Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a VII- a
Profesor: Groza Giorgia-Voichița
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul: Cuvintele polisemantice
Tipul lecţiei: de dobândire de noi cunoștințe
Competenţe generale:
1.Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare dialogată şi monologată.
Competenţe specifice:
1.3 integrarea categoriilor semantic în structure lexical proprii;
2.2 valorificarea categoriilor semantic învățate în context diferite;
4.2 utilizarea corectă și nuanțată a categoriilor semantic învățate.
Obiective operaționale
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
-să redea definiția cuvintelor polisemantice și a omonimelor;
-să identifice cuvinte polisemantice într-un text;
-să alcătuiască enunțuri pentru a ilustra polisemia unui cuvânt;
-să distingă cuvintele polisemantice de omonime;
-să utilizeze cuvintele polisemantice și omonimele în contexte adecvate;
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, brainstormingul, observația, problematizarea, lucrul cu calculatorul, exerciţiul, analiza gramaticală.
Materiale şi mijloace: auxiliar didactic, PPT, fișe de lucru, flipchart
Forme de organizare: activitate frontal, pe grupe şi individuală.
Forme de evaluare: evaluare formativă, evaluare sumativă;
Metode de evaluare: aprecieri verbale, observaţia curentă.
Material bibliografic:

Desfăşurarea lecţiei

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor


1.Moment organizatoric -Notarea absenţelor; -se pregătesc pentru desfăşurarea orei;
-Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii;
2. Verificarea temei şi a  Se verifică noţiunile însuşite anterior despre categoriile Elevii răspund la întrebări.
cunoştinţelor însușite semantice studiate (sinonime, antonime, omonime, Elevii verifică rezolvarea temei, citesc enunţurile
anterior paronime). din caiete.
 Se verifică efectuarea temei scrise, calitativ şi cantitativ. Elevii lucrează în caiete şi la tablă.
 Se cere elevilor să alcătuiască enunțuri cu sinonimul,
antonimul, omonimul și paronimul cuvântului MARE.
3. Captarea atenţiei Se realizează arătând că unele cuvinte au sensuri diferite și Elevii sunt atenţi.
aceeași formă, dar sensurile pot fi și înrudite.
- umbră : Umbra ei se reflecta sub lumina lunii. / Stăm la
umbră. / Face umbră pământului degeaba.
4. Anunţarea  Se anunţă elevii că astăzi vor învăţa despre cuvintele Elevii sunt atenţi şi notează titlul în caiete.
subiectului şi a polisemantice (definiţie) și se comunică obiectivele
obiectivelor operaționale
5. Conducerea învăţării Se compară enunțurile și se evidențiază faptul că sensul Elevii observă că aceste cuvinte au mai multe
cuvintelor se stabilește numai în context. sensuri.
Se precizează faptul că unele cuvinte au un singur sens :  Elevii notează informațiile în caiete.
strung, contor, iar altele au mai multe sensuri.
Se realizează clasificarea sensurilor urmărind slide-urile
corespunzătoare din ppt.
Se solicită elevilor să exemplifice alte cuvinte polisemantice. Elevii vor enumera cuvinte cu mai multe sensuri.
 Se evidențiază faptul că în cazul cuvintelor polisemantice Elevii scriu în caiete şi dau şi ei alte exemple.
sensurile sunt înrudite.
 Se prezintă slide-ul cu enunțurile care demonsrează Elevii notează propozițiile și rezolvă sarcina de
polisemantismul cuvântului mână și se cere elevilor să lucru.
precizeze sensul propriu sau figurat al cuvântului în
contextele prezentate. Elevii oferă exemple.
 Se cere elevilor să alcătuiască enunțuri în care să Grupele de elevi notează pe foaia de flipchart
demonstreze polisemia cuvintelor a bate, a da, a face, a exemplele propuse.
sta. – activitate pe grupe
 Se prezintă slide-ul cu raportul dintre polisemie și
omonimie, evidențiindu-se deosebirea dintre acestea (cer).
 Se cere elevilor să analizeze enunțurile de la ex 3, p. 37, Elevii rezolvă ex. 3, p. 37, culegere
culegere.
6. Asigurarea feed- Se realizează pe tot parcursul activităţii, frontal şi independent Elevii rezolvă sarcinile de lucru.
back-ului și prin materialul PPt.
 Se cere elevilor demonstreze polisemia și omonimia
cuvintelor : vie, lamă, masă, ochi – activitate pe grupe.
7. Evaluarea Evaluarea se realizeză permanent pe tot parcursul lecţiei prin
aprecieri verbale. Vor fi notaţi elevii care s-au remarcat prin
răspunsurile date şi prin participarea activă la lecţie.
8. Asigurarea retenţiei  Tema pentru acasă : ex. 2 pag. 36, culegere Elevii notează tema.
şi a transferului  Se fac aprecieri asupra activităţii desfăşurate.
Momentul de lectură (Șt.O.Iosif, Doină, manual, p. 65) și
momentul ortografic (aceea/aceia) vor avea loc în funcție de
parcurgerea lecției, în mod spontan.