Sunteți pe pagina 1din 53

RAPORT DE EVALUARE

A SOCIETATII COMERCIALE

MONDO TRADE S.R.L.


CUPRINS

CUPRINS.....................................................................................................................2
REZULTATUL EVALUARII.............................................................................................3
A. GENERALITATI........................................................................................................ 5
1. INTRODUCERE........................................................................................................5
Prezentarea consultantulu.......................................................................................5
Scopul, utilizarea si destinatarul lucrarii..................................................................5
Tipul valorii estimate...............................................................................................6
1.4. Data evaluarii...................................................................................................6
1.5. Procedura de evaluare ( Etape parcurse , surse de informatii).........................7
1.6. Clauza de nepublicare......................................................................................8
1.7. Responsabilitatea fata de tert..........................................................................8
1.8. Conditii si circumstanle limitative.....................................................................8
B. ANALIZA DIAGNOSTIC.............................................................................................9
1. DIAGNOSTIC JURIDIC...............................................................................................9
1.1. Date generale si de identificare a societatii comerciale...................................9
1.2. Obiectul de activitate.....................................................................................10
1.3. Capital social..................................................................................................10
1.4. Drepturi de proprietate..................................................................................11
Litigii......................................................................................................................14
1.6. Autorizatii, avize.............................................................................................16
1.7. Asocieri, participatii........................................................................................16
1.8. Brevete, inventii, drepturi de proprietate inteleetuala...................................16
1.9. Dreptul muncii................................................................................................16
1.10. Alte aspecte de natura juridica.....................................................................16
1.11. Concluziile diagnosticului juridic...................................................................17
2. DIAGNOSTIC RESURSE UMANE SI MANAGEMENT..................................................18
2.1. Structura organizatorica, de conducere si control..........................................18
2.2. Resurse umane...............................................................................................18
2.3. Concluziile diagnosticului resurse umane.......................................................18
3. DIAGNOSTIC COMERCIAL......................................................................................19
3.1. Oferta de produse si servicii...........................................................................19

6
3.2. Analiza pietei si a clientilor.............................................................................20
3.3. Furnizorii.........................................................................................................20
3.4. Analiza mediului extern..................................................................................21
3.5. Analiza SWOT.................................................................................................21
4. DIAGNOSTIC TEHNIC.............................................................................................23
4.1. Amplasament si facilitati................................................................................23
4.2. Potential tehnic..............................................................................................24
4.3. Concluziile diagnosticului tehnic....................................................................24
Diagnosticul financiar...............................................................................................24
Diagnosticul situatiei patrimoniului:......................................................................24
Diagnosticul rentabilitatii:.....................................................................................28
Analiza riscului intreprinderii.................................................................................32
Concluziile diagnosticului financiar:......................................................................34
C. EVALUAREA S.C. MONDO TRADE S.R.L.................................................................35
1. METODE DE EVALUARE UTILIZATE........................................................................35
1.1. Consideratii generale.....................................................................................35
1.2. Determinarea valorii patrimoniale..................................................................37
1.3. Determinarea valorii globale..........................................................................38
2. EVALUARE PATRIMONIALA....................................................................................38
2.1. Situatia contabila a valorilor patrimoniale......................................................38
2.2. Imobilizarile corporale....................................................................................40
2.2. Reevaluarea stocurilor si determinarea corectiilor.........................................42
2.3. Reevaluarea creantelor si determinarea corectiilor........................................43
2.4. Sume in curs de clarificare - determinarea corectiilor....................................44
2.5. Reevaluarea datoriilor si determinarea corectiilor..........................................44
2.6. Stabilirea valorii patrimoniale de piata...........................................................48
3. INTERPRETAREA SI RECONCILIEREA REZULTATELOR...........................................51

REZULTATUL EVALUARII

6
Pentru estimarea valorii juste a societatii comerciale MONDO TRADE
S.R.L. s-au aplicat urmatoarele metode de evaluare:

a) Metoda activului net contabil - ANC

b) Metoda activului net contabil corectat - ANCC - in doua variante

In cele ce urmeaza sunt prezentate valorile rezultate prin aplicarea


diferitelor metode de evaluare

a) Metoda activului net contabil

VANC= 3.622.448,94 lei

Valoarea unei parti sociale* = 845,58 lei

*Capitalul social este divizat In 4.284 parti sociale.

b) Metoda activului net corectat ( valoarea justa)

Metoda activului net corectat s-a aplicat in doua variante, intrucat in


balanta analitica la 31.12.2009 pusa la dispozitie nu sunt reflectate dobanzile
la creditele pe termen lung (presupunem ca acestea sunt evidentiate in
conturile in afara bilantului):

Prima varianta, in care datoriile evidentiate in balanta de verificare la


31 decembrie 2009 se considera la valorile inregistrate in balanta de
verificare, fara influenta dobanzilor aferente contractelor de credit pe termen
lung

VANCC = 5.649.842,14 lei

Valoarea unei parti sociaIe = 1.318,82 lei

*Capitalul social este divizat in 4.284 parti sociale.

Cea de-a doua varianta, in care datoriile evidentiate in balanta de


verificare la 31 decembrie 2009 sunt corectate cu valoarea dobanzilor
aferente contractelor de credit pe termen lung

VANCC = 4.849.562,14 lei

Valoarea unei parti sociale* = 1.132,02 lei

*Capitalul social este divizat in 4.284 parti sociaIe.

6
Avand in vedere consideratiile prezentate in cadrul raportului,
evaluatorul apreciaza ca valoarea justa a societatii comerciale MONDO
TRADE S.R.L. se situeaza intre limitele date de cele doua variante
considerate, si anume:

intre 4.849.562,14 lei si 5.649.842,14


lei
Valoarea estimata a unei parti sociale se situeaza :

intre 1.132,02 lei/parte sociala si 1.318,82


lei/parte sociala
Valoarea justa a pachetului de 24,50% de parti sociale din capitalul
social al S.C. MONDO TRADE S.R.L. se situeaza:

intre 1.188.489 lei si 1.383.442 lei


Valoarea estimata in raportul de evaluare se aplica intregii societati si
orice divizare a acesteia va invalida aceasta valoare.

Pretul partilor sociale se va stabili prin negociere intre parti si se poate


incadra in limitele estimate de prezenta.

A. GENERALITATI

1. INTRODUCERE

Prezentarea consultantulu

Scopul, utilizarea si destinatarul lucrarii

Scopul IPOTETIC / DIDACTIC al prezentului raport de evaluare este


estimarea valorii juste a pachetului de 24,50% de parti sociaIe din capitalul
social al S.C. MONDO TRADE S.R.L., pentru a constitui baza de referinta
pentru negociere in cazul unui eventual transfer al dreptului de proprietate
asupra partilor sociaIe.

Prezentul Raport de evaluare a fost intocmit ca lucrare practica


(proiect) aferenta disciplinei „Evaluarea Afacerii”, pe baza documentelor

6
financiar-contabile ale SC MONDO TRADE SRL si este destinat exclusiv
utilizarii in acest scop.

Tipul valorii estimate

Evaluarea executata conform prezentului raport reprezinta o estimare


a valorii juste a pachetului de 24,50% de parti sociaIe din capitalul social al
societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L..

Valoarea justa este definita in standardele Asociatiei Nationale a


Evaluatorilor din Romania, in speta in Standardul lnternational de Evaluare
IVS 1. editia a opta din 2007. Conform acestui standard definitia valorii juste
a unei proprietati este urmatoarea: "Valoarea justa este suma la care poate
fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie, intre parti
aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este
determinat obiectiv".

In contabilitate, valoarea justa anticipeaza o vanzare care poate avea


loc in circumstante diferite si in alte conditii decat cele care prevaleaza pe
piata (deschisa) pentru vanzarea normala, ordonata a activelor. Acestea
includ posibilitatea unei vanzari in situatii de vanzare fortata pe termen scurt
sau in alte situatii care nu sunt reflectate in definitia valorii de piata.

Termenul valoare justa este folosit, de asemenea, in actiuni legale


pentru a rezolva disputele dintre parti, a caror circumstante pot sa nu fie
conforme cu definitia valorii de piata. De aceea, valoarea justa nu este
sinonima cu valoarea de piata. Valoarea justa poate reprezenta potentialul
de servicii al unui activ, de exemplu beneficiile economice viitoare
reprezentate de activ in sensul potentialului sau de a contribui, direct sau
indirect, la fluxul de numerar si echivalentele de numerar pentru entitate.

Valoarea de piata este definita in standardele Asociatiei Nationale a


Evaluatorilor din Romania, in speta in Standardul International de Evaluare
IVS 1. editia a opta din 2007 astfel: "Valoarea de piata este suma estimata
pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, intre un
cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat
obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile
implicate ar actiona in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere."

1.4. Data evaluarii

La baza efectuarii raportului de evaluare au stat informatiile privind


nivelul preturilor si situatiilor patrimoniale ale S.C. MONDO TRADE SRL,

6
corespunzatoare lunii decembrie 2009 la care se considera valabile ipotezele
luate in considerare si valorile estimate de catre evaluator.

Evaluarea a fost efectuata in perioada: 4 ianuarie – 15 ianuarie 2010.

1.5. Procedura de evaluare ( Etape parcurse , surse de informatii)

Baza evaluarii realizate in prezentul raport este valoarea justa asa cum
a fost ea definita mai sus.

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:

- documentarea pe baza unei liste de informatii prestabilite;

- discutii purtate cu conducerea S.C. MONDO TRADE S.R.L.Targu


Mures;

- stabilirea Iimitelor si ipotezelor care au stat la baza elaborarii


raportului;

- selectarea tipului de valoare estimat in prezentul raport ;

- deducerea si estimarea conditiilor limitative specifice obiectului de


care trebuie sa se tina seama la derularea tranzactiei ;

- analiza tuturor informatiilor culese, interpretarea rezultatelor din


punct de vedere al evaluarii;

- aplicarea metodelor de evaluare solicitate pentru determinarea


valorii.

Procedura de evaluare este conforma cu standardele, recomandarile si


metodologia de lucru recomandate de catre ANEVAR.

Sursele de informatii care au stat la baza Intocmirii prezentului raport


de evaluare au fost:

- Bilant contabil pe anii 2006; 2007 si 2008;

- Raportare semestriala la 30 iunie 2009;

- Balanta de verificare pe luna decembrie 2009;

- Situatia mijloacelor fixe existente In patrimoniul societatii la data de


30.06.2009 si 31 decembrie 2009;

6
- Extrase de carte funciara;

- Act constitutiv redactat la 01.07.2009, neautentificat;

- Tabel nominal cu angajatii;

- Situatia principalilor clienti si furnizori, solduri pe vechime la


31.12.2009;

- Situatia litigiilor in curs;

- Raport de evaluare a proprietatilor mobiliare "Masini, utilaje si


echipamente" Intocmit In decembrie 2009 de societatea comerciala
EUROACORD S.R.L.

- Rapoarte de evaluare a bunurilor imobile din patrimoniul societatii;

Documentele si informatiile referitoare la S.C. MONDO TRADE S.R.L. au


fost puse la dispozitia evaluatorului de catre asociatii si conducerea acesteia.
Evaluatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere pentru corectitudinea
datelor puse la dispozitie de catre societate si nici pentru rezultatele obtinute
in cazul in care acestea sunt viciate de date incomplete sau gresite.

