Sunteți pe pagina 1din 48

RAPORT DE EVALUARE

A SOCIETATII COMERCIALE

MONDO TRADE S.R.L.


CUPRINS

REZULTATUL EVALUARII..............................................................................................................................4
A. GENERALITATI.........................................................................................................................................5
1. INTRODUCERE.........................................................................................................................................5
1.1. Prezentarea consultantulu...........................................................................................................5
1.2. Scopul, utilizarea si destinatarul lucrarii......................................................................................6
1.3. Tipul valorii estimate...................................................................................................................6
1.4. Data evaluarii....................................................................................................................................7
1.5. Procedura de evaluare ( Etape parcurse , surse de informatii).........................................................7
1.6. Clauza de nepublicare.......................................................................................................................8
1.7. Responsabilitatea fata de tert..........................................................................................................8
1.8. Conditii si circumstanle limitative.....................................................................................................8
B. ANALIZA DIAGNOSTIC..............................................................................................................................9
1. DIAGNOSTIC JURIDIC...............................................................................................................................9
1.1. Date generale si de identificare a societatii comerciale....................................................................9
1.2. Obiectul de activitate......................................................................................................................10
1.3. Capital social...................................................................................................................................10
1.4. Drepturi de proprietate..................................................................................................................10
1.4. Litigii..........................................................................................................................................14
1.6. Autorizatii, avize.............................................................................................................................15
1.7. Asocieri, participatii........................................................................................................................15
1.8. Brevete, inventii, drepturi de proprietate inteleetuala...................................................................15
1.9. Dreptul muncii................................................................................................................................15
1.10. Alte aspecte de natura juridica.....................................................................................................15
1.11. Concluziile diagnosticului juridic...................................................................................................16
2. DIAGNOSTIC RESURSE UMANE SI MANAGEMENT.................................................................................17
2.1. Structura organizatorica, de conducere si control..........................................................................17
2.2. Resurse umane...............................................................................................................................17
2.3. Concluziile diagnosticului resurse umane.......................................................................................17
3. DIAGNOSTIC COMERCIAL.......................................................................................................................17

6
3.1. Oferta de produse si servicii...........................................................................................................17
3.2. Analiza pietei si a clientilor.............................................................................................................18
3.3. Furnizorii.........................................................................................................................................19
3.4. Analiza mediului extern..................................................................................................................19
3.5. Analiza SWOT..................................................................................................................................19
4. DIAGNOSTIC TEHNIC..............................................................................................................................21
4.1. Amplasament si facilitati.................................................................................................................21
4.2. Potential tehnic..............................................................................................................................22
4.3. Concluziile diagnosticului tehnic.....................................................................................................22
5. DIAGNOSTICUL FINANCIAR................................................................................................................22
5.1. Diagnosticul situatiei patrimoniului:..........................................................................................22
5.2. Diagnosticul rentabilitatii:..........................................................................................................26
5.3. Analiza riscului intreprinderii.....................................................................................................29
5.4. Concluziile diagnosticului financiar:...........................................................................................32
C. EVALUAREA S.C. MONDO TRADE S.R.L..................................................................................................32
1. METODE DE EVALUARE UTILIZATE.........................................................................................................32
1.1. Consideratii generale......................................................................................................................32
1.2. Determinarea valorii patrimoniale.................................................................................................34
1.3. Determinarea valorii globale..........................................................................................................35
2. EVALUARE PATRIMONIALA....................................................................................................................35
2.1. Situatia contabila a valorilor patrimoniale......................................................................................35
2.2. Imobilizarile corporale....................................................................................................................36
2.2. Reevaluarea stocurilor si determinarea corectiilor.........................................................................39
2.3. Reevaluarea creantelor si determinarea corectiilor.......................................................................39
2.4. Sume in curs de clarificare - determinarea corectiilor....................................................................40
2.5. Reevaluarea datoriilor si determinarea corectiilor.........................................................................41
2.6. Stabilirea valorii patrimoniale de piata...........................................................................................44
3. INTERPRETAREA SI RECONCILIEREA REZULTATELOR.............................................................................47

6
REZULTATUL EVALUARII

Pentru estimarea valorii juste a societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L. s-au aplicat
urmatoarele metode de evaluare:

a) Metoda activului net contabil - ANC


b) Metoda activului net contabil corectat - ANCC - in doua variante

In cele ce urmeaza sunt prezentate valorile rezultate prin aplicarea diferitelor metode
de evaluare

a) Metoda activului net contabil

VANC= 3.622.448,94 lei

Valoarea unei parti sociale* = 845,58 lei

*Capitalul social este divizat In 4.284 parti sociale.

b) Metoda activului net corectat ( valoarea justa)

Metoda activului net corectat s-a aplicat in doua variante, intrucat in balanta analitica la
31.12.2009 pusa la dispozitie nu sunt reflectate dobanzile la creditele pe termen lung
(presupunem ca acestea sunt evidentiate in conturile in afara bilantului):

Prima varianta, in care datoriile evidentiate in balanta de verificare la 31 decembrie


2009 se considera la valorile inregistrate in balanta de verificare, fara influenta dobanzilor
aferente contractelor de credit pe termen lung

VANCC = 5.649.842,14 lei

Valoarea unei parti sociaIe = 1.318,82 lei

*Capitalul social este divizat in 4.284 parti sociale.

Cea de-a doua varianta, in care datoriile evidentiate in balanta de verificare la 31


decembrie 2009 sunt corectate cu valoarea dobanzilor aferente contractelor de credit pe
termen lung

VANCC = 4.849.562,14 lei

6
Valoarea unei parti sociale* = 1.132,02 lei

*Capitalul social este divizat in 4.284 parti sociaIe.

Avand in vedere consideratiile prezentate in cadrul raportului, evaluatorul apreciaza ca


valoarea justa a societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L. se situeaza intre limitele date de
cele doua variante considerate, si anume:

intre 4.849.562,14 lei si 5.649.842,14 lei


Valoarea estimata a unei parti sociale se situeaza :

intre 1.132,02 lei/parte sociala si 1.318,82 lei/parte sociala


Valoarea justa a pachetului de 24,50% de parti sociale din capitalul social al S.C. MONDO
TRADE S.R.L. se situeaza:

intre 1.188.489 lei si 1.383.442 lei


Valoarea estimata in raportul de evaluare se aplica intregii societati si orice divizare a
acesteia va invalida aceasta valoare.

Pretul partilor sociale se va stabili prin negociere intre parti si se poate incadra in
limitele estimate de prezenta.

A. GENERALITATI

1. INTRODUCERE

1.1. Prezentarea consultantulu

1.2. Scopul, utilizarea si destinatarul lucrarii

Scopul IPOTETIC / DIDACTIC al prezentului raport de evaluare este estimarea valorii


juste a pachetului de 24,50% de parti sociaIe din capitalul social al S.C. MONDO TRADE S.R.L.,
pentru a constitui baza de referinta pentru negociere in cazul unui eventual transfer al dreptului
de proprietate asupra partilor sociaIe.

6
Prezentul Raport de evaluare a fost intocmit ca lucrare practica (proiect) aferenta
disciplinei „Evaluarea Afacerii”, pe baza documentelor financiar-contabile ale SC MONDO
TRADE SRL si este destinat exclusiv utilizarii in acest scop.

1.3. Tipul valorii estimate

Evaluarea executata conform prezentului raport reprezinta o estimare a valorii juste a


pachetului de 24,50% de parti sociaIe din capitalul social al societatii comerciale MONDO TRADE
S.R.L..

Valoarea justa este definita in standardele Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din


Romania, in speta in Standardul lnternational de Evaluare IVS 1. editia a opta din 2007. Conform
acestui standard definitia valorii juste a unei proprietati este urmatoarea: "Valoarea justa este
suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie, intre parti
aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv".

In contabilitate, valoarea justa anticipeaza o vanzare care poate avea loc in circumstante
diferite si in alte conditii decat cele care prevaleaza pe piata (deschisa) pentru vanzarea
normala, ordonata a activelor. Acestea includ posibilitatea unei vanzari in situatii de vanzare
fortata pe termen scurt sau in alte situatii care nu sunt reflectate in definitia valorii de piata.

Termenul valoare justa este folosit, de asemenea, in actiuni legale pentru a rezolva
disputele dintre parti, a caror circumstante pot sa nu fie conforme cu definitia valorii de piata.
De aceea, valoarea justa nu este sinonima cu valoarea de piata. Valoarea justa poate reprezenta
potentialul de servicii al unui activ, de exemplu beneficiile economice viitoare reprezentate de
activ in sensul potentialului sau de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar si
echivalentele de numerar pentru entitate.

Valoarea de piata este definita in standardele Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din


Romania, in speta in Standardul International de Evaluare IVS 1. editia a opta din 2007 astfel:
"Valoarea de piata este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data
evaluarii, intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat
obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate ar actiona in
cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere."

1.4. Data evaluarii

La baza efectuarii raportului de evaluare au stat informatiile privind nivelul preturilor si


situatiilor patrimoniale ale S.C. MONDO TRADE SRL, corespunzatoare lunii decembrie 2009 la
care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de catre evaluator.

Evaluarea a fost efectuata in perioada: 4 ianuarie – 15 ianuarie 2010.

6
1.5. Procedura de evaluare ( Etape parcurse , surse de informatii)

Baza evaluarii realizate in prezentul raport este valoarea justa asa cum a fost ea definita
mai sus.

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:

- documentarea pe baza unei liste de informatii prestabilite;


- discutii purtate cu conducerea S.C. MONDO TRADE S.R.L.Targu Mures;
- stabilirea Iimitelor si ipotezelor care au stat la baza elaborarii raportului;
- selectarea tipului de valoare estimat in prezentul raport ;
- deducerea si estimarea conditiilor limitative specifice obiectului de care trebuie sa se
tina seama la derularea tranzactiei ;
- analiza tuturor informatiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al
evaluarii;
- aplicarea metodelor de evaluare solicitate pentru determinarea valorii.

Procedura de evaluare este conforma cu standardele, recomandarile si metodologia de


lucru recomandate de catre ANEVAR.

Sursele de informatii care au stat la baza Intocmirii prezentului raport de evaluare au


fost:

- Bilant contabil pe anii 2006; 2007 si 2008;


- Raportare semestriala la 30 iunie 2009;
- Balanta de verificare pe luna decembrie 2009;
- Situatia mijloacelor fixe existente In patrimoniul societatii la data de 30.06.2009 si 31
decembrie 2009;
- Extrase de carte funciara;
- Act constitutiv redactat la 01.07.2009, neautentificat;
- Tabel nominal cu angajatii;
- Situatia principalilor clienti si furnizori, solduri pe vechime la 31.12.2009;
- Situatia litigiilor in curs;
- Raport de evaluare a proprietatilor mobiliare "Masini, utilaje si echipamente"
Intocmit In decembrie 2009 de societatea comerciala EUROACORD S.R.L.
- Rapoarte de evaluare a bunurilor imobile din patrimoniul societatii;

Documentele si informatiile referitoare la S.C. MONDO TRADE S.R.L. au fost puse la


dispozitia evaluatorului de catre asociatii si conducerea acesteia. Evaluatorul nu isi asuma nici
un fel de raspundere pentru corectitudinea datelor puse la dispozitie de catre societate si nici
pentru rezultatele obtinute in cazul in care acestea sunt viciate de date incomplete sau gresite.

