Sunteți pe pagina 1din 75

CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

IV.CAIETE DE SARCINI
Investitia cuprinde lucrari de CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX ȘI
IMPREJMUIRE
INTERPRETAREA DOCUMENTATIEI

Ofertantii SUNT OBLIGATI SA CUNOASCA TOATA LUCRAREA, in


complexitatea ei, astfel incat sa se evite orice omisiune in aprecierea lucrarilor specifice
fiecarei specialitati, in procesul de ofertare.
Pentru exemplificarea nivelului de calitate solicitat nu s-au indicat solutiile
furnizorilor de materiale, astfel incat nu se limiteaza accesul oricarui ofertant care
satisface conditiile prezentului Proiect si Caiet de sarcini. Propunerile se vor incadra cel
putin in nivelul minim prevazut de standardele si normativele in vigoare, specifcate in
fiecare capitol de lucrare si vor respecta nivelul de exigenta prevazut in Normativul C
56 – 1985, in baza caruia se va efectua receptia lucrarilor.

EXECUTAREA LUCRARILOR
Proiectul prezentat este in faza de elaborare PROIECT TEHNIC SI DETALII DE
EXECUTIE. Orice nelamurire sau lipsa de date se va rezolva prin solicitarea asistentei
Proiectantului.

Constructorul este obligat sa studieze si sa VERIFICE prevederile si cotele


din proiectele aferente fiecarei lucrari inainte de depunerea ofertei. Orice
solicitare ulterioara de suplimentare a cantitatilor de lucrari sau a procedurilor de
executie nu vor fiacceptate, toate lucrarile suplimentare aparute pe parcursul
executiei fiind suportate de catre Constructor.

Ofertarea executiei lucrarilor se face in baza PROIECTULUI IN ANSAMBLUL SAU:


- PIESE SCRISE (memorii, liste de activitati !!! – atentie (nu liste de cantitati,
conform indicatoarelor de deviz), caiet de sarcini)
- PIESE DESENATE si specificatiile de pe planse si a masuratorilor proprii
ale Constructorului, iar decontarea lucrarilor se va face pe baza de situatii de
lucrari real executate, verificate si insusite de catre Dirigintele de santier.

Proiectantul asigura controlul santierului la fazele determinante, stabilite prin


graficul de urmarire al lucrarilor, pentru fiecare specialitate in parte, si la cerere din
partea beneficiarului/executantului, ori de cate ori este necesara prezenta acestuia in
santier.

DISPOZITII FINALE
La finalizarea executiei lucrarilor, Antreprenorul general va preda Beneficiarului, in
doua exemplare, „Dosarul lucrarilor executate”, care va cuprinde :
- planurile detaliate de executie;
- traseele conductelor/conductorilor, cu specificarea diametrelor, cotelor de
executie;
- schema electrica executata;
- instructiunile de folosire/intretinere pentru utilaje, materiale speciale…
- certificatele de calitate ale produselor/materialelor introduse in lucrare;
- procesele verbale de executie a lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare

1
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Aceste specificatii tehnice se aplica lucrarilor de constructii-montaj


executate pentru investitia cu numele: AMPLASARE GRADINITA IN
LOCALITATEA DUMBRAVITA, JUDETUL TIMIS.

Propunerile de interventie la Arhitectura:


Propunerile de interventie cuprind urmatoarele lucrari de baza:
Sectiunea I Generalitati
Date generale
Sectiunea II Cerinte particulare

LUCRARI DE CONSTRUIRE
A I. Lucrari de zidarii si compartimentari usoare
A II. Caiet de sarcini pentru realizarea tencuielilor interioare si exterioare
A III. Caiet de sarcini pentru realizarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii de interiorA
A IV. Caiet de sarcini pentru realizarea tencuielilor exterioare cu sistem termoizolant
A V. Caiet de sarcini pentru realizarea pardoselilor
A VI. Caiet de sarcini pentru realizarea tamplariilor interioare si exteriore
A VII. Caiet de sarcini pentru realizarea izolatiilor termice
A VIII. Caiet de sarcini pentru scari
A.IX. Montarea stratului de control al difuziei vaporilor
A.X. Realizareatavanelor false din gips-carton
A.XII Caiet de sarcini pentru realizarea lucrarilor de placare cu faianta la pereti
A.XIII. Caiet de sarcini pentru realizarea izolatiilor hidrofuge pensulate

Întocmit,
sef de proiect
arh. Sabin Dusko Raciu

2
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

SECTIUNEA I. GENERALITATI
Generalitati
Prevederile cuprinse in acest „Caiet de sarcini general pentru executarea
lucrarilor de arhitectura sunt aplicabile si obligatorii la lucrarile de arhitectura, cuprinse
in proiect. Sunt cuprinse caiete de sarcini pentru realizarea lucrarilor de arhitectura si
sunt cuprinse prevederi generale precum si prevederi specifice fiecarei categorii de
lucrari. Pentru realizarea constructiei trebuiesc respectat un anumit nivel de calitate in
realizarea lucrarilor si impune in consecinta o activitate riguroasa de urmarire
permanenta pe tot parcursul executiei. Se va putea asigura astfel o corecta verificare si
receptionare a fazelor intermediare si a celei finale. Antreprenorul, conform conditiilor
generale si speciale de contractare, are obligatia sa studieze documentatia pusa la
dispozitie de investitor. Sa obtina orice alte informatii considerate de el necesare prin
conditiile si dificultatile de executie a lucrarilor de arhitectura. Pe durata executiei,
antreprenorul va lua toate masurile care se impun pentru a respecta conditiile de
realizare a lucrarilor de arhitectura in conformitate cu cerintele impuse de
documentatiile de contractare. Detaliile de executie, calitatea materialelor si tehnologiile
de punere in opera se vor realiza conform planurilor, caietelor de sarcini si eventualelor
precizari facute de proiectant. Daca inaintea inceperii lucrarilor antreprenorul prezinta si
o alta propunere de tehnologie de executie fata de cea prevazuta in proiect, va trebui sa
o supuna spre aprobare proiectantului si investitorului. Noua tehnologie, propusa si
aprobata, va respecta conditiile de calitate impuse de lucrarea respectiva. Investitorul si
proiectantul isi rezerva dreptul ca, inainte sau dupa inceperea lucrarilor sa opereze
adaptari sau modificari fata de proiect, in vederea asigurarii calitatii, ca urmare a
aparitiei unor materiale sau tehnologii noi. In toate activitatile de pe santier vor fi
respectate norme de protectia muncii si cele de prevenire a incendiilor.

Materiale si produse
Materialele si produsele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 sa fie de foarte buna calitate, cu aspect corespunzator, in conditii de pret
optim si cugarantie de lunga durata data de furnizor
 producatorul sa poata asigura constanta calitatilor fizico-chimice (stabilitate
chimica, dimensionala, etc,) si vizuale (culoare, textura, etc.)
 sa corespunda specificului functional al spatiilor unde sunt aplicate
 sa aiba certificate de calitate (art. 11) si sa fie agrementate tehnic (art.12)
conform Legii nr.10/1995
 producatorul sa furnizeze date complete privind tehnologia de punere in
opera (unde este cazul)
 verificarea obligatorie a calitatii executiei (art.13) de catre investitori prin
diriginti de santier
 sa existe forta de munca specializata pentru lucrari cu astfel de materiale
Se va organiza si urmari cu rigurozitate controlul calitatii materialelor intrate in
santier pentrucertificarea lor inainte de punere in opera.

Mostre si testari
Antreprenorul va prezenta una sau mai multe mostre de produse insotite de
certificatele de calitate de la furnizor (care vor fi supuse avizarii de catre proiectant)

3
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

pentru toate categoriile de lucrari prevazute in proiect. Pentru materialele sau produsele
din import este obligatorie existenta: certificatului de calitate emis de unitatea
importatoare sau de cea care asigura desfacerea. Cu aceasta ocazie se va face
echivalarea cu materialele prevazute in proiect luandu-se in considerare toti parametrii
de calitate, dupa care se va obtine avizul proiectantului si investitorului.

Livrare, depositare, manipulare


Livrarea materialelor si produselor se va face conform recomandarilor din
capitolele respective ale normativelor specifice in vigoare si va fi insotita de certifìcat de
calitate. In cazul in care livrarea se face de catre o baza de aprovizionare, aceasta este
obligata sa transmita certificate de garantie corespunzatoare loturilor livrate.
Depozitarea si manipularea produselor si materialelelor prevazute in proiect trebuie sa
se faca separat, pe tipuri de materiale in spatii amenajate si dotate corespunzator,
astfel incat sa se asigure:
 evitarea conditiilor care ar putea conduce la deprecierea lor;
 evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;
 asigurarea posibilitatilor de identificare usoara;
Se vor respecta instructiunile scrise ale producatorului, privind manipularea,
depozitarea siprotectia materialelor si produselor respective.

Executarea lucrarilor
Antreprenorul ve executa lucrarea conform proiectului si acestor caiete de sarcini,
tinand cont de normativele specifice categoriei de lucrari si de prescriptiile tehnice in
vigoare. Se vor respecta de asemenea instructiunile scrise ale producatorului, privind
executia lucrarilor respective. Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise la o anume
categorie de lucrari se vor executa operatiunile pregatitoare necesare (si anume:
verificarea lucrarilor ce trebuie complet terminate inainte de executarea respectivei
lucrari). Daca situatia concreta nu este conforma cu proiectul se va solicita
reexaminarea solutiei de catre proiectant. Executia lucrarilor va fi asigurata de personal
calificat, si inalt calificat pentru fiecare specialitate si urmarita de cadre tehnice avand
cunostinte de nivel superior in practicarea profesiei. Nu se admit modificari de solutii
tehnice fara acordul expres al proiectantului de specialitate. Dispozitiile de santier
emise de proiectant, si respectarea normelor legale, au aceeasi putere ca si proiectul
de executie din toate punctele de vedere, inclusiv al verificarii calitatii. Precizarile si
recomandarile cuprinse in caietul de sarcini nu sunt limitative. antreprenorul putand lua
orice masura pe care o considera necesara si eficienta si care se inscrie in prevederile
actuale, normative, in vederea asigurarii sau cresterii calitatii lucrarilor. Pe parcursul
executiei va fi respectat programul de control al calitatii lucrarilor pe santier cuprins in
proiectul de executie al fiecarui obiect si care precizeaza fazele determinante la care
vor fi convocati din timp delegatii beneficiarului si ai inspectiei teritoriale pentru calitatea
in constructie. Se vor intocmi de catre organele de control ale beneficiarului procese
verbale de calitate a executiei lucrarilor ascunse. Pe intregul parcurs al lucrarilor se vor
face verificari privind corespondenta intocmai a acestora cu solutiile si prevederile
proiectantuIui si cu specificatiile tehnice, in limitele indicatorilor de calitate, abaterilor si
tolerantelor admisibile prevazute de acestia.

4
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Verificari in vederea receptiei lucrarilor


Se va verifica realizarea lucrarii conform proiectului, prevederilor caietelor de
sarcini respective cu respectarea instructiunilor scrise ale producatorului de material
sau ansamblu (unde este cazul), in vederea asigurarii conditiilor de calitate cerute.
Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarita permanent de antreprenor
(prin sefii formatiilor de lucru) si de investitor (prin personalul tehnic anume insarcinat cu
conducerea lucrarilor, in cadrul activitatii de indrumare si supraveghere).
Se vor efectua verificari:
 Pe parcursul executiei pentru toate categoriile de lucrari, inainte ca ele sa
devina ascunse prin acoperire cu alte categorii de lucrari destinate a
ramane vizibile
 La terminarea unei faze de lucru
 La receptia preliminara a obiectelor
Verificarile se efectueaza conform anexei (Instructiuni pentru verificarea calitatii si
receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente) din capitolul de
prevederi generale ale normativului C 56-85, iar cele de la pozitia c. conform
reglementarilor in vigoare privind receptia obiectivelor de investitie. Se vor intocmi de
catre organele de control ale beneficiarului procese verbale de calitate a executiei
lucrarilor ascunse. Pe intregul parcurs al lucrarilor se vor face verificari privind
corespondenta intocmai a acestora cu solutiile si prevederile proiectantului si cu
specificatiile tehnice specifice, in limitele indicatorilor de calitate, abaterilor si
tolerantelor admisibile prevazute de acestia. Rezultatul verificarilor si receptiilor de
lucrari ascunse, precum si concluziile privind posibilitatea continuarii lucrarilor se
consemneaza intr-un registru, care este un document oficial semnat deopotriva de
antreprenor si investitor. Remedierile mai importante, sau privind lucrari de tehnicitate
ridicata, se vor executa numai cu avizul proiectantului si consemnate ca atare in
registrul de procese verbale. Comisia de receptie preliminara va avea la dispozitie
registrul de procese verbale de lucrari ascunse, la cererea presedintelui comisiei,
antreprenorul va prezenta o nota de sinteza cu date asupra intocmirii pentru intregul
obiect a proceselor verbale, buletinelor de incercari, remedierilor, etc., cu frecventele
prescrise.

Masuratori si decontare
Nu se vor putea deconta decat acele lucrari pentru care se vor prezenta procesele
verbale care sa ateste elocvent ca lucrarile respective sunt de calitate conforma cu
proiectul si prescriptiile tehnice in vigoare sau ca (in urma remedierilor facute) au fost
aduse in aceasta situatie.
Se vor deconta lucrarile cu cantitatile real executate.

Organizarea de santier, accesele rutiere


Organizarea de santier pentru lucrarile din prezenta documentatie se va realiza
conform proiectului de organizare de santier general pe lucrare. Executantului ii revine
in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul. Pentru valorile
alocate organizarii de santier se va studia devizul general aprobat. Contractantul este
responsabil si are obligatia sa asigure constituirea spatiilor necesare activitatii de
supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii – montaj si testare precum si
pentru depozitarea materialelor necesare realizarii prezentei investitii.

5
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Cai de acces
Pentru accesul utilajului de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor de
eficientizare energetica se vor folosi drumurile existente.

Curatenia in santier
Contractantul este responsabil pentru curatenia in incinta zonei unde se executa
lucrarile aferente acestui proiect.

Standarde. Normative. Prescriptii ce guverneaza executia pentru lucrari de


arhitectura
Atat in elaborarea propunerii tehnice cat si in elaborarea documentatiilor tehnice si
pe durata desfasurarii activitatilor de asistenta tehnica se va tine seama de toate
standardele, normativele, reglementarile tehnice si actele normative in vigoare la
momentul elaborarii/desfasurarii activitatilor.

Legea 10/1995 Lege privind calitatea in constructii, cu modificarile si


completarile ulterioare
Legea 50/1991 Privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
Ordinul 839/2009 Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
Normativ P 130/1999 - B.C. nr. 1/2000 Normativ privind comportarea in timp a
constructiilor - Inlocuieste P 130 -1997
Normativ 55/2001 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de
vedere al cerintei de siguranta in exploatare
Normativ P 118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
Normativ 063/2002 Normativ privind criteriile de performanta specifice scarilor si
rampelor pentru circulatia pietonala in constructii
C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din
materiale bituminoase la lucrari de constructii" si completarile
aparute la normativ
NP040-2002 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea
hidroizolatiilor la cladiri
Ordinul 607/2003 Privind aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind
proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri“
STAS 2355/3-75 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri
C125-2005 Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare
fonica si a tratamentelor acustice in cladiri
H.G. 273/1994 Privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatiile aferente acestora - MO Partea I nr.
193/2004 - cu modificarile ulterioare
Ordonanta 195/2005 Privind protectia mediului, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
Legea 137/1995 Privind protectia mediului, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

6
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Normativ C107/2-97 Normativ privind calculul coeficientului global de izolare


termica la cladiri cu alta destinatie decat cele de locuit
Legea 372/2005 Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

Conditiile de receptie
Conditiile de receptie vor fi conforme cu normativul C56/85 cu completarile
ulterioare precum, de cele stabilite de comisia de receptie a lucrarilor de constructii
montaj, prin respectarea PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
DE CONSTRUCTII si in conformitate cu cerintele din actele normative mentionate mai
sus. Beneficiarul va asigura completarea si pastrarea Cartii Tehnice pentru fiecare
obiect de constructii in parte, conform normativului C 167-77 „Norme privind cuprinsul si
modul de intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice a constructiilor."

7
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

SECTIUNEA II. CERINTE PARTICULARE


In cadrul prezentei documentatii, acolo unde s-au folosit DENUMIRI DE
PRODUSE (MARCI) pentru a descrie un produs, acest lucru nu va impiedica
folosirea unui produs similar aprobat.

LUCRARI DE CONSTRUIRE
AI. Lucrari de zidarii si compartimentari usoare

AI.1. Zidarii din caramida

1. Nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de


execuție, care guvernează lucrarea;
A-04 PLAN PARTER
A-05 PLAN ETAJ
A-07 SECTIUNE A-A
A-08 SECTIUNE B-B
A-14 DETAIU D1
A-15 DETALIU D2
A-16 DETALIU D3
A.17 DETALIU D4

2. Descrierea obiectivului de investiții, aspect, formă, caracteristici,


dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;
Generalitati
Prevederile cuprinse in prezentul caiet se aplica la caramizi pline si la caramizi si
blocuri ceramice cu goluri.
Se vor realiza:
 Pereti de exterior nestructurali din zidarie de caramida cu grosimea de
30cm, clasa de reactie la foc A1, EI-240
 Pereti de interior nestructurali, din zidarie de caramida cu grosimea de
25cm, clasa de reacttie la foc A1, EI-240
 Pereti de interior din zidarie de caramida cu grosimea de 15cm, clasa de
reactie la foc A1, EI-120

Materiale si produse
Materialele si produsele se pot clasifica in functie de rolul lor astfel:
 Materiale de baza – caramizi
 Materiale auxiliare – mortare
Materiale de baza
Simbol Tipuri de pereti Materiale Caracteristici Norma tehnica
Caramizi pline presate pe cale 240x115x63mm STAS 457/1980
Pereti din umeda, marca 50, 100
zidarie, Caramizi si blocuri ceramice cu 240x115x88mm
A caramida si goluri verticale, marca 50, 100 290x140x88mm STAS 5185/I-86
blocuri 290x240x138mm STAS 5185/II-86
ceramice Caramizi si blocuri ceramice cu 365x180x138mm
goluri orizontale 290x240x188mm STAS 8560/1980
290x290x138mm

8
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

B Pereti din Blocuri mici cu goluri din beton 290x240x188mm STAS 6029/1980
blocuri mici cu cu agregate usoare si grele B.S. 2088/1968
goluri din B.S. 1364/1968
beton cu
agregate
usoare si grele
C Pereti din Blocuri pentru zidarie din BCA: 20x30x60cm STAS 10833/1980
blocuri sau GBN -50, GBN -35 20x24x60cm P104/83
placi BCA GBC-50 49x24x20cm
Placi pentru zidarie din beton 7.5x24x60cm
celular autoclavizat 10x24x60cm
12.5x24x60cm
15x24x60cm
D Pereti din Blocuri si placi de ipsos 500x200x125 NTR 1293/1980
blocuri, placi Placi din ipsos cu miez din 666x500x70
sau panouri materiale usoare termo si 666x500x70 C190/1973,
din ipsos si fonoizolante C198/1979
alte materiale Panouri si placi din gips-caton Diverse Import

Caramizi pline STAS 457 – 80 (240 x 115 x 88)


Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale STAS 5185/2 (290 x 140 x 88)
Mortarele folosite la executarea zidariei trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice
prevazute in STAS 1550 – 85.
Marcile caramizilor si ale blocurilor ceramice sunt stabilite in functie de inaltimea
cladirilor si in functie de gradul de protectie antiseismica a constructiei.

Mostre si testari
Contractorul va prezenta proiectantului specificatiile producatorului si certificatele
de calitate pentru toate materialele utilizate la zidării.

Certificate
Contractorul va furniza proiectantului:
 Buletine de laborator pentru fiecare tip de mortar (1) 2131.
 Buletine de laborator executate de fiecare data când este necesar sä se
schimbe furnizorul unui material.
 Certificate de calitate pentru adausuri si materiale folosite (ciment, nisip,
armături, căramizi, blocuri, etc.).

Costul testelor
Toate costurile aferente testării si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent dacă sunt cerute prin specificatii sau de către proiectant se vor suporta de
Contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrările de zidărie.
Panouri mostra
Inaintea începerii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete-mostra,
utilizând materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate. Peretii mostră se
execută acolo unde se cer de catre proiectant. Pe durata executiei lucrarii peretii mostra
nu se vor distruge sau deteriora.

Livrare, depozitare si manipulare

9
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru zidării in cantitatile


necesare conform programului de lucru. Materialele pentru zidarii se vor aproviziona
pentru fiecare sort de la unul si acelasi producator pentru întreaga cantitate necesara.
Materialele pentru zidarii se vor aproviziona containerizat si se recomandă
manipularea lor mecanizată pe tot traseul de transportat pâna la punctul de lucru.
Manipularile se vor face îngrijit, cu atentie pentru a se evita degradarile (ciobiri,
spargeri, fisurari, etc). Materialele pentru zidarii se vor depozita ordonat, în stive,
grămezi, lăzi, containere, în locuri ferite si protejate. Se vor acoperi imediat dupa livrare
in santier astfel ca să se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvată
de uscare si temperatura la punerea în opera.
Materialele pentru zidărie se vor pastra în stare uscata, ferite de actiunea ploii,
zapezii, soarelui.

3. Descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție


specifice și etapele privind realizarea execuției;
Operatiuni pregatitoare
Inspectare:
Se vor inspecta zonele si conditiile în care urmeaza sa se execute zidariile.
Nu se vor începe lucrarile înainte de întrunirea conditiilor satisfacătoare.
Inainte de închiderea cu zidarie a unui spatiu, se vor îndeparta resturile si se va
curate zona ce urmeaza a fi închisa.
Inainte de începerea executiei, se vor pregati:
 degajarea frontului de lucru;
 pregatirea zonelor de amplasare a schelelor;
 asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni;
 asigurarea spatiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a materialelor
de zidărie si a mortarului;
 aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje
necesare;
 montarea schelelor, balustradelor de protectie;
 punerea în functiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat;
 verificarea pompei de mortar si probarea ei;
 trasarea si verificarea axării zidariei;
 verificarea si îndreptarea materialelor verticale si orizontale care leagă
zidăria de structura;
 pozitionarea golurilor de usi si ferestre, spaleti, alte goluri, etc.;
 rectificarea unor neregularităti din structură;

Realizare zidarie de umplutura


La executia lucrarilor de pereti portanti de zidarie se vor folosi caramizi de
calitatea I, marca 100, dimensiuni 240x115x63 pentru caramizi pline.
Mortarul folosit este mortarul var-ciment M50Z.
Pentru obtinerea unei aderente cat mai bune intre caramizi si mortar, caramizile se
vor uda bine cu apa inainte de punerea lor in opera. De asemenea pentru obtinerea
unei aderente optime cu suportul, acesta se va uda inainte de montajul primului rand de
caramida.

