Sunteți pe pagina 1din 219

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULUM NAŢIONAL

MATEMATICĂ
Clasele V-IX

• Curriculum disciplinar
• Ghid de implementare

Chişinău, 2020

1
CURRICULUM DISCIPLINAR

Aprobat:
- Consiliul Național pentru Curriculum, proces-verbal nr. 22 din 05.07.2019
- Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 906 din 17.07.2019

COORDONATORI:
 Angela CUTASEVICI, Secretar de Stat în domeniul educației, MECC
 Valentin CRUDU, dr., șef Direcție învățământ general, MECC,
coordonator al managementului curricular
 Valentina CEAPA, consultant principal, MECC, coordonator al grupului
de lucru

EXPERŢI-COORDONATORI:
 Vladimir GUŢU, dr. hab., prof. univ., USM, expert-coordonator general
 Anatol GREMALSCHI, dr. hab., prof. univ., Institutul de Politici
Publice, expert-coordonator pe ariile curriculare Matematică şi
ştiinţe și Tehnologii

GRUPUL DE LUCRU:
 Ion ACHIRI (coordonator), dr., conf. univ., IȘE, Chișinău
 Ludmila BAŞ, grad did. superior, IPLT „Constantin Stere”, Soroca
 Andrei BRAICOV, dr., conf. univ., US Tiraspol
 Iulia CABINA, grad did. doi, Gimnaziul „Sergiu Rădăuțan”, com.
Iezărenii Vechi, r. Sângerei
 Roman COPĂCEANU, grad did. superior, IPLT „Mihai Eminescu”, Hâncești
 Aliona LAŞCU, grad did. superior, LT „Mihai Eminescu”, Chișinău

Matematică : Curriculum național : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid


de implementare / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova ;
coordonatori: Angela Cutasevici, Valentin Crudu, Valentina Ceapa; grupul de lucru:
Ion Achiri (coordonator) [et al.]. – Chișinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală").
– 180 p. : fig., tab.
Referințe bibliogr.: p. 179-180 (62 tit.). – 2500 ex.
ISBN 978-9975-3438-7-9.
373.5.091:51(073)
M 47

2
GHID DE IMPLEMENTARE

Elaborat în conformitate cu prevederile Curriculumului disciplinar, aprobat


la ședința Consiliului Național pentru Curriculum, prin ordinul Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării nr. 906 din 17.07.2019

COORDONATORI:
 Angela CUTASEVICI, Secretar de Stat în domeniul educației, MECC
 Valentin CRUDU, dr., șef Direcție învățământ general, MECC,
coordonator al managementului curricular
 Valentina CEAPA, consultant principal, MECC, coordonator al grupului
de lucru

EXPERŢI-COORDONATORI:
 Vladimir GUŢU, dr. hab., prof. univ., USM, expert-coordonator general
 Anatol GREMALSCHI, dr. hab., prof. univ., Institutul de Politici
Publice, expert-coordonator pe ariile curriculare Matematică şi
ştiinţe și Tehnologii

GRUPUL DE LUCRU:
 Ion ACHIRI (coordonator), dr., conf. univ., IȘE, Chișinău
 Aliona LAŞCU, grad did. superior, LT „Mihai Eminescu”, Chișinău

2
PRELIMINARII

Curriculumul la disciplina Matematică, precum și manualul școlar, ghidul


metodolo- gic, softurile educaționale etc. fac parte din ansamblul de
produse/documente curricu- lare și reprezintă o componentă esențială a
Curriculumului Naţional.
Elaborat în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei al Republicii Moldova
(2014), ale Cadrului de referinţă al Curriculumului Naţional (2017), ale Curriculumului
de bază: sistem de competenţe pentru învăţământul general (2018), dar și cu
Recoman- dările Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene, privind
competenţele- cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (Bruxelles,
2018), Curriculumul la disciplina Matematică reprezintă un document reglator, care
vizează prezentarea in- terconexă a demersurilor conceptuale, teleologice,
conținutale și metodologice, accen- tul fiind pus pe sistemul de competențe
restructurat precum un nou cadru de referință al finalităților educaționale.
Curriculumul şcolar de Matematică pentru clasele V-IX reprezintă instrumentul di-
dactic și documentul normativ principal, ce descrie condițiile învățării și
performanțele proiectate la matematică în învățământul gimnazial, exprimate în
competențe, unități de competență, conținuturi și activități de învățare și evaluare.
Curriculumul la disciplina Matematică fundamentează și ghidează activitatea
cadrului didactic, facilitează abordarea creativă a demersurilor de proiectare didactică
de lungă și de scurtă durată, dar și de realizare propriu-zisă a procesului de predare –
învățare – evaluare.
Disciplina Matematică, prezentată/valorificată în plan pedagogic în curriculumul
dat, are un rol important în formarea/dezvoltarea personalității elevilor, în
achiziționarea unor competențe necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții, dar
și pentru inte- grarea într-o societate bazată pe cunoaștere.
În procesul de proiectare a Curriculumului la disciplina Matematică s-a ținut cont de:
 abordările postmoderne și tendințele dezvoltării curriculare pe plan național și
pe cel internațional;
 necesitățile de adaptare a curriculumului disciplinar la așteptările societății, la
nevoile elevilor, dar și la tradițiile școlii naționale;
 valențele disciplinei în formarea competențelor transversale și a celor specifice;
 necesitățile asigurării continuității și interconexiunii dintre ciclurile învățămân-
tului general: educaţia timpurie, învăţământul primar, învăţământul gimnazial
și învăţământul liceal.

4
Curriculumul la disciplina Matematică cuprinde următoarele componente
structura- le: Preliminarii, Repere conceptuale, Administrarea disciplinei,
Competențe specifice disciplinei, Unități de învățare (unități de competență, unități
de conținut, activități și produse de învățare recomandate), Repere metodologice de
predare – învățare – evaluare, Bibliografia (Prezentul curriculum include şi finalităţi
relevate explicit pentru fiecare clasă, reprezentând competenţele specifice disciplinei,
manifestate gradual la etapa dată de învăţare, urmărind stabilirea obiectivelor de
evaluare finală).
Curriculumul la disciplina Matematică are următoarele funcții:
• de conceptualizare a demersului curricular specific disciplinei Matematică;
• de reglementare și asigurare a coerenței dintre disciplina dată și alte discipline
din aria curriculară, dintre predare – învățare – evaluare, dintre produsele curri-
culare specifice disciplinei Matematică, dintre componentele structurale ale
cur- riculumului disciplinar, dintre standard și finalitățile curriculare;
• de proiectare a demersului educațional/contextual (la nivel de clasă concretă);
• de evaluare a rezultatelor învățării etc.

Curriculumul la disciplina Matematică se adresează cadrelor didactice, autorilor de


manuale, evaluatorilor, metodicienilor, altor persoane interesate, însă beneficiarul
prin- cipal al acestui document este elevul, având un statut specific în acest sens.
Totodată, Curriculumul la disciplina Matematică orientează cadrul didactic spre
organizarea procesului de predare – învățare – evaluare în baza unităților de învățare
(unități de competență – unități de conținuturi – activități de învățare).

5
I. REPERE CONCEPTUALE

Codul Educaţiei al Republicii Moldova, prin Art. 11. determină: „Educația are ca
finalitate principală formarea unui caracter integru şi dezvoltarea unui sistem de
competențe care include cunoştințe, abilități, atitudini şi valori ce permit
participarea activă a individului la viața socială şi economică.” [1].
Scopul major al educației matematice în perioada școlarității obligatorii este atât
formarea și dezvoltarea gândirii logice, cât și formarea și dezvoltarea competențelor
școlare pentru a realiza dezvoltarea deplină a personalității absolventului gimnaziului
și a-i permite accesul la următoarea treaptă a învățământului și/sau integrarea socială
a acestuia.
Competenţa şcolară este un sistem integrat de cunoștințe, abilități, atitudini și
valori dobândite, formate și dezvoltate prin învățare, a căror mobilizare permite
identificarea și rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte și situații.[2]
Achizițiile finale, în termeni de competențe, nu sunt niște liste de conținuturi dis-
ciplinare care trebuie memorate. Pentru formarea unei competențe este necesar ca
elevul:
- să stăpânească un sistem de cunoştinţe fundamentale în funcție de problema
pe care va trebui să o rezolve;
- să posede deprinderi și capacități pe care să le utilizeze/să le aplice conștient și
logic în situații simple/standarde, realizând astfel funcţionalitatea cunoştinţelor
obținute;
- să rezolve diferite situații-problemă, conștientizând cunoștințele funcționale;
- să rezolve probleme, inclusiv din viața cotidiană, manifestând comportamente
conform achizițiilor finale, adică valorificând competenţa formată.
Proiectarea Curriculumului la disciplina Matematică a fost ordonată de principiile:
• principiul asigurării continuității la nivelul claselor și al ciclurilor;
• principiul învățării centrate pe elev în corelație cu mediul său de viață;
• principiul centrării pe aspectul formativ;
• principiul corelației transdisciplinare – interdisciplinare (eșalonarea optimă a
conținuturilor matematice corelate cu disciplinele ariei curriculare și alte
discipli- ne, asigurându-se coerența pe verticală și pe orizontală);
• principiul abordării sistemice și al dezvoltării graduale a competențelor;
• principiul creării unui mediu favorabil educației de calitate;
• principiul centrării clare a tuturor componentelor curriculare pe rezultatele
finale – competenţe specifice matematicii şi unităţi de competenţă la matema-
tică.

6
O astfel de proiectare strategică orientează curriculumul școlar și procesul
educațional spre achizițiile finale – competențe pe care elevii ar trebui să le
manifeste/demonstreze în urma parcurgerii unor anumite experiențe în
formare/învățare.
Curriculumul la disciplina Matematică pentru gimnaziu și, în ansamblu, procesul
educațional la matematică în învățământul general este fundamentat pe principiile:
I. Principiul constructiv (al structuralității), care vizează procesul de reluare siste-
matică a informațiilor, a conceptelor de bază ca pe un aspect esențial al predă-
rii – învățării. În contextul acestui principiu, învățământul matematic modern se
realizează concentric în spirală, fiind axat pe noțiunea (conceptul) matematică
și formarea, la finalizarea școlarizării, a unor structuri ale gândirii specifice
mate- maticii.
II. Principiul formativ, care vizează formarea directă a personalității elevului în
pro- cesul educațional la matematică.
În aspectul formării și dezvoltării competenței interpersonale, civice, morale și a
competenței culturale, Curriculumul şcolar la Matematică vizează formarea la elevi, în
procesul educațional la matematică, a următoarelor valori și atitudini:
 formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în aborda-
rea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme în situaţii reale
şi/sau modelate;
 manifestarea curiozităţii şi a creativităţii în elaborarea strategiilor, a
problemelor, a planurilor de activitate, în rezolvarea şi realizarea acestora;
 manifestarea tenacităţii, a perseverenţei, a capacităţii de concentrare, a încre-
derii în forţele proprii, a tendinţei spre realizarea potenţialului intelectual, a
responsabilităţii pentru propria formare;
 încurajarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate;
 manifestarea independenţei în gândire şi acţiune;
 dezvoltarea simţului estetic şi critic;
 dezvoltarea unei gândiri deschise, creative şi a unui spirit de obiectivitate, de
imparţialitate şi de toleranţă;
 aprecierea rigorii, a ordinii şi a eleganţei în arhitectura rezolvării unei probleme,
în aplicarea unei metode, a unui algoritm sau a construirii unei teorii;
 formarea şi dezvoltarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu re-
levant pentru viaţa socială şi profesională;
 stimularea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi faţă de cunoaştere în
general;
 utilizarea terminologiei aferente matematicii în situaţii de comunicare;
 susţinerea propriilor idei şi puncte de vedere prin argumentare şi/sau formulări
de întrebări;
 cooperarea în calitate de membru al unui grup;
 angajarea în discuţii critice şi constructive asupra unui subiect matematic;

7
 adoptarea punctelor de vedere diferite şi orientarea în vederea formării propriei
viziuni.
Unitățile de competență sunt achiziții care trebuie să fie dobândite de către elevi
la finele compartimentului studiat sau la finele anului de studii. Ele servesc și ca ele-
mente/pași în formarea competențelor specifice, care vor fi evaluate formativ și/sau
sumativ la finele unității de învățare și/sau la finele anului de studii.
Unitățile de conținut constituie instrumente care contribuie la dobândirea
achiziții- lor determinate de unitățile de competență proiectate, la formarea
competențelor spe- cifice disciplinei și a celor transversale.
Activitățile și produsele de învățare recomandate prezintă o listă deschisă de con-
texte semnificative de manifestare a unităților de competență proiectate pentru
forma- re/dezvoltare și evaluare în cadrul unității respective de învățare. Cadrul
didactic are libertatea și responsabilitatea să valorifice această listă în mod
personalizat, la nivelul proiectării și realizării lecțiilor, dar și să o completeze în funcție
de specificul clasei con- crete de elevi, de resursele disponibile etc.
Axarea învățământului pe formarea competențelor nu anulează conceptul de
obiec- tiv, ci invers, presupune valorificarea acestuia la nivelul proiectării didactice de
scurtă durată, corelând acele componente ale unității de învățare, care se vizează prin
lecția dată.
Curriculumul este construit astfel încât să nu limiteze libertatea profesorului în
proiectarea activităților didactice. În condițiile formării competenţelor specifice și ale
dobândirii de către elevi a achizițiilor determinate de unitățile de competență (sub-
competenţe), în condițiile parcurgerii integrale a conținuturilor obligatorii în cadrul
aceleiași clase, profesorul are dreptul:
 să schimbe ordinea parcurgerii elementelor de conținut, dacă nu este afectată
logica științifică sau didactică;
 să repartizeze timpul efectiv pentru parcurgerea unităților de conținut în
funcție de pregătirea matematică a elevilor la etapa respectivă a
învățământului;
 să grupeze în diverse moduri elementele de conținut în unități de învățare, cu
respectarea logicii interne de dezvoltare a conceptelor matematice;
 să aleagă sau să organizeze activități de învățare adecvate condițiilor
concrete din clasă.
Manualele de matematică elaborate în baza acestui curriculum urmează să fie in-
tegrate în concepția curriculumului și să respecte cerințele specifice: de a fi accesibile
elevilor, de a fi funcționale, operaționale și de a îndeplini, prioritar, nu numai funcția
informativă, dar și cea formativă, de învățare prin studiere, cercetare și descoperire
independentă, de stimulare, de autoinstruire, de autoevaluare și, în final, de formare
a competențelor.

8
II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Nr. de ore pe
Statutul disciplinei Aria curriculară Clasa săptămână Nr. de ore pe an
V 4 136
VI 4 136
Matematică VII
Obligatorie 4 136
şi ştiințe VIII 4 136
IX 4 132

III. COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI

1. Operarea cu numere reale pentru a efectua calcule în diverse contexte,


manifestând interes pentru rigoare şi precizie.
2. Exprimarea în limbaj matematic a unui demers, a unei situaţii, a unei soluţii,
formu- lând clar şi concis enunţul.
3. Aplicarea raţionamentului matematic la identificarea şi rezolvarea problemelor,
do- vedind claritate, corectitudine şi concizie.
4. Investigarea seturilor de date, folosind instrumente, inclusiv digitale, şi modele
matematice, pentru a studia/explica relaţii şi procese, manifestând perseverenţă şi
spirit analitic.
5. Explorarea noţiunilor, a relaţiilor şi a instrumentelor geometrice pentru rezolvarea
problemelor, demonstrând consecvenţă şi abordare deductivă.
6. Extrapolarea achiziţiilor matematice pentru a identifica şi a explica procese, feno-
mene din diverse domenii, utilizând concepte şi metode matematice în abordarea
diverselor situaţii.
7. Justificarea unui demers sau a unui rezultat matematic, recurgând la argumentări,
susţinând propriile idei şi opinii.

9
IV. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a

Unități de competență Unități de conținut Activități şi produse de învățare recomandate


1.1. Identificarea și aplicarea în I. Mulțimea numerelor naturale • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
situații reale și/sau modelate • Scrierea și citirea numerelor naturale - identificare a numerelor naturale în contexte variate;
a terminologiei aferente în sistemul zecimal de numerație. - scriere și citire a numerelor naturale în sistemul zecimal
noțiunii de număr, mulțime, Reprezentarea numerelor naturale de numerație;
divizibilitate. pe axă - reprezentare a numerelor pe axă, ordonare și
1.2. Identificarea, scrierea, • Compararea și ordonarea numerelor comparare a numerelor naturale;
citirea numerelor naturale în naturale. Rotunjirea numerelor naturale - rotunjire a numerelor naturale;
contexte variate. • Adunarea numerelor naturale. - efectuare a operațiilor cu numere naturale,
1.3. Reprezentarea pe axă, Proprietăți respectând ordinea operațiilor și utilizând paranteze;
clasificarea, compararea, • Scăderea numerelor naturale - utilizare a proprietăților operațiilor studiate cu
10

ordonarea şi rotunjirea • Înmulțirea numerelor naturale. numere naturale pentru optimizarea calculelor în
numerelor naturale. Proprietăți. Factorul comun diverse contexte;
1.4. Aplicarea algoritmilor, a • Împărțirea numerelor naturale - aplicare a algoritmului de aflare a componentei
proprietăților operațiilor, • Împărțirea cu rest necunoscute în cadrul operațiilor de adunare, scădere,
pentru efectuarea și • Noțiunea de putere cu exponent natural înmulțire, împărțire (termenul necunoscut, descăzutul,
optimizarea calculelor cu a unui număr natural. Pătratul și cubul scăzătorul, factorul necunoscut, deîmpărțitul,
numere naturale. unui număr natural împărțitorul);
1.5. Aflarea componentei • Ordinea efectuării operațiilor și - rezolvare a problemelor, inclusiv din viața cotidiană,
necunoscute în cadrul folosirea parantezelor care conduc la utilizarea operațiilor matematice cu
operațiilor de adunare, • Rezolvarea problemelor în mulțimea numere naturale, inclusiv elemente de organizare a
scădere, înmulțire și numerelor naturale, utilizând: datelor;
împărțire cu numere - metoda reducerii la unitate; - rezolvare a problemelor în mulțimea numerelor
naturale. - metoda mersului invers naturale, inclusiv a problemelor de mișcare, utilizând
• Mulțimi. Moduri de definire a metodele studiate;
mulțimilor. Relații de apartenență. - scriere și citire a mulțimilor;
Cardinalul - determinare a cardinalului unei mulțimi;
mulțimii finite
1.6. Transpunerea unei situații • Divizor. Mulțimea divizorilor unui - aplicare a terminologiei și a notațiilor aferente noțiunii
reale și/sau modelate în număr natural de număr, mulțime, divizibilitate, inclusiv în situații de
limbaj matematic, • Multiplu. Mulțimea multiplilor unui comunicare;
rezolvarea problemei număr natural - transcriere a mulțimilor dintr-un mod de definire în altul;
obținute și interpretarea • Criteriile de divizibilitate cu 10, 2 și - stabilire a valorii de adevăr a unui enunț matematic;
rezultatului, utilizând 5. Numere pare și numere impare - completare a succesiunii de numere asociate
calculul cu numere naturale, conform regulilor identificate prin observare și/sau
mulțimile și divizibilitatea. Elemente noi de limbaj matematic: indicate;
1.7. Utilizarea criteriilor de proprietatea comutativă, proprietatea - determinare a cărei mulțimi de numere/obiecte
divizibilitate cu 10, 2 și 5 asociativă, proprietatea distributivă a îi aparține numărul/obiectul dat;
în rezolvarea problemelor. înmulţirii faţă de adunare (scădere), - identificare a divizorilor și a multiplilor unui
1.8. Justificarea și argumentarea mulţime, element, aparţine/nu număr natural dat;
rezultatelor obținute cu aparţine, mulţime vidă, cardinalul unei - aplicare și utilizare a criteriilor de divizibilitate
numere naturale. mulţimi, divizor, multiplu, criteriu de în rezolvarea problemelor;
divizibilitate, număr par/impar, putere, - justificare și argumentare a rezultatelor obținute.
exponent, • Cercetarea cazurilor concrete din situaţii reale
bază, metoda reducerii la unitate, metoda şi/sau modelate referitoare la numere naturale,
mersului invers. mulţimi, divizibilitate şi soluţionarea problemei
identificate.
• Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
privind aplicarea numerelor naturale, a mulţimilor.
• Investigarea situaţiilor reale şi/sau modelate privind
mulţimea numerelor naturale, mulţimile şi relaţiile
de divizibilitate în diverse domenii.
• Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
aplicarea numerelor naturale, a mulţimilor şi a
divizibilităţii în situaţii reale şi/sau modelate.
• Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
– evaluarea numerelor naturale, a mulţimilor şi a
divizibilităţii.
Produse recomandate:
 cazul cercetat, cu aplicații practice;
 răspunsul oral;
 răspunsul scris;  exercițiul rezolvat;
11
 itemul scris rezolvat;
 problema rezolvată;
 schema elaborată;
 planul de idei elaborat;
 proiectul „Mulțimi în jurul meu”;
 proiectul „Axa evenimentelor din viața mea”;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
2.1. Recunoaşterea și aplicarea II. Fracții ordinare. Numere zecimale • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
terminologiei, a notațiilor • Fracții. Noțiunea de fracție. Fracții - scriere, citire și reprezentare a fracțiilor ordinare,
aferente noțiunii de fracție subunitare, echiunitare, supraunitare. a numerelor zecimale;
ordinară, număr zecimal Reprezentarea fracțiilor cu ajutorul - aplicare a terminologiei și a notațiilor aferente noțiunii
finit, în diverse contexte. unor desene de fracție ordinară, număr zecimal, inclusiv în situații de
2.2. Identificarea și • Scoaterea întregului din fracție. comunicare;
reprezentarea în diverse Introducerea întregului în fracție - identificare și clasificare a numerelor în situații reale și/
forme a fracțiilor ordinare și • Fracții echivalente. Amplificarea și sau modelate;
12

a numerelor zecimale finite. simplificarea fracțiilor - amplificare și simplificare a fracțiilor;


