Sunteți pe pagina 1din 4

CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREȘ

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE


DE GREFIER CU STUDII SUPERIOARE JURIDICE
- 4 IULIE 2021 -

BAREM DE CORECTARE
LA DISCIPLINA ORGANIZARE JUDICIARĂ

1. În situaţia în care, unui grefier i-a fost repartizată o lucrare pe care acesta o apreciază că,
potrivit fişei postului, nu este de competenţa sa:
a) grefierul se adresează preşedintelui instanţei sau, după caz, vicepreşedintelui, căruia i-au fost
repartizate atribuţiile referitoare la controlul activităţii instanţei, pentru a aduce la cunoştinţă această
împrejurare;
b) grefierul se adresează prim-grefierului sau, după caz, grefierului şef pentru a aduce la cunoştinţă
această împrejurare;
c) grefierul refuză să soluţioneze cererea repartizată, fără a mai face alte demersuri.
Răspuns corect: b) – art. 45 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor
judecătorești (ROIIJ)

2. Cererea unui ziarist de consultare şi fotografiere a unui dosar în care se solicită măsura
internării nevoluntare a unui politician:
a) va fi soluţionată cu prioritate pentru că solicitantul face parte din categoria celor care au acest
drept;
b) consultarea şi fotografierea nu va fi permisă pentru că solicitantul nu face parte din categoria celor
care au acces la un astfel de dosar;
c) consultarea şi fotografierea nu va fi permisă pentru că nu s-a obţinut, în prealabil, acordul
preşedintelui completului de judecată.
Răspuns corect: b) – art. 93 alin. 3, 6, 10, 11 şi 13 din ROIIJ

3. După înregistrarea şi repartizarea cererilor adresate instanţelor, dosarele constituite pot avea
unul sau mai multe volume. De regulă, fiecare volum are:
a) 200 de file;
b) 100 de file;
c) 150 de file.
Răspuns corect: a) – art. 95 alin. 5 din ROIIJ

4. Cererea de suspendare provizorie a executării hotărârii supusă căilor de atac, înregistrată


înainte de sosirea dosarului în care s-a pronunţat această hotărâre:
a) se repartizează aleatoriu;
b) se va repartiza manual doar odată cu repartizarea căii de atac;
c) niciuna din cele două variante.
Răspuns corect: a) – art. 111 alin. 10 din ROIIJ

1
5. În cazul în care, ulterior înregistrării unei cereri, se constată că la instanţă s-a depus o nouă
cerere formulată de aceleaşi părţi, chiar împreună cu altele, având unul din obiectele iniţiale:
a) cererea va fi repartizată ciclic;
b) cererea va fi repartizată aleatoriu dacă cererea iniţială nu a fost soluționată încă;
c) cererea se repartizează manual primului complet, indiferent de stadiul de soluţionare a primei
cereri.
Răspuns corect: b) – art. 107 din ROIIJ

6. Cererea de eliberare a unei copii simple de pe o sentinţă civilă pronunţată la fond de un complet
din cadrul Secţiei I civile a Tribunalului Harghita, înainte de depunerea dovezilor de
comunicare a deciziei date, în acel dosar, în apel de Curtea de Apel Târgu Mureş:
a) se va rezolva de către grefierul şef de secţie a tribunalului, ca instanţă care a pronunţat această
hotărâre. În acest sens, se dispune întocmirea certificatului de către un grefier sau grefier arhivar şi
eliberarea acestuia, de regulă în aceeaşi zi;
b) se rezolvă de către grefierul arhivar din cadrul secţiei din care face parte completul care a pronunţat
decizia în apel, de regulă în aceeaşi zi. În acest sens, grefierul arhivar va solicita grefierului şef de secţie
semnarea certificatului;
c) se rezolvă în termen de 3 zile de către persoana desemnată de către preşedintele Secţiei I civilă a
Curţii de Apel Târgu Mureş.
Răspuns corect: c) – art. 161 alin. 1 şi 4 din ROIIJ

7. În şedinţa publică, grefierul de şedinţă face referatul cauzei. Acest referat are în vedere:
a) părţile şi martorii propuși de acestea;
b) obiectul pricinii şi stadiul în care se află judecata;
c) dacă cererea de chemare în judecată sau căile de atac au fost exercitate în termen.
Răspuns corect: b) – art. 121 alin.2 din ROIIJ

8. Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abţinerea tuturor


membrilor completului de judecată se soluţionează:
a) de completul de judecată desemnat prin repartizare aleatorie;
b) de către membrii completului de judecată aflaţi în programarea de permanenţă;
c) de către completul de judecată cu numărul imediat următor, care judecă în aceeaşi materie.
Răspuns corect: c) – art. 110 alin.1 din ROIIJ

