tn vederea elarificarii aspectelor legate de

activitateanotarnlui public C" P

Cu privire la administratorii socieratilor mai sus enumerate mentienam ca au iost efectuate verificari la adresele de resedinta declarate (acolo uncle au existat) dar cetatenii irakieninu au putut fi identificati.

Mai mult decit atat, organele de cercetare penala au. intrat Wrl posesia unor fctcgrafli ale persoanelor care figureaza. la Direcpa Generals de Evidenta lnformatizata a Persoanei, cuaceste nume. Aceste forografii au fost prezentate inc. l ' r ". A . der acesta n u a. fil:!CMF1IOSCU t pe niciunul dintre ac~tru,a.. S-a procedar in mod similer ~,i cu ,ce:i~a~t~ im::ulpa~i care au. avut comractetecheiate C[I flrmele ee~1itenilor irakieni dar nici acestia nu au recunoscut vreo persoana d.in fotograf ileprezentate,

Avind tn vedere, ca ceti~elllii im1tie:n~ nu ,au fosr identificati ~i mai mU~1 decat ,ot§..t separe ell cei care figureaza ell aceste nume nu sunt uniisi aceiasi cu cei car-e au desfasurat operatiuni cornerciale, s-a prepes disjungerea cauzei ell nri vire la cetatenii irati.elli in vedereaidenrificarii si clarificerii situatiei acestora

F "I! ~ ~

Cu ocazia perchezitiilor efectuate la sediul SC T\ . SA ~i SC

l' SRL au fost ridicate contracts de v.§nz.aJe~cumparare intrlf ode dOlla. societiti. asttel: in anul 2000.intve aeestea, SC I' (('or SRL a vandut di~re Sc T: I : _ SRL petrol 01200. delegaml care figureaza pe facturi, fijnd ine. Be: ,-(0; ;,...:

Dr F'

In. perioada ianuarie v mae 200ttSel..·..SRLacumparmdela.SC T ... SA benzini. farapltlmb. cu taxa de drum.

Din ex trasele de cent pUSle la dispoz~~j.e de B r '~R{' ~ ,- 21" • '_ s-a. oonstatat ci SC 10:' - r~ SRL a efectaer doua pliti catre SC C, . :~,~-. SRL, din declaratiile inc .. .L 1,I,r "_ G~ ~. ~~i: rezultand di pentru prestari servieii, insa nu au fest idenrificate ~i documemelegeneratere de p,~a~i.

De asernenea, s-amai identiflcat 0 plata ciUre SC L' _~. _ V(· _ ": SRL.

prin F: . . B'· _ dar niei penms acestea SC Jr r: - SRL on a pumt pune la

dispozitie documeruul generator,

SC A: - r C(' SRL a efectuat 0 plata catre SC C: ~ -';.~·~(:a SRL~ tot prin banca mmaneasca, reprezeatand potrivit documentelor puse la, dispezitie de

20

inc. G' I· S· solicitarea inc .. B

s contravaloarea prestarilor de servicii, plata fiind efectuata la ~. D . f

Mai trebuie remarcat cd sumelelncasate de aceste firmeau fost seoase Nfl uumerar de imputernici{i ..

In privinta ac:Hviltatii firmei SC A' ". C I.SRL~ s-a ret~nut ca

aceasta are ca principal obiect de activitete producerea de servicij :s..~ programe informatice ~~. potrivit acestuia ~i in beza unui contract de prestari serviciijncheiat intre S.N.P. jp- . - R I PI· . _ . ., inc. G' .. S' ... T· a efecmat lecrari In domeniul informaticis peatru partenerul sau contractual, in valoare de peste 38 mld.lei,

Pentru achitarea ccntravalorii serviciilor S.N.P. - Pr. . a. propus ca modalitate de plata. compensarea cu pmdusepetrnHere, d,atorita Iipsei de HchruditatL en urmare, inc. G Sf' .. ) - desi nu avea "in obiectul de activitate al societatii sale comer] cu produse peeroliere - a inceput sa caete eventuali cumparatori, in vederea recuperarli creantei.

Prin hitennediul salarianslui rafinarruei- martorul V:· ~ A ' - inc.

G .. S!r a intrar in legatura en inc. B' 'l,_,' D'· . F . '." Imre societatile administrate de cei doi s-a derulat un contract cornercial avand ca obiect vfmzareacumpararea de benzina ell taxa F.S.D.lP. inclusa in pret, Pe parcursul derulsrii acestui contract, inc. B ~;!"£ '.:r.!~ D~· F _ i-a solicitat inc. GT ! 1- 5k';~ ,.. si livrarea de mo~orina mr.a, taxa ES.D.P.

Inc. G. S~ I, ~t'~ i" a declarat ci a fast oarecum fortat de inc.

Dr ;.j~' D . F' sa livreze motorina fibi taxa F.S.D.P .• spunandu-i ca astfel nu va mai cumpsra nici benzina de la firma sa. Invinuitul si-a motivar actumile urmato:a:re (respectiv achizitionarea de carburanri auto mra. taxa F.S.D.P.) ell faptul ca era. Interesa t sii~~ru recupereze creanta deti nu tao 1 a. rafinerie,

Ceea ce trebuie remarcat tn cazulmc .. G ~ S "l':>v~ oeste faprul ca

acesta flU a practical nici unadaos comercial lao produsele livrate catre M.S" ;;:1 M ',cee:a. ce confirmaafirmapile sele cu privire la recnperarea creantei ~i eu alit mai mult ,ca nu a, urmarit obtinerea unor foloase materiale injuste, Inculpatul a fost chestionar de organele de cereetare penala in legatura ell 0 cornpeusare in trei, ihsa~ a rezultatca la acea dam S.N.P. Petrom inrerzisese cornpensarile deacesr gen.

Imprejurarea di inculpatul nu a practicat nici lin adaos comercialsi ca a urmarit numai recnperarea creaateipensru serviciile prestate pentru raflnsrie In domeniul infon"a~,idi nupoate conduce Ia exonerarea sa de raspund.erepenala. cat flmp,acesta a ilileles s.i ... ~i reeupereze eresntaprie manopere fraudaloase in inte~eael"'e ell (ei~,aU:i imCU~Ii'I'ati as 3. cum s-a deserlsanterlor.

" e ,F '!l ~

De asemenea, nici impreju:rarea ca me .. Bf/r '. D~ .', F, /~ i-ar fi

impus sa livreae taxa F.S,D.P a. I~CU amenintarea ,ci altfel nu va moo cumpara benzina de la firma sa) nu este de natura sa oond[ll,.di Ia concluzia unei constrangeri morale de nesurmontat, Materialul probator adminiserat 'in canza vad~te cooperarea tuturor inculpatilor cercetati in eauza la savM~irea maneperelor infractional e.

. .

21

\

....

Intr-o alta Inlantuire infractionala s-au ana! firmele I:'" ~.:. ".~ -

, .

A' , _ - .. , - ~, :- A' ~ S' " SRL - C' ' : .')'( G~" :_i:'" - R( t ,(~' .:, G' II'" " I, .

