Sunteți pe pagina 1din 14

5

Fiscalitate
CODUL FISCAL 2018
11 modificări majore analizate și explicate

1. SALARIUL MINIM PE ȚARĂ

2. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

3. TRANSFERUL CONTRIBUȚIILOR SOCIALE de la angajatori la angajaţi

4. SCĂDEREA COTEI IMPOZITULUI PE VENIT

5. MODIFICĂRI PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE


STAT (CAS)

6. MODIFICĂRI PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE


SĂNĂTATE (CASS)

7. Modificări privind IMPOZITUL PE PROFIT

8. Modificări privind IMPOZITUL PE VENITUL


MICROÎNTREPRINDERILOR

9. Modificări privind DEDUCEREA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

10. MODIFICĂRI ÎN DOMENIUL ACCIZELOR

11. Obligaţiile agenţilor economici de a înlocui ACTUALELE APARATE DE


MARCAT ELECTRONICE FISCALE
CODUL FISCAL 2018 - 11 modificări majore analizate și explicate

Cu siguranţă, anul 2018 va fi anul cu cele mai spectaculoase modificări legislative din
ultima perioadă, anul „revoluţiei fiscale” - aşa cum mai este supranumit de unii specialişti, ca
urmare a experimentului trecerii contribuţiilor sociale obligatorii în sarcina angajaţilor începând
cu 1 ianuarie.

Principalele 11 modificări legislativ-fiscale din anul 2018 sunt:

1. SALARIUL MINIM PE ȚARĂ va înregistra cea mai mare creştere de până


acum, astfel că va fi majorat începând cu 1 ianuarie 2018, de la 1.450 lei lunar la 1.900 lei lunar.
Practic, majorarea salariului minim brut reprezintă o creştere de 31,03% faţă de anul 2017 şi este
influenţată în mare măsură de transferul contribuţiilor de la angajator la angajat.

2. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ va fi supusă modificărilor privind plata


defalcată a acesteia, cunoscută sub termenul popular de „split TVA” şi reglementată de
Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017.

Încă de la sfârşitul lunii august – data apariţiei ordonanţei, am aşteptat forma finală a
acesteia, probabil cel mai dezbătut, analizat şi plin de amendamente act normativ din acest an.
La sfârşitul anului 2017, a fost adoptată prin Legea nr. 275/2017, forma finală a
ordonanţei „Split TVA”.

Ce aduce bun această ultimă formă a ordonanţei?

În primul rând, sistemul se va aplica obligatoriu de la 1 martie 2018, și nu de la 1


ianuarie, aşa cum se prevedea iniţial. Astfel, se mai dă o gură de oxigen entităţilor care vor intra
în acest mecanism pentru a învăţa să-l implementeze corect, având în vedere sancţiunile rămase
în continuare drastice, în caz de nerespectare a regulilor prevăzute.

Un alt aspect pozitiv ar fi acela că neplătitorii de TVA nu vor intra în mecanismul plăț ii
defalcate a taxei, scăpând astfel de povara efectuării a două plăţi către furnizorii care aplică
sistemul.

Ce îi nemulţumeşte în continuare pe agenţii economici?

Supărarea cea mai mare a contribuabililor este bineînţeles, faptul că nu s-a renunţat la
această ordonanţă, care, după părerea multor specialişti, va bulversa serios mediul economic,
afectând în primul rând, pe micii întreprinzători.

Plafoanele privind sumele restante de plată reprezentând TVA, acceptate de stat pentru a
nu trece la sistem, sunt foarte mici, ceea ce va determina intrarea obligatorie a unui număr

1
CODUL FISCAL 2018 - 11 modificări majore analizate și explicate

important de societăţi, cu toată „indulgența” manifestată de deputaţi de a le mai lăsa un răgaz de


30 de zile pentru achitarea datoriilor scadente la 31 decembrie 2017.

Dacă, în anul 2018, o persoană înregistrată în scopuri de TVA, ce nu aplică sistemul de


plată defalcată a TVA va înregistra TVA restantă de plată la buget, atunci are 60 de zile
calendaristice, de la scadenţă, să achite TVA datorată. În cazul în care nu reuşeşte să plătească
TVA restantă în acest termen, intră în sistemul de plată defalcată a TVA începând cu 1 a lunii
următoare termenului în care s-au încheiat cele 60 zile din perioada de graţie.