2.3. Reprezentarea pe axă, • Aducerea fracțiilor la același numitor - construire a șirurilor de fracții echivalente prin
clasificarea, compararea, (unul dintre numitori este multiplul amplificare, simplificare, scoaterea întregului din fracție,
ordonarea fracțiilor ordinare celuilalt numitor) introducerea întregului din fracție;
și a numerelor zecimale • Reprezentarea fracțiilor pe - stabilire a valorii de adevăr a unei propoziții;
finite. axa numerelor - reprezentare a fracțiilor ordinare, a numerelor
2.4. Utilizarea algoritmilor și a • Compararea fracțiilor cu același numitor zecimale finite pe axa numerelor;
proprietăților operațiilor sau cu același numărător - ordonare, comparare a fracțiilor, a numerelor
pentru efectuarea și • Adunarea și scăderea fracțiilor cu același zecimale finite;
optimizarea calculelor numitor, adunarea și scăderea fracțiilor - încadrare a fracțiilor, a numerelor zecimale finite
cu fracții ordinare și cu al căror cel mai mic numitor comun se între două numere naturale consecutive;
numerele zecimale finite, poate calcula prin observare directă - calcul cu fracții și numere zecimale finite;
rotunjirea numerelor sau prin încercări simple, utilizând - aplicare în calcule a algoritmilor și a proprietăților
zecimale finite. amplificarea și simplificarea fracțiilor adecvate, respectând ordinea efectuării operațiilor;
• Înmulțirea fracțiilor - rotunjire a rezultatelor unor calcule cu numere zecimale
• Inversul unei fracții. Împărțirea fracțiilor finite;
2.5. Determinarea componentei • Aflarea unei fracții dintr-un - rezolvare a problemelor, inclusiv a celor din viața
necunoscute în cadrul număr natural cotidiană, care conduc la utilizarea operațiilor
operațiilor de adunare, • Noțiunea de număr zecimal. studiate (inclusiv utilizând elemente de organizare a
scădere, înmulțire, Numere zecimale finite: scrierea datelor);
împărțire (termen fracțiilor cu numitori puteri ale lui 10 - rezolvare a problemelor de aflare a unei fracții dintr-
necunoscut, descăzut, sub formă de număr zecimal. un număr natural, utilizând unitățile fracționare;
scăzător, factorul Scrierea și citirea numerelor - calculare a valorii unui raport dintre două mărimi
necunoscut, deîmpărțitul, zecimale finite de același fel, dintre două mărimi diferite;
împărțitorul) cu fracții • Compararea, ordonarea, - rezolvare a problemelor de mișcare;
ordinare și cu numere reprezentarea pe axă a numerelor - rezolvare a problemelor, utilizând: metoda reducerii
zecimale. zecimale finite. Rotunjiri la unitate, metoda mersului invers;
2.6. Transpunerea unei situații • Adunarea a două sau mai multe numere - justificare a rezultatelor obținute, recurgând
reale și/sau modelate în zecimale finite. Scăderea a două la argumentări, susținând propriile idei și
limbaj matematic, numere zecimale finite opinii.
rezolvarea problemei • Înmulțirea unui număr zecimal finit cu • Cercetarea cazurilor concrete din situaţii reale şi/sau
obținute, 10, 100, 1000; înmulțirea cu un număr modelate referitoare la fracţiile ordinare, la
13

utilizând numere naturale, natural; înmulțirea a două numere numerele zecimale şi soluţionarea problemei
fracții ordinare, numere zecimale finite identificate.
zecimale finite, raportul și • Împărțirea numerelor zecimale finite • Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
interpretarea rezultatelor la 10, 100, 1000 privind aplicarea fracţiilor ordinare şi a numerelor
obținute. • Ridicarea unui număr zecimal finit zecimale în practică.
2.7. Elaborarea planului de la pătrat și la cub • Investigarea situaţiilor reale şi/sau modelate privind
idei, privind rezolvarea • Ordinea efectuării operațiilor aplicarea fracţiilor ordinare, a numerelor zecimale în
problemelor reale și/sau • Rezolvarea problemelor, utilizând: diverse domenii.
modelate, utilizând metoda reducerii la unitate, • Realizarea unor investigaţii privind utilizarea fracţiilor
fracții ordinare și/sau metoda mersului invers ordinare şi a numerelor zecimale în diverse domenii.
numere zecimale. • Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
2.8. Rezolvarea tipurilor de Elemente noi de limbaj matematic: aplicarea fracţiilor ordinare şi a numerelor zecimale
probleme studiate, fracţie subunitară, fracţie echiunitară, în situaţii reale şi/sau modelate.
utilizând metodele fracţie supraunitară, fracţii echivalente, • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
adecvate. amplificare, simplificare, fracţie inversă, – evaluarea fracţiilor ordinare şi a numerelor
număr zecimal finit, fracţii ordinare zecimale.
2.9. Justificarea rezultatelor Produse recomandate:
obținute în calcule cu fracții  cazul cercetat, cu aplicații practice;
ordinare și cu numere  răspunsul oral;
zecimale, recurgând la  exercițiul rezolvat;
argumentări și susținând  itemul scris rezolvat;
propriile idei și opinii.  răspunsul scris;
 problema rezolvată;
 schema elaborată;
 argumentarea orală/în scris;
 planul de idei;
 proiectul „Numerele zecimale în viața noastră”;
 jocul „Dominoul fracțiilor echivalente”;
 proiectul „Fracțiile în muzică”;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
3.1. Identificarea și aplicarea în III. Elemente de geometrie • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
14

diverse contexte, inclusiv în şi unități de măsură - identificare, descriere verbală și în scris a noțiunilor
comunicare, a terminologiei • Figuri geometrice: punct, dreaptă, geometrice studiate, utilizând terminologia și notațiile
aferente noțiunilor segment, semidreaptă, unghi, triunghi, respective;
geometrice și unităților de patrulater, pentagon, cerc (prezentare - reprezentare a figurilor geometrice studiate,
măsură studiate. prin descriere și prin desen); elemente utilizând instrumentele de desen, instrumente TIC;
3.2. Identificarea, caracterizarea ale figurilor geometrice (laturi, vârfuri, - aplicare a reprezentărilor figurilor geometrice studiate
prin descrierea unor unghiuri, centru, rază, coardă, în rezolvarea problemelor;
configurații geometrice, diametru), interior, exterior. Notații - construcție a dreptelor perpendiculare și a celor paralele
a unor figuri, corpuri • Instrumente geometrice: rigla utilizând rigla și echerul;
geometrice și elemente ale negradată, rigla gradată, compas, echer, - confecționare din diferite materiale a figurilor
acestora în situații reale bandă. Desenarea figurilor geometrice și geometrice studiate și efectuare a măsurărilor,
și/sau modelate. efectuarea măsurărilor lungimii, utilizând utilizând instrumente adecvate situației;
3.3. Utilizarea instrumentelor instrumente geometrice - recunoaștere în situații reale și/sau modelate a
geometrice pentru a măsura • Drepte concurente. Drepte elementelor unei figuri geometrice: laturi, vârfuri,
sau a construi/desena perpendiculare. Drepte paralele unghiuri, centru, rază, coardă, diametru, interior,
configurații geometrice în exterior;
diverse contexte.
3.4. Confecționarea din diferite • Corpuri geometrice: cub, paralelipiped - determinare a perimetrelor, a ariilor (pătratului,
materiale a figurilor dreptunghic (cuboid), piramidă, sferă, dreptunghiului) și a volumelor (cubului, cuboidului) și
geometrice plane și a cilindru circular drept, con circular drept exprimare a acestora în unități de măsură adecvate;
corpurilor studiate. (descriere, evidențiere a elementelor: - analiză și interpretare a rezultatelor obținute prin
3.5. Determinarea perimetrelor, vârfuri, muchii, bază, centru, rază, rezolvarea unor probleme practice cu referire la
a ariilor (pătratului, generatoare) figurile geometrice studiate și la unitățile de măsură
dreptunghiului) și a • Unități de măsură uzuale pentru lungime relevante;
volumelor (cubului, (km, m, dm, cm, mm); transformări. - efectuare de transformări ale multiplilor și ale
cuboidului), efectuând Lungimea unui segment, a unei linii submultiplilor principalelor unități din sistemul
rotunjiri ale măsurilor frânte. Perimetrul triunghiului și al internațional de măsuri pentru lungime, arie, volum,
unor obiecte din viața patrulaterului masă, timp;
cotidiană, utilizând sistemul • Unități de măsură uzuale pentru - aplicare în diverse contexte a unităților de măsură
internațional și/sau cel suprafață (km2, m2, dm2, cm2, ha, ar); naționale și/sau specifice regiunii;
național de măsuri. transformări. Aria pătratului și a - justificare a unui demers sau a unui rezultat
3.6. Efectuarea transformărilor dreptunghiului (fără demonstrații) matematic obținut sau indicat cu figuri geometrice,
multiplilor și ale • Unități de măsură uzuale pentru volum recurgând la argumentări;
15

submultiplilor unităților din (m3, dm3, cm3); transformări. Volumul - investigare a valorii de adevăr a unei afirmații, a unei
sistemul internațional de cubului și al cuboidului (paralelipipedului propoziții cu ajutorul exemplelor, al
măsuri pentru lungime, arie, dreptunghic) (fără demonstrații) contraexemplelor.
volum, masă, timp. • Unități de măsură uzuale pentru • Cercetarea cazurilor concrete din situaţii reale şi/sau
3.7. Analizarea și interpretarea capacitate (l, ml); transformări modelate referitoare la figurile geometrice plane şi la
rezultatelor obținute prin • Unități de măsură uzuale pentru masă corpurile studiate şi soluţionarea problemei
rezolvarea unor probleme (t, kg, g, mg); transformări identificate.
practice cu referire la figurile • Unități de măsură uzuale pentru timp • Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren, privind
geometrice și la corpurile (s, min, oră, ziuă, săptămână, lună, an, aplicarea figurilor geometrice plane şi a corpurilor
studiate. deceniu, secol, mileniu); transformări studiate în practică.
3.8. Utilizarea unităților de • Unități monetare (naționale și • Realizarea investigaţiilor privind utilizarea figurilor
măsură studiate în internaționale uzuale); transformări geometrice plane şi a corpurilor studiate în diverse
rezolvarea problemelor din domenii.
diverse • Realizarea proiectelor de grup/individuale, inclusiv proiecte
domenii. STEM/STEAM, privind aplicarea figurilor geometrice plane
şi a corpurilor studiate în situaţii reale şi/sau modelate.
• Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea –
evaluarea figurilor geometrice plane şi a corpurilor studiate.
3.9. Justificarea unui demers/ Elemente noi de limbaj matematic: Produse recomandate:
rezultat obținut sau indicat semidreaptă, pentagon, vârf, latură,  cazul cercetat, cu aplicații practice;
cu figuri, corpuri geometrice centru, rază, coardă, diametru, interior,  răspunsul oral;
și unități de măsură, exterior, drepte perpendiculare, drepte  exercițiul rezolvat;
recurgând la argumentări. paralele, drepte concurente, paralelipiped  răspunsul scris;
3.10. Investigarea valorii de dreptunghic, piramidă, cilindru, sferă,  desenul;
adevăr a unei afirmații, generatoare, bază, muchii, mililitru,  lucrarea practică realizată pe teren „Calcularea lungimilor
a unei propoziții cu miligrame, kilometru pătrat, metru și a perimetrelor”;
ajutorul exemplelor, al pătrat (cub), decimetru pătrat (cub),  problema rezolvată;
contraexemplelor. centimetru pătrat (cub), hectar, ar.  schema elaborată;
 argumentarea orală/în scris;
Notațiile pentru figurile geometrice:  planul de idei;
 – triunghi,  proiectul „Geometria în produse culinare”;
< – unghi,  proiectul „Elemente de geometrie în poveștile populare
ǁ – paralel, moldovenești”;
ꓕ – perpendicular;  proiectul STEM „O călătorie imaginară prin Moldova”;
16

A – aria,  harta conceptuală elaborată la capitol;


V – volum,  testul sumativ rezolvat.
C – cerc.
LA FINELE CLASEI a V-a, ELEVUL POATE:

 identifica, citi, scrie, reprezenta, compara, ordona și rotunji numerele naturale, fracțiile, numerele zecimale finite în contexte
diferite;
 identifica, citi, scrie și reprezenta o mulțime dată în diverse moduri;
 determina cărei mulțimi de numere/obiecte îi aparține numărul/obiectul dat;
 utiliza terminologia aferentă noțiunii de număr natural, fracție, număr zecimal finit, mulțime, divizor, multiplu, criteriu de
divizibilitate, în contexte variate, inclusiv în comunicare;
 efectua operații aritmetice cu numere naturale, fracții ordinare, numere zecimale finite;
 aplica proprietățile operațiilor aritmetice pentru a eficientiza calculele;
 determina componenta necunoscută în cadrul operației indicate;
 rezolva probleme, inclusiv probleme de mișcare, utilizând metodele studiate;
 afla o fracție dintr-un număr natural;
17

 selecta, organiza, interpreta anumite date din diverse situații, pentru a rezolva probleme, inclusiv cele identificate din viața
cotidiană, în baza a diverse surse: text, tabel, desen, schemă, diagramă etc.;
 reprezenta prin desen și confecționa din diferite materiale figurile geometrice plane studiate;
 efectua măsurări, exprima, rotunji și compara rezultatele unor măsurări, utilizând unitățile de măsură adecvate pentru lungime,
suprafață, volum, capacitate, masă, timp, unități monetare și transformările acestora.
 descrie figurile geometrice plane, corpurile geometrice studiate și recunoaște elementele lor (latură, vârfuri, unghiuri, centru,
rază, coardă, diametru, interior, exterior);
 determina perimetrele, ariile (pătratului, dreptunghiului) și volumele (cubului, paralelipipedului dreptunghic) și exprima acestea
în unități de măsură acceptate în Sistemul Internațional, cât și în unități naționale corespunzătoare de măsurare;
 utiliza terminologia și notațiile/simbolurile aferente elementelor de geometrie studiate în contexte diverse;
 justifica un demers/rezultat matematic, recurgând la argumentări și susținând propriile idei și opinii.
Clasa a VI-a

Unități de competență Unități de conținut Activități şi produse de învățare recomandate


1.1. Identificarea numerelor I. Numere naturale • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
naturale, a mulțimii • Mulțimea numerelor naturale (N, N*) - identificare și aplicare a terminologiei și a notațiilor
divizorilor, a multiplilor • Divizor. Multiplu. Numere prime, aferente noțiunilor de număr, mulțime,
numărului prim și ai numere compuse divizibilitate, inclusiv în situații de comunicare;
numărului compus în diverse • Criteriile de divizibilitate cu 2, 3, 5, 9, 10. - determinare a cărei mulțimi de numere îi aparține
contexte. Numere pare și numere impare numărul dat;
1.2. Identificarea și folosirea • Descompunerea numerelor naturale în - identificare a numerelor naturale, a divizorilor și a
terminologiei aferente produs de puteri de numere prime (pe multiplilor unui număr natural, a numerelor prime/
noțiunilor de număr, exemple concrete) compuse/prime între ele în diverse situații;
mulțime, divizibilitate în • Divizor comun al două numere naturale. - determinare a mulțimii divizorilor, a multiplilor
contexte diverse, inclusiv în C.m.m.d.c. al două numere naturale. unui număr natural;
comunicare. Numere prime între ele - aplicare a algoritmului de descompunere a numerelor

1.3. Aplicarea criteriilor de Multipli comuni ai două numere naturale în produs de puteri de numere prime, a
18

divizibilitate cu 10, 2, 5, naturale. C.m.m.m.c. al două numere criteriilor de divizibilitate cu 2, 3, 5, 9, 10 în diverse


3, 9 pentru optimizarea naturale contexte;

calculelor. Puterea cu exponent număr natural. - evidențiere a avantajelor aplicării criteriilor de
1.4. Utilizarea descompunerii Proprietățile puterii cu exponent natural: divizibilitate, a proprietăților operațiilor cu numere
numerelor naturale în produsul a două puteri cu aceeaşi bază, naturale în efectuarea calculelor cu numere
produs de puteri de numere puterea produsului, câtul a două puteri naturale;
prime, a proprietăților puterii cu aceeaşi bază, puterea unei puteri, a0, - determinare a c.m.m.d.c. și a c.m.m.m.c a două numere
în contexte variate. 1n naturale.

1.5. Aplicarea algoritmilor pentru Noțiunea de ecuație. Mulțimea soluțiilor - rezolvarea problemelor simple, utilizând relațiile de
determinarea c.m.m.d.c., ecuației divizibilitate;

c.m.m.m.c. a două numere Rezolvarea în N a ecuațiilor de tipul: - efectuare a operațiilor cu puteri cu exponent
naturale în rezolvarea x ± a = b; a · x = b (a ≠ 0); x : a = b (a ≠ 0); natural, utilizând proprietățile puterii cu exponent
problemelor. ax + b = c (a ≠ 0,) unde a, b și c sunt natural;
numere naturale, determinând - rezolvare a ecuațiilor simple, determinând componenta
componenta necunoscută a operației necunoscută a operației prezente în ecuație;
prezente în ecuație - rezolvare a problemelor prin alcătuirea ecuațiilor,
determinând componenta necunoscută a operației
prezente în ecuație;
1.6. Modelarea unei situații • Rezolvarea problemelor prin - justificare și argumentare a raționamentelor matematice
simple, inclusiv din viața alcătuirea de ecuații de tipuri studiate și a rezultatelor obținute la rezolvarea problemelor.
cotidiană, utilizând relațiile • Cercetarea cazurilor concrete din situaţii reale şi/sau
de divizibilitate a numerelor Elemente noi de limbaj matematic: modelate referitoare la numere naturale şi soluţionarea
naturale, rezolvarea număr prim, număr compus, numere problemei identificate.
problemei obținute și prime între ele, c.m.m.d.c., c.m.m.m.c., • Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
interpretarea rezultatelor. descompunerea în factori primi, ecuaţie, privind aplicarea numerelor naturale în practică.
1.7. Rezolvarea ecuațiilor în soluţie, produsul a două puteri cu aceeaşi • Realizarea investigaţiilor privind utilizarea numerelor
mulțimea N, determinând bază, puterea produsului, câtul a două naturale în diverse domenii.
componenta necunoscută a puteri cu aceeaşi bază, puterea unei puteri, • Realizarea unor proiecte de grup/individuale,
operației prezente în ecuaţie, soluţie a ecuaţiei, mulţimea privind aplicarea numerelor naturale în situaţii reale
ecuație. soluţiilor unei ecuaţii. şi/sau modelate.
1.8. Elaborarea planului de • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
idei, privind rezolvarea – evaluarea numerelor naturale.
problemelor cu numere Produse recomandate:
naturale și rezolvarea  cazul cercetat, cu aplicații practice;
19

problemei în conformitate cu  răspunsul oral;