10
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Rosturile orizontale si verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe


toata grosimea zidului, lasandu-se neumplute numai pe o adancime de 1 cm de la fata
exterioara a zidului.
Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea din 2 randuri succesive pe
inaltime, atat la camp cat si la intersectii, ramificatii si colturi sa se faca in minim 1 / 4
caramida in lungul zidului si pe 1 / 2 caramida pe grosimea lui. Teserea se va face
obligatoriu la fiecare rand - grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm, iar cea a
rosturilor verticale de 10 mm, abaterile admisibile in grosimea rosturilor orizontale va fi
de 12 mm, iar cea a rosturilor verticale de 10 mm. Abaterile admisibile in grosimea
rosturilor sunt cele aratate in STAS 10110 / 1 - 75.
Orizontalitatea randurilor de caramizi se obtine utilizand rigle de lemn sau metal
(abstecuri) gradate la intervale egale cu inaltimea randurilor de zidarie, fixate la colturile
zidariei. Verificarea orizontalitatii se va face cu o sfoara de trasat, bine intinsa intre
extremitatile zidariei.
Intreruperea executiei zidariei se va face in trepte, fiind interzisa intreruperea in
strepi.
Legaturile dintre ziduri, la colturi, intersectii si ramificatii se face alternativ si
anume: primul rand de caramizi se executa continuu la unul din ziduri si se intrerupe la
cel de-al doilea in dreptul intersectiei. Randul al doilea de la cel de-al doilea zid se
executa continuu si se intrerupe la primul zid la intersectii si asa mai departe. Detaliile
de alcatuire a legaturilor la colturi, ramificatii si intersectii sunt cele aratate in Normativul
P2-985 figurile 58-63. Teserile se vor face avand grija sa se obtina legatura de cel putin
1 / 2 caramida.
Taierea caramizilor necesare pentru realizarea legaturilor la colturi, intersectii,
ramificatii se face cu ciocanul de zidarie bine ascutit sau cu o unealta electrica cu disc
abraziv.

Ancorarea zidariei de umplutura


Ancorarea zidariei de umplutura de structura cladirii se face fie cu ajutorul
mustatilor de otel beton  8 mm la 60 cm 1 = 50 cm, fie cu agrafe  8 mm 1 = 50 cm
fixate cu bolturi impuscate in beton la cca 60 cm. (Normativ P2-85 figura 65). In situatia
in care legatura se face cu o zidarie existenta, armatura se va monta prin batere in
rostul zidariei existente, cel putin pe o adancime de 15 cm.
Legatura cu structura / zidaria se va face la trei rinduri de caramida.
Portiunile de zidarie situate in stanga si dreapta golurilor de usi si ferestre avand
lungimea de peste 1,00 m se vor ancora ca zidaria plina (aratat mai sus); cele cu
lungime egala sau mai mica de 1 m se vor ancora conform Normativ P2-85, figura 64b,
cu bere  8 mm.
Ancorarea de structura a zidariei parapetului la travei cu ferestre pana in
elementul de beton armat (stalpi) se face cu 2 bare  88 mm 1 = 50 cm.
Inainte de executarea zidariei intre elementele de beton armat pe suprafata
respectiva se aplica un sprit de mortar de ciment, iar rostul vertical dintre zidarie si
elementele de structura va fi umplut complet cu mortar M100Z.
Protectia anticoroziva a barelor de ancorare se va realiza prin inglobarea lor in
mortar minim marca M50Z.

11
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Pentru asigurarea conlucrarii peretilor care se intersecteaza, se va prevedea la


colturile si ramificatiile exterioare, in cazul in care nu sunt prevazute stalpisori din beton,
armatura orizontala din OB37 2 / 6 de 100 cm lungime.
La fiecare gol de usa se vor inzidi cate 3 gheremele de o parte si alta a golului si
cel putin doua gheremele la fiecare gol de fereastra. Gheremelele de lemn vor fi
impregnate in carbolineum sau cufundate de 2-3 intr-o baie de bitum topit fierbinte.
Verificarea calitatii zidariilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor si rezultatele
verificarilor se inscriu in procese verbale de lucrari ascunse.

Specificatii pentru mortare


Mortarele folosite la lucrarile de zidarie vor fi, in principiu, mortare cu marca
M100Z. Pentru aceste mortare se foloseste cimentul Portland.
Mortarele vor corespunde normativului C17-82.
Prepararea mortarelor se poate face manual sau mecanizat asigurandu-se
urmatoarele conditii: dozarea exacta a componentilor mortarului, amestecarea
mortarului pentru omogenizare si obtinerea unei cat mai bune lucrabilitati.
Calitatea mortarelor se verifica pe parcursul executiei zidariei si a furnizarii lor in
conformitate cu STAS 2634-80. "Metode de incercare a mortarelor in stare proaspata si
intarita".

Executarea lucrarilor pe timp friguros


La executarea zidariilor pe timp friguros se va tine seama de prevederile
"Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii C 16-84".

Faze de executie
Fazele de executie a zidariilor cuprind:
 curatarea suportului pe care se va zidi caramida;
 udarea suportului;
 prepararea mortarului si zidirea in siruri, cu caramizile decalate, astfel incit
rosturile verticale sa nu fie continue;
 matarea rosturilor, pina la maximum 1 cm de fata zidariei,

Masuri de protectie
Se vor lua masurile specifice pentru lucrari de zidarii, conform reglementarilor
tehnice.
Protectia golurilor practicate in zidariile de compartimentare se va face, in mod
obligatoriu cu buiandrugi din beton armat. Nu se admite inlocuirea acestora cu
buiandrugi din lemn sau din bare / profile metalice.

4. Masurători, probe, teste, verificări și alte asemenea, necesare a se efectua


pe parcursul execuției obiectivului de investiții;
Tolerantele de executie:
Suprafetele peretilor, colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu
plumb, furtunul de nivel, nivela în montura de lemn, (boloboc), coltarul de lemn sau
metal la 90°, echere mari de lemn cu o latura de 70 cm, dreptare 1-4/4 x 15 sau 5 x 15,
sablare sau orice alte scule si dispozitive de lucru care asigura calitate corespunzatoare
zidariei.

12
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

La executia zidariilor se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile:


La dimensiunile zidurilor:
 latimea de pâna la 10 cm : +/- 4mm;
 latimea de 15 cm: +4 sau - 6mm;
 latimea de 20 cm: + 5 sau - 7mm;
 latimea de 25 cm: + 6 sau - 8mm;
 latimea de 30 cm sau mai mare: + 10 sau -10 mm;
La dimensiunile golurilor:
 egal mai mic de 1 m: +/- 10 mm;
 egal mai mare de 1 m: - 15 mm, + 10mm;
La dimensiunile în plan ale încaperilor:
 latura mai mica de 3 m: +/- 15 mm;
 latura mai mare de 3 m: +/- 20 mm;
La dimensiunea rosturilor:
 verticale: + 3, - 2 mm;
 orizontale: +3, - 2 mm;
La planeitatea suprafetelor:
 8 mm la 2,5 m în orice directie:
La rectiliniaritatea muchiilor:
 4 mm la 2,5 m sau 15 m pe toata lungimea;
La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor:
 6 mm la metru sau 10 mm pe etaj;
Abateri fată de orizontala asizelor:
 3 mm la metru sau 15 mm pe toată lungimea peretelui.

Verificari si remedieri in vederea receptiei


Se verifica înscrierea în tolerantele admise.
Se indică modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii.
Se consideră defecte ce trebuie remediate prin refacere partială sau totala a
lucrărilor, functie de cum va decide Consultantul, urmatoarele:
 nerespectarea prezentelor specificatii;
 folosirea materialelor necorespunzatoare;
 trasare si executie gresita fata de axe;
 executia de goluri, dibluri, ghermele, piese înglobate, în alte pozitii decât
cele specificate în planuri si schite;
Reguli si metode de verificare:
 se vor respecta planurile si specificatiile lucrării;
 verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si
zone;
 materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de
calitate prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform
prescriptiilor;
 verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite între două
dreptare de 1 m asezate pe fetele zidurilor;
 verificările teserii corecte a zidăriei, armării, legaturii la colturi, ancorărilor,
golurilor, pieselor înglobate se fac în cursul executiei prin examinari vizuale:

13
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

 verificarea planeitatii suprafetelor superioare a asizelor se face cu


bolobocul si dreptarul de 2 m lungime;
 verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb,
bobobocul si dreptarul de 2 m;
 verificarea dimensiunilor încaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre, nise,
etc., se face prin masuratori directe cu metrul si ruleta.
Masuratori si decontare
Masuratorile si decontarea se vor face la metru cub conform planselor din proiect
si listelor de cantitat de lucrari, inclusiv mortare aferente.

5. Proprietăți fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste


pentru produse/materiale utilizate la realizarea obiectivului de investiții;
Mortarele utilizate vor avea marca M50Z, si vor fi insotite de certificat de calitate
(in cazul prepararii centralizate). In cazul in care prepararea se face in situ, dirigintele
de santier va intocmi un proces verbal de instruire pentru prepararea mortarelor prin
care seful de echipa va lua la cunostinta de proportia fiecarei componente a mortarului
pentru fiecare marca specificata prin proiect.
Verificarile calitative ale materialelor trebuiesc efectuate inaintea inceperii
executiei lucrarilor, pe lotul de materiale aflate in depozit sau soproane si de fiecare
data cand se aprovizioneaza santierul cu un nou lot de materiale.
Caramizile se vor aproviziona in containere sau pe paleti, evitandu-se spargerea
lor. Nu se admite utilizarea caramizi sparte sau fisurate sau cele ce nu corespund
conditiilor impuse prin STAS 5185 / 2-80.
Se va asigure depozitarea lor sub soproane, sau in spatiile interioare ale
constructiei in cantitati suficiente asigurarii unui flux continuu de executie.
Cimentul va fi livrat in saci de 50 kg, transportat si depozitat fara posibilitatea de
umezire si inghet.
Materialele sensibile la umezeala si inghet, vor fi depozitate sub soproane sau
magazii special amenajate.
Transportul materialelor se face cu utilaje speciale, iar durata maxima de transport
va fi astfel apreciata incat punerea in opera a mortarelor sa se faca in maximum 10 ore
de la preparare.
Caramizile ceramice se vor livra, transporta, pe paleti din lemn.

Se vor face verificari pentru:


1. Calitatea caramizilor presate pline conform STAS 10109 / 1-82; STAS 457-80;
STAS 5185 / 2-80.
2. Compozitia, consistenta si calitatea mortarului de zidarie conform STAS 1030-
85; si instructiunile tehnice C17 - 82.
3. Compozitia, consistenta si calitatea betonului din centuri, buiandrugi etc.
conform STAS 10109 / 1-82 si Normativului C 140-79.
4. Calitatea armaturilor urilizate in ancorarea zidariei, conform STAS 438 / 1,2-80.

6. Standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul


execuției produselo/ materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor,
montajului, probelor, testelor, verificărilor;

C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si

14
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

tencuiala
STAS 10109 / 1-82 Lucrari de zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor.
P 118-83 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la
actiunea focului
STAS 5185 / 2-80 Caramizi pline presate
STAS 1030-85 Mortare obisnuite de ciment, var. Clasificarea si conditii tehnice
STAS 2634 - 80 Verificarea calitatii mortarelor in stare proaspata si intarita
STAS 9201-80 Var hidratat in pulbere pentru constructii
STAS 146-78 Var pentru constructii
STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru mortare si betoane usoare
STAS 790-84 Apa pentru constructii
STAS 388-80 Ciment portland
STAS 1500-78 Ciment Fa – 35

7. Condiții privind recepția


Se vor face atat la terminarea unor etape (nivele), cat si la receptia lucrarii, prin
verificarea:
1. elementelor geometrice inclusiv a celor prevazute in proiectul de arhitectura,
(grosime, verticalitate, planeitate etc.) la elementele realizate.
2. Aspectul general si starea fiecarui element in parte.
3. Inventarierea tuturor proceselor verbale de lucrari ascunse.
4. Corespondenta celorlalte elemente, dintre proiect si executie (goluri, ghermele,
buiandrugi, etc.).
Cand datele din proiect si prescriptiile nu au fost respectate total sau partial,
investitorul (reprezentantul Managerului de proiect) va decide refacerea elementelor de
zidarie necorespunzator executate, in conformitate cu proiectul si caietul de sarcini.

A.I.II. REALIZAREA PERETILOR DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS-


CARTON

1. Nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de


execuție, care guvernează lucrarea;

A-04 PLAN PARTER

2. Descrierea obiectivului de investiții, aspect, formă, caracteristici,


dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;
Prezentul capitol cuprinde principalele sarcini ce trebuiesc indeplinite la
alcatuirea si executia peretilor interiori:
Pereti pe structura metalica usoara, placati cu ghips carton pe ambele parti (cu
ghips carton normal/rezistent la umiditate/ rezistent la foc);
Diversele sisteme de pereti despartitori vor fi montate conform prezentului caiet
de sarcini, a planselor de arhitectura si a agrementelor tehnice sau fiselor tehnologice
furnizate de constructor.

Pereti pe structura metalica usoara


a. Placi de gips-carton
Placi uscate de gips-carton cu grosimea de 9.5; 12.5; 15; 18 mm,
simple(normale), rezistente la foc sau impregnate, rezistente la umiditate.

15
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Grosimile si tipurile placilor de gips-carton sunt inscriptionate pe spate si au


urmatoarele insemne de recunoastere:
- placile normale-inscriptionare albastra;
- placile antifoc-inscriptionare rosie;
- placile impregnate rezistente la umiditate - inscriptionare verde.
b. Structuri de sustinere
- Profile din tabla zincata de 0.6 mm sau 0.75 mm grosime.
- Profile de 2 mm grosime din otel zincat pentru realizarea golurilor de usi sau alte
goluri.
- Lungimile, tipurile si grosimile profilelor sunt inscriptionate pe profile si ambalaje.
c. Accesorii metalice: suruburi autofiletante (zincate sau cadmiate), suruburi
autofiletante (zincate), suruburi si piulite cu filet metric (zincate), bride de ajustare
(zincate), sine de grialj (zincate), ancore si cleme (zincate), tije de suspendare (zincate),
suruburi cu diblu din plastic si diblu conexpand cadmiate.
d. Termo si fonoizolatii: vata minerala bazaltica
e. Elemente auxiliare:
- grinzi pentru sisteme de constructii sanitare, traverse pentru sarcini laterale, sine de
rigidizare, traversa universala
- corniere de protectie a colturilor peretilor; profile de protectie a muchiilor placilor;
elemente telescopice pentru profilul de rigidizare UA
- banda de hartie pentru acoperirea rosturilor
- material de umplere a rosturilor

3. Descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție


specifice și etapele privind realizarea execuției;

Pereti pe structura metalica usoara


Lista de materiale:
Nr. TIPURI DE PERETI
1 pereti din ghips carton, dublu placati, grosime 15cm, placati cu ghips carton rezistent la foc pe
ambele fete
2 pereti din ghips carton, dublu placati, grosime 15cm, placati cu ghips carton rezistent la umiditate
pe ambele fete
3 pereti din ghips carton, dublu placati, grosime 15cm, placati cu ghips carton normal pe o fata si
rezistent la umiditate cealalta fata
4 pereti din ghips carton, dublu placati, grosime 15cm, placati cu ghips carton normal pe ambele
fete

Sisteme de pereti de compartimentare – prescriptii de executie


Pereti de compartimentare din ghips carton
Descriere si limite de aplicabilitate
Compartimentarile din ghips carton se vor realiza în zonele specificate pe
plansele de arhitectura si in lista de activitati pe camere.
Se vor monta pereti de compartimentare din ghips carton:
- pereti de 15 cm, conform specificatiilor din plansele de arhitectura.

Tehnologie de realizare
Peretii cu schelet simplu sau dublu si placi din ghipscarton sunt pereti interiori
despartitori neportanti, care se monteaza pe santier. Functiunile de rezistenta si fizica

16
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

constructiilor rezulta din conlucrarea scheletului din profile de tabla de otel cu placarea
din placi de ghips carton si straturile izolatoare, pozate functie de necesitati.
Suplimentar, peretii pot suporta si incarcarile obiectelor agatate (vezi tehnica de fixare a
furnizorilor de sisteme).

Scheletul din profile metalice se livreaza de furnizor impreuna cu accesoriile


de montaj.
Peretii de 10cm se monteaza pe profile de 6,0 mm grosime cate o foaie de ghips
carton pe ambele fete, cu vata minerala la interior (gipscarton rezistent la
umezeala/normal).
Peretii de 15cm se monteaza pe profile de 10 cm grosime cate 2 foi de ghips
carton pe ambele fete, cu vata minerala (10 cm) la interior.

Constructia peretilor – montajul cu schelet metalic


Operatia de montaj incepe cu masurarea si trasarea pe planseul portant a axelor
peretilor, a scheletelor autoportante, a usilor si a altor deschideri. Dupa aceasta,
operatiunea se continua pe pereti si tavane. Apoi se fixeaza de suprafata-suport
profilele de contur. La planseul de rezistenta si la tavan se utilizeaza profile de contur
UW, iar la racordurile laterale ale peretilor se folosesc profilele de schelet CW/CD.
Inaintea inceperii montarii, pe aceste profile se lipesc benzi de etansare sau se
ataseaza alte materiale de etansare adecvate.
Planseele de rezistenta, care prezinta denivelari mari, vor fi egalizate inaintea
montarii profilelor. In continuare, se introduc profilele CW/CD in profilele de contur.
Profilele verticale ale scheletului trebuie sa patrunda cel putin 15 mm si trebuie sa
prezinte la partea superioara o toleranta de circa 1 cm.
Se incepe montarea placilor de ghipscarton pe una din fetele peretelui. Prima
placa de ghips carton se pozeaza partial pe schelet si se fixeaza cu ajutorul nivelei cu
bula de aer. In continuare, placa este fixata de scheletul suport cu ajutorul suruburilor
cu montaj rapid, in asa fel incat sa nu existe tensionari. Urmatoarele placi se monteaza
in acelasi mod.
Distanta de la scheletul de sustinere la elementele de completare din zona de
capat a peretelui nu trebuie sa depaseasca 62,5 cm, iar in cazul realizarii izolatiei
acustice, aceasta distanta nu trebuie sa fie mai mica de 50 cm. In cazul placarii duble,
al doilea rind de placi va fi insurubat dupa primul rind, prin decalarea imbinarilor.
In cazul unor exigente marite, la protectie contra incendiilor sau contra
zgomotului, imbinarile primului rind de placi trebuie spacluite. La racordurile glisante la
tavane, la profilele de contur UW de la partea superioara, placile nu vor fi insurubate.
Dupa montarea eventualelor instalatii, in spatiul gol din perete se va aseza, indesa si
asigura contra alunecarii, stratul de vata minerala necesar. Grosimea normala a izolatiei
nu trebuie sa fie mai mare ca spatiul gol din perete si nu trebuie micsorata sub
dimensiunea necesara din conditiile de fizica constructiilor, prin instalatii suplimentare.
In continuare se placheaza a doua fata a peretelui.
Imbinarile placilor sunt deplasate fata de pozitia imbinarilor placilor de pe partea
opusa. In cazul folosirii profilelor cu grosimea tablei de 0,8 mm, se utilizeaza suruburi cu
virf de burghiu.
La pereti inalti, unde la imbinarea placilor sunt necesare profile orizontale,
acestea vor fi decalate, in caz contrar reducindu-se stabilitatea peretelui. Se recomanda

17
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

evitarea imbinarilor libere, prin intermediul montarii de profile. Daca se monteaza cadre,
este necesara montarea de profile suplimentare pe ambele laturi ale acestor cadre.
Rezistenta acestor profile se orienteaza, pe de o parte, dupa constructia
peretelui, pe de alta parte dupa inaltimea peretelui, dupa marimea si greutatea
canatului de usa. Aceste profile de usi se monteaza pe intreaga inaltime a peretilor si se
fixeaza foarte strans de profilul de contur UW inferior si superior.
Prin patrunderea unul intraltul, profilele CW pot suporta o greutate de 25 kg a
canatului de usa la o inaltime de pana la 2,80 m pentru incapere, precum si la greutati
ale canatului de usa de pana la 60 kg; in cazul unor inaltimi mai mari ale peretilor, se
vor utiliza profile de rigidizare UA de cel putin 2 mm.
Spacluirea placilor din ghipscarton poate demara numai dupa consumarea
tuturor tensiunilor semnificative, cum ar fi, de exemplu, cele din actiunea umiditatii sau a
temperaturii. Se presupune o temperatura a incintei de montaj si a constructiei de cel
putin 5 grade Celsius. Umiditati exagerate ale aerului (in comparatie cu conditiile
ulterioare de utilizare) in timpul spacluirii, precum si deshidratarea rapida sau incalzirea
in scopul uscarii pot duce la formarea de fisuri.
Rosturile placilor au, in mod obisnuit, muchii semirotunde si se spacluiesc fara
straifuri, de acoperire a rosturilor numai cu masa de chit specificata de furnizorul
sistemului. In cazul introducerii unor benzi de acoperire a rosturilor din hartie sau din
impaslitura din fibra de sticla, este posibila si spacluirea cu umplutura pentru rosturi. In
cazul in care apare necesitatea ca spacluirea sa fie slefuita, trebuie evitata aparitia
asperitatilor pe carton (sa nu se zgarie cartonul). In cazul racordarilor la alte elemente
de constructie, se vor introduce benzi de separatie. Rosturile de dilatatie in suport se
vor executa prin constructia completa a peretelui cu schelet.

Montajul instalatiilor sanitare, termice si electrice


Se face urmand regula:
- obiectele cu greutatea de pana la 0.4 kg/m2 se vor monta direct pe placa cu accesorii
speciale.
- obiectele cu greutatea intre 0.4 si 0.7 kg/m2 se vor monta numai pe placa cu grosimea
de 18 mm si cu accesorii speciale RIGIPS sau compatibile.
Pentru sarcini intre 0.7 si 1.5 kg/m2 se vor utiliza elemente speciale de structura
din otel zincat de 2 mm grosime, tip UA.

Tratamentul suprafetelor
Placile standard si placile de protectie contra incendiilor sunt compatibile cu
aproape toate tipurile de straturi de acoperire uzuale pentru interiorul incaperilor, cum ar
fi: lacuri si vopsele de dispersie, aplicari de tapete, placute, straturi textile si altele
asemanatoare. Nu este indicata folosirea colorantilor pe baza de silicati sau var. Pentru
aplicarea ulterioara a unor straturi suplimentare de tencuiala, substante minerale sau
rasini artificiale, sunt necesare tratamente preliminare, cum sunt aplicarea de punti de
lipire sau aplicarea de grunduri.

Faze de executie
Fazele de montaj ale peretilor din ghips carton sunt:
- montajul structurii de sustinere a peretilor;
- montajul placilor din gipscarton , pe o fata a peretelui;

18
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

- montajul instalatiei interioare peretelui si a izolatiei acustice din vata minerala;


- montajul celei de-a doua fete a peretelui;
- tratarea rosturilor dintre placile de ghips carton.

Operatiuni auxiliare
Nu se va incepe executia peretilor de compartimentare inainte de finalizarea
lucrarilor la invelitoare.

4. Masurători, probe, teste, verificări și alte asemenea, necesare a se efectua


pe parcursul execuției obiectivului de investiții;

Pereti pe structura metalica usoara


Placile din ghips carton ce se vor utiliza vor avea codul RF (rezistente la foc)
pentru placile unde se cer. Se solicita ca panourile de ghips carton sa corespunda
parametrilor de rezistenta la foc de minim 60min.