1.6. Clauza de nepublicare

Continutul acestui raport este confidential pentru destinatar si autorul


nu iI va dezvalui unei terte persoane, cu exceptia situatiilor prevazute de
Standardele Internationale de Evaluare si/sau atunci cand proprietatea a
intrat In atentia unui corp judiciar calificat.

1.7. Responsabilitatea fata de tert

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informatiilor


furnizate de catre conducerea S.C. MONDO TRADE S.R.L., corectitudinea si
precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acesteia.

Acest raport de evaluare este destinat scopului si destinatarului


precizati la pct. 1.2. Raportul este confidential, strict pentru destinatar si
evaluatorul nu accepta nici o responsabilitate fata de o terta persoana in nici
o circumstanta .

1.8. Conditii si circumstanle limitative

Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama In elaborarea


prezentului raport de evaluare sunt urmatoarele:

6
- evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea
metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt
disponibile la data evaluarii;

- valoarea de piata estimata este valabila la data evaluarii; intrucat


piata, conditiile de piata se pot schimba, valoarea estimata poate fi incorecta
sau necorespunzatoare la un alt moment;

- s-au aplicat metodele de evaluare solicitate prin planul proiectului,


aplicarea metodelor s-a facut tinand seama de limitele fiecareia dintre ele;

- raportul de evaluare isi pastreaza valabilitatea numai In situatia In care


conditiile de piata, reprezentate de factorii economici, socia Ii si politici,
raman nemodificate In raport cu cele existente la data Intocmirii raportului
de evaluare;

- evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natura legala,


care afecteaza societatea comerciala evaluata, care nu sunt cunoscute de
catre evaluator; in acest sens se precizeaza ca nu vor fi facute cercetari
specifice la arhive, iar evaluatorul presupune ca actele puse la dispozitie de
solicitant sau informatii privind dreptul de proprietate sunt valabile;

- evaluatorul obtine informatii, estimari si opinii necesare intocmirii


raportului de evaluare, din surse pe care Ie considera a fi credibile si
evaluatorul considera ca acestea sunt adevarate si corecte;

- valoarea propusa de lucrare este o predictie, o opinie si este


subiectiva.

B. ANALIZA DIAGNOSTIC

1. DIAGNOSTIC JURIDIC

1.1. Date generale si de identificare a societatii comerciale

Denumirea societatii comerciale este MONDO TRADE S.R.L., cu sediul


in Romania, municipiul Targu Mures, strada Gheorghe Doja, nr. 225., judetul
Mures. Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. nu are sucursale, agentii
sau filiale si isi desfasoara activitatea prin urmatoarele puncte de lucru:

- Targu Mures, strada 8 Martie, nr. 80., jud. Mures;

6
- Sovata, str. Stana de Vale, nr. 11., jud. Mures;

- Bucuresti, B-dul Timisoara, nr. 106., sector 6.

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. este persoana juridica


romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata. Aceasta
isi desfasoara activitatea in conformitate cu Statutul pe baza de gestiune
economica si autonomie financiara. Durata societatii comerciale este
nelimitata.

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. s-a infiintat in anul 1993


avand numarul de ordine In Registrul Comertului Mures J-26-153-1993, are
cod unic de Inregistrare 3102412, este Inregistrata In scopuri de T.V.A. si are
cod de inregistrare fiscala R01228997.

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. a luat fiinta In anul 1993


si a suferit mai multe modificari de-a lungul timpului, notificate in acte
aditionale. Momentan, Actul constitutiv reflecta versiunea actualizata la data
de 01.07.2009.

1.2. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate conform statutului este : 4619


Intermedieri in comertul cu produse diverse.

1.3. Capital social

Capitalul social subscris si varsat integral al S.C. MONDO TRADE S.R.L.


este de 1.548.623 lei. Capitalul social se divide In 4.284 parti sociale, fiecare
parte social In valoare nominala de 361,49 lei.

Aportul asociatilor la subscrierea capitalului social este urmatorul:

- Dudas Martin: aportul la capitalul social 379.203 lei

- Cristian Tiberiu: aportul la capitalul social 379.203 lei

- H.P. TEAM K.F.T.: aportulla capitalul social 790.217 lei

Partile sociale se repartizeaza astfel:

- 2.186 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 361,49 lei, reprezentand


51 % din capitalul social In revin societatii comerciale HP TEAM K.F.T.

- 1.049 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 361,49 lei, reprezentand


24,50% din capitalul social In revin asociatului Dudas Martin

6
- 1.049 parti sociaIe, fiecare in valoare nominala de 361,49 lei, reprezentand
24,50% din capitalul social In revin asociatului Cristian Tiberiu

1.4. Drepturi de proprietate

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. are in proprietate:

Bunuri imobile:

Imobil situat in Targu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 225., judo
Mures

Cartea funciara cu nr. 2747/N, localitatea Mureseni

Nr. topografic (cadastral) 588/65/1/1/1/1/2/1; 588/65/1/1/1/1/1/2/1 (1160/1)


Imobilul este descris astfel: Teren intravilan In suprafata de 3.273 mp,
edificat cu constructiile:

• sediu administrativ cu S+P+3 etaje + mansarda (C1);

• 3 soproane (C2,C4,C5);

• vestiar (C3);

• cladire cu parter din caramida, stalpi metalici, ferma metalica cu tabla


cutata cuprinzand 1 depozit materiale (C14);

• cladire cu parter din caramida, stalpi metalici, ferma metalica cu


Invelitoare tabla cutata cuprinzand 1 depozit,

• 1 sopron depozitare materiale (C15);

• clad ire cu parter din caramida, planseu beton cuprinzand 1 post


transformator (C16);

• clad ire cu parter din caramida, planseu beton cuprinzand 1 spalatorie


auto, 1 sala utilaje (C17).

Nota : Imobilul este grevat cu servitute de trecere In favoarea parcelei nr. II


cu nr. topografic (cadastral) 588/65/1/1/1/1/2/2; 588/65/1/1/1/1/1/2/2;
(1160/2) Inscrisa In cartea funciara nr. 2248/N Mureseni - vezi C4.

6
In prezent imobilul este ipotecat In favoarea B.R.D. Targu Mures.

Imobil situat in Targu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 225., jud.
Mures

Cartea funciara cu nr. 2748/N, localitatea Mureseni

Nr. cadastral 588/65/1/1/1/1/2/2; 588/65/1/1/1/1/1/2/2 (1160/2) Imobilul este


descris astfel: Teren intravilan In suprafata de 3.393 mp, edificat cu
constructiile:

• atelier (C6);

• centrala termica (C7);

• sopron (C8);

• garaj (C9);

• 4 garaje si 1 atelier service cu etaj (C10);

• cladire cu parter din caramida, stalpi de beton, ferma metalica cu tabla


cutata cuprinzand 1 atelier vopsitorie auto (C11);

• cladire cu parter din caramida, ferma metalica cu tabla cutata cuprinzand


1 depozit elemente caroserie, 1 antreu, 1 bufet incinta, 1 oficiu, 1 WC (C12);

• cladire cu parter din caramida, stalpi de beton, ferma metalica cu tabla


cutata cuprinzand 1 atelier verificare receptie auto (C13);

• hala atelier mecanic (C14).

Nota : Imobilul beneficieaza de servitute de trecere pe parcela nr.1 cu nr.


topografic (cadastral) 588/65/1/1/1/1/2/1; 588/65/1/1/1/1/1/2/1 (1160/1)
inscrisa in cartea funciara nr. 2747/N Mureseni.

In prezent imobilul este ipotecat in favoarea bancii comerciale B.C.R. Targu


Mures.

Imobil situat in Targu Mures, str. 8 Martie, nr. 80., jud. Mures

Cartea funciara cu nr. 95260/N, localitatea Targu Mures

Nr. cadastral 563/2/1/3; 563/4/2/1/3; 563/3/1/3, 563/1/2/1/3 (1966/3) Imobilul


este descris astfel: Curti constructii in suprafata de 9.214 mp, edificat cu
constructiile:

6
• hala - produse din materiale plastice si sectie de ambalare-depozitare
(C36);

• hala - produse materiale plastice si depozit de produse finite (C35).

Nota: Raman in indiviziune fortata instalatiile edilitare de deservire.

In prezent imobilul este ipotecat in favoarea bancii comerciale OTP Romania,


sucursala Targu Mures.

Imobil situat in Sovata, str. Slana de Vale, f.nr., jud. Mures

Cartea funciara cu nr. 6164/Sovata, localitatea Sovata, Nr. cadastral A+1 =


2511/3/4,2513/3/4, nr. cadastral 242/4.

Imobilul este descris astfel: Teren intravilan (corpul nr. IV) in suprafata de
875 mp, edificat cu una casa de vacanta, cu Sc = 131 mp, construita in
regim P+M, compusa din:

• la parter - camera de zi, bucatarie, baie, centrala termica si casa scarii;

• la mansarda - camera de zi, trei dormitoare, trei bai, patru holuri, debara,
nisa dormitor, casa scarii si terasa.

Imobil situat in Sangeorz Bai, str. Garii, f.nr., jud. Bistrita Nasaud

Cartea funciara cu nr. 6826/N, localitatea Sangeorz Bai, Nr. topo 238/1.

Imobilul este descris astfel: teren intravilan in suprafata de 1.180 mp,


edificat cu cladire cu destinatia de magazie de cereale si platforma betonata.

In prezent imobilul este ipotecat In favoarea Administratiei Finantelor Publice


Targu Mures.

Imobil situat in Sangeorz Bai, str. Salciilor, nr. 2., jud. Bistrita
Nasaud

Cartea funciara cu nr. 6681/N, localitatea Sangeorz Bai, Nr. cadastral


130/1/C1; 130/3/C3; 198; 199 si Cartea funciara cu nr. 6682/N, localitatea
Sangeorz Bai Nr. cadastral 130/5/1

Imobilul este descris astfel: Teren intravilan In suprafata de 3.642 mp,


edifrcat cu constructiile:

• atelier mecanic si birouri tip P+1 E;

• uscatoare si centrala termica;

6
• depozit rumegus;

• hala productie;

• camera tablou electric;

• casa poarta.

In prezent imobilul este ipotecat In favoarea B.R.D. Targu Mures.

Imobil situat in Acatari, judo Mures

Cartea funciara cu nr. 254/III/Acatari, localitatea Acatari Nr. cadastral


2019/2/1

Imobilul este descris astfel: teren arator In suprafata de 6.306 mp.

In prezent imobilul este ipotecat In favoarea bancii comerciale OTP Romania,


sucursala Targu Mures.

Imobil situat in Acatari, judo Mures

Cartea funciara cu nr. 445/11/Acatari, localitatea Acatari Nr. cadastral


2019/1/1/1; 2019/1/1/3; 2019/1/1/5

Imobilul este descris astfel: teren In suprafata de 4.700 mp.

In prezent imobilul este ipotecat In favoarea bancii comerciale OTP Romania,


sucursala Targu Mures.