Astfel, SC I· < .;l',}n SRL livra catre SC A' " , C -, . ., (administrate de inc. S I"f3r. S: L!) carburauti auto tara cola M.T.R., aceasta n livra catre SC A:-., S T', SRL (societate tip "fantorna"), tot t11n1 taxa. La nivelul acestei societati 'em inclusa cota M.T.R,. iar cumparstorul urmator era SC C..:·_t~< Q ... ': SA (administrate de inc. N: 'l1ft·t M'[ j O:_., J, care livra mai departe produsele C[I taxa inclusa in pre],

S pre deosebire de filiera prezenta tii an teri or in care Bp~ui torii au avu t grija sa desfasoare activitati sub 0 aparenta legalitate, inculpatii S, .[ jt S: _ ~ : si

N. t. • M' I' D "i in incercarea lor de a imita modul de operare a alter

faptuitori (printre care ~.i ceilalti inculpati din prezenta cauza) au dorit inducerea unei stari de legalitate dar nu au reusit, asa cum va rezulta din cele ce urmeaza,

Inc. S" 1 S· '. asoclat ~i administrator la SC A I 1 C ' ~] actionar

la SC C' G OJ SA - a detinut majoritatea actiunilor, potrivit documentelor

de functionare ale acestor societati. Din declaratiile ambilor inculpati rczulta ca inc, S S - de profesie contablla, linea evsdenta contabila pentru ambele firme.

Inc. N .: · .: M, r. ~ D a fest cooperant inca de la psimele

declaratii dand raspunsuri lamuritoare la toate intrebarile organelor de cercetare penala care au dus in final Ia clarificarea urturor aspectelor cu privire la aceasta speta, Inculpatul a recunoscut ca em este eel care ridica delegatiile de lncarcare de la Israrem, se deplasa in ra:finari.e pentru inc,ar,car·ea produselor, facea schimbul de docurnente la poarta rafmariei, iar ulterior, ducea Ia SC I~· ., .. " SRL ~i la SC

A I .-C . SRL documentele contabile avand ca heneficiari aceste societati,

lnculparul .e declarat ca~ a incercat sa obiina. eventuale foloase materiale, care sa-i asigure un trai relativ decent, din relatarile sale rezunand ca a avut un ca~tig personal de aproximativ 20 milioane lei.

Din declarafiile sale rezulta ci, desi eunostea c,a produsele sunt achizitionate de la rafinarie fira taxa F.S .. D.P. a conslderat ci nu sav,§r~e~te vreo fapta cu caracter penal .. , deoarece societates reprezentata de el, achizitiona produse petroliere de Ia SC A r" Sf"'" SRL cu taxa indus.a tn pre],

sC eu.:· SA a vandut carburantii as tfe l achizitionati catre SC

G. . S.RL ,i SC R, ,: [I::~ Expres SRL. Au fost identificati ~i audiati

reprezentantii acestor societati, ocazie cu care s-au constatat urmatoarele:

SC C' t SA - reprezentata de inc .. N' r.. '. M ."-. D'" . (director

g,enef"al)~i Sr. · S. .. (director economic) ~i SC R. ~ 'r' E ~~i"'; S.RL reprezentaea de Y· _ M,· l I.". au ineheiat un contract de vanzare-cumparare avflnd ca obiect motorina CUI taxa F.S.D.P. CI!l privire la acest contract. martorul y ~q-. M.·J' a declarat ca in primavara anului 200lt la sediul societatii sale sau prezentat cei do. mculpati care i-au ffi.cut 0 oferta de motorina, Dupa negociere, au stabilir de comun acord tncheierea unui contract cu acest obiect, Martorul a mal tinut sa declare Ica le-a precizat foarte dar celor doi reprezentanti ai SC C ~:-.t<,- ~ ci rtu doreste decat motorina cu taxa. direct din rafinarie, deoarece, foleseste acest produs pentrualimentarea autovehiculelor firrnei si nil doreste sa achizitioneze

22

.',

motorina destinata agriculturii, tinuta prin depozite si deci de 0 calitate proasUi DMp.a ce inclll~p'atii I-au asigurat ca nu pot fi problema de acest gen au Incheiat ~i derulat contractnt,

Contr.ar acestor acte evidente {conLractul semnat, discupa purtata CLW

manoruljinc.S '1 S . H. negat cu vehementa orice implicare H. sa in afacerile

sec a.·SA.

Amai fost identificat :}~ audiat martorul P" · _ . I ~ administratcrul

Be T co S" _ SRL~ care a declarat ,ca, lin ~l'rimJa.vara anulus 2001, tot contactattelefonic de (11 ferneie ce SI""8, recomandat HS' u. care i-a facut 0 ofe~1a, de moterina cu taxa f.S.D,.P'. I:n~m,c,a~ SC Transconstruct SRL nu eveaposibllitatea de a face plata in a vans, asa cum se solici tao martorul P- - I i-a precizat persoanel care li facuse oferta sa ia leg/alum. Cl!I SC G SRL. firma dela care Sf. aprovizionau Mml mod cO~lJs~ant. datorita fad.H~a~Hor~a plata produsulu].

Reprezentantul SC G ~ - SRL- martorul G ., I'" C- a. declarer

ea,. Intr-adevar in prirnavara anului 20tH. dupa ce, in prealabil a luat legatura cu man om IF' ll··; f' I a contactat-c telefoa ic pe "dna mna S ~ 1 .," care i - 3 fiie ut 0 oferta de motorina ell taxa F.S.D.P .• stabilind ~i un loc de inl;ii[llce. Marwnd a mai declarat 'ea la locul intalnirii II S ~ . -, II ,3. venit tnsotUa de H un boo at p e nume M - r r-- " si de soraacestuia, (1 caz ~e cu care .8 u stabilit termeni i derul a rH. afaeerii, Susnumi tu ~ a mai relatat ca le-a solicitat ill mod expres celor doi incld.patimotorina firii taxa de drum! darinc, SF,:! > ~~':. S . I ~:iillc. N ~ J _ Mi· ~? D· r ~ au precizat ci 0 astfel de livrare nu este posrubHa.

Fati de cele prezeatate, arafam ca desi cei doi jneulpati au avut lotu~i posibiflteiea sa. livreze carburanti asa cum erau ochizitiona~l de Ia rafinarie. nu au urmarit decat vinzareat acestor produ se en taxe de dmm inclu sa. in pret,

Cu privire Ia implicarea se A -; S . SRL. precizam ca. inc. l' r' .

M D. t ., a. declarer ca~ in cautarea unor po~.en~ia]Ji clienti, a luat legamra -~a poarta rafinariei - cu M~ ce~a,ean ce parea de origrnne .allraltii1, ewe s-a recomaadat A ". patronul acestei firme. Din discutiile purtate, cei doi s-an inteles ea "A· ." sa cumpere carbu ra~l~ au to fara taxa ~i apoi si-i .revWtda 'catre SC Cl'· ~ . G. .. . SRL cu taxaincluss in pret,

Petrivit decumentelor ob~inu(e de la Registrul Comertului, SC A _ J S' SRL are ca. asociat unic si ad.mimistrator pe H': B H· '. identificat ca m.riId in~J1ltiln Romania le 29.08.1999 dar nu figure a2a in evidentele Directiei Generale deEviden~alnformaJtizata. a Persoanei, motiv pentru care o[1gane:i:e de cercetare penala nil] au pM~U~ stabili .re§e(]U n~a acestu ia in Romania. ... Mai mul t.nu s-a putut stabil] nici sediul social al SC A S SRL~ tmrucal in urma verificarilcr efectuate 1'n teren s-a CO[IIS~ll.~aJt ca aeesta este fictiv ..

