Sunteți pe pagina 1din 3

1-19196088-12-10-10122019-1

Dosar nr. 10-2257/19

ÎNCHEIERE

09 ianuarie 2020 mun.Chisinău


l

judecătoria Chişinăuţsediul Ciocana)


Instanţa de judecată în componenţa:
Preşedinte de şedinţă,
j i j 7

Judecător desemnat cu atribuţiile


Judecătorului de instrucţie Corcea Nicolae
Grefier Marinescu Sofia
cu participarea:
Avocaţi j
Bodnariuc Alexandru si Cretu Ion
j j

Procuror Lupaşco Artur


examinând în şedinţă de judecată închisă plângerea depusă de către Platon
Veaceslav, înaintată în temeiul art.313 CPP, împotriva ordonanţei procurorului în
procuratura mun.Chişinău, oficiul Principal, Lupaşco Artur din data de 20 noiembrie
2019, privind refuzul în deschiderea procedurii de revizuire a procesului penal pe cauza
penală nr.2016970681,

Constată:

Platon Veaceslav, a înaintat în temeiul art.313 CPP, o plângere împotriva ordonanţei


procurorului în procuratura mun.Chişinău, oficiul Principal, Lupaşco Artur din data de
20 noiembrie 2019, privind refuzul în deschiderea procedurii de revizuire a procesului
penal pe cauza penală nr.2016970681.
în motivarea plângerii a indicat că, întru dovedirea nevinovăţiei lui Platon Veaceslav,
au fost arătate mijloacele de probă, de care nu a avut cunoştinţă instanţa la emiterea
hotărîrii de condamnare. A mai indicat că, procurorul la examinarea cererii de revizuire
nu s-a expus asupra la nici-un motiv indicat în cererea de revizuire, neexpunându-se
asupra mijloacelor de probă arătate în cerere, de care nu a avut cunoştinţă instanţa la
emiterea sentinţei de condamnare a lui Platon Veaceslav.
*

A comunicat că, concluzia procurorului precum că, unele argumente invocate de


către Platon Veaceslav au făcut obiectul examinării în faza de urmărire penală şi/sau cea
judiciară, este ilegală şi neîntemeiată, deoarece procurorul nu putea să cunoască care
anume argumente au făcut obiectul examinării în faza de urmărire penală şi/sau cea
judiciară, deoarece nu au fost studiate materialele dosarului.
în şedinţa de judecată, avocatul Bodnariuc Alexandru şi Creţu Ion au susţinut
plângerea înaintată şi au solicitat admiterea acesteia.
în şedinţa de judecată Platon Veaceslav nu a fost prezent, dar a solicitat examinarea
plângerii în lipsa sa, cu participarea avocaţilor.
în şedinţa de judecată, procurorul a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată.
Audiind participanţii la proces, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată
retine următoarele:
Conform art. 313 alin. alin. (1) şi (2) CPP, (1) plângerile împotriva acţiunilor şi actelor
ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitate specială
de investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instrucţie de către bănuit, învinuit,
apărător, partea vătămată, de alţi participanţi la proces sau de către alte persoane
drepturile şi interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în
care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plângerii sale de către procuror
sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege. (2)
Persoanele indicate în alin.ţl] sânt în drept de a ataca judecătorului de instrucţie: 1)
refuzul organului de urmărire penală: a) de a primi plângerea sau denunţul privind
pregătirea sau săvârşirea infracţiunii; b] de a satisface demersurile în cazurile prevăzute
de lege; c] de a începe urmărirea penală; 2) ordonanţele privind încetarea urmăririi
penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmărire penală; 3] alte
acţiuni care afectează drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanei.
Conform art.458 alin.l şi alin.3 pct.2 CPP, hotărîrile judecătoreşti irevocabile pot fi
supuse revizuirii atît cu privire la latura penală, cît şi cu privire la latura civilă. Revizuirea
poate fi cerută în cazurile în care: s-au stabilit alte circumstanţe de care instanţa nu a avut
cunoştinţă la emiterea hotărîrii şi care, independent sau împreună cu circumstanţele
stabilite anterior, dovedesc că cel condamnat este nevinovat ori a săvîrşit o infracţiune
mai puţin gravă sau mai gravă decît cea pentru care a fost condamnat sau dovedesc că
cel achitat sau persoana cu privire la care s-a dispus încetarea procesului penal este
vinovat/vinovată;
Conform art.460 alin.l, 7 CPP, procedura de revizuire se deschide în baza cererii
adresate procurorului de nivelul instanţei care a judecat cauza în fond. în cazul
temeiurilor prevăzute la art.458 alin.(3) pct.3) şi 4], procedura de revizuire se deschide
în baza cererii adresate instanţei de judecată care a judecat cauza în primă instanţă. Dacă
lipsesc temeiurile prevăzute la art.458, procurorul emite o ordonanţă de refuz în
deschiderea procedurii de revizuire, ordonanţă care este susceptibilă de a fi atacată în
modul prevăzut la art.313.
In şedinţa de judecată s-a stabilit că, la data de 12 septembrie 2019, Platon Veaceslav
a depus o cerere privind deschiderea procedurii de revizuire a sentinţei irevocabile a
judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani din data de 20 aprilie 2017, pronunţată în privinţa
lui Platon Veaceslav.
Prin ordonanţa din data de 20 noiembrie 2019, emisă de procurorul în procuratura
mun.Chişinău, oficiul Principal, Lupaşco Artur, a fost refuzată în deschiderea procedurii
de revizuire a procesului penal pe cauza penală nr.2016970681.
Nefiind de acord cu ordonanţa din data de 20 noiembrie 2019, Platon Veaceslav a
contestat-o la judecătorul de instrucţie.
De drept, examinarea cererii de revizuire de către procuror, are loc în condiţiile
art.460 CPP.
Astfel, analizând fiecare element în parte conţinut în cererea depusă de către Platon
Veaceslav la data de 12 septembrie 2019, ce a fost adresată procurorului, raportată la
prevederile legale, instanţa de judecată reţine că, în urma controlului efectuat,
procurorul a dispus respingerea cererii, fără însă a se da răspuns la fiecare argument,
cerinţă şi întrebare a petiţionarului, asta în situaţia în care procurorul trebuie să se
pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în cerere, astfel ca nepronunţarea asupra
tuturor motivelor din cerere să afecteze prin sine dreptul persoanei la acces la justiţie,
drept garantat de art. 6 din Convenţia Europeană, art.20 din Constituţie.
Instanţa de judecată reţine şi faptul că, procurorul în motivarea ordonanţei
contestate a făcut numai trimitere la normele care reglementează procedura de rivizuire
şi fără a analiza fiecare argument în parte invocat de către petiţionar a concluzionat că,
cererea de revizuire întruneşte3 condiţiile
3 unei cereri de recurs în anulare adresată Curţii
j