6
1.6. Clauza de nepublicare

Continutul acestui raport este confidential pentru destinatar si autorul nu iI va dezvalui


unei terte persoane, cu exceptia situatiilor prevazute de Standardele Internationale de Evaluare
si/sau atunci cand proprietatea a intrat In atentia unui corp judiciar calificat.

1.7. Responsabilitatea fata de tert

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informatiilor furnizate de catre


conducerea S.C. MONDO TRADE S.R.L., corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind
responsabilitatea acesteia.

Acest raport de evaluare este destinat scopului si destinatarului precizati la pct. 1.2.
Raportul este confidential, strict pentru destinatar si evaluatorul nu accepta nici o
responsabilitate fata de o terta persoana in nici o circumstanta .

1.8. Conditii si circumstanle limitative

Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama In elaborarea prezentului raport de
evaluare sunt urmatoarele:

- evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au


fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii;
- valoarea de piata estimata este valabila la data evaluarii; intrucat piata, conditiile de
piata se pot schimba, valoarea estimata poate fi incorecta sau necorespunzatoare la un alt
moment;
- s-au aplicat metodele de evaluare solicitate prin planul proiectului, aplicarea metodelor
s-a facut tinand seama de limitele fiecareia dintre ele;
- raportul de evaluare isi pastreaza valabilitatea numai In situatia In care conditiile de
piata, reprezentate de factorii economici, socia Ii si politici, raman nemodificate In raport cu
cele existente la data Intocmirii raportului de evaluare;
- evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natura legala, care afecteaza
societatea comerciala evaluata, care nu sunt cunoscute de catre evaluator; in acest sens se
precizeaza ca nu vor fi facute cercetari specifice la arhive, iar evaluatorul presupune ca actele
puse la dispozitie de solicitant sau informatii privind dreptul de proprietate sunt valabile;
- evaluatorul obtine informatii, estimari si opinii necesare intocmirii raportului de
evaluare, din surse pe care Ie considera a fi credibile si evaluatorul considera ca acestea sunt
adevarate si corecte;
- valoarea propusa de lucrare este o predictie, o opinie si este subiectiva.

6
B. ANALIZA DIAGNOSTIC

1. DIAGNOSTIC JURIDIC

1.1. Date generale si de identificare a societatii comerciale

Denumirea societatii comerciale este MONDO TRADE S.R.L., cu sediul in Romania,


municipiul Targu Mures, strada Gheorghe Doja, nr. 225., judetul Mures. Societatea comerciala
MONDO TRADE S.R.L. nu are sucursale, agentii sau filiale si isi desfasoara activitatea prin
urmatoarele puncte de lucru:

- Targu Mures, strada 8 Martie, nr. 80., jud. Mures;


- Sovata, str. Stana de Vale, nr. 11., jud. Mures;
- Bucuresti, B-dul Timisoara, nr. 106., sector 6.

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. este persoana juridica romana, avand
forma juridica de societate cu raspundere limitata. Aceasta isi desfasoara activitatea in
conformitate cu Statutul pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Durata
societatii comerciale este nelimitata.

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. s-a infiintat in anul 1993 avand numarul de
ordine In Registrul Comertului Mures J-26-153-1993, are cod unic de Inregistrare 3102412, este
Inregistrata In scopuri de T.V.A. si are cod de inregistrare fiscala R01228997.

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. a luat fiinta In anul 1993 si a suferit mai
multe modificari de-a lungul timpului, notificate in acte aditionale. Momentan, Actul constitutiv
reflecta versiunea actualizata la data de 01.07.2009.

1.2. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate conform statutului este : 4619 Intermedieri in


comertul cu produse diverse.

1.3. Capital social

Capitalul social subscris si varsat integral al S.C. MONDO TRADE S.R.L. este de 1.548.623
lei. Capitalul social se divide In 4.284 parti sociale, fiecare parte social In valoare nominala de
361,49 lei.

Aportul asociatilor la subscrierea capitalului social este urmatorul:

- Dudas Martin: aportul la capitalul social 379.203 lei

6
- Cristian Tiberiu: aportul la capitalul social 379.203 lei
- H.P. TEAM K.F.T.: aportulla capitalul social 790.217 lei

Partile sociale se repartizeaza astfel:

- 2.186 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 361,49 lei, reprezentand 51 % din capitalul
social In revin societatii comerciale HP TEAM K.F.T.

- 1.049 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 361,49 lei, reprezentand 24,50% din
capitalul social In revin asociatului Dudas Martin

- 1.049 parti sociaIe, fiecare in valoare nominala de 361,49 lei, reprezentand 24,50% din
capitalul social In revin asociatului Cristian Tiberiu

1.4. Drepturi de proprietate

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. are in proprietate:

Bunuri imobile:

Imobil situat in Targu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 225., judo Mures

Cartea funciara cu nr. 2747/N, localitatea Mureseni

Nr. topografic (cadastral) 588/65/1/1/1/1/2/1; 588/65/1/1/1/1/1/2/1 (1160/1) Imobilul este


descris astfel: Teren intravilan In suprafata de 3.273 mp, edificat cu constructiile:

 sediu administrativ cu S+P+3 etaje + mansarda (C1);


 3 soproane (C2,C4,C5);
 vestiar (C3);
 cladire cu parter din caramida, stalpi metalici, ferma metalica cu tabla cutata cuprinzand 1
depozit materiale (C14);
 cladire cu parter din caramida, stalpi metalici, ferma metalica cu Invelitoare tabla cutata
cuprinzand 1 depozit,
 1 sopron depozitare materiale (C15);
 clad ire cu parter din caramida, planseu beton cuprinzand 1 post transformator (C16);
 clad ire cu parter din caramida, planseu beton cuprinzand 1 spalatorie auto, 1 sala utilaje
(C17).

6
Nota : Imobilul este grevat cu servitute de trecere In favoarea parcelei nr. II cu nr. topografic
(cadastral) 588/65/1/1/1/1/2/2; 588/65/1/1/1/1/1/2/2; (1160/2) Inscrisa In cartea funciara nr.
2248/N Mureseni - vezi C4.
In prezent imobilul este ipotecat In favoarea B.R.D. Targu Mures.

Imobil situat in Targu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 225., jud. Mures

Cartea funciara cu nr. 2748/N, localitatea Mureseni

Nr. cadastral 588/65/1/1/1/1/2/2; 588/65/1/1/1/1/1/2/2 (1160/2) Imobilul este descris astfel:


Teren intravilan In suprafata de 3.393 mp, edificat cu constructiile:

 atelier (C6);
 centrala termica (C7);
 sopron (C8);
 garaj (C9);
 4 garaje si 1 atelier service cu etaj (C10);
 cladire cu parter din caramida, stalpi de beton, ferma metalica cu tabla cutata cuprinzand 1
atelier vopsitorie auto (C11);
 cladire cu parter din caramida, ferma metalica cu tabla cutata cuprinzand 1 depozit
elemente caroserie, 1 antreu, 1 bufet incinta, 1 oficiu, 1 WC (C12);
 cladire cu parter din caramida, stalpi de beton, ferma metalica cu tabla cutata cuprinzand 1
atelier verificare receptie auto (C13);
 hala atelier mecanic (C14).

Nota : Imobilul beneficieaza de servitute de trecere pe parcela nr.1 cu nr. topografic (cadastral)
588/65/1/1/1/1/2/1; 588/65/1/1/1/1/1/2/1 (1160/1) inscrisa in cartea funciara nr. 2747/N
Mureseni.

In prezent imobilul este ipotecat in favoarea bancii comerciale B.C.R. Targu Mures.

Imobil situat in Targu Mures, str. 8 Martie, nr. 80., jud. Mures

Cartea funciara cu nr. 95260/N, localitatea Targu Mures

Nr. cadastral 563/2/1/3; 563/4/2/1/3; 563/3/1/3, 563/1/2/1/3 (1966/3) Imobilul este descris
astfel: Curti constructii in suprafata de 9.214 mp, edificat cu constructiile:

 hala - produse din materiale plastice si sectie de ambalare-depozitare (C36);


 hala - produse materiale plastice si depozit de produse finite (C35).

Nota: Raman in indiviziune fortata instalatiile edilitare de deservire.

6
In prezent imobilul este ipotecat in favoarea bancii comerciale OTP Romania, sucursala Targu
Mures.

Imobil situat in Sovata, str. Slana de Vale, f.nr., jud. Mures

Cartea funciara cu nr. 6164/Sovata, localitatea Sovata, Nr. cadastral A+1 = 2511/3/4,2513/3/4,
nr. cadastral 242/4.

Imobilul este descris astfel: Teren intravilan (corpul nr. IV) in suprafata de 875 mp, edificat cu
una casa de vacanta, cu Sc = 131 mp, construita in regim P+M, compusa din:

 la parter - camera de zi, bucatarie, baie, centrala termica si casa scarii;


 la mansarda - camera de zi, trei dormitoare, trei bai, patru holuri, debara, nisa dormitor, casa
scarii si terasa.

Imobil situat in Sangeorz Bai, str. Garii, f.nr., jud. Bistrita Nasaud

Cartea funciara cu nr. 6826/N, localitatea Sangeorz Bai, Nr. topo 238/1.

Imobilul este descris astfel: teren intravilan in suprafata de 1.180 mp, edificat cu cladire cu
destinatia de magazie de cereale si platforma betonata.

In prezent imobilul este ipotecat In favoarea Administratiei Finantelor Publice Targu Mures.

Imobil situat in Sangeorz Bai, str. Salciilor, nr. 2., jud. Bistrita Nasaud

Cartea funciara cu nr. 6681/N, localitatea Sangeorz Bai, Nr. cadastral 130/1/C1; 130/3/C3; 198;
199 si Cartea funciara cu nr. 6682/N, localitatea Sangeorz Bai Nr. cadastral 130/5/1

Imobilul este descris astfel: Teren intravilan In suprafata de 3.642 mp, edifrcat cu constructiile:

 atelier mecanic si birouri tip P+1 E;


 uscatoare si centrala termica;
 depozit rumegus;
 hala productie;
 camera tablou electric;
 casa poarta.

In prezent imobilul este ipotecat In favoarea B.R.D. Targu Mures.

Imobil situat in Acatari, judo Mures

Cartea funciara cu nr. 254/III/Acatari, localitatea Acatari Nr. cadastral 2019/2/1

Imobilul este descris astfel: teren arator In suprafata de 6.306 mp.

6
In prezent imobilul este ipotecat In favoarea bancii comerciale OTP Romania, sucursala Targu
Mures.

Imobil situat in Acatari, judo Mures

Cartea funciara cu nr. 445/11/Acatari, localitatea Acatari Nr. cadastral 2019/1/1/1; 2019/1/1/3;
2019/1/1/5

Imobilul este descris astfel: teren In suprafata de 4.700 mp.