În mod similar, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA ce intră în sfera


legislaţiei privind insolvența, vor aplica sistemul de plată split TVA începând cu data de 1 a lunii
următoare celei în care s-au deschis procedurile de insolvență. Plafoanele de datorii luate în
considerare la data de 31 decembrie 2017 sau în perioada următoare, privind TVA restantă de
plată, sunt:
 15.000 lei pentru contribuabilii mari;
 10.000 lei pentru contribuabilii mijlocii;
 5.000 lei pentru contribuabilii mici sau persoanele fizice ce desfăşoară activităţi
economice.

S-au clarificat şi câteva din situaţiile în care nu se aplică split TVA, cum sunt:
 compensările şi plăţile în natură;
 finanţările prin contract de factoring;
 încasările în contul unui terţ pentru a fi transferate prin procedura de plată în contul unui
terţ.
În cazul plăţilor făcute din eroare în contul curent, chiar dacă clientul avea obligaţia să
facă două plăţi, una în contul curent, iar una în contul de TVA, iar toată suma a fost plătită în
contul curent, plătitorul nu este sancţionat cu amendă dacă beneficiarul efectuează transferul
TVA în contul de split TVA.

Se extinde bonificaţia de reducere cu 5% a impozitului pe profit/impozitului pe venitul


microîntreprinderii pe întreaga perioadă în care se aplică split TVA, inclusiv pentru persoanele
ce au optat pentru split TVA în anul 2017.

Ce presupune concret sistemul plății defalcate a TVA?

Au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA persoanele impozabile


înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea şi plata TVA,
şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal pentru
încasarea TVA, care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) la 31 decembrie 2017, înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA restante, cu


excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de
procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei, în cazul contribuabililor mari, 10.000
de lei, în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei, pentru restul contribuabililor, dacă aceste
obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;

b) începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA,


restante, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror
executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum

2
CODUL FISCAL 2018 - 11 modificări majore analizate și explicate

mai mare de 15.000 de lei, în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei, în cazul contribuabililor
mijlocii, 5.000 de lei, pentru restul contribuabililor;

c) se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenței


şi de insolvență.

Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii


taxabile, din punctul de vedere al TVA, conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul,
conform prevederilor art. 275 sau 278 din Codul fiscal, se consideră a fi în România. Nu se
aplică plata defalcată a TVA pentru următoarele operaţiuni:
a) operaţiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art.
307 alin. (2) - (6) sau art. 331 din Codul fiscal;
b) operaţiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310 - 315 şi art. 3151 din
Codul fiscal.

Conturile de TVA se deschid în lei şi, după caz, în valută.


Persoanele înregistrate în scopuri de TVA aplică mecanismul plăț ii defalcate a TVA
începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata
defalcată a TVA, pentru facturi/documente emise şi avansurile încasate începând cu această
dată.

Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, aflate în insolvență, care intră sub incidenţa
legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, după 31 decembrie
2017, au obligaţia să notifice organului fiscal competent aplicarea plății defalcate a TVA, până
la data de 1 a lunii următoare celei în care au intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile
de prevenire a insolvenței şi de insolvență .

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează Registrul persoanelor care aplică


plata defalcată a TVA. În registru se înscriu următoarele informaţii: denumirea/numele şi
prenumele persoanei impozabile/instituţiei publice, codul de înregistrare în scopuri de TVA
conform art. 316 din Codul fiscal, data înscrierii în registru, modul de aplicare a mecanismului
plăț ii defalcate a TVA, respectiv obligatoriu sau opţional. Registrul este public şi se afişează pe
site-ul A.N.A.F.

Înscrierea persoanelor în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face
de către organul fiscal competent, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii
notificării. Înscrierea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către
organul fiscal competent, astfel:

a) persoanele cu obligaţii restante reprezentând TVA peste plafon, la 31.12.2017 şi


neachitate până la 31.01.2018, începând cu 1 martie 2018;
b) persoanele care vor acumula, începând cu 01.01.2018, obligaţii reprezentând TVA peste
plafon şi nu le vor achita în termen de 60 de zile de la scadenţă, începând cu data de 1 a celei de
a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de graţie acordat.

