Sunteți pe pagina 1din 12

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS

JUDEŢUL: BRAȘOV
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2020-2021
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017
Nr. 827 din 28.09.2020 PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a VI-a
COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL
1. CARACTERISTICI ALE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE 9 - 9
2. PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ 4 +1 (Școala 9 14
altfel)
3. PROIECTUL EDUCAȚIONAL INTERCULTURAL - 5 5
4. EVALUARE ȘI SINTEZĂ 3 3 6
17 17 34
Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social;
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și
civice;
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic și
economic activ;

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la fapte /evenimente/procese din societatea contemporană;
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme culturale variate;
1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale;
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru rezolvarea unor probleme cu caracter intercultural;
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și la promovarea dialogului intercultural;
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală;
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor ce aparțin unor culturi diferite;
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, manifestând empatie culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi diferite;

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
JUDEŢUL: BRAȘOV
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2020-2021
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a-VI-a

SEMESTRUL I – 17 SĂPTĂMÂNI
NR. DOMENIUL DE CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. ORE
1.1.Utilizarea corectă a termenilor
specifici educației interculturale cu Recapitulare
referire la fapte /evenimente/procese 2 S1
din societatea contemporană; Introducere în studiul educației interculturale S2
1.2.Identificarea propriilor repere de
identitate culturală, prin raportare la 1. Diversitate culturală – o caracteristică a
sisteme culturale variate; societății contemporane 2 S3
CARACTERISTICI ALE 2.2. Participarea, prin derularea unui S4
SOCIETĂȚII proiect intercultural, la rezolvarea
1. CONTEMPORANE problemelor comunității și la 2. Complexitatea identității personale în prezent.
promovarea dialogului intercultural; Identitate culturală proprie și identitate culturală a
11(9+2) ore 2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a celorlalți: Obs.
unor sarcini de lucru referitoare la - Patrimoniul cultural/ moștenirea culturală 3 S5 curentă
viața într-o societate interculturală; - Tradiții și obiceiuri comune/diferite ale culturilor S6
3.2. Participarea la rezolvarea - Patriotismul și manifestările sale S7
problemelor comunității, manifestând
empatie culturală în relațiile cu
persoane aparținând unor culturi
diferite; 1+1 S8
3. Sinteză și evaluare S9

4. Raportul „eu”- „ceilalți”, „noi” – „ceilalți” în 1 S10


societatea multiculturală și în societatea
interculturală
Testare
Evaluare 1 S11 scrisă
1.1.Utilizarea corectă a termenilor 1. Principii si valori ale societății interculturale:
specifici educației interculturale cu
referire la fapte /evenimente/procese - Principiile și valorile unei societăți interculturale
din societatea contemporană; (dezvoltarea identității culturale proprii, acceptarea Obs.
1.2.Identificarea propriilor repere de și respectarea diversității, valorizarea pozitivă a S12 curentă
identitate culturală, prin raportare la diferențelor, tratamentul egal al persoanelor, 2 S13
sisteme culturale variate; solidaritate, promovarea incluziunii sociale, dialogul
1.3. Analizarea unor situații în intercultural) S14 Școala
acord/dezacord cu valorile și principiile altfel
2. PERSOANA ȘI SOCIETATEA societății interculturale; - Abateri de la valorile și principiile societății
INTERCULTURALĂ 2.2. Participarea, prin derularea unui interculturale:
5 (4+1) ore proiect intercultural, la rezolvarea - Forme de intoleranță (discriminare, segregare,
problemelor comunității și la rasism, xenofobie) 2
promovarea dialogului intercultural; S15
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a S16
unor sarcini de lucru referitoare la
viața într-o societate interculturală;

3. Recapitulare – Evaluare Obs.


semestrială 1 S17 curentă
SEMESTRUL AL II-LEA- 17 SĂPTĂMÂNI
NR. DOMENIUL DE CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT OBS.
CRT. ORE
PERSOANA ȘI SOCIETATEA 3.1.Manifestarea unei atitudini pozitive - Manifestări și efecte ale lipsei de 2 S18 Obs.
2¹. INTERCULTURALĂ față de sine și față de ceilalți, față de solidaritate (marginalizare, excludere, izolare) S19 curentă
identitatea culturală proprie și față de
identitatea celor ce aparțin unor culturi Persoana în societatea interculturală:
diferite;
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor - Trăsături ale persoanei în societatea
comunității, manifestând empatie interculturală (spirit deschis, flexibilitate, 3 S20 S21
PERSOANA ȘI SOCIETATEA culturală în relațiile cu persoane cooperare, abilități relaționale și S22
2². INTERCULTURALĂ aparținând unor culturi diferite; comunicaționale) Obs.
10 (9+1) ore curentă
- Comunitatea interculturală:
- Specificul comunicării interculturale
- Bariere ale comunicării (stereotipuri și 4 S23
prejudecăți) S24
- Reguli și principii pentru facilitarea S25
comunicării interculturale) S26