Imobil situat in Acatari, judo Mures

Cartea funciara cu nr. 1267/1/Acatari, localitatea Acatari

Nr. cadastral 2019/3/1/1; 2019/3/2/2; 2019/3/3/2; 2019/4/1/2 Imobilul este


descris astfel: teren In suprafata de 10.494 mp.

In prezent imobilul este ipotecat In favoarea bancii comerciale OTP Romania,


sucursala Targu Mures.

Bunuri mobile: conform Anexei nr. XXX

In prezent bunurile mobile sunt gajate In favoarea Administratiei Finantelor


Publice Targu Mures.

Litigii

6
Conform informatiilor furnizate de conducerea societatii si a listei puse la
dispozitie, la data de 31.12.2009, S.C. MONDO TRADE S.R.L. Inregistreaza
clienti incerti:

Nr
SOLD LA 31.12.2009
Crt DENUMIRE CLIENT
LEI
.
1 ALFA OMEGA TRADING S.R.L. IS 7.000,00

2 ALMO CONSTRUCT S.R.L. HD 1.000,00

3 ASCO S.R.L. SM 2.850,60

4 BOBES GROUP INTERNATIONAL S.R.L. B 16.190,76

5 CONDOR S.A. HD 2.802,69

6 D&H S.R.L. MM 3.806,06

7 ELiTOP S.R.L. CJ 14.032,72

8 GALAXIA CARGO S. R. L. IS 74.686,01

9 ITUC INDUSTRY S.A. MOTRU GJ 29.948,76

10 MANOLACHE TRANSCOM AUTO S.R.L. HD 5.324,25

11 T&C AUTO COM S.R.L. CJ 53.028,59

12 VICTORIA TRANS S.R.L. 11.276,22

TOTAL 221.946,66

Mentionam ca in contabilitatea societatii comerciale, la data de


31.12.2009 sunt inregistrate provizioane pentru deprecierea creantelor In
valoare de 186.509,83 lei.

Totodata mentionam ca S.C. MONDO TRADE S.R.L. are un litigiu cu


Administratia Finantelor Publice Targu Mures. Suma In litigiu este de
1.136.913,13 lei, reflectata In contabilitatea firmei in creditul a contului 448
"Alte datorii si creante cu bugetul statului" dar si In debitul contului 473
"Decontari din operatiuni In cus de clarificare".

In consecinta, contabilitatea societatii comerciale, balanta de verificare


la data de 31.12.2009 nu reflecta influenta acestei sume asupra
patrimoniului net.

Conform declaratiilor conducerii societatii comerciale MONDO TRADE


S.R.L. riscul pierderii procesului este foarte mare.

6
In cazul in care S.C. MONDO TRADE S.R.L. pierde procesul, patrimoniul
net se reduce cu valoarea de 1.136.913,13 lei.

1.6. Autorizatii, avize

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. detine urmatoarele


autorizatii:

 Autorizatie de functionare

 Autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii

 Autorizatie sanitara de functionare ;

 Autorizatie de mediu;

 Autorizatie de prevenire si stingere a incendiilor;

1.7. Asocieri, participatii

S.C. MONDO TRADE S.R.L. este asociatul unic al societatii comerciale


AUTO TRADE INTERNATIONAL S.R.L. Aportul societatii comerciale MONDO
TRADE S.R.L. la capitalul social al societatii comerciale AUTO TRADE
INTERNATIONAL S.R.L. este de 200 lei.

1.8. Brevete, inventii, drepturi de proprietate inteleetuala

S.C. MONDO TRADE S.R.L. nu are brevete, inventii, drepturi de proprietate


intelectuala.

1.9. Dreptul muncii

Raporturile salariatilor cu conducerea societatii sunt reglementate prin


contractele individuale de munca.

Societatea, la data de 31.12.2009 avea un numar de 89 salariati,


angajati cu carte de munca ,fiecare avand un contract de munca individual.

1.10. Alte aspecte de natura juridica

6
Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. are urmatoarele credite In
derulare:

LINII DE CREDITE SI SGB LEI EUR CHF ECHIVALENT EUR


BCR 600.000 430.000 565.000
BRD 805.000 805.000
OTP 400.000 266.667
HP TEAM 100.000
TOTAL 1.736.667

VALOARE DATA
CREDITE DE INVESTITII
RAMASA EXPIRARII
BCR 60.000 20.09.2011
BRD 204.096 30.01.2012
OTP 461.000 27.01.2017
OTP 24.792 29.07.2011
TOTAL RAMAS DE RAMBURSAT 665.096 EUR

TOTAL CREDITE 2.401.763 EUR

Imprumuturile sunt garantate cu imobilele din patrimoniul societatii,


dupa cum sunt prezentate la punctul 1.4 .

1.11. Concluziile diagnosticului juridic

S.C. MONDO TRADE S.R.L. este legal constituita si functioneaza


conform prevederilor actelor constitutive si legislatiei In vigoare.

Societatea detine dreptul de proprietate asupra bunurilor din


patrimoniu active imobilizate: imobilizari necorporale, terenuri, constructii,
bunuri mobile si imobilizari financiare.

Terenurile, constructiile si mare parte din bunurile mobile sunt


ipotecate, gajate.

S.C. MONDO TRADE S.R.L. are un litigiu cu Administratia Finantelor


Publice Targu Mures. Suma In litigiu este de 1.136.913,13 lei, reflectata in
contabilitatea firmei in creditul a contului 448 "Alte datorii si creante cu
bugetul statu lui" dar si in debitul contului 473 "Decontari din operatiuni In
cus de clarificare".

6
In consecinta contabilitatea societatii comerciale, balanta de verificare
la data de 31.12.2009 nu reflecta influenta acestei sume asupra
patrimoniului net.

Conform declaratiilor conducerii societatii comerciale MONDO TRADE


S.R.L. riscul pierderii procesului este foarte mare.

In cazul in care S.C. MONDO TRADE S.R.L. pierde procesul, patrimoniul


net se reduce cu valoarea de 1.136.913,13 lei.

2. DIAGNOSTIC RESURSE UMANE SI MANAGEMENT

2.1. Structura organizatorica, de conducere si control

Conform actelor constitutive ale societatii comerciale MONDO TRADE


S.R.L. (Contract de societate si Statut varianta actualizata la data de 01 iulie
2009 ¬neautentificata) oganul suprem de conducere este adunarea generala
a asociatilor. Adunarea Generala a Asociatilor a desemnat conducerea
executiva a societatii comerciale: un administrator in persoana domnului
Birtalan Zsolt si un director general in persoana domnului Cristian Tiberiu

Controlul activitatii firmei este asigurat de asociati.

2.2. Resurse umane

La data de 31.12.2009 societatea comerciala MONDO TRADE ave a un


numar de 89 salariati, angajati cu carte de munca, fiecare avand un contract
de munca individual. Personalul este organizat pe cinci departamente:
Departamentul Comercial cu 41 de angajati Departamentul Electrice cu 3
angajati Departamentul General cu 13 angajati Departamentul Service cu 26
angajati Departamentul Vanzari auto cu 6 angajati

Sarcinile care revin din organigrama standard, care nu sunt realizate


de personalul existent sunt realizate cu contracte cu terti .

2.3. Concluziile diagnosticului resurse umane

In momentul de fata societatea isi desfasoara activitatea conform


legislatiei In vigoare, acoperind cu personalul existent si cel in colaborare tot
necesarul pentru desfasurarea activitatii.

6
3. DIAGNOSTIC COMERCIAL

3.1. Oferta de produse si servicii

Din obiectul de activitate descris la punctul 1.2. momentan societatea


comerciala MONDO TRADE S.R.L. desfasoara urmatoarele activitati:

- Importul de lubrefianti, cosmetice auto, anvelope si autovehicule


imbuteliere lubrefianti

- Comert cu lubrefianti, cosmetice auto si anvelope

- Comert cu aparatura electrotehnica

- Comert autovehicule DAEWOO, TATA, HYUNDAI

- Prestari, service aparatura electrotehnica si autovehicule

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. importa :

- lubrefianti de la MOLUB K.F.T., gama MOL; PREMIUM LUBRICANTS, gama


CASTROL si ARAL

- anvelope de la GOODYEAR-DUNLOP;

- cosmetice auto de la MEDIKEMIA,

- antigel, lichizi spalare parbriz de la NOVOCHEM

- echipamente electrice penmtru medie si inalta tensiune: separatoare


radiotelecomandate, de la SANTRAX S.R.L. si AREVA S.R.L.;

- izolatori electrici de la ISONET S.R.L. si FURUKAVA ; transformatori de la


TRANSWILL;

- dealer pentru DAEWOO din 1996, actualmente FORD ROMANIA

- dealer judetean pentru HYUNDAI AUTOMOBILE ROMANIA; Incepand cu


anul 2004 societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. in calitate de asociat
unic a infiintat firma AUTOTRADE INTERNATIONAL pentru comercializarea
autovehiculelor HYUNDAI.

- dealer zonal pentru TATA India

6
Comert: Toate produsele importate sunt comercializate pe piata romaneasca
prin magazinele proprii si nu numai de catre societatea comerciala MONDO
TRADE S.R.L..

Prestari de servicii: Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L.. realizeaza


asistenta tehnica si service pentru toate tipurile de autovehicule si
echipamentele electrice In atelierele poroprii.

Productie: Imbutelierea de lubrefianti - marca CARRIER.

Toata activitatea societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. se


desfasoara pe teritoriul Romaniei, In ateliere si magazinele proprii si
Inchiriate.

3.2. Analiza pietei si a clientilor

Clientii semnificativi, lista clientilor este anexata prezentei, asa cum


este prezentata in situatia intocmita de scoietatea comerciala MONDO
TRADE S.R.L.

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. ocupa cu produsele sale


un segment redus din piata auto, piata de accesorii si piata de echipamente
electrice, delimitata de pretentiile legate de raportul dintre calitate si pret.

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. se adreseaza unei


categorii de consumatori cu venituri medii si reduse.

Din datele contabile comparative anul 2008 - anul 2009 rezulta ca in


aceleasi conditii de vanzare criza mondiala a determinat o scadere a cifrei de
afaceri la toate activitatile de 50%

Situatia politico-economica din tara ne determina sa credem ca o


revenire in domeniile de activitate abordate de societatea comerciala
MONDO TRADE S.R.L. este posibila doar incepand cu a doua jumatate a
anului 2010.

Toate previziunile economice date de analisti arata ca zonele cele mai


predispuse la cadere au fost pietele auto.

3.3. Furnizorii

6
Furnizorii semnificativi, lista furnizorilor este anexata prezentei, asa
cum este prezentata in situatia intocmita de scoietatea comerciala MONDO
TRADE S.R.L.

3.4. Analiza mediului extern

In toate domeniile abordate de societatea comerciala MONDO TRADE


S.R.L. exista concurenta acerba, care determina limitarea si o perspectiva
Iimitata de dezvoltare a pietei proprii.

Dezvoltarea pietei proprii se poate gandi pe doua directii:

- Atenuarea crizei economice si creseterea nivelului de trai;

- Creerea de facilitati suplimentare (preturi mai mici, garantii mai lungi,


etc.)

