Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

Să se rezolve următoarele probleme:


1. O probă dintr-o hidrocarbură A cu masa de 21 g ocupă la 127℃ și 4,1 atm un volum de 4 l. Prin
arderea unei probe identice cu prima se obțin 66g de CO2 și 27g H2O. Să se determine formula
moleculară a hidrocarburii A.
2. Să se determine formula moleculară a următoarelor hidrocarburi:
a. alchena cu masa molară μ = 98 kg/kmol;
b. alchena gazoasă cu densitatea în condiții normale ρ0 = 1,25 g/L;
c. hidrocarbura gazoasă cu NE = 1 care, la 147℃ și 4,1 atm, are densitatea ρ = 5 g/L;
d. cicloalchena care conține 11,764% H;
e. alchena care formează prin adiție de brom un compus ce conține 65,57% Br;
f. alchena a cărei masă crește cu 32,14% prin adiția apei.
3. Să se identifice următoarele hidrocarburi caracterizate prin:
a. hidrocarbura A este o hidrocarbură saturată cu catenă aciclică ramificată care are un atom de
carbon cuaternar și conține 83,72% C;
b. hidrocarbura B este o hidrocarbură cu NE = 0, are daer = 2,4914 și este izomerul care are în
moleculă cel mai mare număr de atomi de carbon primari;
c. hidrocarbura C este o hidrocarbură gazoasă saturată cu NE = 1 și are ρ0 = 1,875 g/L;
d. hidrocarbura D este o hidrocarbură saturată cu catenă aciclică liniară și are raportul de masă
C:H = 24:5;
e. hidrocarbura E este o hidrocarbură saturată cu catenă ciclică, are molecula formată din 18
atomi și are un singur atom de carbon secundar;
f. hidrocarbura F este o hidrocarbură gazoasă cu NE = 0 și are ρ = 3,75 g/L la 4,1 atm și 127℃;
g. hidrocarbura G este o hidrocarbură saturată cu catenă aciclică, are raportul dintre numărul
atomilor de hidrogen și numărul atomilor de carbon din moleculă egal cu 2,2857 și este
izomerul care nu are în moleculă atomi de carbon secundari.
4. Să se determine formula moleculară a următoarelor hidrocarburi:
a. hidrocarbura cu NE = 2 și masa moleculară μ = 96 g/mol;
b. alcadiena cu densitatea ρ = 4,39 g/L la 27℃ și 2 atm;
c. alcadiena pentru care raportul dintre masa relativă a atomilor de carbon și masa relativă a
atomilor de hidrogen din moleculă este egală cu 7,2;
d. cicloalchena cu 13 atomi în moleculă;
e. alcadiena cu 6 legături σ în moleculă.
5. O alchenă A formează prin hidrogenare cu alcan care are în moleculă un atom de carbon cuaternar și
care conține 83,72% C. Se cere:
a. Identificați alchena A.
b. Scrieți formulele structurale ale alchenelor izomere cu A care au în moleculă numai atomi de
carbon primari și terțiari și precizați denumirea fiecărei alchene.
c. Scrieți formulele structurale ale alchenelor izomere cu A care au catenă liniară și precizați
denumirea fiecărei alchene.
6. O hidrocarbură cu NE = 0 are raportul de masă C:H = 36:7. Se cere:
a. Determinați formula moleculară a hidrocarburii.
b. Determinați compoziția procentuală de masă a acestei hidrocarburi.
c. Calculați masa de hidrocarbură ce conține 7 kg de hidrogen.
d. Scrieți formulele plane ale izomerilor cu această formulă moleculară și indicați denumirile
lor.
e. Identificați izomerul X cu p.f. cel mai ridicat și izomerul Y cu p.f. cel mai scăzut.
f. Identificați izomerul Z care nu are în moleculă atomi de carbon secundari și scrieți ecuațiile
următoarelor reacții:
lumină
Z + Cl2

Z + O2
g. Să se calculeze volumul (c.n.) de clor (Cl2) care reacționează cu 129 kg de izomer Z, știind că
se obțin numai compuși monoclorurați și că reacția este totală.
h. Să se calculeze masa de izomer Z care consumă la ardere 1596 m3 (c.n.) de aer cu 20% O2,
procente de volum.

Să se răspundă la următoarele cerințe:


I. Scrieți cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre
afirmațiile următoare:
1. În compușii organici atomul de carbon este _________________ (divalent/tetravalent).
2. Izoalcanul cu 5 atomi de carbon în moleculă este _________________ (n-pentanul /
neopentanul).
3. _____________________ prezintă cel mai mic raport de numere întregi dintre atomii
componenți ai unei substanțe. (Formula brută / Formula moleculară).
4. Alchenele sunt hidrocarburi cu o legătură __________________ (dublă / triplă).
5. Alcadienele au formula generală _____________________ (CnH2n-2 / CnH2n).
6. n-Butanul are punctul de fierbere ___________ (mai mare / mai mic) decât izobutanul.
7. Prin oxidarea energică a 2-butenei se obține ______________ (un acid carboxilic / o cetonă).
8. Izoprenul are duble legături ______________ (izolate / conjugate).
9. Suma tuturor covalențelor chimice dintr-un compus organic trebuie să fie un număr
________ (par / impar).

S-ar putea să vă placă și