Sunteți pe pagina 1din 15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS

PLANIFICARE ANUALĂ, SEMESTRIALĂ ȘI


PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
CLASA A VIII-A
ANUL ȘCOLAR 2021-2022
PROFESOR LAURA LISIANU-DUDU

DIRECTOR: PROFESOR LAVINIA ZAHARIE ȘEF METODIC: PROFESOR ANCA BOIER


UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
JUDEŢUL: BRAȘOV
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2021-2022
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017
Nr. din PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ CLASA a VIII-a

COMPONENȚA SEM. I SEM. II TOTAL


1. CETĂȚENIA-DIMENSIUNEA ECONOMICĂ 6 - 6
2. BANII ȘI BUGETUL 6 2 8
3. RELAȚIA CONSUMATORULUI CU INSTITUȚIILE BANCARE ȘI FINANCIARE NEBANCARE - 7 7
4. PROIECTUL EDUCAȚIONAL PE TEME ECONOMICO-FINANCIARE - 7 (+1 oră 8
școala altfel)
5. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 2 2 4
14 19 33

Competenţe generale:
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și
civice
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic și
economic activ

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației economico-financiare cu referire la fapte/evenimente economico-financiare;
1.2. Asumarea calității de consumator avizat de bunuri și servicii, de servicii financiare, care își exercită drepturile și responsabilitățile;
1.3. Manifestarea interesului pentru identificarea unor modalități de economisire și pentru reducerea risipei de resurse financiare;
2.1. Întocmirea, prin lucru în echipă,a unui buget lunar al familiei/peronal în scopul exersării bunei gestionări a veniturilor;
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect pe teme economico-financiare, la investigarea unor probleme specifice grupurilor și comunităților de apartenență;
3.1. Elaborarea unui plan de acțiune personal/al familiei, manifestând inițiativă și responsabilitate;
3.2. Alegerea responsabilă a unor produse de economisire/de creditare, a unor mijloace de plată prin compararea avantajelor și riscurilor acestora;

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
JUDEŢUL: BRAȘOV
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2021-2022
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ
CLASA a-VIII-a
SEMESTRUL I -14 SĂPTĂMÂNI
NR. DOMENIUL DE CONȚINUT CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. COMPETENȚE SPECIFICE ORE

1.1 Utilizarea corectă a termenilor specifici 1.Introducere în studiul educației 1 S1


educației economico-financiare cu referire la economico-financiare
fapte/evenimente economico-financiare; 2. Consumatorul:
1.2 Asumarea calității de consumator avizat  Calitatea de consumator de bunuri 1 S2
de bunuri și servicii, de servicii financiare, și servicii;calitatea de consumator
care își exercită drepturile și de servicii financiare.
CETĂȚENIA, responsabilitățile;  Drepturi și responsabilități ale 1 S3
DIMENSIUNEA 1.3. Manifestarea interesului pentru consumatorului. Protecția unui Obs.
1. ECONOMICĂ identificarea unor modalități de economisire consumator. curentă
și pentru reducerea risipei de resurse 3. Producătorul:
7(6+1) ore financiare;  Producerea de bunuri și servicii; 1 S4
 Producătorul și spiritul
antreprenorial;inițiativă și risc. 1 S5

4. Recapitulare 1 S6

Testare
Evaluare 1 S7 scrisă
1.3. Manifestarea interesului pentru 1. Planuri de acțiune personale/de familie
BANII ȘI BUGETUL identificarea unor modalități de economisire pentru realizarea unui scop:
2. și pentru reducerea risipei de resurse  Alegerea unui scop. Resurse
7(6+1) ore financiare; necesare pentru atingerea 1 S8 Obs.
2.1. Întocmirea, prin lucru în echipă,a unui scopului propus. curentă
buget lunar al familiei/peronal în scopul 2. Nevoi și dorințe versus resurse în cadrul
exersării bunei gestionări a veniturilor; bugetului familiei/bugetului personal:
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect  Venituri ale familiei-cheltuieli ale 1 S9
pe teme economico-financiare, la familiei;
investigarea unor probleme specifice  Venituri personale-cheltuieli 1 S10
grupurilor și comunităților de apartenență; personale. Obs.
3.1. Elaborarea unui plan de acțiune 3. Rolul banilor în bugetul familiei/bugetul curentă
personal/al familiei, manifestând inițiativă și personal:
responsabilitate;  Forme actuale ale banilor. Valoarea 1 S11
3.2. Alegerea responsabilă a unor produse și funcțiile banilor.
de economisire/de creditare, a unor mijloace  Moneda națională a României. 1 S12
de plată prin compararea avantajelor și
riscurilor acestora; 4. Recapitulare 1 S13