In prezent imobilul este ipotecat In favoarea bancii comerciale OTP Romania, sucursala Targu
Mures.

Imobil situat in Acatari, judo Mures

Cartea funciara cu nr. 1267/1/Acatari, localitatea Acatari

Nr. cadastral 2019/3/1/1; 2019/3/2/2; 2019/3/3/2; 2019/4/1/2 Imobilul este descris astfel:
teren In suprafata de 10.494 mp.

In prezent imobilul este ipotecat In favoarea bancii comerciale OTP Romania, sucursala Targu
Mures.

Bunuri mobile: conform Anexei nr. XXX

In prezent bunurile mobile sunt gajate In favoarea Administratiei Finantelor Publice Targu
Mures.

1.4. Litigii

Conform informatiilor furnizate de conducerea societatii si a listei puse la dispozitie, la data


de 31.12.2009, S.C. MONDO TRADE S.R.L. Inregistreaza clienti incerti:

Nr
SOLD LA 31.12.2009
Crt DENUMIRE CLIENT
LEI
.
1 ALFA OMEGA TRADING S.R.L. IS 7.000,00

2 ALMO CONSTRUCT S.R.L. HD 1.000,00

3 ASCO S.R.L. SM 2.850,60

4 BOBES GROUP INTERNATIONAL S.R.L. B 16.190,76

5 CONDOR S.A. HD 2.802,69

6
6 D&H S.R.L. MM 3.806,06

7 ELiTOP S.R.L. CJ 14.032,72

8 GALAXIA CARGO S. R. L. IS 74.686,01

9 ITUC INDUSTRY S.A. MOTRU GJ 29.948,76

10 MANOLACHE TRANSCOM AUTO S.R.L. HD 5.324,25

11 T&C AUTO COM S.R.L. CJ 53.028,59

12 VICTORIA TRANS S.R.L. 11.276,22

TOTAL 221.946,66

Mentionam ca in contabilitatea societatii comerciale, la data de 31.12.2009 sunt


inregistrate provizioane pentru deprecierea creantelor In valoare de 186.509,83 lei.

Totodata mentionam ca S.C. MONDO TRADE S.R.L. are un litigiu cu Administratia


Finantelor Publice Targu Mures. Suma In litigiu este de 1.136.913,13 lei, reflectata In
contabilitatea firmei in creditul a contului 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" dar si
In debitul contului 473 "Decontari din operatiuni In cus de clarificare".

In consecinta, contabilitatea societatii comerciale, balanta de verificare la data de


31.12.2009 nu reflecta influenta acestei sume asupra patrimoniului net.

Conform declaratiilor conducerii societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L. riscul


pierderii procesului este foarte mare.

In cazul in care S.C. MONDO TRADE S.R.L. pierde procesul, patrimoniul net se reduce cu
valoarea de 1.136.913,13 lei.

1.6. Autorizatii, avize

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. detine urmatoarele autorizatii:

 Autorizatie de functionare
 Autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii
 Autorizatie sanitara de functionare ;
 Autorizatie de mediu;
 Autorizatie de prevenire si stingere a incendiilor;

6
1.7. Asocieri, participatii

S.C. MONDO TRADE S.R.L. este asociatul unic al societatii comerciale AUTO TRADE
INTERNATIONAL S.R.L. Aportul societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L. la capitalul social al
societatii comerciale AUTO TRADE INTERNATIONAL S.R.L. este de 200 lei.

1.8. Brevete, inventii, drepturi de proprietate inteleetuala

S.C. MONDO TRADE S.R.L. nu are brevete, inventii, drepturi de proprietate intelectuala.

1.9. Dreptul muncii

Raporturile salariatilor cu conducerea societatii sunt reglementate prin contractele


individuale de munca.

Societatea, la data de 31.12.2009 avea un numar de 89 salariati, angajati cu carte de


munca ,fiecare avand un contract de munca individual.

1.10. Alte aspecte de natura juridica

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. are urmatoarele credite In derulare:

LINII DE CREDITE SI SGB LEI EUR CHF ECHIVALENT EUR


BCR 600.000 430.000 565.000
BRD 805.000 805.000
OTP 400.000 266.667
HP TEAM 100.000
TOTAL 1.736.667

VALOARE DATA
CREDITE DE INVESTITII
RAMASA EXPIRARII
BCR 60.000 20.09.2011
BRD 204.096 30.01.2012
OTP 461.000 27.01.2017
OTP 24.792 29.07.2011
TOTAL RAMAS DE RAMBURSAT 665.096 EUR

TOTAL CREDITE 2.401.763 EUR

6
Imprumuturile sunt garantate cu imobilele din patrimoniul societatii, dupa cum sunt
prezentate la punctul 1.4 .

1.11. Concluziile diagnosticului juridic

S.C. MONDO TRADE S.R.L. este legal constituita si functioneaza conform prevederilor
actelor constitutive si legislatiei In vigoare.

Societatea detine dreptul de proprietate asupra bunurilor din patrimoniu active


imobilizate: imobilizari necorporale, terenuri, constructii, bunuri mobile si imobilizari financiare.

Terenurile, constructiile si mare parte din bunurile mobile sunt ipotecate, gajate.

S.C. MONDO TRADE S.R.L. are un litigiu cu Administratia Finantelor Publice Targu Mures.
Suma In litigiu este de 1.136.913,13 lei, reflectata in contabilitatea firmei in creditul a contului
448 "Alte datorii si creante cu bugetul statu lui" dar si in debitul contului 473 "Decontari din
operatiuni In cus de clarificare".

In consecinta contabilitatea societatii comerciale, balanta de verificare la data de


31.12.2009 nu reflecta influenta acestei sume asupra patrimoniului net.

Conform declaratiilor conducerii societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L. riscul


pierderii procesului este foarte mare.

In cazul in care S.C. MONDO TRADE S.R.L. pierde procesul, patrimoniul net se reduce cu
valoarea de 1.136.913,13 lei.

2. DIAGNOSTIC RESURSE UMANE SI MANAGEMENT

2.1. Structura organizatorica, de conducere si control

Conform actelor constitutive ale societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L. (Contract de
societate si Statut varianta actualizata la data de 01 iulie 2009 ¬neautentificata) oganul suprem
de conducere este adunarea generala a asociatilor. Adunarea Generala a Asociatilor a
desemnat conducerea executiva a societatii comerciale: un administrator in persoana domnului
Birtalan Zsolt si un director general in persoana domnului Cristian Tiberiu

Controlul activitatii firmei este asigurat de asociati.

2.2. Resurse umane

6
La data de 31.12.2009 societatea comerciala MONDO TRADE ave a un numar de 89
salariati, angajati cu carte de munca, fiecare avand un contract de munca individual. Personalul
este organizat pe cinci departamente: Departamentul Comercial cu 41 de angajati
Departamentul Electrice cu 3 angajati Departamentul General cu 13 angajati Departamentul
Service cu 26 angajati Departamentul Vanzari auto cu 6 angajati

Sarcinile care revin din organigrama standard, care nu sunt realizate de personalul
existent sunt realizate cu contracte cu terti .

2.3. Concluziile diagnosticului resurse umane

In momentul de fata societatea isi desfasoara activitatea conform legislatiei In vigoare,


acoperind cu personalul existent si cel in colaborare tot necesarul pentru desfasurarea
activitatii.

3. DIAGNOSTIC COMERCIAL

3.1. Oferta de produse si servicii

Din obiectul de activitate descris la punctul 1.2. momentan societatea comerciala


MONDO TRADE S.R.L. desfasoara urmatoarele activitati:

- Importul de lubrefianti, cosmetice auto, anvelope si autovehicule imbuteliere lubrefianti


- Comert cu lubrefianti, cosmetice auto si anvelope
- Comert cu aparatura electrotehnica
- Comert autovehicule DAEWOO, TATA, HYUNDAI
- Prestari, service aparatura electrotehnica si autovehicule

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. importa :


- lubrefianti de la MOLUB K.F.T., gama MOL; PREMIUM LUBRICANTS, gama CASTROL si ARAL
- anvelope de la GOODYEAR-DUNLOP;
- cosmetice auto de la MEDIKEMIA,
- antigel, lichizi spalare parbriz de la NOVOCHEM
- echipamente electrice penmtru medie si inalta tensiune: separatoare radiotelecomandate,
de la SANTRAX S.R.L. si AREVA S.R.L.;
- izolatori electrici de la ISONET S.R.L. si FURUKAVA ; transformatori de la TRANSWILL;
- dealer pentru DAEWOO din 1996, actualmente FORD ROMANIA
- dealer judetean pentru HYUNDAI AUTOMOBILE ROMANIA; Incepand cu anul 2004
societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. in calitate de asociat unic a infiintat firma
AUTOTRADE INTERNATIONAL pentru comercializarea autovehiculelor HYUNDAI.

6
- dealer zonal pentru TATA India

Comert: Toate produsele importate sunt comercializate pe piata romaneasca prin magazinele
proprii si nu numai de catre societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L..

Prestari de servicii: Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L.. realizeaza asistenta tehnica si
service pentru toate tipurile de autovehicule si echipamentele electrice In atelierele poroprii.

Productie: Imbutelierea de lubrefianti - marca CARRIER.

Toata activitatea societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. se desfasoara pe teritoriul


Romaniei, In ateliere si magazinele proprii si Inchiriate.

3.2. Analiza pietei si a clientilor

Clientii semnificativi, lista clientilor este anexata prezentei, asa cum este prezentata in
situatia intocmita de scoietatea comerciala MONDO TRADE S.R.L.

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. ocupa cu produsele sale un segment redus
din piata auto, piata de accesorii si piata de echipamente electrice, delimitata de pretentiile
legate de raportul dintre calitate si pret.

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. se adreseaza unei categorii de consumatori


cu venituri medii si reduse.

Din datele contabile comparative anul 2008 - anul 2009 rezulta ca in aceleasi conditii de
vanzare criza mondiala a determinat o scadere a cifrei de afaceri la toate activitatile de 50%

Situatia politico-economica din tara ne determina sa credem ca o revenire in domeniile


de activitate abordate de societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. este posibila doar
incepand cu a doua jumatate a anului 2010.

Toate previziunile economice date de analisti arata ca zonele cele mai predispuse la
cadere au fost pietele auto.

3.3. Furnizorii

Furnizorii semnificativi, lista furnizorilor este anexata prezentei, asa cum este prezentata
in situatia intocmita de scoietatea comerciala MONDO TRADE S.R.L.

3.4. Analiza mediului extern

6
In toate domeniile abordate de societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. exista
concurenta acerba, care determina limitarea si o perspectiva Iimitata de dezvoltare a pietei
proprii.

Dezvoltarea pietei proprii se poate gandi pe doua directii:

- Atenuarea crizei economice si creseterea nivelului de trai;


- Creerea de facilitati suplimentare (preturi mai mici, garantii mai lungi, etc.)