Recapitulare S27

Test
1 S28

Evaluare
1.1.Utilizarea corectă a termenilor specifici 1. Elaborarea și derularea unui proiect
PROIECTUL EDUCAȚIONAL educației interculturale cu referire la fapte educațional intercultural:
INTERCULTURAL /evenimente/procese din societatea Obs.
4. 5(4+1) ore contemporană; - Alegerea temei S29 curentă
1.2.Identificarea propriilor repere de - Elaborarea fișei de proiect S30
identitate culturală, prin raportare la - Derularea proiectului propus 4 S31
sisteme culturale variate; - Evaluarea proiectului propus S32
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect
intercultural pentru rezolvarea unor
probleme cu caracter intercultural;
2.2. Participarea, prin derularea unui
proiect intercultural, la rezolvarea
problemelor comunității și la promovarea
dialogului intercultural;
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive
față de sine și față de ceilalți, față de
identitatea culturală proprie și față de
identitatea celor ce aparțin unor culturi
diferite;

Evaluare

1 S33 Test
5. Recapitulare și evaluare
semestrială și finală 1 S34 Eseu
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: CARACTERISTICI ALE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE
NUMĂR ORE ALOCATE: 11 (9+2) ore

SPECIFICE.COMPETENȚE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE

- exerciții de descoperire și de a. frontală test inițial


Recapitulare 2 clarificare, în contexte relevante, a a. individuală
14-18 IX unor termeni specifici domeniului, observarea
Introducere în studiul educației 1.1 21-25 IX precum: identitate culturală, conversația sistematică a
interculturale diversitate culturală, patrimoniu manualul descrierea elevilor
cultural/moștenire culturală,
1. Diversitate culturală – o 1.2. 2 societate interculturală, societate comparaţia
caracteristică a societății 28 IX-2X multiculturală, comunicare
contemporane 5-9 X interculturală; culegeri de autoevaluare
- realizarea unui glosar ilustrat cu texte activitate pe
2. Complexitatea identității personale termeni cheie din domeniul educației grupe
în prezent. Identitate culturală proprie interculturale
și identitate culturală a celorlalți: 3 - realizarea unor desene, colaje, ilustrații
- Patrimoniul cultural/ moștenirea 12-16 X interviuri, scenete, obiceiuri comune analiza
2.2.
culturală 19-23 X culturii românești cu diferite culturi/ sinteza observarea
- Tradiții și obiceiuri comune/diferite ale 26-30 X comunități din Europa și din lume; dicţionare sistematică a
culturii elevilor
- Patriotismul și manifestările sale
2.3.
fişe de lucru proiectul
lectura temă în clasă/
dezbaterea pentru acasă

3. Sinteză și evaluare 2
2-6 XI Fișe de lucru, Analiză, sinteză Temă în
9-13 XI manual clasă/pentru acasă
3.2. - participarea activă la realizarea
4. Raportul „eu”- „ceilalți”, „noi” – 1 proiectelor propuse, pe diferite teme;
„ceilalți” în societatea multiculturală și 16-20 XI - realizarea unui „Calendar
în societatea interculturală intercultural”, astfel încât fiecare lună
să fie aleasă să fie dedicată unei
minorități culturale din România;
- realizarea unor comparații care să
pună în evidență asemănări și
deosebiri între diferite culturi.

Evaluare 1
23-27 XI test
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 16 (14+2)

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1.Principii si valori ale societății - redactarea unui text plecând de la a. frontală