Persoanele care au optat pentru plata defalcată a TVA pot renunţa la aplicarea
mecanismului plății defalcate a TVA la sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la
data la care au fost înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, dacă nu se
află în niciuna dintre situaţiile prevăzute de ordonanţă (datorii sau insolvență), prin depunerea
unei notificări în acest scop la organul fiscal competent.

3
CODUL FISCAL 2018 - 11 modificări majore analizate și explicate

Persoanele intrate în sistemul split TVA ca urmare a restanțelor la plata TVA pot renunţa
la aplicarea mecanismului plăț ii defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data
în care nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute de ordonanţă (datorii, insolvență),
prin depunerea unei notificări în acest scop, la organul fiscal competent.

Persoanele intrate în sistemul split TVA urmare a stării de insolvență pot renunţa la
aplicarea mecanismului plăț ii defalcate a TVA după ieşirea de sub incidenţa legislaţiei privind
procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, dacă nu se mai află în niciuna dintre
situaţiile prevăzute de ordonanţă (datorii, insolvență), prin depunerea unei notificări în acest
scop, la organul fiscal competent.

Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către
organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii
notificării.

Persoanele impozabile, cu excepţia instituţiilor publice, înregistrate în scopuri de TVA,


au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un
cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplică mecanismul plății defalcate a TVA.

Prin excepţie de la prevederile de mai sus, persoanele fizice impozabile şi persoanele


nestabilite în România, din punctul de vedere al TVA, şi care nu sunt înregistrate şi nu au
obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu au obligaţia
să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în contul
distinct deschis de furnizor/prestator.

Persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care aplică
mecanismul plăț ii defalcate a TVA au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente
achiziţiilor de bunuri şi servicii, din contul de TVA, cu excepţia plăţilor efectuate cu numerar
sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar.

Pentru determinarea TVA care se plăteşte în contul de TVA al furnizorului/prestatorului,


în cazul plăț ii parţiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum şi în
cazul plății unui avans, fiecare plată se consideră că include şi TVA aferentă care se determină
prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, şi 9 x
100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Beneficiarii care plătesc parţial o factură în
care sunt înscrise operaţiuni supuse mai multor cote de TVA şi/sau mai multor regimuri de
impozitare sunt obligaţi să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operaţiunile supuse
regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor.

Prin excepţie, în cazul în care contractul/clientul menţionează că suma va fi alocată unei


anumite părţi din factură, beneficiarul va aloca, în acest sens, suma plătită.

Conturile de TVA se deschid la:


a) unităţi ale Trezoreriei Statului - de către instituţiile publice înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice încasări în lei;
b) unităţi ale Trezoreriei Statului - de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru TVA aferentă operaţiunilor pentru care au
deschise conturi de disponibilităţi la Trezoreria Statului;
c) instituţii de credit sau Trezoreria Statului - de către persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru alte operaţiuni decât cele prevăzute la
lit. b), conform opţiunii acestora, pentru orice încasări şi plăţi în lei;

4
CODUL FISCAL 2018 - 11 modificări majore analizate și explicate

d) instituţii de credit - de către instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform


art. 316 din Codul fiscal şi de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice operaţiuni în valută.

Conturile de TVA pot fi deschise automat de către instituţiile de credit pentru clienţii
acestora, care sunt înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, fără a fi
necesară o cerere din partea acestora, cu obligativitatea comunicării imediate a contului, a
condiţiilor de utilizare şi a costurilor aferente. Clienţii au dreptul ca, ulterior primirii comunicării
de la instituţia de credit, să opteze pentru păstrarea contului sau renunţarea unilaterală la acesta,
în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la comunicare.

Conturile de TVA se creditează cu:


a) TVA încasată, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă
avansurilor;
b) sume reprezentând TVA virate/depuse;
c) sume transferate dintr-un alt cont de TVA al titularului;
d) sume transferate din contul curent al titularului deschis la aceeaşi instituţie de credit sau
din contul de disponibil distinct, deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului, după caz;
e) sume încasate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de
plată;
f) sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de
impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal;
g) alte sume rezultate din operaţiuni care impun creditarea contului, stabilite prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F.