3.5. Analiza SWOT

Analiza SWOT (Strengths - puncte tari, Weaknesses - puncte slabe,


Oportunities¬oportunitati , Threats - amenintari )

Se vor analiza punctele tari si punctele slabe ale organizatiei si implicit a produselor
oferite, precum si oportunitatile si amenintarile care deriva din mediul de piata.

Cunoasterea si identificarea punctelor tari si a oportunitatilor pe piata permite o


planificare mai riguroasa a activitatii si ofera sansa de a inlatura din timp unele situatii
neprevazute, care influenteaza negativ veniturile societatii.

Rolul managementului este de a armoniza partile tari si oportunitatile incercand sa


minimalizeze efectul amenintarilor si a punctelor slabe.

Punctele tari, oportunitatile, amenintarile si punctele slabe ale companiei evaluate sunt
prezentate mai jos:

S. Puncte tari

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. dispune de :

- Personal calificat In domeniul de activitate pe care desfasoara si o conducere adecvata


- Vechime In activitatea In domeniu
- Ateliere si magazine amplasate si dotate corespunzator,
- Linie popriede imbuteliere lubrefiant
- Service-uri echipate si aprovizionate corespunzator

W. Puncte slabe

- Credite bancare mari


- Activitati care nu concura la realizarea profitului
- Creante mari

6
- Stocuri mari
- Litigii In curs

O. Oportunitati

 Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. abordeaza doua capitole compacte:


- Produse din industria auto
- Industria electrotehnica
 Nu are o diversitate mare pe domenii deci poate stapani si aborda si pe viitor segmente
complete de piata
 Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. abordeaza produse adresate unei paturi cu
venituri medii si reduse care este in formare si extindere, nu unei piete cu consumatori
de lux.
 Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. nu are concurenti In judet pe aceeasi gama
de prod use
 Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. are contracte Incheiate cu toti furnizorii de
prod use ce sunt comercializate.

T. Temeri / riscuri

 Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. este expusa unui blocaj datorita creditelor,
clientilor neancasati, dar mai ales datorita caderii pietei auto.
 Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. este expus unui risc care priveste toata
piata auto datorita prelungirii crizei economice si implicit scaderea pietei de desfacere.

4. DIAGNOSTIC TEHNIC

4.1. Amplasament si facilitati

S.C. MONDO TRADE S.R.L. are magazinele si service-uriIe amplasate Intr-o zona
industiala-comerciala a municipiului Targu Mures, pe strada Gheorghe Doja, nr. 225., la intrarea
in Targu Mures, dinspre Cluj Napoca.

Sediul central ce include majoritatea activitatilor este racordat Ia: energie electrica, forta
si joasa tensiune, reteaua de apa a orasului, la reteaua de gaze naturale si reteaua de canalizare
a orasului.

Incalzirea se realizeaza cu cazane pe gaze naturale si corpuri radiante individuale.

Show-room-ul si sediul administrativ sunt amplasate intr-o constructie noua, moderna


propice desfasurarii unei activitati de expunere, prezentare si vanzare a autovehiculelor si
accesoriilor auto.

6
Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. are service-ul amplasat pe aceeasi
platforma cu show-room-ul, in ateliere moderne, adecvate desfasurarii unei activitati de service
auto.

Firma detine dotarile necesare desfasurarii unei activitati de diagnosticare si reparatii


auto. Toata dotarea enuntata este achizitionata in decursul ultimilor ani si este astfel la ultimul
nivel de tehnicitate.

Linia de imbuteliere uleiuri este de import si prezinta uzura fizica si morala


nesemnificativa.

Platforma pe care sunt amplasate majoritatea activitatilor firmei are o suprafata de circa
7.000 mp, este betonata si racordata la toate utilitatile edilitare, deci poate asigura atat o
circulatie corespunzatoare cat si depozitare.

La capitolul 1.4. sunt prezentate imobilele din patrimoniul societatii comerciale MONDO
TRADE S.R.L..

Mentionam faptul ca in patrimoniul societatii exista active in afara exploatarii, active


care nu contribuie la realizarea cifrei de afaceri.

Aceste imobile sunt: Imobil din Sovata, str. Stana de Vale; Teren Acatari 6.306 mp; Teren
Acatari 4.700 mp; Teren Acatari 10.494 mp.

4.2. Potential tehnic

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. dispune:

- in sediul administrativ si centrul logistic de o retea de calculatoare cu server integrata


- dotare birotica moderna
- programe profesionale
- autovehicule pentru transport si aprovizionare
- dotare : spalatorie auto si utilaje pentru sopalare; aparatura pentru testare auto; utilaje
pentru si dotari pentru reparatii mecanice; dotare pentru tinichigerie auto si vopsitorie; Iinie
completa pentru imbuteliere uleiuri.

4.3. Concluziile diagnosticului tehnic

Societatea comerciala MONDO TRADE S.R.L. detine toata dotarea necesara desfasurarii
activitatii .

6
Valoarea imobilizarilor corporale inregistrata in balanta de verificare la data de
31.12.2009 nu corespunde cu valoarea inregistrata in evidenta tehnico-operativa. Conform
declaratiilor conducerii acest lucru se datoreaza unei erori aparute in programul de gestiune (in
curs de remediere). Valorile din balanta de verificare la data de 31.12.2009 se considera corecte

5. DIAGNOSTICUL FINANCIAR

5.1. Diagnosticul situatiei patrimoniului:

Corelatia fond de rulment - necesar fond de rulment, trezorerie neta:

Nr. crt. Indicatori 2009

1. Capital propriu 3.622.448,84

2. Datorii pe termen mediu si lung 3.922.050,56

3. Capital permanent (1+2) 7.544.499,40

4. Active imobilizate 9.443.552,58

5. Fond de rulment (3-4) -1.899.053,18

6. Active circulante 10.753.929,16

7. Disponibilitati 564.443,42

8. Active circulante, exclusiv disponibilitati 10.189.485,74

9. Obligatii pe termen scurt 6.650.860,64

10. Necesar de fond de rulment (8-9) 3.538.625,10

11. Trezoreria neta (5-10) -5.437.678,28

Situatia inregistrata: FR<0, NFR>0, TN<0

In anul 2009 societatea analizata a inregistrat un fond de rulment negativ, situatie ce


reflecta existenta unui deficit de resurse permanente la nivel de intreprindere. Acest fapt indica
absorbirea unei parti din resursele temporare pentru finantarea unor necesitati permanente,
contrar principiului de gestiune financiara (la necesitati permanente se aloca surse
permanente), astfel alocarile pe termen lung fiind finantate prin resurse pe termen scurt. Cu

6
toate ca in acest fel finanţarea activelor fixe este mai ieftină, respectivul deficit de fond de
rulment are implicatii serioase asupra trezoreriei si a capacitatii de plata a entitatii.

Necesarul de fond de rulment este pozitiv, activele circulante depasind datoriile pe


termen scurt, situatie ce indica o insuficienta de resurse temporare care poate fi acoperita in
acest caz (FR<0) prin credite bancare pe termen scurt.

Ca urmare a insuficientei fondului de rulment in raport cu necesarul, se observa ca


trezoreria neta este negativa, semnal ca firma se confrunta cu o stare de dezechilibru financiar,
aparand astfel un deficit monetar, care poate fi acoperit pe seama unor noi resurse monetare
(credite de trezorerie). Acest fapt arata ca intreprinderea depinde de resurse financiare
externe. Respectivul deficit de trezorerie limiteaza autonomia financiara pe termen scurt, dar
nu indica implicit o stare de insolvabilitate.

Diagnosticul corelatiei creante – obligatii:

Nr. crt. Indicatori

1. Creante 7,024,076.53

2. Obligatii 6,650,860.64

3. Cifra de afaceri 14,514,641.04

4. Raportul creante/obligatii 1.06

5. Termenul de incasare a creantelor - zile 176.63

((Creante/Cifra de afaceri)*365)

6. Durata de folosire a surselor atrase - zile 167.25

((Obligatii/Cifra de afaceri)*365)

Raportul creante-obligatii reflecta faptul ca intreprinderea are capacitatea de a-si


acoperi in totalitate obligatiile pe termen scurt pe seama creantelor. Totusi acest lucru nu este
posibil pe deplin pentru ca, asa cum se observa din calculele efectuate, durata de recuperare a
creantelor este superioara perioadei de achitare a datoriilor prin intermediul cifrei de afaceri.

6
Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii:

Nr. crt. Indicatori

1. Rata lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente) 0.85

2. Rata lichiditatii intermediare ((Active curente- 0.60


Stocuri)/Datorii curente)

3. Rata lichiditatii imediate ((Disponibilitati+Investitii 0.04


financiare pe termen scurt)/Datorii curente)

4. Rata solvabilitatii generale (Active totale/Datorii totale) 1.22

5. Rata solvabilitatii patrimoniale (Capital propriu/(Capital 0.29


propriu+Credite bancare)

Rata lichiditatii generale este subunitara, fapt ce indica un anume disconfort in ceea ce
priveste acoperirea datoriilor curente pe seama elementelor patrimoniale curente. Acest
disconfort provine, asa cum s-a vazut, din finantarea unor achizitii pe termen lung din resurse
pe termen scurt, lucru care in general este contraindicat.

Rata de lichiditate intermediara inregistreaza o valoare ce poate fi considerata


satisfacatoare, ea incadrandu-se in intervalul de siguranta financiara.

In schimb, nivelul deosebit de scazut al ratei lichiditatii imediate reflecta o acoperire


deficitara de trezorerie, societatea detinand resurse insuficiente pentru a face fata obligatiilor
de plata.

Desi indicatorii de lichiditate sunt subunitari, avand un nivel relativ scazut, tinand cont
de sectorul de activitate in care opereaza compania, se poate aprecia ca situatia lichiditatii este
acceptabila.

Privind starea de solvabilitate a entitatii se poate aprecia ca aceasta este acceptabila.


Nivelul supraunitar inregistrat de rata solvabilitatii generale reprezinta un aspect pozitiv,
semnaland faptul ca societatea analizata are capacitatea de a face fata tuturor datoriilor
scadente, atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung.

Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar:

Nr. crt. Indicatori

1. Rata de finantare a stocurilor (Fond de rulment/Stocuri) -0.60

6
2. Rata de finantare a activelor circulante (Fond de rulment/ Active -0.18
circulante)

3. Rata de finantare a necesarului de fond de rulment (Fond de -0.54


rulment/NFR)

4. Rata autonomiei financiare (Capital propriu/Capital permanent) 0.48

5. Rata de autofinantare a activelor (Capital propriu/Total active) 0.18

-6. Rata datoriilor (1-Rata de autofinantare a activelor) 0.82

Ratele de echilibru financiar sunt de fapt expresia realizarii echilibrului financiar pe


termen lung si scurt. Valoarea negativa inregistrata in cazul primelor trei rate de finantare
calculate completeaza concluziile formulate referitoare la insuficienta fondului de rulment in
raport cu necesarul, evidentiind dezechilibrul financiar de la nivel de intreprindere . Se observa
ca societatea analizata isi finanteaza nevoia de fond de rulment in principal pe seama
resurselor externe atrase, nivelul resurselor permanente fiind insuficient pentru a face fata
respectivelor necesitati. Rata de autofinantare a activelor indica faptul ca entitatea in cauza are
capacitatea de a acoperi doar 18% din totalul activelor din surse proprii, 82% din acestea fiind
finantate pe seama imprumuturilor contractate (in special a celor pe termen scurt). Prin urmare
compania este momentan dependenta din punct de vedere financiar de resursele externe
atrase, fapt semnalat si de nivelul ratei autonomiei financiare care se situeaza sub limita
prevazuta de 0.5.

