Sunteți pe pagina 1din 13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS

PLANIFICARE ANUALĂ, SEMESTRIALĂ ȘI


PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
CLASA A VI-A
ANUL ȘCOLAR 2021-2022
PROFESOR LAURA LISIANU-DUDU

DIRECTOR: PROFESOR LAVINIA ZAHARIE ȘEF METODIC: PROFESOR ANCA BOIER


UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
JUDEŢUL: BRAȘOV
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2021-2022
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017
Nr. din PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a VI-a
COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL
1. CARACTERISTICI ALE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE 9 - 9
2. PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ 3 12 (+1 Școala 16
Altfel)
3. PROIECTUL EDUCAȚIONAL INTERCULTURAL - 5 5
4. EVALUARE ȘI SINTEZĂ 2 2 4
14 20 34
Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social;
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și
civice;
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic și
economic activ;

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la fapte /evenimente/procese din societatea contemporană;
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme culturale variate;
1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale;
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru rezolvarea unor probleme cu caracter intercultural;
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și la promovarea dialogului intercultural;
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală;
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor ce aparțin unor culturi diferite;
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, manifestând empatie culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi diferite;

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
JUDEŢUL: BRAȘOV
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2021-2022
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a-VI-a

SEMESTRUL I – 14 SĂPTĂMÂNI
NR. DOMENIUL DE CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. ORE
1.1.Utilizarea corectă a termenilor
specifici educației interculturale cu Recapitulare
referire la fapte /evenimente/procese 2 S1
din societatea contemporană; Introducere în studiul educației interculturale S2
1.2.Identificarea propriilor repere de
identitate culturală, prin raportare la 1. Diversitate culturală – o caracteristică a
sisteme culturale variate; societății contemporane 2 S3
CARACTERISTICI ALE 2.2. Participarea, prin derularea unui S4
SOCIETĂȚII proiect intercultural, la rezolvarea
1. CONTEMPORANE problemelor comunității și la 2. Complexitatea identității personale în prezent.
promovarea dialogului intercultural; Identitate culturală proprie și identitate culturală a
10 (9+1) ore 2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a celorlalți: Obs.
unor sarcini de lucru referitoare la - Patrimoniul cultural/ moștenirea culturală 3 S5 curentă
viața într-o societate interculturală; - Tradiții și obiceiuri comune/diferite ale culturilor S6
3.2. Participarea la rezolvarea - Patriotismul și manifestările sale S7
problemelor comunității, manifestând
empatie culturală în relațiile cu
persoane aparținând unor culturi
diferite;
3. Recapitulare și evaluare 1+1 S8
S9

4. Raportul „eu”- „ceilalți”, „noi” – „ceilalți” în


societatea multiculturală și în societatea 1 S10
interculturală
1.1.Utilizarea corectă a termenilor 1. Principii si valori ale societății interculturale:
specifici educației interculturale cu
referire la fapte /evenimente/procese - Principiile și valorile unei societăți interculturale
din societatea contemporană; (dezvoltarea identității culturale proprii, acceptarea Obs.
1.2.Identificarea propriilor repere de și respectarea diversității, valorizarea pozitivă a S11 curentă
PERSOANA ȘI SOCIETATEA identitate culturală, prin raportare la diferențelor, tratamentul egal al persoanelor, 2 S12
INTERCULTURALĂ sisteme culturale variate; solidaritate, promovarea incluziunii sociale, dialogul
4(3+1) ore 1.3. Analizarea unor situații în intercultural)
acord/dezacord cu valorile și principiile
2. societății interculturale;
2.2. Participarea, prin derularea unui
proiect intercultural, la rezolvarea
problemelor comunității și la
promovarea dialogului intercultural;
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a
unor sarcini de lucru referitoare la
viața într-o societate interculturală;

-Recapitulare 1 S13 Obs.


curentă

3. Evaluare semestrială Testare


1 S 14 scrisă
4. Încheierea semestrului I 1 S14* 20-22 XII
SEMESTRUL AL II-LEA- 20 SĂPTĂMÂNI
NR. DOMENIUL DE CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT OBS.
CRT. ORE
3.1.Manifestarea unei atitudini pozitive - Abateri de la valorile și principiile societății Obs.
față de sine și față de ceilalți, față de interculturale: curentă
identitatea culturală proprie și față de - Forme de intoleranță (discriminare, S15
identitatea celor ce aparțin unor culturi segregare, rasism, xenofobie) 3 S16
diferite; S17
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor - Manifestări și efecte ale lipsei de
comunității, manifestând empatie solidaritate (marginalizare, excludere, 3 S18
culturală în relațiile cu persoane izolare) S19
PERSOANA ȘI SOCIETATEA aparținând unor culturi diferite; S20 Obs.
2¹ INTERCULTURALĂ curentă
13 (12+1) ore
- Trăsături ale persoanei în societatea
interculturală (spirit deschis, flexibilitate, 2 S21
cooperare, abilități relaționale și S22
comunicaționale)