Verificari si receptii
a. Verificarea materialelor folosite:
- se verifica calitatea placilor de ghips carton, ca aspect, a caracteristicilor
geometrice si a marcajului in scopul stabilirii corespondentei materialului cu prevederile
proiectului.
- se verifica caracteristicile profilelor de rezistenta
- se verifica celelalte profile metalice din punct de vedere al materialului si al
stratului de protectie
- se verifica tipurile de accesorii metalice ca dimensiuni
- se verifica trasarea peretilor pentru a corespunde cu prevederile din proiect si
pentru respectarea umpluturilor de montaj in plan a panourilor

b. Verificarea structurii metalice:


- se verifica existenta benzii de etansare intre profilele metalice si structura
existenta
- se verifica distantele profilelor portante si a profilelor de prindere
- se verifica planeitatea structurii metalice care nu trebuie sa aiba abateri mai
mari de 6 mm pe ambele directii
- nu se accepta profile rasucite
- se verifica calitatea executarii instalatiilor electrice, sanitare de ventilatie sau
incalzire ce se monteaza in pereti inainte de inchiderea peretilor
- se verifica modalitatea de executie a golului pentru usi
Rezultatele verificarilor se consemneaza intr-un proces verbal de lucrari
ascunse, cu prezentarea particularitatilor de executie a structurii fata de norme

c. Verificarea montarii si pregatirii pentru finisaj a placilor


- se verifica distanta de executie a prinderilor (a suruburilor)
- se verifica modalitatea de montare a placilor si daca imbinarile au fost alternate
Nu se admit rosturi in cruce sau rosturi corespondente pe fetele opuse.
- se verifica daca imbinarile au fost sanfrenate

19
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

- se verifica daca s-a montat banda autoadeziva pe intreaga lungime a rosturilor


intre panouri
- se verifica daca s-a montat banda de aluminiu la imbinarile cu planurile
orizontale.

d. Alte precizari
Montajul placilor de ghips carton nu se poate face la temperaturi sub limita de
inghet.
Nu se monteaza placi cu adeziv si nu se realizeaza imbinari cu pasta de ipsos la
temperaturi sub +5˚C.
Nu sunt compatibile cu panourile din ghips carton, vopselurile pe baza de var si,
sau silicat de sodiu.
Agrementele tehnice si certificatele de calitate ale materialelor vor insoti
procesele verbale de lucrari ascunse.
Mostre: Se vor prezenta specificatiile producatorului materialelor, precum si
certificatele prin care se verifica conformitatea cu conditiile specifice.
Inainte de comandarea şi livrarea oricăror materiale se va pune la dispoziţia
beneficiarului şi a proiectantului de arhitecturã spre aprobare, mostre (fragmente)
pentru fiecare tip de produs.
Prin aprobarea mostrelor de cãtre consultanţi se întelege şi aprobarea modului
de echipare.

Masuratori si decontare
Masuratoarea se face la m2 de perete, iar decontarea conform prevederilor din
Contractul de executie a lucrarilor.
Metodele de masurare a lucrarilor complete pentru plata vor fi conform
contractului.
Fiecare obiect din lista de cantitati va fi platit o singura data, dupa ce lucrarea a
fost executata conform cu specificatiile din proiect tehnic. Lucrarile vor fi masurate in
aceeasi unitate de masura ca si cele din lista de lucrari.

5. Proprietăți fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste


pentru produse/materiale utilizate la realizarea obiectivului de investiții;

Pereti pe structura metalica usoara


Reglementari tehnice de referinta
In principiu, se vor aplica prevederile prevazute in caietele de specificatii tehnice
ale producatorului. Nu se vor combina materialele aferente a doua sau mai multe tipuri
de firnizori, ci se va aplica un sistem coerent.
Documentatia tehnica recomandata:
Mapa tehnica a sistemelor de compatimentari ale furnizorilor.
Brosura de specialitate "Practica constructiilor uscate cu sisteme de placi de
ghips carton".
Calitatea obtinuta pentru executia peretilor de compartimentare si suprafata finita
a peretilor, trebuie sa respecte criteriile de verificare ale peretilor din normativul C
56/1985.

6. Standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul

20
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

execuției produselo/ materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor,


montajului, probelor, testelor, verificărilor;
C 190-88 Instructiuni tehnice pentru alcatuirea si executia peretilor despartitori neportanti din
elemente pe baza de ipsos
C 198-89 Instructiuni tehnice privind tehnologia de fabricatie a elementelor de ipsos pentru
pereti despartitori neportanti
C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor de constructii si instalatii
aferente
P 118-83 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului
STAS Fizica constructiilor. Higrotermica. Termotehnica. Principii de calcul si alcatuire
6472/1.11
STAS 6156 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social
culturale. Limite admise si parametrii de izolare acustica

7. Condiții privind recepția


Receptia de lucrari se va face pe baza urmatoarelor verificari:
Se va verifica planeitatea, verticalitatea si orizontalitatea cu instrumente specifice.
Se vor verifiva panourile sa nu aiba jocuri, sa fie rigide si bine fixate de elementele
suport.

A II. CAIET DE SARCINI LUCRARI DE TENCUIELI INTERIOARE SAU


EXTERIOARE PENTRU ZIDARII

1. Nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de


execuție, care guvernează lucrarea;
A-04 PLAN PARTER
A-05 PLAN ETAJ
A-08 SECTIUNE A-A
A-09 SECTIUNE B-B
A-14 DETALIU D1
A-15 DETALIU D2
A-16 DETALIU D3
A-17 DETALIU D4

2. Descrierea obiectivului de investiții, aspect, formă, caracteristici,


dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;
Obiectul prezentului caiet de sarcini il fac lucrarile de realizare a tencuielilor
interioare. Prin proiect s-au prevazut lucrari de tencuieli interioare doar pe peretii de
compartimentare noi propusi din zidarie de caramida, dar si la peretii existenti de la
subsol unde au fost identificate zone afectate prin infiltratii si s-a realizat lucrari de
desfacere a stratului de tencuiala pana la structura de rezistenta.

3. Descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție


specifice și etapele privind realizarea execuției;
Conditii generale
Executia generala a tencuielilor va cuprinde urmatoarele straturi:

21
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

a) spritul (amorsaj) aplicat pe suprafata suport curatita si umezita;


b) grundul: se aplica pe stratul de sprit proaspat intarit in una sau 2 reprize;
c) tinciul (strat de finisaj) se executa din mortar fin (eventual cu adaos de coloranti).

Executia generala pe etape a straturilor tencuielilor cuprinde:


ETAPA I: PREGATIREA PERETILOR
- controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite; suprafetele suport trebuie lasate un
timp oarecare, pentru ca sa nu se mai produca tasari sau contractii, mortarul la zidarii
sa se intareasca in rosturi, iar suprafetele de beton sa fie relativ uscate, pentru ca
umiditatea sa nu influenteze aderenta tencuielilor;
- terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara ar putea provoca
deteriorarea tencuielilor; suprafetele suport sa fie curate, suprafetele din plasa de rabit
trebuie sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legate cu mustati de sirma zincata de
elementele pe care se aplica;
- suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate, mai
mari decit cele prescrise pentru elementele de constructii respective prin caietele de
sarcini;
- rosturile zidariei de caramida vor fi curatate pe o adincime de 3 - 5 mm, iar suprafetele
netede (sticloase) de beton vor fi aduse in stare rugoasa;
- verificarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (invelitori, plansee, etc.) sau a
caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii,
timplarie) precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare: gheremele, praznuri,
suporti metalici, coltari.

ETAPA II: EXECUTAREA TRASARII SUPRAFETELOR DE TENCUIT


- scopul este ca sa permita meseriasului sa tencuiasca un perete fara denivelari si sa
sustina mortarul o mica perioada de timp pentru a permite prinderea lui pe perete, si
planeitatea peretilor sa fie conform tolerantelor admise;
- se pot folosi bare metalice cu bolturi ascutite sudate in partea de sus si de jos , pentru
a putea fi fixate in perete sau stacheti lungi de lemn perfect drepti cat inaltimea
peretelui;
- se monteaza barele metalice (sau stachetii perfect drepti) pe perete incepand din
extremitati asezati cu ajutorul bolobocului si fixate bine, apoi intre extremitati se
intinde o sfoara subtire prinsa in cuie in exteriorul barelor pentru ghidaj, astfel ca si
ceilalti stalpisori sa vina la acelasi nivel cu cei din extremitati , apoi se monteaza si
ceilalti stalpisori la interval de 80-90 cm; (la un perete cu inaltimea de 2,5 m se pune
sfoara la 0,7 -1,4 si la 2,1 m)
- in extremitati, se vor fixa la 25-30 cm de zid, pentru a permite miscari stanga –dreapta
cu ajutorul dreptarului, sprijinit pe stalpisor;
- planeitatea se regleaza prin adaousuri in punctul de fixare al stalpului in apropierea
cuiului batut;
- se va verifica cu ajutorul bolobocului verticalitatea tuturor stalpisorilor;
- trebuie fixate cat mai rigid pe perete, dar astfel incat sa poata fi scoase usor, dat fiind
ca vor fi prinse in tencuiala;
- daca se vor folosii sipci din lemn, la fel se vor prinde cu ajutorul cuielor in perete;
- se pot folosi si bare metalice ce se folosesc la sape;

22
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

- daca dupa reglaj sunt flexibili intre prinderi (va trebui de glisat cu dreptarul pe
stalpisori) se pot rigidiza cu ghips din loc in loc, dar nu in cantitate mare;
- stalpisorii vor fi cat inaltimea peretelui si se vor regla functie de planeitatea peretilor,
dar nu mai putin de 1 cm pentru stratul de tencuiala;

ETAPA III: AMORSAREA PERETELUI


- spritul se aplica continuu si are rolul de a acoperi intreaga suprafata si nu de a
completa neregularitatile suportului;
- spritul trebuie sa fie de acelasi tip cu mortarul de grund si va avea o consistenta de
11-12 cm.;
- in functie de materialul suport se va aplica urmatorul sprit:
beton: se foloseste lapte de ciment (ciment cu apa) uneori cu mic adaos de nisip;
zidarie de caramida: spritul se face din mortar de ciment-var-nisip (1-0,25-3);

ETAPA IV APLICAREA GRUNDULUI


- grundul va acoperi toate neregularitatile stratului suport;
- aplicarea grundului se poate face numai dupa completa intarire a spritului si nu inainte
de 24 de ore de la aplicarea acestuia;
- grundul va avea o consistenta de 9-12 cm la aplicarea mecanizata si 7-8 cm. in cazul
aplicarii manuale;
- in functie de materialul suport se va aplica urmatorul grund:
beton: se foloseste lapte de ciment (ciment cu apa) uneori cu mic adaos de nisip;
in cazul suprafetelor ingrijite de beton care nu se pot lasa netencuite se
renunta la grund si se aplica direct stratul de tinci;
zidarie de caramida: grundul se face din mortar de ciment-var-nisip (1-0,25-3);
- aplicarea grundului se face cu mistria de jos in sus prin aruncare cu forta in portii mici
intre fasiile de ghidaj in una sau doua reprize; mortarul se intinde mai intai grosier apoi
se niveleaza cu dreptarul;
- dupa nivelare suprafata grundului trebuie sa ramana rugoasa pentru buna aderenta a
stratului vizibil daca a rezultat prea neteda sau stratul vizibil se va executa dupa
uscarea completa a grundului pe suprafata cruda a acestuia se vor executa cu mistria
crestaturi adanci de 2-3 mm sub forma de linii inclinate in ambele sensuri la distante
de 5-6 cm una de alta;

ETAPA V: EXECUTAREA STRATULUI VIZIBIL – TINCI+GLETURI


Stratul vizibil al tencuielilor interioare - tinci va avea compozitia ca si a grundului,
insa cu nisip fin de pina la 1 mm.
Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a
mortarului la intervale de timp, iar intre ele, sa se niveleze suprafata de tinci cu drisca.
Grosimea tinciului la pereti de b.c.a. va fi de 1-3 mm din acelasi mortar ca pentru
grund, cu nisip de 0-1 mm.
Gletul de var la incaperile zugravite se va realiza prin inchiderea porilor tinciului
cu strat subtire de 1 mm de var si adaos de ipsos, 100 kg la 1 m 3 de var pasta.
Gleturile de ipsos executate pe suprafete cu urmeaza a se vopsi, se va realiza
prin acoperirea tinciului cu un strat subtire de cca. 2 mm de pasta de ipsos.
Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de
umiditate, in cantitati strict necesare, inainte de terminarea prizei ipsosului.

23
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Tencuielile interioare pe pereti de zidarie se va executa dupa trecerea a cel putin


15 zile de la executarea zidariei.
La tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel si se executa
numai din pasta de ciment.

In cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura exterioara mai mica de


+50C, se vor lua masurile speciale prevazute in “Normativul pentru executarea lucrarilor
pe timp friguros”, indicativ C 16-79.

4. Masurători, probe, teste, verificări și alte asemenea, necesare a se


efectua pe parcursul execuției obiectivului de investiții;
Controlul calitatii tencuielilor va tine seama de:
nivelul admisibil si metodele de verificare ce sunt cuprinse in C56-85 Anexa VIII.1 din
Caietul VIII si P 104-83: ,,Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea
peretilor si acoperisurilor din elemente de b.c.a.”
receptia pe faze de lucrari se face prin verificari dar cel putin o data pentru 100 mp.
pentru:
rezistenta mortarului
numarul de straturi aplicat si grosimile respective
aderenta la suport
planeitatea si corectitutinea muchiilor
dimensiunile, pozitiile elementelor decorative si corectitudinea executarii acestora

Tencuielile fiind lucrari destinate - in general - a ramane vizibile, calitatea lor din
punct de vedere al aspectului poate fi verificata oricand, chiar dupa terminarea
intregului obiect si in consecinta nu este necesar a se incheia procese verbale de lucrari
ascunse, ci numai pentru fazele de lucrari;
Este interzis a se incepe executarea altor lucrari de tencuire, inainte ca suportul
– in intregime sau succesiv pentru fiecare portiune ce urmeaza a fi tencuita – sa fi fost
verificat si receptionat conform instructiunilor pentru verificarea si receptionarea
lucrarilor ascunse.
Verificarea calitatii tencuielilor are ca scop principal depistarea defectelor care
dapasesc abaterile admisibile, in vederea efectuarii remedierilor si a luarii de masuri
pentru ca defectele sa nu se mai repete in continuare.

Abateri admise la receptia calitativa a tencuielilor conform C 56-85


Denumirea defectului Tencuiala bruta Tencuiala Tencuiala gletuita
driscuita
Umflaturi, ciupituri (impuscaturi), fisuri, Max una de pana la Nu se admit Nu se admit
2 2
lipsuri la glafurile ferestrelor, la 4cm la fiecare 1m
pervazuri, plinte, obiecte sanitare
2
Zgrunturi mari (pana la max 3 mm) Max 2 la 1m Nu se admit Nu se admit
basici si zgarieturi adanci formate la
driscuire la stratul de acoperire
Neregularitati ale suprafetelor la Nu se verifica Maximum 2 Maximum 2
verificarea cu dreptarul de 2 m neregularitati in neregularitati in
lungime orice directie, orice directie,
avand adancimea avand adancimea
sau inaltimea pana sau inaltimea pana
la 2 mm la 1 mm

24
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Abateri de la verticala a tencuielilor Maxim cele admise La tencuieli Pana la 1mm/m si


peretilor pentru elementul interioare max max 2 mm pe toata
suport 1mm/m si max 3 inaltimea
mm pe toata incaperilor
inaltimea incaperii;
la tencuieli
exterioare max
2mm/m si maxim
20mm pe toata
inaltimea cladirii
Abateri fata de orizontala a tencuielilor Nu se verifica Pana la 1mm/m si Pana la 1mm/m si
tavanelor max 3 mm de la o max 2 mm intr-o
latura la alta incapere sau in
limitele suprafetei
orizontale marcate
de grinzi, centuri
Abateri fata de verticala sau orizontala Maxim cele admise Pana la 1mm/m si Pana la 1mm/m si
a unor elemente ca intranduri, pentru elementul max 3 pe toata max 2 pe toata
iesinduri, glafuri, ornamente, pilastri, suport inaltimea sau inaltimea sau
coloane, muchii, briaie, cornise, lungimea lungimea
solbancuri, ancadramente, etc.
Abateri fata de raza, la suprafete Nu se verifica Pana la 5mm Pana la 3mm
curbe

5. Proprietăți fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste


pentru produse/materiale utilizate la realizarea obiectivului de investiții;
Mortare pentru tencuieli (amestecuri de liant, nisip si apa, aditivi, adezivi,
coloranti):
- dozajele se vor stabili conform C 17-82: Instructiuni tehnice privind compozitia si
prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala -dozaje uzuale pentru mortare de tencuieli
vor respecta proportiile:
Materiale pentru 1mc mortar de tencuiala:
Marca Ciment Var Var pasta Nisip Ipsos
si hidratat sau slam
notatia var pasta de carbid
sau clam
de carbid
Tipul Tipul F25 M30 V V V V
tencuielii mortarelor
3 3
(kg) (kg) (m ) (kg) (m ) (kg) (kg)
Tencuieli Pe baza Ciment M100T 385 1 1.25 1550 3
sclivisite de ciment

Sprit Ciment M100T 370 1 0.045 60 0.3 1.10 1350 3


interior var
pe
zidarie
Tencuieli Pe baza Ipsos- 10 0.5 3 1
gletuite de ipsos var
Pe baza
Grund de var Var- M10T 145 138 1 0.25 325 2 1.20 1500 8
ciment

Livrare, manipulare, depozitare

25
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in


standardele in vigoare si vor fi insotite de documente de calitate, de conformitate si de
Agremente Tehnice (acolo unde este cazul). Manipularea si transportul vor asigura
nedeteriorarea.
Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a
verificat ca au fost livrate cu certificate de calitate care sa confirme ca sint
corespunzatoare normelor respective.
Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca
transportul este insotit de o fisa care sa contina caracteristicile tehnice ale acestora.
Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielii umede interioare, vor trebui sa
corespunda urmatoarelor aplicari etalon:
- pentru sprit:
aplicarea mecanizata a mortarelor 12 cm;
aplicarea manuala a mortarelor 9 cm;
- pentru smir, in cazul aplicarii manuale a mortarelor, 5-7 cm.
- pentru grund, in cazul aplicarii manuale, 7-8 cm, iar in cazul aplicarii mecanizate, 10-
12 cm.
- pentru stratul vizibil (tinci), executat manual, 7-8 cm, iar pe zidarie de caramida
consistent 13-15 cm.

6. Standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul


execuției produselo/ materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor,
montajului, probelor, testelor, verificărilor;
La lucrarile de tencuieli se vor avea in vedere urmatoarele standarde si
normative de referinta:
Standarde si Normative privind tehnologia si criteriile de performanta:
NE 001-96 Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase si subtiri
C 149-87 Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru
elemente de beton si beton armat
C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii.
C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii.
C 18-83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede
C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie
si tencuiala
P 104-83 Instructiuni tehnice pentru ambalarea, manipulartea, transportul,
depozitarea si punerea in opera a elementelor din beton celular
autoclavizat

Standarde si Normative privind criteriile de performante ale materialelor:


STAS 1030-85 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala (anulat)
SR EN 1008 :2003 Apa pentru betoane si mortare
STAS 545/1-80 Ipsos pentru constructii.
SR EN 459-1:2003 Var hidratat in pulbere pentru constructii
STAS 2634-80 Mortare obidnuite pentru zidarie si tencuieli.Metode de incercare
in stare (anulat) proaspata si intarita
STAS 146-80 Var pentru constructii
STAS 1667-76 Agregate naturale grele, pentru betoane si mortare. (anulat)
26
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

7. Condiții privind recepția


La receptia lucrarilor, comisia de receptie va realiza verificari, iar rezultatele
verificarilor se inscriu in registrul de procese-verbale de lucrari ascunse si se
efectueaza inainte de executia zugravelilor si vopsitoriilor.
Verificarea aspectelor tencuielilor se va face vizual cercetind suprafata tencuita,
forma muchilor intrinde si iesinde. Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme sa nu
aibe denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi de var nestins, urme vizibile de reparatii
locale. Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele, colturile, spaletii ferestrelor si
usilor, glafurile ferestrelor trebuie sa fie vii sau rotunde, drepte, verticale sau orizontale.
Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite
cu mortar la racordarea tencuielilor cu timplaria, in spatele radiatoarelor si tevilor;
Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, in
orice directie pe suprafata tencuita. Gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va
verifica numai la cele gletuite si se va aprecia prin plimbarea palmei pe suprafata
respectiva. Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin
sondaje in locuri mai putin vizibile. Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se
va verifica prin ciocanire cu un ciocan de lemn; un sunet de “gol” arata calitate
necorespunzatoare si necesita verificarea intregii suprafete dezlipite.

A.III CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII


DE INTERIOR

1. Nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de


execuție, care guvernează lucrarea;
A-04 PLAN PARTER
A-05 PLAN ETAJ
A-08 SECTIUNE A-A
A-09 SECTIUNE B-B
A-14 DETALIU D1
A-15 DETALIU D2
A-16 DETALIU D3
A-17 DETALIU D4

2. Descrierea obiectivului de investiții, aspect, formă, caracteristici,


dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;
Obiectul prezentului caiet de sarcini il fac lucrarile de zugravire si vopsitorii
pentru interior.
Lucrarile de zugravire si vopsitorii se vor realizala pereti pe toata înălțimea,
precum și la tavane.

Tipuri de zugraveli si vopsitorii propuse:


Zugrăveli aplicate in interiorul construcţiilor, în încăperi cu umiditate relativă a
aerului sub 60%, pe suprafeţe gletuite cu glet de var sau glet de ipsos (sala de mese,
holurile de circulatie).
Zugraveli aplicate direct pe suprafaţa de finisat sau peste un strat de glet de
netezire, aplicat la rândul lui pe suprafaţa peretelui ce se finisează, aplicate în mediu

27
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

interior, în încăperi cu umiditate relativă de peste 60% (subsol, grupuri sanitare,


bucatarie)

3. Descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție


specifice și etapele privind realizarea execuției;

Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea zugravelilor si


vopsitoriilor:
Inainte de începerea lucrărilor de zugrăveli toate lucrările şi reparaţiile de
tencuieli, glet, placaje, instalaţii sanitari, electrice şi de încălzire, trebuie să fie terminate.
De asemenea, vor fi terminate pardoselile reci (gresie), exclusiv lustruirea.
În încăperile prevăzute cu pardoseli din mase plastice (PVC), zugrăvelile se vor
executa înaintea aplicării îmbrăcămintei pardoselii. La executarea zugrăvelilor se vor
lua măsuri pentru protejarea stratului suport al îmbrăcămintei, pentru al feri de umiditate
şi de murdărire, care poate compromite aderenţa îmbrăcămintei, în special în cazul
aplicării acesteia prin lipirea cu adezivi.
Tâmplăria trebuie să fie montata definitiv; accesoriile la tâmplărie trebuie să fie
montate corect şi buna lor funcţionare să fie verificată, cu excepţia drucărelor şi a
şildurilor care se vor fixa după vopsirea tâmplăriei.
La lucrările de vopsitorie aplicarea ultimului strat se va face numai după
terminarea completă a zugrăvelilor şi înainte de finisarea îmbrăcăminţilor de pardoseli
(raşchetare, curăţire, lustruire), luându-se măsuri de protejare contra murdăririi
îmbrăcămintei pardoselilor.

Pregatirea suprafetelor de beton sau tencuiala driscuita


In vederea finisarii cu zugraveli de var, suprafetele trebuie sa fie driscuite cat mai
fin, astfel ca urmele de drisca sa fie cat mai putin vizibile. In cazul suprafetelor tencuite
sau de beton, plane si netede, toti porii ramasi de la turnare se vor umple cu mortar de
ciment, var, dupa ce in prealabil bavurile si dungile iesite in relief au fost indepartate.
Urmele de decofrare se vor freca cu piatra de slefuit sau perii de sarma.

Pregatirea suprafetelor gletuite


Suprafetele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet,
trebuie sa fie plane si netede fara desprinderi sau fisuri. Varul folosit trebuie sa aibe o
vechime de cel putin 14 zile. Toate fisurile, neregularitatile se chituiesc de catre zugrav,
vopsitor sau se spacluiesc cu pasta de aceesi compozitie cu a gletului.
Pasta de ipsos folosita pentru chituirea defectelor izolate se prepara in 2 parti
ipsos si o parte apa. Pasta se va prepara in cantitatea care sa poata fi folosita inainte
de sfarsitul prizei ipsosului. Pentru slefuirea suprafetelor mari, se foloseste si pasta
ipsos-var, in compozitie cu o parte ipsos si o parte de lapte de var (in volume).
Dupa uscarea portiunilor reparate, suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit,
dupa care se curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate.