De asemenea, f'aptum .eli organele de cercetare pellJali nu suat in posesia v reunei foro grafii a oeta~eam.dllli irakian, preeum §-i faptul ,c.3 inc, N ~ ~":J M z D l-a descris numai ca fiind "brunet cu m[llsta~a'" au ccndus La. imposibifitatea unei eveumale identifieari,

23

Cu ocazia verificarilor efectuare la R.T"C. Holding s-a constatat ca. pentru SC A 1 S 'SRL imputemif:iHi s.a ridice documents ell regim special a fest martora D M. M .", in fapt persoana pe care inc. N :1 .~ M 0 _ o prezeata ea. fiind sora lui. Susnumita a fost ident~fjl!l~,alta i~i audiata, declarand ci toate docamentele emise de A S catre C G au fost completate de ea ~i a recunoscut ~ru faptul ca semnatura execatatape cateva facturi ii apartine,

In cursul cercetarilor martora D, MM. _ fl. sustinut ca.

1- a aj u tat pe inc. N ~. . M . D 1. total deeinreresets de afacerile ace stu ia,

numai datorita unor sentimente deprieeenie pecare ea le poail1.§ inculperuhn.

V eri ficandu- se mod 1.11 de efectuare apla~i i pe aceasta relatie, s-a constatat dl. aceasta s~a.mcutp.rin compensare, iar ordinele de p,ma€a in final sum emise de C G' catre A C, , Pe ordinele de compensare incheiate in dreptul numelui H . B Hi ' (cetatean irakian) apare 0 sernnatura executata ell caractere specifice alfabetului latin iar modul de scriere esie vizibil de la stanga la drea pea ~.~. n u in vers asa cum ar fi in cf!lz!i.d scrieri ~ arabe, ceea ce duce la concluzia ca acea semnatura nu a fest In nici un eaz execntata de 0 persoana de natlonaluate arabi..

Mai trebuieprecizat dl des ~ A" I ,e "... reprezentata de inc. S v- ~

S a. incheiat contract de vaflz:are eurnparare cu SC A' ~ S v SRL,. a ends facturi _ ~i a semna t onll.ine de compens are cu aceasta societate, inculpata declara ca. nu 'it cunoaste pe H _ B.H'

Pe data de '15.01 ,200'1, data retinerii inc. N. .. M" D' , . a fost

efectuata operchezitie domiciliara in prezenta inculpatului, ocaziecu care au Cost identificate 0 serie de documente, psintre care: faetari fiscale, avize de i'llso~i.re a manU ~i chitante completate sau rnr, in toate cele trei exemplare originale (penrru faeturi ~i avize) ii ambele exemplare pentru chitante, care se regasesc ~n dosarul cauzei.

Fiind intrebat die existenja acestor documente 1.3 domiciliul sau, inc ..

Ni- _ M.· D~' a. declarat ,ea aeestea au fest adnse de !'A "" (p~obabil unul ~i acelasi ell H . B H ~ ), in vederea efectuar~i unui paactaj, deelarajie care ramane tom;1i sub semnul 'i'ntrebirii avand in vedere ell aceste docemente su fost

ridicate de la R.T.C. H _" ~ de manors D · M' M.

Faptele retlnute 101 sarcina inculpatilcr au fost devedite ell urmatoarele m~jloace die proba.: procesele verbale de sesizare din oficiu; acre de control, intocmite de catre Garda Financiara; aete de control, tntocmite de catre Directia Regionala de Drumuri ~i Poduri din cadrul Mioisre.ruluil Transpornmlor; adresele de consti tuire ca parte civilajnprocesnl peaal ,tl1iUlsmis:e de catI1eM:ini sterului Transportarslor; actele de infiin~are ~l functionare atumrer sodeta~no.r implicate in call1zi; daeumentele de ,ev~denp conUlb.Ha ale societatilor; factu:riie de comercializare a carburantilor si avieele de ilillsopre a.marfijj~ fisele de deschidere a

,coo nturilor la B' .. . _ T . 1 P .• _ ~Ull ~ - S_ ueursala B' . r ot B: ~ A Rc _ " _, p ~

~ . . _ _ L"

B. r; ~ Dr ,.... Fl '. :~i F t 1 B r .; extrase de cont ale firmelor ~i i nstrumenteler de

I

~ .

2J

pla~,a de Ia bancjle enumerate; raporrul de expertiza contabila, eentralizatoe eLI data ~i ora efectuarii pUi.lnor~ procese-verbale intocmite cu ocazia perchezirijlor domiciliate: declaratiile martorilor; deelarariileJneulpatllor ..

Prfunli sendnta penala ur.568 din data de 28JJ4.2:004 pronuntata [n dosarul 414512002 de Tribunalul Bucuresti Sectia a n 3! Penala, instanta a dispus urmatoarele:

Respinge cererea de sch~mbare a ~ncaddirilor juridice a faptelor sav§J~ite demculpati.

In baza art. 11 pet 2 lit.a raponat la art 10 H.'I: .. d C.p.p. a.chru~a pe

.i nculpepi:

- GfItItJtIft..· ..•. .....(if D.~W)C .. ~W_$- I.d. '. ate .. eLmo. scute:

- B ~M D{IM F~' - dare cunoscute:

- GiUM4~fWll R~~ - date cunoscute;

- L.~ M(tkM, Gl'(fttmAf~ - date cunoscute;

- L&tl{_" A,~ - date cunoscute si

- I~htl $,. ~ date cunoscute, pentm iFrufract~unea pn!V8ZUrn de art, 32J

a.ll ~i .2 C.p.

In baza art 11 pct.2 lit,a raportar la an. .~ 0 lir.b C.p,.p. ,ach~ta pe i IU::U~ patU G· - '-" .•. , D' ~ ,e, q ~ r.: , .. ~, B c .". ~ D.~ p' -w· ~~ (r ·0·' 1-' _! R.'f. , L' r I' G~' ~ ,. _ ... " Lt" r A ..... • - , ~i I~ - ~ s: : ~. pentru ~ n fracti u nea pn=:vazu~a de art. 2'~ 5 .a1.I. 2 ~i .5 C. p.

In baza art, 11 pct.2Ht.a raportat 1£1 art. mo lit.b C. p.p. a.chita. pe ineulpa lH S' ,&_ S .. _ - date eu ~OSCl1 te $m N ~ .~r . . D' . I''': ;.- date cunoscnte, pentru infractiuflea previzuta dean. 215 al.] si 2 C,~)i. cu aplicarea art. 41 al.2 C.p.

In baza an. 11 pct.2 Iitera a. raportat la art. 10 lit.b C.p.p. achiti pe inc.

G [ , I I,:; S ' -, / ~ date C U110SCll te ~ pentru infractiunea prev.izu La de art, 26

raportat laert. 215 a~.1 ~i 2 C.p. cu aplicarea art. 4 t at2 C.p.