interculturale: un număr de termeni dați specifici a. individuală observarea
a) Principiile și valorile unei societăți 1.1. domeniului; sistematică a elevilor
interculturale (dezvoltarea identității - exerciții de completare conversația
culturale proprii, acceptarea și 2 /continuare a unui text, de manualul descrierea
respectarea diversității, valorizarea 1.2. 30XI-4XII comentare a unor studiu de caz autoevaluare
pozitivă a diferențelor, tratamentul 7-11 XII afirmații/enunțuri referitoare la culegeri de texte
egal al persoanelor, solidaritate, 14-18XII diferite aspecte privind Școala
promovarea incluziunii sociale, interculturalitatea; activitate pe grupe altfel
dialogul intercultural) - analizarea unor provocări care ilustrații
b) Abateri de la valorile și principiile vizează referințe culturale diferite
societății interculturale: 1.3. 2 de propria cultură; analiza observarea
- Forme de intoleranță 11-15 I - recunoașterea principiilor și fişe de lucru sinteza sistematică a elevilor
(discriminare, segregare, rasism, 18-22 I valorilor specifice societății
xenofobie) interculturale; temă în clasă/ pentru
2.2 - prezentarea și discutarea unor acasă
studii de caz privind manifestări de proiectul
toleranță, discriminare, excludere lectura
pe diferite criterii etnice, religioase dezbatere proiecte
etc. eseuri
2.3. - realizarea unor proiecte de
1 diferite tipuri prin implicarea
Evaluare semestrială 25-29 I elevilor în exerciții de luare a
deciziei, de propunere a unor
strategii de rezolvare a unor
3 probleme privind incluziunea observarea
- Manifestări și efecte ale lipsei de 27-31 I socială și manifestarea solidarității manualul conversația sistematică a elevilor
solidaritate (marginalizare, excludere, 3-7 II sociale descrierea
izolare) 10-14 II - promovarea principiilor non – culegeri de texte studiu de caz
discriminării la nivelul clasei, al
2.Persoana în societatea școlii, al comunității locale; observarea
interculturală: - exerciții de identificare a valorilor a. frontală sistematică a elevilor
a) Trăsături ale persoanei în și principiilor unei societăți a. individuală
societatea interculturală (spirit 3.1. 2 interculturale;
deschis, flexibilitate, cooperare, 8-12 II - elaborarea unui cod de toleranță manualul conversația autoevaluare
abilități relaționale și 15-19 II la nivelul clasei/scolii; descrierea
comunicaționale) - simularea unor situații în care culegeri de texte studiu de caz
b) Comunicarea interculturală: apar bariere în comunicarea observarea
- Specificul comunicării 3 interculturală și propunerea unor activitate pe grupe sistematică a elevilor
interculturale 3.2 22-26 II strategii de depășire a acestora. ilustrații
- Bariere ale comunicării 1-5 III analiza temă în clasă/ pentru
(stereotipuri și prejudecăți) 8-12 III sinteza acasă
- Reguli și principii pentru fişe de lucru
facilitarea comunicării interculturale proiectul test
4 lectura
15-19 III dezbatere
Recapitulare 22-26 III
29 III-1 IV
3.2

Evaluare 1
12-16 IV

1
19-23IV
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: PROIECTUL EDUCAȚIONAL INTERCULTURAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 6(4+2)ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE
ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE
DATA

1. Elaborarea și derularea 1.1. - realizarea unui glosar ilustrat cu


unui proiect educațional termenii din domeniul educației a. frontală
pentru promovarea interculturale; a. individuală observarea
unui/unor drepturi ale 4 - selectarea unor imagini în care se pot sistematică a elevilor
copilului: 10-14 V identifica atât elemente specifice culturii manualul conversația
- Alegerea temei 1.2. 17-21 V românești, cât și elemente specifice altor temă pentru acasă
- Elaborarea fișei de 24-28 V culturi din Europa și din lume; includerea texte activitate pe grupe
proiect 31 V-4 VI imaginilor selectate în cadrul unui
- Derularea proiectului portofoliu tematic; ilustrații
propus - realizarea unor scurte compuneri în care observarea
- Evaluarea proiectului 2.1. elevii își imaginează că locuiesc, timp de o fişe de lucru proiectul sistematică a elevilor
propus zi, într-o comunitate care aparține unei lectura
culturi diferite;
- implicarea fiecărui elev în echipe de
2.2. proiecte pe diferite teme dedicate dezbaterea
educației interculturale;
- participarea activă la realizarea
proiectelor propuse pe diferite teme;
- realizarea unor proiecte de diferite test
tipuri;
3.1. - activități specifice de celebrare a proiect
diferitelor evenimente culturale prin
concursuri, expoziții, postere, dezbateri,
realizarea de portofolii pe teme specifice eseuri, rebus-uri
educației interculturale.

testare scrisă
2. Evaluare sumativă 1
7-11 VI

3. Recapitulare și evaluare eseu


finală. 1
14-17 VI

Director, Șef metodic, Întocmit,

Prof. Lavinia Zaharie Prof. Anca Boier Prof. Laura Lisianu-Dudu