Conditii de executie
Zugrăvelile şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie
şi prevederile din normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii indicativ
C3-76.

28
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor începe numai la o temperatură


a aerului, în mediul ambiant, de cel puţin + 5°C, în cazul zugrăvelilor pe bază de apă şi
de cel puţin + 15°C, în cazul vopsitoriilor sau al finisajelor cu polimeri.
Acest regim se va menţine în tot timpul executării lucrărilor şi cel puţin încă 8 ore
pentru zugrăveli şi 15 zile pentru vopsitorii sau finisaje cu polimeri, după executarea lor.
Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va verifica dacă
suprafeţele suport au atins umiditatea de regim (suprafeţele de beton sau zidărie
tencuită 3% şi suprafeţele gletuite 8%). Aceasta se obţine în condiţii obişnuite
(umiditate relativă a aerului de 60% şi temperatură + 18...20X), după cea. 30 zile de la
executarea mortarelor şi după circa 2 săptămâni de la executarea gletului.
Umiditatea se verifică cu aparatul electric tip "Hygromette" (bazat pe principiul
variaţiei rezistivităţii electrice a materialelor funcţie de umiditatea lor) sau cu un alt
aparat similar (aparatul cu carbid tip C.M.).
În cazul când pe şantier nu se găsesc aparatele indicate, se poate verifica dacă
stratul suport de mortar sau beton sa uscat suficient prin următoarea metodă: cu
ajutorul unei pensule curate se aplică pe o porţiune mică (cea. 2x5 cm) din suprafaţa
suport o soluţie de fenolftaleină în alcool, în concentraţie de 1%; dacă porţiunea
respectivă se colorează în violet sau în roz suport are o umiditate mai mare de 3%.
Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător şi suprafeţele care se vopsesc
nu trebuie nu trebuie să fie mai mare de 60C, pentru a se evita condensarea vaporilor.
La executarea finisajelor se va ţine seama de indicaţiile date la fiecare caiet, în
ceea ce priveşte compatibilitatea dintre natura fiecărui tip de finisaj şi stratul suport pe
care se aplică, precum şi compatibilitatea dintre diferitele straturi ce alcătuiesc finisajul.
Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depăşit; acestea vor
putea fi folosite numai după verificarea şi confirmarea de către un laborator de
specialitate a păstrării caracteristicilor vopselelor în limitele prevăzute în standardele şi
normele interne de fabricaţie.

Tehnologie de realizare a zugravelilor si vopsitorii:


Lucrarile de zugraveli si vopsitorii se vor realiza pe suprafetele interioare tencuite
si gletuite cu glet de ipsos.
Prepararea compoziţiei de zugrăvit trebuie să respecte întru-totul instrucţiunile
producătorului care garantează produsul respectiv (atenţie la prepararea soluţiei cu
humă, apoi a soluţiei de clei şi în final la realizarea amestecului omogen din aceste
soluţii peste care se adaugă pigmenţi până la obţinerea nuanţei dorite);
- se preparaă concomitent şi soluţia de săpun (1 kg/16 litri apă caldă – strecurată prin
sită de 900 ochiuri/cm2);
- se prepară cantităţi suficiente pentru zugrăvirea unei încăperi întregi;
- compoziţia se strecoară prin sită de 900 ochiuri / cm 2;
- se aplică un prim strat de săpun, după care se fac reparaţiile necesare cu pastă de
ipsos. După uscarea şi şlefuirea reparaţiilor se aplică un strat de soluţie de săpun pe
porţiunile reparate;
- se aplică compoziţia de zugrăveală în 3 straturi, pe întreaga suprafaţă;
- soluţia de săpun şi primul strat de zugrăveală se aplică manual cu bidineaua, ultimele
două aplicându-se obligatoriu mecanizat cu aparatul de pulverizat. Pe suprafeţe mici,
acolo unde nu este posibil mecanizat, se poate aplica zugrăveala şi numai cu
bidineaua;

29
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

- compoziţia de zugrăveală, după ce a fost amestecată cu soluţia de clei se poate


întrebuinţa până la 48 de ore de la preparare, întrucât se alterează în special vara.

Vopseaua lavabila pe baza de copolimeri acrilici in dispersie apoasa se


realizeaza in urmatoarea ordine:
- grund de vopsea pe baza de poliacetat de vinil in dispersie
- vopseaua lavabila pe baza de copolimeri acrilici in dispersie, diluata aplicata in doua
straturi in prealabil se face verificarea gletului si rectificarea eventuala a suprafetei
acesteia.
Pentru prepararea grundului se introduce in vasul de pregatire un volum de
vopsea pe baza de de copolimeri acrilici in dispersie si un volum egal de apa si se
omogenizeaza.
Grundul se aplica numai manual cu bidineaua sau cu pensula lata; timpul de
uscare este de minimum 2 ore la temperatura +15oC si o ora la +25oC sau mai mare.
Vopsitoria cu vopsea pe baza de de copolimeri acrilici in dispersie se realizeaza
aplicand doua straturi de vopsea diluata cu apa in proportie de 4:1 (volumetric);
aplicarea se va face cu pistolul sub presiune; inainte de folosire vopseaua se strecoara
prin sita cu 900 ochiuri / cm2.
Bidoanele si vasele cu vopsea se vor inchide etans. La reluarea lucrului,
vopseaua va fi bine omogenizata.

4. Masurători, probe, teste, verificări și alte asemenea, necesare a se


efectua pe parcursul execuției obiectivului de investiții;
Pe parcursul execuţiei lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (prin
dirigintele de şantier):
- îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor
interne de fabricaţie;
- respectarea prevederilor din proiect şi a dispoziţiilor de şantier;

5. Proprietăți fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste


pentru produse/materiale utilizate la realizarea obiectivului de investiții;

Ambalarea, transportul si depozitarea materialelor pe santier


Depozitarea vopselelor si se face în încăperi închise, uscate, la temperaturi
cuprinse între 5—40°C evitîndu-se îngheţul care poate duce la deprecierea completă a
produsului.
Transportul se face în vehicule acoperite ferind produsul de acţiunea directă a
razelor de soare şi de îngheţ.
In condiţiile de ambalare, transport şi depozitare de mai sus, vopselele au un
termen de garanţie de 6 luni de la data fabricării. în acest interval de timp vopselele nu
trebuie să-şi schimbe esenţial caracteristicile. Se admite o creştere a viscozităţii, lucru
care se poate remedia prin diluare cu apă.
Depozitarea materialelor pentru zugrăveli se va face în depozite închise sau
acoperite şi ferite de umezeală.
Materialele utilizate la lucrări de vopsitorii, livrate în bidoane de tablă, cu
capacitate de 0,250; 0,500; 1; 5; 10; 15; 25 litri sau butoaie de PVC cu saci de

30
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

polietilenă la interior cu capacitate de 50 kg, vor fi depozitate separat pe loturi, în locuri


uscate şi ferite de îngheţ.
Spatiile de depozitare trebuie să satisfacă condiţiile de securităţi împotriva
incendiilor. Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +
7°C şi + 20°C.
În timpul depozitării se va urmări ca ambalajul să fie ermetic închis, pentru a se
evitascurgerea, uscarea sau murdărirea produselor.

Zugraveli
Prin examinarea vizuala a zugravelilor se verifica:
- corespondenta acestora cu proiectul;
- aspectul suprafetelor zugravite: sa aiba un ton de culoare uniforma, fara pete,
scurgeri, cojiri, fire de par, urme de bidinea, corecturi sau retusuri locale ce destoneaza
cu tonul general.
Aderenta zugravelilor se constata prin frecare uzoara cu palma pe perete. O
zugraveala aderenta, de calitate, nu trebuie sa se ia pe palma.
Rectiliniaritatea liniaturii de separatie se verifica vizual si daca este cazul si cu un
dreptar de lungime potrivita avand o latime uniforma si fara inadituri: se admite o
deviere izolata, care sa nu se abata de la linia dreapta cu mai mult de 2 mm.

Vopsitorii
Se controleaza daca s-a format o pelicula rezistenta, ce se constata prin ciocnire
usoara a vopsitoriilor cu degetul in mai multe puncte.
Se verifica vizual aspectul vopsitoriilor si anume:
- Vopsitoriile trebuie sa prezinte pe toata suprafata acelasi ton de culoare si aspect
lucios sau mat (cum s-a cerut);
- Vopseaua trebuie sa fie aplicata si sa se prezinte in conditii foarte bune, perfecte, fara
straturi stravezii, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri, crapaturi, fisuri, care pot
genera desprinderi, aglomerari de coloranti, neregularitati din chituire sau slefuire, fire
de par, urme de vopsea insifucient amestecata si altele asemenea;
- Nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafetele vopsite;
- Verificarea respectarii tehnologiei de pregatire a suprafetelor manual de vopsire
(curatire, slefuire, chituire rosturi etc.) se va face prin sondaj, indepartandu-se cu grija
vopseaua pana la stratul suport;
- Se verifica daca sunt vopsite in culoarea prescrisa sau vopseaua este de culoare
uniforma, fara pete, urme de pensula sau alte defecte;
- Se va controla daca pregatirea pentru vopsire s-a facut si pe fetele laterale si pe
spatele acestora, cu elemente respective, nu au locuri neacoperite sau necuratatea
cu mortar si zugraveala; pentru verificarea spatelui conductelor radiatoarelor etc. se
va folosi oglinda; se va controla prin sondaj aplicarea vopselei pe suprafete corect
pregatite si succesiunea indicata.

Liniatura, frizurile, bordurile trebuie sa fie de latime egala pe toata lungime; sa nu


prezinte curburi, franturi pe acelasi aliniament, iar inadirile sa nu fie vizibile de la
distanta mai mare de 1 m;
Separatiile intre vopsitorii si zugraveli pe acelasi perete si cele dintre zugraveala
peretilor si tavanelor, trebuie sa fie distincte, fara suprapuneri, ondulatii etc.; verificarea

31
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

rectilinitatii liniilor de separatie se va face cu un dreptar de lungime cat mai mare; pe


intreg peretele sa nu existe mai mult de o denivelare izolata si care sa nu se abata de la
linia dreapta cu mai mult de 2 mm.

Documente ce se cer executantului


Specificatii tehnice ale furnizorilor insotite obligatoriu de Agrement tehnic
national.

Caracteristici fizico-mecanice / calitative ale materialelor


Se vor utiliza vopsele lavabile care permit transferul vaporilor de apa.

6. Standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul


execuției produselo/ materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor,
montajului, probelor, testelor, verificărilor;

Reglementari tehnice de referinta


C3 – 76 Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si
vopsitorii
STAS 7359 - 89 Vopsea tip vinarom / emulsie apoasa
STAS 790 - 84 Apa pentru constructii
STAS 146- 70 var pentru constructii
STAS 545 - 66 Ipsos pentru constructii
STAS 1581 - 61 Hartie pentru slefuire uscata
STAS 5192-75 grund pentru astupat porii
STAS 6592-75 chituri pe baza de ulei
NI 90-61 vopsele, lacuri si emailui pe baza de ulei
STAS 44-67 white sprit rafinat
NI 1703-68 grunduri colorate mate
NI 1703-67 chit de stropit alchidal

7. Condiții privind recepția


Recepţia lucrărilor de zugraveli si vopsitorii, se va face numai după uscarea lor
completă.
Pentru lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziţii de şantier pentru
remediere sau refacere.

Verificarea lucrarilor in vedere receptiei lucrarilor:


Verificarea zugrăvelilor se va face prin:
- examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se:
- corelarea cu proiectul, aspectul general (ton de culoare uniform, fără pete, fără
scurgeri, fără impurităţi înglobate, fără urme de bidinea, fără corecturi sau retuşuri
care să distoneze cu tonul general, etc)
- examinarea aderenţei zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu
trebuie să se ia pe palmă la o frecare uşoară.

Verificarea vopsitoriilor se va face prin:


- examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul
general (acelaşi ton de culoare pe întreaga suprafaţă, acelaşi aspect mat sau lucios

32
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

pe întreaga suprafaţă, fără pete, desprinderi, cute, proeminenţe, scurgeri, băşici,


aglomerări de coloranţi, fără neregularităţi din chituire sau şlefuire, etc)
- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafeţelor manuale de vopsire (curăţirea,
şlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în
locuri mai dosite, vopseaua până la stratul suport;
- se verifică, de asemenea vizual, modul de vopsire al: ţevilor, radiatoarelor, etc (dacă
acestea sunt vopsite cu vopseaua adecvată, dacă sunt vopsite şi pe suprafeţele lor
ascunse, etc);
- se verifică vizual ca separarea câmpurilor de finisaje (ex: între vopsitorii şi zugrăveli)
să se facă cu o delimitare clară (fără suprapuneri) şi rectilinie (fără ondulaţii, cu
excepţia locurilor unde acestea sunt prevăzute explicit prin detaliile din proiect).

A IV. Caiet de sarcini pentru realizarea tencuielilor exterioare cu sistem


termoizolant

1. Nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de


execuție, care guvernează lucrarea;

2. Descrierea obiectivului de investiții, aspect, formă, caracteristici,


dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;
Obiectul prezentului caiet de sarcini il fac lucrarile de izolare termica a fatadei si
realizarea tencuielilor exterioare (ca lucrare integra). Sistemul termoizolant pentru
peretii exteriori este alcatuit din placi termoizolante pentru fatade din polistiren expandat
cu densitatea 20kg/mc si polistiren extrudat la soclu, ignifugat si un strat protector
rezistent la intemperii, impermeabil (spacluire, plasa din fibra de sticla, tencuiala pe
baza de rasini sintetice). Prezentul caiet de sarcici cuprinde specificatii pentru lucrarile
ce urmeaza sistemul de izolare termica a fatadelor. Materialele utilizate in realizarea
termosistemului trebuie sa fie agrementate.
Se recomanda ca intregul ansamblu al termosistemului sa fie agrementat.

3. Descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție


specifice și etapele privind realizarea execuției;

Executarea lucrarilor
Elementele componente ale sistemului termoizolant, trebuie sa fie compatibile
intre ele si verificate in sistem, in conformitate cu ghidul de agrementare europea ETAG
004. Comportare la foc: sistemul trebuie sa se incadreze in Euroclasa B-S2, d0.
Observatii preliminare
Coeficientul de reflexie a luminii (HBW):
Coeficientul de reflexie a luminii, al tencuielilor decorative trebuie sa fie de minim
25. Acest lucru este valabil si pentru finisajele ce vor fi aplicate ulterior.

Suport:

33
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Suportul nu trebuie sa fie friabil sau cu tendinte de desprindere. De asemenea


trebuie sa fie uscat, curat, fara eflorescente sau decofrol. Fisurile din suport, nu
influenteaza functionalitatea sistemului termoizolant. Planeitatea suportului va fi in
conformitate cu normele in vigoare pentru pentru zidarii. Neplaneitatile pana la 10mm
se pot prelua din stratul de adeziv pentru lipire, peste 10 mm fiind recomandata
tencuirea. Deplaneizarile liniare pot fi preluate prin grosimi diferite ale stratului de
polistiren. O umezire ulterioara a stratului suport (umiditatea ascensionala) trebuie
evitata.

Temperaturi:
Aplicarea sistemului termoizolant este interzisa la temperaturi sub +50C (suport,
material si temperatura in aer, sub +80C), pe ploaie (fara masuri de protectie) in
conditiile in care exista riscul aparitiei condensului (chiar si in fazele de intarire si
uscare). Placile termoizolante se vor aplica numai pe suporturi uscate.
Depozitare:
Elementele componente vor fi depozitate pe santier astfel incat sa fie ferite de
factorii atmosferici, inghet si degradari din solicitari mecanice. Placile termoizolante se
vor aplica numai pe suporturi uscate.
Racordari:
Toate racordarile la ferestre si usi precum si elementele ce strapung sistemul
(paratrasnetul, burlane, intrerupatoare etc.) vor fi etansate corespunzator impotriva apei
de ploaie. O etansare sigura impotriva ploii (in rafale) se pot realiza cu ajutorul benzii de
etansare si a profilelor de racord.

Tratarea soclului si a zonelor expuse stropirii


Elemente componente
Profil de soclu
Profil de soclu de colt
Distantiere
Dibluri (conexpanduri) pentru fixare profil
Piese de racord intre profile
Adeziv pentru profile

Fixarea profilelor de soclu: se va fixa cu dibluri la fiecare 30cm


Abaterile de planeitate ale peretelui vor fi compensate prin intercalarea de
distantiere intre profil si perete, imbinarile dintre profile se vor realiza cu ajutorul pieselor
de racord (legatura)
Suplimentar, profilul de soclu poate fi lipit cu adeziv pentru profile

Lipirea placilor termoizolante


Preparare mortar adeziv: se presara in apa curata si se amesteca cu un malaxor
pana la obtinerea unei paste fara aglomerari. In cazul utilizarii unui malaxor cu
amestecare continua, cu dozare constanta a apei, se recomanda o remalaxare cu o
bormasina. Se lasa 5 minute pentru reactia componentelor cu apa si apoi se
reamesteca. Timpul maxim de punere in opera a materialului dupa preparare este de
1.5 ore. Daca materialul a inceput sa se intareasca in galeata este interzisa adaugarea

34
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

suplimentara de apa pentru a-l reface. Adaugarea de aditivi (antiinghet, acceleratori de


priza etc.), nu este recomandata.

Metode de lipire a placilor:


Metoda de lipire punctuala:
Se aplica un cordon perimetral cu o latime de cca 5cm si in mijlocul placii trei
puncte de lipire. Cantitatea de adeziv aplicata este functie de abaterea de planeitate a
suportului si grosimea stratului de adeziv (cca 1 pana la 2cm) si o suprafata de contact
cu suportul de min 40%. Neplaneitatile de pana la 10mm pot fi preluate de stratul de
adeziv.
Metoda de lipire continua:
Pe suporturi plane adezivul poate fi aplicat continuu cu un spaclu cu dinti de
10mm. In principiu se folosesc numai placi intregi, aplicate de jos in sus, tesute, strans
imbinate. Folosirea de resturi de placi (minim 15cm latime) este admisibila, dar acestea
vor fi dispersate in campul fatadei, fiind interzisa folosirea lor la colturile cladirii. Se va
avea in vedere obtinerea unei lipiri a placilor termoizolante fara rosturi si cat mai plana.
In rosturile dintre placi nu trebuie sa ramana adeziv. In zona colturilor golurilor (ferestre
sau usi) nu vor fi realizate rosturi, placa trebuind sa depaseasca coltul golului. In zonele
in care este posibila aparitia de fisuri, datorita schimbarilor de material, placile
termoizolante se vor petrece dincolo de aceasta zona cu minim 10cm.

Montarea placilor
Primul rand de placi termoizolante se aseaza in profilul de soclu. Placile se
pozeaza prin miscari usoare de apasare in siruri orizontale, cu rosturile tesute. Placile
de fatada vor fi lipite astfel incat sa depaseasca muchia golului cu grosimea
termoizolatiei ce va fi aplicata pe spaleti.
Elementele iesite din planul fatadei, cum ar fi cutiile pentru rulouri vor fi placate
astfel incat sa nu apara rosturi. Placile pot fi decupate pana la o grosime finala de
minim 3cm, dar nu mai mult de o treime din grosimea placii termoizolante. Placile vor fi
asezate tesut atat in camp cat si la colturile cladirii. Se vor lipi numai placi intregi sau
jumatati de placa.
Pentru a impiedica alunecarea placilor se vor folosi cleme de fixare sau alte
elemente ajutatoare. Rosturile dintre placi de peste 2mm, rezultate datorita abaterilor
dimensionale ale placilor vor fi astupate cu straifuri (pene) din polistiren. Inchiderea cu
masa de spaclu – a acestora este interzisa.
Rosturile < de 4mm pot fi inchise cu spuma poliuretanica. Dupa intarirea
adezivului de lipire, se va face o slefuire a placilor in dreptul zonelor de imbinare
(rosturi).

Dibluirea placilor termoizolante


Placile termoizolante de fatada au nevoie suplimentar fata de lipire si de o
dibluire si datorita intensitatii vantului.
Zona de soclu:
Placile termoizolante din polistiren extrudat XPS se vor diblui incepand cu regula
de la 30 cm deasupra nivelului terenului (peste zona de stropire).
Alegerea diblurilor:

35
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Se va face in functie de tipul materialului din care este alcatuit peretele – zidarie
cu goluri verticale. Pentru zidaria cu goluri verticale trebuie ca zona de ancorare a
diblului sa depaseasca grosimea peretelui exterior al caramizii. Pentru peretii care nu
pot fi incadrati in cei descrisi mai sus este necesara efectuarea unor teste de smulgere.
Lungimea de ancorare va fi de min 35mm.

Numarul diblurilor:
In general este necesar un numar de minim 6 dibluri/mp. Regula este valabila
pentru cladirile cu o inaltime <50m si/sau o viteza a vantului de max 135km/h. in afara
acestui domeniu este necesara confirmarea din partea producatorului.
Zona marginala:
Latimea zonei marginale se considera min 1m de o parte si de alta a colturilor
cladirii, insa nu va depasi 2m. daca inaltimea fatadei este mai mare decat lungimea, se
considera latimea zonei marginale, la 10% din lungime. Daca inaltimea este egala sau
mai mica decat lungimea se considera 10% din înălțime
Lungimea diblurilor
Pentru a obtine rezistenta la smulgere, trebuie respectata lungimea de ancorare.
Stabilirea lungimii diblului: adancimea de ancorare+grosime adeziv lipire+grosime
termoizolatie.
Gaurirea:
Dupa intarirea suficienta a adezivului de lipire (min 24 ore) se vor realiza gauri cu
burghiul de 8mm in zona punctelor de lipire. Gaurirea cu masina de gauri cu percutie
este admisa doar la beton. Se va avea grija ca la gaurire sa nu fie degradata (afectata)
armatura. Lungimea totala a gaurii va fi cu 10 pana la 15mm mai mare decat de
ancorare.
Montarea diblurilor
Diblurile se monteaza dupa intarirea mortarului adeziv de lipire. Talerul diblului
va fi ingropat in termoizolatie panal a nivelul suprafetei acestora. Diblurile se vor verifica
din punct de vedere al modului cum s-au fixat in suport. Diblurile cu tija strivita sau
neancorate bine se vor scoate, iar alaturi se va monta un diblu nou, gaurile rezultate vor
fi umplute cu polistiren.
Schema de dibluire:
Se folosesc doua variante de dibluire, prima varianta consta dintr-o dibluire a
tuturor punctelor de intersectie dintre rosturile verticale cu cele orizontale (rosturile in T)
si cate un diblu in mijlocul fiecarei placi, a doua varianta fiind cu cate 3 dibluri pe placa.
Distanta diblurilor fata de marginea placilor, se va alege astfel incat sub fiecare diblu sa
se gaseasca mortar adeziv.