3.5. Analiza SWOT

Analiza SWOT (Strengths - puncte tari, Weaknesses - puncte slabe,


Oportunities¬oportunitati , Threats - amenintari )

Se vor analiza punctele tari si punctele slabe ale organizatiei si implicit


a produselor oferite, precum si oportunitatile si amenintarile care deriva din
mediul de piata.

Cunoasterea si identificarea punctelor tari si a oportunitatilor pe piata


permite o planificare mai riguroasa a activitatii si ofera sansa de a inlatura
din timp unele situatii neprevazute, care influenteaza negativ veniturile
societatii.

Rolul managementului este de a armoniza partile tari si oportunitatile


incercand sa minimalizeze efectul amenintarilor si a punctelor slabe.

Punctele tari, oportunitatile, amenintarile si punctele slabe ale


companiei evaluate sunt prezentate mai jos:

S. Puncte tari

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. dispune de :

- Personal calificat In domeniul de activitate pe care desfasoara si o


conducere adecvata

6
- Vechime In activitatea In domeniu

- Ateliere si magazine amplasate si dotate corespunzator,

- Linie popriede imbuteliere lubrefiant

- Service-uri echipate si aprovizionate corespunzator

W. Puncte slabe

- Credite bancare mari

- Activitati care nu concura la realizarea profitului

- Creante mari

- Stocuri mari

- Litigii In curs

O. Oportunitati

• Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. abordeaza doua capitole


compacte:

- Produse din industria auto

- Industria electrotehnica

• Nu are o diversitate mare pe domenii deci poate stapani si aborda si pe


viitor segmente complete de piata

• Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. abordeaza produse


adresate unei paturi cu venituri medii si reduse care este in formare si
extindere, nu unei piete cu consumatori de lux.

• Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. nu are concurenti In judet


pe aceeasi gama de prod use

• Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. are contracte Incheiate cu


toti furnizorii de prod use ce sunt comercializate.

T. Temeri / riscuri

• Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. este expusa unui blocaj


datorita creditelor, clientilor neancasati, dar mai ales datorita caderii
pietei auto.

6
• Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. este expus unui risc care
priveste toata piata auto datorita prelungirii crizei economice si implicit
scaderea pietei de desfacere.

4. DIAGNOSTIC TEHNIC

4.1. Amplasament si facilitati

S.C. MONDO TRADE S.R.L. are magazinele si service-uriIe amplasate


Intr-o zona industiala-comerciala a municipiului Targu Mures, pe strada
Gheorghe Doja, nr. 225., la intrarea in Targu Mures, dinspre Cluj Napoca.

Sediul central ce include majoritatea activitatilor este racordat Ia:


energie electrica, forta si joasa tensiune, reteaua de apa a orasului, la
reteaua de gaze naturale si reteaua de canalizare a orasului.

Incalzirea se realizeaza cu cazane pe gaze naturale si corpuri radiante


individuale.

Show-room-ul si sediul administrativ sunt amplasate intr-o constructie


noua, moderna propice desfasurarii unei activitati de expunere, prezentare si
vanzare a autovehiculelor si accesoriilor auto.

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. are service-ul amplasat pe


aceeasi platforma cu show-room-ul, in ateliere moderne, adecvate
desfasurarii unei activitati de service auto.

Firma detine dotarile necesare desfasurarii unei activitati de


diagnosticare si reparatii auto. Toata dotarea enuntata este achizitionata in
decursul ultimilor ani si este astfel la ultimul nivel de tehnicitate.

Linia de imbuteliere uleiuri este de import si prezinta uzura fizica si


morala nesemnificativa.

Platforma pe care sunt amplasate majoritatea activitatilor firmei are o


suprafata de circa 7.000 mp, este betonata si racordata la toate utilitatile
edilitare, deci poate asigura atat o circulatie corespunzatoare cat si
depozitare.

La capitolul 1.4. sunt prezentate imobilele din patrimoniul societatii


comerciale MONDO TRADE S.R.L..

Mentionam faptul ca in patrimoniul societatii exista active in afara


exploatarii, active care nu contribuie la realizarea cifrei de afaceri.

6
Aceste imobile sunt: Imobil din Sovata, str. Stana de Vale; Teren
Acatari 6.306 mp; Teren Acatari 4.700 mp; Teren Acatari 10.494 mp.

4.2. Potential tehnic

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. dispune:

- in sediul administrativ si centrul logistic de o retea de calculatoare cu


server integrata

- dotare birotica moderna

- programe profesionale

- autovehicule pentru transport si aprovizionare

- dotare : spalatorie auto si utilaje pentru sopalare; aparatura pentru


testare auto; utilaje pentru si dotari pentru reparatii mecanice; dotare
pentru tinichigerie auto si vopsitorie; Iinie completa pentru imbuteliere
uleiuri.

4.3. Concluziile diagnosticului tehnic

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. detine toata dotarea


necesara desfasurarii activitatii .

Valoarea imobilizarilor corporale inregistrata in balanta de verificare la


data de 31.12.2009 nu corespunde cu valoarea inregistrata in evidenta
tehnico-operativa. Conform declaratiilor conducerii acest lucru se datoreaza
unei erori aparute in programul de gestiune (in curs de remediere). Valorile
din balanta de verificare la data de 31.12.2009 se considera corecte

DIAGNOSTICUL FINANCIAR

Diagnosticul situatiei patrimoniului:

Corelatia fond de rulment - necesar fond de rulment, trezorerie


neta:

6
Nr. Indicatori 2009
crt.

1. Capital propriu 3.622.448,84

2. Datorii pe termen mediu si lung 3.922.050,56

3. Capital permanent (1+2) 7.544.499,40

4. Active imobilizate 9.443.552,58

5. Fond de rulment (3-4) -1.899.053,18

6. Active circulante 10.753.929,16

7. Disponibilitati 564.443,42

8. Active circulante, exclusiv disponibilitati 10.189.485,74

9. Obligatii pe termen scurt 6.650.860,64

10. Necesar de fond de rulment (8-9) 3.538.625,10

11. Trezoreria neta (5-10) -5.437.678,28

Situatia inregistrata: FR<0, NFR>0, TN<0

In anul 2009 societatea analizata a inregistrat un fond de rulment


negativ, situatie ce reflecta existenta unui deficit de resurse permanente la
nivel de intreprindere. Acest fapt indica absorbirea unei parti din resursele
temporare pentru finantarea unor necesitati permanente, contrar principiului
de gestiune financiara (la necesitati permanente se aloca surse
permanente), astfel alocarile pe termen lung fiind finantate prin resurse pe
termen scurt. Cu toate ca in acest fel finanţarea activelor fixe este mai
ieftină, respectivul deficit de fond de rulment are implicatii serioase asupra
trezoreriei si a capacitatii de plata a entitatii.

Necesarul de fond de rulment este pozitiv, activele circulante


depasind datoriile pe termen scurt, situatie ce indica o insuficienta de
resurse temporare care poate fi acoperita in acest caz (FR<0) prin credite
bancare pe termen scurt.

Ca urmare a insuficientei fondului de rulment in raport cu necesarul, se


observa ca trezoreria neta este negativa, semnal ca firma se confrunta cu
o stare de dezechilibru financiar, aparand astfel un deficit monetar, care

6
poate fi acoperit pe seama unor noi resurse monetare (credite de trezorerie).
Acest fapt arata ca intreprinderea depinde de resurse financiare externe.
Respectivul deficit de trezorerie limiteaza autonomia financiara pe termen
scurt, dar nu indica implicit o stare de insolvabilitate.

Diagnosticul corelatiei creante – obligatii:

Nr. Indicatori
crt.

1. Creante 7,024,076.53

2. Obligatii 6,650,860.64

3. Cifra de afaceri 14,514,641.0


4

4. Raportul creante/obligatii 1.06

5. Termenul de incasare a creantelor - zile 176.63

((Creante/Cifra de afaceri)*365)

6. Durata de folosire a surselor atrase - zile 167.25

((Obligatii/Cifra de afaceri)*365)

Raportul creante-obligatii reflecta faptul ca intreprinderea are


capacitatea de a-si acoperi in totalitate obligatiile pe termen scurt pe seama
creantelor. Totusi acest lucru nu este posibil pe deplin pentru ca, asa cum se
observa din calculele efectuate, durata de recuperare a creantelor este
superioara perioadei de achitare a datoriilor prin intermediul cifrei de afaceri.

Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii:

Nr. crt. Indicatori

1. Rata lichiditatii curente (Active curente/Datorii 0.85


curente)

6
2. Rata lichiditatii intermediare ((Active curente- 0.60
Stocuri)/Datorii curente)

3. Rata lichiditatii imediate 0.04


((Disponibilitati+Investitii financiare pe termen
scurt)/Datorii curente)

4. Rata solvabilitatii generale (Active 1.22


totale/Datorii totale)

5. Rata solvabilitatii patrimoniale (Capital 0.29


propriu/(Capital propriu+Credite bancare)

Rata lichiditatii generale este subunitara, fapt ce indica un anume


disconfort in ceea ce priveste acoperirea datoriilor curente pe seama
elementelor patrimoniale curente. Acest disconfort provine, asa cum s-a
vazut, din finantarea unor achizitii pe termen lung din resurse pe termen
scurt, lucru care in general este contraindicat.

Rata de lichiditate intermediara inregistreaza o valoare ce poate fi


considerata satisfacatoare, ea incadrandu-se in intervalul de siguranta
financiara.

In schimb, nivelul deosebit de scazut al ratei lichiditatii imediate


reflecta o acoperire deficitara de trezorerie, societatea detinand resurse
insuficiente pentru a face fata obligatiilor de plata.

Desi indicatorii de lichiditate sunt subunitari, avand un nivel relativ


scazut, tinand cont de sectorul de activitate in care opereaza compania, se
poate aprecia ca situatia lichiditatii este acceptabila.

Privind starea de solvabilitate a entitatii se poate aprecia ca aceasta


este acceptabila. Nivelul supraunitar inregistrat de rata solvabilitatii generale
reprezinta un aspect pozitiv, semnaland faptul ca societatea analizata are
capacitatea de a face fata tuturor datoriilor scadente, atat pe termen scurt,
cat si pe termen mediu si lung.

Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar:

Nr. Indicatori
crt.

1. Rata de finantare a stocurilor (Fond de -0.60

6
rulment/Stocuri)

2. Rata de finantare a activelor circulante (Fond de -0.18


rulment/ Active circulante)

3. Rata de finantare a necesarului de fond de -0.54


rulment (Fond de rulment/NFR)

4. Rata autonomiei financiare (Capital 0.48


propriu/Capital permanent)

5. Rata de autofinantare a activelor (Capital 0.18


propriu/Total active)

-6. Rata datoriilor (1-Rata de autofinantare a 0.82


activelor)

Ratele de echilibru financiar sunt de fapt expresia realizarii echilibrului


financiar pe termen lung si scurt. Valoarea negativa inregistrata in cazul
primelor trei rate de finantare calculate completeaza concluziile formulate
referitoare la insuficienta fondului de rulment in raport cu necesarul,
evidentiind dezechilibrul financiar de la nivel de intreprindere . Se observa ca
societatea analizata isi finanteaza nevoia de fond de rulment in principal pe
seama resurselor externe atrase, nivelul resurselor permanente fiind
insuficient pentru a face fata respectivelor necesitati. Rata de autofinantare
a activelor indica faptul ca entitatea in cauza are capacitatea de a acoperi
doar 18% din totalul activelor din surse proprii, 82% din acestea fiind
finantate pe seama imprumuturilor contractate (in special a celor pe termen
scurt). Prin urmare compania este momentan dependenta din punct de
vedere financiar de resursele externe atrase, fapt semnalat si de nivelul ratei
autonomiei financiare care se situeaza sub limita prevazuta de 0.5.

