Sunteți pe pagina 1din 14

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

Avizat
Responsabil comisie metodica,

Avizat
Director,
Instituţia de învăţământ..
Disciplina de studiu CHIMIE
Numele şi prenumele cadrului didactic
An şcolar 2011-2012
Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 5099/09.09.2009
Clasa a IX-a, filiera teoretică/tehnologica
2 ore pe săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I - 30 ore

Nr. Unitatea de învaţareCompetenţe Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obser


U.Î. specifice ore na vaţii
vizate alocate
1. ATOMUL 1.1;2.2;2.3 Atomul. Nucleul atomului 8 S1–4
3.1;3.2;4.1 Structura învelişului de electroni
4.2 Ocuparea cu electroni a învelişului de electroni
2. CORELAŢIA ÎNTRE 1.1;2.1;2.2 Corelaţia intre configuraţia electronică a unui element şi locul ocupat 10 S5–9
STRUCTURA 2.3;3.1;3.2 în tabelul periodic
ÎNVELIŞULUI DE 4.1;4.2;5.1, Caracterul metalic
ELECTRONI, POZIŢIA ÎN 5.2 Caracterul nemetalic
TABELUL PERIODIC ŞI Electronegativitatea
PROPRIETĂŢI Raze atomice şi raze ionice
ALE ELEMENTELOR
3. INTERACŢIUNI ÎNTRE 1.1;1.2;1.3 Legătura ionică. Cristalul de NaCl 9 S10–14
IONI, ATOMI ŞI 3.2;4.1;4.2 Legătura covalentă
MOLECULE Polaritatea legăturii covalente

Page 1 of 14
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

Legătura covalentă coordinativă


Interacţiuni intermoleculare
. LUCRARE Recapitulare 3 S14–15
SEMESTRIALĂ Lucrare scrisă
Discutarea lucrării semestriale

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1
“ATOMUL” – 8 ORE

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Structura atomului 3.1 Utilizarea corectă şi sistematică a terminologiei Sistem periodic, manual; Probă orală
4.1 ştiinţifice pentru a defini atomul, particula elementară, Fişe de lucru; Observare
4.2 număr atomic, număr de masă ; sistematică
Stabilirea numărului de particule elementare folosind
numărul atomic şi numărul de masă ;
Elementul chimic . 2.2 Definirea elementului chimic, a izotopilor; Sistem periodic, manual, Probă orală
Izotopi 2.3 Scrierea simbolurilor izotopilor unor elemente; culegeri de probleme; Referat
3.1 Calcularea masei atomice a unui element ca medie Fişe de lucru;
3.2 ponderată a maselor tuturor izotopilor stabili identificaţi
4.2 pentru elementul respectiv.
Folosirea surselor bibliografice pentru întocmirea unui
referat vizând importanţa izotopilor.
Structura învelişului 2.2 Definirea noţiunii de orbital, spin electronic; Planşă, manual. Observare
de electroni 2.3 Clasificarea orbitalilor în funcţie de formă, orientare, Aplicaţia AEL sistematică;
3.1 energie, număr de electroni ;
3.2 Deducerea relaţiei dintre orbitali, Straturi, substraturi şi
4.1 reprezentarea lor ;
4.2 Întocmirea diagramei energetice de distribuire a
electronilor în straturi, substraturi şi orbitali.
Ocuparea cu 2.2 Modelarea configuraţiilor electronice pentru elementele Sistem periodic Observarea