5.2. Diagnosticul rentabilitatii:

Situatia generala a rezultatului pe baza contului de profit si pierdere

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune:

Nr. crt. Indicatori

1. Venituri din vanzarea marfurilor 11,997,391.23

2. Cheltuieli privind marfurile 9,807,294.17

3. Marja comerciala 2,190,097.06

4. Productia vanduta 2,517,249.81

5. Productia de imobilizari 3,548.73

6
6. Productia exercitiului 2,520,798.54

7. Consumuri intermediare 3,010,151.43

8. Valoare adaugata 1,700,744.17

9. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 95,547.20

10. Cheltuieli cu personalul 1,208,654.26

11. Excedentul (deficitul) brut din exploatare 396,542.71

12. Alte venituri din exploatare 267,329.98

13. Alte cheltuieli din exploatare 328,573.60

14. Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele aferente 349,791.98


exploatarii

15. Rezultatul din exploatare -14,492.89

16. Venituri financiare 450,524.20

17. Cheltuieli financiare 1,251,441.18

18. Rezultatul curent -815,409.87

19. Venituri extraordinare 0

20. Cheltuieli extraordinare 0

21. Rezultatul extraordinar 0

22. Rezultatul brut al exercitiului -815,409.87

23. Impozitul pe profit 3,667.00

24. Rezultatul exercitiului -811,742.87

Din Contul de profit si pierdere reiese ca in anul 2009 rezultatul societatii Mondo Trade
s-a concretizat in pierdere, nivelul cheltuielilor totale devansandu-l pe cel al veniturilor. Acest
fapt s-a datorat in proportie de 98,22% pierderii inregistrate la nivelul activitatii financiare, in
conditiile neinregistrarii de evenimente extraordinare.

6
In ceea ce priveste rezultatul aferent activitatii de exploatare, acesta a fost de
asemenea negativ, factorii care au determinat acesta evolutie fiind reprezentati in special de
cheltuielile cu amortizarea si provizioanele, precum si de alte cheltuieli de exploatare. Totusi,
excedentul brut din exploatare a inregistrat o valoare pozitiva, el nefiind afectat de sistemul de
amortizare practicat sau de politica privind constituirea de provizioane. Se observa insa ca desi
entitatea prezinta un nivel destul de ridicat al valorii adaugate, fluxul de disponibilitati degajat
de ciclul de exploatare nu este foarte mult influentat de rezultatul propriu creat de catre
intreprindere. Aceasta diferenta mare inregistrata intre valoarea adaugata si excedentul brut
din exploatare indica existenta unei ponderi semnificative a personalului in totalul factorilor de
productie antrenati in obtinerea rezultatelor, fapt specific de altfel intreprinderilor cu activitate
de prestari servicii.

Pragul de rentabilitate si intervalul de siguranta:

Nr. crt. Indicatori

1. Cheltuieli fixe (CF) 1,826,996

2. Cheltuieli variabile (CV) 14,224,458

3. Cifra de afaceri 14,514,641.04

4. Rata marjei cheltuielilor variabile – Rmcv (1-CV/CA) 0.02

5. CA aferenta pragului de rentabilitate - CA prag (CF/(1-Rmcv)) 1,864,267.27

6.. Intervalul de siguranta ((CA- CA prag )*100/ CA prag ) 678.57

Diagnosticul pe baza ratelor de rentabilitate

Nr. crt. Indicatori

1. Cifra de afaceri neta 14,514,641.04

2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri nete 14,467,889.67

3. Profit aferent cifrei de afaceri (1-2) 46,751.37

4. Rata rentabilitatii comerciale (%) (Profit aferent CA*100/CA) 0.322

5. Rata rentabilitatii resurselor consumate (%) 0.323

6
(Profit aferent CA*100/Ch aferente CA)

6. Rata rentabilitatii economice (%) 1.96

(Excedent brut al exploatarii*100/Active totale)

7. Rata rentabilitatii financiare (%) -22.41

(Rezultatul exercitiului*100/Capital propriu)

Se observa ca in anul 2009 rata rentabilitatii comerciale si rata rentabilitatii resurselor


consumate inregistreaza valori destul de scazute, dar apropiate ca marime, fapt cauzat de
nivelurile similare semnalate de catre cifra de afaceri si cheltuielile aferente acesteia.

In ceea ce priveste rata rentabilitatii economice, calculata pe baza excedentului brut din
exploatare, ea se apropie de nivelul de 2%, semnaland o utilizare eficienta a activelor
disponibile pe parcursul exercitiului financiar analizat.

In schimb rata rentabilitatii financiare inregistreaza o valoare deosebit de scazuta si


negativa. Acest lucru apare ca urmare a faptului ca rezultatul exercitiului s-a concretizat in
pierdere, in mare parte datorita nivelului ridicat al cheltuielilor financiare. Se stie de altfel ca
rata rentabilitatii financiare are in vedere provenienta capitalurilor, ea fiind sensibila la
structura financiara a intreprinderii, gradul de indatorare al firmei reflectandu-se negativ asupra
sa.

5.3. Analiza riscului intreprinderii

Analiza riscului economic (de exploatare):

Nr. crt. Indicatori

1. CA aferenta pragului de rentabilitate - CA prag 1,864,267.27

2. Cifra de afaceri 14,514,641.04

3. Indicatorul de pozitie

- in marime absoluta (α=CA- CA prag ) 12,650,373.77

- in marime relativa (%) ((α / CA prag )*100) 678.57

4.. Coeficientul de elasticitate (CA/ α) 1.15

6
Calculele efectuate indica faptul ca in anul 2009 societatea Mondo Trade a desfasurat o
activitate de exploatare rentabila, nivelul cifrei de afaceri inregistrat depasind cu mult pragul de
rentabilitate.

Valoarea ridicata a indicatorului de pozitie in marime relativa, completata de nivelul


scazut al coeficientului de elasticitate semnaleaza un risc economic redus in perioada analizata,
compania avand capacitatea de a se adapta la timp la variatiile mediului in care isi desfasoara
activitatea.

Analiza riscului financiar:

Nr. crt. Indicatori

1. Cheltuieli fixe (CF) 1,826,996

2. Cheltuieli variabile (CV) 14,224,458

3. Cheltuieli cu dobanzile 464,225.08

4. Rata marjei cheltuielilor variabile – Rmcv(1- 0.02


CV/CA)

5. CA aferenta pragului de rentabilitate - CA prag 2,337,980.69

((CF+Ch.cu dobanzile) /(1-Rmcv))

6. Cifra de afaceri 14,514,641.04

7. Indicatorul de pozitie

- in marime absoluta (α=CA- CA prag ) 12,176,660.35

- in marime relativa (%) ((α / CA prag )*100) 520.82

8. Coeficientul de elasticitate (CA/ α) 1.19

In perioada analizata se observa, prin intermediul indicatorului de pozitie in marime


absoluta, ca intreprinderea realizeaza o cifra de afaceri cu mult superioara pragului de
rentabilitate global. De asemenea, nivelul relativ al indicatorului de pozitie, precum si
coeficientul de elasticitate evidentiaza faptul ca societatea Mondo Trade este expusa unui risc
financiar scazut, ea dand dovada de adaptabilitate la evolutiile pe termen scurt si mediu

6
inregistrate de sectorul economic in care opereaza, fapt ce ii permite sa-si acopere cheltuielile
fixe de exploatare si cu dobanzile pe seama marjei totale a cheltuielilor variabile.

Analiza riscului de faliment:

Modelul Conan – Holder:

Z = 0,24R1+0,22R2+0.16R3-0,87R4-0,1R5

Nr. crt. Indicatori Simbol 2009

1. Excedent brut din exploatare EBE 396,542.71

2. Datorii totale DT 16,575,032.90

3. Disponibil si valori realizabile pe TS DVTS 564,443.42

4. Pasiv total Pt 20,197,481.74

5. Capital propriu Kp 3,622,448.84

6. Cheltuieli cu personalul Rchp 1,197,480.45

7. Valoarea adaugata VA 1,700,744.17

8. Cheltuieli financiare Chf 1,251,441.18

9. Cifra de afaceri CA 14,514,641.04

10. R1 EBE/DT 0.02

11. R2 DVTS/Pt 0.03

12. R3 Kp/Pt 0.18

13. R4 Rchp/VA 0.70

14. R5 Chf/CA 0.09

15. Z -0.58

Conform valorii functiei Z obtinute situatia intreprinderii este in pericol, riscul de


faliment fiind destul de ridicat. Trebuie tinut insa cont ca modelul Conan – Holder pentru
predictia falimentului este adaptat mediului economic occidental, el nefiind foarte relevant in

6
contextul realitatilor romanesti, numarul mic al ratelor incluse constituind un dezavantaj in
cazul analizei firmelor din tara noastra.

5.4. Concluziile diagnosticului financiar:

In urma realizarii diagnosticului financiar reiese ca societatea comerciala Mondo Trade


se confrunta cu un dezechilibru financiar pe termen scurt. Momentan firma se afla intr-o
situatie riscanta (FR<0, NFR>0, TN<0) ce indica un deficit de resurse (atat permanente, cat si
temporare), deficit ce poate fi acoperit pe seama imprumuturilor bancare pe termen mediu si
lung (credite pentru investitii), cat si a celor pe termen scurt (credite de trezorerie). In aceasta
directie insa se impune ca intreprinderea in cauza sa manifeste prudenta, ea fiind deja
dependenta din punct de vedere financiar.

Se observa insa ca societatea Mondo Trade da dovada de flexibilitate, ea adaptandu-se


la variatiile mediului in care opereaza, fiind astfel expusa unor riscuri scazute, din punct de
vedere economic si financiar. Totodata performantele totale ale activitatii firmei, evidentiate de
rata rentabilitatii economice, sunt satisfacatoare. Totusi, gradulul de indatorare diminueaza
acest aspect pozitiv (prin intermediul cheltuielilor financiare), reflectandu-se in mod negativ
asupra rentabilitatii financiare a companiei.

C. EVALUAREA S.C. MONDO TRADE S.R.L.

1. METODE DE EVALUARE UTILIZATE

1.1. Consideratii generale

Intreprinderile asemenea oamenilor, sunt individualitati. Fiecare are o istorie unica, un


tel propriu si un rol specific in tabloul economic.