Armarea cu plasa din fibra de sticla


La colturile ferestrelor si usilor, inainte de armarea generala, se va executa o
armare in diagonala cu straifuri de plasa din fibra de sticla, cu dimensiunile min
20x40cm.
La realizarea muchiilor se recomanda ca la colturile cladirii sa se monteze profile
de aluminiu cu plasa, avand grija ca aripile din plasa de fibra sa fie complet inglobate in
adezivul pentru spaclu. In situatia in care nu se monteaza profile de colt plasa din camp

36
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

se va intoarce dincolo de colt, pe min 20 cm, suprapunandu-se min 10cm cu plasa de


pe cealalta latura a coltului.
Lacrimarele se realizeaza folosind profilele pentru muchii orizontale cu lacrimar.
Profilul se monteaza inaintea armarii generale. Muchiile intrande se executa similar
celor iesinde fara profil, cu minim 10 cm suprapunere. Capetele diblurilor vor fi spacluite
cu minim 24 ore inainte de armarea generala. Daca placile termoizolante vor fi lasate
neprotejate de radiatiile ultraviolete mai mult de 2 saptamani, ele vor trebui reslefuite si
curatate.
Dupa intarirea adezivului de lipire se va face o slefuire, urmata de curatarea
zonelor de imbinare (rosturile) dintre placi. Se intinde apoi cu ajutorul unui fier de glet
din inox (cu dinti de 10mm), adezivul pentru spaclu. Se inglobeaza apoi adezivul
proaspat, plasa din fibra se sticla, avand grija sa nu faca cute (pliuri), iar fasiile de plasa
sa fie suprapuse pe min 10 cm. Acoperirea plasei din fibra de sticla cu adeziv pentru
spaclu va fi de min 1mm (in zonele de suprapunere dintre fasii de min 0.5mm) max
3mm. Aplicarea plasei din fibra de sticla se va face „un in ud” (in proaspat). Inaintea
aplicarii straturilor de finisaj, adezivul pentru spaclu va fi lasat la uscat min 7 zile. O
gletuire excesiva este de evitat. Urmele de la fierul de glet vor fi nivelate dupa uscare.
Pe zonele de fatada cu solicitari mecanice ridicate, inainte de armarea propriu-
zisa se va face o armare suplimentara cu un strat din plasa de fibra de sticla (plasele nu
se suprapun). Intre cele doua straturi de armare, se lasa un timp de uscare de min 24
ore.

Grunduirea
Inaintea aplicarii stratului de amorsare, stratul de armat va avea o vechime de
minim 7 zile. Aceasta trebuie sa fie uscata. La aplicarea a doua straturi de grund, se
lasa un timp de uscare de minim 24 de ore intre straturi. Inainte de aplicare, grundul se
ameste bine in galeata. Pentru reglarea consistentei, functie de necesitati poate di
adaugata o mica cantitate de apa. Grundul se aplica cu trafaretul, intr-un strat cat mai
uniform. Pe vreme foarte calduroasa se recomanda aplicarea a doua straturi de grund.

Finisare – tencuieli decorative


Generalitati:
Tencuielile decorative, sunt tencuieli sub forma de pasta, gata preparate ce se
aplica in strat subtire.
Grosimea minima a tencuielii decorative este de 1.5mm, la tencuielile periate (K),
iar la tencuielile striate fiind de min 2mm. Coeficientul de reflexie a luminii trebuie sa fie
de min 25 conform ONORM B6400.
Punere in opera:
Tencuiala decorativa, inainte de aplicare, va fi temeinic amestecata cu ajutorul unui
malaxor. Tencuiala decorativa se intinde cu fierul de glet de inox si se niveleaza la
grosimea granulei dupa care se va driscui cu drisca de plastic.
Finisaj neted:
Tencuiala de „umplere” este tencuiala sina si face posibila realizarea unei
suprafete netede. Peste tencuiala, dupa minim 24 de ore se aplica un strat de tencuiala
de umplere ce se driscuie in continuare cu o paleta (drisca) de plastic.
Tencuieli „fine”

37
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Sunt recomandate (atunci cand se aplica intr-un singur strat) numai pe suprafete
reduse (cum ar fi ancadramentele sau spaletii).
Recomandari:
Temperatura aerului, materialului si suportului trebuie sa fie de minim 50C pe
timpul executiei si intaririi materialului (la tencuiala, temperatura minima va fi +80C).
fatada va fi protejata de actiunea directa a razelor solare de actiunea ploii sau vantului
puternic (de exemplu cu plasa de protectie). Umiditatea ridicata si temperaturile scazute
pot lungi timpul de uscare si produce modificari neuniforme ale culorii. Uniformitatea
culorii poate fi influentata prin caracteristicile suportului, temperatura si umiditatea
atmosferica. Tencuielile pot fi livrate la cerere, cu continut suplimentar de substante ce
impiedica formarea mucegaiului si ciupercilor.

Rosturi de dilatatie
Material pe fatada in dreptul rosturilor de dilatatie se utilizeaza: profil pentru rost
de dilatatie – format E. La rosturile intrande se utilizeaza profil pentru rost de dilatatie
format V.
Conditii de utilizare:
Rosturile care lucreaza (de dilatatie, tasare etc) trebuie sa fie realizate si in
sistemul termoizolant. Profilul pentru rost de dilatatie format E, utilizat pentru rosturi in
campul fatadei, consta dintr-o banda dintr-un material elastic, lipita de aripile a doua
profile de PVC ce au de asemenea pe aripa opusa cate un straif de 10 cm latime de
plasa din fibra de sticla. Profilul poate fi folosit pentru rosturi cu latimea de 5 pana la
25mm. Profilul pentru rost de dilatatie format format V este doar cu un singur profil PVC
si se foloseste pentru rosturile de dilatatie la colturile intrande.
Montare:
De o parte si de alta a rostului, se aplica pe polistiren adezivul pentru spaclu. Se
inglobeaza apoi in proaspat straifurile de plasa din fibra de sticla. Plasa din camp se va
suprapune 10cm peste straifurile de plasa ale profilului. Pentru a obtine o latime
constanta a rostului si a impiedica murdaria, se recomanda introducerea unui straif de
polistiren, ce se va scoate dupa terminarea finisajului.

Rosturi de legatura
Conditii de utilizare
Racordurile (legaturile) dintre sistemul termoizolant si elementele de constructie
adiacente trebuie sa asigure impotriva infiltratiilor apei de ploaie si vantului.
Punere in opera:
Inainte de fixare se face o proba de lipire pentru a stabili daca suportul este
corespunzator pentru lipirea benzii de etansare se taie banda de capat, se desface folia
de protectie si banda, direct de pe rola se lipeste pe elementul de racord, atfel incat sa
fie intrata cu cca 3mm fata de suprafata placii de polistiren, imbinarile dintre benzi vor fi
cat mai „indesate”. Banda nu se intoarce pe colt (la colt se taie). Plasa si adezivul de
spaclu se aplica si peste banda. In zona de racord se face cu mistria, in mortarul
proaspat, o taietura in „V”. timpul de expandare al benzii este de cca 10min.

Profil de legatura pentru usi si ferestre


Utilizare:

38
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Profile de PVC cu banda de etansare si plasa din fibra de sticla pentru o legatura
etansa si singura intre sistemul termoizolant si tocul ferestrelor si usilor.
Recomandari:
Inainte de lipirea profilului se va face o proba de lipire pentru a stabili daca
suportul este corespunzator pentru lipirea profilului. Aripa de lipire a foliei de protectie
nu se va rupe inainte de aplicarea completa a ultimului strat al sistemului (tencuiala
decorativa).
Montare:
Se curata foarte bine tocul. Se taie la dimensiunea profilul. Banda de protectie de
la un capat al profilului se indeparteaza, se pozitioneaza profilul paralel cu tocul, prin
apasare usoara. Se trece apoi la montarea foliei de protectie a geamurilor (grosime min
0.06mm), ce se va lipi pe aripa profilului dupa indepartarea bencii de protectie a
acestuia. Aceasta aripa se rupe dupa terminarea executiei stratului de finisaj.

Abateri admisibile
In situatia in care nu sunt stabilite anumite cerinte cu privire la abaterile de
planeitate, sunt valabile cele normale pentru fatade, astfel conform DIN 18202:
Elemente Abateri limite de planeitati, masurate cu
dreptarul
10cm 1m 4m
Suprafata finisata la pereti si intradosuri
2mm 3mm 8mm
plansee

Scule si dispozitive
Spaclu (10x10mm)
Fier de glet din inox
Drisca de plastic
Perii de curatat
Rola sau bidinea
Galeti
Rascheta pentru slefuit polistirenul
Vas pentru preparat mortarul
Nivela cu bula de aer (boloboc)
Masina rotopercutanta electrica pentru gaurit cu burghiul: O6 si O8
Dupa caz, malaxor sau bormasina prevazuta cu tija pentru preparat mortar
Schela

4. Masurători, probe, teste, verificări și alte asemenea, necesare a se


efectua pe parcursul execuției obiectivului de investiții;
Verificarea fizica consta dintr-o examinare generala a executiei lucrarilor tehnice
aferente, controlandu-se prin sondaje lucrarile la care nu exista un proces verbal de
constatare a calitatii lor. Comisia de receptie poate efectua orice incercare pe care o
crede necesara pentru a constata buna comportare a lucrarilor realizate. Rezultatele
examinarilor si ale incercarilor se consemneaza intr-un proces verbal de receptie
provizorie.

5. Proprietăți fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste

39
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

pentru produse/materiale utilizate la realizarea obiectivului de investiții;


Materiale

Fise tehnice:
Hidroizolatie si adeziv pentru soclu
Nr Specificatia Metoda de UM Valori de referinta Observatii
crt determinare
1 Aspect Vizual - Pasta culoare brun-
neagra fara miros
2 Densitate la 200C STAS 8622- g/cm3 1.0
88
3 Continut de: STAS %
-parti volatile 10053-75 0
-parti solide 100
0
4 Stabilitatea la cald ASTM; C 105
D5385
5 Flexibilitate la rece ASTM; D146 0C -25
6 Impermeabilitate la ASTM; Bar 8
apa in structura D5385
7 Clasa de STAS - C4
combustibilitate 11357/90 (B3)
(DIN 4102)

Polistiren expandat EPS-80 pentru fatade


Nr Specificatia Metoda de UM Valori de referinta Observatii
crt determinare
1 Aspectul produsului Blocuri omogene din
granule
2 Densitate kg/m3 15…18
3 Conductivitate SR EN W/mK 0.038
termica 12939
4 Rezistenta la difuzia SR EN 20-40
vaporilor de apa 13163
5 Rezistenta la SR EN 1607 N/mm2 >0.15
tractiune
6 Clasa de SR EN - Clasa E
combustibilitate 13501-1

Polistiren extrudat XPS pentru soclu


Nr Specificatia Metoda de UM Valori de referinta Observatii
crt determinare
1 Aspectul produsului Blocuri omogene din
granule
2 Densitate kg/m3 15…18
3 Conductivitate SR EN W/mK 0.037
termica 12667
4 Absorbtie apa – lunga SR EN % 5
40
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

durata prin difuzie 12088


5 Rezistenta la SR EN 1607 N/mm2 0.12
tractiune
6 Clasa de SR EN - Clasa E
combustibilitate 13501-1

Adeziv pentru spaclu


Nrcrt Specificatia Metoda de UM Valori de referinta Observatii
determinare
1 Dimensiunea maxima mm 1.2±0.02
STAS
a granulelor
2 Densitatea relativa SR EN g/cm3 1.5±0.02
542:1999
3 Aderenta la suport SR EN N/mm2 Min. 0.6
1348:1997
4 Rezistenta la SR EN N/mm2 Min. 10
compresiune (28zile) 12808-3
5 Rezistenta la rupere SR EN N/mm2 Min. 5
din incovoiere (28 12808-3
zile)
6 Clasa de STAS Co Co
combustibilitate 11357/90 (Ao) (Ao)
DIN 4102

Plasa din fibra de sticla


Nr Specificatia Metoda de UM Valori de referinta Observatii
crt determinare
1 Aspectul produsului - Tesatura uniforma cu
ochiuri de 4mm
2 Greutatea specifica g/mp 160 Min 145
ONORM B
la grosimea de 1mm
6122
3 Rezistenta la rupere N/50cm 1850 Min 1500
din tractiune
4 Alungirea la rupere % 150 -
5 Clasa de STAS - Co Co
combustibilitate 11357/90 (Ao) (Ao)
DIN 4102

Grund
Nr Specificatia Metoda de UM Valori de referinta Observatii
crt determinare
1 Aspectul produsului - Pasta omogena,
colorata pe baza de
liant de rasina
sintetica si apa
2 Continutul de % 55-58
substanta uscata
41
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

3 Densitate g/cm3 1.30-1.35


4 PH-ul - 8
5 Timp de uscare ore 24
6 Clasa de STAS - Co
combustibilitate 11357/90 (Ao)
DIN 4102

Tencuiala de exterior
Nr Specificatia Metoda de UM Valori de referinta Observatii
crt determinare
1 Aspectul produsului - Pasta omogena,
(dupa amestecarea colorata
cu apa)
2 Continutul de % 79
substanta uscata
3 Densitate g/cm3 1.70
4 Timp de uscare ore Min 24
5 Conductivitatea W/mK 0.70
termica
6 Consum specific Kg/m2 2.7 pt granulatie de
-structura striata 2mm
-structura periata 3.3 pt granulatie de
2mm
2.5 pt granulatie de
2mm
3.1 pt granulatie de
2mm
4.1 pt granulatie de
2mm
7 Clasa de STAS Co
combustibilitate 11357/90 (Ao)
DIN 4102

Exigente si performante
Intreaga lucrare de izolatii s-a proiectat in conformitate cu prevederile legale.
Conform acestor reglementari in proiectare si executie este necesar sa fie respectate
un numar de 6 cerinte care se refera la calitate. Suplimentar fata de acestea, in scopul
evaluarii cat mai corecte a performantelor unei constructii, trebuie avute in vedere si
alte cerinte care se refera la confort, etanseitate, durabilitate.
Astfel au rezultat un set de 15 categorii de exigente pe baza prevederilor
romanesti si straine din care cele obligatorii pentru prezenta lucrare sunt urmatoarele:
Rezistenta la stabilitate Incarcarile suplimentare asupra elementelor de
constructii nu depasesc valorile critice, avand in vedere masa placilor de polistiren de
15 kg/mc.
Siguranta la foc In conditiile in care lucrarea este corect proiectata si executata,
respectiv intretinuta de beneficiarul acesteia, nu prezinta pericol de incendiu.

42
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Siguranta in exploatare Pentru a asigurarea sigurantei in exploatare probele


trebuie facute cu maxima atentie, iar micile defectiuni remediate in cel mai scurt timp.
Etanseitate Avand in vedere sistemul propus, nu sunt probleme in ceea ce
priveste etanseitatea
Protectia impotriva zgomotului Nu este cazul
Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului Prin izolarea
peretilor unui imobil se asigura confortul necesar din punct de vedere termic si nu are
ca efect contaminarea cu substante nocive a atmosferei incaperilor.
Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie Conform specificului,
economia de energie este de aproximativ 25-30 procente.
Economicitate Economicitatea lucrarilor de izolare s-a considerat in ansamblul
de exigente care determina calitatea lucrarilor.

Livrare, depozitare, transport si manipulare


La livrare, materialele termoizolante trebuie să fie însoţite de certificate de
calitate care să le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute în
standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricaţie ale produselor
respective, în certificatul de calitate trebuie să se specifice numărul normei tehnice de
fabricaţie (standard de produs, agrement tehnic, normă sau marcă de fabricaţie, etc.).
Transportul, manipularea şi depozitarea materialelor termoizolante trebuie să se
facă cu asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea şi păstrarea
caracteristicilor funcţionale ale acestor materiale.
Aceste măsuri trebuie asigurate atât de producătorii cât şi de utilizatorii
materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs,
agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective.
Condiţiile de depozitare, transport si manipulare, eventualele măsuri speciale ce
trebuie luate la punerea în operă precum și eventualii factori de risc, care pot să apară
în timpul depozitării, transportului, manipulării şi punerii în operă (produse combustibile,
care degajă anumite noxe, care se aplică la cald, etc.) vor fi în mod expres precizate în
normele tehnice ale produsului precum și în avizele de expediţie eliberate.

6. Standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul


execuției produselo/ materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor,
montajului, probelor, testelor, verificărilor;
Atat la elaborarea proiectului cat si pe toata perioada executiei lucrarilor de
constructie, se vor lua in considerare si se va tine cont de urmatoarele acte normative:
STAS 10101/0 — 75 Actiuni in constructie; clasificarea si grupareaactiunilor.
STAS10101/0A–77 Actiuni in constructii; clasificarea si gruparea actiunilor pentru
constructii civile si industriale.
STAS10101/1—78 Actiuni in constructii; greutati tehnice si incarcari permanente.
STAS10101/2A1–87 Actiuni in constructii; incarcari tehnologice din exploatare pentru
constructii civile, industriale si agrozootehnice.
STAS10101/21—92 Actiuni in constructii; incarcari date de zapada.
STAS10101/20—90 Actiuni in constructii; incarcari date de vant.
STAS10107/0–90 Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton
armat si beton precomprimat.

43
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

NormativP100—92 Proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social —


culturale agrozootehnice si industriale.
Normativ P10 — 86 Proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii
directelaconstructii.
NormativP2–85 Normativ privind alcatuirea si executarea structurilor din zidarie.
NormativNE012—99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat.
Legea10/1995 Legea calitatii in constructii.

7. Condiții privind recepția


Receptia lucrarilor de termoizolare si decorare fatade se efectueaza in doua
etape:
Receptia provizorie care are loc dupa terminarea completa a fiecarei lucrari sau grup de
lucrari, inainte de predarea in folosinta beneficiarului
Receptia definitiva, care are loc la un an de la receptia provizorie

Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre


responsabilii cu calitate ai firmei de executie. Perioada de 1 an dintre cele doua receptii
se numeste termen de garantie, in care trebuie observata comportarea lucrarilor
efectuate in timpul exploatarii.
Procesele verbale incheiate pe parcursul executiei lucrarilor se vor prezenta
comisiei de receptie provizorie. De asemenea se va verifica la fata locului
corespondenta executiei cu prevederile proiectului si ale prescriptiilor tehnice aferente.
La receptia preliminara, componenta comisiei se stabileste conform „Regulamentului de
efectuare a receptiei obiectivelor de investitii”. Receptia consta in efectuarea verificarilor
scriptice i fizice si a masuratorilor necesare pentru a constata daca lucrarile s-au
executat conform proiectului modificarilor aprobate precum si daca nu au fost indeplinite
conditiile tehnice.

Verificarea scroptica se face pe baza urmatoarelor documentatii:


Proiectele definitive insotite de memoriul justificativ cu toate modificarile introduse la
montaj cu motivarea acestora (aviz proiectant).
Certificatele de calitate eliberate de intreprinderi producatoare
Procesele verbale continand rezultatele incercarilor.
Alte procese verbale incheiate cu prilejul verificarilor pe faze de lucru (prezentate
anterior).

Comisia de receptie poate efectua orice incercare pe care o crede necesara


pentru a constata buna comportare a lucrarilor realizate. Rezultatele examinarilor si ale
incercarilor se consemneaza intr-un proces verbal de receptie provizorie. De la data
incheierii procesului verbal de terminare a lucrarilor decurge anul de garantie. La
receptia definitiva se face o examinare general in temenul de garantie. De asemenea
se verifica daca s-au remediat deficientele semnalate in procesul verbal de receptie
provizorie. Daca se mai constata deficiente care trebuie remediate, prin procesl verbal
ce se incheie, se stabileste un nou termen pentru efectuarea receptiei definitive.

44
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

A V. Caiet de sarcini pentru realizarea pardoselilor

AV.1. Pardoseli reci – gresie ceramica

1. Nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de


execuție, care guvernează lucrarea;

A-04 PLAN PARTER


A-05 PLAN ETAJ
A-08 SECTIUNE S-1
A-09 SECTIUNE S-2

2. Descrierea obiectivului de investiții, aspect, formă, caracteristici,


dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;
Pardoselile reci se vor monta in: grupurile sanitare, hol, scari,bucatarie, spatiu de
zi.
Astfel se vor utiliza 3 tipuri de gresie:
 Pentru pardoseli interioare
 Gresie antiderapanta pentru spatii exterioare
 Gresie pentru spatiile umede
Pentru pardoseli exterioare – gresie antiderapanta, rezistenta la trafic intens,
inghet-dezghet

3. Descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție


specifice și etapele privind realizarea execuției;
Tehnologie de realizare
Abaterile admise la acest gen de lucrari sunt cele prevazute in actele normative si
STAS-urile mentionate la Standarde de referinta.

Faze de executie
Se executa stratul suport, prin aplicarea unei sape autonivelante;
Se monteaza placile de gresie cu mortar adeziv;
Se lasa cel putin 72 de ore rosturile libere, iar apoi acestea se chituiesc cu mortar
de chiit special pentru pardoseli interioare.

Operatiuni auxiliare
Masuri de protectie
Pe perioada de uscare (de 72 de ore) pardoseala se va proteja la calcare, iar
rosturile - la prafuire / murdarire.

Livrarea materialelor necesare executarii pardoselilor se va face conform


prevederilor si normelor producatorului.
Depozitarea acestor materiale se va face in conformitate cu prescriptiile tehnice
ale materialelor.

4. Masurători, probe, teste, verificări și alte asemenea, necesare a se efectua


pe parcursul execuției obiectivului de investiții;

45
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Se vor efectua verificari in mod deosebit, la grupurile sanitare de la parter, etaj si


mansarda, executarea hidroizolatiei pe placa si pe verticala, pina la h = 30 cm.
Receptia lucrarilor se va face in concordanta cu HG 273 / 1994.

5. Proprietăți fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste


pentru produse/materiale utilizate la realizarea obiectivului de investiții;
Caracteristici fizico-mecanice / calitative
 Gresie ceramica / plinte din gresie ceramica 8.5x45 cm
 Gresie ceramica, placi de 20 x 20; 30/40 x 30/40, 30x60 cm
 Sapa autonivelanta
 Amestecuri adezive pentru montajul gresiei
 Produse de chituire, hidrofuge.

6. Standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul


execuției produselo/ materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor,
montajului, probelor, testelor, verificărilor;
Reglementari tehnice de referinta
 C35-82 Normativ pentru executarea pardoselilor
 GP037-98 Normativ perivind proiectarea, executia si asigurarea calitatii
pardoselilor la constructii civile
 Catalog IPCT-1982 volumul II, grupa 11
 STAS 1667-78 Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti
minerali
 STAS 1134-71 Piatra de mozaic
 STAS 451-80 Placi, plinte si scafe din beton mozaicat
 STAS 101-70 Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din piatra
artificiala
 STAS 6476-61 Coloranti minerali pentru betoane si mortare decorative, pe
baza de ciment si var
 STAS 790-73 Apa pentru mortare si betoane

7. Condiții privind recepția


Inaintea inceperii lucrarilor de pardoseli se va intocmi proces verbal de lucrari
ascunse pentru suportul pardoselii, si procesul verbal de receptie al lucrarilor de
instalatii a caror realizare ar putea degrada pardoselile.
Verificarea lucrarilor de pardoseli, precum si abaterile limita admisibile se vor face
conform Nornativului C56-85 Caietul XII.

Masuratori si decontare
Masuratorile lucrarilor se vor face la m2 de pardoseala executata, iar decontarea
se vor face in conditiile contractului de executie.

AV.2.Pardoseli calde - parchet

1. Nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de


execuție, care guvernează lucrarea;
A-05 PLAN ETAJ

46
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

2. Descrierea obiectivului de investiții, aspect, formă, caracteristici,


dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;
Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de executie a pardoselilor din
parchet din lemn, cu lamba si uluc, din fag, stejar sau cer.

Materiale si produse
-adeziv elastic pentru parchet/ folie polietilena expandata
-Parchet lemn masiv (mp in fuctie de marimea incaperii)

Materiale auxiliare
-Pene de dilatare
-Bloc de batere
-plinte pentru parchet

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare


Transportul lamelelor de parchet si plintelor se va face numai cu mijloace de
transport acoperite si curate.
Pachetele cu piese de parchet si plinte se vor depozita în stive, în încaperi închise
(pentru a asigura o temperatura constanta), pardosite cu lemn, ferite de umezeala si de
razele soarelui.

3. Descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție


specifice și etapele privind realizarea execuției;
Lucrari care trebuie terminate înainte de începerea executiei pardoselilor
1. Tencuielile interioare, inclusiv la pereti si tavane, cat si pragurile între încaperi.
2. Zugravelile si vopsitoria.
3. Montarea tâmplariei, ferestre (inclusiv geamurile) si tocurile usilor.
4. Instalatiile electrice si de încălzire (inclusiv probele de presiune).
5. Turnarea stratului de beton simplu marca BC 3,5,cu grosimea de 80... 100 mm
peste infrastructura pardoselii.
6. Turnarea stratului suport din mortar de ciment sau asternerea stratului de
egalizare din nisip uscat care vor acoperi toate denivelarile planseului si eventualele
conducte existente la suprafata acestuia; suprafetele acestor straturi trebuie sa fie
plane.

Stratul suport
Sapa autonivelanta pe baza de ciment. Aceasta sapa asigura suprafete netede
care sunt usor de prelucrat si rezistenta ridicata.
Componenta este: ciment, adaosuri minerale, polimeri de imbunatatire a
aderentei, plastificatori regulatori de fluiditate.
Consum specific este de 1.6-1.8kg/mp/1mm grosime
1. Executarea sapei autonivelante se realizeaza acolo unde este indicat prin
proiect. Grosimea sapei autonivelante va avea o grosime finala de 3 cm.
2. Inainte de executarea sapei autonivelante suprafetele planseelor din beton se
vor proteja prin:
 aplicarea, cu pensula, a unui strat de amorsă de smoală plastifiată cu
următoarea compozitie în volume:

47
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

 20 parti smoală de huila tip B


 -10 parti ulei de antracen
 umiditatea maximum 3%
 starea suprafetei trebuie sä fie plana si orizontala (se admit sageti de
maximum 4 mm sub dreptarul de 2 m lungime si de maximum 1 mm sub
rigla de 0,20 m).
 suprafata va fi rezistenta (la zgârierea cu un cui sa nu ramâna urme mai
adânci de 1 mm)
 suprafata va fi netedä (fin driscuita) si nu va prezenta defectiuni ca: fisuri,
crapaturi, gauri, umflaturi

Montarea parchetului
Montarea parchetului cu lamba si uluc prin lipire
1. Montarea parchetului se va face prin lipire cu Aracet D50 sau Crilorom DC 2100
pe stratul de suport.
2. Inainte de montarea parchetului suprafata suportului va fi curatata de praf iar
piesele de parchet se vor sorta dupa fibra si culoare pentru 1-2 rânduri complete.
3. Montarea se va începe cu lipirea frizurilor de perete la o distanta de 10...15 mm
de perete si îmbinarea lor la colturi la 45°; frizurile se vor întepeni fata de perete cu
pene asezate la cca 0,5 m distanta.
4. Lipirea lamelelor de parchet se va face dupa minim 3 ore de la lipirea frizurilor.
5. Lamelele se vor aplica dupa cca. 10 minute de laîntinderea adezivului.
6. Pentru o mai buna ancorare în câmp lamelele se vor bate din loc în loc în cuie,
în dibluri montate în sapa.
7. Asezarea lamelelor se va face conform desenului din proiect.
8. Circulatia peste parchetul lipit este permisă dupa 24 ore de la aplicare.

Montarea parchetului cu lamba si uluc prin fixare elastica


1. Montarea parchetului se va face prin fixare elastica cu o folie de polietilena
expandata – PVC, pasla sau covor subtire asezata pe stratul de suport.
2. montarea parchetului se poate face imediat dupa ce s-a aranjat folia.
3. Lamelele se vor fixa cu aracet intre ele.
4. Asezarea lamelelor se va face conform desenului din proiect.
5. Circulatia peste parchetul lipit este permisă dupa 24 ore de la montare.

Finisarea parchetului
1. Curătarea parchetului se va face după terminarea eventualelor reparatii la
zugraveli si vopsitorii.
2. Curatarea se va face mecanizat cu masina de raschetat sau cu masina de
slefuit, această operatie putând începe numai dupa 4 zile de la montare.
3. Se vor monta pervazurile din lemn masiv prin batere în cuie sau prin lipine cu
Aracet D50 sau Crilorom DC 2100.
4. Dupa raschetare, parchetul se va lustrui imediat cu ceara de parchet dizolvata
în white-spirit.

4. Masurători, probe, teste, verificări și alte asemenea, necesare a se efectua


pe parcursul execuției obiectivului de investiții;

48
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Pentru o mai buna ancorare în câmp lamelele se vor bate din loc în loc în cuie, în
dibluri montate în sapa sau vor fi lipite cu clei, in dependenta de tipul parchetului.
Asezarea lamelelor se va face conform desenului din proiect.

Abaterile care pot fi admise sunt urmatoarele:


- maximum doua neregularitati ale suprafetei, în orice directie, având adâncimea
de maximum 2 mm sub dreptarul de 2 m lungime;
- maximum 2 mm/m si maximum 5 mm de la un perete la altul ca abateri de
planeitate.

5. Proprietăți fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste


pentru produse/materiale utilizate la realizarea obiectivului de investiții;
Caracteristici fizico-mecanice / calitative
Parchet lemn masiv /parchet triplustratificatde calitate superioara si bine uscat,
din diferite esente de lemn: stejar, cires, nuc, teak, bambus, jotoba etc. pentru
amenajari interioare. Clasele de selectie pentru lemn masiv sunt reglementate de
normele europene UNI EN 13226 si UNI EN 13227.

6. Standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul


execuției produselo/ materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor,
montajului, probelor, testelor, verificărilor;
Reglementari tehnice de referinta
STAS 44-84 Produse petroliere. White spirit rafinat.
STAS 62-86 Toluen.
STAS 228/1-87 Parchet de lemn masiv pentru pardoseli. Conditii tehnice generale
de calitate.
STAS 545/1-80 Ipsos pentru constructii.
STAS 790-84 Apa pentru betoane si mortare.
STAS 1500-78 Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuri.
STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti
minerali.
STAS 2111-90 Cuie din sârma de otel.
STAS 3360-86 Smoala de huilă.
STAS 7058-91 Poliacetat de vinil. Dispersii apoase.
STAS 7848-78 Plăci din fibre de lenin. Placi moi tip S, B si BA.
STAS8625-90 Aditiv plastifiat mixt pentru betoane.
STAS SS8819-88 Cenusa de centrale termoelectrice utilizata ca adaos în betoane si
mortare.
C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor.

7. Condiții privind recepția


Verificari în vederea receptiei
Pe parcursul executiei lucrarilor se vor verifica:
1. respectarea proiectului in ce priveste calitatea materialelor si a desenului
(modelului) pentru montarea parchetului;
2. calitatea stratului suport
3. aplicarea, cu pensula, în doua straturi, a unei pelicule de smoală plastifiată cu
urmatoarea compozitie în volume:

49
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

- 60 parti smoala de hârtie tip B


- 20 parti ulei de antracen
- 20 parti toluen
care reprezinta un consum de 500 g/m2 (pentru ambele straturi).
5. Pasta fluida pentru sapa autonivelanta ce se va turna mecanizat cu ajutorul
pompei, pâna la obtinerea grosimii de 3 cm, realizându-se o suprafata perfect plană.
6. Pardoselile se vor aplica pe sapa autonivelanta dupa cel putin 72 ore de la
turnare, când umiditatea ei nu va trebui sa depaseasca 5%.
7. Sapa autonivelanta va fi bine protejată pâna la montarea pardoselii contra
excesului de umiditate, a uscarii fortate, a înghetului înainte de uscare sau contra
loviturilor, vibratiilor, etc.
Verificarea aspectului general al sapei autonivelante nu trebuie sa prezinte:
denivelari, ondulatii, fisuri, crapaturi, asperitati sau zgârieturi care depasesc 3 mm urme
de reparatii locale,portiuni neacoperite cu mortar, pete, etc.
La terminarea executarii sapei autonivelante se vor încheia procese verbale ca
pentru lucrari ascunse în care sa se mentioneze gradul de calitate si de rezistenta fata
de conditiile de exploatare.
Receptia sapelor autonivelante se va face pe baza urmatoarelor verificări:
- rezistenta mortarului din ipsos si nisip sau cenusa de termocentrala, determinata
pe cub, va fi mai mare de 75% din marca prescrisa; rezistenta determinată va fi înscrisa
în procesul verbal de lucrari ascunse care va fi prezentat Proiectantului care va hotări
definitiv asupra acceptării ei;
- grosimea indicata în proiect (determinata prin sondaje în punctele indicate de
Consultant);
- planeitatea suprafetelor;
- gradul de netezire al suprafetelor.
Calitatea executiei pardoselilor se va constata dupa verificarea urmatoarelor
conditii de calitate pe care trebuie sa le îndeplineasca suprafetele îmbracamintilor din
parchet din lemn masiv, cu lamba si uluc si anume:
- aspectul, starea generala a suprafetelor, modul de racordare cu suprafetele
verticale;
- planeitatea si orizontalitatea;
- respectarea pantelor din proiect (daca este cazul);
- montarea la acelasi nivel a pieselor de pachet, alaturate;
- marimea rosturilor
- aderenta la stratul suport
Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare în urma verificarilor, Proiectantul va
dispune executarea de remedieri locale sau refacerea lucrarilor după caz.

Masuratori si decontare
Masuratorile lucrarilor se vor face la m2 de pardoseala executata, iar decontarea
se vor face in conditiile contractului de executie.

50
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

AVI. Caiet de sarcini pentru realizarea tamplariilor interioare si exterioare

1. Nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de


execuție, care guvernează lucrarea;

A-04 PLAN PARTER


A-05 PLAN ETAJ
A-08 SECTIUNE A-A
A-09 SECTIUNE B-B
A-14 DETALIU D1
A-15 DETALIU D2
A-16 DETALIU D3

A-17 DETALIU D42. Descrierea obiectivului de investiții, aspect, formă,


caracteristici, dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;
Acest capitol cuprinde specificatii tehnice executarea, verificarea si receptionarea
lucrarilor pentru urmatoarele tipuri de tamplarie:
 Usi cu tamplarie metalica – spatiul tehnic
 Usi cu tamplarie aluminiu rezistenta antiefractie – pentru usile de exterior
 Usi cu tamplarie lemn cu panouri MDF – acces in grupuri sanitare, vestiare
 Usi rezistente la foc pentru cai de evacuare
 Ferestre cu tamplarie din alumini cu ochiuri mobile sau fixe.

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare


Tamplaria se livreaza complet finisata si echipata. La livrare se receptioneaza
conf. STAS 799-86 si 9317-73. Sefii echipelor de montaj vor participa la receptia
tamplariei si a accesorilor in sarcina furnizorilor respectivi. Si la usi si la ferestre foile se
livreaza impreuna cu tocurile respective, predandu-se separat numai minarele, sildurile
si cheile, livrate in ladite de lemn.
Descarcarea, depozitarea si manipularea cad in grija constructorului, care va lua
masuri ca produsele sa-si mentina calitatea si aspectul.
La transport si depozitare, tamplaria va fi in pozitie veticala. Elementele de
inchidere a tamplariei pe peretii golului (pervazuri si baghete) vor fi livrate in colete
separate, legate cu sfoara si protejate.

3. Descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție


specifice și etapele privind realizarea execuției;
Conditii de executie
Execuţia se va face conform proiectului şi detaliilor furnizorului de sistem, în
concordanţă cu prescripţiile caietului de sarcini, ţinând cont de normativele specifice
acestei categorii de lucrări şi de prescripţiile tehnice în vigoare.
Montajul se va face numai de către firme specializate agregate de furnizorul şi
executantul sistemului (furniturii).
Furnizorul va întocmi programul de asigurare a calităţii furniturii pentru tâmplărie,
care va fi urmărit de antreprenor şi proiectant.

Tehnologie de realizare

51
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Montajul se va face numai de către firme specializate agreate de furnizorul şi


executantul sistemului (furniturii).
Punerea în operă se face conform detaliilor din proiect însuşite de proiectant şi
beneficiar şi a prescripţiilor tehnice ale producatorului şi tinând cont de normele tehnice
specifice în vigoare.
La terminarea lucrărilor ferestrele şi uşile se curăţă Ia interior şi Ia exterior cu
agentul de curăţire indicat de firma producatoare, in funcţie de tipul finisajului.
Se interzice folosirea substantelor abrazive de curăţire. Dupa curăţire, ferestrele
şi uşile se spala temeinic cu apă.
In documentatie este inclusa si tencuirea spaletilor cu mortar de var-ciment pe o
latime de 20-25 cm, zugravirea locala a acestor spaleti precum si montarea glafurilor de
lemn stratificat la interior si glafurilor din aluminiu la exterior.

Faze de executie
Operatiuni pregatitoare
Verificarea lucrărilor ce trebuie să fie complet terminate înainte de montarea
tâmplăriei
 realizarea şi recepţionarea zidăriilor şi pereţilor în care urmează a se monta
uşile;
 asigurarea golurilor (spaleţilor) la dimensiunile tocului tâmplăriei plus
lufturile de montaj;
 verificarea pieselor înglobate, a diblurilor, etc.
 realizarea şi recepţionarea tencuielilor interioarelor;
 pregătirea golurilor în zidărie pentru fixarea praznurilor la tâmplăria
metalică;
 verificarea dimensiunilor golurilor.
Dacă situaţia constatată nu este conformă cu prevederile din proiect, se va solicita
reexaminarea soluţiei de către proiectant.

Accesorii, feronerie, materiale de etansare


Se vor utiliza feronerii fiabile, cu silduri separate pentru clanta si cheie.
Usile se vor livra cu toate accesoriile, garnituri de etansare din cauciuc sau
similare.

Protejarea timplariei
Toate suprafetele tamplariei vor fi protejate cu folie de protectie ce se va mentine
si pe perioada introducerii mobilierului si a corpurilor de iluminat.
Examinarea directa a lucrarilor executate se va face in conformitate cu prevederile
Normativului C56-85, Caietul XV.
Se va urmari in mod expres ca timplaria sa fie in totalitate functionala.

4. Masurători, probe, teste, verificări și alte asemenea, necesare a se efectua


pe parcursul execuției obiectivului de investiții;
Prelevari de probe si incercari
Reprezentantul autoritatii contractante va verifica pe linia de montaj a furnizorului,
modul de realizare al produselor, si calitatea materialului pus in lucrare.

52
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Certificatele de calitate pentru timplaria gata confectionata, vopsita si echipata,


sosita pe santier.

5. Proprietăți fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste


pentru produse/materiale utilizate la realizarea obiectivului de investiții;
Caracteristici fizico-mecanice / calitative
Se vor folosi usi din lemn MDF pentru interior si usi cu tamplarie PVC pentru
exterior. In cazul in care prin proiect sunt prevazute ochiuri din geam, acestea se vor
executa din geam sablat.
Lemnul va fi bine uscat, natural sau uscat la cald. Umiditatea lemnului se va
incadra intre 12 – 15 %.
Tamplaria PVC va fi rezistenta anti-efractie.
Caracteristicile tehnice şi de calitate ale ferestrelor trebuie să se înscrie în limitele
impuse de standardele româneşti: STAS 8282-80: „Construcţii civile, industriale şi
agrozootehnice. Fereste metalice. Condiţii tehnice generale şi de calitate.” şi de Ghidul
pentru Agrementarea Tehnica a Ferestrelor - GAT 009/1995.

Rezistenţa la acţiuni exterioare:


Permeabilitate la aer- mai mare decât valoarea minimă din STAS 6472/7 Ramin =
41,0 x 102 x v2 x Ronec
Permeabilitate la aer si condens - se vor respecta valorile din STAS-urile 6472/2;
6472/4 + NP 200 (cantitatea de apă rezultată din condens în sezonul rece trebuie să fie
mai mică decât cea care se poate evapora din structură în sezonul cald) şi GAT
009/1995
Presiunea vantului-tâmplăria exterioară va rezista la presiunile standardizate
pentru regiunea amplasamentului, dar minimum, 1000Pa (STAS 10101/20 şi GAT
009/1995);
Coeficient de transfer termic - la tâmplăria exterioară, coeficientul de transfer
termic total minim va fi: 2,5 w/m2 k *STAS 12057/83 şi GAT 009/1995)
Coeficient de infiltratii- la tâmplăria exterioară va fi de 0,2 – 0,3 x 104 m3
(m.s.Pa);se va asigura un număr de schimburi orar de aer cuprins între 6-10
volume/oră.
Izolare acustica - minim 30 dBA la fatade (STAS 6691; 6161/1-4; C 125 şi GAT
009/1995)

Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate


La foile de usi
Abateri de la planeitate (deviatia unui colt).
 pentru elemente de pina la 1,5 m = maxim 1,5 mm,
 pentru elemente peste 1,5 m = 1% din lungime.

Abateri fata de dimensiunile specificate in planse:


 pentru toc: dimensiune totala ± 3 mm
 golul in interiorul tocului: ± 2 mm
 alte elemente ± 1 mm

Defecte admisibile ale lemnului:

53
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Tocuri
 noduri bine reparate pina la 25 mm nu se iau in considerare (maxim cate o
bucata pe fiecare element)
 nu se admit crapaturi nepatrunzatoare, urme de inima de coaja sau pungi
de rasini.
Cercevele
 noduri reparate pina la 15 mm nu se iau in considerare (maxim cite o
bucata pe fiecare element)
 nu se admit crapaturi nepatrunzatoare, urme de inima de coaja sau pungi
de rasini
Accesorii
Usile se vor livra cu toate accesoriile. Toate accesoriile vor fi finisate. Toate
accesoriile de prindere, suruburi, piulite saibe, holtzsuruburi vor fi zincate sau cadmiate
pentru a nu murdari timplaria din lemn.
Usile se vor livra vopsite din fabrica / atelier, si vor fi protejate cu folie PVC.
Vopsitoria va si rezistenta la uzura si se va aplica prin pulverizare, astfel incit acoperirea
sa fie uniforma si continua.
Nu se admite vopsirea acestora in situ.

6. Standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul


execuției produselo/ materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor,
montajului, probelor, testelor, verificărilor;
Pe lângă cele generale specificate în CSGA punctul 8, vor fi respectate
următoarele:
Normativul C 199 – 79 (B.C. – 1/80)Prescripţiile tehnice de bază după care se
execută lucrările de tâmplărie.
Soluţiile constructive, alcătuirea şi calitatea tâmplăriei va fi conform standardelor:
STAS 9322 – 73 Tâmplăria pentru construcţii civile şi industriale. Temonologie.
STAS 4670-85 Coordonarea modulară pentru construcţii. Goluri pentru uşile şi
ferestrele clădirilor de locuit şi social-culturale. Dimensiuni.
STAS 1637-73 Uşi şi ferestre. Denumirea convenţională a feţelor uşilor şi
ferestrelor, a sensului de rotaţie pentru închiderea lor şi notarea lor
simbolică.
C 47-1979 Folosirea şi montarea geamurilor în construcţii;
STAS 8282-80 „Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Fereste metalice.
Condiţii tehnice generale şi de calitate.”
GAT 009/1995.Ghidul pentru Agrementarea Tehnica a Ferestrelor .
„Norme tehnice privind proiectarea şi executarea adăposturilor de protecţie civilă în
cadrul construcţiilor noi” nr. 177/1999.

7. Condiții privind recepția

54
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Verificarea se referă la aspect, etanşeitate, rezistenţă şi funcţionalitate:


 dimensiunile tâmplăriei şi rigurozitatea rectangularităţii tocului;
 forma muchiilor şi fetelor (stirbituri, crestături şi zgarieri în profunzime,
crăpături, etc);
 corecta montare în balamale foilor de uşi;
 planeitatea cercevelelor şi perfecta suprapunere a lor în falturile tocului pe
tot conturul acestora cu respectarea lufturilor în falţuri;
 corecta montare a elementelor de închidere-blocare;
Curăţirea suprafeţelor şi conturului golului, verificarea pieselor înglobate, a
diblurilor, etc.
La receptie se vor realiza urmatoarele verificari:
 corespondenţa cu proiectul şi detaliile respective;
 funcţionarea cu uşurinţă a canatelor şi a feroneriei;
 prinderea tâmplăriei de zidărie, sau în pereţii din gips-carton;
 modul în care s-au realizat montările garniturilor de cauciuc;

Masuratori si decontare
Masuratorile si decontarea se va face pe mp de timplarie, calculata la dimensiunile
golului de montaj.

A VII. Caiet de sarcini pentru realizarea izolatiilor termice

1. Nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de


execuție, care guvernează lucrarea;

A-04 PLAN PARTER


A-05 PLAN ETAJ
A-08 SECTIUNE S-1
A-09 SECTIUNE S-2
A-15 DETALII

2. Descrierea obiectivului de investiții, aspect, formă, caracteristici,


dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;
Generalitati
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia termoizolatiei la nivel
de invelitoare, cat si termoizolatia sub placa, precum si aplicarea termosistemului
pentru fatada.

Materiale si produse
Pentru termoizolatia terasei se propun placi polistiren expandat 20cm. Sub
termoizolatie se va monta in mod obligatoriu un strat de bariera de vapori.
Pentru termoizolatia sub placa se propune polistiren expandat de 10cm.
Termoizolatia fatadei se va realiza cu polistiren expandat de 10cm.

Livrare, depozitare si manipulare

55
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in


standardele in vigoare si vor fi insotite de documente de calitate, de conformitate si de
Agremente Tehnice (acolo unde este cazul). Manipularea si transportul vor asigura
nedeteriorarea. La depozitare se vor lua masuri de acoperire, ferire de lovituri, paza si
protectie contra incendiilor.

3. Descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție


specifice și etapele privind realizarea execuției;
Termoizolarea terasei necirculabile
Pentru execuţia corespunzătoare a hidroizolaţiilor cu membrane termosudabile se
vor respecta următoarele condiţii:
 Lucrările de izolaţii să fie executate de către întreprinderi de specialitate, cu
lucrători instruiţi special şi dotaţi cu echipamente specifice
 În tot timpul execuţiei, să fie respectate prevederile proiectului şi a
prezentelor instrucţiuni tehnice.
 Calitatea membranelor, trebuie să corespundă conform fisei tehnologice a
produsului.
 Stratul suport, trebuie să fie executat conform proiectului şi prevederilor
normelor in vigoare.
Aticele, ventilaţiile, rebordurile la rosturi şi toate lucrările aferente care se execută
pe suportul acoperişului, trebuie să fie terminate înainte de începerea lucrărilor de
izolaţii. Elementele tehnologice calde care străbat acoperişul (ţevi pentru apă caldă sau
abur, coşuri etc.), vor fi bine izolate termic pentru a nu transmite căldură la stratul
termoizolator sau la foile hidroizolatoare.
Stratul suportul din beton sau mortar de ciment al hidroizolaţiei, trebuie în prealabil
pregatit cu o amorsa compatibila cu sistemulu utilizat. Aplicarea amorsajului se execută
pe un suport bine uscat prin pensulare.
Straturile de difuzie şi barieră contra vaporilor, se vor executa conform
prevederilor Normativului C 112-86 avand urmatoarea structura:
 amorsare suprafetei straului suport;
 strat de difuziune a vaporilor de apă – componentă a unui element de
construcţie, aflată înaintea unui bariere de vapori (în raport cu sensul de
circulaţie a acestora) şi a cărui rol este de a asigura difuzia tangenţială a
vaporilor de apă şi/sau o destindere a aerului sau a vaporilor de apă sub
presiune
 deflector- element prin care se asigură:
a.) tirajul stratului de aer ventilat şi evacuarea în atmosferă a vaporilor
de apă, la acoperişuri şi alcătuiri de şarpante cu învelitori neetanşe la
vapori de apă;
b) comunicarea cu atmosfera a stratului de difuziune a vaporilor de apă;
 barieră contra vaporilor de apă – componentă a unui element de
construcţie, dispusă perpendicular pe direcţia de migrare a vaporilor de
apă, cu rezistenţă neglijabilă la transfer de căldură dar cu o foarte mare
rezistenţă la permeabilitate la vapori, având rolul de a reduse riscul de
condens al vaporilor de apă în structura elementului; 5.
Termoizolaţia din plăci de polistiren expandat. Termoizolaţia se aplică sub formă
de plăci caşerate pe faţa superioară cu foi bitumate, lipite cu bitum care depăşesc cu 10

56
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

cm marginile plăcilor pe două laturi adiacente, formând manşete. Fixarea plăcilor


neportante pe suport din beton, sau beton armat, se realizează prin lipire cu bitum cald
direct pe bariera contra vaporilor. Manşetele stratului de caşerare cu foi bitumate, se
lipesc peste plăcile alăturate, de preferinţă la rece, dacă şantierul nu este organizat cu
gospodărie de bitum cald.