Page 2 of 14
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

electroni a 2.3 din perioadele 1,2,3,4 utilizând regulile de completare. Aplicaţie AEL sistematică
învelişului electronic 3.1 Clasificarea elementelor în funcţie de poziţia electronului Probă orală
(configuraţia 3.2 distinctiv în elemente de tip s,p,d,f. Fişe de lucru
electronică) 4.1 Rezolvare de exerciţii aplicative.
4.2
Evaluare sumativă Rezolvarea testului de evaluare Test de evaluare Proba scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2
“CORELAŢIA ÎNTRE STRUCTURA ÎNVELIŞULUI DE ELECTRONI, POZIŢIA ÎN
TABELUL PERIODIC ŞI PROPRIETĂŢIALE ELEMENTELOR” – 6 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Corelaţia între 2.2 Efectuarea de exerciţii de scriere a unor configuraţii Tabelul periodic Observarea
structura învelişului 2.3 electronice pentru diverse elemente in vederea cretă colorată sistematică a
electronic pentru 3.1 identificării locului în sistemul periodic, variaţia Fişă de lucru elevilor
elementele din 4.1 proprietăţilor periodice ale elementelor, în grupele Rezolvarea fişei de
perioadele 1,2,3, 4.2 principale şi în perioadele 1, 2, 3 lucru
poziţia în tabelul
periodic şi proprietăţi
ale elementelor
Corelaţii între 2.2, Exerciţii de scriere a unor configuraţii electronice pentru Tabelul periodic Observarea
structura învelişului 2.3 diverse elemente din perioada a 4-a , cretă colorată sistematică a
electronic pentru 3.1 Stabilirea variaţiei proprietăţilor periodice ale Fişă de lucru elevilor
elementele din 4.1 elementelor din perioada 4. Rezolvarea fişei de
perioada a 4-a, 4.2 lucru
poziţia în tabelul
periodic şi proprietăţi
ale elementelor;
Caracterul metalic 1.1 Studierea variaţiei caracterului metalic ale elementelor Fişă de laborator Observarea
2.1 din perioadele 1, 2, 3 prin cercetare experimentală: Text suport cu informaţii sistematică a
5.1 reactivitatea Na, Mg, Al, faţă de O2, H 2O; despre proiect elevilor

Page 3 of 14
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

5.2 Intocmirea unui referat despre importanţa sodiului Interpretarea


rezultatelor
Chestionare orală
Prezentarea temei
proiectului

Caracter nemetalic 1.1 Studierea variaţiei caracterului nemetalic: Fişă de laborator Observarea
2.1 reactivitatea nemetalelor din grupa VII A Sticlărie şi substanţe sistematică a
5.1 Realizarea unor investigaţii care dovedesc relaţii chimice elevilor
5.2 structură – proprietăţi: caracterul metalic/nemetalic, Text suport cu informaţii Interpretarea
Studierea proprietăţilor chimice ale clorului prin reacţii despre proiect rezultatelor
cu: Fe, Cu, iodură de potasiu şi bromură de sodiu; Chestionare orală
(activitate experimentală pe grupe de studiu) Prezentarea temei
Intocmirea unui referat despre importanţa clorului proiectului

Caracter metalic şi 1.1 Studierea variaţiei caracterului metalic şi nemetalic în Fişă de laborator Observarea
nemetalic 2.1 perioada a 4-a (grupele principale); Sticlărie şi substanţe sistematică a
5.1 Realizarea unor investigaţii care dovedesc relaţii chimice elevilor
structură – proprietăţi: caracterul metalic/nemetalic, Interpretarea
Studierea caracterului acido-bazic al oxizilor elementelor rezultatelor
din perioada a 3-a şi din grupa a IV A (activitate
experimentală pe grupe de studiu)
Număr de oxidare 3.1 Calcularea numerelor de oxidare a elementelor din Manual Observarea
3.2 diverse combinaţii pe baza regulilor Culegere de probleme sistematică a
elevilor
Electronegativitatea 1.1 Studierea variaţiei electronegativităţii în grupele Tabel periodic Observarea
3.1 principale şi perioadele 1, 2, 3 ; Manual sistematică a
Studierea variaţiei electronegativităţii în perioada a 4-a elevilor
(grupele principale);
Raza atomică, raza 1.1 Studierea variaţiei razei atomice, razei ionice, în tabelul Tabel periodic Observarea
ionică 2.1 periodic Modelarea sistematică elevilor
2.2 Reprezentarea grafică a unor raze atomice şi ionice Reprezentare
2.3 grafică a razelor
3.1 atomice şi ionice