3. Evaluare semestrială S14 Testare


1 scrisă
4. Încheierea semestrului I 1 S14* 20-22 XII

SEMESTRUL AL II-LEA- 20 SĂPTĂMÂNI


1.1. Utilizarea corectă a termenilor  Instrumente și mijloace de plată
5. BANII ȘI BUGETUL specifici educației economico-financiare cu (prin numerar, prin card, prin 2 S15
2 ore referire la fapte/evenimente economico- internet, prin mobile banking) S16
financiare;
1.2. Asumarea calității de consumator
avizat de bunuri și servicii, de servicii
financiare, care își exercită drepturile și
responsabilitățile; 1. Relația consumatorului cu instituțiile
RELAȚIA 1.3. Manifestarea interesului pentru bancare: Obs.
6. CONSUMATORULUI CU identificarea unor modalități de economisire și  Produse și servicii bancare; 1 S17 curentă
INSTITUȚIILE BANCARE ȘI pentru reducerea risipei de resurse financiare;  Mijloace moderne de economisire; 1 S18
FINANCIARE NEBANCARE 2.1. Întocmirea, prin lucru în echipă,a unui  Alegerea ofertei bancare (termeni ai
8 (7+1) ore buget lunar al familiei/peronal în scopul contractului;dobândă, comisioane); 1 S19
exersării bunei gestionări a veniturilor;  Avantaje și riscuri în raport cu
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect instituțiile bancare. 1 S20
pe teme economico-financiare, la investigarea
unor probleme specifice grupurilor și
comunităților de apartenență;
3.2. Alegerea responsabilă a unor produse
de economisire/de creditare, a unor mijloace 2. Relația consumatorului cu instituțiile
de plată prin compararea avantajelor și financiare nebancare:
riscurilor acestora;  Produse și servicii de asigurare;
 Alegerea ofertei. Avantaje și riscuri
în raport cu instituțiile financiare
nebancare. 1 S21

3. Recapitulare 1 S22

1 S23

1 S24 Testare
Evaluare scrisă

3.1. Elaborarea unui plan de acțiune Elaborarea și derularea unui proiect Obs.
personal/al familiei, manifestând inițiativă și educațional pe teme economico-financiare curentă
PROIECTUL EDUCAȚIONAL responsabilitate; (lucru pe echipe/independent):
7. 3.2. Alegerea responsabilă a unor produse de - Alegerea temei 1 S25
9(8+1)ore economisire/de creditare, a unor mijloace de
plată prin compararea avantajelor și riscurilor - Elaborarea fișei de proiect 1 S26
acestora;

- Derularea proiectului propus 1 S27


Școala Altfel 1 S28 Școala
Altfel

- Evaluarea proiectului propus 2 S29


S30

- Prezentarea proiectului final 1 S31

Recapitulare finală 1 S32 Obs.


curentă

Evaluare semestrială și Probă


finală 1 S33 practică
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: CETĂȚENIA, DIMENSIUNEA ECONOMICĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 7 (6+1) ore