Evaluarea unei intreprinderi vizeaza stabilirea valorii afacerii la un moment dat,


masurarea avutiei (bogatiei) reale si a potentialului acesteia. Aceasta Inseamna ca evaluarea
intreprinderii nu reprezinta doar stabilirea valorii unor proprietati sau bunuri din patrimoniul
acesteia, ci si determinarea capacitatii firmei de a genera fluxuri financiare (cash-flow) la
dispozitia proprietarului.

Economia de piata include o multime de categorii de operatii care faciliteaza miscarea,


transformarea, divizarea si mai ales formarea capitalurilor. Cea mai importanta dintre

6
operatiunile care privesc capitalul este evaluarea marimii acestuia dupa care urmeaza profitul
ce poate fi adus de un capital intr-o perioada anume.

Fie ca este vorba de totalitatea unei intreprinderi, fie ca include numai o parte din
activele sale, vanzarea acestora este nu numai un transfer de proprietate insotit de o mutatie
juridica de capital, ci si un proces complex de evidentiere a unor elemente de apreciere care
servesc apoi la evaluarea financiara si economica a lor. Evaluarea la randul sau constituie baza
negocierii sau a pretului de inceput in licitatiile organizate special pentru vanzare.

Circumstantele in care se fac evaluari sunt numeroase. Intre acestea cele mai
importante au ca obiective:

- schimbarile titlurilor de proprietate, emisiunea de titluri de proprietate noi sau de


actiuni noi, pregatirea pentru participarea la bursa;
- cresterea intreprinderii prin elemente exterioare ei, precum si majorarea de capital,
fuziunea cu alta firma, absorbtia sau cesiunea;
- vanzarea partiala sau a unor active apartinand firmei sau vanzarea integrala a firmei;
- cumpararea unor active sau a unor societati comerciale ;
- lichidarea firmei in cazurile cand s-a ajuns la termenele prevazute in contractuI de
asociere, in cazurile de faliment sau la vointa asociatiilor.

Oricare ar fi evaluarea intreprinderilor, totala sau partiala, ea nu este vazuta in acelasi


mod de catre vanzator si de catre cumparator, fiecare avand un alt punct de referire la
operatiunea in sine: pentru vanzator este o instrainare, o lichidare a patrimoniului sau, in timp
ce pentru cumparator ea reprezinta o investitie sau mai simplu un plasament de capital de la
care se asteapta un anumit profit.

Drept urmare, procesul de evaluare tine si de vederile vanzatorilor si cumparatorilor nu


numai de datele si informatiile existente in cadrul firmelor supuse negocierii.

Prin valoare intelegem acea calitate conventionala a unui obiect care ii este atribuita in
urma unor calcule sau a unor expertize. Valoarea nu este un fapt cert ci numai o opinie.

Pretul sau mai exact pretul platit efectiv in urma unei tranzactii sau cursul la bursa este,
spre deosebire de valoare, un fapt tangibil, un element real.

Valoarea Incearca sa se aseze pe un fundament logic sau matematic si posibil riguros.

Ea vizeaza obiectivitatea, neutralitatea si independenta fata de partile aflate in


tranzactie, de raportul de forte pe piala , de situalia pielei.

Diferenta dintre valoare si pretul platit este cauzata de contextul tranzacliei, care nu
este niciodata acelasi.

6
Elementele importante sunt urmatoarele:

- valoarea este estimata in sensul ca duce la prelul cel mai probabil;


- trebuie sa existe o piala libera ( vanzator si cumparator hotarat, marketing adecvat,
tranzaclie echilibrata );
- evaluarea nu are termen de valabilitate ( tranzaclia ar avea loc la data evaluarii ).

Alegerea unui set de metode de evaluare pentru un anumit caz concret este
conditionata atat de factori obiectivi cum ar fi : sectorul de activitate al afacerii evaluate,
disponibilitatea informatiilor referitoare la tranzactii privind afaceri similare, scopul evaluarii,
solicitari exprese, marimea si structura capitalului, natura activelor societatii, cat si de factori
subiectivi : interesele celor implicati in tranzactie, disponibilitatea informatiilor asupra societatii
evaluate, logistica evaluatorului, experienta sa, rezultatele diagnosticului.

1.2. Determinarea valorii patrimoniale

In cazul S.C. MONDO TRADE S.R.L., pentru determinarea valorii patrimoniale s-a utilizat
METODA ACTIVULUI NET CORECTAT.

Metoda activului net corectat se bazeaza pe intocmirea unui bilant ale carui posturi sunt
evaluate in conformitate cu standardele de evaluare. In esenta, se porneste de la bilantul
contabil, activele si obligatiile acestuia fiind reconsiderate in functie de data evaluarii, cu toate
implicatiile asupra valorii lor.

Astfe, fiecare activ si fiecare obligatie este analizata si evaluata individual pe categorii de
posturi:

- active financiare;
- proprietati tangibile;
- proprietati imobiliare;
- imobilizari intangibile;
- obligatii curente;
- obligatii pe termen lung;
- obligatii probabile;
- obligatii speciale;

Suma valorii prezente a tuturor activelor, inregistrate si neinregistrate in bilantul


contabil, din care se scade valoarea prezenta a tuturor obligatiilor, reprezinta valoarea prezenta
a capitalului propriu a societatii .

6
Pe langa activul net contabil, activul net corectat include diferenta de evaluare (pozitiva
sau negativa), care apare din reconsiderarea valorii actuale a activelor si obligatiilor (fata de
costurile istorice la care sunt reflectate in contabilitate) din bilantul contabil.

Astfel, activul net corectat se poate definii prin formula:

ANC = Total active nete evaluate - Total obligatii evaluate

1.3. Determinarea valorii globale

Fiecare metoda de evaluare a unei afaceri are avantaje si dezavantaje si, cu siguranta,
intr-un anumit caz, ce prezinta anumite circumstante, fiecare metoda isi are limitele sale in
aplicarea practica .

Factorii ce se iau in considerare in selectia metodelor de evaluare sunt :

- cantitatea si calitatea informatiilor disponibile ;


- accesul la informatiile disponibile ;
- informatii privind tranzactiile anterioare ;
- tipologia afacerii, domeniul de activitate si natura activelor importante;
- destinatarul evaluarii ;
- obiectul evaluarii ( intreprindere , activ, pachet de actiuni );
- consideratii privind situatia juridica si administrativa ;
- scopul si obiectul evaluarii, care influenteaza direct alegerea standardului de evaluare.

2. EVALUARE PATRIMONIALA

2.1. Situatia contabila a valorilor patrimoniale

Pe baza datelor existente in balan1a de verificare intocmita pe luna decembrie 2009


rezulta urmatoarea structura valorica a activelor si datoriilor :

NR. DENUMIRE ELEMENTE PATRIMONIALE VALORI- LEI


CRT
ACTIVE IMOBILIZATE
1. IMOBILIZARI NECORPORALE 24.262,35
2. IMOBIIZARI CORPORALE 9.412.031,16
3. IMOBILIZARI FINANCIARE 7.259,07
A. ACTIVE IMOBILIZATE (1+2+3) 9.443.552,58
ACTIVE CIRCULANTE

6
4. STOCURI 3.165.409,21
5. CREANTE 5.798.525,95
6. CASA SI CONTURI LA BANCI 564.443,42
B. ACTIVE CIRCULANTE (4+5-6+7) 9.528.378,58
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
7. CHELTUIELI IN AVANS 88.637,45
8. SUME IN CURS DE CLARIFICARE 1.136.913,13
C. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE (8+9) 1.225.550,58
I. TOTAL ACTIV (A+B+C) 20.197.481,74
IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
9. IMPRUMUTURI PE TERMEN MEDIU SI LUNG 3.922.050,56
10. IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT 6.002.121,70
D. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE (10+11) 9.924.172,26
AL TE DATORII
11. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE 4.487.361,74

12. DATORII PERSONAL, BUGET, ALTI CREDITORI 2.160.321,73


E. AL TE DATORII (12+13) 6.647.683,47
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
13. VENITURI IN AVANS 3.177,17

F. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE (14) 3.177,17


II. TOTAL DATORII 16.575.032,90
ACTIV NET CONTABIL I. - II. 3.622.448,84

Pe baza analizei modului de constituire a evolutiei in timp a valorilor contabile ale


obiectivelor se apreciaza ca elementele de activ ce comporta corectii valorice prin evaluare
sunt: imobilizarile corporale; stocurile, creantele ( clientii ) si sumele in curs de clarificare .

Pe baza analizei modului de constituire a evolutiei in timp a valorilor contabile ale


obiectivelor se apreciaza ca elementele de pasiv ce comporta corectii valorice prin evaluare
sunt imprumuturile pe termen lung.

Precizam ca in balanta analitica la 31.12.2009 pusa la dispoziTie nu sunt reflectate


dobanzile la creditele pe termen lung (presupunem ca acestea sunt evidentiate in conturile in
afara bilantului). Nu am avut la dispozitie nici graficele de plati aferente contractelor de credit
pe termen lung din care sa rezulte dobanzile de platit. In consecinta datoriile vor fi abordate in
doua variante : fara influenta dobanzilor la creditele pe termen lung si cu influenta dobanzilor la
creditele pe termen lung.

2.2. Imobilizarile corporale

6
Conform situatiei din balanta de verificare la 31.12.2009 valorile de inregistrare
contabile si valorile nete se prezinta astfel:

VALOARE
NR. VALOARE VALOARE
DENUMIRE BUNURI RAMASA
CRT INREGISTRARE LEI AMORTIZATA LEI
NEAMORTIZATA

1 Bunuri imobile (terenuri + 8.444.998,63 474.428,12 7.970.570,51


constructii)
2 Bunuri mobile 2.593.009,94 1.157.549,29 1.435.460,65

Total imobilizari corporale 11.038.008,57 1.631.977,41 9.406.031,16

Principalele premise si ipoteze luate in considerare la determinarea corectiilor la


imobilizarile corporale sunt :

- Valoarea imobilizarilor corporale inregistrata in balanta de verificare la data de


31.12.2009 nu corespunde cu valoarea inregistrata in evidenta tehnico-operativa. Conform
declaratiilor conducerii acest lucru se datoreaza unei erori aparute in programul de gestiune (in
curs de remediere). Valorile din balanta de verificare la data de 31.12.2009 se considera
corecte.
- Nu am avut la dispozitie evidenta tehnico-operativa a terenurilor, doar valoarea globala
din balanta de verificare.
- In cursul anului 2009 societatea a efectuat evaluarea celor sapte active din patrimoniul
firmei. Evaluarile s-au adresat bancilor la care societatea are credite in derulare in vederea
garantarii creditelor (B.C.R. Targu Mures; B.R.D. Targu Mures; OTP Romania sucursala Targu
Mures) - sase imobile si Administratiei Finantelor Publice Targu Mures, in vederea instituirii
masurilor asiguratorii conform O.U.G. 92/2003 - un imobil. Valorile estimate de rapoartele de
evaluare au fost insusite de asociatii societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L.. Conform
solicitarii firmei se vor lua in considerare valorile imobilelor din evaluarile efectuate recent; nu
se impun alte evaluari. Evaluarile se refera la proprietatile imobiliare in ansamblu
(teren+constructie). In cadrul prezentei vom adopta ca atare valorile din rapoartele puse la
dispozitie de conducerea firmei.
- Constructiile speciale din evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa nu se
reevaluaza separat, acestea se considera parti integrante ale activelor, deci incluse in valoarea
acestora.
- In urma analizei situatiei tehnico-operative am identificat doua imobile: imobilul din
Sovata, str. Stana de Vale si imobilul terenurile din Acatari care se considera, conform
standardelor contabile si de evaluare, active in afara exploatarii. Aceste imobile nu se iau in
considerare in cadrul evaluarii.