Page 4 of 14
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

Energia de ionizare 1.1 Studierea variaţiei energiei de ionizare în sistemul Tabel periodic Observarea
2.1 periodic Manual sistematică a
2.2 elevilor
2.3
3.1
Evaluare finală Rezolvarea testului de evaluare finală Test final Evaluare sumativă

UNITATEA DE ÎNVĂTARE 3
“INTERACŢIUNI ÎNTRE IONI, ATOMI ŞI MOLECULE” – 9 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Legătura ionică. 1.1 Valorificarea informaţiilor care se pot obţine din Fişe pentru activităţi Observare
Cristalul de NaCl 1.2 configuraţia electronică/poziţia elementelor în tabelul experimentale sistematică
1.3 periodic; Referate întocmite. Lucrare practică
4.1 Generarea de ipoteze asupra formării legăturii ionice Materiale suport aduse de Proiect. Referat
Modelarea legăturii ionice în NaCl şi în alţi compuşi elevi. Manuale
ionici aplicaţie AEL
Definirea legăturii ionice Substanţe: NaCl, CCl4, ulei
Realizarea experimentelor cu ajutorul cărora se studiază şi toluen
proprietăţilor ionice Ustensile: sticlă de ceas,
Interpretarea observaţiilor desprinse din experimente spatulă, mojar, creuzet,
Identificarea claselor de compuşi care prezintă legătură triunghi ceramic, trepied,
ionică sursă de încălzire, cleşte de
Realizarea unui referat cu tema: Importanţa NaCl fier, sursă de curent
continuu, fire conductoare,
bec, cristalizor
Legătura covalentă. 1.2 Generare de ipoteze asupra formării legăturii covalente Fişă cu exerciţii şi probleme Observare
Polaritatea legăturii 4.1 Definirea şi clasificarea legăturii covalente Manual şi culegere de sistematică
covalente 4.2 Modelarea legăturii covalente polare şi nepolare în probleme Test de
anumiţi compuşi aplicaţie AEL autoevaluare

Page 5 of 14
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

Explorarea structurii unor compuşi în care apar legături Trusă pentru modelat
simple, duble şi triple
Recunoaşterea claselor de compuşi cu legătură covalentă
polară şi nepolară
Reliefarea diferenţelor dintre o moleculă polară şi o
moleculă nepolară
Activităţi de modelare a unor molecule folosind trusa
pusă de dispoziţie de profesor
Rezolvare de exerciţii şi probleme
Legătura covalent- 1.2 Generare de ipoteze asupra formării legăturii covalente Fişă pentru activitate Observare
coordinativă 1.3 coordinative experimentală sistematică
4.1 Stabilirea diferenţelor între legătura covalentă şi legătura Fişă cu exerciţii şi probleme Lucrare practică
4.2 covalentă coordinativă Experiment Tema pentru acasă
Modelarea formării legăturii covalente coordinative în aplicaţii AEL
anumiţi ioni: NH4+, H3O+ Substanţe: soluţie de CuSO4,
Stabilirea claselor de compuşi în care apare legătura soluţie NH3, soluţie NaOH,
covalent coordinativă soluţie AlCl3,soluţie AgNO3
Proiectarea unei investigaţii experimentale în scopul Ustensile: eprubete şi pipete
obţinerii unor combinaţii complexe
Rezolvare de exerciţii şi probleme
Interacţiuni 1.2 Stabilirea diferenţelor dintre legăturile chimice care se Fişă cu exerciţii şi probleme Observare
intermoleculare 4.2 stabilesc prin intermediul electronilor de valenţă şi Problematizarea sistematică
legăturile intermoleculare aplicaţie AEL Tema pentru acasă
Clasificarea legăturilor intermoleculare
Identificarea condiţiilor structurale în vederea formării
legăturii de hidrogen, dipol-dipol, van der Waals
Identificarea compuşilor chimici care prezintă legături de
hidrogen. dipol-dipol şi van der Waals între molecule
Extragerea unor informaţii semnificative privind
consecinţele interacţiunilor intermoleculare asupra
proprietăţilor fizice ale substanţelor chimice
Rezolvarea de exerciţii şi probleme
Recapitularea 1.1 Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor referitoare la Manual şi culegere de Observare
tipurilor de 1.2 legături chimice între atomi şi ioni şi a legăturilor între probleme sistematică