SPECIFICE.COMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE

1. Introducere în studiul educației 1 - formularea unor întrebări care vizează domeniul observarea
1.1
economico-financiare 13-17 economico-financiar, utilizând corect termeni specifici conversația sistematică a
IX pentru acest domeniu; descrierea elevilor
- elaborarea unui text scurt, utilizând corect termeni manualul
2. Consumatorul: dați, specifici domeniului economico-financiar; comparaţia
 Calitatea de consumator - evaluarea informațiilor prezentate în mass-media cu culegeri de - autoevaluare
de bunuri și 1 privire la un anumit produs, la fapte/evenimente texte activitate pe
servicii;calitatea de 20-24 economico-financiare; grupe
consumator de servicii 1.2 IX - lectura unor texte prin utilizarea de metode diferite ilustrații
financiare. (de exemplu, prin utilizarea unui sistem de notare cu
 Drepturi și 1 rol de eficientizare a lecturii și gândirii); dicţionare
responsabilități ale 27 IX-1 - aplicarea unor metode de gândire critică pentru a analiza observarea
consumatorului. X reflecta asupra calității de consumator; fişe de lucru sinteza sistematică a
Protecția unui - jocuri de rol/simulări în care elevii acționează în joc de rol elevilor
consumator. calitate de consumatori și producători, furnizori de
servicii financiare bancare și nebancare; proiectul
- discutarea rolului bonului fiscal în asigurarea lectura temă în clasă/
3. Producătorul: 1.3 protecției consumatorului; dezbaterea pentru acasă
 Producerea de bunuri și 1 - discutarea principalelor etape pe care trebuie să le brainstormingul
servicii; 4-8 X parcurgă un consumator atunci când se confruntă cu
 Producătorul și spiritul încălcarea drepturilor;
antreprenorial;inițiativă 1 - exerciții de redactare a unor
și risc. 11-15 X sesizări/sugestii/reclamații către autorități
competente, cu privire la calitatea produselor și a
1 serviciilor achiziționate sau cu privire la nerespectarea
4. Recapitulare 18-22 X drepturilor lor;
- simularea alegerii unui tip de asigurare prin manualul conversația
compararea unor oferte; descrierea observarea
- realizarea, pe echipe, a profilului unui consumator culegeri de sistematică a
avizat; texte comparaţia elevilor
- explorarea/compararea unor modalități de
economisire prin identificarea propriilor nevoi, pe ilustrații activitate pe
termen scurt, mediu și lung și prin alocarea resurselor grupe
financiare necesare acestora; dicţionare autoevaluarea
analiza
fişe de lucru sinteza
joc de rol
1
Evaluare 25-29 Testare
X scrisă

DOMENIUL DE CONȚINUT: BANII ȘI BUGETUL


NUMĂR ORE ALOCATE: 7( 6+1) ore
SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