6
- Bunurile mobile nu se reevalueaza, se considera valori juste valorile nete din evidenta
contabila (valori relative recente), conform solicitarii conducerii societatii.

Valoarea bunurilor imobile, conform rapoartelor de evaluare puse la dispozitie se prezinta astfel:

VALOARE
NR.
DENUMIRE IMOBILE EVALUATA
CRT.
LEI
1 Imobil din Targu Mures str. 8 Martie 3.439.000,00
2 Imobil din Targu Mures, str. Gh. Doja, nr. 225. 2.016.759,00
3 Imobil din Targu Mures, str. Gh. Doja, nr. 225. 4.716.513,00
4 Imobil din Sovata, str. Stana de Vale 684.000,00
5 Teren Acatari 6.306 mp 403.584,00

VALOARE
NR.
DENUMIRE IMOBILE EVALUATA
CRT.
LEI
6 Teren Acatari 4.700 mp 300.800,00
7 Teren Acatari 10.494 mp 671.616,00
8 Imobil din Sangeorz Bai, str. Sa/ciilar, nr. 2. 464.300,00
9 Imobil din Sangeorz Bai, str. Garii 557.000,00
TOTAL 13.253.572,00

Valoarea bunurilor imobile, conform rapoartelor de evaluare puse la dispozitie si


considerate in calcule se prezinta astfel:

VALOARE
NR.
DENUMIRE IMOBILE EVALUATA
CRT.
LEI
1 Imobil din Targu Mures str. 8 Martie 3.439.000,00
2 Imobil din Targu Mures str. Gh. Doja, nr. 225. 2.016.759,00
3 Imobil din Targu Mures str. Gh. Doja, nr. 225. 4.716.513,00
4 Imobil din Sangeorz Bai, str. Salciilor, nr. 2. 464.300,00
5 Imobil din Sangeorz Bai, str. Garii 557.000,00
TOTAL 11.193.572,00

In consecinta, valoarea imobilizarilor corporale adoptata in calcule s i corectiile valorice se


prezinta astfel:

6
VALOARE VALOARE
VALOARE VALOARE CORECTII
NR DENUMIRE AMORTIZAT RAMASA
INREGISTRARE CORECTATA VALORICE
CRT BUNURI A NEAMORTIZATA
LEI LEI LEI
LEI LEI

1 Bunuri imobile 8.419.241,91 469.149,95 7.950.091,96 11.193.572,00 3.243.480,04

Constructii
2 25.756,72 5.278,17 20.478,55 20.478,55 0,00
speciale
3 Bunuri mobile 2.593.009,94 1.157.549,29 1.435.460,65 1.435.460,65 0,00

TOTAL IMOBILIZARI
CORPORALE
11.038.008,57 1.631.977,41 9.406.031,16 12.649.511,20 3.243.480,04

2.2. Reevaluarea stocurilor si determinarea corectiilor

Conform declaratiilor conducerii societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L. si a balantei


de verificare la data de 31 decembrie 2009 stocurile din patrimoniul societatii sunt in valoare neta de
3.165.409,21 lei, in urmatoarea componenta:

NR. VALOARE INREGISTRARE


DENUMIRE BUNURI
CRT. NETA (LEI)
1 Materii prime 224.843,74

2 Materiale consumabile 631.016,29

3 Produse finite 215,39

4 Marfuri aflate la terti 11.941,49

5 Marfuri 2.295.830,28

6 Ambalaje 1.562,02

Total 3.165.409,21

Avand in vedere declaratiile conducerii, situatia stocurilor pusa la dispozitie, exista in


stoc marfuri greu vandabile si deteriorate in valoare de 43.736,78 lei, deci se impun corectii la
aceasta pozitie.

In consecinta vom adopta in calcule o corectie valorica de:

ΔStocuri = - 43.736,78 lei

2.3. Reevaluarea creantelor si determinarea corectiilor

6
Conform declaratiilor conducerii societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L. si a balantei
de verificare la data de 31 decembrie 2009, creantele din patrimoniul societatii sunt In valoare
de 5.798.525,95 lei, in urmatoarea componenta:

NR. VALOARE INREGISTRARE


DENUMIRE CREANTA
CRT. LEI
1 Furnizori debitori 125.559,92
2 Clienti 4.285.196,09
3 Clienti incerti 221.946,66
4 Provizioane pentru deprecierea creantelor -186.509,83

5 Clienti - facturi de intocmit 4.566,68

6 Decontari intre entitatile afiliate 1.024.714,32

7 Debitori diversi 276.761,79

TOTAL 5.798.525,95

Avand in vedere declaratiile conducerii, situatia clientilor in litigiu pusa la dispozitie si


prezentata la punctul A.1.5. riscul de neincasare a clientilor incerti este mare.

Conform balantei de verificare la data de 31 decembrie 2009 din clientii incerti in


valoare totala de 221.946,66 lei s-au constituit provizioane pentru deprecierea creantelor in
valoare de 186.509,83 lei.

Consideram ca se impun corectii si pentru diferenta de 35.436,83 lei. In consecinta vom


adopta In calcule o corectie valorica de:

ΔCreante = - 35.436,83 lei

2.4. Sume in curs de clarificare - determinarea corectiilor

Conform declaratiilor conducerii societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L. societatea


are un litigiu cu Administratia Finantelor Publice Targu Mures. Suma in litigiu este de
1.136.913,13 lei, reflectata in contabilitatea firmei in creditul contului 448 "Alte datorii si
creante cu bugetul statului" dar si in debitul contului 473 "Decontari din operatiuni in cus de
clarificare".

In consecinta, in contabilitatea societatii comerciale, balanta de verificare la data de


31.12.2009 nu reflecta influenta acestei sume asupra patrimoniului net.

6
Conform declaratiilor conducerii societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L. riscul
pierderii procesului este foarte mare.

In cazul in care S.C. MONDO TRADE S.R.L. pierde procesul, patrimoniul net se reduce cu
valoarea de 1.136.913,13 lei.

Consideram ca se impun corectii tinand cont de riscul iminent de pierdere a procesului.

In consecinta vom adopta in calcule o corectie valorica de:

ΔDecontari in curs de clarificare = - 1.136.913,13 lei

2.5. Reevaluarea datoriilor si determinarea corectiilor

Conform balantei de verificare la data de 31 decembrie 2009, datoriile totale ale


societatii sunt in valoare de 16.571.855,73 lei, in urmatoarea componenta:

VALOARE
NR.
DENUMIRE CREANTA INREGISTRARE
CRT.
LEI
1 Credite bancare pe termen lung 3.017.087,47
2 Alte imprumuturi si datorii asimilate 884.425,37
3 Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate 20.537,72
4 Credite bancare pe termen scurt 6.002.121,70
I. Total imprumuturi si datorii asimilate 9.924.172,26
5 Furnizori 4.477.205,33
6 Furnizori de imobilizari 10.156,41
7 Personal - salarii datorate 46.127,00
8 Personal - ajutoare materiale datorate 1.040,00
9 Retineri din salarii datorate tertilor 567,00
10 Alte datorii in legatura cu personalul 65.446,42
11 Asigurari sociale 14.803,00
12 Ajutor de somaj 1.167,00
13 TVA de plata 236.521,00
14 Impozitul pe venituri de natura salariilor 12.078,00
15 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 300,00
16 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 871,00
17 Alte datorii si creante cu bugetul statului 1.136.911,00

6
18 Sume datorate actionarilor/asociatilor 639.192,39
19 Dividende de plata 283,00
20 Creditori diversi 5.014,92
II. Total alte datorii 6.647.683,47

Total datorii (1.+11.) 16.571.855,73

Ceea ce trebuie sa retinem este ca in balanta analitica la 31.12.2009 pusa la dispozitie


nu sunt reflectate dobanzile la creditele pe termen lung (presupunem ca acestea sunt
evidentiate in conturile in afara bilantului). Nu am avut la dispozitie nici graficele de plati
aferente contractelor de credit pe termen lung din care sa rezulte dobanzile de platit. Acestea
insa trebuie luate in considerare in determinarea valorii activului net corectat.

Societatea ne-a furnizat informatii privind scadentele finale ale contractelor de credit,
asa cum Ie-am prezentat si la capitolul 1.10.

In aceste conditii, in baza informatiilor privind scadentele finale am estimat valoarea


dobanzilor de plata, considerand o dobanda medie de 9%.

Conform estimarilor, valoarea dobanzilor aferente contractelor de credit pe termen lung


este de circa 800.280 lei.

Tinand cont de cele de mai sus, propunem doua variante :

I. Datoriile evidentiate in balanta de verificare la 31 decembrie 2009 se considera la valorile


inregistrate in balanta de verificare si nu necesita corectii. In acest caz:

ΔDatorii = 0 lei

II. Datoriile evidentiate in balanta de verificare la 31 decembrie 2009 se corecteaza cu valoarea


dobanzilor aferente contractelor de credit pe termen lung. In aceasta varianta apreciem ca se
impune includerea la pozitia imprumuturi pe termen lung valoarea dobanzilor aferente
contractelor de credit pe termen lung estimat la circa 800.280 lei.

In consecinta valoarea contabila a datoriilor, corectiile aplicate si valoarea rezultata in


urma corectiilor se prezinta astfel:

6
VALOARE VALOARE
NR. CORECTII
DENUMIRE CREANTA INREGISTRARE INREGISTRARE
CRT. LEI
LEI LEI
1 Credite bancare pe termen lung 3.017.087,47 3.017.087,47
Dobanzi aferente creditelor bancare
2 +800.280,00 800.280,00
pe termen lung
3 Alte Imprumuturi si datorii asimilate 884.425,37 884.425,37
Dobanzi aferente Imprumuturilor si
4 20.537,72 20.537,72
datoriilor asimilate
5 Credite bancare pe termen scurt 6.002.121,70 6.002.121,70
TOTAL IMPRUMUTURI DATORII
I. 9.924.172,26 +800.280,00 10.724.452,26
ASIMILATE
6 Furnizori 4.477.205,33 4.477.205,33

7 Furnizori de imobilizari 10.156,41 10.156,41

8 Personal - salarii datorate 46.127,00 46.127,00

9 Personal - ajutoare materiale 1.040,00 1.040,00

10 Retineri din salarii datorate tertilor 567,00 567,00

11 Alte datorii In legatura cu personalul 65.446,42 65.446,42

12 Asigurari socia Ie 14.803,00 14.803,00

13 Ajutor de somaj 1.167,00 1.167,00

14 TVA de plata 236.521,00 236.521,00

15 Impozitul pe venituri de nat salariilor 12.078,00 12.078,00


Alte impozite, taxe si varsaminte
16 300,00 300,00
assimilate
Fonduri speciale - taxe si varsaminte
17 871,00 871,00
assimilate

Alte datorii si creante cu bugetul


18 1.136.911,00 1.136.911,00
statului

19 Sume datorate actionarilor/asociatilor 639.192,39 639.192,39

20 Dividende de plata 283,00 283,00

21 Creditori diversi 5.014,92 5.014,92

II. TOTAL ALTE DATORII 6.647.683,47 6.647.683,47

TOTAL DATORII (I.+II.) 16.571.855,73 +800.280,00 17.372.135,73

6
ΔDatorii = + 800.280 lei

2.6. Stabilirea valorii patrimoniale de piata


Varianta I.