IFI baza rut. 11 pct2 Uta. raportat la art. 10 lit. d Cp.p, achitape ~m~ulp!alii

H" D __ r .;, G~ "~_ R ~-:::~i L'_:',. I G: '. ~!~ pentra

infractiunea p.rev.azuta, de art 292 C.p. eu apjicarea arlit. 41 a1.2 C.p.

In baza art l I pct.Z lit. a rapottat 13 art. ~ 0 Htera, d C.p.p. a.chits. pe

inc. N, ' __ ,~L M :: ~i D: I" pentru in fracti unea prevazuta de art 31 al J raportat

la. art. 290 C:p. .

In baza art ~.lpct.2 Uta raportat Ia art. 10 Ht.d C.p .. p. aclruitB.pe incul.patul 'G r ~~ S II '. ' .pentra infractiunea pfev.azuta de art. 292 C.p.

Inatenta ,3. constatat ca ineulpajii L G~_ -'" ~= ".;!k.:~ G~-' - "+ ~ D.

C _ - . ~ . +', L- .:: 1 A~.. _- .J, §~ r:~ _ - • M.. ~. -~ D. ,~" ·:au fost arestati preventi v in prezenta cauza. de la I () ianuarie 2002 pane, la 5 .. ~.1.2002~ mculpatul Be --:0 '1~. ~ D, ' F ~,- a. 'Fast: arestarprevenfiv de Ia 28.01.200:2, pana~a. 5.111.2002" inculpatul G~ » . ,.~,. R .. . " . de la 19 .. 101.2002 panfi. 131 5.11.2002. inndp,.3Jnd I ~.~ S~ ~·~·d de la 23.01.2002 pina la 5.1 L 2(}02 si incu ~~]la!W~ $' _<~r!"~ S . '. de Ia 17 .. 0 L 2-002 p.aua la 5.11.20.02.

25

if

2~l

J rI baza art 1]'10 C.~).p" S-H dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra bnnurilor apartinsndinculpajijor B{ ,~ D -_ F ~ G" _.' ~ - ..:

R( ~ , I L r • I,· 'Gr ~ ~i II _ S _ ~.prill ordenaetele de luare a masurslor asiguratorii din 17 .02.2002~ emise de tG.P. - D.G.F.

Inbaza, art 14 rapertat la art. 346 a.t4 C.p.p. a~ost ~asaHi m~esohj~ionati latura civila a cauzei.

In baza art. 192 a1.3 C.p.p. chelmielile judiciare au lamas i.n sarcina

stamlui,

DEZVOL T AR_E,A MOTIVELOR OE APEL

I.Gresi.a aehitare a incalpati lor GT f r: en f D' -,8: ~. P.\., r ~""

D., G" . - ~ .. (_~Rr .. ~":_; ~ ~-"i_::_ ~ L/I ( r ii' ., L'

A:_ ". I : .:'_' - ,I: ~ __ S~:_ <-: _ ~ penrru siI!fv§,~ifea infractlunilor prev, de arL215 al, 1" 2 si 5 C.pe[ll. ell aptic. art4'~ a~.2 Cpen., a imculpatilor S'- ~.~ A sr ~ - ', sl N~:: _ .: -'OAM-: . -:: _. pentru sa viir~i rea infr, pre v. die art. 215 ,al. 1 si 2 C.pen. cu apl ic, ,001. 41 al, 2 C. pen. ~iH, inculpatului C:_ _ _ _<. s:_ _ _ _"_ pentru s a.vaqd.rea ~nffacti.!!mnH prev, de art .. 26 rap.ja art. 2IS aI. 1 si 2 C.pen. ell aplic, art 41 al.Z >c.pen.

In mod. gresi tins tanta de fond. a, re~inut ca. in c auza. nu sunt intm FIJi te elementele constitutive ale infractiunii prev, de art, 2,15 C.pen.. intrucat nn s-a. dovedit c,i urmare activita~ii intreprinse;", incu~.pa.tii ar fi obtinut un folos injast.

Aceashl cencjuzje, fl. fost motivata. prsn faptul ca Iegea nu interzicea revoozarea carburantilor, ca inculpatii nllJ. ar fiavut posibifitatea de a cunoaste in ce seep au ClllDp.imt carburanti famele, considerate .. f'amomit'.~ lea nu aveau CILlm. sa §tie faptul eli acestea au :adaugatin pre] taxa. de drum. la v.iFIJzar,ea. carburastilor catre a~~i cumplaJJitor~, ~i c:a aceasta nu a fost virata la Ministerul Tranaporterilor.

.~

'.

,

I

]n mod, eronatims;lant,a a ;~jIUIS la. ,a.eeasti.botira~e ca. Urn13f'\C a om_is~unn de a. anaUzaroa.1i aJrc.tivitaiea imr,a.rc'ponala, in ,oomllextuJ S911" a repneriiin cadrul aeestel mnan~e dDlJr:3 UDor r:apte dtlyedi~e' printr-oparte :II probatormmr ,adlm:inistrate ea ,~ pri .•• interpretarea gr~~liti alextelor de h~'ge :speda~a~nddeDte in lcaud.

Contraargumentele ce determine concluzia inltrunir~~. elementelor constitutive ale i~frac~juni~ de In~elaciune, in forma pr'evazura de actnl de sesizare s unt urmatoarele ::

26

\ I

.~ .. ~nclillpat~i, prln declaratille date la rafinarii, petrivitIegii speciale, anmci dina au a:dhizrn~ior1lHt carburantii, s-au obligat a-i folosi li:Fi1 consum, §~. nieidecsm a-i vinde,

Numai rcspecsand 0 asemenea conditio imp usa de Legea 18.1199'16 ~i Norrnele Metodoleg ice susmentinate, puteau achizitionamotorina dela

~I. '.

producatosi, FARA A AVEA INCLUSA IN P'RET TAXA UE DRUM.

in mod nelegal instanta de fond a apreciat ca. 1.1 asemenea declaratie ~i interdictie a. legii nu interzieea (relvanzarea carburantilor, de cam:: iaculpati, :;;,i in unele situatij, cu includerea inp're~ a. taxei de drum ..

(I \. _ .. ' Chiar daca o as:m~Fmea inter~ict~e rm .~. lost expres pr,evazut,i in lege,

pa~a la 22.0S,,2001, ea re.zulta. dlnecoeomia rextalai.

\ . iril raport de aceste dispozitii legale inealca~e, ineulpatii aM dat 0

destinarie contrara celel prevazute de lege si, prin urmare, erau datori a. achita aceasta taxa. Minlsterului Transporturslor, fie pentru rEi. au achizirionat carburanti fara taxa de drum, dar pe care 0 datorau ca urmare a nerespectarii acestei interdlcpi legale. fie pentru cf au vindu~ carburantul astfel aehiziponat de la rnt1nadi. CIlJI perceperea de ~a. urmetorul eumparator, a taxei de drum si pe care nu au mal vi rat-e acel M ru a~1 m mn is fer.

2. Inculpatii aveau obligatia ea in evjdentele patrimeniale, ale firmelor lor, si. reflecte in modi distinct consl!I.mul. de carburaati tip auto aprovi.zi.onati mr.a cota de 4S %.

o asemenea obligatie insH[uita de legee speciala avea drept seep urmarirea singurei opemtilmi permise, aceea de a achizijiona carburanti pentru consum, aceasta ieterpretare ex:cbllzand peemisianea (lie)v§.nzarii motorinei pentru utilizarea sa pe dru.mudl.e publice, asa cum ailliterpreUlillt instanta ••• per a. contrario".