-Recapitulare 1 S23

-Evaluare 1 S24 Testare


scrisă

Comunicarea interculturală:
- Specificul comunicării interculturale
- Bariere ale comunicării (stereotipuri și S25
prejudecăți) 3 S26 Obs.
- Reguli și principii pentru facilitarea S27 curentă
comunicării interculturale)
ȘCOALA ALTFEL 1 S28
Școala
Altfel

1.1.Utilizarea corectă a termenilor specifici 1. Elaborarea și derularea unui proiect


PROIECTUL EDUCAȚIONAL educației interculturale cu referire la fapte educațional intercultural:
INTERCULTURAL /evenimente/procese din societatea Obs.
5. 6(5+1) ore contemporană; - Alegerea temei S29 curentă
1.2.Identificarea propriilor repere de - Elaborarea fișei de proiect S30
identitate culturală, prin raportare la - Derularea proiectului propus 5 S31
sisteme culturale variate; - Evaluarea proiectului propus S32
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect - Prezentarea proiectului propus S32
intercultural pentru rezolvarea unor
probleme cu caracter intercultural;
2.2. Participarea, prin derularea unui
proiect intercultural, la rezolvarea
problemelor comunității și la promovarea
dialogului intercultural;
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive
față de sine și față de ceilalți, față de
identitatea culturală proprie și față de
identitatea celor ce aparțin unor culturi
diferite;

6. Evaluare semestrială
1 S34 Eseu

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: CARACTERISTICI ALE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE
NUMĂR ORE ALOCATE: 10 (9+1) ore
SPECIFICE.COMPETENȚE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE

- exerciții de descoperire și de test inițial


Recapitulare 2 clarificare, în contexte relevante, a conversația
13-17 IX unor termeni specifici domeniului, descrierea observarea
Introducere în studiul educației 1.1 20-24 IX precum: identitate culturală, sistematică a
interculturale diversitate culturală, patrimoniu manualul comparaţia elevilor
cultural/moștenire culturală,
1. Diversitate culturală – o 1.2. 2 societate interculturală, societate
caracteristică a societății 27 IX-1X multiculturală, comunicare activitate pe
contemporane 4-8 X interculturală; culegeri de grupe autoevaluare
- realizarea unui glosar ilustrat cu texte
2. Complexitatea identității personale termeni cheie din domeniul educației
în prezent. Identitate culturală proprie interculturale analiza
și identitate culturală a celorlalți: 3 - realizarea unor desene, colaje, ilustrații sinteza
- Patrimoniul cultural/ moștenirea 11-15 X interviuri, scenete, obiceiuri comune
2.2.
culturală 18-22 X culturii românești cu diferite culturi/ observarea
- Tradiții și obiceiuri comune/diferite ale 25-29 X comunități din Europa și din lume; dicţionare sistematică a
culturii elevilor
- Patriotismul și manifestările sale proiectul
2.3. lectura
fişe de lucru dezbaterea
temă în clasă/
pentru acasă

Fișe de lucru, Analiză, sinteză Temă în


manual clasă/pentru acasă
3. Recapitulare și evaluare 2
1-5 XI
8-12 XI Testare scrisă Testar
e scrisă
4. Raportul „eu”- „ceilalți”, „noi” – 3.2. 1 - participarea activă la realizarea conversația
„ceilalți” în societatea multiculturală și 15-19 XI proiectelor propuse, pe diferite teme; descrierea
în societatea interculturală - realizarea unui „Calendar
intercultural”, astfel încât fiecare lună comparaţia
să fie aleasă să fie dedicată unei
minorități culturale din România;
- realizarea unor comparații care să activitate pe
pună în evidență asemănări și grupe
deosebiri între diferite culturi.