9. Transcrierea în sistem informatizat a minutei în care se consemnează rezultatul deliberării se


face:
a) Integral, de preşedintele completului de judecată;
b) Integral de unul din membrii completului de judecată;
c) Niciuna din variantele a) şi b).
Răspuns corect: c) – art. 125 alin. 4 din ROIIJ

2
10. După redactarea şi semnarea hotărârii judecătoreşti de către membrii completului de judecată:
a) Grefierul de şedinţă închide, în aceeaşi zi, documentul final „Hotărâre” din programul ECRIS;
b) Preşedintele completului de judecată închide, în aceeaşi zi, documentul final „Hotărâre” din
programul ECRIS;
c) Niciuna din variantele a) şi b).
Răspuns corect: a) – art. 131 alin. 6 din ROIIJ

11. În cursul şedinţei de judecată, grefierul ia note cu privire la desfăşurarea procesului. Părţile
pot cere:
a) citirea notelor şi înlocuirea lor de către grefier;
b) citirea notelor şi înlocuirea lor de către părţi;
c) citirea notelor şi vizarea lor de către preşedinte.
Răspuns corect: c) – art. 13 alin. 2 Legea nr. 304/2004

12. Cererile şi actele procedurale se întocmesc:


a) numai în limba română;
b) în limba română sau în limba maternă, după caz;
c) în limba română şi în limba maternă, dacă este cazul.
Răspuns corect: a) – art. 14 alin. 5 Legea nr. 304/2004

13. Interpretul sau traducătorul va semna:


a) toate actele din dosar, dacă a fost desemnat să asigure traducerea pentru una dintre părţi;
b) toate actele întocmite, pentru conformitate, atunci când acestea au fost redactate sau
consemnarea s-a făcut în baza traducerii sale;
c) încheierea de şedinţă.
Răspuns corect: b) – art. 14 alin. 7 Legea nr. 304/2004

14. Personalul auxiliar de specialitate este subordonat ierarhic:


a) conducerii instanţelor unde funcţionează;
b) şefului de birou;
c) Consiliului Superior al Magistraturii.
Răspuns corect: a) – art. 118 alin. 1 Legea nr. 304/2004

15. Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti este suspendat din funcţie atunci
când:
a) suferă de orice boală psihică;
b) săvârşeşte o abatere disciplinară gravă, în condiţiile art. 88 din Legea nr. 567/2004 privind
statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești;
c) niciuna din cele de mai sus
Răspuns corect: b) – art. 48 alin. 1 Legea nr. 567/2004

3
16. Grefierilor le este interzis:
a) să desfăşoare activităţi culturale;
b) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
c) să fie acţionari sau asociaţi ca urmare a legii privind privatizarea în masă.
Răspuns corect: b) – art. 77 alin. 2 Legea nr. 567/2004

17. Constituie abatere disciplinară:


a) întârzierea în efectuarea lucrărilor;
b) atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de judecători şi
procurori, faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili sau orice altă persoană cu care
intră în relaţii;
c) neglijenţa, chiar şi în mod ocazional, în rezolvarea lucrărilor.
Răspuns corect: b) – art. 84 Legea nr. 567/2004

18. Şedinţele de judecată sunt:


a) publice, în afară de cazurile prevăzute de lege;
b) secrete, în afară de cazurile prevăzute de lege;
c) nepublice, în afară de cazurile prevăzute de lege.
Răspuns corect: a) – art. 12 Legea nr. 304/2004

19. Dezbaterile purtate de păţi în limba maternă:


a) se înregistrează, consemnându-se în limba română;
b) nu se înregistrează, dar se consemnează în limba română;
c) se înregistrează şi se consemnează în limba maternă.
Răspuns corect: a) – art. 14 alin. 6 Legea nr. 304/2004

20. Delegarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti se poate face:


a) pe o perioadă de cel puţin 60 de zile şi poate fi prelungită, fără acordul persoanei delegate cu
încă 60 de zile într-un an;
b) pe o perioadă de cel mult 60 de zile şi poate fi prelungită, cu acordul persoanei delegate, cel
mult 60 de zile într-un an;
c) pe o perioadă de cel mult 60 de zile şi poate fi prelungită, fără acordul persoanei delegate, cel
mult 60 de zile într-un an.
Răspuns corect: b) – art. 55 alin. 2 Legea nr. 567/2004