Diagnosticul rentabilitatii:

Situatia generala a rezultatului pe baza contului de profit si pierdere

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune:

Nr. Indicatori
crt.

1. Venituri din vanzarea marfurilor 11,997,391.23

2. Cheltuieli privind marfurile 9,807,294.17

6
3. Marja comerciala 2,190,097.06

4. Productia vanduta 2,517,249.81

5. Productia de imobilizari 3,548.73

6. Productia exercitiului 2,520,798.54

7. Consumuri intermediare 3,010,151.43

8. Valoare adaugata 1,700,744.17

9. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 95,547.20


asimilate

10. Cheltuieli cu personalul 1,208,654.26

11. Excedentul (deficitul) brut din exploatare 396,542.71

12. Alte venituri din exploatare 267,329.98

13. Alte cheltuieli din exploatare 328,573.60

14. Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele aferente 349,791.98


exploatarii

15. Rezultatul din exploatare -14,492.89

16. Venituri financiare 450,524.20

17. Cheltuieli financiare 1,251,441.18

18. Rezultatul curent -815,409.87

19. Venituri extraordinare 0

20. Cheltuieli extraordinare 0

21. Rezultatul extraordinar 0

22. Rezultatul brut al exercitiului -815,409.87

23. Impozitul pe profit 3,667.00

24. Rezultatul exercitiului -811,742.87

Din Contul de profit si pierdere reiese ca in anul 2009 rezultatul


societatii Mondo Trade s-a concretizat in pierdere, nivelul cheltuielilor totale
devansandu-l pe cel al veniturilor. Acest fapt s-a datorat in proportie de

6
98,22% pierderii inregistrate la nivelul activitatii financiare, in conditiile
neinregistrarii de evenimente extraordinare.

In ceea ce priveste rezultatul aferent activitatii de exploatare,


acesta a fost de asemenea negativ, factorii care au determinat acesta
evolutie fiind reprezentati in special de cheltuielile cu amortizarea si
provizioanele, precum si de alte cheltuieli de exploatare. Totusi, excedentul
brut din exploatare a inregistrat o valoare pozitiva, el nefiind afectat de
sistemul de amortizare practicat sau de politica privind constituirea de
provizioane. Se observa insa ca desi entitatea prezinta un nivel destul de
ridicat al valorii adaugate, fluxul de disponibilitati degajat de ciclul de
exploatare nu este foarte mult influentat de rezultatul propriu creat de catre
intreprindere. Aceasta diferenta mare inregistrata intre valoarea adaugata si
excedentul brut din exploatare indica existenta unei ponderi semnificative a
personalului in totalul factorilor de productie antrenati in obtinerea
rezultatelor, fapt specific de altfel intreprinderilor cu activitate de prestari
servicii.

Pragul de rentabilitate si intervalul de siguranta:

Nr. Indicatori
crt.

1. Cheltuieli fixe (CF) 1,826,996

2. Cheltuieli variabile (CV) 14,224,458

3. Cifra de afaceri 14,514,641.0


4

4. Rata marjei cheltuielilor variabile – Rmcv (1- 0.02


CV/CA)

5. CA aferenta pragului de rentabilitate - CA prag 1,864,267.27


(CF/(1-Rmcv))

6.. Intervalul de siguranta ((CA- CA prag )*100/ 678.57


CA prag )

Diagnosticul pe baza ratelor de rentabilitate

6
Nr. Indicatori
crt.

1. Cifra de afaceri neta 14,514,641.0


4

2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri nete 14,467,889.6


7

3. Profit aferent cifrei de afaceri (1-2) 46,751.37

4. Rata rentabilitatii comerciale (%) (Profit 0.322


aferent CA*100/CA)

5. Rata rentabilitatii resurselor consumate (%) 0.323

(Profit aferent CA*100/Ch aferente CA)

6. Rata rentabilitatii economice (%) 1.96

(Excedent brut al exploatarii*100/Active totale)

7. Rata rentabilitatii financiare (%) -22.41

(Rezultatul exercitiului*100/Capital propriu)

Se observa ca in anul 2009 rata rentabilitatii comerciale si rata


rentabilitatii resurselor consumate inregistreaza valori destul de scazute, dar
apropiate ca marime, fapt cauzat de nivelurile similare semnalate de catre
cifra de afaceri si cheltuielile aferente acesteia.

In ceea ce priveste rata rentabilitatii economice, calculata pe baza


excedentului brut din exploatare, ea se apropie de nivelul de 2%, semnaland
o utilizare eficienta a activelor disponibile pe parcursul exercitiului financiar
analizat.

In schimb rata rentabilitatii financiare inregistreaza o valoare deosebit


de scazuta si negativa. Acest lucru apare ca urmare a faptului ca rezultatul
exercitiului s-a concretizat in pierdere, in mare parte datorita nivelului ridicat
al cheltuielilor financiare. Se stie de altfel ca rata rentabilitatii financiare are
in vedere provenienta capitalurilor, ea fiind sensibila la structura financiara a
intreprinderii, gradul de indatorare al firmei reflectandu-se negativ asupra
sa.

6
Analiza riscului intreprinderii

Analiza riscului economic (de exploatare):

Nr. Indicatori
crt.

1. CA aferenta pragului de rentabilitate - CA prag 1,864,267.2


7

2. Cifra de afaceri 14,514,641.


04

3. Indicatorul de pozitie

- in marime absoluta (α=CA- CA prag ) 12,650,373.


77

- in marime relativa (%) ((α / CA prag )*100) 678.57

4.. Coeficientul de elasticitate (CA/ α) 1.15

Calculele efectuate indica faptul ca in anul 2009 societatea Mondo


Trade a desfasurat o activitate de exploatare rentabila, nivelul cifrei de
afaceri inregistrat depasind cu mult pragul de rentabilitate.

Valoarea ridicata a indicatorului de pozitie in marime relativa,


completata de nivelul scazut al coeficientului de elasticitate semnaleaza un
risc economic redus in perioada analizata, compania avand capacitatea de a
se adapta la timp la variatiile mediului in care isi desfasoara activitatea.

Analiza riscului financiar:

Nr. Indicatori
crt.

1. Cheltuieli fixe (CF) 1,826,996

2. Cheltuieli variabile (CV) 14,224,458

3. Cheltuieli cu dobanzile 464,225.08

4. Rata marjei cheltuielilor variabile – 0.02


Rmcv(1-CV/CA)

6
5. CA aferenta pragului de rentabilitate 2,337,980.69
- CA prag

((CF+Ch.cu dobanzile) /(1-Rmcv))

6. Cifra de afaceri 14,514,641.04

7. Indicatorul de pozitie

- in marime absoluta (α=CA- CA prag ) 12,176,660.35

- in marime relativa (%) ((α / CA prag 520.82


)*100)

8. Coeficientul de elasticitate (CA/ α) 1.19

In perioada analizata se observa, prin intermediul indicatorului de


pozitie in marime absoluta, ca intreprinderea realizeaza o cifra de afaceri cu
mult superioara pragului de rentabilitate global. De asemenea, nivelul relativ
al indicatorului de pozitie, precum si coeficientul de elasticitate evidentiaza
faptul ca societatea Mondo Trade este expusa unui risc financiar scazut, ea
dand dovada de adaptabilitate la evolutiile pe termen scurt si mediu
inregistrate de sectorul economic in care opereaza, fapt ce ii permite sa-si
acopere cheltuielile fixe de exploatare si cu dobanzile pe seama marjei totale
a cheltuielilor variabile.

Analiza riscului de faliment:

Modelul Conan – Holder:

Z = 0,24R1+0,22R2+0.16R3-0,87R4-0,1R5

Nr. Indicatori Simbol 2009


crt.

1. Excedent brut din exploatare EBE 396,542.71

2. Datorii totale DT 16,575,032.90

3. Disponibil si valori realizabile pe DVTS 564,443.42


TS

4. Pasiv total Pt 20,197,481.74

6
5. Capital propriu Kp 3,622,448.84

6. Cheltuieli cu personalul Rchp 1,197,480.45

7. Valoarea adaugata VA 1,700,744.17

8. Cheltuieli financiare Chf 1,251,441.18

9. Cifra de afaceri CA 14,514,641.04

10. R1 EBE/DT 0.02

11. R2 DVTS/Pt 0.03

12. R3 Kp/Pt 0.18

13. R4 Rchp/VA 0.70

14. R5 Chf/CA 0.09

15. Z -0.58

Conform valorii functiei Z obtinute situatia intreprinderii este in pericol,


riscul de faliment fiind destul de ridicat. Trebuie tinut insa cont ca modelul
Conan – Holder pentru predictia falimentului este adaptat mediului economic
occidental, el nefiind foarte relevant in contextul realitatilor romanesti,
numarul mic al ratelor incluse constituind un dezavantaj in cazul analizei
firmelor din tara noastra.

Concluziile diagnosticului financiar:

In urma realizarii diagnosticului financiar reiese ca societatea


comerciala Mondo Trade se confrunta cu un dezechilibru financiar pe termen
scurt. Momentan firma se afla intr-o situatie riscanta (FR<0, NFR>0, TN<0)
ce indica un deficit de resurse (atat permanente, cat si temporare), deficit ce
poate fi acoperit pe seama imprumuturilor bancare pe termen mediu si lung
(credite pentru investitii), cat si a celor pe termen scurt (credite de
trezorerie). In aceasta directie insa se impune ca intreprinderea in cauza sa
manifeste prudenta, ea fiind deja dependenta din punct de vedere financiar.

6
Se observa insa ca societatea Mondo Trade da dovada de flexibilitate,
ea adaptandu-se la variatiile mediului in care opereaza, fiind astfel expusa
unor riscuri scazute, din punct de vedere economic si financiar. Totodata
performantele totale ale activitatii firmei, evidentiate de rata rentabilitatii
economice, sunt satisfacatoare. Totusi, gradulul de indatorare diminueaza
acest aspect pozitiv (prin intermediul cheltuielilor financiare), reflectandu-se
in mod negativ asupra rentabilitatii financiare a companiei.

C. EVALUAREA S.C. MONDO TRADE S.R.L.

1. METODE DE EVALUARE UTILIZATE

1.1. Consideratii generale

Intreprinderile asemenea oamenilor, sunt individualitati. Fiecare are o


istorie unica, un tel propriu si un rol specific in tabloul economic.

