Sunteți pe pagina 1din 1

________________________________

(Unitatea de învăţământ-localitatea)
Nr. ________/______________

A D E V E R I N ŢĂ

Adeverim prin prezenta că d-nul/d-na _____________________________________,


cadru didactic la unitatea noastră, înscris(ă) la examenul de acordare a gradului didactic I în
învăţământ, seria 2022-2024, specializarea ____________________________ a obţinut În
ultimii doi ani școlari următoarele calificative anuale:

Nr. Denumirea unităţii de Anul Calificativul acordat


crt. învăţământ preuniversitar şcolar

1.

Eliberăm prezenta pentru dosarul de înscriere la examenul de obţinere a gradului


didactic I, sesiunea 2022-2024.

DIRECTOR,
_________________________
(nume şi prenume)

Semnătura şi ştampila
_____________________

S-ar putea să vă placă și