planul elaborat.  exercițiul rezolvat;
1.9. Justificarea și argumentarea  răspunsul scris;
rezultatelor obținute la  problema rezolvată;
rezolvarea problemelor  itemul scris rezolvat;
și efectuări de calcule cu  schema elaborată;
numere naturale.  argumentarea orală/în scris;
 planul de idei;
 proiectul „Numere naturale în viața mea”;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
2.1. Identificarea, scrierea, economie, în alte discipline școlare. II. Numere întregi. Operații cu numere
citirea și aplicarea întregi
numerelor întregi în diverse
contexte. • Număr întreg. Mulțimea numerelor întregi Z.
2.2. Identificarea și aplicarea Reprezentarea pe axă a numerelor întregi. Opusul unui
terminologiei și a notațiilor număr întreg. Modulul unui număr întreg (introdus cu
aferente noțiunii de număr ajutorul distanței pe axă)
întreg în situații reale • Ordonarea și compararea numerelor întregi
și/sau modelate, inclusiv în • Adunarea numerelor întregi. Proprietăți (comutativitatea,
comunicare. asociativitatea, elementul neutru)
2.3. Compararea, ordonarea • Scăderea numerelor întregi
și reprezentarea • Ordinea efectuării operațiilor
numerelor întregi pe axa • Înmulțirea numerelor întregi. Proprietăți (comutativitatea,
numerelor. asociativitatea, elementul neutru, distributivitatea față de
2.4. Aplicarea proprietăților adunare și scădere)
operațiilor studiate cu • Factorul comun
numere întregi în • Împărțirea numerelor întregi atunci când deîmpărțitul este
efectuarea calculelor în multiplul împărțitorului
situații reale și/sau • Puterea unui număr întreg cu exponent număr natural.
modelate. Proprietățile puterii unui număr întreg cu exponent natural
2.5. Utilizarea modulului în • Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor
calcule cu numere întregi rotunde, pătrate
în diverse contexte. • Rezolvarea în Z a ecuațiilor de tipul:
2.6. Rezolvarea ecuațiilor n x ± a = b; a x = b (a ≠ 0); x : a = b (a ≠ 0); ax + b = c (a ≠ 0),
mulțimea Z, utilizând determinând componenta necunoscută a operației prezente
proprietățile operațiilor în ecuație
aritmetice studiate și
algoritmul de determinare
a componentei
necunoscute operației
indicate.
2.7. Utilizarea numerelor
întregi în diverse domenii:
în viața cotidiană, în
• Rezolvarea exerciţiilor şi îi aparține numărul dat; puteri cu exponent natural în mulțimea numerelor
problemelor de: - calcul cu numere întregi întregi, utilizând proprietățile puterilor;
- scriere, citire, și aplicare în calcule a - efectuare a calculelor cu numere întregi, identificare
identificare, algoritmilor și a și respectare a ordinii efectuării operațiilor și utilizare
ordonare, proprietăților studiate; a parantezelor;
comparare și - utilizare a modulului - aplicare a numerelor întregi în diverse domenii,
reprezentare a numărului întreg în inclusiv în fizică, geografie, științe, biologie, economie
numerelor întregi pe diverse contexte; etc.;
axa numerelor; - aplicare a algoritmului de - rezolvare în Z a ecuațiilor, utilizând proprietățile
- aplicare a terminologiei determinare a componentei operațiilor aritmetice studiate și algoritmul de
și a notațiilor aferente necunoscute în cadrul operațiilor determinare a componentei necunoscute în
noțiunii de număr de adunare, scădere, înmulțire, cadrul operației indicate;
întreg, inclusiv în împărțire (termenul necunoscut, - investigare a valorii de adevăr (adevăr/fals) a unei
situații de comunicare; descăzutul, scăzătorul, factorul afirmații simple prin prezentarea unor exemple, a
- determinare a cărei necunoscut, deîmpărțitul, unor contraexemple;
mulțimi de numere împărțitorul) a numerelor întregi; - justificare și argumentare a rezultatelor obținute.
- efectuare a operațiilor cu
20
2.8. Justificarea și argumentarea Elemente noi de limbaj matematic: • Cercetarea cazurilor concrete din situaţii reale şi/sau
rezultatelor obținute în număr întreg, număr pozitiv, număr modelate referitoare la numere întregi şi soluţionarea
calcule cu numere întregi. negativ, opusul, modulul unui număr întreg, problemei identificate.
puterea unui număr întreg. • Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
privind aplicarea numerelor întregi.
• Realizarea investigaţiilor privind utilizarea numerelor
întregi în diverse domenii.
• Realizarea proiectelor de grup/individuale, privind
aplicarea numerelor întregi în situaţii reale şi/sau
modelate.
• Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
– evaluarea numerelor întregi.
Produse recomandate:
 cazul cercetat, cu aplicații practice;
 răspunsul oral;
 exercițiul rezolvat;
21

 răspunsul scris;
 problema rezolvată;
 itemul scris rezolvat;
 schema elaborată;
 argumentarea orală/în scris;
 planul de idei;
 proiectul „Numere întregi în viața mea”;
 proiectul „Axa evenimentelor istorice din epoca antică”;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
3.1. Identificarea, scrierea III. Numere raționale. folosirea parantezelor
în diverse forme și Operații cu numere • Aflarea fracției dintr-un număr. Aflarea numărului fiind dată
citirea numerelor raționale fracția
raționale în contexte
variate. • Numere raționale. Mulțimea Q.
3.2. Recunoaşterea și Reprezentarea pe axă a numerelor
aplicarea terminologiei și raționale. Opusul unui număr rațional.
a notațiilor aferente Inversul unui număr rațional nenul.
noțiunilor de număr Modulul unui număr rațional
rațional, mulțime în (introdus cu ajutorul distanței pe axă)
contexte variate, inclusiv • Scrierea numerelor raționale în diverse
în comunicare. forme. Transformarea unui număr
3.3. Clasificarea, compararea, zecimal finit în fracție ordinară și
ordonarea, reprezentarea pe invers
axă și rotunjirea numerelor • Compararea numerelor
raționale. raționale. Rotunjirea numerelor
3.4. Aplicarea proprietăților raționale
studiate ale operațiilor • Adunarea numerelor raționale.
cu numere raționale în Proprietăți (comutativitatea,
efectuarea de calcule asociativitatea, elementul
în situații reale și/sau neutru)
modelate. • Scăderea numerelor raționale.
3.5. Utilizarea modulului în Ordinea operațiilor și utilizarea
efectuarea calculelor parantezelor
cu numere raționale în • Înmulțirea numerelor raționale.
rezolvarea problemelor. Proprietăți (comutativitatea,
3.6. Elaborarea planului de asociativitatea, elementul neutru,
idei privind rezolvarea distributivitatea față de adunare
problemelor în mulțimea și scădere). Factor comun
numerelor raționale și • Puterea unui număr rațional cu
rezolvarea problemei în exponent număr natural
conformitate cu planul • Împărțirea numerelor raționale
elaborat. • Ordinea efectuării operațiilor și
• Rezolvarea exerciţiilor şi zecimal finit în fracție - evidențiere a avantajelor folosirii
problemelor de: ordinară și invers; proprietăților operațiilor cu numere raționale;
- scriere, citire, - ordonare, comparare și - aplicare a algoritmului de determinare a componentei
identificare a reprezentare pe axă a numerelor necunoscute în cadrul operațiilor de adunare, scădere,
numerelor raționale; înmulțire, împărțire (termen necunoscut, descăzut,
raționale în diverse - rotunjire a rezultatelor unor calcule scăzător, factor necunoscut, deîmpărțit, împărțitor)
situații reale și/sau cu numere raționale; ale numerelor raționale;
modelate; - calcul cu numere raționale - rezolvare a problemelor, a situațiilor-problemă, utilizând
- aplicare a terminologiei și utilizând proprietățile, ordinea aflarea fracției dintr-un număr, aflarea numărului, fiind
a notațiilor aferente operațiilor, semnificația dată fracția;
noțiunilor de număr parantezelor, modulul numărului - scriere și citire a mulțimilor, a mulțimilor de numere;
rațional, mulțime, inclusiv rațional; - determinare a cardinalului unei mulțimi finite;
în situații de comunicare; - rezolvare a problemelor, prin - transcriere a mulțimilor dintr-un mod de definire în altul;
- transformare a aplicarea metodei adecvate și a - determinare a cărei mulțimi de numere/mulțimi
unui număr operațiilor studiate cu numere de obiecte îi aparține numărul dat/obiectul dat;
raționale;
22
3.7. Transpunerea unei situații • Rezolvarea problemelor în - efectuare a operațiilor cu mulțimi (reuniunea,
reale și/sau modelate în mulțimea numerelor raționale intersecția, diferența);
limbaj matematic, • Mulțimi. Moduri de definire a - rezolvare a problemelor aplicând mulțimi, operații
rezolvarea problemei mulțimilor. Relația de apartenență. cu mulțimi;
obținute, utilizând numere Mulțimi egale. Submulțimi. Cardinalul - investigare a valorii de adevăr (adevăr/fals) a unei
raționale, mulțimi, operații mulțimii finite afirmații simple prin prezentarea unor exemple
cu mulțimi, și interpretarea • Operații cu mulțimi (reuniunea, sau contraexemple;
rezultatelor obținute. inter- secția, diferența) - justificare și argumentare a rezultatelor obținute și
3.8. Reprezentarea mulțimilor în a tehnologiilor utilizate.
diverse moduri și Elemente noi de limbaj matematic: • Cercetarea cazurilor concrete din situaţii reale şi/sau
efectuarea operațiilor cu număr raţional pozitiv, număr raţional modelate referitoare la numere raţionale şi
mulțimi în contexte variate. negativ, opusul unui număr raţional, soluţionarea problemei identificate.
3.9. Justificarea și argumentarea inversul unui număr raţional nenul, mulţimi • Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
rezultatelor obținute în egale, submulţime, reuniunea mulţimilor, privind aplicarea numerelor raţionale în practică.
calcule cu numere raționale intersecţia mulţimilor, diferenţa mulţimilor. • Realizarea investigaţiilor referitoare la utilizarea
în diverse contexte. numerelor raţionale în diverse domenii.
3.10. Investigarea valorii de • Realizarea proiectelor de grup/individuale privind
adevăr (adevăr/fals) a aplicarea numerelor raţionale în situaţii reale şi/sau
unei afirmații simple prin modelate.
prezentarea unor • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învățarea
exemple sau – evaluarea numerelor raţionale.
contraexemple. Produse recomandate:
 cazul cercetat, cu aplicații practice;
 răspunsul oral;
 exercițiul rezolvat;
 răspunsul scris;
 problema rezolvată;
 itemul scris rezolvat;
 schema elaborată;
 argumentarea orală/în scris;
 planul de idei;
 proiectul „Aplicații ale numerelor raționale în
profesiile părinților”;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
23
4.1. Identificarea rapoartelor, IV. Rapoarte şi proporții • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
a proporțiilor și a - scriere, citire, identificare a rapoartelor, a proporțiilor
mărimilor direct sau • Rapoarte. Șiruri de rapoarte egale și a mărimilor direct sau invers proporționale în
invers proporționale în • Proporții. Proprietatea fundamentală diverse situații;
contexte diverse. a proporției - utilizare a terminologiei aferente noțiunilor de
4.2. Identificarea și aplicarea • Aflarea unui termen necunoscut proporție, raport, procent, proporționalitate directă,
terminologiei aferente al proporției proporționalitate inversă în situații diverse, inclusiv
noțiunilor de raport, • Mărimi direct proporționale în cele de comunicare;
proporție, procent, • Mărimi invers proporționale - calculare a rapoartelor a două mărimi de același fel, a
proporționalitate în • Regula de trei simplă două mărimi diferite și utilizare a acestora în rezolvarea
contexte variate, inclusiv • Procente. Aflarea procentelor dintr- problemelor;
în comunicare. un număr dat - rezolvare a problemelor, inclusiv din viața cotidiană, în
4.3. Clasificarea evenimentelor • Aflarea unui număr când care intervin rapoarte, proporții, procente, mărimi
utilizând diverse criterii. cunoaștem procentele din el direct sau invers proporționale, media aritmetică și
4.4. Reprezentarea unor date • Aflarea raportului procentual. Probleme regula de trei simplă;
sub formă de tabele sau de • Elemente de organizare a datelor. - rezolvare a problemelor de calculare a
24

dia- grame statistice în Reprezentarea datelor prin tabele și concentrației soluției;


vederea colectării, grafice. Grafice cu bare, grafice - reprezentare a unor date sub formă de tabele și/sau
înregistrării, prelu- crării și circulare de diagrame statistice în vederea colectării,
prezentării acestora, • Media aritmetică înregistrării, prelucrării și prezentării acestora,
utilizând, inclusiv, rapoarte, • Elemente de probabilități. Evenimente: utilizând numere raționale, inclusiv, rapoarte,
procente. sigure, posibile, imposibile (prin procente;
4.5. Elaborarea planului de exemple simple) - clasificare a evenimentelor utilizând diverse criterii;
idei, privind rezolvarea - justificare și argumentare a rezultatelor obținute și
problemelor din diverse Elemente noi de limbaj matematic: a tehnologiilor utilizate.
domenii în care intervin ra- raport, rapoarte egale, şir de • Cercetarea cazurilor concrete din situaţii reale şi/sau
poarte, proporții, rapoarte egale, proporţie, mărimi modelate referitoare la rapoarte şi proporţii şi
procente, mărimi direct direct soluţionarea problemei identificate.
sau invers proporţionale, mărimi invers proporţionale, • Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
proporționale, media aritme- regula de trei simplă, procent, eveniment, privind aplicarea rapoartelor şi a proporţiilor în
tică, regula de trei simplă și eveniment sigur, eveniment posibil, practică.
rezolvarea problemei în con- eveniment imposibil, grafic cu bare, grafic • Realizarea unor investigaţii privind utilizarea rapoartelor
formitate cu planul elaborat. circular, media aritmetică. şi a proporţiilor în diverse domenii.
4.6. Justificarea unui demers/ • Realizarea proiectelor de grup/individuale, inclusiv proiecte
rezultat simplu, susținerea STEM/STEAM, privind aplicarea rapoartelor şi a
propriilor idei și viziuni, proporţiilor în situaţii reale şi/sau modelate.
recurgând la argumentări. • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
4.7. Investigarea valorii de – evaluarea rapoartelor şi a proporţiilor.
adevăr (adevăr/fals) a Produse recomandate:
unei afirmații simple prin  cazul cercetat, cu aplicații practice;
prezentarea unor exemple  răspunsul oral;
sau contraexemple.  exercițiul rezolvat;
 răspunsul scris;
 problema rezolvată;
 itemul scris rezolvat;
 schema elaborată;
 argumentarea orală/în scris;
 planul de idei;
 proiectul „Rapoarte și proporții în culinării”;
 proiectul STEAM „Rapoarte și proporții în pictură și
25

arhitectură”;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
5.1. Identificarea (spațiu) în V. Figuri şi corpuri geometrice • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
situații reale și/sau modelate - identificare, descriere verbală și în scris, utilizând
și clasificarea în funcție de  Figuri geometrice: punct, dreaptă, plan, terminologia și notațiile respective ale figurilor și ale
diverse criterii a figurilor semiplan, segment, semi-dreaptă, linie corpurilor geometrice studiate;
geometrice studiate. frântă (prezentare prin descriere și - reprezentare a figurilor geometrice plane studiate și
5.2. Identificarea și aplicarea desen) a configurațiilor geometrice, utilizând instrumente de
terminologiei aferente  Lungimea segmentului. Segmente desen, instrumente TIC și aplicarea reprezentărilor
noțiunilor geometrice congruente. Construcția unui segment respective în rezolvarea problemelor;
studiate în diverse congruent cu cel dat. Mijlocul - determinare a lungimilor de segmente, a perimetrelor,
contexte, inclusiv în segmentului a lungimii cercului, a ariilor (pătratului, dreptunghiului,
comunicare.  Triunghi, patrulater (pătrat, dreptunghi, discului) și a volumelor (cubului, paralelipipedului
5.3. Caracterizarea unor paralelogram, romb, trapez) dreptunghic) și exprimarea acestora în unități de
configurații geometrice, (prezentare prin descriere și desen). măsură adecvate;
utilizând terminologia și Perimetrul
notațiile specifice. triunghiului, perimetrul patrulaterului
5.4. Utilizarea instrumentelor utilizând
 Poligon. Elemente ale poligonului (laturi, vârfuri, unghiuri,
de desen (echer, raportor, transformarea convenabilă a diagonale), interior, exterior. Perimetrul poligonului
compas, riglă) pentru unităților de măsură.
 Aria pătratului, a dreptunghiului (fără demonstrație)
reprezentarea în plan a
 Unghiuri. Măsura în grade a unghiurilor. Raportorul și
unor configurații
aplicarea lui la calculul măsurii unghiului. Construirea cu
geometrice, a relațiilor
ajutorul raportorului a unui unghi având o măsură dată
dintre figuri;
 Calcule cu măsuri de unghiuri (grade, minute, secunde)
5.5. Confecționarea din diferite  Clasificarea unghiurilor: unghiuri ascuțite, obtuze, drepte,
materiale a figurilor plane complementare, suplementare, opuse la vârf, adiacente
și a corpurilor geometrice  Unghiuri congruente. Construirea cu ajutorul riglei și a
studiate. compasului a unui unghi congruent cu cel dat
5.6. Calcularea și estimarea  Bisectoarea unghiului. Construirea cu ajutorul raportorului
măsurilor de unghiuri, a a bisectoarei unui unghi
lungimilor, a perimetrelor, a  Drepte concurente, drepte paralele și perpendiculare
ariilor, a volumelor (pentru  Mediatoarea unui segment. Construirea cu ajutorul riglei și a
figurile geometrice echerului a mediatoarei segmentului
studiate, inclusiv, a  Linie curbă. Cerc. Disc. Elemente ale cercului (centru, rază,
obiectelor reale din diametru, coardă), interior, exterior. Numărul . Lungimea
activitatea cotidiană), cercului. Aria discului (fără demonstrație)
folosind rețele de pătrate,
formulele cunoscute,
instrumentele adecvate,
sistemul internațional
și/sau cel național de
măsuri.
5.7. Extrapolarea achizițiilor
geometrice dobândite,
utilizând diverse
reprezentări geometrice,
pentru rezolvarea
problemelor practice simple
referitoare
la perimetre, arii, volume
și, dacă este cazul,
- confecționare din echerului la construirea - investigare a valorii de adevăr (adevăr/fals) a unei
diferite materiale dreptelor paralele, a celor afirmații simple prin prezentarea unor exemple,
a corpurilor și perpendiculare și a mediatoarei contraexemple;
figurilor unui segment; - justificare a unui demers/rezultat matematic obținut
geometrice - utilizare a compasului pentru sau indicat cu figuri/corpuri geometrice, recurgând
studiate; construirea cercurilor în diverse la argumentări.
- utilizare a raportorului la configurații; • Cercetarea cazurilor concrete din situaţii reale şi/sau
construirea unui unghi - aplicare a proprietăților figurilor și modelate referitoare la figurile geometrice plane şi la
având o măsură dată, la corpurilor geometrice studiate în corpurile studiate şi soluţionarea problemei
construirea bisectoarei diverse domenii; identificate.
unui unghi ; - analiză și interpretare a • Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren, privind
- utilizare a riglei și a rezultatelor obținute prin aplicarea figurilor geometrice plane şi a corpurilor
compasului la rezolvarea unor probleme practice studiate în practică.
construirea unghiului cu referire la figurile/ corpurile • Realizarea investigaţiilor privind utilizarea figurilor
congruent cu cel dat; geometrice studiate și la unitățile geometrice plane şi a corpurilor studiate în diverse
- utilizare a riglei și a de măsură relevante; domenii.
26
5.8. Justificarea unui demers/  Cub, paralelipiped dreptunghic (cuboid), • Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
rezultat simplu, susținerea piramidă, cilindru circular drept, con aplicarea figurilor geometrice plane şi a corpurilor
propriilor idei și viziuni, circular drept. Desfășurata corpului studiate în situaţii reale şi/sau modelate.
recurgând la argumentări. geometric studiat. Sferă, corp sferic. • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea –
5.9. Investigarea valorii de Elemente ale corpurilor (fețe, muchii, evaluarea figurilor geometrice plane şi a corpurilor
adevăr (adevăr/fals) a vârfuri, baze, centru, rază, diametru, studiate.
unei afirmații simple prin generatoare) Produse recomandate:
prezentarea unor exemple  Volumul cubului și al cuboidului (fără  cazul cercetat, cu aplicații practice;
sau contraexemple. demonstrație)  răspunsul oral;
 răspunsul scris;
Elemente noi de limbaj matematic:  problema rezolvată;
paralelogram, romb, trapez, unghi, unghiuri  itemul scris rezolvat;
ascuţite, obtuze, drepte, complementare,  schema elaborată;
suplementare, opuse la vârf, adiacente,  desenul realizat;
bisectoare, mediatoare, diagonală,  argumentarea orală/în scris;
raportor, grade, minute, secunde, interior,  planul de idei;
exterior, diametru, coardă, numărul ,
27

 proiectul „Corpuri geometrice în construcțiile din localitatea


lungimea cercului, arie, piramidă, cilindru mea”;
circular drept, con circular drept, sferă, corp  Lucrarea practică pe teren „Calcularea ariei terenului
sferic, generatoare. de joacă/terenului sportiv”;
Notațiile pentru figurile geometrice:  Lucrarea de laborator „Determinarea valorii numărului ”;
m (< B) – măsura unghiului B,  Harta conceptuală elaborată la capitol;
o
– grad,  Testul sumativ rezolvat.
ʹ – minute,
ʺ– secunde,
Þ – congruent.
LA FINELE CLASEI A VI-a, ELEVUL POATE:
 identifica, citi, scrie, reprezenta, compara și ordona numere naturale, numere întregi, numere raționale într-o varietate de
contexte, inclusiv în comunicare;
 determina cărei mulțimi de numere, obiecte aparține numărul, obiectul dat;
 identifica, citi, scrie și reprezenta o mulțime dată în diverse moduri;
 aplica criteriile de divizibilitate cu 2, 3, 5, 9, 10, descompunerea în factori primi, numerele prime și compuse la rezolvarea
problemelor, inclusiv din viața cotidiană;
 utiliza terminologia și notațiile aferente noțiunilor de număr natural, număr întreg, număr rațional, raport, proporție, procent,
mulțime, divizor, multiplu, criteriu de divizibilitate, elementelor de geometrie studiate în contexte diverse;
 efectua operațiile de adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere cu exponent număr natural cu numere din
mulțimile de numere studiate;
 aplica proprietățile operațiilor aritmetice studiate pentru a eficientiza calcule cu diverse numere;
 rezolva ecuații simple, utilizând proprietățile operațiilor aritmetice studiate și algoritmul de determinare a componentei
necunoscute în cadrul operației indicate, în mulțimile de numere studiate;
 rezolva probleme utilizând metode studiate, probleme de aflare a fracției dintr-un număr, de aflare a numărului fiind dată
28

fracția, de aflare a p% dintr-un număr, de aflare a unui număr când cunoaștem procentele din el, de aflare a raportului
procentual;
 investiga probleme, situații-problemă, în care se solicită aplicarea operațiilor aritmetice, a metodelor de rezolvare învățate,
organizarea datelor sub formă de tabele și/sau diagrame statistice în vederea colectării, înregistrării, prelucrării și prezentării
acestora, utilizând numere raționale, inclusiv, rapoarte, procente;
 reprezenta prin desen și confecționa din diferite materiale figurile geometrice plane studiate;
 determina perimetrul poligoanelor, lungimile cercului, ariile (pătrat, dreptunghi, disc) și volumele (cub, paralelipiped
dreptunghic) utilizând formule cunoscute, Sistemul Internațional și/sau cel național de măsuri;
 opera cu măsuri de unghiuri: grade, minute, secunde;
 utiliza instrumentele de desen la construirea dreptelor paralele, a celor perpendiculare, a mediatoarei unui segment, a cercului
în diverse configurații;
 utiliza raportorul la măsurarea și construirea unghiurilor, la construirea bisectoarei unui unghi; rigla și compasul la construirea
unui unghi congruent cu cel dat;
 aplica terminologia și notațiile aferente figurilor și corpurilor geometrice studiate în diverse contexte;
 investiga valoarea de adevăr (adevăr/fals) a unei afirmații simple prin prezentarea unor exemple sau contraexemple.
 justifica un demers/rezultat matematic, recurgând la argumentări, susținând propriile idei și opinii.
Clasa a VII-a