Evaluarea unei intreprinderi vizeaza stabilirea valorii afacerii la un


moment dat, masurarea avutiei (bogatiei) reale si a potentialului acesteia.
Aceasta Inseamna ca evaluarea intreprinderii nu reprezinta doar stabilirea
valorii unor proprietati sau bunuri din patrimoniul acesteia, ci si
determinarea capacitatii firmei de a genera fluxuri financiare (cash-flow) la
dispozitia proprietarului.

Economia de piata include o multime de categorii de operatii care


faciliteaza miscarea, transformarea, divizarea si mai ales formarea
capitalurilor. Cea mai importanta dintre operatiunile care privesc capitalul
este evaluarea marimii acestuia dupa care urmeaza profitul ce poate fi adus
de un capital intr-o perioada anume.

Fie ca este vorba de totalitatea unei intreprinderi, fie ca include numai


o parte din activele sale, vanzarea acestora este nu numai un transfer de
proprietate insotit de o mutatie juridica de capital, ci si un proces complex de
evidentiere a unor elemente de apreciere care servesc apoi la evaluarea
financiara si economica a lor. Evaluarea la randul sau constituie baza
negocierii sau a pretului de inceput in licitatiile organizate special pentru
vanzare.

Circumstantele in care se fac evaluari sunt numeroase. Intre acestea


cele mai importante au ca obiective:

6
- schimbarile titlurilor de proprietate, emisiunea de titluri de proprietate
noi sau de actiuni noi, pregatirea pentru participarea la bursa;

- cresterea intreprinderii prin elemente exterioare ei, precum si


majorarea de capital, fuziunea cu alta firma, absorbtia sau cesiunea;

- vanzarea partiala sau a unor active apartinand firmei sau vanzarea


integrala a firmei;

- cumpararea unor active sau a unor societati comerciale ;

- lichidarea firmei in cazurile cand s-a ajuns la termenele prevazute in


contractuI de asociere, in cazurile de faliment sau la vointa asociatiilor.

Oricare ar fi evaluarea intreprinderilor, totala sau partiala, ea nu este


vazuta in acelasi mod de catre vanzator si de catre cumparator, fiecare
avand un alt punct de referire la operatiunea in sine: pentru vanzator este o
instrainare, o lichidare a patrimoniului sau, in timp ce pentru cumparator ea
reprezinta o investitie sau mai simplu un plasament de capital de la care se
asteapta un anumit profit.

Drept urmare, procesul de evaluare tine si de vederile vanzatorilor si


cumparatorilor nu numai de datele si informatiile existente in cadrul firmelor
supuse negocierii.

Prin valoare intelegem acea calitate conventionala a unui obiect care ii


este atribuita in urma unor calcule sau a unor expertize. Valoarea nu este un
fapt cert ci numai o opinie.

Pretul sau mai exact pretul platit efectiv in urma unei tranzactii sau
cursul la bursa este, spre deosebire de valoare, un fapt tangibil, un element
real.

Valoarea Incearca sa se aseze pe un fundament logic sau matematic si


posibil riguros.

Ea vizeaza obiectivitatea, neutralitatea si independenta fata de partile


aflate in tranzactie, de raportul de forte pe piala , de situalia pielei.

Diferenta dintre valoare si pretul platit este cauzata de contextul


tranzacliei, care nu este niciodata acelasi.

Elementele importante sunt urmatoarele:

- valoarea este estimata in sensul ca duce la prelul cel mai probabil;

6
- trebuie sa existe o piala libera ( vanzator si cumparator hotarat,
marketing adecvat, tranzaclie echilibrata );

- evaluarea nu are termen de valabilitate ( tranzaclia ar avea loc la data


evaluarii ).

Alegerea unui set de metode de evaluare pentru un anumit caz concret


este conditionata atat de factori obiectivi cum ar fi : sectorul de activitate al
afacerii evaluate, disponibilitatea informatiilor referitoare la tranzactii privind
afaceri similare, scopul evaluarii, solicitari exprese, marimea si structura
capitalului, natura activelor societatii, cat si de factori subiectivi : interesele
celor implicati in tranzactie, disponibilitatea informatiilor asupra societatii
evaluate, logistica evaluatorului, experienta sa, rezultatele diagnosticului.

1.2. Determinarea valorii patrimoniale

In cazul S.C. MONDO TRADE S.R.L., pentru determinarea valorii


patrimoniale s-a utilizat METODA ACTIVULUI NET CORECTAT.

Metoda activului net corectat se bazeaza pe intocmirea unui bilant ale


carui posturi sunt evaluate in conformitate cu standardele de evaluare. In
esenta, se porneste de la bilantul contabil, activele si obligatiile acestuia fiind
reconsiderate in functie de data evaluarii, cu toate implicatiile asupra valorii
lor.

Astfe, fiecare activ si fiecare obligatie este analizata si evaluata


individual pe categorii de posturi:

- active financiare;

- proprietati tangibile;

- proprietati imobiliare;

- imobilizari intangibile;

- obligatii curente;

- obligatii pe termen lung;

- obligatii probabile;

- obligatii speciale;

6
Suma valorii prezente a tuturor activelor, inregistrate si neinregistrate
in bilantul contabil, din care se scade valoarea prezenta a tuturor obligatiilor,
reprezinta valoarea prezenta a capitalului propriu a societatii .

Pe langa activul net contabil, activul net corectat include diferenta de


evaluare (pozitiva sau negativa), care apare din reconsiderarea valorii
actuale a activelor si obligatiilor (fata de costurile istorice la care sunt
reflectate in contabilitate) din bilantul contabil.

Astfel, activul net corectat se poate definii prin formula:

ANC = Total active nete evaluate - Total obligatii evaluate

1.3. Determinarea valorii globale

Fiecare metoda de evaluare a unei afaceri are avantaje si dezavantaje


si, cu siguranta, intr-un anumit caz, ce prezinta anumite circumstante,
fiecare metoda isi are limitele sale in aplicarea practica .

Factorii ce se iau in considerare in selectia metodelor de evaluare


sunt :

- cantitatea si calitatea informatiilor disponibile ;

- accesul la informatiile disponibile ;

- informatii privind tranzactiile anterioare ;

- tipologia afacerii, domeniul de activitate si natura activelor importante;

- destinatarul evaluarii ;

- obiectul evaluarii ( intreprindere , activ, pachet de actiuni );

- consideratii privind situatia juridica si administrativa ;

- scopul si obiectul evaluarii, care influenteaza direct alegerea


standardului de evaluare.

2. EVALUARE PATRIMONIALA

2.1. Situatia contabila a valorilor patrimoniale

6
Pe baza datelor existente in balan1a de verificare intocmita pe luna
decembrie 2009 rezulta urmatoarea structura valorica a activelor si datoriilor
:

NR. DENUMIRE ELEMENTE PATRIMONIALE VALORI- LEI


CRT
ACTIVE IMOBILIZATE
1. IMOBILIZARI NECORPORALE 24.262,35
2. IMOBIIZARI CORPORALE 9.412.031,16
3. IMOBILIZARI FINANCIARE 7.259,07
A. ACTIVE IMOBILIZATE (1+2+3) 9.443.552,58
ACTIVE CIRCULANTE
4. STOCURI 3.165.409,21
5. CREANTE 5.798.525,95
6. CASA SI CONTURI LA BANCI 564.443,42
B. ACTIVE CIRCULANTE (4+5-6+7) 9.528.378,58
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
7. CHELTUIELI IN AVANS 88.637,45
8. SUME IN CURS DE CLARIFICARE 1.136.913,13
C. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE (8+9) 1.225.550,58
I. TOTAL ACTIV (A+B+C) 20.197.481,74
IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
9. IMPRUMUTURI PE TERMEN MEDIU SI LUNG 3.922.050,56
10. IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT 6.002.121,70
D. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE (10+11) 9.924.172,26
AL TE DATORII
11. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE 4.487.361,74

12. DATORII PERSONAL, BUGET, ALTI CREDITORI 2.160.321,73


E. AL TE DATORII (12+13) 6.647.683,47
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
13. VENITURI IN AVANS 3.177,17

F. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE (14) 3.177,17


II. TOTAL DATORII 16.575.032,90
ACTIV NET CONTABIL I. - II. 3.622.448,84

Pe baza analizei modului de constituire a evolutiei in timp a valorilor


contabile ale obiectivelor se apreciaza ca elementele de activ ce comporta
corectii valorice prin evaluare sunt: imobilizarile corporale; stocurile,
creantele ( clientii ) si sumele in curs de clarificare .

6
Pe baza analizei modului de constituire a evolutiei in timp a valorilor
contabile ale obiectivelor se apreciaza ca elementele de pasiv ce comporta
corectii valorice prin evaluare sunt imprumuturile pe termen lung.

Precizam ca in balanta analitica la 31.12.2009 pusa la dispoziTie nu


sunt reflectate dobanzile la creditele pe termen lung (presupunem ca
acestea sunt evidentiate in conturile in afara bilantului). Nu am avut la
dispozitie nici graficele de plati aferente contractelor de credit pe termen
lung din care sa rezulte dobanzile de platit. In consecinta datoriile vor fi
abordate in doua variante : fara influenta dobanzilor la creditele pe termen
lung si cu influenta dobanzilor la creditele pe termen lung.

2.2. Imobilizarile corporale

Conform situatiei din balanta de verificare la 31.12.2009 valorile de


inregistrare contabile si valorile nete se prezinta astfel:

VALOARE
NR. VALOARE VALOARE
DENUMIRE BUNURI RAMASA
CRT INREGISTRARE LEI AMORTIZATA LEI
NEAMORTIZATA

1 Bunuri imobile (terenuri + 8.444.998,63 474.428,12 7.970.570,51


constructii)
2 Bunuri mobile 2.593.009,94 1.157.549,29 1.435.460,65

Total imobilizari corporale 11.038.008,57 1.631.977,41 9.406.031,16

Principalele premise si ipoteze luate in considerare la determinarea


corectiilor la imobilizarile corporale sunt :

- Valoarea imobilizarilor corporale inregistrata in balanta de verificare la


data de 31.12.2009 nu corespunde cu valoarea inregistrata in evidenta
tehnico-operativa. Conform declaratiilor conducerii acest lucru se datoreaza
unei erori aparute in programul de gestiune (in curs de remediere). Valorile
din balanta de verificare la data de 31.12.2009 se considera corecte.

- Nu am avut la dispozitie evidenta tehnico-operativa a terenurilor, doar


valoarea globala din balanta de verificare.

- In cursul anului 2009 societatea a efectuat evaluarea celor sapte active


din patrimoniul firmei. Evaluarile s-au adresat bancilor la care societatea are
credite in derulare in vederea garantarii creditelor (B.C.R. Targu Mures;
B.R.D. Targu Mures; OTP Romania sucursala Targu Mures) - sase imobile si

6
Administratiei Finantelor Publice Targu Mures, in vederea instituirii masurilor
asiguratorii conform O.U.G. 92/2003 - un imobil. Valorile estimate de
rapoartele de evaluare au fost insusite de asociatii societatii comerciale
MONDO TRADE S.R.L.. Conform solicitarii firmei se vor lua in considerare
valorile imobilelor din evaluarile efectuate recent; nu se impun alte evaluari.
Evaluarile se refera la proprietatile imobiliare in ansamblu
(teren+constructie). In cadrul prezentei vom adopta ca atare valorile din
rapoartele puse la dispozitie de conducerea firmei.