De ~dtfd. insranta a omis, sa analizeze activitatea inculpaplor prin pris m a medificarilo r ~.egislaH ve valabile de ~ a 22.05 .. 200 m , c.iimd a batr.at in vigoafieLegea. nr, 1,64/20 Olp.rin eare se bllerzicf!' ,cftmer.cializa rea. de earburan.~i,aut(JI firi lax a F.S .D..P'~ pe care, in continu are acestia nu Je-au respecter, in ciuda interdictiei EXP'RESE .

.3 .Pentru a: lmpiedica v{inzaJ"ea casburaetilorachizitlonati direct de la raflnarii, fiJi taxs de drum. eceeasi legislatie specials a insmui't ~i cbligativitarea inso!irii produselor astfel cumpam.me de un (;erf~ficat dea.teslta:l'ie a caUtatit - certHi.cat d.epro:vcoienli- care dovedea interdictie de vanzare a acestora pentru folosirea in tmE1,spomu.ri~,e pe drumurile puhlice,

in mod gr-e~it. instants a omis a avea in vedere ill Mali za i[!Jfrac~imJl ~j de in~eladMne aceasta situatie, in conditiile in care vanzirile caFbM.rnnl~~olr aduziponate astfel de inculpati nu au fost tnsotite de aeeste certificate, mcmai pentru a seacoperi, astfel, aetivitatea .infmcti.onala ]n :fa¥a m:er~i]or.

21

4. Dispozitiile art .. 215 Cipen, nu irnpun ea. in~leUltciunea sa se savaqeasca doar pentru un folos injust pentru sine, d. ~i/sau pentru altul,

rein urmare, imprejurarea ca, firmele fantoma a!!m obtinut un seep material injust pentru ele, rnlll inlamra raspunderea inculpaplor, de vreme ce s-a dovedit cil acestie erau in deplina c~l1o~tin!a de cauza de urmarea activitatii Ior i nfr aetionale,

5. 'in mod gresit i nstanta de fond I'm a anal izat infracdunea de tm1 ~dachru ne si Tn ami samble] faptelor astfel c urn alii foot demon strate de toate probatoriile, respectiv lin i.ntregul context infractienal,

Instanta a omis a avea in vedere stransele relatii tntre firmele

~ - _. -- . - - -- - - - --,.; --- - -

inculpatilcr $i firmele fantoma, iruprejumrea ell nici una d~ntre ete nu era reala, nlci una nu avea sediu, nici una ]]U {]I achitat taxa de drum ori aceasta situatie nu putea 11 intftmp~a.toare.

hll acel a~i mod, tara a mob va, instanta de Iood a tn ~ amra u ca nefii nd relevanta, imprejurarea ca. Inculpetii NU AVEAU SPA'TII DE DjEPOZITARE A. CARB URA'NTI LOR, NU AVEAU MIJLOACE HE TRANSPORT, NICI PROPRII $1 NICliN'CHIRlATE., ~i cil, de rapt ~oata v§.m1zarea-cumpararea de motori na, del a rafinari i ~.~catre ell mparitQd. nu avea i oc dec§t scri ptic.

In mod corect, ins~anta trebuia sa analieeze aceste imprejuri.ri prin pri sma elemeatelor constitutive ale infracti ~.!nlJ.H prev, de ,8 rt, 215 C. pen. ~i nu ca un e lement a~ I1JInei ill fractiuni necal ificate, la medal generic,

Prin deJ1.nitrua sa. infractiunea de tn~dicilme se sav.ir~e~te prin crearea unei aparente de veridicitate, folos~ta. tu scopulinducedi 'in eroare at terulor.

Este evident (;,a., Tn aceasta activitate de .. padilire'" aurorii folosesc san ~nce.arca sa-:~i justifice activitatile tot cu mijloace aparent veridice, actele lor materiale,

Singurul inculpar analizat in acest sens de cstre iastanta de fond, si

exemplificat astfel, a fost incu~.parul G~ __ . Si motivsndu-se chiar CIlm

aspectele ,ret~nute de. actul de sesizare,

mn mod subiectiv instanta de fond a l~nllt sa,-~,i argumenteze hotararea cu dear u nu I singur dj_mre lnculpati ~ n:'ltinlnd trunchiat moti varea rechizi toriului.

Considerentlilipeotnl care instanta aretnnut ca inculpaml 0: ~ ~

S(~· :, nu ar fi vinovat a fost acela ca prin activitatea sa infracponala. descrisa

in actul de sesizare, acesta nu a focu[ dec it sa-~i recupereze 0: creanta.

o asemenea imp'rejt!lra.re nu p081en de!cianen:]e.vanUi pentru vinovitia inclll~patlll~.ui",. de vreme Ice aeesta a. achizti~;ioF1l,at carburamla un pre] tarn taxa de dmm, .PENTRU C'ONSUM, dar a dat 0 a.~ta dlestinatie motorioei, v,anzMd~ope.ntru transport: pe drumurile pdh1ioe~ §<i caperceperea in pl[e, a taxei de drum, PE CARE NU A VIRAT-O Ministemlsi Transpormrilor, dar pe care, in aceastamaniera irrufrm::~i{]lna~.a, ~i -a 1! mil [I ~it -0.

Infracriunea de ~n~elaciune exista ehiar dac:l inculpatu 1 a ara,~a~ ca folosul pe care l-a obtinut ar fit fost Iegal, recuperarea unei creante, intmdit rrujtoacele de obtinere a acestuia ccnstisuiau elementele unei fapte penale.

6. Instanta era, datoare sa analizeze existenta infraetiunii si prin prisma ac'tivitatHruncuIpa~Ho.r rapottata~a obiectul de aetivitate al firmelor ce le adruinistr(lu.

Astfel, S.C. A ><':'J~r CQm S.R.L.. firma inculpatnlui G~itfi

Sl _ '~~·Utt avea ca principal obiect de activitatepmducerea de servieii ,~i programe informatice ~i potrivit acestuia §i in baza unui contract de prestari servicii incheiat inlre S .. N.P .. Pt - R:- : .. .': f· a , ;!. . ~~ inc. G t_l, S a efectuat luc.rn:ri in domeniel informatied pentru partenerul siu contractual, in valoare de peste 38 mld.Iei.

Penuu acnitarea contravalorii serviciilor S"N"P" - P_'P'''1Th a propus ca. modalitate de p].a.ta, cornpensarea cu produse petroliere, datorita lipsei de lie hid i ~a~L Cu tome acestea, i ~C. G: t ", : S e I-_) L "'_ - des ru nu a vea in 0 biectul de activitate al societatii sale comert cu produse petroliere - a procedat Mn maniera intractionala descrisa in actul de sesiaare, obtil1§nd recuperarea creantei, prin mijloace fraudulcase, aspecte ce conduc la concluzia vinovatiei salevpotrivit disp, art. 2 .~. 5 al.l 51 2 Cipen .• retinuta in forma compHdtalH.

7. in. mod. gresir, rara a. moti V 3). irllciden~a dispozhiilor art lOb C. p.p., instanta de: fond a dispus acbirarea inculpatilor pentru savir~irea irtfractiunii de in~eHic~une.