Conturile de TVA se debitează cu:


a) TVA achitată furnizorului/prestatorului, aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii, inclusiv
taxa aferentă avansurilor;
b) TVA achitată la bugetul de stat;
c) sume transferate într-un alt cont de TVA deschis de titularul contului;
d) sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de
plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;
e) sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de
plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;
f) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de
impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un
alt cont de TVA;
g) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de
impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un
alt cont decât un cont de TVA;
h) sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeaşi instituţie de credit sau
în contul de disponibil distinct deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului, după caz;
i) sume transferate în conturile de venituri bugetare/disponibilităţi, în cazul instituţiilor
publice înregistrate în scopuri de TVA;
j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligaţia de a avea
un cont de TVA şi nu mai au obligaţii de plată privind TVA;
k) sume reprezentând TVA achitată în numerar, cu excepţia celor reţinute din încasările în
numerar sau cu cardul din contul curent;
l) alte sume rezultate din operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin
ordin al preşedintelui A.N.A.F.

5
CODUL FISCAL 2018 - 11 modificări majore analizate și explicate

Rambursarea sumelor negative de TVA cuprinse în deconturi cu opţiune de rambursare se


efectuează în alt cont decât contul de TVA, cu excepţia situaţiei în care titularul solicită
rambursarea în contul de TVA.

3. TRANSFERUL CONTRIBUȚIILOR SOCIALE de la angajatori la angajaţi


începând cu 01.01.2018

În Nota de fundamentare a O.U.G. nr. 79/2017 se specifică faptul că modificarea Codului


fiscal, începând cu anul 2018, are ca motivaţii, în primul rând, introducerea unor măsuri de
consolidare a încasărilor din domeniul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, de a
clarifica urgent situaţiile în care organele fiscale pot refuza dreptul de deducere a TVA,
încurajarea contribuabililor să-şi declare în mod transparent obligaţiile fiscale, prin asigurarea
unor condiţii echitabile şi eficiente de concurenţă pentru toţi contribuabilii plătitori de impozit
pe profit.

Un alt motiv constă în reformarea sistemelor sociale publice din România în vederea
creşterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de
responsabilizare a angajatorilor în ceea ce priveşte plata la timp a contribuţiilor sociale
obligatorii datorate atât de către aceştia, cât şi de către angajaţi. În acest sens, se reduce numărul
contribuţiilor sociale obligatorii datorate, angajatorul urmând ca, în continuare, să stabilească,
să reţină, să declare şi să plătească obligaţiile datorate.

Cotele de contribuţii practicate în anul 2017 (condiţii normale) au fost:


- Contribuţia la asigurările sociale de stat = 15,8% (angajator) + 10,5% (asiguraţi) = 26,3%
- Contribuţia la asigurările de sănătate = 5,2% (angajator) + 5,5 % (asiguraţi) = 10,7%
- Contribuţia la fondul de şomaj = 0,5% angajatori + 0,5% asiguraţi = 1%
- Fond garantare = 0,25% - contribuţie angajator
- Contribuţia de concedii şi indemnizaţii = 0,85% - contribuţie angajator
- Fond accidente = aproximativ 0,2% - contribuţie angajator
-------------------------------------------
TOTAL 39,3%

O.U.G. nr. 79/2017 înlocuieşte aceste contribuţii cu cele prezentate mai jos, primele două
fiind reţinute din salariul brut al angajatului, iar a treia fiind datorată de angajator:
o contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
o contribuţia de asigurări de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate;
o contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat.

Cotele de contribuţii de la 1 ianuarie 2018:


Asiguraţi:
CAS = 25% din venitul brut al asiguratului
CASS = 10% din venitul brut al asiguratului
Angajator:
Contribuţie asiguratorie pentru muncă = 2,25 % aplicată la fondul brut de salarii
----------------------------------
Total 37,25%
6
CODUL FISCAL 2018 - 11 modificări majore analizate și explicate

Aşadar, are loc o scădere uşoară a contribuţiilor de asigurări sociale datorate bugetului
consolidat al statului, cu aproximativ 2%.

Contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, în cotă de


25% şi contribuţia la asigurările sociale de sănătate în cotă de 10%, sunt reţinute în continuare
de angajatori, dar ca element de noutate - integral, din veniturile brute ale salariaţilor, declarate
de angajatori prin Declaraţia 112 şi virate tot de angajatori la bugetul consolidat al statului până
la 25 a lunii următoare reţinerii.