- explorarea/compararea unor modalități de


1. Planuri de acțiune economisire prin identificarea propriilor nevoi, observarea
personale/de familie pe termen scurt, mediu și lung și prin alocarea sistematică a
pentru realizarea unui resurselor financiare necesare acestora; conversația elevilor
scop: 1.3 - consemnarea cheltuielilor personale realizate manualul descrierea
 Alegerea unui pe o perioadă determinată de timp; studiu de caz
scop. Resurse 1 -explorarea unor instrumente de economisire culegeri de comparaţia - autoevaluare
necesare 1-5 XI pentru copii (de exemplu, contul de economii texte
pentru pentru copii, având in vedere: beneficiarii, activitate pe grupe
atingerea 2.1 drepturile de operare, avantajele pe care le ilustrații
scopului ofera);
propus. - exemplificarea unor situații în care resursele dicţionare
financiare sunt risipite;propunerea, pentru analiza observarea
2. Nevoi și dorințe 2.2 fiecare situație, a unor căi de reducere/eliinare a fişe de lucru sinteza sistematică a
versus resurse în cadrul rispei; joc de rol elevilor
bugetului - elaborarea unui buget simplu pentru o familie,
familiei/bugetului în funcție de veniturile fiecărui membru; proiectul
personal: -Simularea alocării banilor în cadrul familiei, în lectura
 Venituri ale 3.1 condițiile existenței unor dezbaterea
familiei- 1 priorități/condiționări/limitări/amânări temă în clasă/
cheltuieli ale 8-12 XI (analizând, de exemplu, diferența dintre nevoie și brainstormingul pentru acasă
familiei; dorință sau dintre ceea ce se dorește și ceea ce
 Venituri 1 este posibil, la un moment dat, dintre posibil și
personale- 15-19 XI posibil imediat);
cheltuieli - exerciții/dezbateri pe tema "Cum alocăm
personale. 3.2 resursele financiare personale?"
- întocmirea unui buget personal, în funcție de
3. Rolul banilor în nevoile care trebuie satisfăcute, stabilind observarea
bugetul familiei/bugetul veniturile și cheltuielile; sistematică a
personal: - realizarea unor planuri personale de acțiune, elevilor
 Forme actuale prin stabilirea resurselor financiare necesare și conversația
ale banilor. prin identificarea surselor de venit; manualul descrierea
Valoarea și - realizarea, individual, a unei hărți a dezvoltării - autoevaluare
funcțiile profesionale ("Traseul meu profesional"), în care culegeri de comparaţia
banilor. 3.1 fiecare elev își proiectează opțiunile pentru viitor, texte
 Moneda precizând pentru fiecare etapă, implicațiile în activitate pe grupe
națională a 1 planul cheltuielilor/veniturilor; ilustrații
României. 22-26 XI - "Te provoc la creativitate!"- activitate pe echipe metoda știu, vreau să
de propunere, pentru o familie, a unui plan de dicţionare știu, am învățat observarea
acțiune pentru atingerea scopului propus; sistematică a
1 - exerciții de recunoaștere a funcțiilor banilor și a fişe de lucru studiu de caz elevilor
29 XI-3 XII elementelor de siguranță ale bancnotelor aflate analiza
în circulație; sinteza
3.2 - realizarea, pe echipe, a unui pliant cu tema argumentarea
"Cum aleg o bancă pentru primul meu cont de
economii?" proiectul temă în clasă/
- simularea achitării bunurilor și a serviciilor lectura pentru acasă
cumpărate cu diferite mijloace de dezbaterea
plată;analizarea avantajelor și dezavantajelor
utilizării acestora;
- raportarea la exemple din viața reală pentru
identificarea unor riscuri care vizează produsele
și serviciile financiare bancare și nebancare.

4. Recapitulare 1
6-10 XII

5.Evaluare semestrială 1 Testare


13-17 XII scrisă

conversația
BANII ȘI BUGETUL - analizarea posibilității de a economisii o sumă manualul descrierea observarea
2 ORE de bani la bancă de către o familie, în vederea sistematică a
realizării unui proiect/posibilități de a încheia o culegeri de comparaţia elevilor
asigurare; texte
- utilizarea noilor medii pentru dobândirea unor activitate pe grupe
Instrumente și mijloace 3.1 informații despre bănci și despre produsele de ilustrații - autoevaluare
de plată (prin numerar, 2 economisire/împrumut și/sau servicii și produse metoda știu, vreau să
prin internet și mobile 3.2 10-14 I financiare nebancare; dicţionare știu, am învățat
banking-exemple, 17-21 I - compararea ofertelor diferitelor bănci, în scopul
importanță). unei alegeri optime pentru fişe de lucru studiu de caz
deschiderea/închiderea unui cont bancar; analiza
- calcularea dobânzilor unor depozite/credite, sinteza observarea
pentru aprecierea avantajelor și a riscurilor argumentarea sistematică a
acestora; elevilor
proiectul
lectura
dezbaterea

temă în clasă/
pentru acasă

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ - EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: RELAȚIA CONSUMATORULUI CU INSTITUȚIILE BANCARE ȘI FINANCIARE NEBANCARE
NUMĂR ORE ALOCATE: 8 (7+1) ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE
(detalieri) ORE / RESURSE RESURSE INSTRUMENTE
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE OBS.
EVALUARE

