Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Instituția Publică Gimnaziul ,,Grigore Vieru”, s.Heciul Nou


Comisia Metodică: Limbă și Comunicare

PROIECT
DIDACTIC
la limba și literatura română
Clasa a V-a

Elaborat: Aliona Romanova ,


profesor de limba și literatura română
Proiect Didactic

Disciplina: Limba și literatura română


Profesor : Aliona Romanova
Clasa: a V-a
Data : 16 noiembrie 2021
Durata lecției : 45 min.
Unitatea de învățare : Nr. 4. Narațiunea
Subiectul lecției: Verbul: număr, persoană și timp.
Tipul lecției: de formare a capacităților de dobândire a cunoștințelor.

Unități de competență :
1. 5.1. Exprimarea intențiilor de
comunicare prin achiziții lexicale, fonetice, gramaticale.
2. 5.2. Respectarea normelor lingvistice în diverse situații de
comunicare.
3. 5.3. Identificarea strategiilor de
învăţare autonomă a limbii cu
ajutorul dicționarelor.
4. 5.4. Monitorizarea propriei exprimări prin raportare la normă.

Obiectivele lecției:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
1. Să definească și să opereze cu noțiunea de ,,verb”;
2. Să observe acțiuni și să alcătuiasca cu ele propoziții având drept suport o imagine;
3. Să cunoască verbe care exprimă o acțiune, o stare sau existență;
4. Să grupeze verbele în funcție de timp;
5. Să grupeze verbele în funcție de număr și persoană;
6. Să răspundă la întrebări în baza temei studiate.

Metode/strategii/mijloace : lucrul individual, frontal, clustering-ul, fișe de lucru, planșe cu informații, imaginea,
conversația euristică, conversația catihetică, tabelul, șotronul gramatical, calculatorul, TV;

Bibliografie :
1. Manual Limba și literatura română, clasa a V-a, A.Crișan, S.Dobra, F.Sâminăian, V.Bolocan, V.Goraș-Postică,
Humanitas, București 2015
2. Ghidul de implementare a Curriculumului la limba și literatura română pentru clasele a V-a – a IX-a, Chișinău 2020
3. Curriculum național. Limba și literatura română pentru clasele a V-a - a IX-a (aprobat prin ordinul nr. 906 din
17.07.2019);
4. GHID METODOLOGIC: INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE A TEHNOLOGIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
GENERAL, S.NASTAS, A.PISĂU, I. HÎNCU, M. SÎRBU, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2018;
Nr.
Etapele Obiectivele Metode și Evaluare
Crt Timp lecției
Activitatea profesorului Activitatea elevului
lecției procedee a
.
1 Salutul elevilor. -Salută profesorul.

Profesorul va avea grijă că


elevii să îşi pregătească
1min. materialele necesare orei de -Își pregătesc materialele
limbă şi literatură română și va necesare.
asigura liniştea şi disciplina
clasei pentru o bună
desfăşurare a activităţii
didactice.

Îi îndeamnă pe elevi să scrie, în -Elevii notează, în baza imaginii,


baza imaginii, 5 enunțuri , enunțuri ce presupun acțiunile Imaginea Conversația
3 min. O2 observând acțiunile copiilor. copiilor din imagine. cu suport
Observă că: vizual
Evocare Copiii construiesc cuajutorul
cuburilor.
Două fetițe coloreză un soare.
Băiatul modelează din
plastelină.
Copilașii se joacă frumos.
Ursulețul stă pe scaun.

-Elevii își vor prezenta tema Evaluare


7 min. pentru acasă. Comunicarea Frontală
Verificarea temei pentru orală
acasă:
De scris o comunicare hazlie
scurtă (5-7 propoziții )pe care
ați trăit-o în realitate și să
subliniați toate verbele.
Profesorul anunță tema nouă și -Elevii își vor nota tema nouă în
o noteză pe tablă: caiețele și vor fi atenți la
,,Verbul: număr, obiectivele lecției.
1 min. persoană și timp”.

Li se va aduce la cunoștință,
actanților la oră, care sunt
obiectivele lecției :
1. Să opereze cu noțiunea de ,,verb”;
2. Să observe acțiuni și să
alcătuiasca cu ele propoziții
având drept suport o imagine;
3. Să cunoască verbe care exprimă o
acțiune, o stare sau existență.
4. Să grupeze verbele în funcție de
timp;
Realizarea 5. Să grupeze verbele în funcție de
2 sensului număr și persoană;
6. Să răspundă la întrebări în baza
temei studiate.

