Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluarea națională 2020

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV VIITORUL PITEȘTI


STRADA NICOLAE DOBRIN NR.20
TEL:0248/216749

Nr. înregistrare unitate: ................................ / 03 iunie 2020 *

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul ............................................................................................................................................,
în calitate de părinte / tutore / reprezentant legal instituit al minorului
……………………………………………………………………………………………………………….absolv
ent al unității de
învățământ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV VIITORUL , din localitatea PITEȘTI, județul Argeș, vă
rog să aprobați înscrierea acestuia la Evaluarea națională a elevilor clasei a VIII-a, în anul școlar
2019-2020.
Declar că am luat la cunoștință Calendarul de desfășurare a Evaluării naționale a elevilor clasei a
VIII-a, în anul școlar 2019-2020, conform OMEN C nr. 4115/10.04.2020, precum și prevederile privind
organizarea și desfășurarea Evaluării naționale a elevilor clasei a VIII-a.
Subsemnatul ______________________________________ , în calitate de candidat la Evaluarea
Națională 2020, declar că am luat la cunoștință prevederile privind metodologia de desfășurare și
organizare a Evaluării Naționale 2020.
Se anexează prezentei cereri, în copie conform cu originalul, următoarele documente ale
candidatului:
Carte de identitate (C.I.);
Certificat de naștere;
Foaie matricolă.

Data................. Semnătură părinte.................................. ………Semnătură candidat ............................................

În calitate de părinte/ tutore/ reprezentant legal instituit al minorului,


❒ sunt de acord ❒ nu sunt de acord
cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiului/fiicei mele, în aplicația electronică dedicată Evaluării
naționale 2019, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE.

Data......................... Semnătură părinte..................................

Doamnei/Domnului Președinte al Comisiei de organizare și desfășurare a Evaluării naționale 2020

*Perioada de înscriere: 2-7 iunie 2020

S-ar putea să vă placă și