Sunteți pe pagina 1din 2

ii

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET

privind numirea do mnilor Sergiu DAGUTA Ei Boris TALPA


in func1ia de j udecdtor la Curtea de Apel ChiEindu

in temeiul art. 116 alin. (2) qi alin. (5) din Constitulia Republicii Moldova
gi al art. 20 alin. (a) din Legea cu privire la statutul judecEtorului,

Pregedintele Republicii Moldova d e c re te azd:

Art.l. _ Domnii Sergiu DAGUJA 9i Boris TALPA se numesc in functia


de judec6tor la Cutea de Apel Chigindu.

Art.2. - Prezentul
decret intrd in vigoare la data publicarii in Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.

PRE$ EDINTE CII MOLDOVA


nj

Os

A- U

Chiginiu, 22 noiembrie 202 l.


Nr.240-IX.
[Iepenoa

TIPE3IIAEHT PECTIYBJIIIKII MOJIAOBA

YKA3
o Ha3HarreHur4 rocnoa CepaNuy AAfyUA u Eoprca TAnnS
cy lbflMl1 Anerrsuuonnofi naaarur KHrt.tHHs v

Ha ocHosaHr4u qacrefi (2) n (5) crarsu I l6 KoHcrr.rryuuu Pecny6rnxa


MonAoea h qacrvt (4) crarsu 20 3axoua o craryce cyrbu

flpesnAeH'r Pecny6auxu MoaAona n o c r a H o BJr fl er:


Cr.l. - HasHaqr4rb Focnor Cepaxuy AAfyUA u Eopr.rca TAnn3
cyAbrMH Anel,rsuuosuoft na,'larbr Kuruarr:y.

Cr.2. - Hacroruluft yxa: Bcrynaer B cuny co AH, ony6luxoaauur


r O$nuuanrnoM MoHHTope Pecny6nuxu Mouosa.

B E U
nPE3HAEHT MOnAOBA

Ai

o {t
o 6
! I, o
* *a

Knunln:y, 22 aot6pr 2021 r.


J',1! 240-lX.

S-ar putea să vă placă și