Să ne amintim de la lecția -Elevii vor răspunde la întrebarea


2 min. O1 precedentă ce este verbul ? profesorului: Conversația
Verbul este partea de vorbire
flexibilă (își modifică forma) care
exprimă: acțiunea, starea și
existența

Profesorul roagă elevii să dea -Câțiva elevi, pe rând vor trece la


3 min. O3 exemplu de câte 2 verbe care tablă și vor copleta clustering-ul Clustering, Evaluare
exprimă: acțiunea, starea, cu verbele potrivit, restul elevilor lucrul frontală
existența și să le noteze într-un din clasă vor nota cuvintele în individual orală
clustering caițele.
Stare-a se bucura, a se supăra;
Acțiune-a alerga, a colora;
Existență-a fi, a exista;

‚,Spuneam: verbul este o parte -Elevii sunt atenți la explicații și


de vorbire flexibilă, adică, își își fac notițe în caietele de studiu.
modifică forma” Având planșa pe suport de hârtie
Profesorul oferă elevilor planșe cu pot urmări împreună cu Explicarea,
informații și totodată le prezintă pe profesorul. planșe cu Conversație
monitorul TV-ului din fața clasei. informații, cu suport
Oferă explicații. TV. vizual

2 min.

-Vor grupa verbele conform


tabelului ,apoi câțiva elevi vor
prezenta cum au plasat cuvintele.
Propun elevilor să grupeze
verbe în funcție de timp: trecut, Prezent Trecut Viitor
prezent și viitor. Să plaseze Călătorește, Scriam, Va fi,
Tabelul,
următoarele verbele în tabelul lucrul Evaluare
Reușesc, Am fost, Veți crede,
propus: călătorește, va fi, individual orală
4 min. O4 scriam, reușesc, veți crede, Vreau. Învățam. Vom încerca. individuală
învățăm, am fost, vreau, vom
încerca.

- Elevii sunt atenți la explicații și


își fac notițe în caietele de studiu.
Având planșa pe suport de hârtie, Explicarea,
,,Parte de vorbire care își pot urmări împreună cu planșe cu
schimbă forma nu doar în profesorul. informații,
funcție de timp, ci și în funcție TV. Conversație
2 min. de număr și persoană” . cu suport
Profesorul propune elevilor vizual
spre studiere o altă planșă
informativă pe care o explică.

-Elevii notează dialogul în caițele


folosind corespunzător verbul
4 min. O5 propus. Evaluare
,,A dansa”- pers.I sing.-dansez; Lucrul orală
,,A dansa”- pers.II plur.-dansați. individual frontală
Provoc elevii să construiască
un dialog din 4 replici în care
să folosească un verbul ,,a
dansa” la persoana I singular și
la persoana a II plural.
,,Să ne reamintim ce am învățat -Elevii își vor aminti împreună cu
astăzi” profesorul despre cele studiate la
lecție.

Conversația
2 min. de catihetică

-Elevii vor răspunde corect la


Reflecție întrebările propuse de joc, astfel
Profesorul provoacă elevii la încât să ajungă la finalul jocului,
3 un joc didactic și anume iar cei mai descurcăreți vor primi Evaluare
7 min. O6 ,,Șotronul gramatical”, unde câte o diplomă de motivare. orală
câțiva elevi vor încerca să frontală
ajungă ,,la soare”, dând Șotronul
răspunsuri corecte la gramatical
următoarele întrebări:

1. Care este noțiunea verbului ?


2. Este verbul o parte de vorbire
flexibilă sau neflexibilă?
3. În funcție de ce își schimbă
forma verbul?
4. Care sunt timpurile verbului ?
5. Cunoști un verb care exprimă
o acțiune ?
6. Poți spune un verb la timpul
trecut? 1. Verbul este partea de
7. Cunoști un verb la persoana a vorbire care exprimă:
II, plural? acțiunea, starea și
existența.
2. Verbul este parte de
vorbire flexibilă.
3. Își schimbă forma în
funcție de: timp, număr,
persoană.
4. Verbul are 3 timpuri:
trecut, prezent și viitor.
5. Desenează.
6. Desenam.
7. Vorbiți.

Aprecieri
Conversația, verbale
3 min. fișa de lucru
-Elevii vor completa fișa propusă
Profesorul va îndemna elevii și câțiva elevi din clasă își vor
să completeze fișa cu expune oral Momentele
,,Momentele Succesului” Succesului personal.

4 Propun elevilor tema pentru -Elevii își notează în agende tema


acasă: pentru acasă și pun întrebări
-De identificat verbele din textul referitor la realizarea sarcinilor
propus în fișa-suport și de indicat pentru acasă, dacă acestea survin
numărul, timpul și persoana conform la moment.
exemplului:
2 min. „a rămas” - verb, timpul trecut,
persoana a III-a, numărul
singular. Conversația
„Şi a rămas. Apoi a venit iarna. Când
Extindere o răzbătea gerul
ori foamea, cobora din cocioabă.
Umbla prin ogradă cu
ochii închişi, cu blana zburlită, venea
lîngă lada cu gunoi
şi aştepta cuminte...”
Ion Druţă, Balada celor cinci motănaşi

-Sunt atenți la aprecierile Aprecieri


2 min. Profesorul face aprecieri verbale profesorului. verbale
privind activitatea și gradul de
implicare al elevilor la lecție.