Unități de competență Unități de conținut Activități şi produse de învățare recomandate


1.1. Identificarea și aplicarea I. Numere reale • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
terminologiei aferente • Mulțimea numerelor raționale Q. - identificare a numerelor naturale, întregi,
noțiunii de număr real în Incluziunile N  Z  Q raționale, iraționale, reale în diverse contexte;
diverse contexte, inclusiv în • Numere zecimale. Numere zecimale - ordonare, comparare și reprezentare a numerelor
comunicare. periodice reale pe axa numerelor;
1.2. Identificarea și clasificarea • Reprezentarea numerelor raționale pe - scriere a numerelor reale în diverse forme;
în funcție de diverse criterii axă - transformare a numerelor zecimale periodice în
ale elementelor mulțimilor • Noțiunea de rădăcină pătrată dintr-un fracții ordinare și invers;
numerice N, Z, Q, I, R. număr rațional nenegativ. Calcularea - explicitare a expresiilor cu modul, utilizând definiția
1.3. Compararea, ordonarea, rădăcinii pătrate din numere raționale modulului;
poziționarea pe axă, nenegative, utilizând calculatorul și/sau - determinare a cărei mulțimi de numere, obiecte îi
reprezentarea în diverse estimarea/rotunjirea aparține numărul, obiectul dat;
forme a numerelor reale. • Noțiunea de număr irațional - aplicare a terminologiei și simbolurilor aferente noțiunii
29

1.4. Calcularea rădăcinii pătrate • Noțiunea de număr real de număr real și mulțime, inclusiv în comunicare;
din numere reale nenegative, • Mulțimea numerelor reale. Incluziunile - respectare a ordinii efectuării operațiilor, a
utilizând diverse metode. N Z QR semnificației parantezelor și utilizare a proprietăților
1.5. Explicitarea modulului • Operații cu mulțimile N, Z, Q, R și operațiilor în efectuarea calculelor în mulțimea R;
oricărui număr real și submulțimile lor (reuniunea, intersecția, - calcul cu numere și aplicare în calcule a algoritmilor și a
aplicarea proprietăților diferența, produsul scalar (cu două proprietăților adecvate;
modulului în diverse mulțimi finite)) - transfer și extrapolare a soluțiilor unor probleme
contexte. • Modulul numărului real. pentru rezolvarea altora, utilizând numere reale și
1.6. Efectuarea operațiilor Proprietăți: mulțimi;
(adunarea, scăderea, - completare și compunere a unor succesiuni de numere
a  0; a  a; a  a  a ;
2 2 2
înmulțirea, împărțirea, conform regulilor identificate sau date;
ridicarea la putere cu a a - argumentare a rezultatelor obținute în
exponent natural, calcularea ab  a b ;  , b  0. rezolvarea problemelor;
rădăcinii pătrate), cu numere b b - aplicare a mulțimilor numerice studiate și a
reale, utilizând proprietățile submulțimilor acestora în diverse domenii;
acestora. - introducere a factorilor sub radical, scoatere a factorilor
de sub radical;
1.7. Aplicarea numerelor reale • Adunarea, scăderea, înmulțirea, - justificare a unui demers/rezultat matematic obținut sau
și a mulțimilor numerice împărțirea, ridicarea la putere cu indicat cu numere reale, recurgând la argumentări.
studiate în diverse situații exponent natural. Proprietăți • Cercetarea cazurilor concrete din situaţii reale şi/sau
reale și/sau modelate. • Proprietățile radicalilor: modelate referitoare la numere reale şi soluţionarea
1.8. Justificarea unui demers/ problemei identificate.
rezultat obținut sau indicat ab  a . b, a  0, b  0; • Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
cu numere reale, recurgând a a privind aplicarea numerelor reale în practică.
 , a  0, b  0;
la argumentări simple. • Realizarea investigaţiilor privind utilizarea numerelor
b b
reale în diverse domenii.
a2  a ; • Realizarea proiectelor de grup/individuale, privind
aplicarea numerelor reale în situaţii reale şi/sau modelate.
  2
a  a, a  0 • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
– evaluarea numerelor reale.
• Introducerea factorilor sub Produse recomandate:
radical, scoaterea factorilor de sub  cazul cercetat cu aplicații practice;
radical  exercițiul rezolvat;
30

• Compararea, ordonarea și reprezentarea  problema rezolvată;


pe axă a numerelor reale  algoritmul aplicat;
 jocul didactic „Domino”;
Elemente noi de limbaj matematic:  sofisme rezolvate (cu numere);
număr iraţional, număr real, număr zecimal  contraexemplul prezentat;
periodic, rădăcina pătrată a unui număr  proiectul: ,,Metode alternative de calculare a valorii
nenegativ, radical, valoarea rădăcinii rădăcinii pătrate dintr-un număr real”;
pătrate, radicali (termeni) asemenea,  matricea de asociere completată;
introducerea factorilor sub radical,  harta conceptuală elaborată la capitol;
scoaterea factorilor de sub radical.  testul sumativ rezolvat.
2.1. Identificarea și II. Calcul algebric • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
aplicarea în diverse - identificare și utilizare în contexte diverse a terminologiei
contexte a terminologiei • Numere reale reprezentate prin aferente noțiunii de număr real reprezentate prin litere;
aferente calculului litere. Expresii algebrice - calculare a valorii numerice a expresiei algebrice;
algebric. • Operații cu numere reale - efectuare de adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri și
2.2. Efectuarea de adunări, reprezentate prin litere (adunarea, ridicări la putere cu exponent natural ale numerelor
scăderi, înmulțiri, împărțiri și scăderea, înmulțirea, împărțirea, reale reprezentate prin litere în diverse contexte;
ridicări la putere cu ridicarea la putere cu exponent - identificare în enunțuri diverse a formulelor
exponent natural ale natural) calculului prescurtat;
numerelor reale • Formulele înmulțirii prescurtate: - utilizare a formulelor calculului înmulțirii
reprezentate prin litere în prescurtate pentru optimizarea unor calcule;
diverse contexte. a b  c  ab  ac;
- descompunere a unei expresii algebrice în produs de
2.3. Identificarea în enunțuri factori, utilizând scoaterea factorului comun, gruparea
diverse a formulelor a  b  c  d   ac  ad  bc  bd; și formulele calculului prescurtat;
înmulțirii prescurtate și - selectare și sistematizare din mulțimea de informații
utilizarea acestora  a  b 2  a 2  2ab  b2 ;
culese sau indicate a datelor necesare pentru
pentru optimizarea rezolvarea problemei de calcul algebric în diverse
calculelor. a  b  a  b  a2  b2 situații;
2.4. Calcularea valorii numerice a • Descompunerea unei expresii algebrice - justificare și argumentare a rezultatelor obținute,
expresiei algebrice, utilizând în produs de factori: scoaterea efectuând calcule cu numere reale reprezentate
calculul algebric. factorului comun, aplicarea formulelor prin litere.
2.5. Descompunerea unei de calcul prescurtat • Cercetarea cazurilor concrete din diverse domenii
expresii algebrice în produs referitoare la calculul algebric şi soluţionarea
de factori, utilizând Elemente noi de limbaj matematic: problemei identificate.
formulele înmulțirii numere reale reprezentate prin litere, • Realizarea investigaţiilor privind utilizarea calculului
prescurtate și metodele coeficientul numeric, partea literală, algebric în diverse domenii.
studiate. termeni asemenea, expresie algebrică, • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
2.6. Analiza rezolvării unei valoarea expresiei algebrice, formulele – evaluarea calculului algebric.
probleme, situații-problemă înmulţirii prescurtate, pătratul sumei, Produse recomandate:
cu calcul algebric în pătratul diferenţei, diferenţa pătratelor,  exercițiul rezolvat;
contextul corectitudinii descompunerea în produs de factori,  problema rezolvată;
rezultatului/ rezultatelor. transformări identice.  jocul didactic „Cine recunoaște formula?”;
2.7. Justificarea rezultatelor  planul de idei elaborat;
obținute cu calcul  algoritmul aplicat;
algebric, susținând  contraexemplul prezentat;
propriile idei  matricea de asociere completată;
și viziuni, recurgând la  harta conceptuală elaborată la capitol;
argumentări.  testul sumativ rezolvat.
31
3.1. Identificarea și aplicarea III. Funcții al funcţiei, argumentul funcţiei,
terminologiei și a notațiilor • Sistemul cartezian de coordonate în
aferente noțiunii de plan. Axe. Originea sistemului,
funcție în diverse contexte. cadrane, abscisă, ordonată
3.2. Definirea unei funcții • Coordonatele punctului. Identificarea
utilizând modul în sistemul cartezian de coordonate a
sintetic, analitic, grafic. punctului, cunoscând coordonatele
3.3. Identificarea și formularea lui.
exemplelor simple de Identificarea coordonatelor punctului
corespondențe care sunt dat în sistemul cartezian de
funcții din diverse coordonate. Distanța dintre două
domenii, inclusiv din viața puncte din plan
cotidiană. • Noțiunea de funcție. Domeniul de
3.4. Reprezentarea în diverse definiție, codomeniu (în baza
moduri: analitic, tabelar, exemplelor simple). Funcții cu domeniul
grafic, prin diagrame a de definiție finit, infinit
unei funcții și utilizarea • Moduri de definire a funcției
acestor reprezentări în • Noțiunea graficul funcţiei
rezolvarea problemelor. • Funcția de gradul I. Funcția
3.5. Deducerea proprietăților constantă. Reprezentarea grafică.
funcției de gradul I Proprietăți (monotonie, semnul
(zerou, semn, monotonie) funcției, zerou, panta dreptei)
prin lectura grafică și/sau • Proporționalitate directă. Reprezentarea
analitică. grafică. Proprietăți
3.6. Utilizarea proprietăților
funcțiilor în rezolvarea Elemente noi de limbaj matematic:
problemelor, a situațiilor- sistemul cartezian de coordonate în plan,
problemă, în studiul și axe de coordonate, axa absciselor, axa
explicarea unor procese ordonatelor, originea sistemului cartezian
fizice, chimice, biologice, de coordonate, cadrane, abscisă, ordonată,
sociale, economice, coordonatele punctului, dependenţe
modelate prin funcții. funcţionale, funcţie, mod sintetic de
definire al funcţiei, mod analitic de definire
• Rezolvarea exerciţiilor şi corespondențe care sunt funcții; studiate în rezolvarea problemelor, a situațiilor-
problemelor de: - aplicare în contexte diverse, problemă, în studierea unor procese fizice, chimice,
- reprezentare a inclusiv în comunicare, a biologice, economice, sociale modelate prin funcții;
punctelor în terminologiei și a notațiilor - aplicare a proporționalității directe în diverse
sistemul aferente noțiunii de funcție; domenii, inclusiv în viața cotidiană;
cartezian de - scriere, citire, exemplificare a - asociere a unei probleme/situații-problemă cu un
coordonate, noțiunilor: corespondențe care model matematic de tip funcție;
fiind date sunt funcții, funcție, lege de - justificare a unui demers/rezultat obținut sau indicat
coordonatele corespondență, domeniu de cu funcții, recurgând la argumentări.
lui, și de definiție (finit, infinit), codomeniu, • Cercetarea cazurilor concrete din situaţii reale şi/sau
determinare a mulțime de valori, tabel de valori, modelate referitoare la funcţiile studiate şi
coordonatelor unui punct diagramă, grafic; soluţionarea problemei identificate.
reprezentat; - reprezentare în modurile analitic, • Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
- construire a unor sintetic, grafic a unor privind aplicarea funcţiilor studiate în practică.
exemple de corespondențe și/sau funcții; • Realizarea investigaţiilor privind aplicarea funcţiilor
- utilizare a proprietăților funcțiilor studiate în diverse domenii.
32
3.7. Aplicarea proporționalității valoare independentă, valoare • Realizarea proiectelor de grup/individuale, inclusiv proiecte
directe în diverse domenii, dependentă, domeniu de definiţie, tabel de STEM/STEAM, privind aplicarea funcţiilor studiate în
inclusiv în viața cotidiană. valori, codomeniu, legea de corespondenţă, situaţii reale şi/sau modelate.
3.8. Justificarea unui demers/ mulţimea de valori, reprezentare grafică, • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învățarea –
rezultat obținut sau indicat funcţie numerică, funcţie de gradul I, evaluarea funcţiilor studiate.
cu funcții, recurgând la funcţie constantă, proporţionalitate Produse recomandate:
argumentări. directă, graficul funcţiei, monotonie,  cazul cercetat cu aplicații practice;
funcţie strict crescătoare, funcţie strict  investigația „Timpul utilizat pentru realizarea temei de
descrescătoare, semnul funcţiei, zeroul acasă în decurs de o săptămână”;
funcţiei, panta dreptei.  exercițiul rezolvat;
 problema rezolvată;
 proiectul realizat „Funcții în fizică”;
 proiectul realizat „Proporționalitatea directă în
viața cotidiană”
 algoritmul aplicat;
 modelul de funcție elaborat;
33

 graficul trasat al funcției;


 diagrama elaborată;
 argumentarea orală/în scris;
 matricea de asociere completată;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
 proiectul STEM ,,Variația caracteristicilor meteo pentru
o perioadă de 3 luni în localitatea de baștină”:
 testul sumativ rezolvat.
4.1. Identificarea și aplicarea IV. Ecuații. Inecuații • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
terminologiei aferente - rezolvare a ecuațiilor și a inecuațiilor de gradul I cu o
noțiunilor de ecuație și • Noțiunea de ecuație cu o necunoscută. necunoscută și a celor reductibile la acestea;
inecuație în diverse Soluția ecuației. Mulțimea soluțiilor - efectuare a transformărilor echivalente pentru a
contexte. ecuației obține ecuații, inecuații echivalente cu cele date;
4.2. Utilizarea proprietăților • Ecuații echivalente. Transformări - transpunere a unei probleme, a unei situații-problemă în
relațiilor de egalitate, echivalente limbajul ecuațiilor, al inecuațiilor, rezolvare a problemei
de inegalitate la obținute și interpretare a rezultatului;
efectuarea
transformărilor echivalente.
4.3. Rezolvarea ecuațiilor de contraexemple. • Ecuații de gradul I cu o necunoscută
gradul I, a inecuațiilor de (ax + b = 0, a, b  R, a ≠ 0) și reductibile la acestea. Mulțimea
gradul I și a celor reductibile soluțiilor ecuației de gradul I, existența, unicitatea soluției
la acestea, utilizând trans- • Rezolvarea unor probleme, inclusiv cu conținut practic, cu
formările echivalente. ajutorul ecuațiilor
4.4. Analizarea rezolvării unei • Inegalități numerice. Proprietăți
ecuații, a unei inecuații în • Intervale de numere reale. Reprezentarea lor pe axă.
contextul corectitudinii, Operații cu intervale (reuniunea, intersecția)
al simplității, al clarității și • Noțiunea de inecuație cu o necunoscută. Inecuații
al semnificației echivalente
rezultatelor. • Inecuații de gradul I de tipul: ax + b < 0; ax + b ≤ 0; ax + b
4.5. Efectuarea de reuniuni > 0; ax + b ≥ 0, a ≠ 0, a, b  R și reductibile la acestea.
și intersecții cu Mulțimea soluțiilor inecuației de gradul I și reprezentarea ei
intervale pe axă
numerice și reprezentarea
pe axa numerelor a Elemente noi de limbaj matematic: ecuaţie de gradul I cu
rezultatelor obținute. necunoscută, mulţimea soluţiilor ecuaţiei, ecuaţii echivalente,
4.6. Transpunerea unei transformări echivalente, interval de numere reale, interval
probleme, a unei situații închis, deschis, interval semiînchis, inecuaţie cu o necunoscută,
problemă în limbajul inecuaţii echivalente, soluţie a inecuaţiei, mulţimea soluţiilor
ecuațiilor și/sau al inecuaţiei, domeniul valorilor admisibile (DVA) al ecuaţiei.
inecuațiilor de gradul I cu
o necunoscută, rezolvarea
problemei obținute și
interpretarea rezultatului.
4.7. Crearea şi rezolvarea unor
probleme în baza unui
model dat: ecuație,
inecuație.
4.8. Justificarea unui demers/
rezultat obținut și/sau
indicat cu inegalități,
ecuații, inecuații, recurgând
la argumentări, exemple,
- aplicare a contextul rezolvării ecuațiilor, inecuaţiilor studiate în diverse domenii.
proprietăților inecuațiilor de gradul I cu o • Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
funcțiilor în necunoscută sau reductibile la aplicarea ecuaţiilor, inecuaţiilor studiate în situaţii
rezolvarea unor acestea; reale şi/sau modelate.
ecuații, inecuații; - justificare a unui demers/rezultat • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învățarea
- creare și rezolvare a obținut sau indicat cu inegalități, – evaluarea ecuaţiilor, inecuaţiilor studiate.
unor probleme simple în ecuații, inecuații, recurgând la Produse recomandate:
baza unui model dat: argumentări, exemple,  cazul cercetat cu aplicații practice;
ecuație, inecuație; contraexemple.  exercițiul rezolvat;
- efectuare de reuniuni și • Cercetarea cazurilor concrete din  problema rezolvată;
intersecții cu intervale situaţii reale şi/sau modelate  algoritmul aplicat;
numerice, folosind referitoare la ecuaţiile,  planul de idei elaborat;
reprezentările pe axa inecuaţiile studiate şi  proiectul realizat „Aplicarea ecuațiilor de gradul I cu
numerelor; soluţionarea problemei o necunoscută în diverse domenii”;
- transpunere a identificate.  matricea de asociere completată;
problemelor cu text în • Realizarea investigaţiilor  harta conceptuală elaborată la capitol;
limbaj matematic în privind aplicarea ecuaţiilor,  testul sumativ rezolvat.
34
5.1. Identificarea și aplicarea V. Noțiuni geometrice. • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
terminologiei și a notațiilor Recapitulare şi completări - exersare cu elementele de logică matematică studiate;
aferente figurilor geo- - identificare și aplicare a terminologiei
metrice studiate în diverse • Elemente de logică matematică. aferente elementelor de logică matematică
contexte. Noțiunea de propoziție. Propoziții studiate;
5.2. Clasificarea figurilor generale și particulare (pe exemple - clasificare și comparare a figurilor geometrice studiate;
geometrice studiate în simple). Negarea unei propoziții (pe - reprezentare în plan a figurilor geometrice studiate,
baza a diverse criterii. exemple simple). Valoarea de adevăr utilizând instrumentele de desen, calculatorul și
5.3. Reprezentarea în plan a (adevăr/fals) a unei propoziții. aplicare a reprezentărilor respective în rezolvarea
figurilor geometrice Exemple simple de utilizare a problemelor;
studiate, utilizând operatorilor logici - aplicare a proprietăților figurilor geometrice studiate
instrumentele „și”, „sau”, „nu”, „dacă – atunci”, a în diverse domenii;
de desen și aplicarea termenilor „cel mult”, „cel puțin”, - creare și rezolvare a unor probleme simple în baza
reprezentărilor respective în „unii”, unui model geometric indicat;
rezolvarea problemelor. „toți”, „oricare ar fi”, „există” - analiză și interpretare a rezultatelor obținute prin
5.4. Aplicarea proprietăților • Noțiuni geometrice fundamentale rezolvarea unor probleme practice cu referire la
figurilor geometrice (punct, dreaptă, plan, distanța figurile geometrice studiate și la unitățile de măsură
studiate în diverse domenii. dintre două puncte, măsura relevante;
5.5. Transpunerea unei proble- unghiului) - construire a unor secvențe simple de
me, a unei situații- • Dreaptă. Puncte coliniare. raționament deductiv, rezolvare a unor probleme
problemă în limbajul Semidreaptă. Segment simple de demonstrație;
geometric, rezol- varea • Unghi. Definiție, notații, elemente. - investigare a valorii de adevăr a unei afirmații, a
problemei obținute și Clasificarea unghiurilor: unghiuri unei propoziții, inclusiv cu ajutorul exemplelor,
interpretarea rezultatului. ascuțite, drepte, obtuze, unghiuri opuse al contraexemplelor, al demonstrațiilor.
5.6. Alegerea reprezentărilor la vârf, unghiuri adiacente, unghiuri • Cercetarea cazurilor concrete din situaţii reale şi/sau
geometrice adecvate în complementare, unghiuri suplementare. modelate referitoare la figurile geometrice studiate
vederea optimizării calculelor Măsura unghiului. Calcule cu măsuri de şi soluţionarea problemei identificate.
cu măsuri de unghiuri. unghiuri (grade, minute, secunde) • Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
5.7. Selectarea și sistematizarea • Propoziții matematice. Noțiunile de privind aplicarea figurilor geometrice studiate în
din mulțimea de informații definiție, axiomă, teoremă, ipoteză, practică.
culese sau indicate a concluzie, demonstrație, consecință • Realizarea investigaţiilor privind utilizarea
datelor necesare pentru • Teorema reciprocă. figurilor geometrice studiate în diverse domenii.
rezolvarea problemei de Exemplu, contraexemplu • Realizarea proiectelor de grup/individuale, privind
geometrie în situații reale • Metoda reducerii la absurd aplicarea figurilor geometrice studiate în situaţii reale
și/sau modelate, rezolvarea • Drepte paralele. Criterii de paralelism şi/sau modelate.
problemei obținute/date. • Drepte perpendiculare. Distanța de la • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
un punct la o dreaptă – evaluarea figurilor geometrice studiate.
35
5.8. Aplicarea transformărilor • Simetria față de un punct, simetria Produse recomandate:
geometrice studiate față de o dreaptă. Proprietăți  cazul cercetat, cu aplicații practice;
(simetria față de un punct,  problemă rezolvată;
simetria față de o dreaptă) Elemente noi de limbaj matematic:  planul de idei;
pentru a identifica și a propoziţie, propoziţie particulară, propoziţie  desenul;
explica fenomene, procese. generală, negarea unei propoziţii, operatori  argumentarea orală/în scris;
5.9. Justificarea unui demers/ logici „și”, „sau”, „nu”, „dacă – atunci”,  lucrarea practică pe teren ,,Calcularea măsurilor
rezultat obținut și/sau termenii „oricare ar fi”, „există”, definiţie, unghiurilor”;
indicat cu figuri geometrice, axiomă, teoremă, criteriu, ipoteză,  matricea de asociere completată;
recurgând la argumentări, concluzie, demonstraţie, consecinţă,  proiectul „Simetria în arte”;
exemple, contraexemple. teorema reciprocă, unghiuri interne alterne,  proiectul „Simetria în natură”;
unghiuri interne de aceeaşi parte a  harta conceptuală elaborată la capitol;
secantei, unghiuri externe alterne, unghiuri  testul sumativ rezolvat.
externe de aceeaşi parte a secantei,
unghiuri corespondente, axioma lui Euclid,
simetria faţă de un punct, centrul de
36