4. SCĂDEREA COTEI IMPOZITULUI PE VENIT începând cu 01.01.2018 de la


16%, cât este în prezent, la 10%, pentru toate categoriile de venituri impozabile, cu
excepţia veniturilor din dividende pentru care se păstrează cota de 5%.

În ceea ce priveşte impozitul pe venit, singura diferenţă constă în cota folosită pentru
calculul acestuia, noua cotă fiind de 10%.

A fost majorat nivelul deducerilor personale acordate în funcţie de numărul persoanelor


aflate în întreţinere. Pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere, deducerea a crescut
de la 300 lei la 510 lei/lunar, pentru un venit lunar brut de până la 1.950 lei, inclusiv. Valoarea
deducerii personale se ajustează proporţional cu creşterea venitului brut şi a numărului
persoanelor aflate în întreţinere. Aşadar, impozitul pe venitul din salarii se va diminua în cazul
veniturilor brute, cu o valoare cuprinsă între 1.950 lei/lună şi 3.600 lei/lună, realizate la funcţia
de bază.
 Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de
până la 1.950 lei inclusiv, astfel:
 pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 510 lei;
 pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 670 lei;
 pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere - 830 lei;
 pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 990 lei;
 pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere - 1.310 lei.
În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, impozitul reţinut prin stopaj
la sursă este în cotă de 7% în loc de 10%.

În situaţia opţiunii pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de
proprietate intelectuală, impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăț ii
veniturilor de către plătitorii veniturilor prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut din
care se deduce cota forfetară de cheltuieli.

7
CODUL FISCAL 2018 - 11 modificări majore analizate și explicate

5. MODIFICĂRI PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE


STAT (CAS) în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi
independente

Baza lunară de calcul al CAS în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi
independente va fi reprezentată de venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în
luna pentru care se datorează contribuţia.

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din una sau mai
multe surse de venit, vor datora contribuţia de asigurări sociale dacă sunt îndeplinite următoarele
condiţii, după caz:

a) venitul net realizat în anul precedent, exclusiv cheltuielile reprezentând CAS, raportat
la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază
minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia;

b) venitul net lunar estimat a se realiza este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază
minim brut pe ţară în vigoare în luna în care îşi încep activitatea sau nivelul salariului de bază
minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în
cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual, pe baza normelor anuale de venit, la
stabilirea venitului net anual, pe baza datelor din contabilitate;

c) valoarea lunară a normelor de venit este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară;

d) în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate


intelectuală, dacă venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul
brut a cheltuielilor deductibile, este cel puţin egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară.

În vederea calculării plăţilor anticipate de CAS, contribuabilii vor depune la organul


fiscal până în data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia, declaraţia
privind venitul asupra căruia se va plăti această contribuţie, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor
de mai sus.

Persoanele fizice care, în anul fiscal precedent, au realizat venituri cumulate din activităţi
independente sub nivelul plafonului minim nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi nu datorează
CAS pentru anul în curs, dar pot opta pentru depunerea declaraţiei şi plata CAS, opţiunea fiind
obligatorie pentru întreg anul fiscal.

În baza declaraţiei contribuabilului, organul fiscal va emite decizia de impunere în care


baza de calcul al CAS se evidenţiază lunar, iar plata acesteia se efectuează trimestrial, în 4 rate
egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Cota de contribuţie folosită va fi de 25%, însă aceasta se va aplica numai asupra unui
venit ales de contribuabil, care poate fi egal cu valoarea salariului minim (nivelul minim impus
conform prevederilor legale).

8
CODUL FISCAL 2018 - 11 modificări majore analizate și explicate

Articolul cu privire la regularizarea CAS în anul următor celui de realizare al venitului,


prin calculul acestei contribuţii la valoarea venitului efectiv realizat, a fost abrogat. Prin urmare,
nivelul total al contribuţiei la pensii va fi stabilit numai în baza acestui venit ales, fără a se
efectua regularizări ulterioare.

6. MODIFICĂRI PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE


SĂNĂTATE (CASS) în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi
independente

În ceea ce priveşte CASS, conform noilor prevederi, contribuabilii vor datora această
contribuţie dacă realizează venituri anuale, cumulate cel puţin egale cu 12 salarii de bază
minime brute pe ţară, din una sau mai multe surse de venituri din categoriile: venituri din
activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, activităţi agricole, venituri din
alte surse. Cota de contribuţie aplicabilă va fi de 10%.