analiza
sinteza

proiectul
lectura
dezbaterea

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 4 (3+1) ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1.Principii si valori ale societății - redactarea unui text plecând de la


interculturale: un număr de termeni dați specifici observarea
a) Principiile și valorile unei societăți 1.1. domeniului; conversația sistematică a elevilor
interculturale (dezvoltarea identității 2 - exerciții de completare descrierea
culturale proprii, acceptarea și 22-26 XI /continuare a unui text, de manualul studiu de caz
respectarea diversității, valorizarea 1.2. 29 XI-3 comentare a unor autoevaluare
pozitivă a diferențelor, tratamentul XII afirmații/enunțuri referitoare la culegeri de texte
egal al persoanelor, solidaritate, diferite aspecte privind activitate pe grupe
promovarea incluziunii sociale, interculturalitatea;
dialogul intercultural) - analizarea unor provocări care ilustrații observarea
vizează referințe culturale diferite analiza sistematică a elevilor
de propria cultură; sinteza
- recunoașterea principiilor și fişe de lucru temă în clasă/ pentru
valorilor specifice societății acasă
interculturale; proiectul
lectura
Recapitulare 1 dezbatere proiecte
6-10 XII eseuri

Evaluare semestrială 1 Testare


13-17 XII scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 13 (12+1) ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1.Principii si valori ale societății


interculturale: - prezentarea și discutarea unor conversația observarea
b) Abateri de la valorile și principiile studii de caz privind manifestări de descrierea sistematică a elevilor
societății interculturale: 1.3. toleranță, discriminare, excludere studiu de caz
- Forme de intoleranță pe diferite criterii etnice, religioase manualul
(discriminare, segregare, rasism, 3 etc. autoevaluare
xenofobie) 10-14 I - realizarea unor proiecte de culegeri de texte activitate pe grupe
2.2 17-21 I diferite tipuri prin implicarea
24-28 I elevilor în exerciții de luare a
deciziei, de propunere a unor ilustrații analiza
- Manifestări și efecte ale lipsei de 3 strategii de rezolvare a unor sinteza
solidaritate (marginalizare, excludere, 31 I-4 II probleme privind incluziunea observarea
izolare) 2.3. 7-11 II socială și manifestarea solidarității fişe de lucru sistematică a elevilor
14-18 II sociale
- promovarea principiilor non – proiectul temă în clasă/ pentru
discriminării la nivelul clasei, al lectura acasă
școlii, al comunității locale; dezbatere
- exerciții de identificare a valorilor
și principiilor unei societăți proiecte
interculturale; eseuri
- elaborarea unui cod de toleranță
la nivelul clasei/scolii;
- simularea unor situații în care
2.Persoana în societatea 2 apar bariere în comunicarea observarea
interculturală: 21-25 II interculturală și propunerea unor manualul conversația sistematică a elevilor
a) Trăsături ale persoanei în 28 II-4 III strategii de depășire a acestora. descrierea
societatea interculturală (spirit 3.1. culegeri de texte studiu de caz
deschis, flexibilitate, cooperare,
abilități relaționale și
comunicaționale)

Recapitulare 1 manualul observarea


sistematică a elevilor
7-11 III
Evaluare
1
14-18 III

b) Comunicarea interculturală: manualul conversația observarea


- Specificul comunicării descrierea sistematică a elevilor
interculturale culegeri de texte studiu de caz
- Bariere ale comunicării 3 temă în clasă/ pentru
(stereotipuri și prejudecăți) 3.1 21-25 III activitate pe grupe acasă
- Reguli și principii pentru 28 III-1 IV ilustrații
facilitarea comunicării interculturale 4-8 IV analiza test
sinteza
3.2 fişe de lucru
proiectul
lectura
dezbatere
Școala Altfel Școala
1 Altfel
8-14 IV

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: PROIECTUL EDUCAȚIONAL INTERCULTURAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 6(5+1)ore
COMPETENŢE SPECIFICE
CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE
ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE
DATA

1. Elaborarea și
derularea unui proiect - implicarea fiecărui elev în echipe de
educațional pentru proiecte pe diferite teme dedicate conversația
promovarea unui/unor 5 educației interculturale; observarea
drepturi ale copilului: 2-6 V - participarea activă la realizarea manualul activitate pe grupe sistematică a elevilor
- Alegerea temei 3.1. 9-13 V proiectelor propuse pe diferite teme;
- Elaborarea fișei de 16-20 V - realizarea unor proiecte de diferite texte
proiect 23-27 V tipuri;
- Derularea proiectului 30V-3VI - activități specifice de celebrare a ilustrații proiectul
propus diferitelor evenimente culturale prin
- Evaluarea proiectului 3.2 concursuri, expoziții, postere, dezbateri, fişe de lucru
propus realizarea de portofolii pe teme specifice dezbaterea
- Prezentarea proiectului educației interculturale.
propus
Testar
2.Evaluare sumativă 1 e scrisă
6-10 VI

S-ar putea să vă placă și