simetrie, simetria faţă de o dreaptă, axă de


simetrie.
6.1. Recunoaşterea triunghiurilor VI. Triunghiuri congruente • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
congruente și a cazurilor de - identificare a segmentelor, a unghiurilor, a
congruență a triunghiurilor • Triunghi. Definiție, elemente, triunghiurilor congruente în configurații geometrice
în contexte diverse. clasificarea triunghiurilor reale și/sau modelate;
6.2. Reprezentarea prin • Relația de congruență. Segmente - stabilire a relației de congruență dintre două triunghiuri,
desen a figurilor studiate congruente. Unghiuri congruente utilizând criteriile de congruență;
și confecționarea din • Triunghiuri congruente. Cazurile de - aplicare a criteriilor de congruență a
diferite materiale a figurilor congruență a triunghiurilor triunghiurilor, a metodei triunghiurilor congruente
geometrice și a relațiilor • Construcția (utilizând rigla și compasul) a în rezolvarea problemelor diverse;
studiate. triunghiurilor după cazurile LUL, ULU, LLL - justificare a unui demers/rezultat obținut sau indicat
6.3. Transpunerea în limbaj • Inegalități în triunghi în contextul congruenței triunghiurilor, recurgând la
specific geometriei a unor • Criteriile de congruență pentru argumentări, demonstrații, exemple, contraexemple;
probleme, a unor situații- triunghiurile dreptunghice (cu - rezolvare a problemelor simple de demonstrație,
problemă și rezolvarea demonstrație) de construire a unor secvențe simple de
problemelor obținute. • Metoda triunghiurilor congruente raționament
deductiv;
6.4. Elaborarea planului de
rezolvare a problemei • Bisectoarea unui unghi. Proprietatea - investigare a valorii de adevăr a unei afirmații, a
referitoare la utilizarea bisectoarei (cu demonstrație). unei propoziții;
metodei triunghiurilor Construcția bisectoarei unui unghi - creare și rezolvare a unor probleme simple, în baza
congruente, a proprietăților cu ajutorul riglei și a compasului unui model geometric indicat.
triunghiurilor în contexte • Mediatoarea unui segment. Proprietatea • Cercetarea cazurilor concrete din situaţii reale şi/sau
variate și rezolvarea mediatoarei (cu demonstrație). modelate referitoare la triunghiuri şi congruenţa acestora
problemei în conformitate Construcția mediatoarei unui segment şi soluţionarea problemei identificate.
cu planul. cu ajutorul riglei și a compasului • Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
6.5. Aplicarea cazurilor de • Linii importante în triunghi. Mediana privind aplicarea triunghiurilor congruente în
congruență a în triunghi. Bisectoarea triunghiului. practică.
triunghiurilor în rezolvarea Înălțimea triunghiului. Mediatoarea • Realizarea investigaţiilor privind utilizarea triunghiurilor şi
problemelor. triunghiului. Proprietăți a triunghiurilor congruente în diverse domenii.
6.6. Analiza și interpretarea • Suma măsurilor unghiurilor unui • Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
rezultatelor obținute prin triunghi. Teorema unghiului aplicarea triunghiurilor în situaţii reale şi/sau
rezolvarea unor probleme exterior (cu demonstrație) modelate.
practice cu referire la • Proprietățile triunghiului • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
figurile geometrice și la isoscel (cu demonstrație) – evaluarea triunghiurilor.
unitățile de măsură • Proprietățile triunghiului echilateral
studiate. (cu demonstrație) Produse recomandate:
• Linia mijlocie în triunghi.  cazul cercetat, cu aplicații practice;
6.7. Justificarea unui demers/
rezultat obținut sau indicat Proprietăți (cu demonstrație)  problema rezolvată;
cu triunghiuri, recurgând • Triunghiul dreptunghic. Proprietățile  planul de idei elaborat;
la argumentări, triunghiului dreptunghic: lungimea  desenul;
demonstrații. medianei corespunzătoare ipotenuzei,  argumentarea orală/în scris;
6.8. Construirea unor secvențe proprietatea triunghiului dreptunghic cu  demonstrația;
simple de raționament un unghi de 30o (cu demonstrație)  lucrarea practică pe teren „Calcularea distanțelor până la
deductiv. Elemente noi de limbaj matematic: un punct inaccesibil, a înălțimii unui obiect”;
6.9. Investigarea valorii de relaţia de congruenţă, triunghiuri congru-  matricea de asociere completată;
adevăr a unei ente, cazuri de congruenţă LUL, ULU, LLL a  harta conceptuală elaborată la capitol;
afirmații, propoziții, triunghiurilor, triunghi dreptunghic,  testul sumativ rezolvat.
inclusiv cu ajutorul catetă, ipotenuză, unghi exterior, linii
exemplelor, al importante în triunghi, mediana
contraexemplelor. triunghiului, bisectoa- rea triunghiului,
mediatoarea triunghiului, înălţimea
triunghiului, linia mijlocie în tri- unghi.
37
Anexă
privind notațiile şi simbolurile figurilor geometrice

Punct – A,B,C, ...; Dreaptă – a,b,c,... sau AB, CD, ...;


Plan –  ,  , ,... sau (ABC), sau (A,a), sau (AB,C); Semiplan – [a,C, (a,C;
Semidreaptă – [AB, (AB; Segment – [AB], (AB), [AB), (AB];
Lungimea segmentului – AB; Unghi – < ABC;
Măsura unghiului – m(< ABC); Triunghi –  ABC;
Cerc – C(O;r) sau C(A;AB); Arc de cerc – »AB sau »ALB;
Lungimea arcului de cerc – l»AB; Măsura arcului de cerc – m(»AB); Disc – D(O; r);
Perimetru – PABC; PABCD; Semiperimetru – p;
Aria – AABC; AABCD; Al; Ab; At; Volumul – V;
38

Înălțimea – ha , h AB ; h – pentru figuri geometrice Mediana – ma sau m AB ;


plane, H – pentru corpuri geometrice;
Bisectoarea – ba sau b AB ; Mediatoarea – a sau  AB .
LA FINELE CLASEI A VII-a, ELEVUL POATE:
 identifica, scrie, citi, reprezenta pe axă, compara și ordona numere naturale, întregi, raționale, iraționale, reale în diverse situații;
 efectua operații cu numere reale (adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere cu exponent natural, extrage
rădăcina pătrată) în diverse situații reale și/sau modelate;
 aplica proprietățile studiate ale modulului unui număr real în diferite contexte pentru a efectua operațiile solicitate;
 aplica proprietățile studiate ale rădăcinii pătrate în diferite contexte;
 utiliza formulele de calcul prescurtat pentru optimizarea transformărilor algebrice;
 recunoaște în diverse contexte funcția și elementele ei;
 reprezenta grafic, analitic funcția de gradul I;
 formula exemple de funcții de gradul I din diverse domenii, inclusiv din viața cotidiană;
 rezolva probleme simple din viața cotidiană, utilizând ecuații/inecuații de gradul I cu o necunoscută;
 identifica și aplica elementele de logică matematică studiate în diverse contexte;
 identifica în diverse configurații noțiunile geometrice fundamentale;
 selecta perechile de triunghiuri congruente în diverse situații;
39

 utiliza metoda triunghiurilor congruente în rezolvarea problemelor;


 utiliza proprietățile studiate ale triunghiurilor, inclusiv ale triunghiului dreptunghic, în rezolvarea problemelor din diverse domenii;
 reprezenta pe desen, utilizând instrumentele de desen și instrumentele TIC, figurile geometrice studiate;
 determina perimetrul triunghiului, lungimea liniei mijlocii, utilizând proprietățile/formulele învățate;
 utiliza instrumente geometrice la construirea dreptelor paralele, a celor perpendiculare, a unghiurilor, a bisectoarei unui unghi,
a mediatoarei unui segment;
 recunoaște în mediul înconjurător figuri simetrice față de un punct, față de o dreaptă;
 identifica și aplica în diverse situații translația și proprietățile acesteia;
 identifica și utiliza termenii specifici și notațiile aferente conceptelor de număr natural, întreg, rațional, irațional, real, specifici
ecuației, inecuației, calculului algebric, funcției și elementelor de geometrie studiate și simbolurilor matematice aferente în
contexte diverse;
 investiga valoarea de adevăr (Adevăr/Fals) a unei afirmații, a unei propoziții, inclusiv cu ajutorul exemplelor, al contraexemplelor;
 justifica un rezultat, recurgând la argumentări, demonstrații, susținând propriile opinii și idei.
Clasa a VIII-a

Unități de competență Unități de conținut Activități şi produse de învățare recomandate


1.1. Identificarea și aplicarea I. Numere reale. Recapitulare şi completări • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
terminologiei aferente - identificare în diverse contexte a numerelor
numărului real în situații • Mulțimea numerelor reale. Modulul naturale, întregi, raționale, iraționale, reale, a
reale și/sau modelate. numărului real. Proprietăți: puterilor, a radicalilor și a proprietăților acestora;
1.2. Recunoaşterea în diverse - aplicare a terminologiei aferente numărului real în
a  0;
enunțuri și exemplificarea în situații reale și/sau modelate, inclusiv în comunicare;
diverse contexte a numerelor a  a; - ordonare, comparare și reprezentare a numerelor
reale, a puterilor, a reale pe axă;
a 2  a2 ;
radicalilor și a proprietăților - scriere a numerelor reale în diverse forme;
acestora. ab  a b ; - determinare a mulțimii de numere, de obiecte căreia îi
1.3. Ordonarea, compararea și a a aparține numărul, obiectul dat;
reprezentarea numerelor  , b  0. - calcul cu numere reale și aplicare în calcule a algoritmilor
b b
40

reale pe axă. și a proprietăților studiate;


1.4. Aplicarea modulului • Operații cu numere reale - efectuare de rotunjiri și estimări în calcule cu numere
numărului real și a • Puteri cu exponent natural. reale, cu mărimi;
proprietăților acestuia în Proprietăți (cu demonstrație) - evidențiere a avantajelor folosirii
diverse situații. • Puteri cu exponent întreg. Proprietăți proprietăților operațiilor cu numere reale;
1.5. Alegerea formei de • Rădăcină pătrată. Extragerea - rezolvare a problemelor și a situațiilor-problemă,
reprezentare a unui număr rădăcinii pătrate. Estimarea prin utilizând numere reale și operații cu numere reale;
real și utilizarea algoritmilor rotunjire a valorii rădăcinii pătrate - justificare și argumentare a rezultatelor obținute și
pentru optimizarea calculului • Proprietăți ale rădăcinii pătrate a tehnologiilor de calcul utilizate;
cu numere reale. • Introducerea factorului sub - formare a obișnuinței de a verifica dacă o problemă
1.6. Operarea cu numere radical. Scoaterea factorilor de sub este sau nu determinată, investigând valoarea de
reale pentru efectuarea radical adevăr a rezultatului obținut;
calculelor cu numere reale - justificare a unui demers/rezultat matematic obținut
în diverse contexte, Elemente noi de limbaj matematic: sau indicat cu numere reale, recurgând la argumentări,
utilizând proprietățile putere cu exponent întreg, regulile de calcul demonstrații.
operațiilor studiate și ale cu puteri cu exponent întreg.
semnificațiilor
parantezelor.
1.7. Clasificarea în funcție • Cercetarea studiilor de caz referitoare la numere reale
de diverse criterii a şi soluţionarea problemei identificate.
elementelor mulțimilor • Realizarea unor lucrări practice privind aplicarea
numerice N, Z, Q, R. numerelor reale în practică.
1.8. Investigarea valorii de • Realizarea unor investigaţii privind utilizarea
adevăr a unei afirmații, numerelor reale în diverse domenii.
a unei propoziții cu • Realizarea unor proiecte de grup/individuale privind
numere reale, inclusiv cu aplicarea numerelor reale în situaţii reale şi/sau
ajutorul exemplelor, al modelate.
contraexemplelor. • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
1.9. Justificarea unui demers/ – evaluarea numerelor reale.
rezultat obținut sau indicat Produse recomandate:
cu numere reale, recurgând  cazul cercetat cu aplicații practice;
la argumentări, demonstrații.  exercițiul rezolvat;
 problema rezolvată;
 algoritmul aplicat;
 contraexemplul prezentat;
41

 matricea de asociere completată;


 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
2.1. Identificarea și aplicarea II. Calculul algebric • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
terminologiei aferente • Numere reale reprezentate prin litere - identificare și aplicare a terminologiei aferente
calculului algebric în • Operații cu numere reale calculului algebric în contexte diverse;
contexte diverse. reprezentate prin litere - creare și rezolvare a unor probleme utilizând litere
2.2. Efectuarea de adunări, • Formule de calcul prescurtat: în locul numerelor necunoscute;
scăderi, înmulțiri, împărțiri și
 a  b 2  a 2  2ab  b 2 ; - efectuare de adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri și
ridicări la putere cu exponent ridicări la putere cu exponent natural ale numerelor
natural ale numerelor reale a  b  a  b  a2  b2 ; reale reprezentate prin litere în diverse contexte;
reprezentate prin litere.
2.3. Identificarea în enunțuri
 a  b 3  a 3  3a 2b  3ab 2  b3 ; - identificare în enunțuri a formulelor calculului prescurtat
și utilizare a acestora pentru simplificarea unor calcule;
diverse a formulelor a3  b3  a  b   a 2 ∓ ab  b2  - descompunere a unei expresii algebrice în produs de
calculului prescurtat și factori utilizând, inclusiv, formulele calculului prescurtat;
utilizarea acestora pentru - transformare a expresiilor algebrice utilizând elementele
simplificarea unor calcule. de calcul algebric studiate;
2.4. Descompunerea unei • Metode de descompunere în factori: - investigare a valorii de adevăr a unei afirmații, a unei
expresii algebrice în produs - descompunerea în factori folosind propoziții prin demonstrații, cu ajutorul exemplelor,
de factori, utilizând metoda factorul comun; al contraexemplelor.
adecvată. - descompunerea în factori folosind • Cercetarea unor cazuri concrete din diverse domenii
2.5. Analiza rezolvării unei metoda grupării; referitoare la calculul algebric şi soluţionarea
probleme, a unei situații- - descompunerea în factori folosind problemei identificate.
problemă în contextul formulele de calcul prescurtat • Realizarea unor investigaţii privind utilizarea calculului
corectitudinii, al simplității, • Transformări identice ale expresiilor algebric în diverse domenii.
al clarității și al semnificației algebrice • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
rezultatelor. – evaluarea calculului algebric.
2.6. Investigarea valorii de Elemente noi de limbaj matematic: Produse recomandate:
adevăr a unei afirmații, cubul sumei, cubul diferenţei, suma  exercițiul rezolvat;
a unei propoziții privind cuburilor, diferenţa cuburilor.  problema rezolvată;
calculul algebric, inclusiv  algoritmul aplicat;
cu ajutorul exemplelor,  contraexemplul prezentat;
al contraexemplelor, al  matricea de asociere completată;
42

demonstrațiilor.  harta conceptuală elaborată la capitol;


 testul sumativ rezolvat.
3.1. Identificarea în diverse III. Şiruri. Funcții • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
enunțuri și aplicarea - utilizare a regulilor date pentru a construi șiruri;
în contexte variate a • Noțiunea de șir numeric - construire a unor exemple de dependențe funcționale,
terminologiei și a notațiilor • Moduri de definire a unui șir funcții;
aferente noțiunii de șir, • Clasificarea șirurilor (șiruri finite, șiruri - identificare și aplicare în contexte diverse, inclusiv
funcție. infinite, șiruri monotone) în comunicare, a terminologiei, a notațiilor aferente
3.2. Clasificarea șirurilor, a • Noțiunea de funcție. Dependențe noțiunii de șir, funcție;
funcțiilor în funcție de funcționale. Moduri de definire a funcției - scriere, citire, exemplificare a noțiunilor şir,
diverse criterii. • Graficul funcției dependenţă funcţională, funcţie, lege de
3.3. Identificarea și descrierea • Funcția de gradul I. Proprietăți corespondenţă, domeniu de definiţie (finit, infinit),
unor șiruri, a unor (zerou, semn, monotonie). Panta codomeniu, mulţime de valori, tabel de valori,
dependențe funcționale dreptei diagramă, grafic;
în situații reale și/sau • Funcția constantă - reprezentare în diverse moduri (analitic, sintetic, grafic)
modelate. • Proporționalitatea directă a unor corespondențe și/sau funcții;
3.4. Reprezentarea în diverse • Funcția de forma: - lectură grafică/analitică și determinare a
moduri (analitic, sintetic, k proprietăților funcției;
grafic) a unor f : R  R , f  x , k  R
- aplicare a proprietăților funcțiilor în
corespondențe și/sau funcții x
 rezolvarea problemelor;
în scopul
caracterizării acestora. demonstrațiilor. Proprietăți (semn, monotonie)
3.5. Extrapolarea funcțiilor • Funcția radical:
studiate și a proprietăților f : R  R , f  x  x.
acestora pentru
Proprietăți (zerou, semn, monotonie)
rezolvarea problemelor, a
situațiilor- problemă din
Elemente noi de limbaj matematic:
diverse domenii.
şir numeric, şir numeric finit, şir numeric infinit, formula
3.6. Deducerea proprietăților
termenului de rangul n al şirului, şir numeric strict crescător,
funcției studiate
şir numeric crescător, şir numeric strict descrescător, şir numeric
(zerouri, semn,
descrescător, şir numeric constant, şir numeric monoton, ecuaţia
monotonie) prin lectura
graficului funcţiei, proporţionalitate inversă, hiperbolă, funcţie
grafică și/sau analitică.
radical.
3.7. Utilizarea funcțiilor
și a șirurilor studiate
în
rezolvarea problemelor,
a situațiilor-problemă, în
studierea și explicarea
unor procese fizice,
chimice, biologice,
economice, istorice, sociale
și/sau antreprenoriale.
3.8. Investigarea valorii de
adevăr a unei afirmații, a
unei propoziții privind
șirurile numerice și funcțiile,
inclusiv cu ajutorul
exemplelor,
al contraexemplelor, al
- utilizare a funcțiilor și a recurgând la argumentări, la funcţiilor studiate în practică.
șirurilor studiate în demonstrații; • Realizarea unor investigaţii privind aplicarea şirurilor, a
rezolvarea problemelor, - investigare a valorii de adevăr a funcţiilor studiate în diverse domenii.
a situațiilor-problemă unei afirmații, a unei propoziții • Realizarea unor proiecte de grup/individuale,
din diverse domenii, cu ajutorul demonstrațiilor, al inclusiv proiecte STEM/ STEAM, privind aplicarea
inclusiv pentru studierea exemplelor, al şirurilor, a funcţiilor studiate în situaţii reale şi/sau
și exemplificarea unor contraexemplelor. modelate.
procese fizice, chimice, • Cercetarea unor cazuri concrete • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
biologice, economice, din situaţii reale şi/sau – evaluarea şirurilor, a funcţiilor studiate.
istorice, sociale; modelate referitoare la şirurile, Produse recomandate:
- justificare a unui la funcţiile studiate şi  investigația ,,Schimbarea temperaturii aerului într-
demers/rezultat soluţionarea problemei o săptămână”;
matematic obținut sau identificate.  exercițiul rezolvat;
indicat cu studiul • Realizarea unor lucrări practice,  problema rezolvată;
șirurilor, al funcțiilor, inclusiv pe teren, privind aplicarea  algoritmul aplicat;
43
 graficul trasat al funcției;
 proiectul STEM „Funcții în sport”;
 proiectul „Funcții în fizică”;
 diagrama elaborată;
 argumentarea orală/în scris;
 matricea de asociere completată;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
4.1. Identificarea în diverse III. Ecuații. Inecuații. Sisteme • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
enunțuri și aplicarea - identificare în diverse enunțuri și aplicare în diverse
în diverse contexte a • Noțiunea de ecuație de gradul I cu o contexte a terminologiilor, a notațiilor aferente
terminologiilor, a notațiilor necunoscută. Recapitulare și completări noțiunilor de ecuație, inecuație, sistem;
aferente noțiunilor de • Noțiunea de ecuație de gradul I cu - aflare a soluțiilor ecuațiilor liniare, ale inecuațiilor cu
ecuație, inecuație, sistem. două necunoscute. Reprezentarea o necunoscută, ale sistemelor de ecuații și inecuații în
4.2. Evaluarea și analizarea geometrică a ecuației de gradul I cu două diverse contexte;
rezolvării unei ecuații, a unei necunoscute. Panta dreptei - reprezentare grafică a soluțiilor ecuațiilor de gradul I
44