Termoizolarea placilor peste teren


Termoizolatia care se va utiliza la izolarea termica a placilor peste teren, se va
realiza din polistiren expandat, cu mare rezistenta la compresiune cu o densitate de 35
kg/mc
Punerea in opera a placilor termoizolatoare din polistiren expandat, se va realiza
prin pozare pe elementul support a placilor si fixarea mecanica sau lipirea cu adezivi
care nu contin solventi. Inainte de turnarea betonului, termoizolatia se va proteja cu o
folie din polietilena.

Termoizolarea la pereti
Dupa receptionarea lucrarilor de beton se poate trece la executarea lucrarilor de
zidarie si la executarea termoizolatiei. Pentru executarea termoizolatiei se vor respecta
detaliile de executie si procedurile tehnice de executie ala firmei Baumit (v. anexa) –
sau similar. Partile orizontale (glafuri) se vor inchide si proteja impotriva umezirii cu
mortar hidroizolant si carton astfaltat. Dupa tencuire toate suprafetele orizontale se
protejaza cu glafuri de tabla zincata

4. Masurători, probe, teste, verificări și alte asemenea, necesare a se efectua


pe parcursul execuției obiectivului de investiții;
Livrarea si transportul materialului termoizolant se va afce in pachete.
Manipularea si depozitarea acestora se va face cu grija, pentru a se evita ruperea
placilor. Depozitarea se va face in stive.Conform fisei tehnice a produsului.

Verificari si receptii
Pe parcursul executarii lucrarilor
- Suportul temoizolatiei, va fi curat si desprafuit
- Bariera contra vaporilor sa fie continua.
- Termoizolatia se va monta fara spatii neacoperite.
La terminarea montajului se intocmeste Proces verbal de lucrari ascunse, in care se
vor consemna toate rezultatele verificarilor efectuate.

5. Proprietăți fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste


pentru produse/materiale utilizate la realizarea obiectivului de investiții;
Placile utilizate vor fi intregi, si se vor taia la dimensiunea dintre grinzile tavanului
de lemn. Caracteristicile calitative luate in calcul la faza de proiectare corespund
caracteristicilor cuprinse in fisa produsului.

6. Standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul


execuției produselo/ materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor,
montajului, probelor, testelor, verificărilor;
C107-1982 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de
izolatii termice la cladiri
57
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

C107- / 1 / 1997 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare


termica la cladiri de locui
C107 - / 2 / 1997 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare
termica la cladiri cu alta destinatie decit cele de locuit
C107- / 4 / 1997 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale
cladirilor de locuit
C107- / 5 / 1997 Normativ pentru calculul termotehnic al elementelor de
constructie in contact cu solul.
Documente ce se cer executantului
 Agrementul tehnic al materialelor utilizate (termoizolatie; adeziv pentru
montarea placilor).
 Certificatul de calitate pentru materialele utilizate.
 Proces verbal de receptie pentru materiale la primirea pe santier, conform HCM
941 / 1959.
 Procesul verbal de verificare a calitatii stratului suport al termoizolatiei.

7. Condiții privind recepția


La terminarea lucrarilor :
- se verifica existenta actelor de verificare;
- se verifica solutionarea remedierilor solicitate.
Masuratori si decontare:
Termoizolatia se masoara si se deconteaza la m2 de suprafata real executata.

A VIII. Caiet de sarcini pentru scari

1. Nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de


execuție, care guvernează lucrarea;
A-04 PLAN PARTER
A-05 PLAN ETAJ
A-08 SECTIUNE S-1
A-09 SECTIUNE S-2
A-15 DETALII

2. Descrierea obiectivului de investiții, aspect, formă, caracteristici,


dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;
Prezentul capitol cuprinde principalele condiţii tehnice de calitate pe care trebuie
să le îndeplinească lucrările la scări, rampe şi parapete de orice fel şi de orice
materiale, ce se execută.

3. Descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție


specifice și etapele privind realizarea execuției;
Materialele, semifabricatele şi prefabricatele vor fi introduse în lucrare numai
dacă, în prealabil s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate
cu certificate de calitate.

4. Masurători, probe, teste, verificări și alte asemenea, necesare a se efectua

58
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

pe parcursul execuției obiectivului de investiții;


Scările se vor verifica prin examinare vizuală şi măsuri locale.

Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor


Orizontalitatea treptelor se va verifica la fiecare treaptă cu dreptarul şi nivela cu
bulă de aer. Abaterile limită admisibile sunt în anexa 1 a prezentului subcapitol;
Muchiile treptelor trebuie să fie drepte şi intacte, să nu prezinte ondulaţii sau
ştirbituri. De asemenea, treptelor de beton sclivisit sau mozaicat nu trebuie să prezinte
reparaţii locale ale unor ştirbituri produse în timpul execuţiei din cauza unei protejări
insuficiente a treptelor. În asemenea cazuri, se va reface îmbrăcămintea pe toată
lungimea treptelor; Podestele scărilor trebuie să aibă suprafaţă plană, fără denivelări
între elementele constructive (plăci de mozaic, gresie, granit etc.). verificarea se face cu
dreptarul, neadmiţându-se denivelări mai mari decât cele arătate în Anexa 1 a
prezentului subcapitol;
Pardoseala podestelor trebuie să satisfacă condiţiile de calitate cerute
îmbrăcăminţii respective, iar dacă ea este din acelaşi material ca al treptelor, trebuie să
fie executată la fel, afară de cazul când proiectul ar prevedea o altă soluţie;
Pe porţiunile de curbă, parapetele trebuie să se desfăşoare cu continuitate
pentru a se realiza corect curbele prevăzute în proiect. verificarea se face atât vizual,
cât şi prin folosirea unor şabloane corespunzătoare;
Suprafaţa parapetelor din beton tencuit şi zugrăvit trebuie să corespundă
condiţiilor de calitate cerute tencuielii şi zugrăvelii respective;
Parapetele metalice trebuie să corespundă formelor arhitecturale şi dimensiunilor
din proiect, să fie bine încastraţi în vanguri, trepte, podeste, balcoane etc. Verificarea
acestor încastrări se face prin clătinarea şi izbirea fiecărui element în parte;
La mâna curentă a parapetelor metalice se va controla ca în punctele de înnădire
să nu existe praguri care să jeneze la palmă. Micile denivelări se vor înlătura prin
polizare şi şlefuire cu pâslă.

Verificări de efectuat la recepţia preliminară (pe obiect)


Comisia de recepţiei preliminară a obiectului procedează în cadrul verificării
scriptice, examinând toate documentele încheiate pe parcursul executării lucrărilor,
inclusiv buletinele de încercare, dispoziţiile de şantier, procesele verbale de remedieri
sau consolidări, actele de control sau expertizare, avându-se în vedere respectarea cu
stricteţe a prescripţiilor generale de proiectare în conformitate cu STAS 2965/79;
În cadrul verificării directe, comisia de recepţie va efectua prin sondaje verificări
în număr suficient pentru a-şi putea forma convingerea asupra corectitudinii actelor
prezentate;
De asemenea, se va proceda la verificări de acelaşi timp ca cele menţionate mai
sus, atunci când se consideră că este necesar a se face o verificare a rezistenţelor
scărilor, balcoanelor, parapetelor.
Se aplică regimul de încărcări statice şi dinamice la care au fost calculate, la
aceste lucrări, controlându-se comportarea lor în ansamblu cât şi pe fiecare element în
parte; Pentru scările balcoanelor şi parapetele de fier, lemn sau alt material, în afară de
zidărie de beton simplu se va verifica dacă săgeţile obţinute rămân în limitele admise de
normele în vigoare sau de prevederile din proiect pentru construcţiile respective.

5. Proprietăți fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste


59
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

pentru produse/materiale utilizate la realizarea obiectivului de investiții;


Treptele trebuie să fie de înălţime egală şi să corespundă ca formă, dimensiuni şi
mod de finisare cu prevederile proiectului. Între două podeste consecutive treptele
trebuie să fie identice, suprafaţa lor trebuie să fie orizontală, iar îmbrăcămintea trebuie
să fie fixată sau aderentă de suport şi să corespundă condiţiilor de calitate cerute
pardoselii din acelaşi material;
Abateri admisibile la lucrări de scări, balcoane şi parapete.

Scări
La orizontalitatea treptelor:
 denivelare admisă la fiecare treaptă…………….1mm/m
 denivelare admisă la toată lungimea treptei 2 mm;
 la înălţimea treptelor…………………………….1 mm treaptă
 denivelări admise la podestele scărilor………….2 mm/m.

Parapete
Se admite pe toată lăţimea parapetului o devierea verticalităţii de max. 2 mm

6. Standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul


execuției produselo/ materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor,
montajului, probelor, testelor, verificărilor;
În cazul executării lucrărilor din beton, beton armat, semifabricate şi prefabricate
din beton, se vor face verificările prevăzute de C 56 - 85;
 C 150 - 84 - Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale
construcţiilor civile, industriale şi agricole (B.C. nr. 7/1984);
 STAS 2965 - 79 - Scări interioare - prescripţii generale de proiectare.

7. Condiții privind recepția


In urma verificarilor efectuate, se vor receptiona lucrarile, astfel incat acestea sa
fie conforme.

A.IX. MONTAREA STRATULUI DE CONTROL AL DIFUZIEI VAPORILOR

1. Nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de


execuție, care guvernează lucrarea;
A-04 PLAN PARTER
A-05 PLAN ETAJ
A-08 SECTIUNE A-A
A-09 SECTIUNE B-B
A-14 DETALIU D1
A-15 DETALIU D2
A-16 DETALIU D3
A-17 DETALIU D4

2. Descrierea obiectivului de investiții, aspect, formă, caracteristici, dimensiuni,


toleranțe și altele asemenea;

60
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Generalitati
Pe stratul suport din beton se aplica un strat de control al vaporilor din polietilena
(PE-LD/PE-HD).

3. Descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție


specifice și etapele privind realizarea execuției;

Folia poate fi montata prin asternere libera peste orice suprafata neteda, cu toate
marginile laterale si capetele suprapuse minim 80 mm si sigilate cu banda adeziva. In
cazul parapetilor si zonelor verticale, folia trebuie ridicata pana la partea superioara a
izolatiei termice si sigilata prin lipire directa pe atic sau alte strapungeri
(ex.luminatoare), pentru a obtine o etansare impotriva curentilor de aer.
Inaintea aplicarii foliei de difuzie a vaporilor, trebuie verificat stratul suport.
Trebuie aplicat pe suprafete netede, uscate, curate si destul de rezistente pentru a
sustine traficul pietonal. Daca suprafata stratului suport este rugoasa (de ex. beton
deteriorat sau sapa de panta), se aplica un strat de nivelare/separatie inainte de
aplicarea foliei.
Se aplica prin asternere libera. Folia este usoara, de aceea trebuie acoperita
(balastata) imediat cu urmatorul strat al structurii acoperişului. Daca se monteaza pe o
suprafata verticala, partea de sus trebuie fixata mecanic (in afara de inaltimea aferenta
termoizolatiei de la baza aticului).
Suprafetele de contact din zona de suprapunere trebuie sa fie curate si uscate
inainte de lipire. Suprapunerea dintre folii trebuie sa fie de 80 mm. Suprapunerile
trebuie sigilate cu banda.
Procedurile standard in constructii precizeaza ca bariera de vapori de la baza
aticului trebuie sa fie ridicata pana la partea superioara a termoizolatiei acoperisului si
sa fie fixata pe elementul vertical. Bariera de vapori se va sigila etans pe partea calda a
elementului de constructie vertical. Suprafetele poroase trebuie tratate mai intai cu
Primer 130 (sau similar).

Procedura de aplicare
1. Se desfasoara rola peste stratul suport structural si se orienteaza temporar pe
pozitie.
2. Se desfasoara urmatoarea rola , asezand-o astfel incat suprapunerile dintre
fasii sa fie de minim de 80 mm.
3. Se indoaie folia superioara si se aplica banda adeziva (banda dublu adeziva
pentru imbinare) pe folia inferioara.
4. Se desprinde banda de protectie a benzii adezive si se indoie cu grija folia
superioara de asigurandu-se ca nu se formeaza cute.
5. Se apasa folia superioara cu o rola presoare pentru a asigura o adeziune
buna cu banda adeziva. La aplicarea foliei pe tabla cutata, suprapunerea dintre folii
trebuie realizata pe cuta superioara a tablei astfel incat sa se poata aplica o presiune
adecvata pentru etansarea optima a suprapunerilor.
6. In zonele perimetrale si ale perforatiilor, folia se va ridica pe partile verticale si
se va lipii cu banda dublu adeziva pe structura elementului vertical. Suprafetele poroase
se vor trata mai intai cu Primer 130 (sau similar).

61
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

4. Masurători, probe, teste, verificări și alte asemenea, necesare a se


efectua pe parcursul execuției obiectivului de investiții;

Straturile suport trebuie sa fie netede, uscate şi suficient de rezistente pentru a


sustine traficul pietonal.
Trebuie sa se asigure ventilatia cand se lucreaza (sudeaza) in incaperi inchise.

Trebuie respectate reglementarile locale de siguranta si protectie.

5. Proprietăți fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste


pentru produse/materiale utilizate la realizarea obiectivului de investiții;

Suprafata: neteda, folie din polietilena cu densitate scazuta PE-LD, inscriptionata


pe o fata.
Greutate unitara: 220 g/mp (±10%) EN 1849-2
Permeabilitatea la vapori Sd = 420 m (±70m) EN 1931
Reactia la foc: Clasa E conf. EN 13501-1
Proprietati de tractiune, forta maxima de tractiune conf. EN 12311-2:
Longitudinala  250 N/50mm
Transversala  250 N/50mm
Alungirea conf. EN 12311-2:
Longitudinală  600%
Transversală  600%
Rezistenta la sfasiere (testul cuiului) conf. EN 12310-1:
Longitudinală 160N
Transversală 160N
Rezistenta la imbinari: ³ 75 N /50 mm conf. EN 12317-2
Rezistenta la imbatranirea artificiala: Pass conf. EN 1296/EN 1931

6.Standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul


execuției produselor/ materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate,
utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor;
Marcaj CE conform standardului EN 13984
Reactie la foc conform standardului EN 13501-1
Sistemul de management al calitatii EN ISO 9001/14001

7. Condiții privind recepția


Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea
aplicării pentru atingerea scopului propus. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recent
versiune a fişei tehnice a produsului respective.

A.X. REALIZAREATAVANELOR FALSE DIN GIPS-CARTON

1. Nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de


execuție, care guvernează lucrarea;

A-08 SECTIUNE A-A


A-09 SECTIUNE B-B

62
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

A-14 DETALIU D1
A-15 DETALIU D2
A-16 DETALIU D3

2. Descrierea obiectivului de investiții, aspect, formă, caracteristici,


dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;
Prezentul capitol cuprinde principalele sarcini ce trebuiesc indeplinite la
alcatuirea si executia tavanelor false:
Tavan fals din ghips carton simplu stratificat cu placi de 12.5mm. suspendat,
inclusiv profile de tavan, dibluri si profile de agatare, banda de etansare, glet, coltare,
fara vopsea.

3. Descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție


specifice și etapele privind realizarea execuției;

SPECIFICATII GENERALE DE EXECUTIE A TAVANELOR


Montajul va fi efectuat conform desenelor arhitectului, plansele cu tavane
suspendate
Se va tine seama de o repartizare judicioasa si echilibrata a taieturilor la
panourile marginale
Vor fi luate toate masurile necesare pentru ca deplasarea panourilor de pe
pozitie in caz de suprapresiune in incapere sa nu poata avea loc
Lucrarile se fac cu personal calificat; este de datoria antreprenorului sa verifice
daca osatura suport, este conforma cu recomandarile de montaj a fabricantului. Pentru
eventuale neintelegeri se cere asistenta de la furnizor si de la arhitect.

TAVANE FALSE SUSPENDATE – PRESCRIPTII DE EXECUTIE


Lucrari pregatitoare
Inainte de realizarea tavanelr false din ghips carton sunt necesare urmatoarele:
Structura de rezistenta si zidaria peretilor sa fie receptionata (cu eventualele
deficiente remediate). De asemenea fatada sa fie inchisa (pentru zonele de tavan
adiacente acesteia)
Suprafetele suport (plansee, structura metalica, pereti, fatade) sa nu prezinte
abateri de la planeitate si verticalitate mai mari decat cele admisibile in prescriptiile
tehnice in vigoare
Lucrarile de hidroizolare ale cladirii sa fie finalizate astfel incat sa nu apara
infiltratii de apa ce pot deteriora placile din ghips carton
Lucrarile la instalatiile de peste tavan sau la orice alte elemente ce vor ramane in
spatele tavanului suspendat din ghips carton sa fie finalizate
Se incheie toate lucrarile umede in incaperile respective

Prescriptii de executie
Panourile din ghips carton sunt elemente de constructie, de suprafata, care se
monteaza pe o structura (schelet) de sustinere din profile metalice din tabla subtire
galvanizata (zincata). Scheletul se fixeaza de elementele de constructie marginale
astfel:

63
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Prinderea la nivelul planseului sau a grinzilor din beton, se va face prin


intermediul profilelor de tip CD sau similar agatate cu tije (distantieri) de elementele din
beton
Cu profile UD sau similar la imbinarea tavanului suspendat cu peretii verticali
Montajul placilor se va face in conformitate cu proiectul (planse de arhitectura) si
in conformitate cu prescriptiile si detaliile elaborate de furnizor (specificate si in dosarul
tehnic al sistemului adoptat, existent in agrementul tehnic)
De asemenea se respecta prescriptiile tehnice ale produsului, modului de punere
in opera si de pregatire a lucrului conform agrementului tehnic si indicatiilor furnizorului
Punerea in opera a tavanelor se va face intre peretii verticali executati din ghips carton
De asemenea se folosesc profile de protectie a muchiilor placilor la imbinarea placilor
cu suprafete verticale
Tavanul suspendat este simplu placat cu placi de ghips carton tip GKBI sau
similar respectiv de ghips carton rezistent la umezeala tip GKBI sau similar in grupurile
sanitare (conform planurilor de tavan)
Se va tine seama de o repartizare judicioasa si echilibrata a teieturilor la
panourile marginale
Vor fi luate toate masurile necesare pentru ca deplasarea panourilor de pe
pozitie in caz de suprapresiune in incaperi sa nu poata avea loc.
Lucrarile se fac cu personal calificat; este de datoria antreprenorului sa verifice
daca osatura suport este conforma cu recomandarile de montaj ale fabricantului. Pentru
eventuale neintelegeri se cere asistenta de la furnizor si/sau de la arhitect
Tavanele suspendate utilizate trebuie sa fie agrementate in Romania. Se
respecta prescriptiile tehnice ale produsului, modul de punere in opera si de pregatire a
lucrului conform agrementului tehnic.
Punerea in opera se va face cu personal calificat si intruit, care sa respecte
toate regulile specifice acestor categorii de lucrari, sub control de specialitate.

4. Masurători, probe, teste, verificări și alte asemenea, necesare a se efectua


pe parcursul execuției obiectivului de investiții;

CONDITII DE DEPOZITARE, LIVRARE SI TRANSPORT


La livrare elementele componente (placi, profile, accesorii) sunt ambalate
corespunzator pentru mentinerea integritatii acestora panal a punere in opera. Pe
ambalaje sunt aplicate etichete autocolante care contin toate datele tehnice necesare
pentru recunoasterea tipului de produs, data fabricatiei, cantitate, denumirea
producatorului si vor fi insotite de declaratia de conformitate a furnizorului, cu agrement
tehnic. Depozitarea si transportul tuturor materialelor necesare: placi, profile, accesorii,
etc. Se va face conform agrementelor tehnice (anexate) ale respectivelor materiale
si/sau prescriptiilor furnizorului de materiale.

MASURAREA SI DECONTAREA TAVANELOR


Metodele de masurare a lucrarilor complete pentru plata vor fi conform
contractului.
Fiecare obiect din lista de cantitati va fi platit o singura data dupa ce lucrarea a
fost executata conform specificatiilor din proiectul tehnic. Lucrarile vor fi masurate in
aceeasi unitate de masura ca si cele din lista de lucrari.

64
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

5. Proprietăți fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste


pentru produse/materiale utilizate la realizarea obiectivului de investiții;

TAVANE FALSE DIN GHIPS CARTON


Materiale
Placi din ghips carton tip GKBI sau similar rezistente la umiditate cu grosime de
12,5mm
Placi din ghips carton tip GKBI sau similar cu grosimea de 12,5mm
Schelet metalic suport format din:
- Profile CD sau similar
- Distantieri (fixati in planseul din beton), sistem reglabil
- Profile de margine UD sau similar (la imbinarea tavanului suspendat cu suprafete
verticale)
- Profile de protectie a muchiilor placilor la imbinarea acestora cu suprafete verticale
- Banda de hartie pentru acoperirea rosturilor
- Material de umplere a rosturilor

6. Standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul


execuției produselo/ materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor,
montajului, probelor, testelor, verificărilor;
P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
STAS 10101/OA-87 Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii civile si
industriale
STAS 10101/A-78 Greutati tehnice si incarcarile permanente
STAS 10101/20-90 Incarcari datorate procesului de exploatare
STAS 1907/2-91 Instalatii de incalzire. Calculul necesarului de caldura
STAS 6156-86 Acustica in constructii civile si socio-culturale
C 56-86 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de
instalatii aferente
C 247-93 Indrumator cadru privind exploatarea si intretinerea cladirilor de
locuit in mediul urban aflate in proprietatea autoritatilor publice
C 107-87 Normativ pentru proiectarea si executarea termoizolatiilor

CONDITII TEHNICE DE PROTECTIA MUNCII SI PAZA CONTRA INCENDIILOR


La executarea tavanelor suspendate se vor respecta:
Legea 90/1996 privind protectia muncii
Norme generale de protectia muncii
Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii ed.
1995
Ord. MMPS 255/1955 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala
Normativele generale de prevenrire si stingerea incendiilor aprobate prin ordinul MI nr.
775/22.07.1998
Ord. MLPaT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994
Legea protectiei muncii nr. 319/2006
HGR 1425/2006 norme metodologice de aplicare a legii 319/2006

65
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

7. Condiții privind recepția


La receptia lucrarilor, comisia de receptie va controla aspectul general al
tavanelor in ceea ce priveste uniformitatea si coresponenta acestora cu proiectul,
planeitatea, orizontalitatea suprafetelor. Verificarea orizontalitatii se face cu ajutorul
firului cu plumb, al nevelei cu bula de aer si al unui dreptar.
Suprafata tavanului trebuie sa fie plana. Sub dreptarul de 1.20m lungime se
admite cel mult o unda cu sageata de maxim 2mm. Atat randurile de placi cat si talpile
profilelor T vizibile si semiadancite trebuie sa fie regulate si aliniate.
Placile trebuie sa fie bine fixate pentru ca deplasarea panourilor de pe pozitie in
caz de suprapresiune in incapere sa nu poata avea loc. In cazul cand se constata ca
unele placi nu sunt bine fixate, se vor scoate si se vor fixa din nou.