Coasideram ca, in mod eorect, instanta trebuia sa cons tale irrutrunite elementele constitutive aleiafraetiunii de in~!elaciune avsnd in vedere, in p.r~[u:ipal faptul ca, elementul material a constat in indueerea :!ii rnentinerea in eroare a Mimi isterului Traesporturilor, de catr-e incul pati, prin prezentarea in tatarafi nil.rij lor a unor deelaratiiprin care se angajau sa foloseasca carburanjii auto in a~te scopuri de-cat ciFCM~aliape drunnerile publice, s.ingum eenditie in care Ministleru.i Teansporturilor nu percepea cota M.T.R.

In realitate, inCld pa liiac ~ionind iril realizarea aceleiasi reno~ulH infractionale au comercializet succesiv produsele, au iutredus in pret taxa in mod nelegal ~,i le-an comercializat la, s~,aliile de distributie apaJ1ina[tld O~ ~ ',( ~ care vindeau acest carbarant autotnrismelcr pentru fu·~o:si.rea: pe dmmurile pnblice,

Din mijloaeele de pmbi prezentate ~i neanalizate in tntre~me a rezuUat ca inculpatii au avut clLuilo~tint(l[ fFlJtreguIuru circuit al prodesului sipe cale de oonsedn~i ,au actionat ell inten twe directs.

U['nrulUeaimedA~a a constat in crearea um:wiprej!LIdidu tn valoare de 20 .. 158..525 e. m 15 ~~Iei~ cauzat Ministeru~lI]j Transperturiler, sum,a ItU care aeeasta iF1lst~(u¥,~,e s-a constitui t parte ci viUi in procesul penal.

in mod. SILWFpi[inzatof, instantana a, :r,epnu~: Imprejurarea ca in simaria in care ~nculplal~i ar fi. desfasnrar op,era~.wuni comerciale legale, asa cum au pretins, ar

29

- .

fi virat taxa Incasata, tn mod nelegal, laMinisteflll Transpcrturilor, valoarea aces teia fii 11 d s u bstantia ~a.

8. In lwllru.mul ra.nd1 iastante a. omis a avea in v edere (;8., inc u 1 patii nn ar fi avut dreptul sa. achizirioneze earburanti firaperceperea in pre] a. taxei de drum de la rafinarii, atata timp ca~ NUI'-,A UFOLOS[T PENTRU 'CONSUMUL lidilajle~or si mijleacelor die transport ,lJg:r~(;ole" navale, maritime, pentru balasUen~" ambarcapuni. cumetor, remorehere drejbe etc., aletirmelor hnl"~

Procedsnd in maniera infracponala descrisa mnculpatii au beneficiat astfel ~i de 0 redueere de pret, echivalenta valerie en taxa de drum pe care ar fi trebuu sa o plateasca rafinariilor. dar pe care nu all. acbitat-o ~.~ nici, ulterior, per-ceplind-o de la cumpara1tori. nu au virat-o Ministerului Transporturilor,

Gresita achitare (jj inculpatilor Gf .. : '·~/" Dr",: C/~~,~

B . ".D G r l. ~ .R I I..J;:", L It L

A' ~:lJi, L S,( ~ .. ,pe:ntm savir~,rurea infraeuunilor

prey. de an .. 3 23 al.l ~,i 2 C. pen.

,'_

,.,

In mod.gre§~tj, peruru a ajunge la concluzia lipsei UnLl~81 d~ntre

elementele constitutive ale infractiunii prev, de art. 323 C.pen .• instanta de fond ,3, analizar situatia de fapt ~,~, prebatoriile a.dmi[dsUrate~, doar prin prisma teoretica a . acestei fapte pena]e~ separand toate elemeateprobatorsi de contextul lOT.

In mod corect instanta trebuia sa aprecieze existenta sau rm a. ace stei infra.ct~uni prin prisma savirsirii infracti.uni .. i SCOip. aceea ain~eladun~i.

Procedaad in man iera c riticata ~ nstanta nu a flic[iI t decat 0 anali Z3 teoretica a infractiunil prev, de art. 323 C.peml., fa:ra a. 0 aprecia in intregim.ea actelor s ale materiale, dtwpa cum urme az§.,

i[l ClLnJiU~. anului 2000. im::u.~pa~H. G.., 1 D e..- - B I > ~;

D ,Gh~J~ _:._ Ro 1 Ill." L k I sesizandposibilisarea obtinerii unor foloase materiale Hicite din eomercializarea carburantilor auto .adl.j.zi!inna.~i de la rat1nirii tar.a. cota M.T.R. ~i vanduf~ !lJirerior Clill taxa inclusa h!l pret, all. constituit 0 organi z3ll~.e avand ca soap crearea unor fil~~ereprin intermedi u~ carom sa material izeze ideea infrael:lonali,.

In aeest sens, inculpatil ,~i-au stabiHm. punete de inlalnire, sediu, sarcini, competente ~i ierarhii, modul de operate folosit in realizarea scopu~ui infmcti.unii ~i l1U m 1II ~ tima 1 rand ~modlll de mSII1§.ire a sumei reprezentand cota

M,T e. R ..

incepand ell primavara ,anulu~. 200t~atrlfbst. introduse in filiers alte

doua sodeti~i comerci ale, respeeti v B. .' ",' N ~i C" , admi ni strate de inc ..

L A_ ~ §i [lespect:i:1 S, care all, erat laaceasta aso ciere,

dllJpa censtimirea sa, in scopul aprovizicmarHproduselor petroliere de la producamr far.a. cote M.T.R. (indeob~~e mororina) ~i desfacerea peodusnlui in

30

aceeasi zi la statiile de benzina O~ . Romania, eu includerea taxei M"T.R.~ prin firme fictive.

Transporturile in cisterne auto emu asigurate de OJ .... ./. Romania, care. in principal inbaza relatijlor comerciale avute cu se 111 ,".;l. II Ji1 SA ~i prin imermedadacesreia, achita tn evans contravaloaeeapmdusuluipe care prodacatorul nu-l elibera daca nu era. achnat,

Astlelli, I rliCtruI.papi ~i-aliJpregatit in mod. amafmntilp~mmni ale acti vitiiti10r infractionale ]in ceea ce priveste stabilirea institutiilor bancare si a m.odaHtatilnr de Incasari §:i pla.ti.~ nivelul minim sau maxim al adaosului comercial practicat, schimbul de documente ~i completarea acestora in mod rapid tntre firmele participante ale lanprlui infractional, desemnarea persoanelor la poarta rafinariiIor peatru predarea de docnmente, locul de tnUUnire peatru efecruare a. p~.alHor ~i incas arilor si, mai ales mndul de efectuare al acestor opera tJUIIJl Intre societatl, respectiv, concomitant ell firmele tiprfantema" etc.

Petri vit probacoriilor adminsstrate in cauza, instanta ar fi trebuit s:a ret~ni cd inculparii aveau un rol bine determiner ~.~ stabilit, pentru aputea sav§r$i mfracti unea seop, in~elac.~ ILW nea, astfel:

Inc, G _ R ~i inc. L I _ G "\ reran furnizorii

prodnselor citrefHiern rntmc.fit acesna desfasurau activitati in domeniul desfacerii produselor petroliere de mai mulr timp, ,aJ.vand. relati] $i cunostinte, dar ma~ ales puteau inchei,3! contracte ce rafinariHe pentru importante cantitati de produse de gen.fiecare din ei avind aeces i.11 special lntr -(]I anurmta r.afiEJIarie.