inecuații, a unui sistem în • Noțiunea de sistem de două ecuații cu una și cu două necunoscute;
contextul corectitudinii, al de gradul I cu două necunoscute. - efectuare a transformărilor echivalente pentru a
simplității, al clarității și al Transformări echivalente obține ecuații, inecuații, sisteme echivalente cu cele
semnificației rezultatelor. • Metode de rezolvare a sistemelor date;
4.3. Rezolvarea tipurilor studiate de două ecuații de gradul I cu două - rezolvare a sistemelor de două ecuații de gradul I
de ecuații, inecuații, sisteme necunoscute (metoda reducerii, metoda cu două necunoscute prin diverse metode: metoda
în diverse contexte. substituției, metoda grafică) reducerii, metoda substituției, metoda grafică;
4.4. Transpunerea unei • Rezolvarea problemelor cu text cu - transpunere a unei probleme, a unei situații-problemă
probleme, a unei situații- ajutorul ecuațiilor și/sau al sistemelor de în limbajul ecuațiilor, al inecuațiilor și/sau al
problemă în limbajul ecuații sistemelor, rezolvare a problemei obținute și
ecuațiilor, al inecuațiilor și/ • Inegalități numerice. Proprietăți. interpretare a rezultatului;
sau al sistemelor, • Intervale de numere reale. Operații cu - creare și rezolvare a unor probleme simple în baza
rezolvarea problemei intervale (reuniunea, intersecția) unui model dat: ecuație, inecuație, sistem;
obținute și interpretarea • Noțiunea de inecuație de gradul I cu o - efectuare de reuniuni și intersecții cu intervale numerice
rezultatului. necunoscută și reprezentare pe axă a rezultatelor obținute;
• Rezolvarea inecuațiilor de gradul I cu o - justificare a unui demers/rezultat obținut sau indicat
necunoscută cu inegalități, ecuații, inecuații, sisteme recurgând la
argumentări, demonstrații, exemple, contraexemple;
4.5. Obținerea de ecuații, • Noțiunea de sistem de inecuații de - utilizarea tipurilor studiate de ecuații, inecuații și
inecuații, sisteme, utilizând gradul I cu o necunoscută sisteme, pentru a rezolva probleme din diverse domenii;
transformările echivalente, • Rezolvarea sistemelor de inecuații - aplicare a proprietăților funcțiilor în rezolvarea
rezolvarea ecuațiilor, a de gradul I cu o necunoscută unor ecuații, inecuații, sisteme în diverse contexte.
inecuațiilor și a sistemelor • Cercetarea unor cazuri concrete din situaţii reale şi/sau
obținute. Elemente noi de limbaj matematic: modelate referitoare la ecuaţiile, inecuaţiile, sistemele
4.6. Crearea și rezolvarea unor ecuaţie cu două necunoscute, soluţie a studiate şi soluţionarea problemei identificate.
probleme simple în baza ecuaţiei cu două necunoscute, domeniul • Realizarea unor investigaţii privind aplicarea ecuaţiilor,
unui model dat: ecuație, valorilor admisibile ale unei ecuaţii cu a inecuaţiilor, a sistemelor studiate în diverse domenii.
inecuație, sistem. două necunoscute, graficul ecuaţiei, • Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
4.7. Aplicarea proprietăților dreapta soluţiilor ecuaţiei, sistem de două aplicarea ecuaţiilor, a inecuaţiilor, a sistemelor studiate
funcțiilor în rezolvarea unor ecuaţii cu două necunoscute, soluţie a în situaţii reale şi/sau modelate.
ecuații, a unor inecuații, a sistemului de două ecuaţii cu două • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
unor sisteme. necunoscute, mulţimea soluţiilor – evaluarea ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor
4.8. Utilizarea tipurilor studiate sistemului de ecuaţii, sisteme echivalente, studiate.
de ecuații, inecuații și metoda substituţiei, metoda reducerii,
45

sisteme, pentru a rezolva metoda grafică, sistem de inecuaţii de Produse recomandate:


probleme din diverse gradul I cu o necunoscută, soluţie a  cazul cercetat, cu aplicații practice;
domenii: fizică, chimie, sistemului de inecuaţii de gradul  exercițiul rezolvat;
economie etc. I cu o necunoscută, mulţimea  problema rezolvată;
4.9. Justificarea unui demers/ soluţiilor sistemului de inecuaţii de  algoritmul aplicat;
rezultat matematic obținut gradul I cu o necunoscută.  grafice trasate pentru sisteme de ecuații;
sau indicat cu inegalități,  proiectul „Aplicații ale ecuațiilor, ale inecuațiilor,
ecuații, inecuații, sisteme ale sistemelor de ecuații în diverse domenii”;
recurgând la argumentări,  matricea de asociere completată;
la demonstrații, exemple,  harta conceptuală elaborată la capitol;
contraexemple.  testul sumativ rezolvat.
5.1. Identificarea în diverse V. Ecuații de gradul II • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
enunțuri și aplicarea - identificare în diverse enunțuri și aplicare în diverse
în diverse contexte a • Noțiunea de ecuaţie de gradul II cu o contexte a terminologiei, a notațiilor aferente noțiunii
terminologiei, a notațiilor necunoscută de ecuație de gradul II cu o necunoscută;
aferente noțiunii de • Rezolvarea ecuațiilor de forma - recunoaștere în diverse contexte a componentelor ecuației
ecuație de gradul II cu o ax2  c  0, a  0, a , c  de gradul II;
R
necunoscută. • Rezolvarea ecuațiilor de forma - clasificare a ecuațiilor de gradul II în funcție de diverse
5.2. Evaluarea și analizarea ax2  bx  0, a  0, a , b  criterii;
R
rezolvării unei ecuații • Rezolvarea ecuațiilor de forma - identificare și rezolvare a diferitor tipuri de ecuații de
de gradul II în contextul a  x  m  x  n  0, a  R gradul II cu o necunoscută și reductibile la acestea în
corectitudinii, al simplității, • Rezolvarea ecuațiilor de gradul II cu contexte reale și/sau modelate;
al clarității și al semnificației o necunoscută, forma completă - descompunere în factori a expresiei de forma
rezultatelor. • Rezolvarea ecuațiilor de gradul II, forma ax2  bx  c, a  0, a, b, c  R și aplicare a acestor tipuri
5.3. Transpunerea unei redusă de descompuneri în rezolvarea problemelor;
probleme, a unei situații- • Relațiile dintre soluții și coeficienți: - transpunere a unei probleme, a unei situații-problemă
problemă în limbajul teorema lui Viete; reciproca teoremei în limbajul ecuațiilor de gradul II cu o necunoscută sau
ecuațiilor de gradul II cu o lui Viete reductibile la acestea, rezolvarea problemei obținute
necunoscută sau • Descompunerea în produs de factori și interpretarea rezultatului;
reductibile la acestea, ai expresiei de forma - aplicare a ecuațiilor de gradul II la studiul altor discipline;
rezolvarea
problemei obținute și ax2  bx  c, a  0, a, b, c  - soluționare și creare de ecuații de gradul II cu o
R
interpretarea rezultatului. Viete în rezolvarea și crearea • Rezolvarea problemelor prin aplicarea ecuațiilor de gradul
5.4. Clasificarea ecuațiilor ecuațiilor de gradul II. II
de gradul II în funcție
de diverse criterii. Elemente noi de limbaj matematic: ecuaţie de gradul II cu o
5.5. Rezolvarea ecuațiilor de necunoscută; coeficienţii ecuaţiei de gradul II cu o necunoscută;
gradul II în diverse ecuaţie de gradul II, forma incompletă; ecuaţie de gradul II,
contexte, utilizând metoda forma
rațională. redusă; discriminantul ecuaţiei de gradul II cu o necunoscută;
5.6. Aplicarea relațiilor lui delta; formula de rezolvare a ecuaţiei de gradul II; relaţiile lui
Viete. necunoscută, utilizând teorema lui Viete exemple, contraexemple.
și/sau reciproca teoremei lui Viete; • Cercetarea unor cazuri concrete din situaţii reale
- investigare a valorii de adevăr și/sau şi/sau modelate referitoare la ecuaţiile de gradul II
justificare a unui demers/rezultat studiate şi soluţionarea problemei identificate.
matematic obținut sau indicat cu ecuații, • Realizarea unor investigaţii privind aplicarea ecuaţiilor
recurgând la argumentări, demonstrații, de gradul II studiate în diverse domenii.
46
5.7. Justificarea unui demers/ • Realizarea unor proiecte de grup/individuale, inclusiv
rezultat obținut sau indicat proiecte privind aplicarea ecuaţiilor de gradul II studiate
cu ecuații, recurgând la în situaţii reale şi/sau modelate.
argumentări, demonstrații. • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
– evaluarea ecuaţiilor de gradul II studiate.
Produse recomandate:
 cazul cercetat, cu aplicații practice;
 exercițiul rezolvat;
 problema rezolvată;
 algoritmul aplicat;
 contraexemplul prezentat;
 proiectul „Aplicații ale ecuației de gradul doi în diverse
domenii”;
 matricea de asociere completată;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
47

6.1. Recunoaşterea în diverse VI. Figuri geometrice plane. • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
contexte și aplicarea în Recapitulare şi completări - recunoaștere în diverse contexte și aplicare în
diverse situații a elementelor diverse situații a elementelor de logică matematică
de logică matematică • Elemente de logică matematică: studiate;
studiate. enunţ, propoziţie (simplă, compusă), - identificare, descriere verbală și în scris, utilizând
6.2. Recunoaşterea în diverse definiţie, axiomă, teoremă, terminologia și notațiile respective, a noțiunilor
contexte și aplicarea consecinţă, teorema reciprocă, geometrice studiate în diverse contexte;
în diverse situații a ipoteză, concluzie, demonstraţie, - clasificare și comparare a figurilor geometrice studiate;
terminologiilor și a notațiilor valoarea de adevăr, contraexemplu - reprezentare în plan a figurilor geometrice studiate,
aferente figurilor geometrice • Triunghiuri. Clasificarea triunghiurilor. utilizând instrumentele de desen, instrumentele TIC
studiate. Liniile importante în triunghi. și aplicare a reprezentărilor respective în rezolvarea
6.3. Identificarea, descrierea Proprietăți problemelor;
verbală și în scris, utilizând • Cercul. Elementele cercului. Discul. - analiză și interpretare a rezultatelor obținute prin
terminologia și notațiile Elementele discului rezolvarea unor probleme practice cu referire la
respective, a noțiunilor • Poziția relativă a unei drepte față de figurile geometrice studiate și la unitățile de măsură
geometrice studiate în un cerc/disc relevante;
diverse contexte. • Unghi la centru. Arce de cerc - justificare a unui demers/rezultat obținut sau indicat
• Unghi înscris în cerc cu figuri geometrice, recurgând la argumentări,
demonstrații;
6.4. Clasificarea și compararea Elemente noi de limbaj matematic: - construire a unor secvențe simple de
figurilor geometrice dreaptă exterioară cercului, dreaptă raționament deductiv, rezolvare a unor probleme
studiate în funcție de tangentă la cerc, dreaptă secantă la simple de demonstrație;
diverse criterii. cerc, unghi la centru, arc mic de cerc, - investigare a valorii de adevăr a unei afirmații, a
6.5. Reprezentarea în plan a arc mare de cerc, capetele arcelor, arce unei propoziții, inclusiv cu ajutorul exemplelor,
figurilor geometrice complementare, măsura unui arc, al contraexemplelor;
studiate, utilizând unghi înscris în cerc. - aplicare a figurilor geometrice studiate și a
instrumentele de desen, proprietăților acestora în diverse domenii, inclusiv în
instrumentele TIC viața cotidiană.
și aplicarea reprezentărilor • Cercetarea unor cazuri concrete din situaţii reale şi/sau
respective în rezolvarea modelate referitoare la figurile geometrice studiate şi
problemelor. soluţionarea problemei identificate.
6.6. Aplicarea figurilor • Realizarea unor lucrări practice, inclusiv pe teren, privind
geometrice studiate și a aplicarea figurilor geometrice studiate în practică.
proprietăților acestora în • Realizarea unor investigaţii privind utilizarea figurilor
diverse domenii, în situații geometrice studiate în diverse domenii.
reale și/sau modelate. • Realizarea unor proiecte de grup/individuale, inclusiv
6.7. Justificarea unui demers/ proiecte STEM/ STEAM, privind aplicarea figurilor
rezultat obținut sau geometrice studiate în situaţii reale şi/sau modelate.
indicat cu figuri • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea –
geometrice, recurgând la evaluarea figurilor geometrice studiate.
argumentări,
demonstrații. Produse recomandate:
6.8. Construirea unor secvențe  cazul cercetat, cu aplicații practice;
simple de raționament  problema rezolvată;
deductiv.  planul de idei elaborat;
6.9. Investigarea valorii de  desenul;
adevăr a unei afirmații, a  argumentarea orală/în scris;
unei propoziții  demonstrația;
referitoare la figurile  lucrarea practică pe teren „Determinarea
geometrice studiate, figurilor geometrice în curtea școlii”;
inclusiv cu ajutorul  proiectul STEAM „Aplicații ale figurilor geometrice
exemplelor, al în design”;
contraexemplelor.  matricea de asociere completată;
 modele ale figurilor  harta conceptuală elaborată la  testul sumativ rezolvat.
geometrice studiate; capitol/unitate de învățare;
48
7.1. Identificarea în diverse
VII. Triunghiuri asemenea • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
situații și aplicarea
- identificare în diverse situații și aplicare a terminologiei
terminologiei și a notațiilor
• Segmente proporționale și notațiilor aferente asemănării triunghiurilor;
aferente asemănării
• Teorema lui Thales - identificare a triunghiurilor asemenea în
triunghiurilor.
• Triunghiuri asemenea configurații geometrice reale și/sau modelate;
7.2. Identificarea triunghiurilor
• Teorema fundamentală a asemănării - stabilire a relației de asemănare dintre două
asemenea în configurații
• Criterii de asemănare a triunghiurilor triunghiuri utilizând criteriile de asemănare;
geometrice reale și/sau
• Criterii de asemănare a triunghiurilor - aplicare a criteriilor de asemănare a triunghiurilor
modelate.
dreptunghice în rezolvarea problemelor diverse, inclusiv din viața
7.3. Stabilirea relației de
• Aplicații cotidiană;
asemănare dintre
- justificare a unui demers/rezultat obținut sau indicat
două triunghiuri prin
Elemente noi de limbaj matematic: în contextul asemănării triunghiurilor, recurgând la
diverse metode.
raportul a două segmente, segmente argumentări, exemple, contraexemple,
7.4. Aplicarea metodei
proporţionale, teorema lui Thales, demonstrații;
asemănării triunghiurilor la
triunghiuri asemenea, coeficientul de - rezolvare a problemelor simple de demonstrație,
rezolvarea unor probleme
asemănare, teorema fundamentală a de construire a unor secvențe simple de
practice și/sau din diverse
asemănării, criteriile de asemănare a raționament deductiv;
domenii.
două triunghiuri, criteriile de asemănare a - investigare a valorii de adevăr a unei afirmații, a
7.5. Justificarea unui demers/
două triunghiuri dreptunghice. unei propoziții;
rezultat obținut sau indicat
- creare și rezolvare a unor probleme simple în baza
în contextul asemănării
unui model geometric indicat;
triunghiurilor, recurgând la
- elaborare a unor planuri de acțiuni pentru
argumentări, demonstrații.
rezolvarea unor probleme din practică, utilizând
7.6. Construirea unor secvențe metoda triunghiurilor asemenea.
simple de raționament
• Cercetarea unor cazuri concrete din situaţii reale
deductiv.
şi/sau modelate referitoare la triunghiuri asemenea şi
7.7. Elaborarea planului de idei soluţionarea problemei identificate.
privind rezolvarea unor
• Realizarea unor lucrări practice,inclusiv pe teren,
probleme practice, aplicând
privind aplicarea triunghiurilor asemenea în practică.
metoda triunghiurilor
• Realizarea unor investigaţii privind utilizarea
asemenea și rezolvarea
triunghiurilor asemenea în diverse domenii.
problemei în conformitate
• Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
cu planul elaborat.
aplicarea triunghiurilor asemenea în situaţii reale
şi/sau modelate.
49
7.8. Investigarea valorii de • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
adevăr a unei afirmații, – evaluarea triunghiurilor asemenea.
propoziții cu asemănarea
triunghiurilor, inclusiv Produse recomandate:
cu ajutorul exemplelor,  cazul cercetat, cu aplicații practice;
al contraexemplelor, al  problema rezolvată;
demonstrației.  planul de idei;
 desenul;
 modele ale figurilor geometrice;
 argumentarea orală/în scris;
 demonstrația;
 proiectul „Aplicații ale asemănării triunghiurilor în
construcții”;
 lucrarea practică pe teren „Aplicații ale asemănării
triunghiurilor în activitatea practică”;
 matricea de asociere completată;
50

 harta conceptuală elaborată la capitol;


 testul sumativ rezolvat.