Tinand cont ca asemenea lucrari sunt cu un caracter de finisaj pretios, introduse


anume pentru imbunatatirea calitatii, receptia se va face cu toata exigenta,
nerespectarea conditiilor de mai sus ducand la respingerea lucrarii.

A.XII CAIET DE SARCINI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE


PLACARE CU FAIANTA LA PERETI

1. Nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de


execuție, care guvernează lucrarea;

A-08 SECTIUNE A-A


A-09 SECTIUNE B-B
A-14 DETALIU D1
A-15 DETALIU D2
A-16 DETALIU D3
A-17 DETALIU D4

2. Descrierea obiectivului de investiții, aspect, formă, caracteristici,


dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;
Obiectul prezentului caiet de sarcini il fac lucrarile de placare cu placi din faianta
ceramica pana la inaltimea de 2.00m a peretilor in spatiile grupurilor sanitare.
Mortarele de ciment necesare montarii placajelor sunt cuprinse in norme sub
forma de materiale constituiente (ciment, nisip, apa), corespunzatoare marcii pentru
tencuieli (M 100 T) deoarece in normele de timp se ia in considerare ca mortarul se
prepara manual de catre echipa de executie a placajelor, in cantitati strict necesare
ritmului de executie a acestora.

Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate


Abaterile admise in acest tip de lucrari sunt cele date in Normativul C56-85
anexa X.1.

3. Descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție


specifice și etapele privind realizarea execuției;

Tehnologie de realizare a executiei

66
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Realizarea placajelor cu placi ceramice se va face prin lipire cu mortar adeziv, pe


un support rectificat ( tencuiala driscuita ). Montajul se va face cu rostul in continuare, si
distantieri de 3 mm. Pentru colturile iesinde se vor prevedea elemente speciale de colt
din PVC pe toata inaltimea randurilor de faianta, care se instaleaza cu adeziv.
Placile de faianta se vor aplica de jos in sus si de la stanga la deapta incepand
de la colturile peretilor si de la plinta sau scafa in sus, in randuri orizontale.
Partea de sus a placajului se va racorda cu suprafata gletuita a peretelui prin
borduri speciale.

Operatiuni pregatitoare
Inainte de inceperea operatiunilor de placare cu placi de faianta se vor executa
celelalte lucrari de finisaj:
Montarea tocurilor de la ferestre si usi, in afara pervazelor care se vor executa
dupa executarea placajului
Tencuirea tavanelor si a suprafetelor care nu se placheaza
Montarea conductelor sanitare, electrice, ingropate sub placaj
Montarea diblurilor sau dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare
Executarea pardoselilor cu placi de gresie
Inainte de inceperea lucrarilor se vor face probe pentru conductele de scurgere
si alimentare ale obiectelor sanitare
Dupa efectuarea probelor instalatiilor se vor executa lucrarile de mascare a
sliturilor verticale si orizontale
Se protejeaza pardoseala

Pregatirea suprafetelor
Se inspecteaza suprafetele ce urmeaza a fi placate si se vor rectifica eventualele
neregularitati
Suprafetele pe care se aplica placajul de faianta trebuie sa fie uscate
Trebuie indepartate eventualele pete de grasime
Abaterile admisibile de planeitate trebuie sa fie cuprinse intre 2mm la metru pe
verticala si 2mm la metru pe orizontala
Eventualele neregularitati locale nu trebuie sa depaseasca 5mm (adancituri sau
umflaturi)
In cazul existentei unei astfel de abateri se vor rectifica prin completare cu mortar
sau chit.

Generalitati
Se va evita taierea placilor mai mici de ½.
Se vor poliza marginile placilor taiate cu piatra de carborund. (nu se vor aplica
placi nefinisate corespunzator, cu margini crapate sau zimtate)
Asezarea placilor se va face cu rosturi atat pe verticala, cat si pe orizontala de
2mm
Abaterile admisibile pentru suprafete finisate vor fi +0.3mm fata de dreptarul de
2m lungime.

Trasarea suprafetelor pentru placare

67
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Trasarea suprafetelor care urmeaza a se placa se va face atât fată de orizontala


cât si fată de verticală. Trasarea se va face cu dreptarul de lemn de maximum 2 m
lungime si cu ajutorul reperelor alcatuite din bucati de faianta sau gresie fixate
provizoriu cu mortar de ipsos pe suprafata respectiva a tencuielii, în imediata vecinătate
a suprafetei care se placheaza. Firul cu plumb, lăsat la fata reperelor trebuie sa
reprezinte linia suprafetei placajului care urmeaza sa se execute.

Executia placarii propriu-zise


Suprafata grunduita se va zgaraia pentru a obtine aderenta necesara fixarii
placajului. Se verifica planeitatea suprafetei grunduite cu dreptarul de 2m. Abateri limita
de 2mm. Se executa trasarea atat pe orizontala cat si pe verticala. Se aseaza pe cant
un dreptar (2m lungime si cu inaltime egala cu plinta 10-15cm) si va rezema pe 2
repere alaturate care sa fie de-a lungul aceluiasi perete; orizontalitatea va fi verificata
cu nivela cu bula de aer. Verticalitatea se obtine cu ajutorul unor repere verticale,
alcatuite din placi fixate provizoriu la circa 1m distanta intre ele, in imediata vecinatate a
suprafetei care se placheaza. Firul cu plumb lasat la fata reperelor trebuie sa reprezinte
linia suprafetelor placajului de faianta, care urmeaza sa fie executate.

Aplicarea placilor de faianta


Inainte de aplicare, placile de faianta se vor umezi, prin scufundare in apa de
minim 30 de minute. Asezarea placilor se va face in randuri orizontale, incepand de la
colt, de la stanga spre dreapta si de la plinta sau scafa de sus. In cazul in care lipseste
plinta sau scafa, racordarea cu pardoseala rece se face in unghi drept avand grija ca pe
linia de racordare sa se execute o etansare satisfacatoare, astfel incat apa sa nu se
poata infiltra. Montarea placilor se prin aplicarea pe dosul fiecarei placi a adezivului,
apoi se fixeaza placa pe perete prin pozare cu mana. Placile trebuie sa fie fixate pe
perete cu striurile de pe dos orizontale. Placile de faianta se vor aseza pana la inaltimea
de 2.00m. Partea de sus a placajului se va termina in mod curent cu placi cu margini
rotunjite sau smaltuite. La placarea suprafetelor orizontale cu placi de faianta (glafuri)
se va prevedea o panta de 2% spre interior. Dupa 5-6 ore de la montare, rosturile de
mortar de pe suprafata placajului se vor curata prin frecare cu o carpa umeda.
Eventualele pete de grasime se vor spala cu solventi si apoi cu apa. Umplerea rosturilor
verticale si orizontale se vor face cu ciment alb, folosindu-se o pensula cu peri moi si cu
spaclu din material plastic. Aceasta operatie se va executa la cateva ore de la
terminarea executarii placajului. Dupa o ora de la rostuire se va sterge suprafata
placajului cu o carpa umezita in apa.

Rostuirea
Dupa cca. 5-6 ore de la terminarea executarii placajului, rosturile dintre placi se
vor curata prin frecare. Dupa această operatie, rosturile se vor umple cu pasta de
ciment alb, daca nu se specifica altfel, la un interval de timp de 6-8 ore de la terminarea
executarii placajului pe întreaga suprafata din încaperea respectiva.

Protejarea lucrărilor
Spatiile în care s-au executat placajele de faianta, vor fi închise si se vor pastra
astfel pâna la uscarea perfecta a lucrarii. Placajele vor fi protejate de deteriorari pâna la
receptia lucrarii. In timpul sezonului calduros, suprafetele expuse la soare vor fi

68
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

acoperite cu foi de pânza de sac în fâsii sau foi care timp de 2 zile vor fi în permanenta
umezite.

4. Masurători, probe, teste, verificări și alte asemenea, necesare a se


efectua pe parcursul execuției obiectivului de investiții;

Mostre si testari
Inainte de lansarea lucrarilor, constructorul va prezenta proiectantului spre
aprobare 3 (trei) mostre de fiecare tip si culoare de placi propuse spre a fi folosite.
Inainte de livrarea fiecarui tip de placi de faianta, constructorul va prezenta trei
exemplare, care sa ateste compozitia fizica si chimica a placilor, calitatea in
conformitate cu aceste specificatii. Pentru incaperile cu obiecte sanitare furnizorul
placilor de faianta va prezenta mostre de seturi de obiecte sanitare asortate la culoare
la placile de faianta.

Verificarea calitatii se va face pe tot parcursul lucrarilor, pe faze de executie,


urmarindu-se executarea corecta a urmatoarelor lucrari:
- mortarul necesar cu respectarea stricta a calitatii materialelor folosite si a dozajului;
- alegerea placilor pentru placaje si inlaturarea placilor cu stirbituri si / sau fisuri;
- executarea placajului propriu-zis, in cimp continuu, cu toate racordurile necesare,
inclusiv fixarea simultana a tuturor elementelor ce se incadreaza in acest placaj;
- montarea corecta a distantierilor dintre placi;
- chituirea corecta a suprafetelor placate;
- razuirea placajului si curatarea suprafetelor placate.

5. Proprietăți fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste


pentru produse/materiale utilizate la realizarea obiectivului de investiții;

Caracteristici fizico-mecanice / calitative


Placile de faianta vor avea dimensiunile de 150x150mm, 150x200mm,
200x250mm, 200x300mm. Placile vor fi dintr-o combinatie de caolin, argila, feldspat si
alte materiale similare, presate, semi-uscate si incalzite la o temperatura mai ridicata
decat temperatura de incandescenta. Placile vor fi glazurate pe fata colorata, cealalta
fata va fi amprentata. Contururile placilor vor fi la unghi drept cu exceptia placilor pentru
pozarea la muchiile peretilor, care vor avea contururile unei laturi rotunjite.
Placile vor avea urmatoarele caracteristici fizico-chimice:
coeficientul de absorbtie al apei 10
la incercarea de rezistenta chimica, glazura va ramane nedeteriorata

Placile nu vor prezenta pete de culoare inchisa mai mari de 1,61mm diametru,
ingrosari ale glazurii sau zone insuficient glazurate, aspect de „inghetat” sau cristalin,
zone aspre, fisuri in glazura.
Nisip 0-3 mm
Ciment M 30
Adeziv special pentru montajul placilor ceramice
Nisip cuart V1
Polioacetat de vinil, dispersie apoasa (denumire curenta „Aracet”) EP 25
Apa STAS 790-73

69
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Faianta se va monta fug pe fug, cu distantieri de 3 mm, si coltare din PVC la


muchiile iesinde.

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare


Livrarea materialelor necesare realizarii lucrarilor de placaje interioare se va face
in conditiile respectarii normelor interne ale producatorului.
Depozitarea si manipularea acestor materiale se va face conform cu datele
inscrise in certificatele de calitate emise de producator si a prevederilor din proiectul de
organizare a santierului faza a II-a.
Placile ceramice (faianta) se vor transporta ambalate in cutii (conform STAS 233-
86, STAS 9405-80, STAS 7813-80), cu mijloace de transport acoperite, curate si
uscate.
Manipularea se va face cu grija pentru a nu deteruira placile si se vor feri de
contactul cu materialele care le pot pata. Cutiile cu placile ceramice se vor depozita in
incaperi curate si uscate, in stive de maxim 1.5m latime, pe platforme plane. Nu se va
duce la punctul din santier decat cantitatea strict necesara pentru executia placajului la
momentul necesar, astfel incat cutiile cu faianta sa nu fie depozitate in locuri
neadecvate.

Siguranta utilizatorilor
Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditiilor de
siguranta in exploatare prevazute de Normativul privind Alcatuirea Cladirilor Civile din
Punct de Vedere al Cerintei de Siguranta in Exploatare (CE1-95)
Sanatatea oamenilor. Protectia mediului
Materialele nu rebuie sa contina substante sau compusi radioactivi, elemente
cancerigene, rebuturi industriale, deseuri toxice sau alte substante daunatoare sanatatii
oamenilor sau integritatii mediului inconjurator. Materialele utilizate trebuie sa fie
reciclabile si sa corespunda cerintelor impuse prin Legea nr. 137-95 – Legea protectiei
mediului
Siguranta la incendiu
Din punct de vedere al combustibilitatiii, materialele utilizate trebuie sa se
incadreze in clasele de combustibilitate prevazute de normativul P118-99, iar sarcinile
termice degajate de fiecare tip de material trebuie sa se incadreze in prevederile STAS
10903/79 modificat de IRS cu nr. 3384/89.
Durabilitatea. Intretinerea
Materialele utilizate trebuie sa prezinte o buna stabilitate in timp. Intretinerea
acestora pe durata utilizarii trebuie sa fie posibila prin masuri obisnuite. Suprafetele
interioare si exterioare vor putea di curatate usor cu detergenti neutri. Este interzisa
utilizarea materialelor abrazive sau a solventilor. Criteriile esentiale de durabilitate –
mentinerea caracteristicilor mecanice – vor permite o apreciere a durabilitatii
materialelor pe o periaoda de peste 15 ani.

6. Standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul


execuției produselo/ materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor,
montajului, probelor, testelor, verificărilor;
Conditiile de realizare a placajelor interioare sunt cele prevazute in standardele
de referinta:
C 18-75 Normativ pentru executarea tencuielilor umede
70
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

C 6-75 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta


STAS 790-73 Apa pentru mortare si betoane
STAS 233-86 placile de faianta vor avea dimensiunile de 150x150mm,
150x200mm 200x250mm, 200x300mm in culorile agrementate de
beneficiar. Adezivi conform tehnologiei de fixare a placajelor livrate
de furnizor
STAS 545/1-85 ipsos pentru constructii. Chituri cu compozitia conform tehnologiei
livrate de furnizor
STAS 6476-61 pigmenti naturali

7. Condiții privind recepția


Suprafata placajului se va verifica cu dreptarul de 1,20 m, si se va admite cel
mult o unda cu săgeata de maximum 2 mm.
Placajul trebuie sa prezinte o uniformitate a culorii pe întreaga suprafata; nu se
admit diferentieri de tonuri între panourile montate si nici în cadrul aceluiasi panou; nu
se admit pete de murdarie, locuri vizibile cu smalt defect, etc.
Rândurile de placi trebuie sa fie regulate, cu rosturi rectilinii în continuare sau
alternate, de latime uniforma si bine umplute cu lapte de ciment alb.
Se vor considera defectiuni ce trebuiesc remediate local sau total urmatoarele:
- Nerespectarea prezentelor specificatii
- Pozitionarea defectuoasä a placilor cu abateri fata de vertical si orizontala
- Nerespectarea continuitatii si dimensiunilor rosturilor pe cele doua directii
- Aplicarea la muchiile peretilor sau stâlpilor a unor placi normale si nu a placilor
speciale cu muchia glazurata, asa cum este specificat. Se vor înlocui aceste placi cu
unele potrivite
- Nivelul finisajului nu este conform cu cele specificate în planurile din proiect.
- Deteriorari ale placajului rezultate din protejarea necorespunzatoare a lucrarilor până
la receptie: fisurari ale plăcilor, desprinderi ale placilor de stratul suport, pete, etc.

Amploarea remedierilor sau înlocuirilor va fi hotarâta de Proiectant. Aceste


operatiuni nu vor antrena costuri suplimentare, ele fiind suportate integral de
Antreprenor.

Masuratori si decontare
Masurarea suprafetelor placate se va face la metru patrat de suprafata real
executata, iar decontarea conform conditiilor din Contract.

A.XIII. CAIET DE SARCINI PENTRU REALIZAREA IZOLATIILOR


HIDROFUGE PENSULATE

1. Nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de


execuție, care guvernează lucrarea;

A-04 PLAN PARTER


A-05 PLAN ETAJ
A-08 SECTIUNE A-A
A-09 SECTIUNE B-B
A-14 DETALIU D1

71
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

A-15 DETALIU D2
A-16 DETALIU D3
A-17 DETALIU D4

2. Descrierea obiectivului de investiții, aspect, formă, caracteristici, dimensiuni,


toleranțe și altele asemenea;
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia hidroizolatiilor
pensulate in scopul protectiei constructiilor si a spatiilor umede (bucatarie, grupuri
sanitare) acolo unde s-a prevazut pardoseala din gresie ceramica.

3. Descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție


specifice și etapele privind realizarea execuției;

Tehnologie de realizare
Se vor utiliza, in principal tehnologiile de izolare pensulate. Ca alternativa la sistemul
clasic de realizare a hidroizolatiilor pensulate, se pot propune sisteme de izolare cu
membrana lichida.

Pregatirea stratului suport:


General:
Stratul suport trebuie pregătit prin metode mecanice adecvate, cum ar fi: spălare cu jet
de apă cu inaltă presiune, buciardare, sablare, etc. Porii de mari dimensiuni şi golurile
se vor repara cu mortare de reparaţii. Stratul suport va fi pre-umezit până la saturare.
Deschiderea porilor:
Se va sabla suprafata pentru indepartarea contaminarilor, inclusiv cele de capilaritate
(daca este cazul).

Conditii de aplicare:
Temperatura stratului suport +80Cmin./ +350C max
Temperatura mediului ambiant+80Cmin./ +350C max

Faze de executie
Hidroizolarea grupurilor sanitare, bucatariei, se realizeaza din urmatoarea structura de
izolatie:
2 straturi slam + 2 straturi mortar;
Protectia hidroizolatiei, din sapa armata (la pardoseli) si tencuiala armata (la pereti)
Izolarea planseelor si a peretilor, pe o inaltime de minim 30 de cm.

Metoda de aplicare:
Aplicare slam: compozitia se aplica mecanizat prin pulverizare sau manual, pensulabil
Al doilea strat, aplicat cu bidineaua, se va realiza perpendicular pe directia de aplicare a
primului strat, imediat dupa ce primul strat de mortar s-a intarit.
Aplicarea mortarului: se aplica a doua compozitie cu gletiera neteda (pentru obtinerea
unei suprafete netede).
Se aplica al doilea strat dupa intarirea primului strat, intinzand peste zonele afectate.

4. Masurători, probe, teste, verificări și alte asemenea, necesare a se


efectua pe parcursul execuției obiectivului de investiții;

72
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Lucrarile de hidroizolatii, majoritatea fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va


verifica pe etape de executie, incheindu-se procesul-verbal, din care sa rezulte ca au
fost respectate urmatoarele:
- Calitatea suportului - rigiditatea, aderenta, planeitate, umiditate, constatari facute
conform normelor in vigoare;
- Calitatea materialelor de hidroizolatii conform certificatelor de calitate;
- Pozitionarea si ancorarea pieselor metalice (daca este cazul);
- Calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei, inclusiv a
celorlalte lucrari de constructii aferente;
- Strangerea flanselor si platbandelor aferente strapungerilor.
Daca este cazul, se pot face si verificari prin sondaj, prin desfacerea izolatiei si
probe de laborator asupra materialelor.

5. Proprietăți fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste


pentru produse/materiale utilizate la realizarea obiectivului de investiții;

Caracteristici fizico-mecanice / calitative


Rezistenta la compresiune (in conformitate cu EN 196-1)
Dupa 3 zile ~20N/mm2
Dupa 28 zile ~35N/mm2
Rezistenta la incovoiere (in conformitate cu EN 196-1)
Dupa 3 zile ~6N/mm2
Dupa 28 zile ~10N/mm2
Rezistenta la tractiune (in conformitate cu DIN 53455)
Materialul intarit tinut in contact cu apa 14 zile ~3.2N/mm2
Materialul intarit expus 14 zile la conditiile atmosferice ~4.5N/mm2
Rezistenta la smulgere: de la 2.0 la 3 N/mm2 (nivelul de cedare a stratului suport)
Modul de elasticitate static `8.4kN/mm2

Compozitie amestec hidroizolatie pensulata:


Componenta A: lichid polimeric si aditivi
Componenta B: ciment portland cu agregate selectionate si adaosuri
Folosire ca slam: 20kg praf : 5kg lichid = 4 :1 (parti din greutate)
Folosire ca mortar: 20kg praf : 4.45kg lichid = 4.5 :1 (parti din greutate)
Timp de mestecare ~3min
Unelte de mestecare: mixer electric cu viteza redusa (max 500 rot/min) si un recipient
curat.
Compozitie finita – o masa omogena.

Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in


standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate.
Kituri predozate de 25kg (bidon de 5kg cu componenta A si sac de 20kg cu
componenta B)
Componenta A: lichid polimeric si aditivi
Componenta B: ciment portland cu agregate selectionate si adaosuri

Se vor prezenta in mod obligatoriu, Agrementele tehnice, aflate in perioada de


valabilitate, pentru materialele ce urmeaza a fi utilizate.
73
CONSTRUIRE IMOBIL TIP DUPLEX P+1E SI IMPREJMUIRE

Beneficiar: S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.


jud.TIMIS, com. Giroc, sat Chisoda,str. Lacului, CF nr. 410775

Toate materialele se vor depozita cel putin sub soproane si vor fi ferite de lovituri.
Se vor pastra la loc uscat cu temperaturi cuprinse intre +50C si +400C. La depozitare se
vor lua masuri de paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare.

6. Standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul


execuției produselo/ materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor,
montajului, probelor, testelor, verificărilor;
Normativ NP040-2002(revizuit) Normativ privind proiectarea, executarea si
exploatarea hidroizolatiilor la cladiri
EN 1504-2 Specificatiile pentru produsele de protectie a suprafetelor
de beton
Standardul EN 14891,2012 Produse de impermeabilizare faţă de apă, aplicate în
stare fluidă, pentru hidroizolaţii sub placările ceramice
lipite cu adezivi"
STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti
minerali

7. Condiții privind recepția


Hidroizolatia se verifica vizual daca indeplineste conditiile:
- straturile hidroizolatiei sa fie lipite uniform si continuu, fara zone nelipite;
- panta catre gurile de scurgere, fara stangari, conform proiect;
- este continua si fara umflaturi;
- racordarea cu elemente de strapungere, la rosturi si guri de scurgere, asigura o
etansare perfecta;
- protectia corespunde proiectului;
- protectia hidroizolatiei verticale la atice, raborduri, strapungeri, ventilatii etc. este
aderenta si fara deplasari.

Se verifica lucrarile de tinichigerie aferente ce asigura etanseitatea ceruta


(copertine, glafuri, etc.) si sunt bine ancorate si lipite cu falturi corect executate; ca
gaurile de scurgere sau gratar si functioneaza normal la turnarea apei in locurile cele
mai inalte.
Cu avizul scris al proiectantului de rezistenta se va verifica calitatea izolatiilor
prin inundare cu apa de 2-4 cm grosime in punctele cele mai inalte, cu gurile de
scurgere infundate. Dupa 72 ore tavanul nu trebuie sa prezinte pete si umeziri.

Masuratori si decontare
Straturile de izolatii hidrofuge pe orizontala si verticala (inclusiv amorsa, strat
difuzie etc.) se masoara si se deconteaza la mp de suprafata real executata.
Sapele de nivelare si protectie, placile de beton se masoara si se deconteaza la
2
m de suprafata real executata.
Întocmit,
sef de proiect
arh stagiar Andra Cirtina
arh. Sabin Dusko Raciu

74
AMPLASARE GRADINITA

Beneficiar:Asociatia SMART BEES EDUCATION


jud.TIMIS, loc.DUMBRAVITA, str. MORICZ ZSIGMONDnr.Fn, CF nr. 403599

Proiect nr.288/2017 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str. Cupidon nr.5, com Giroc,jud. Timiş
75

S-ar putea să vă placă și