Sunteți pe pagina 1din 7

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2021 – 2022

Matematică

Test luna Noiembrie

1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 2 5
1. Calculând : 22  se obţine:
3 6
a) 1
b) 3,5
c) 1,5
d) 2

5p 7  11 2
2. Dacă  , atunci valoarea lui x este egală cu:
x 7  11
a) 30
b) 19
c) 14
d) – 2
5p 3. Mulţimea soluţiilor reale ale inecuaţiei: – x + 4 > 2 este intervalul:
a) (2; +)
b) [1; +)
c) (– ; 2)
d) (– ; 1]

5p 1
 x  1,5 y  2
4. Fie sistemul 2 , unde xR, yR. Soluţia sistemului este:

 2 x  y  6
a) (2; 2)
b) ( - 1; 4)
c) (1; 1)
d) ( - 2; 2)
5p 5. Un grup de patru elevi: Mihai, Radu, Ilinca şi Andreea rezolvă următoarea problemă: “Fie ecuaţiile
3x + 9 – 2(x + 5) = 4 şi ax + 4 = a, unde a este un număr real diferit de zero. Ştiind că ecuaţiile au
aceeaşi soluţie, atunci elevii au aflat numărul a. :” Rezultatele celor patru elevi au fost trecute în
tabelul de mai jos:

Mihai Radu Ilinca Andreea


1 –1 –2 1
4
Rezultatul corect a fost dat de:
a) Mihai
b) Radu
c) Ilinca
d) Andreea
5p 6. Ilinca a făcut produsul numerelor a  2  3 şi b 3 2 şi a afirmat că a obţinut a  b = – 1.
Afirmaţia pe care a făcut-o Ilinca este:
a) adevărată
b) falsă

2
SUBIECTUL II
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p BC
1. Pe axa numerelor, se notează punctele A(3), B(– 2) şi C(1). Calculând valoarea raportului se
AC
obţine:
a) – 2
b) 1
c) 1,5
d) 0,5
5p 2. Fie triunghiul echilateral ABC cu latura de 15 cm.
Punctele M şi N sunt mijloacele laturilor AB, respectiv AC. A
Perimetrul trapezului BMNC este egal cu:

a) 37,5 cm
b) 42,5 cm
c) 45 cm
d) 40 cm B C

5p 3. Un hexagon regulat are latura de 6 cm. Calculând lungimea cercului circumscris hexagonului se
obţine:
a) 12 cm
b) 6 cm
c) 36 cm
d) 9 cm

5p 4. Triunghiul ABC este dreptunghic în A, măsura unghiului C este de 30o şi AD este înălţime, DBC.
Măsura unghiului DAB este egală cu:
a) 60o
b) 30o
c) 15o
d) 45o

5p 5. Calculând tg60o – 2  sin60o se obţine:


a) 0
b) 3  1
c) 3
d)  3

5p 6. Într-o prismă patrulateră regulată ABCDA`B`C`D` latura bazei este de 6 cm, iar diagonala BD` =

3
12 cm. Atunci suma unghiurilor pe care diagonala BD` le face cu planele
(ABC), (ABB`), (BCB`) este :
a) 135o
b) 120o
c) 105o
d) 90o

SUBIECTUL III
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Fiecare dintre cei 160 de elevi de clasa a VIII-a ai unei şcoli cunoaşte cel puţin una dintre limbile
franceză sau engleză. Dintre aceştia 82 cunosc limba franceză şi 120 cunosc limba engleză.
(2p) a) Este posibil ca 40 dintre aceşti elevi să cunoască ambele limbi?

(3p) b) Câţi elevi cunosc numai franceza?

5p 2. Fie numărul A = 4n  52n+1 – 22n  25n, unde n N.


(2p) a) Arătaţi că numărul natural A este pătrat perfect, pentru orice n N.

(3p) b) Determinaţi valoarea numărului n pentru care A nu se divide cu 10.

4
5p 3. Fie mulţimile A  ( x, y ) 2 x  y  3  0, x  R, y  R şi B   ( x, y ) x  y  5  0, x  R, y  R .
(2p) a) Arătaţi că perechea (2, 3) aparţine mulţimii B.

(3p) b) Determinaţi mulţimea AB.

5p 4. Fie ABC un triunghi dreptunghic, cu măsura unghiului A de 90o şi AD  BC şi AB = 4 3 cm, iar


AC = 4 cm.
(2p) a) Aflaţi lungimea înălţimii corespunzătoare ipotenuzei.

5
(3p) b) Calculaţi perimetrul şi aria triunghiului ABC.

5p 5. Într-un trapez ABCD, baza mică AB are lungimea de 6 cm, ADC = 45o, BCD = 30o, iar înălţimea
trapezului este 2 3 cm.
(2p) a) Aflaţi lungimea laturii AD.

(3p) b) Arătaţi că distanţa de la D la dreapta BC este egală cu ( 6  3) cm.

6
5p 6. Se consideră tetraedrul regulat ABCD, cu AB = 6 cm. O furnică pleacă din vârful B şi ajunge în vârful
D mergând pe feţele ABC şi ACD.
(2p) a) Aflaţi aria triunghiului BCD.

(3p) b) Determină lungimea celui mai scurt drum pe care furnica ajunge din B în D.

S-ar putea să vă placă și