Baza lunară de calcul pentru CASS va fi reprezentată de salariul de bază minim brut pe
ţară, cota aplicată fiind de 10%.

Persoanele fizice care obţin venituri din categoriile menţionate anterior care, însumate,
depăşesc plafonul minim, vor depune la autorităţile fiscale până în data de 31 ianuarie inclusiv a
anului pentru care se stabileşte contribuţia o declaraţie cu privire la încadrarea veniturilor
realizate în plafonul lunar. Pe baza acestei declaraţii, organul fiscal va determina contribuţia
datorată, aceasta urmând a se plăti trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 a ultimei luni a
fiecărui trimestru, cu baza de calcul evidenţiată lunar, în decizia de impunere.

Persoanele fizice care, în anul fiscal precedent, au realizat venituri cumulate din activităţi
independente sub nivelul plafonului minim nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi nu datorează
CASS pentru anul în curs, dar pot opta pentru depunerea declaraţiei şi plata CASS, opţiunea
fiind obligatorie pentru întreg anul fiscal.

O diferenţă majoră între ordonanţa publicată în Monitorul Oficial şi nota ei de


fundamentare constă în plata contribuţiilor şi de către persoanele fizice autorizate care au
venituri din salarii. Anterior publicării O.U.G. nr. 79, Nota de fundamentare prevedea faptul că
aceste contribuţii nu se vor datora şi de către persoanele fizice care, pe lângă veniturile din
activitatea independentă, obţin şi venituri din salarii. În varianta publicată în Monitorul Oficial
aceasta prevedere nu a mai fost menţinută.

În concluzie, persoanele fizice ce obţin venituri din activităţi independente nu vor mai fi
scutite de la plata contribuţiilor la pensii şi sănătate dacă sunt şi salariate, aşa cum anunţase
Guvernul.

9
CODUL FISCAL 2018 - 11 modificări majore analizate și explicate

Alte modificări aduse de O.U.G. nr. 79/2017:

7. Modificări privind IMPOZITUL PE PROFIT

Regulile privind capitalizarea redusă (thin capitalisation) vor fi abrogate şi se va aplica


noua regulă de limitare a deductibilităţii dobânzii prevăzută de Directiva 2016/1164/UE.
„Costurile excedentare ale îndatorării” (inclusiv diferenţa dintre veniturile din dobânzi/valută şi
cheltuielile similare) vor putea fi deduse în limita a 10% din valoarea de referinţă. Valoarea de
referinţă o reprezintă profitul contabil (venituri minus cheltuieli), ajustat, cu deducerea
veniturilor neimpozabile şi la care se adaugă impozitul pe profit, costurile excesive ale
îndatorării şi amortizarea fiscală.

Baza de calcul utilizată pentru stabilirea costurilor excedentare ale îndatorării,


deductibile la calculul rezultatului fiscal, o reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile
înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, în perioada fiscală de referinţă, din
care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit,
costurile excedentare ale îndatorării, precum şi sumele deductibile reprezentând amortizarea
fiscală.

În condiţiile în care baza de calcul are o valoare negativă sau egală cu zero, costurile
excedentare ale îndatorării sunt nedeductibile în perioada fiscală de referinţă şi se reportează.

Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare ale
îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 200.000
euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru
ultima zi a trimestrului/anului fiscal, după caz.

În cazul în care contribuabilul este o entitate independentă, în sensul că nu face parte


dintr-un grup consolidat în scopuri de contabilitate financiară, şi nu are nicio întreprindere
asociată şi niciun sediu permanent, acesta deduce integral costurile excedentare ale îndatorării,
în perioada fiscală în care acestea sunt suportate.