Datoriile evidentiate in balanta de verificare la 31 decembrie 2009 se considera la valorile


inregistrate in balanta de verificare, fara influenta dobanzilor aferente contractelor de credit
pe termen lung.

Conform procedurii de corectie a activului net contabil prezentata in cadrul metodelor


de evaluare, in tabelul de mai jos este redat calculul valorii patrimoniale de piata, pe baza
datelor din balanta contabila la 31.12.2009

VALOARE CORECTII VALOARE


NR. DENUMIRE ELEMENTE
CONTABILA (+)/(-) CORECTATA
CRT PATRIMONIALE
LEI LEI LEI

ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZARI NECORPORALE 24.262,35 24.262,35

2. IMOBILIZARI CORPORALE 9.412.031 ,16 +3.243.480,04 12.655.511,20

3. IMOBILIZARI FINANCIARE 7.259,07 7.259,07

A. ACTIVE IMOBILIZATE (1+2+3) 9.443.552,58 +3.243.480,04 12.687.032,62

ACTIVE CIRCULANTE

4. STOCURI 3.165.409,21 -43.736,78 3.121.672,43

5. CREANTE 5.798.525,95 -35.436,83 5.763.089,12

6. CASA SI CONTURI LA BANCI 564.443,42 564.443,42

B. ACTIVE CIRCULANTE (4+5-6+7) 9.528.378,58 -79.173,61 9.449.204,97

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

7. CHELTUIELI IN AVANS 88.637,45 88.637,45

8. SUME IN CURS DE CLARIFICARE 1.136.913, 13 -1.136.913,13 0,00

CONTURI DE REGULARIZARE SI
C. 1.225.550,58 -1.136.913,13 88.637,45
ASIMILATE (8+9)
I. TOTAL ACTIV (A+B+C) 20.197.481,74 +2.027.393,30 22.224.875,04

IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE


IMPRUMUTURI PE TERMEN
9. 3.922.050,56 3.922.050,56
MEDIU SI LUNG

6
10. IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT 6.002.121,70 6.002.121,70

IMPRUMUTURI SI DATORII
D. 9.924.172,26 9.924.172,26
ASIMILATE (10+11)
ALTE DATORII
FURNIZORI SI CONTURI
11. 4.487.361,74 4.487.361,74
ASIMILATE
DATORII PERSONAL, BUGET, ALTI
12. 2.160.321,73 2.160.321,73
CREDITORI
E. ALTE DATORII (12+13) 6.647.683,47 6.647.683,47

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

13. VENITURI IN AVANS 3.177,17 3.177,17


CONTURI DE REGULARIZARE SI
F. 3.177,17 3.177,17
ASIMILATE (14)
II. TOTAL DATORII 16.575.032,90 16.575.032,90

ACTIV NET CONTABIL I. - II. 3.622.448,84 +2.027.393,30 5.649.842,14

* Valoarea patrimoniala contabila (activ net contabil) la 31.12.2009

Vp = AN = 3.622.448,84 lei

* Valoarea patrimoniala de piata (activul net corectat) la 31.12.2009

Vp = ANC = 5.649.842,14 lei

Varianta II.

Datoriile evidentiate in balanta de verificare la 31 decembrie 2009 sunt corectate cu valoarea


dobanzilor aferente contractelor de credit pe termen lung.

Conform procedurii de corectie a activului net contabil prezentata In cadrul metodelor


de evaluare, In tabelul de mai jos este redat calculul valorii patrimoniale de piata, pe baza
datelor din balanta contabila la 31.12.2009

6
VALOARE CORECII VALOARE
NR. DENUMIRE ELEMENTE
CONTABILA (+)/(-) CORECTATA
CRT. PATRIMONIALE
LEI LEI LEI

ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZARI NECORPORALE 24.262,35 24.262,35

2. IMOBILIZARI CORPORALE 9.412.031,16 +3.243.480,04 12.655.511,20

3. IMOBILIZARI FINANCIARE 7.259,07 7.259,07

A. ACTIVE IMOBILIZATE (1+2+3) 9.443.552,58 +3.243.480,04 12.687.032,62

ACTIVE CIRCULANTE

4. STOCURI 3.165.409,21 -43.736,78 3.121.672,43

5. CREANTE 5.798.525,95 -35.436,83 5.763.089,12

6. CASA SI CONTURI LA BANCI 564.443,42 564.443,42

ACTIVE CIRCULANTE (4+5-6+7) 9.528.378,58 -79.173,61 9.449.204,97


B.

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

7. CHEL TUIEU IN AVANS 88.637,45 88.637,45

SUME IN CURS DE 1.136.913, 13 -1.136.913,13 0,00


8. CLARIFICARE
CONTURI DE REGULARIZARE SI 1.225.550,58 -1.136.913,13 88.637,45
C. ASIMILATE (8+9)
I. TOTAL ACTIV (A+B+C) 20.197.481,74 +2.027.393,30 22.224.875,04

IMPRUMUTURI SI DATOII ASIMILATE


IMPRUMUTURI PE TERMEN 3.922.050,56 +800.280,00 4.722.330,56
9. MEDIU SI LUNG
IMPRUMUTURI PE TERMEN 6.002.121,70 6.002.121,70
10. SCURT
IMPRUMUTURI SI DATORII 9.924.172,26 +800.280,00 10.724.452,26
D. ASIMILATE (10+11)

6
ALTE DATORII
FURNIZORI SI CONTURI
11. 4.487.361,74 4.487.361,74
ASIMILATE
DATOR" PERSONAL, BUGET,
12. 2.160.321,73 2.160.321,73
ALTI CREDITORI
E. ALTE DATORII (12+13) 6.647.683,47 6.647.683,47
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
13. VENITURI IN AVANS 3.177,17 3.177,17

CONTURI DE REGULARIZARE
F. 3.177,17 3.177,17
SI ASIMILATE (14)

II. TOTAL DATORII 16.575.032,90 +800.280,00 17.375.312,90


ACTIV NET CONTABIL I. - II. 3.622.448,84 +1.227.113,30 4.849.562,14

* Valoarea patrimoniala contabila (activ net contabil) la 31.12.2009

Vp = AN = 3.622.448,84 lei

* Valoarea patrimoniala justa (activul net corectat) la 31.12.2009

Vp = ANC = 4.849.562,14 lei

3. INTERPRETAREA SI RECONCILIEREA REZULTATELOR

In baza algoritmilor de calcul adoptati in evaluarea societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L. s-
au obtinut urmatoarele valori :

VALOAREA UNEI
NR. VALOAREA
PARTI SOCIALE
CRT METODA DE EVALUARE SOCIETATII
(LEI/PARTE
. COMERCIALE (LEI)
SOCIALA )

1. Activ net contabil 3.622.448,84 845,58

2. Activ net contabil corectat - varianta I. 5.649.842,14 1.318,82

3. Activ net contabil corectat - varianta II. 4.849.562,14 1.132,02

6
*Capitalul social este 1.548.623,16 lei, divizat in 4.284 parti sociale, cu valoare nominala de
361,49 lei fiecare.

Valoarea rezultata prin metoda activului net contabil nu este relevanta din mai multe
motive:

- Metoda se bazeaza pe evidente scriptice, in valori contabile de origine (istorice);


- Imobilizarile corporale nu sunt evidentiate in contabilitate la valoarea lor justa;
- Exista imobilizari corporale in afara exploatarii, dar evidentiate in balanta de verificare
intocmita pe luna decembrie 2009.

Valoarea societatii rezultata prin aplicarea metodei activului net corectat contine
valoarea actualizata a elementelor patrimoniale ale societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L.
pe baza considerentelor prezentate in continutul raportului.

Metoda prezinta avantajul ca descompune valoarea firmei pe componente (valoarea


este suma valorilor activelor in care a fost investit capitalul), identificand astfel acele active care
contribuie la valoarea firmei si proportia in care contribuie la aceasta.

Dezavantajul este ca ia in considerare O abordare statica, insumand valorile activelor


componente, fara a tine seama in mod direct de capacitatea lor beneficiara (aceasta fiind mai
degraba un rezultat al activitatii conjugate a activelor, decat rezultatul detinerii unui numar de
active).

Metoda activului net corectat s-a aplicat in doua variante intrucat in balanta analitica la
31.12.2009 pusa la dispozitie nu sunt reflectate dobanzile la creditele pe termen lung
(presupunem ca acestea sunt evidentiate in conturile in afara bilantului):

- prima varianta in care datoriile evidentiate in balanta de verificare la 31 decembrie 2009


se considera la valorile inregistrate in balanta de verificare, fara influenta dobanzilor aferente
contractelor de credit pe termen lung;
- cea de-a doua varianta in care datoriile evidentiate in balanta de verificare la 31
decembrie 2009 sunt corectate cu valoarea dobanzilor aferente contractelor de credit pe
termen lung.

Dat fiind ca valoarea dobanzilor este mare, aceasta influenteaza considerabil rezultatul
evaluarii.

Avand in vedere consideratiile de mai sus evaluatorul apreciaza ca valoarea justa a


societatii comerciale MONDO TRADE S.R.L. se situeaza intre Iimitele date de cele doua variante
considerate, si anume:

6
intre 4.849.562,14 lei si 5.649.842,14 lei
Valoarea estimata a unei parti sociale se situeaza :

Intre 1.132,02 lei/parte sociala si 1.318,82 lei/parte sociala


4.849.562,14 lei /4.284 parti sociale = 1.132,02 lei

5.649.842,14 lei /4.284 parti sociale = 1.318,82 lei

Valoarea justa a pachetului de 24,50% de parti sociale din capitalul social al S.C. MONDO
TRADE S.R.L. se situeaza:

Intre 1.188.489 lei si 1.383.442 lei


1.132,02 lei/parte sociala x 1.049 parti sociale = 1.188.489 lei

1.318,82 lei/parte sociala x 1.049 parti sociale = 1.383.442 lei

Valoarea estimata in raportul de evaluare se aplica intregii societati si orice divizare a


acesteia va invalida aceasta valoare.

Pretul partilor sociaIe se va stabili prin negociere intre parti si se poate incadra in
limitele estimate prin prezentul raport.

Evaluatori,

ec. IOAN CRETU

ec. NICOLETA DUNDUC

S-ar putea să vă placă și