8.1. Recunoaşterea și descrierea VIII. Relații metrice în triunghiul Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
-
elementelor unui triunghi dreptunghic identificare a triunghiurilor dreptunghice și a
dreptunghic în configurații elementelor acestuia în configurații geometrice reale

geometrice reale și/sau Proiecții ortogonale pe o dreaptă și/sau modelate;
-
modelate. •
Teorema înălțimii (cu demonstrație) aplicare a relațiilor metrice într-un triunghi dreptunghic
8.2. Aplicarea relațiilor metrice •
Teorema catetei (cu demonstrație) pentru determinarea unor elemente ale acestuia;
-
într-un triunghi dreptunghic •
Teorema lui Pitagora (cu justificare a unui demers/rezultat obținut sau indicat cu
pentru determinarea unor demonstrație). Aplicații relații metrice în triunghiul dreptunghic, recurgând la
elemente ale acestuia. •
Elemente de trigonometrie în triunghiul argumentări, demonstrații;
-
8.3. Identificarea și aplicarea dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta rezolvare a problemelor simple de demonstrație,
în diverse contexte a și cotangenta unui unghi ascuțit de construire a unor secvențe simple de
terminologiei și a notațiilor •
Valorile sinusului, ale cosinusului, ale raționament deductiv;
-
aferente triunghiului tangentei și ale cotangentei pentru calculare și utilizare a valorilor sinusului, ale cosinusului,
dreptunghic și a relațiilor unghiurile de 30o, 45o, 60o ale tangentei și ale cotangentei unghiului de 30o, 45o, 60o
metrice studiate. •
Rezolvarea triunghiului dreptunghic în rezolvarea problemelor;
8.4. Justificarea unui demers/
Elemente noi de limbaj matematic: - inițiere și realizare a unor investigații/explorări
rezultat obținut sau
proiecţia ortogonală a unei figuri utilizând achizițiile matematice referitoare la
indicat cu relații metrice
pe o dreaptă, teorema înălţimii, triunghiurile dreptunghice în diverse domenii.
în triunghiul dreptunghic,
media - extrapolare a relațiilor metrice în triunghiul
recurgând la
geometrică, teorema catetei, teorema lui dreptunghic studiate și a elementelor de trigonometrie
argumentări,
Pitagora, reciproca teoremei lui Pitagora, pentru rezolvarea problemelor din diverse domenii.
demonstrații.
sinusul unui unghi ascuţit, cosinusul unui • Cercetarea unor cazuri concrete din situaţii reale
8.5. Construirea unor secvențe unghi ascuţit, tangenta unui unghi şi/sau modelate referitoare la relaţiile metrice în
simple de raționament
ascuţit, cotangenta unui unghi ascuţit. triunghiurile dreptunghice şi soluţionarea problemei
deductiv în contextul
identificate.
relațiilor metrice în
• Realizarea unor lucrări practice, inclusiv pe teren, privind
triunghiul dreptunghic.
aplicarea relaţiilor metrice în triunghiurile dreptunghice
8.6. Calcularea și utilizarea în în practică.
diverse domenii ale valorilor
• Realizarea unor investigaţii privind utilizarea relaţiilor
sinusului, ale cosinusului, ale
metrice în triunghiurile dreptunghice în diverse
tangentei și ale cotangentei
domenii.
unghiului de 30o, 45o, 60o.
• Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
8.7. Extrapolarea relațiilor
aplicarea relaţiilor metrice în triunghiurile dreptunghice
metrice studiate și
în situaţii reale şi/sau modelate.
a elementelor de
• Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea –
trigonometrie pentru
evaluarea relaţiilor metrice în triunghiurile
rezolvarea problemelor
dreptunghice.
din diverse domenii.
8.8. Inițierea și realizarea unor
Produse recomandate:
investigații/explorări utilizând
 cazul cercetat, cu aplicații practice;
achizițiile matematice
 problema rezolvată;
referitoare la triunghiurile
 planul de idei;
dreptunghice, inclusiv în
 desenul;
domeniul antreprenorial.
 modelele figurilor geometrice;
 argumentarea orală/în scris;
 demonstrația;
 proiectul „Aplicații ale relațiilor metrice în construcții”;
 lucrarea practică pe teren „Construcția
triunghiurilor dreptunghice utilizând relațiile
metrice studiate”;
 matricea de asociere completată;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
51
9.1. Identificarea, clasificarea IX. Patrulatere. Poligoane • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
în funcție de diverse - clasificare a figurilor geometrice studiate;
criterii și reprezentarea • Noțiunea de poligon. Poligoane - reprezentare în plan a figurilor geometrice studiate,
în plan a patrulaterelor, convexe. Elemente utilizând instrumentele de desen, și/sau instrumente
a poligoanelor. • Noțiunea de patrulater. TIC și aplicarea reprezentărilor respective în
9.2. Identificarea și aplicarea Elemente. Patrulatere convexe rezolvarea problemelor;
terminologiei, a notațiilor • Paralelogramul. Elemente, proprietăți, - aplicare a patrulaterelor, a poligoanelor și a
aferente noțiunilor de criterii proprietăților acestora în diverse domenii;
poligon patrulater în • Paralelograme particulare: - analiză și interpretare a rezultatelor obținute prin
diverse contexte. - dreptunghiul, elemente, rezolvarea unor probleme din practică cu referire la
9.3. Aplicarea proprietăților proprietăți, criterii; figurile geometrice studiate și la unitățile de
triunghiurilor și ale - rombul, elemente, proprietăți, criterii; măsură relevante;
patrulaterelor în - pătratul, elemente, proprietăți, - construire a unor secvențe simple de
rezolvarea problemelor, a criterii raționament deductiv, rezolvare a unor probleme
situațiilor- problemă din • Trapezul, elemente, simple de demonstrație;
diverse domenii. clasificare, proprietăți - investigare a valorii de adevăr a unei afirmații, a
52

9.4. Transpunerea unei • Linia mijlocie a trapezului. unei propoziții, inclusiv cu ajutorul exemplelor,
probleme, a unei situații- Proprietatea liniei mijlocii (cu al contraexemplelor;
problemă referitoare la demonstrație) - justificare a unui demers/rezultat matematic obținut
patrulatere și/sau poligoane • Noțiunea de poligon regulat. Elemente. sau indicat cu triunghiuri, patrulatere, poligoane,
în limbajul geometric, Poligoane regulate: triunghiul recurgând la argumentări, demonstrații.
rezolvarea problemei echilateral, pătratul, hexagonul regulat • Cercetarea unor cazuri concrete din situaţii reale şi/sau
obținute și interpretarea modelate referitoare la patrulatere şi poligoane studiate
rezultatului. Elemente noi de limbaj matematic: şi soluţionarea problemei identificate.
9.5. Investigarea valorii de poligon convex, hexagon, criteriile • Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
adevăr a unei afirmații/ paralelogramului, trapez, bazele privind aplicarea patrulaterelor şi a poligoanelor
propoziții cu caracter trapezului, laturi laterale (neparalele) ale studiate în practică.
geometric referitoare la trapezului, trapez isoscel, trapez • Realizarea unor investigaţii privind aplicarea
patrulatere și dreptunghic, înălţimea trapezului, patrulaterelor şi a poligoanelor studiate în diverse
poligoane. diagonala trapezului, linia mijlocie a domenii.
9.6. Construirea unor secvențe trapezului, poligon regulat, hexagon • Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
simple de raționament regulat. aplicarea patrulaterelor şi a poligoanelor studiate în
deductiv în contextul situaţii reale şi/sau modelate.
patrulaterelor studiate.
9.7. Elaborarea planului de Produse recomandate:
rezolvare a problemei  problema rezolvată;
referitoare la patrulaterele  demonstrația;
și poligoanele studiate în  cazul cercetat, cu aplicații practice;
contexte variate și  investigația „Poligoane regulate în tehnică”;
rezolvarea problemei în  schema elaborată;
conformitate cu planul.  algoritmul aplicat;
9.8. Justificarea unui demers/  jocul TANGRAM;
rezultat obținut sau indicat  puzzle geometric;
cu patrulatere, poligoane,  planul de idei;
susținând propriile idei  proiectul „Poligoane și patrulatere în design”;
și viziuni, recurgând la  lucrarea practică pe teren „Aplicații ale patrulaterelor și
argumentări, demonstrații. ale poligoanelor în curtea școlii”;
 matricea de asociere completată;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
53

10.1. Recunoaşterea și aplicarea X. Vectori în plan • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:


terminologiei, a notațiilor - identificare și aplicare a terminologiei, a notațiilor
aferente noțiunilor de • Translația. Proprietăți. Aplicații aferente noțiunii de vector, noțiunii de translație
vector și translație în • Noțiunea de vector. în diverse contexte;
diverse contexte. Clasificarea vectorilor. Modulul - aplicații ale translației în situații reale și/sau modelate;
10.2. Identificarea și aplicarea vectorului - identificare a unor elemente de geometrie vectorială în
translației în situații reale • Operații cu vectori: suma (regula diverse contexte;
și/sau modelate. triunghiului, regula paralelogramului), - efectuare a operațiilor cu vectori;
10.3. Recunoaşterea unor diferența, produsul vectorului cu un - aplicare a vectorilor și a proprietăților lor în diverse
elemente de geometrie număr, descompunerea vectorului după domenii, inclusiv în rezolvarea problemelor
vectorială în diverse doi vectori necoliniari practice.
contexte. • Aplicații (în geometrie, în fizică, în viață) • Cercetarea unor cazuri concrete din situaţii reale şi/sau
10.4. Operarea cu vectori modelate referitoare la vectori şi soluţionarea
în situații reale și/sau problemei identificate.
modelate. • Realizarea unor investigaţii privind utilizarea vectorilor în
diverse domenii.
10.5. Extrapolarea vectorilor și Elemente noi de limbaj matematic: • Realizarea unor proiecte de grup/individuale,
a proprietăților lor pentru translaţia, segment orientat, vector nul, privind aplicarea vectorilor în situaţii reale şi/sau
rezolvarea problemelor din vectori egali, modulul (lungimea) vectorului, modelate.
diverse domenii, inclusiv vectori coliniari, adunarea vectorilor, • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
probleme din fizică și din rezultanta vectorilor, regula triunghiului, – evaluarea vectorilor.
practica cotidiană. regula paralelogramului, scăderea
10.6. Justificarea unui demers/ vectorilor, înmulţirea vectorilor cu un Produse recomandate:
rezultat obținut sau indicat număr real, descompunerea vectorului  cazul cercetat, cu aplicații practice;
cu vectori, recurgând la după doi vectori necoliniari, vectori unitari.  problema rezolvată;
argumentări, demonstrații.  investigația „Vectorii în viața mea”;
 planul de idei elaborat;
 desenul;
 argumentarea orală/în scris;
 proiectul „Vectorii în fizică”.
 proiectul „Translația în design”;
 matricea de asociere completată;
54

 harta conceptuală elaborată la capitol;


 testul sumativ rezolvat.
LA FINELE CLASEI A VIII-a, ELEVUL POATE:
 identifica, scrie utilizând diverse forme, citi, compara și ordona numere reale în diverse situații și contexte;
 efectua operațiile studiate cu numere reale, inclusiv operațiile cu numere reale reprezentate prin litere, în situații modelate
și/sau reale;
 transforma expresii algebrice, utilizând formulele de calcul prescurtat și metodele de descompunere în factori studiate;
 identifica în situații reale și/sau modelate șiruri numerice și dependențe funcționale;
 clasifica șiruri, funcții, ecuații, inecuații, sisteme, figuri geometrice studiate în funcție de diverse criterii date sau selectate;
 extrapola proprietățile șirurilor și ale funcțiilor studiate pentru a rezolva probleme din diverse domenii;
 investiga valoarea de adevăr a unei afirmații, a unei propoziții, inclusiv cu ajutorul exemplelor, al contraexemplelor;
 justifica un demers/rezultat obținut sau indicat, recurgând la argumentări, demonstrații;
 identifica în enunțuri și aplica în diverse contexte terminologiile și notațiile aferente noțiunilor matematice studiate;
 identifica și rezolva în diverse contexte tipurile studiate de ecuații, inecuații și sisteme;
 identifica în diverse contexte și descrie verbal și/sau în scris, utilizând terminologia și notațiile respective, noțiunile geometrice
55

studiate și proprietățile acestora;


 clasifica și compara figurile geometrice studiate în funcție de diverse criterii;
 reprezenta în plan figurile geometrice studiate, utilizând instrumentele de desen, calculatorul, instrumentele TIC și aplica repre-
zentările respective în rezolvarea problemelor;
 calcula măsuri de unghiuri (utilizând raportorul, elementele de trigonometrie, criteriile de asemănare studiate), lungimi de seg-
mente, perimetre ale figurilor, arii ale pătratelor și ale dreptunghiurilor în situații reale și/sau modelate;
 aplica criteriile și proprietățile figurilor geometrice studiate în diverse contexte;
 identifica în diverse contexte și utiliza translația în diverse domenii, inclusiv în rezolvarea problemelor practice;
 identifica în diverse contexte și utiliza vectorii și operațiile cu vectori în diverse domenii, inclusiv în rezolvarea problemelor
practice;
 investiga valoarea de adevăr a unei afirmații, a unei propoziții utilizând exemple, contraexemple;
 justifica un demers/rezultat obținut sau indicat, recurgând la argumentări, demonstrații, susținând propriile idei și opinii.
Clasa a IX-a

Unități de competență Unități de conținut Activități şi produse de învățare recomandate


1.1. Identificarea, clasificarea I. Mulțimea numerelor reale. • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
în funcție de diverse criterii Recapitulare şi completări - identificare a numerelor naturale, întregi, raționale,
și reprezentarea în diferite • Noțiunea de număr real. iraționale, reale, puteri, radicali și a proprietăților
forme a elementelor Reprezentarea numerelor reale pe axă. acestora în diverse contexte;
mulțimilor N, Z, Q, R. Incluziunile - scriere a numerelor reale în diverse forme;
1.2. Identificarea și utilizarea N Z QR - determinare a cărei mulțimi de numere îi aparține
terminologiei aferente • Modulul numărului real. Proprietăți: numărul dat;
noțiunii de număr real în a  0; a  a; - calcul cu numere reale și aplicare în calcule a modulului,
diverse contexte. a algoritmilor și a proprietăților studiate;
1.3. Operarea cu numere reale a 2
 a2  a2 ; - ordonare, comparare și reprezentare a numerelor
pentru efectuarea calculelor ab  a b ; reale pe axă;
în situații reale și/sau a a - efectuare de estimări și rotunjiri în calcule cu numere, cu
 , b  0.
56

modelate. mărimi;
1.4. Aplicarea algoritmilor de b b - aplicare a numerelor reale în diverse situații reale și/sau
calcul cu numere reale în • Compararea numerelor reale. Operații modelate;
rezolvarea problemelor, a aritmetice cu numere reale. Proprietăți - rezolvare a problemelor și a situațiilor-problemă,
operațiilor cu numere reale • Puteri cu exponent întreg. Proprietăți utilizând numere reale și operații cu numere reale;
și a proprietăților acestora în • Radicali de ordinul doi. Proprietăți. - justificare și argumentare a rezultatelor obținute și
diferite situații. Raționalizarea numitorilor de forma a tehnologiilor de calcul utilizate;
1.5. Aplicarea modulului a b, a  b - formare a obișnuinței de a verifica dacă o problemă
numărului real și a este sau nu determinată, investigând valoarea de
proprietăților acestuia în Elemente noi de limbaj matematic: adevăr a rezultatului obținut;
rezolvarea problemelor. raţionalizare. - justificare a unui demers/rezultat obținut sau indicat cu
1.6. Explorarea estimărilor și a numere reale, recurgând la argumentări, demonstrații.
rotunjirilor pentru verificarea • Cercetarea unor cazuri concrete din situaţii reale
corectitudinii unor calcule şi/sau modelate referitoare la numere reale şi
cu numere reale în diverse soluţionarea problemei identificate.
contexte. • Realizarea unor lucrări practice, inclusiv pe teren, privind
aplicarea numerelor reale în practică.
1.7. Justificarea unui demers/ • Realizarea unor investigaţii privind utilizarea
rezultat obținut sau indicat numerelor reale în diverse domenii.
cu numere reale, recurgând • Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
la argumentări, demonstrații. aplicarea numerelor reale în situaţii reale şi/sau modelate.
• Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
– evaluarea numerelor reale.
Produse recomandate:
 exercițiul rezolvat;
 problema rezolvată;
 cazul cercetat, cu aplicații practice;
 schema elaborată;
 sofisme matematice rezolvate;
 algoritmul aplicat;
 contraexemplul prezentat;
 investigația „Puterile în diverse domenii”;
 proiectul „Numerele reale în viața mea”;
57

 matricea de asociere completată;


 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
2.1. Identificarea și aplicarea II. Rapoarte algebrice • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
terminologiei și a notațiilor - determinare a valorilor numerice ale unor expresii
aferente noțiunii de raport • Noțiunea de raport algebric. Domeniul algebrice pentru diferite valori ale variabilelor;
algebric în diverse valorilor admisibile (DVA) - aplicare a algoritmilor de calcul, utilizând proprietățile
contexte. • Amplificarea, simplificarea rapoartelor operațiilor cu rapoarte algebrice;
2.2. Determinarea valorilor algebrice - efectuare de transformări identice ale expresiilor
numerice ale unor expresii • Operații aritmetice cu rapoarte algebrice algebrice în domeniul valorilor admisibile ale acestora;
algebrice pentru diferite • Identitate. Expresii identic egale - identificare și aplicare a terminologiei aferente
valori ale variabilelor. • Transformări identice ale expresiilor noțiunii de raport algebric în diverse contexte;
2.3. Utilizarea de analogii în algebrice - determinare a DVA a expresiilor algebrice și a
efectuarea operațiilor cu • Demonstrația unor identități simple rapoartelor algebrice;
fracții ordinare și rapoarte - aplicare a rapoartelor algebrice în diverse domenii.
algebrice.
2.4. Aplicarea algoritmilor de Elemente noi de limbaj matematic: • Cercetarea unor cazuri concrete din diverse domenii
calcul, utilizând proprietățile raport algebric, numărătorul raportului, referitoare la calculul algebric şi soluţionarea
operațiilor cu rapoarte numitorul raportului, domeniul valorilor problemei identificate.
algebrice în rezolvarea admisibile (DVA), identitate, expresii identic • Realizarea unor investigaţii privind utilizarea
problemelor. egale, transformări identice. calculului algebric în diverse domenii.
2.5. Efectuarea de transformări • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
identice ale expresiilor – evaluarea calculului algebric.
algebrice în domeniul
valorilor admisibile acestora. Produse recomandate:
2.6. Evaluarea şi analiza unei  răspunsul oral;
probleme, a unei situații-  răspunsul scris;
problemă în contextul  exercițiul rezolvat;
corectitudinii, al simplității,  problema rezolvată;
al clarității și al semnificației  schema elaborată;
rezultatelor.  algoritmul aplicat;
2.7. Justificarea unui demers/  matricea de asociere completată;
rezultat obținut sau indicat  harta conceptuală elaborată la capitol;
58

cu calcul algebric, recurgând  testul sumativ rezolvat.


la argumentări, demonstrații.
3.1. Recunoaşterea și aplicarea III. Funcții • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
terminologiei, a notațiilor - construire a unor exemple de dependențe funcționale,
aferente noțiunii de funcție • Noțiunea de funcție. Moduri de definire funcții;
în diverse contexte. a unei funcții - aplicare în contexte diverse, inclusiv în comunicare, a
3.2. Identificarea unor • Graficul funcției. Lectură grafică. terminologiei, a notațiilor aferente noțiunii de funcție;
dependențe funcționale Transformări ale graficelor funcțiilor: - reprezentare în diverse moduri (analitic, sintetic,
în situații reale și/sau translația paralelă cu axele de grafic) a unor corespondențe și/sau funcții;
modelate, inclusiv de tipul coordonate - deducere analitică/prin lectură grafică a proprietăților
funcției de gradul II. • Proprietăți ale funcției unei funcții;
3.3. Transpunerea în limbajul (zerouri, monotonie, semn, - trasare a graficelor funcțiilor;
funcțiilor a diferitor situații extreme) - utilizare a algoritmului de studiu al funcțiilor studiate
din viața cotidiană și din alte în rezolvarea problemelor, a situațiilor-problemă,
domenii. în studierea unor procese fizice, chimice, biologice,
economice, sociale modelate prin funcții;
3.4. Trasarea graficului unei • Funcția de gradul II. Cazuri particulare - transpunere în limbajul funcțiilor a diferitor situații
funcții, inclusiv al unei ale funcției de gradul II. Graficul din viața cotidiană și din alte domenii;
funcții de gradul II, și funcției de gradul II. Proprietățile - investigare a valorii de adevăr a unei afirmații, a
deducerea proprietăților funcției de gradul II: zerouri, unei propoziții, inclusiv cu ajutorul exemplelor,
funcției (zerouri, semn, monotonie, semn, extreme al contraexemplelor.
monotonie, extreme) prin • Funcția f : R  R, f  x  x3 . • Cercetarea unor cazuri concrete din situaţii reale şi/sau
lectura grafică și/sau Graficul modelate referitoare la funcţiile studiate şi
analitică. și proprietățile ei (zerou, monotonie, soluţionarea problemei identificate.
3.5. Aplicarea proprietăților semn) • Realizarea unor lucrări practice, inclusiv pe teren,
funcției de gradul II în privind aplicarea funcţiilor studiate în practică.
rezolvarea ecuațiilor, a Elemente noi de limbaj matematic: • Realizarea unor investigaţii privind aplicarea
inecuațiilor, a problemelor, funcţia de gradul II, graficul funcţiei de funcţiilor studiate în diverse domenii.
a situațiilor-problemă, gradul II, parabola, ramurile parabolei, • Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
în studiul unor procese vârful parabolei, axa de simetrie a aplicarea funcţiilor studiate în situaţii reale şi/sau
fizice, chimice, biologice, parabolei, translaţia paralelă a graficului modelate.
economice, sociale, în raport cu axele de coordonate, puncte • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea
59

modelate prin funcții. de extrem, extremele funcţiei. – evaluarea funcţiilor studiate.