Se exclud din domeniul de aplicare a noilor prevederi, costurile excedentare ale


îndatorării rezultate din împrumuturi utilizate pentru finanţarea unui proiect de infrastructură
publică pe termen lung care are scopul de a furniza, de a îmbunătăţi, de a opera şi/sau de a
menţine un activ de mari dimensiuni, considerat a fi de interes public general, dacă operatorii de
proiect sunt înregistraţi în Uniunea Europeană, iar costurile îndatorării, activele utilizate în
scopul proiectului şi veniturile înregistrate de operatorii de proiect provin din/sunt în Uniunea
Europeană. Excluderea ia în considerare atât veniturile din dobânzi şi alte venituri echivalente,
din punct de vedere economic, dobânzilor, cât şi cheltuielile reprezentând dobânzi şi alte costuri
echivalente dobânzii, din punct de vedere economic, aferente unor proiecte de infrastructură
publică pe termen lung.

Costurile excedentare ale îndatorării care nu pot fi deduse în perioada fiscală de calcul se
reportează, fără limită de timp, în anii fiscali următori, în aceleaşi condiţii de deducere.

10
CODUL FISCAL 2018 - 11 modificări majore analizate și explicate

Pentru contribuabilii care intră sub incidenţa noilor prevederi, prin excepţie, valoarea
fiscală a activelor nu include costuri de dobândă şi alte costuri echivalente dobânzii, din punct
de vedere economic.

Noile reguli sunt aplicabile şi dobânzilor şi pierderilor nete din diferenţe de curs valutar,
reportate, prevederi în vigoare până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.

8. Modificări privind IMPOZITUL PE VENITUL MICROÎNTREPRINDERILOR


(impozitul pe cifra de afaceri)

Definiţia „microîntreprinderii” va include toate companiile private care au o cifră de


afaceri sub pragul de 1 milion de euro şi care sunt active (altele decât cele în faliment sau în
proces de lichidare). Definiţia exclude entităţile de stat şi anumite persoane juridice transparente
în scopuri fiscale (societăţi profesionale), prevăzute de lege.

Microîntreprinderea va plăti impozitul pe profit începând cu trimestrul în care cifra de


afaceri depăşeşte pragul de 1 milion de euro (impozitul pe profit va fi calculat la profitul
înregistrat începând cu trimestrul în care pragul este depăşit).

Nu intră sub incidenţa impozitului pe veniturile microîntreprinderilor următoarele


persoane juridice române:
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii;
e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariaţi se modifică, cotele de


impozitare se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat
modificarea, potrivit legii. Pentru microîntreprinderile care au un salariat şi care aplică cota de
impozitare de 1%, al căror raport de muncă încetează, condiţia referitoare la numărul de salariaţi
se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiaşi trimestru este angajat un nou salariat care
trebuie angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată
determinată, pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat, în situaţia în care angajează un


salariat, în scopul modificării cotelor de impozitare, noul salariat trebuie angajat cu contract
individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, pe o perioadă de cel
puţin 12 luni.

Dacă, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de


1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit
această limită.

Limita fiscală prevăzută se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat, de la


începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel
valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.

11
CODUL FISCAL 2018 - 11 modificări majore analizate și explicate

Calculul şi plata impozitului pe profit, de către microîntreprinderile care depăşesc


plafonul de 1.000.000 euro se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate
începând cu trimestrul respectiv.

9. Modificări privind DEDUCEREA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Deducerea TVA aferente intrărilor va putea fi refuzată de autorităţile fiscale, numai dacă
acestea demonstrează (dincolo de orice îndoială) că persoana impozabilă ştie sau ar fi trebuit să
ştie că tranzacţia face parte dintr-un lanţ de tranzacţii frauduloase.

10. MODIFICĂRI ÎN DOMENIUL ACCIZELOR

Bunurile utilizate pentru transportul şi depozitarea mărfurilor accizabile nemarcate,


identificate în afara antrepozitelor, vor fi confiscate.

11. Obligaţiile agenţilor economici de a înlocui ACTUALELE APARATE DE


MARCAT ELECTRONICE FISCALE cu aparate cu jurnal electronic, cu termen până la
01 iunie, pentru contribuabilii mijlocii şi mari şi până la 01 august, pentru micii
contribuabili.

În concluzie, va fi un an plin de evenimente aşteptate sau mai puţin aşteptate, criticate de


unii, apreciate de alţii. Să sperăm că vor produce efectele dorite de cei care le-au propus, pentru
că, altfel, ne vom îndrepta spre haos legislativ, dat fiind numărul extrem de mare de modificări
care se adaugă la un Cod fiscal deja greoi, încâlcit şi plin de interpretări.

12

S-ar putea să vă placă și