1. Relația consumatorului cu - formularea unor întrebări care vizează domeniul


instituțiile bancare: economico-financiar, utilizând corect termeni manualul
 Produse și servicii 1 specifici pentru acest domeniu; conversația
bancare; 24-28 I - elaborarea unui text scurt, utilizând corect culegeri de descrierea
 Mijloace moderne de termeni dați, specifici domeniului economico- texte observarea
1.1
economisire; 1 financiar; comparaţia sistematică a
 Alegerea ofertei 31 I-4 II - evaluarea informațiilor prezentate în mass- ilustrații elevilor
1.2
bancare (termeni ai media cu privire la un anumit produs, la activitate pe grupe
contractului;dobândă, 1 fapte/evenimente economico-financiare; dicţionare
comisioane); 7-11 II - aplicarea unor metode de gândire critică pentru analiza
1.3
 Avantaje și riscuri în a reflecta asupra calității de consumator; fişe de lucru sinteza
raport cu instituțiile 1 - jocuri de rol/simulări în care elevii acționează în
bancare. 14-18 II calitate de consumatori și producători, furnizori articole
de servicii financiare bancare și nebancare; proiectul
- discutarea rolului bonului fiscal în asigurarea lectura temă pentru acasă
protecției consumatorului;
- discutarea principalelor etape pe care trebuie să
le parcurgă un consumator atunci când se
confruntă cu încălcarea drepturilor; dezbaterea
- exerciții de redactare a unor observarea
sesizări/sugestii/reclamații către autorități sistematică a
competente, cu privire la calitatea produselor și a elevilor
serviciilor achiziționate sau cu privire la
nerespectarea drepturilor lor;
- simularea alegerii unui tip de asigurare prin
compararea unor oferte;
- realizarea, pe echipe, a profilului unui conversația observarea
consumator avizat; descrierea sistematică a
- explorarea/compararea unor modalități de manualul elevilor
economisire prin identificarea propriilor nevoi, pe comparaţia
termen scurt, mediu și lung și prin alocarea culegeri de
resurselor financiare necesare acestora; texte activitate pe grupe

2. Relația consumatorului cu -Simularea alocării banilor în cadrul familiei, în ilustrații analiza


instituțiile financiare condițiile existenței unor sinteza
nebancare: priorități/condiționări/limitări/amânări dicţionare
 Produse și servicii de 1 (analizând, de exemplu, diferența dintre nevoie și temă pentru acasă
asigurare; 21-25 II dorință sau dintre ceea ce se dorește și ceea ce fişe de lucru proiectul
 Alegerea ofertei. este posibil, la un moment dat, dintre posibil și lectura
Avantaje și riscuri în 1 posibil imediat); articole
raport cu instituțiile 28 II-4 III - exerciții/dezbateri pe tema "Cum alocăm
financiare nebancare. resursele financiare personale?" observarea
2.1 - întocmirea unui buget personal, în funcție de dezbaterea sistematică a
nevoile care trebuie satisfăcute, stabilind elevilor
veniturile și cheltuielile;

1
3. Recapitulare 7-11 III

4. Evaluare 1
14-18 III

Testare
scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: PROIECTUL EDUCAȚIONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 9 (8+1) ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE
ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE
DATA

1. Elaborarea și derularea - implicarea elevilor, la nivel de clasă,


unui proiect educațional școală sau la nivelul comunității locale, în a. frontală
pentru promovarea elaborarea unor proiecte, pe diferite teme a. individuală observarea
unui/unor drepturi ale economico-financiare prin: alegerea sistematică a
copilului: 1 temei, formularea unor alternative de manualul conversația elevilor
- Alegerea temei 2.2 21-25 III soluționare, alegerea unei soluții
- Elaborarea fișei de 1 dezirabile, identificarea unor resurse culegeri de activitate pe grupe temă pentru acasă
proiect 28 III-1 IV relevante; texte
- Derularea proiectului 3.1 1 - participarea activă (pe perechi/pe observarea
propus 4-8 IV echipe/individual) la realizarea proiectelor ilustrații sistematică a
propuse, potrivit sarcinilor de lucru proiectul elevilor
Școala Altfel 1 asumate/atribuite; dicţionare lectura Școala
8-14 IV - realizarea, pe echipe, a unui pliant cu proiect Altfel
tema "Cum aleg o bancă pentru primul fişe de lucru
- Evaluarea proiectului 3.2 2 meu cont de economii?" dezbaterea eseuri, rebus-uri
propus 2-6 V
9-13 V

- Prezentarea proiectului 1
16-20 V

2.Recapitulare 1
23-27 V

2. Evaluare sumativă 1 Probă


30 V-3VI practică