Inc, G &... D" . ~ C... era jiersoana care asigura pi.a.~a de

desfacere, avand incheiate contracte ell 01 R( I M ..• , -3~ e .. ,. careia ii acorda di scouat, .~ a produsel e vandute, tocmai in scopu~menti nerii aeestui c umparom:or constant. T otprm intermediul situ, se comnnicau date eupri "lire la mijlocul de transpert, cantrutarea ce Lnma 8. f~ tndirca~ data $~ locurile de inti] [lire .ete ..

Inc, 81. ... D. F • era principalut delegat ~n poarta rafinariei

care urmsrea tncarearea produselor $i sehi mbares documentelor- ~atie~i rea din rafinarii ~i tot el era eel care cemnnica destlnatia transpermrilor, Ulterior, incul pawl a deveni t §i elprim cumparilor.~ reusind in.cheieI1ea unui contract direct curafl narru.tI ..

Initial, in perioada ianuarie-martie 20cn (potrivit oantraetelor. faeturilor $i o.p-urilor) S-3U fO~OS~E ca. intermediari fntre MM I _ §<i T' ;:; ..' ... doar o sodetateadmimistrata de oeta~eni irakieni (L V '$i ulterior In elf> ;~.,~",), a.vand ca primi 'cUlmparitori din rafioMie Gi'"';: ~i Israrom.

Asoeierea inculpatllor a. avut o structura bine determiners, fieeare dintre membrii ei, avind atribu~il!.l!Di clare ss precise, all:! fest stabiljte puncte de ilmtrunille ~ un mod de operare in realizarea scopul ui propus, respecti v ccmneree in prinei pa~., ai nfrac~iurThi I. de i'n~e.~ack~ FIle .~i pe eat posibil asennderea aeesteia i.n spatele unoracnvitati eomerciale, aparent legale, sub aspect sUbiectivmn.d. ~ndubitabit ca. Wt~ participantii au actionat eM. intentie directiL

. ..

31

i

I

3u--

Desi norma incriminaroare stabileste consumarea infractiunii prev" de art323 C.pen. la momentul cornunicarii ideii :;?i a acordului tuturor mernbrilor, fiind 0 infractiune de pericol, iin prezenta speta asoclerea si-a indeplinit scopul, respectiv s.avilr~irea tnj:racl~,u~~i de m.§elaciune.prin crearea prejudiciului de 20.158.525 .. ill 15 lei 'in dauna Ministeruh'wi Transpormrtlor ..

Din materialul probater admiaistrat a rezultst ca inculpatii G -

D . C ,B, I d D~ F, > L, .« It . Gl ~. ~ si Gh ~ 1.._ .e Rc .ilus au constituit asocierea in scopul savar~irH infractiunii de tnselaciune, lntre eei palm incu~puti existand un consens neechivoc, ataJ in ceea ce priveste constiruirea asoci erii catmai ales seopul acesteia,

Cu ocazia perchezitiilor efectuate la sediile SC T . l" r

SRL ~i SC L .. j SRL au fest identificate ~i ridicate 0. serie de ~gellde (care fac parte din. prezentul dosar) din continurul carora rezulw. ,dl cei dol inculpari, administratori ai acestor firme~~uall legatera telefonic aproape zilnio, secretara firrnei Ti ',menlionarwdu-l trw agenda pe inc .. L. .. ~ I~ . OI. '.,; en apelativul de '"N~ .." (recunoscut de rune. L I G] ~ I, ca fiind nurnele folosit de apropiatii sai),

Tot ell ocazia perchezitiei efectuate la sediul SC T - J_ I .3

SA 8. mai fost ideatificar un e-mail transmis de C Ci l.r;1 (salariat 0:

catre SC Tral..~u Il-'f~r .:~. ~- "in atentia d-hii D; . HI J.._ '. Documentul

reprezines un program. de Hvrari. T... . .... - Or. . pentru perioada 25~29.06.2001. D

De~~" acest program Sf: refera la () per.ioada. care nu intereseaza cauza, ooasidersm ca poete fi acceptat ca 0 proba indirecta~ care vine in coeflrmarea

celoelalte mijloace de pmbi din prezenta caaza, respectiv 'ea inc. Bf .' D

F .. era perceput depersoanele cu care intra in legatur.a.cafiind. reprezeatantul T :~-:. (se vor avea in vedere declaratiile soferiloc, ale nurnitei C.' A C -. . II '.

ale inc. G; St. _ .1, ale martorulu~V' _ A,_" s.a.),

. );

Mn ceea ce-i priveste pe inc. G" ,D~ C( si inc. [

D :F.! , din cercetari it rezultat ca acestia se Cl!.!llm:§~:eatl din arm! 1997. de ,aJdd fapt conftrmar de cei doi incnlpati dar sub rezerva ca potrivlt declaratiilor inc. B.. 1 1 D. 41 Fk» ·'1 -IiIU au $tiut ce afaceri facea fiecare dintre ei, eo.F1Itrar acestor declaratii, ,araltam di cei doi inclillpa.~i lIDU numai di. stiau despre afacerile celuilah, ci le rnoeau. i:mp[euna, dovada in acest sens fiind declaratiileiac. G. . S.

care a precizae ca a1tiil pe B . e ~_. D ca~ ~i pe G1. _ D~ a i-a cuncscut i.n aceeasi impreJurare (In toamna anului 20(0).t respectiv ~a sediul firmei Tr _'-- u" unde B d. : i-a vorbit despre G/:;:,Jl -.J. spunandu-i "domnul presedinte", iar pe tot tm.m'pu1 discupilor BF" e , PI i se adresa inc.G _ . ell apelarivele "sefu' sau D~ ~ ceea ce duce la conc:~uzia. di intn:~ cei do.~. exista 0 relatie de suberdonare i.n. afaoed.

Desi in:fractilUiJ;ea de asociere nu cere catoti membrii asociatiei sa Sf: cenoasca lntre ei, in prezenta speta neaflamjn situatia tn care absolut toti cei implicati s-au cunoscut intre ei (fieii1ca de la llJiJceputul activitatilor, fiepe parcursul desularii acestera) ~i ~liiau foarte bine rohilfieceruia,

32

In mod gr-e~it. pentru a dispune achitarea inculparilor pentru sa.val~irea wnfrac~iunmjflrev. de 3]1. 323 C.pen., instanra de fond a luat in considerate doar ap.lrari~e acestora .. fariiJ a analiza toate actele materiale sustinute ttl imerpretarea Ior in sensul existenjei lnfrac~iunii de asociere pentru savar~irea de infmctitm.n §.l a vinova,true~ autorilor, de catre probele administrate ~.~. mai S[lJS mentienare ..

Bxistenta consensului echivoc, sau Hill. in. asocierea pentm savfir~.irea de iafracjiuni, asa cum a. retinut instama de fond, tre buia analizata jn cadru ~ acelcrasi aete materiale, singurele care coneretizeaza latura subiecti va.