3.6. Justificarea unui demers/
rezultat obținut sau Produse recomandate:
indicat cu referire la  răspunsul oral;
funcții, recurgând la  răspunsul scris;
argumentări,  exercițiul rezolvat;
demonstrații.  problema rezolvată;
 cazul cercetat, cu aplicații practice;
 investigația „Elemente ale graficelor funcțiilor studiate
în construcțiile din localitate”;
 graficele trasate;
 algoritmul aplicat;
 proiectul „Funcțiile în tehnică”;
 proiectul „Funcțiile în arte”;
 matricea de asociere completată;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
4.1. Identificarea și aplicarea IV. Ecuații, inecuații, sisteme • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
terminologiei, a notațiilor - identificare și aplicare a terminologiei, a notațiilor
aferente noțiunilor de • Noțiunea de ecuație. aferente noțiunilor de ecuație, inecuație, sistem de
ecuație, inecuație, sistem Transformări echivalente ecuații, sistem de inecuații;
de
ecuații, sistem de • Ecuații de forma ax  b  a, b  - determinare a soluțiilor ecuațiilor, ale inecuațiilor, ale
inecuații, 0, R
în diverse contexte. rezultat obținut sau indicat cu referire • Ecuații de gradul II cu o necunoscută. Relații între soluții și
4.2. Rezolvarea ecuațiilor, a la ecuații, inecuații, sisteme, coeficienți
inecuațiilor și/sau a recurgând la argumentări, • Ecuații raționale cu o necunoscută
sistemelor de tipurile demonstrații. • Sisteme de două ecuații de gradul I cu două necunoscute
studiate • Metode de rezolvare a sistemelor de două ecuații de
4.3. Transpunerea unei gradul I cu două
probleme, a unei situații- necunoscute (metoda reducerii, metoda substituției, metoda
problemă în limbajul grafică)
ecuațiilor și/sau al • Rezolvarea problemelor cu text cu ajutorul ecuațiilor
sistemelor de ecuații, și/sau al sistemelor de ecuații
rezolvarea problemei • Inecuații de gradul I cu o necunoscută
obținute și interpretarea • Inecuații de gradul II cu o necunoscută
rezultatului. • Metoda intervalelor
4.4. Selectarea și aplicarea • Sisteme de inecuații de gradul I cu o necunoscută
metodei adecvate de • Inecuații raționale cu o necunoscută
rezolvare a ecuațiilor, a
inecuațiilor și a sistemelor de Elemente noi de limbaj matematic: ecuaţii raţionale cu o
ecuații/inecuații. necunoscută, inecuaţii raţionale cu o necunoscută, metoda
4.5. Aplicarea ecuațiilor și a intervalelor.
sistemelor de ecuații la
rezolvarea problemelor.
4.6. Crearea şi rezolvarea unor
probleme simple în baza
unui model dat: ecuație,
inecuație, sistem.
4.7. Justificarea unui demers/
sistemelor de tipurile - transpunere a unei probleme, a - justificare a unui demers/rezultat obținut sau indicat
studiate; unei situații-problemă în limbajul cu inegalități, ecuații, inecuații, recurgând la
- efectuare a ecuațiilor, al inecuațiilor și/sau al argumentări, exemple, contraexemple.
transformărilor sistemelor, rezolvarea problemei • Cercetarea unor cazuri concrete din situaţii reale
echivalente pentru a obținute și interpretarea şi/sau modelate referitoare la ecuaţiile, inecuaţiile,
obține ecuații, inecuații, rezultatului; sistemele studiate şi soluţionarea problemei
sisteme echivalente cu - determinare a soluțiilor identificate.
cele date; ecuațiilor raționale cu o • Realizarea unor investigaţii privind aplicarea ecuaţiilor,
- determinare a soluțiilor necunoscută; a inecuaţiilor, a sistemelor studiate în diverse domenii.
sistemelor de două - aplicare a metodei intervalelor la • Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
ecuații de gradul I cu rezolvarea inecuațiilor raționale aplicarea ecuaţiilor, a inecuaţiilor, a sistemelor studiate
două necunoscute prin cu o necunoscută; în situaţii reale şi/sau modelate.
diverse metode: - creare și rezolvare a unor • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea –
metoda reducerii, probleme simple în baza unui evaluarea ecuaţiilor, a inecuaţiilor, a sistemelor
metoda substituției, model dat: ecuație, inecuație, studiate.
metoda grafică; sistem.
60
Produse recomandate:
 exercițiul rezolvat;
 problema rezolvată;
 cazul cercetat, cu aplicații practice;
 schema elaborată;
 planul de idei;
 sofisme matematice rezolvate;
 grafice trasate;
 algoritmul aplicat;
 proiectul „Ecuații, inecuații, sisteme în fizică, chimie”;
 matricea de asociere completată;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
5.1. Identificarea și aplicarea V. Elemente de statistică matematică • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
în diverse contexte a şi de teoria probabilităților. - evidențiere și clasificare a diferitor tipuri de evenimente;
terminologiei și a notațiilor Elemente de calcul financiar - aplicare în diverse situații, inclusiv în comunicare, a
61

aferente noțiunilor studiate terminologiei și a notațiilor aferente noțiunilor studiate;


din statistică matematică, • Colectarea, organizarea și reprezentarea - sortare, clasificare, reprezentare grafică a datelor,
teoria probabilităților și grafică a datelor în tabele de date a obiectelor, a evenimentelor pe baza unor criterii;
calcul financiar. statistice, diagrame, grafice statistice - selectare din mulțimea datelor culese a informațiilor
5.2. Sortarea, clasificarea • Interpretarea datelor relevante pentru rezolvarea problemei în situații
datelor, a obiectelor, a • Noțiunea de eveniment reale și/sau modelate;
evenimentelor pe baza • Clasificarea evenimentelor - determinare a probabilității producerii unui eveniment,
unor criterii și identificarea • Determinarea probabilității producerii folosind raportul: nr. cazuri favorabile/nr. cazuri
criteriilor în funcție de unui eveniment, folosind raportul: posibile;
care se alege o mulțime de nr. cazuri favorabile/nr. cazuri posibile - organizare și reprezentare, utilizând, inclusiv,
obiecte, date, fenomene, • Elemente de calcul financiar: procente, instrumentele TIC, a datelor din diverse domenii;
evenimente. dobânzi, TVA, preț, credit, buget, buget - interpretare a datelor în diverse contexte;
5.3. Selectarea din mulțimea familial, buget personal - aplicare a elementelor de calcul financiar în situații reale
datelor culese a informațiilor și/sau modelate;
relevante pentru rezolvarea - explorare și caracterizare a unor situații cu caracter
problemei în situații reale local și/sau global utilizând elementele statisticii
și/sau modelate. matematice, probabilistice, elementele de calcul
financiar studiate.
5.4. Identificarea în situații Elemente noi de limbaj matematic: • Cercetarea unor cazuri concrete din situaţii reale şi/sau
reale și/sau modelate tabelul de date statistice, diagrame prin modelate referitoare la elementele statisticii
a evenimentelor. cercuri, diagrame prin pătrate, diagrame matematice, probabilistice, elementele de calcul
5.5. Determinarea probabilității structurale, eveniment aleator, financiar studiate şi soluţionarea problemei identificate.
producerii unui eveniment, evenimente elementare, evenimente egal • Realizarea unor investigaţii privind aplicarea elementelor
folosind raportul: nr. cazuri posibile, definiţia clasică a probabilităţii, statisticii matematice, probabilistice, elementelor de
favorabile/nr. cazuri probabilitatea evenimentului aleatoriu, calcul financiar studiate în diverse domenii.
posibile. elemente de calcul financiar, dobânzi, • Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
5.6. Clasificarea evenimentelor în TVA, preţ, credit, buget, buget familial, aplicarea elementelor statisticii matematice,
funcție de șansa producerii buget personal. probabilistice, elementelor de calcul financiar studiate în
lor (eveniment sigur, situaţii reale şi/ sau modelate.
probabil, posibil, imposibil) și • Aplicarea jocurilor didactice în predarea – învăţarea –
estimarea șansei producerii evaluarea elementelor statisticii matematice,
unui eveniment. probabilistice, elementelor de calcul financiar studiate.
5.7. Aplicarea elementelor de
calcul financiar în situații Produse recomandate:
62

reale și/sau modelate.  cazul cercetat, cu aplicații practice;


5.8. Organizarea, reprezentarea  exercițiul rezolvat;
și interpretarea  problema rezolvată;
datelor din diverse  algoritmul aplicat;
domenii, utilizând  investigația „Evenimentele în viața mea”;
elemente ale  proiectul „Bugetul familiei și bugetul personal”.
statisticii matematice și/sau  proiectul „Statistica în profesiile părinților”;
probabilistice, instrumente  diagrama statistică elaborată;
TIC.  proiectul „Statistica în economie”;
5.9. Explorarea și caracterizarea  proiectul „Finanțele în viața mea”;
unor situații cu caracter
 grafice statistice elaborate;
local și/sau global utilizând
 sondaje statistice realizate;
elementele statisticii
 argumentarea orală/în scris;
matematice, probabilistice,
 matricea de asociere completată;
elementele de calcul
 harta conceptuală elaborată la capitol;
financiar studiate.
 testul sumativ rezolvat.
5.10. Justificarea unui demers/
rezultat obținut sau indicat
cu elementele statisticii
matematice, probabilistice,
elementele de calcul
financiar studiate, susținând
propriile idei și viziuni,
recurgând la argumentări,
demonstrații.
6.1. Identificarea și aplicarea VI. Cercul. Discul. Recapitulare • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
terminologiei, a notațiilor şi completări - identificare, descriere verbală și în scris a figurilor
aferente noțiunilor de cerc și geometrice studiate;
disc în diverse contexte. • Cercul. Discul. Elemente - clasificare și comparare a figurilor geometrice studiate;
6.2. Recunoaşterea în situații • Poziția relativă a unei drepte față de - reprezentare în plan a figurilor geometrice studiate,
reale și/sau modelate a un cerc/disc utilizând instrumentele de desen și/sau instrumente
cercurilor, a discurilor și a • Unghi la centru. Unghi înscris în cerc. Arc TIC și aplicarea reprezentărilor respective în
elementelor lor. de cerc rezolvarea problemelor;
63

6.3. Construirea în plan, • Tangenta la cerc. Proprietăți - aplicare a proprietăților cercurilor și ale discurilor în
utilizând instrumentele de • Proprietatea coardelor egal depărtate diverse domenii;
desen, instrumentele TIC, de centrul cercului - analiză și interpretare a rezultatelor obținute prin
a cercurilor, a discurilor și • Proprietatea arcelor cuprinse rezolvarea unor probleme din practică cu referire
a elementelor acestora. între coarde paralele la cercuri și discuri;
6.4. Aplicarea cercului, a - construire a unor secvențe simple de raționament
discului, a proprietăților și Elemente noi de limbaj matematic: deductiv, rezolvare a unor probleme simple de
a elementelor acestora în tangenta la cerc. demonstrație;
rezolvarea problemelor din - justificare a unui demers/rezultat obținut sau indicat cu
diverse domenii. cercuri și discuri recurgând la argumentări,
6.5. Transpunerea unei demonstrații;
probleme, a unei situații- - investigare a valorii de adevăr a unei afirmații, a unei
problemă referitoare la propoziții cu ajutorul demonstrațiilor, al exemplelor,
cerc, disc în limbajul al contraexemplelor.
geometric, rezolvarea • Cercetarea unor cazuri concrete din situaţii reale şi/sau
problemei obținute și modelate referitoare la cerc şi disc şi soluţionarea
interpretarea problemei identificate.
rezultatului.
6.6. Investigarea valorii de • Realizarea unor lucrări practice, inclusiv pe teren,
adevăr a unei afirmații, a privind aplicarea cercurilor şi a discurilor în practică.
unei propoziții cu caracter • Realizarea unor investigaţii privind aplicarea cercurilor
geometric, referitoare la şi a discurilor în diverse domenii.
cerc, disc. • Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
6.7. Construirea unor secvențe aplicarea cercurilor şi a discurilor în situaţii reale
simple de raționament şi/sau modelate.
deductiv, în contextul
cercului, al discului. Produse recomandate:
6.8. Justificarea unui demers/  problema rezolvată;
rezultat obținut sau indicat  cazul cercetat, cu aplicații practice;
cu cercuri și discuri,  investigația „Cercul și discul în viața mea”;
recurgând la argumentări,  schema elaborată;
demonstrații.  planul de idei elaborat;
 algoritmul aplicat;
 proiectul „Cercul și discul în arhitectură”.
64

 matricea de asociere completată;


 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
7.1. Identificarea și aplicarea VII. Arii • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
în diverse contexte a - reprezentare în plan a figurilor geometrice studiate,
terminologiei aferente • Noțiunea de arie utilizând instrumentele de desen și/sau instrumente
noțiunii de arie și de calcul al • Aria pătratului, dreptunghiului TIC și aplicare a reprezentărilor respective în
ariilor figurilor. • Aria paralelogramului rezolvarea problemelor de calcul de arii;
7.2. Recunoaşterea în diverse • Aria rombului - calculare a ariilor figurilor geometrice studiate în diverse
contexte și utilizarea • Aria triunghiului (A = 0,5 ah; formula lui contexte;
formulelor de calcul al Heron) - analiză și interpretare a rezultatelor obținute prin
ariilor triunghiului, ale • Aria trapezului rezolvarea unor probleme practice cu referire la
patrulaterelor, ale discului în • Aria triunghiului echilateral figurile geometrice studiate și la unitățile de măsură
rezolvarea problemelor. • Aria hexagonului regulat relevante ariilor;
• Lungimea cercului. Aria discului - justificare a unui demers/rezultat obținut sau indicat cu
arii ale figurilor geometrice recurgând la argumentări,
demonstrații;
7.3. Utilizarea formulelor de Elemente noi de limbaj matematic: - construire a unor secvențe simple de
calcul al ariilor figurilor aria unei figuri, formula lui Heron, aria raționament deductiv, rezolvare a unor probleme
geometrice studiate în triunghiului, aria paralelogramului, simple de demonstrație;
rezolvarea problemelor, aria - investigare a valorii de adevăr a unei afirmații, a
a situațiilor-problemă din rombului, aria trapezului, aria unei propoziții, inclusiv cu ajutorul exemplelor,
diferite domenii (fizică, triunghiului regulat, aria hexagonului al contraexemplelor.
tehnică, construcții). regulat. • Cercetarea unor cazuri concrete din situaţii reale şi/sau
7.4. Calcularea ariilor în situații modelate referitoare la ariile figurilor studiate şi
reale și/sau modelate. soluţionarea problemei identificate.
7.5. Elaborarea planului de • Realizarea unor lucrări practice, inclusiv pe teren, privind
rezolvare a problemei aplicarea ariilor în practică.
referitoare la calculul • Realizarea unor investigaţii privind aplicarea ariilor în
ariilor în contexte variate diverse domenii.
și rezolvarea problemei • Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
în conformitate cu planul. aplicarea ariilor în situaţii reale şi/sau modelate.
7.6. Investigarea valorii de
65

adevăr a unei afirmații, a Produse recomandate:


unei propoziții referitoare  problema rezolvată;
la arii.  demonstrația;
7.7. Justificarea unui demers/  cazul cercetat, cu aplicații practice;
rezultat obținut sau  investigația „Ariile în sala de clasă”;
indicat cu arii ale figurilor  schema elaborată;
geometrice studiate,  planul de idei;
recurgând la  algoritmul aplicat;
argumentări,
 proiectul „Ariile în viața mea”;
demonstrații.
 proiectul „Ariile în arte”;
 lucrarea practică pe teren „Calcularea ariilor în
curtea școlii”;
 matricea de asociere completată;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
8.1. Identificarea în diverse VIII. Poliedre a piramidei regulate, volumul piramidei regulate, trunchi de
enunțuri și clasificarea în piramidă.
funcție de diverse criterii • Prisma și elementele ei (vârf, muchie,
a poliedrelor studiate. bază, față laterală, înălțime, diagonală).
8.2. Recunoaşterea și aplicarea Clasificarea prismelor (prismă dreaptă,
în diverse contexte a prismă oblică, prismă regulată,
terminologiei aferente paralelipiped, paralelipiped dreptunghic,
poliedrelor studiate. paralelipiped drept, cub). Desfășurata
8.3. Calcularea ariilor, a suprafeței unei prismei drepte
volumelor poliedrelor, • Aria suprafețelor și volumul
utilizând formulele prismei drepte
corespunzătoare și/sau • Piramida și elementele ei (vârf,
desfășurările acestora. muchie, bază, față laterală, înălțime,
8.4. Aplicarea poliedrelor pentru apotemă). Clasificarea piramidelor
a identifica și a explica (piramidă dreaptă, piramidă oblică,
procese, fenomene din piramidă regulată, tetraedru, tetraedru
diverse domenii. regulat). Desfășurata suprafeței unei
8.5. Transpunerea unei situații piramide
reale și/sau modelate • Aria suprafețelor și volumul
referitoare la poliedre piramidei regulate (triunghiulare,
în limbajul geometric, patrulatere, hexagonale)
rezolvarea problemei • Trunchiul de piramidă.
obținute și interpretarea Elemente. Clasificare
rezultatului.
8.6. Elaborarea planului de Elemente noi de limbaj matematic:
rezolvare a problemei prismă, prismă dreaptă, prismă
cu poliedre și oblică, prismă regulată,
rezolvarea paralelipiped,
problemei în conformitate paralelipiped drept, aria laterală a unei
cu planul elaborat. prisme, aria totală a unei prisme drepte,
8.7. Investigarea valorii de volumul prismei drepte, apotemă,
adevăr a unei afirmații, a piramidă dreaptă, piramidă oblică,
unei propoziții referitoare piramidă regulată, tetraedru, tetraedru
la poliedre. regulat, aria laterală a piramidei regulate,
aria totală
• Rezolvarea exerciţiilor şi și aplicare a reprezentărilor demers/rezultat obținut sau indicat cu figuri
problemelor de: respective în rezolvarea geometrice recurgând la argumentări, demonstrații;
- identificare, problemelor de calcul de arii - investigare a valorii de adevăr a unei afirmații, a
descriere verbală și/sau volume; unei propoziții, inclusiv cu ajutorul exemplelor,
și în scris, utilizând - calcul al ariilor suprafețelor al contraexemplelor, al demonstrațiilor.
notațiile și/sau al volumelor poliedrelor • Cercetarea unor cazuri concrete din situaţii reale şi/sau
respective, a studiate în situații reale și/sau modelate referitoare la poliedre şi soluţionarea
poliedrelor modelate din diferite domenii; problemei identificate.
studiate și/sau a - analiză și interpretare a • Realizarea unor investigaţii privind aplicarea poliedrelor
elementelor rezultatelor obținute prin în diverse domenii.
acestora; rezolvarea unor probleme • Realizarea unor proiecte de grup/individuale, privind
- reprezentare în plan a practice cu referire la aplicarea poliedrelor în situaţii reale şi/sau
corpurilor geometrice poliedrele studiate și la modelate.
studiate, utilizând unitățile de măsură relevante • Realizarea unor lucrări practice, inclusiv pe teren, şi de
instrumentele de desen ariilor, volumelor; laborator privind calculul ariilor şi al volumelor
și/sau instrumente TIC - justificare a unui poliedrelor.
66
8.8. Justificarea unui demers/ Produse recomandate:
rezultat obținut sau indicat  problema rezolvată;
cu poliedre, recurgând la  cazul cercetat cu aplicații practice;
argumentări, demonstrații.  investigația „Poliedrele în casa mea”;
 planul de idei elaborat;
 schema elaborată;
 proiectul „Poliedrele în construcțiile din localitate”;
 lucrarea de laborator „Calcularea volumelor
obiectelor, având forma unui poliedru”;
 matricea de asociere completată;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
 testul sumativ rezolvat.
9.1. Identificarea în diverse IX. Corpuri de rotație • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de:
enunțuri și clasificarea - identificare, descriere verbală și în scris, utilizând
în baza diverselor criterii • Noțiune de cilindru. Cilindrul circular notațiile respective, a corpurilor de rotație studiate
a corpurilor de rotație drept și elementele lui (rază, diametru, și/sau a elementelor acestora;
67

studiate. bază, suprafață laterală, generatoare, - reprezentare în plan a corpurilor geometrice studiate,
9.2. Recunoaşterea și aplicarea înălțime, axă de simetrie, secțiune utilizând instrumentele de desen și/sau instrumente
în diverse contexte a axială). TIC și aplicarea reprezentărilor respective în
terminologiei aferente Desfășurata suprafeței unui cilindru rezolvarea problemelor de calcul al ariilor și/sau al
corpurilor de rotație circular drept volumelor;
studiate. • Aria suprafețelor și volumul cilindrului - calcul al ariilor suprafețelor și/sau al volumelor corpurilor
9.3. Calcularea ariilor, a circular drept de rotație studiate în situații reale și/sau modelate din
suprafețelor, a volumelor • Noțiunea de con. Conul circular drept diferite domenii;
corpurilor de rotație, și elementele lui (vârf, bază, - analiză și interpretare a rezultatelor obținute prin
utilizând formulele suprafață laterală, înălțime, rezolvarea unor probleme practice cu referire la
corespunzătoare și/sau generatoare, axă de simetrie, corpurile de rotație studiate și la unitățile de măsură
desfășurările acestora. secțiune axială). Desfășurata relevante ariilor, volumelor;
9.4. Aplicarea corpurilor de suprafeței conului circular drept - justificare a unui demers/rezultat obținut sau indicat
rotație pentru a identifica și • Aria suprafețelor și volumul conului cu corpuri de rotație recurgând la argumentări,
a explica procese, fenomene circular drept demonstrații;
din diverse domenii. • Trunchiul de con circular - investigare a valorii de adevăr a unei afirmații, a
drept. Elemente unei propoziții, inclusiv cu ajutorul exemplelor,
al
contraexemplelor, al demonstrațiilor.
9.5. Transpunerea unei situații • Sfera și corpul sferic. Elemente (centru, • Cercetarea unor cazuri concrete din situaţii reale şi/sau
reale și/sau modelate rază, diametru). Aria suprafeței sferice. modelate referitoare la corpurile de rotaţie şi soluţionarea
referitoare la corpurile de Volumul corpului sferic problemei identificate.
rotație în limbajul geometric, • Realizarea unor investigaţii privind aplicarea corpurilor
rezolvarea problemei Elemente noi de limbaj matematic: de rotaţie în diverse domenii.
obținute și interpretarea cilindru circular drept, con circular drept, • Realizarea unor proiecte de grup/individuale,
rezultatului. trunchiul de con circular drept, suprafaţă privind aplicarea corpurilor de rotaţie în situaţii
9.6. Elaborarea planului de laterală, suprafaţă totală, axă de simetrie, reale şi/sau modelate.
rezolvare a problemei secţiune axială, corp sferic, desfăşurata • Realizarea unor lucrări practice, inclusiv pe teren, şi de
cu corpurile de rotație și cilindrului circular drept, desfăşurata laborator privind calculul ariilor şi al volumelor corpurilor
rezolvarea problemei în conului circular drept. de rotaţie.
conformitate cu planul
elaborat. Produse recomandate:
9.7. Investigarea valorii de  problema rezolvată;
adevăr a unei afirmații, a  cazul cercetat, cu aplicații practice;
unei propoziții referitoare  investigația „Corpurile de rotație în casa mea”;
68

la corpurile de rotație,  algoritmul aplicat;


inclusiv cu ajutorul  schema elaborată;
exemplelor,  planul de idei;
al contraexemplelor, al  proiectul „Corpurile de rotație în construcțiile din
demonstrațiilor. localitate”.
9.8. Justificarea unui demers/  proiectul „Corpurile de rotație în arte”;
rezultat obținut sau indicat