- Constructiile speciale din evidenta contabila si evidenta tehnico-


operativa nu se reevaluaza separat, acestea se considera parti integrante ale
activelor, deci incluse in valoarea acestora.

- In urma analizei situatiei tehnico-operative am identificat doua imobile:


imobilul din Sovata, str. Stana de Vale si imobilul terenurile din Acatari care
se considera, conform standardelor contabile si de evaluare, active in afara
exploatarii. Aceste imobile nu se iau in considerare in cadrul evaluarii.

- Bunurile mobile nu se reevalueaza, se considera valori juste valorile


nete din evidenta contabila (valori relative recente), conform solicitarii
conducerii societatii.

Valoarea bunurilor imobile, conform rapoartelor de evaluare puse la


dispozitie se prezinta astfel:

VALOARE
NR.
DENUMIRE IMOBILE EVALUATA
CRT.
LEI
1 Imobil din Targu Mures str. 8 Martie 3.439.000,00
2 Imobil din Targu Mures, str. Gh. Doja, nr. 225. 2.016.759,00
3 Imobil din Targu Mures, str. Gh. Doja, nr. 225. 4.716.513,00
4 Imobil din Sovata, str. Stana de Vale 684.000,00
5 Teren Acatari 6.306 mp 403.584,00

VALOARE
NR.
DENUMIRE IMOBILE EVALUATA
CRT.
LEI
6 Teren Acatari 4.700 mp 300.800,00
7 Teren Acatari 10.494 mp 671.616,00
8 Imobil din Sangeorz Bai, str. Sa/ciilar, nr. 2. 464.300,00
9 Imobil din Sangeorz Bai, str. Garii 557.000,00

6
TOTAL 13.253.572,00

Valoarea bunurilor imobile, conform rapoartelor de evaluare puse la


dispozitie si considerate in calcule se prezinta astfel:

VALOARE
NR.
DENUMIRE IMOBILE EVALUATA
CRT.
LEI
1 Imobil din Targu Mures str. 8 Martie 3.439.000,00
2 Imobil din Targu Mures str. Gh. Doja, nr. 225. 2.016.759,00
3 Imobil din Targu Mures str. Gh. Doja, nr. 225. 4.716.513,00
4 Imobil din Sangeorz Bai, str. Salciilor, nr. 2. 464.300,00
5 Imobil din Sangeorz Bai, str. Garii 557.000,00
TOTAL 11.193.572,00

In consecinta, valoarea imobilizarilor corporale adoptata in calcule si


corectiile valorice se prezinta astfel:

VALOARE
VALOARE VALOARE VALOARE CORECTII
NR DENUMIRE RAMASA
INREGISTRARE AMORTIZATA CORECTATA VALORICE
CRT BUNURI NEAMORTIZATA
LEI LEI LEI LEI
LEI

1 Bunuri imobile 8.419.241,91 469.149,95 7.950.091,96 11.193.572,00 3.243.480,04

Constructii
2 25.756,72 5.278,17 20.478,55 20.478,55 0,00
speciale
3 Bunuri mobile 2.593.009,94 1.157.549,29 1.435.460,65 1.435.460,65 0,00

TOTAL IMOBILIZARI
CORPORALE
11.038.008,57 1.631.977,41 9.406.031,16 12.649.511,20 3.243.480,04

2.2. Reevaluarea stocurilor si determinarea corectiilor

Conform declaratiilor conducerii societatii comerciale MONDO TRADE


S.R.L. si a balantei de verificare la data de 31 decembrie 2009 stocurile din
patrimoniul societatii sunt in valoare neta de 3.165.409,21 lei, in urmatoarea
componenta:

NR. VALOARE INREGISTRARE


DENUMIRE BUNURI
CRT. NETA (LEI)
1 Materii prime 224.843,74

6
2 Materiale consumabile 631.016,29

3 Produse finite 215,39

4 Marfuri aflate la terti 11.941,49

5 Marfuri 2.295.830,28

6 Ambalaje 1.562,02

Total 3.165.409,21

Avand in vedere declaratiile conducerii, situatia stocurilor pusa la


dispozitie, exista in stoc marfuri greu vandabile si deteriorate in valoare de
43.736,78 lei, deci se impun corectii la aceasta pozitie.

In consecinta vom adopta in calcule o corectie valorica de:

ΔStocuri = - 43.736,78 lei

2.3. Reevaluarea creantelor si determinarea corectiilor

Conform declaratiilor conducerii societatii comerciale MONDO TRADE


S.R.L. si a balantei de verificare la data de 31 decembrie 2009, creantele din
patrimoniul societatii sunt In valoare de 5.798.525,95 lei, in urmatoarea
componenta:

NR. VALOARE INREGISTRARE


DENUMIRE CREANTA
CRT. LEI
1 Furnizori debitori 125.559,92
2 Clienti 4.285.196,09
3 Clienti incerti 221.946,66
4 Provizioane pentru deprecierea creantelor -186.509,83

5 Clienti - facturi de intocmit 4.566,68

6 Decontari intre entitatile afiliate 1.024.714,32

7 Debitori diversi 276.761,79

TOTAL 5.798.525,95

Avand in vedere declaratiile conducerii, situatia clientilor in litigiu pusa


la dispozitie si prezentata la punctul A.1.5. riscul de neincasare a clientilor
incerti este mare.

6
Conform balantei de verificare la data de 31 decembrie 2009 din
clientii incerti in valoare totala de 221.946,66 lei s-au constituit provizioane
pentru deprecierea creantelor in valoare de 186.509,83 lei.

Consideram ca se impun corectii si pentru diferenta de 35.436,83 lei.


In consecinta vom adopta In calcule o corectie valorica de:

ΔCreante = - 35.436,83 lei

2.4. Sume in curs de clarificare - determinarea corectiilor

Conform declaratiilor conducerii societatii comerciale MONDO TRADE


S.R.L. societatea are un litigiu cu Administratia Finantelor Publice Targu
Mures. Suma in litigiu este de 1.136.913,13 lei, reflectata in contabilitatea
firmei in creditul contului 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" dar
si in debitul contului 473 "Decontari din operatiuni in cus de clarificare".

In consecinta, in contabilitatea societatii comerciale, balanta de


verificare la data de 31.12.2009 nu reflecta influenta acestei sume asupra
patrimoniului net.

Conform declaratiilor conducerii societatii comerciale MONDO TRADE


S.R.L. riscul pierderii procesului este foarte mare.

In cazul in care S.C. MONDO TRADE S.R.L. pierde procesul, patrimoniul


net se reduce cu valoarea de 1.136.913,13 lei.

Consideram ca se impun corectii tinand cont de riscul iminent de


pierdere a procesului.

In consecinta vom adopta in calcule o corectie valorica de:

ΔDecontari in curs de clarificare = - 1.136.913,13 lei

2.5. Reevaluarea datoriilor si determinarea corectiilor

Conform balantei de verificare la data de 31 decembrie 2009, datoriile


totale ale societatii sunt in valoare de 16.571.855,73 lei, in urmatoarea
componenta:

VALOARE
NR.
DENUMIRE CREANTA INREGISTRARE
CRT.
LEI
1 Credite bancare pe termen lung 3.017.087,47

6
2 Alte imprumuturi si datorii asimilate 884.425,37
3 Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate 20.537,72
4 Credite bancare pe termen scurt 6.002.121,70
I. Total imprumuturi si datorii asimilate 9.924.172,26
5 Furnizori 4.477.205,33
6 Furnizori de imobilizari 10.156,41
7 Personal - salarii datorate 46.127,00
8 Personal - ajutoare materiale datorate 1.040,00
9 Retineri din salarii datorate tertilor 567,00
10 Alte datorii in legatura cu personalul 65.446,42
11 Asigurari sociale 14.803,00
12 Ajutor de somaj 1.167,00
13 TVA de plata 236.521,00
14 Impozitul pe venituri de natura salariilor 12.078,00
15 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 300,00
16 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 871,00
17 Alte datorii si creante cu bugetul statului 1.136.911,00
18 Sume datorate actionarilor/asociatilor 639.192,39
19 Dividende de plata 283,00
20 Creditori diversi 5.014,92
II. Total alte datorii 6.647.683,47

Total datorii (1.+11.) 16.571.855,73

Ceea ce trebuie sa retinem este ca in balanta analitica la 31.12.2009


pusa la dispozitie nu sunt reflectate dobanzile la creditele pe termen lung
(presupunem ca acestea sunt evidentiate in conturile in afara bilantului). Nu
am avut la dispozitie nici graficele de plati aferente contractelor de credit pe
termen lung din care sa rezulte dobanzile de platit. Acestea insa trebuie
luate in considerare in determinarea valorii activului net corectat.

Societatea ne-a furnizat informatii privind scadentele finale ale


contractelor de credit, asa cum Ie-am prezentat si la capitolul 1.10.

In aceste conditii, in baza informatiilor privind scadentele finale am


estimat valoarea dobanzilor de plata, considerand o dobanda medie de 9%.

6
Conform estimarilor, valoarea dobanzilor aferente contractelor de
credit pe termen lung este de circa 800.280 lei.

Tinand cont de cele de mai sus, propunem doua variante :

I. Datoriile evidentiate in balanta de verificare la 31 decembrie 2009 se


considera la valorile inregistrate in balanta de verificare si nu necesita
corectii. In acest caz:

ΔDatorii = 0 lei

II. Datoriile evidentiate in balanta de verificare la 31 decembrie 2009 se


corecteaza cu valoarea dobanzilor aferente contractelor de credit pe termen
lung. In aceasta varianta apreciem ca se impune includerea la pozitia
imprumuturi pe termen lung valoarea dobanzilor aferente contractelor de
credit pe termen lung estimat la circa 800.280 lei.

In consecinta valoarea contabila a datoriilor, corectiile aplicate si


valoarea rezultata in urma corectiilor se prezinta astfel:

6
VALOARE VALOARE
NR. CORECTII
DENUMIRE CREANTA INREGISTRARE INREGISTRARE
CRT. LEI
LEI LEI
1 Credite bancare pe termen lung 3.017.087,47 3.017.087,47
Dobanzi aferente creditelor bancare
2 +800.280,00 800.280,00
pe termen lung
3 Alte Imprumuturi si datorii asimilate 884.425,37 884.425,37
Dobanzi aferente Imprumuturilor si
4 20.537,72 20.537,72
datoriilor asimilate
5 Credite bancare pe termen scurt 6.002.121,70 6.002.121,70
TOTAL IMPRUMUTURI DATORII
I. 9.924.172,26 +800.280,00 10.724.452,26
ASIMILATE
6 Furnizori 4.477.205,33 4.477.205,33

7 Furnizori de imobilizari 10.156,41 10.156,41

8 Personal - salarii datorate 46.127,00 46.127,00

9 Personal - ajutoare materiale 1.040,00 1.040,00

10 Retineri din salarii datorate tertilor 567,00 567,00

11 Alte datorii In legatura cu personalul 65.446,42 65.446,42

12 Asigurari socia Ie 14.803,00 14.803,00

13 Ajutor de somaj 1.167,00 1.167,00

14 TVA de plata 236.521,00 236.521,00

15 Impozitul pe venituri de nat salariilor 12.078,00 12.078,00


Alte impozite, taxe si varsaminte
16 300,00 300,00
assimilate
Fonduri speciale - taxe si varsaminte
17 871,00 871,00
assimilate

Alte datorii si creante cu bugetul


18 1.136.911,00 1.136.911,00
statului

19 Sume datorate actionarilor/asociatilor 639.192,39 639.192,39

20 Dividende de plata 283,00 283,00

21 Creditori diversi 5.014,92 5.014,92

II. TOTAL ALTE DATORII 6.647.683,47 6.647.683,47

TOTAL DATORII (I.+II.) 16.571.855,73 +800.280,00 17.372.135,73

6
ΔDatorii = + 800.280 lei

2.6. Stabilirea valorii patrimoniale de piata


Varianta I.