Supreme de Justiţie, asta în situaţia în care din cererea de pusă de către Platon Veaceslav
rezultă fără echivoc că, acesta a depus o cerere de revizuire în ordinea art.458 CPP.
Mai mult ca atât, faptul că cererea de revizuire depusă de către Platon Veaceslav a fost
examinată formal fără a intra în esenţa argumentelor invocate de către acesta, se mai
dovedeşte prin faptul că, procurorul nici nu a făcut cunoştinţă cu materialele cauzei
penale, or, după cum rezultă din materialele cauzei la data de 14 noiembrie 2019,
procurorul a solicitat de la judecătoria Chişinău, sediul Buiucani de ai oferi posibilitatea
să facă cunoştinţă cu materialele cauzei penale nr.1-561/17, pentru perioada 15-20
noiembrie 2019, iar prin răspunsul judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani din data de 18
noiembrie 2019, rezultă că instanţa este în imposibilitate de a organiza posibilitatea
procurorului de a face cunoştinţă cu materialele dosarului, deoarece cauza a fost remisă
la Curtea Supremă de Justiţie şi până la moment nu a parvenit, ceea ce denotă că,
procurorul a examinat cererea de revizuire din data de 12 septembrie 2019, fără a face
studia materialele cauzei penale, deşi au fost înterprinse acţiuni în acest sens.
Drept concluzie, instanţa de judecată va admite plângerea şi, respectiv, va dispune
obligarea procurorului să lichideze încălcările depistate ale drepturilor şi libertăţilor
omului conturate în toate amănuntele în conţinutul încheierii, inclusiv şi consecinţele
acestora, prin pronunţarea asupra tuturor motivelor invocate în plângere, după care, să
se adopte o hotărâre în condiţiile legii.
în conformitate cu art.313 CPP, instanţa de judecată,

DISPUNE:

Se admite plângerea depusă de către Platon Veaceslav, înaintată în temeiul art.313


CPP, împotriva ordonanţei procurorului în procuratura mun.Chişinău, oficiul Principal,
Lupaşco Artur din data de 20 noiembrie 2019, privind refuzul în deschiderea procedurii
de revizuire a procesului penal pe cauza penală nr.2016970681.
Se declară nulitatea ordonanţei procurorului în procuratura mun.Chişinău, oficiul
Principal, Lupaşco Artur din data de 20 noiembrie 2019, privind refuzul în deschiderea
procedurii de revizuire a procesului penal pe cauza penală nr.2016970681.
Se obligă procurorul să lichideze încălcările depistate ale drepturilor şi libertăţilor
omului conturate în toate amănuntele în conţinutul încheierii, inclusiv şi consecinţele
acestora, după care, să se adopte o hotărâre în condiţiile legii.
încheierea este irevocabilă.

Preşedinte de şedinţă,
Judecător

S-ar putea să vă placă și