L) Gresita a~.hita_.re ainculpatilorB,· iI.~· Da ~( • G .. __ ."

V H. I ~" L. I( G ~I GI J s, pentru lnfractiunea previizlil~i de art. 292 C.~) .• cu aplicarea art. 41 a~.2 C.p. pentru primii trei inculpati.

In mod gresit instanta de fond a apreciat ca inculparli nu se fac vinovati de s3voc§iflea infractiunii de fals in declaran], intrucat acestea erau conforme cu realitatea, inculpatii nefolosind carburantii pe drumurile publiee ~~ neavand obHga.t~a sa. se aslgure ca eve:rm:utIDHcumparalori i-ar folosi in acest seep ..

Eroarea ins~an~ei de lond rezida in gre~~la iruerpretare a dispeaitiilor legi] speciale incidenta in speta.!j!i anume art.S din Legea I 1,s11996. alinianal non intredus prin Legea 264/2{}O1 ~i art. 2 din Normele Meeodolcgice 4566TB/13. ~. 2. ~'999'. care reglementeazs achizitionarea carbusantilor DE CONSUM -ceea ce, IFru mod elm impi~ed.ica. posi.bnila.tea (re)v.anz,irIi acestora- 3.ceasna eperatiune Iiind obligatcriu inslOti~a de certificatul de provenienta.

Ace;asti reg] ementare sped ali a. ac h~::d ~ionarI i de carburanti, rara taxa de drum; a. avut drept seep tocmai ~mpiedicarea viuzirii ior~cn perceperea taxei de drum ~i eludarea v i.r.if.~.i taxei catre organele indfiepti t~.re s i 0 incaseze.

Procedand Mfil man iera cri ticata instanta de fond a omi s sa analizeze intractiunea de fals Jlm1 declarati] in contexml infract~.o~al, irru sensul ,ea inculpalii s-au obligat, prin declaratiile date, SA FOLOSEASCA carburantil achizitionati Lara taxa de drum, in domeniul s~rictp'reviz'Ul delege ca beneficiind de aceasta facilitate/scutire : ·in. agrkultura, ocol silvic, ambareatiuni fluviale ~i maritime $i al ap'arMii nationsle.

Numai prin respectarea unei asemenea oblmg:a.tH,~M.ate prin declaratiile date, semnate ~ipftl!date r,afinariHor. irrcelpatii puteau beneficia de unpret mas mic 13 ach ~zili onarea cartJL~rn.E1li~or", j IJJ stificat de f1JepeF'Ceperea de cat1ie rafinwij a taxei de drum in acestpret.

Ori, simpla vanZi.ue a carburantilor de ciIr-e ineulpati alter firme, ar fi trebuit sa oonvinga. instante aUi.t de existenta imlfr3.c:~illJJnii. prev deart, 292 C.pen. cat ~i de vinova~ia inclll.l.pl,~Hor.. de vreme ce acestia au folosu carburantii astfel achizitionati de la rafinarii, in alt seep decat eel declarat la cumparare,

33

I.

'8

IV. GFe~~ta aehitare a.~f1c.N.~ _~ Mi _._ D~

.~. •.••• infractiunea previizulli de art. 31 al.) rap. la art. 290 C.p.

penUu

I~ .,

I

In mod gresrt mstanta a apreciat ca. uusunt lntrunite elementele constitutive a.~~e partieipatiei improprli Ia salvar.;;.irea infractiunii de fals 'in ~nscri8uri

sub semnatura pri vati tnp'ri.vinla faptei inculpatului N ~ .; - M Dr

censtand in aceea c a ~n calirate de administrator ra.~ SC Cc ~ G; S. A.. in

perioada aprlfie -rnai 2001~ ell inrentie a determinat-e pe martora D . 'M . M. . t L.L s.a completeze ~i sa. semneze, dineulpa, mai multe documente primare contabile -factnri fiscale, avize de '['nsot:rure a mimi ~r~ ehitante- in care fumizor apare S.C. A 3. St SRL, rca si Ct'M ar emanat de 13 aceasta, prin centrafacerea subscriecii - sernnaturii-vaceste documente astfel falsiflcate fiind folosite de inculpat in vederea produeerii de consecinte juridice, respectiv pentru justificarea provenienrei carburantllor m110r cu taxa. de drum, achizirionari de firma sa de 18. S.C. A J 81 '. SRL.

Pentru a retine astfel lnstanta a ap reeiat ca. nu ar fi suficienta, in sensu]

. "

texmlui de lege prev, de art. 3 m rap. Ia art. 290 C.pen .• pentru a censidera

partidp1atie impreprie, mgamintea mculpamlui N: M.- _ adresata marterei D. M~ Mr e,~ _ " ~.~ nici, desfasurarea acti v.~tatil.or retinute de actul de sesizare de citre aceasta, in calaate de prietena a inculpatului.

in mod gresit ins~an~a a. motiv3t astfel aprecierea sa. pentm a dispune achitarea tn baza art.ll pct2 li t, a rap. la art. ~ Or H.t de. pr, pen., tara a li ne cone c a ultima teza. din dispozitiile art.31 C.pen.- .• ajutarea ~n orice mod, cu imentie"- este [lU n umaa inc ~den~i in spe~a, dar ~i Btl s~inuta deprobatoril le administrate.

Pentru a precede tn manlera criticata mstanta a retinue in mod gresit ca martoraar fi completer aete ale firmei ~ncu~patului. S.C. 0 t':t G . S.A.,. dinp'wba.torHle administrate rezMU,a[i}d ca martora a fosm rugata die iFilculpa'tu.~.

N~ ·:M . sa. contrataca ~i sa falsifice acme in care fumizor figura S.C. A

Sl . S .. R.L. $1 care emanau de Iaaceasta,

"'-_ ....

in ultirnul rind, tn medgresit instanta de fOlld a retiFIJut ci marroranu ar fi. fost in culpa .. d. a actionat ell. intenp.e. re.ata 'lire-me cunostea (;alitatea Ineulpatului in acea firmA ~i faptul ci doar acestaavea dreptul de a semna actele ee-i fusesera im:unlimue pentru cempletare ~i semnare.

Culpa martorei nu privea rmrnaiaoeste aspecte d. si, con~inutu~ ~i scopul bnocmirii. ~i contrafacerii aetelor falisificate, in privinte carom D

M M... ~, nu. avea cum sa cunoascs reaUtat>eat d. doar siuiagiile prezentate

de incufpar spre a Or convinge sa H aj ute ~n maniera descri sa.

34

~I , ..

II

A vand in vedere toate probatoriile administrate, precum si considerentele mai sus expuse, va solicitam admiterea apelului, desfiintarea in tot a lmtiir.ar~j ataeate ~i~r-eiudecand~n fond, condamnarea iaculpatilor vpennu sav~irrea infractiunilor pentrucare au fest nimisi in judecata, obllgaree acestora Ia acoperirea prejudiciului comis pnninfractiunile de i[!l,~eH'iciulle, in cuantumul precizat ~i defalcat in functie de perticiparee fiecsrnia, precum si obligares inculpatilor la plata cheltuielilor de judecata,

PROCUROR ~,EF ' STELUTA

PENALA~

..

~

I

dact, pe/e x.4

35

I

..