Datoriile evidentiate in balanta de verificare la 31 decembrie 2009


se considera la valorile inregistrate in balanta de verificare, fara
influenta dobanzilor aferente contractelor de credit pe termen lung.

Conform procedurii de corectie a activului net contabil prezentata in


cadrul metodelor de evaluare, in tabelul de mai jos este redat calculul valorii
patrimoniale de piata, pe baza datelor din balanta contabila la 31.12.2009

VALOARE CORECTII VALOARE


NR. DENUMIRE ELEMENTE
CONTABILA (+)/(-) CORECTATA
CRT PATRIMONIALE
LEI LEI LEI

ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZARI NECORPORALE 24.262,35 24.262,35

2. IMOBILIZARI CORPORALE 9.412.031 ,16 +3.243.480,04 12.655.511,20

3. IMOBILIZARI FINANCIARE 7.259,07 7.259,07

A. ACTIVE IMOBILIZATE (1+2+3) 9.443.552,58 +3.243.480,04 12.687.032,62

ACTIVE CIRCULANTE

4. STOCURI 3.165.409,21 -43.736,78 3.121.672,43

5. CREANTE 5.798.525,95 -35.436,83 5.763.089,12

6. CASA SI CONTURI LA BANCI 564.443,42 564.443,42

B. ACTIVE CIRCULANTE (4+5-6+7) 9.528.378,58 -79.173,61 9.449.204,97

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

7. CHELTUIELI IN AVANS 88.637,45 88.637,45

8. SUME IN CURS DE CLARIFICARE 1.136.913, 13 -1.136.913,13 0,00

CONTURI DE REGULARIZARE SI
C. 1.225.550,58 -1.136.913,13 88.637,45
ASIMILATE (8+9)
I. TOTAL ACTIV (A+B+C) 20.197.481,74 +2.027.393,30 22.224.875,04

IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE


IMPRUMUTURI PE TERMEN
9. 3.922.050,56 3.922.050,56
MEDIU SI LUNG

10. IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT 6.002.121,70 6.002.121,70

6
IMPRUMUTURI SI DATORII
D. 9.924.172,26 9.924.172,26
ASIMILATE (10+11)
ALTE DATORII
FURNIZORI SI CONTURI
11. 4.487.361,74 4.487.361,74
ASIMILATE
DATORII PERSONAL, BUGET, ALTI
12. 2.160.321,73 2.160.321,73
CREDITORI
E. ALTE DATORII (12+13) 6.647.683,47 6.647.683,47

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

13. VENITURI IN AVANS 3.177,17 3.177,17


CONTURI DE REGULARIZARE SI
F. 3.177,17 3.177,17
ASIMILATE (14)
II. TOTAL DATORII 16.575.032,90 16.575.032,90

ACTIV NET CONTABIL I. - II. 3.622.448,84 +2.027.393,30 5.649.842,14

* Valoarea patrimoniala contabila (activ net contabil) la 31.12.2009

Vp = AN = 3.622.448,84 lei

* Valoarea patrimoniala de piata (activul net corectat) la 31.12.2009

Vp = ANC = 5.649.842,14 lei

Varianta II.

Datoriile evidentiate in balanta de verificare la 31 decembrie 2009


sunt corectate cu valoarea dobanzilor aferente contractelor de
credit pe termen lung.

Conform procedurii de corectie a activului net contabil prezentata In


cadrul metodelor de evaluare, In tabelul de mai jos este redat calculul valorii
patrimoniale de piata, pe baza datelor din balanta contabila la 31.12.2009

6
VALOARE CORECII VALOARE
NR. DENUMIRE ELEMENTE
CONTABILA (+)/(-) CORECTATA
CRT. PATRIMONIALE
LEI LEI LEI

ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZARI NECORPORALE 24.262,35 24.262,35

2. IMOBILIZARI CORPORALE 9.412.031,16 +3.243.480,04 12.655.511,20

3. IMOBILIZARI FINANCIARE 7.259,07 7.259,07

A. ACTIVE IMOBILIZATE (1+2+3) 9.443.552,58 +3.243.480,04 12.687.032,62

ACTIVE CIRCULANTE
4. STOCURI 3.165.409,21 -43.736,78 3.121.672,43

5. CREANTE 5.798.525,95 -35.436,83 5.763.089,12

6. CASA SI CONTURI LA BANCI 564.443,42 564.443,42

ACTIVE CIRCULANTE (4+5-6+7) 9.528.378,58 -79.173,61 9.449.204,97


B.

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

7. CHEL TUIEU IN AVANS 88.637,45 88.637,45

SUME IN CURS DE 1.136.913, 13 -1.136.913,13 0,00


8. CLARIFICARE
CONTURI DE REGULARIZARE SI 1.225.550,58 -1.136.913,13 88.637,45
C. ASIMILATE (8+9)
I. TOTAL ACTIV (A+B+C) 20.197.481,74 +2.027.393,30 22.224.875,04

IMPRUMUTURI SI DATOII ASIMILATE


IMPRUMUTURI PE TERMEN 3.922.050,56 +800.280,00 4.722.330,56
9. MEDIU SI LUNG
IMPRUMUTURI PE TERMEN 6.002.121,70 6.002.121,70
10. SCURT
IMPRUMUTURI SI DATORII 9.924.172,26 +800.280,00 10.724.452,26
D. ASIMILATE (10+11)

6
ALTE DATORII
FURNIZORI SI CONTURI
11. 4.487.361,74 4.487.361,74
ASIMILATE
DATOR" PERSONAL, BUGET,
12. 2.160.321,73 2.160.321,73
ALTI CREDITORI
E. ALTE DATORII (12+13) 6.647.683,47 6.647.683,47
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
13. VENITURI IN AVANS 3.177,17 3.177,17

CONTURI DE REGULARIZARE SI
F. 3.177,17 3.177,17
ASIMILATE (14)

II. TOTAL DATORII 16.575.032,90 +800.280,00 17.375.312,90


ACTIV NET CONTABIL I. - II. 3.622.448,84 +1.227.113,30 4.849.562,14

* Valoarea patrimoniala contabila (activ net contabil) la 31.12.2009

Vp = AN = 3.622.448,84 lei

* Valoarea patrimoniala justa (activul net corectat) la 31.12.2009

Vp = ANC = 4.849.562,14 lei

3. INTERPRETAREA SI RECONCILIEREA REZULTATELOR

In baza algoritmilor de calcul adoptati in evaluarea societatii


comerciale MONDO TRADE S.R.L. s-au obtinut urmatoarele valori :

VALOAREA UNEI
VALOAREA
NR. PARTI SOCIALE
METODA DE EVALUARE SOCIETATII
CRT. (LEI/PARTE
COMERCIALE (LEI)
SOCIALA )

1. Activ net contabil 3.622.448,84 845,58

2. Activ net contabil corectat - varianta I. 5.649.842,14 1.318,82

3. Activ net contabil corectat - varianta II. 4.849.562,14 1.132,02

6
*Capitalul social este 1.548.623,16 lei, divizat in 4.284 parti sociale, cu
valoare nominala de 361,49 lei fiecare.

Valoarea rezultata prin metoda activului net contabil nu este relevanta


din mai multe motive:

- Metoda se bazeaza pe evidente scriptice, in valori contabile de origine


(istorice);

- Imobilizarile corporale nu sunt evidentiate in contabilitate la valoarea


lor justa;

- Exista imobilizari corporale in afara exploatarii, dar evidentiate in


balanta de verificare intocmita pe luna decembrie 2009.

Valoarea societatii rezultata prin aplicarea metodei activului net


corectat contine valoarea actualizata a elementelor patrimoniale ale
societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L. pe baza considerentelor
prezentate in continutul raportului.

Metoda prezinta avantajul ca descompune valoarea firmei pe


componente (valoarea este suma valorilor activelor in care a fost investit
capitalul), identificand astfel acele active care contribuie la valoarea firmei si
proportia in care contribuie la aceasta.

Dezavantajul este ca ia in considerare O abordare statica, insumand


valorile activelor componente, fara a tine seama in mod direct de
capacitatea lor beneficiara (aceasta fiind mai degraba un rezultat al
activitatii conjugate a activelor, decat rezultatul detinerii unui numar de
active).

Metoda activului net corectat s-a aplicat in doua variante intrucat in


balanta analitica la 31.12.2009 pusa la dispozitie nu sunt reflectate dobanzile
la creditele pe termen lung (presupunem ca acestea sunt evidentiate in
conturile in afara bilantului):

- prima varianta in care datoriile evidentiate in balanta de verificare la


31 decembrie 2009 se considera la valorile inregistrate in balanta de
verificare, fara influenta dobanzilor aferente contractelor de credit pe termen
lung;

- cea de-a doua varianta in care datoriile evidentiate in balanta de


verificare la 31 decembrie 2009 sunt corectate cu valoarea dobanzilor
aferente contractelor de credit pe termen lung.

6
Dat fiind ca valoarea dobanzilor este mare, aceasta influenteaza
considerabil rezultatul evaluarii.

Avand in vedere consideratiile de mai sus evaluatorul apreciaza ca


valoarea justa a societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L. se situeaza intre
Iimitele date de cele doua variante considerate, si anume:

intre 4.849.562,14 lei si 5.649.842,14


lei
Valoarea estimata a unei parti sociale se situeaza :

Intre 1.132,02 lei/parte sociala si 1.318,82


lei/parte sociala
4.849.562,14 lei /4.284 parti sociale = 1.132,02 lei

5.649.842,14 lei /4.284 parti sociale = 1.318,82 lei

Valoarea justa a pachetului de 24,50% de parti sociale din capitalul


social al S.C. MONDO TRADE S.R.L. se situeaza:

Intre 1.188.489 lei si 1.383.442


lei
1.132,02 lei/parte sociala x 1.049 parti sociale = 1.188.489 lei

1.318,82 lei/parte sociala x 1.049 parti sociale = 1.383.442 lei

Valoarea estimata in raportul de evaluare se aplica intregii


societati si orice divizare a acesteia va invalida aceasta valoare.

Pretul partilor sociaIe se va stabili prin negociere intre parti si se poate


incadra in limitele estimate prin prezentul raport.

Evaluatori,

ec. IOAN CRETU

ec. NICOLETA DUNDUC