Page 6 of 14
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

interacţiuni între molecule Test de


atomi, ioni şi Rezolvare de exerciţii şi probleme autoevaluare
molecule
Evaluare 3.2 Verificare cunoştinţelor Test sumativ Probă scrisă

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL II - 40 ore

Nr. Unitatea de învaţare Competenţ Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obser


U.Î. e specifice ore na vaţii
vizate alocate
4. STAREA GAZOASĂ 3.2;4.2 Gazul ideal. Parametrii de stare 6 S16-18
Volum molar
Ecuaţia de stare a gazelor ideale
Densitatea gazelor
5. SOLUŢII 1.2;1.3;2.1 Dizolvarea 8 S19-22
3.2;3.3;4.2 Solubilitatea
5.1; 5.2 Concentraţia soluţiilor
Cristalohidraţi
6. ECHILIBRUL CHIMIC 1.1;2.1; 2.2 Echilibrul chimic 6 S23-25
2.3;3.1;3.2 Factorii care influenţează echilibrul chimic
3.3;4.2
7. ACIZI ŞI BAZE 1.1;1.2;1.3 Acizi şi baze 8 S26, S28-
2.1;3.2;4.2 Cuplul acid-bază conjugată 30
5.1; 5.2; pH-ul soluţiilor apoase
8. REACŢII REDOX 1.1;1.3;2.1 Număr de oxidare 9 S31-35
2.2;2.3;3.1 Oxidarea şi reducerea
3.2;3.3;4.1 Stabilirea coeficienţilor în ecuaţiile reacţiilor chimice
4.2;5.2 Agenţi oxidanţi şi reducători
Pile electrochimice
Coroziunea
Probleme recapitulative

Page 7 of 14
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

Recapitulare
LUCRARE
Lucrare scrisă 3 S35-36
SEMESTRIALĂ
Discutarea lucrării semestriale

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


UNITATEA DE ÎNVĂTARE 4
“STAREA GAZOASĂ” – 6 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Gazul ideal. 3.2 Rezolvarea de probleme utilizând expresiile matematice Manual Observarea
Parametrii de stare 4.2 ale relaţiilor de dependenţă Culegere de probleme sistematică
dintre parametrii de stare, Chestionare

Volum molar 3.2 Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii Manual Observarea
4.2 relevante Culegere de probleme sistematică a
elevilor
Chestionarea
Ecuaţia de stare a 3.2 Rezolvarea de probleme demonstrând raţionamente Manual Observarea
gazului ideal 4.2 inductive şi deductive Culegere de probleme sistematică a
elevilor
Chestionarea orală
a elevilor
Densitatea gazelor 3.2 Rezolvarea de probleme utilizând expresiile matematice Manual Observarea
4.2 Culegere de probleme sistematică a
elevilor
Chestionarea orală
a elevilor
Probleme 3.2 Rezolvarea de probleme utilizând expresiile matematice Manual Observarea
4.2 ale relaţiilor de dependenţă dintre parametrii de stare Culegere de probleme sistematică a
elevilor
Evaluare finală Rezolvarea testului de evaluare finală Test final Evaluare sumativă

Page 8 of 14
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

UNITATEA DE ÎNVĂTARE 5
“SOLUTII” – 8 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Dizolvarea. Factorii 1.3 Definirea soluţiilor Fişe pentru activităţi Observare
ce influenţează 2.1 Definirea dizolvării experimentale sistematică
dizolvarea. 4.2 Investigarea factorilor ce influenţează dizolvarea aplicaţie AEL Lucrare practică
Dizolvarea 5.1 Exemplificarea noţiunii de soluţii concentrate/diluate Substanţe: NaCl, KMnO4, Proiect. Referat
substanţelor ionice în Importanţa practică a soluţiilor H2SO4, NH4NO3
solvenţi polari. Ustensile: Pahare Berzelius,
Dizolvarea termometru, pipetă, spatulă
substanţelor
covalent-polare în
solvenţi polari.
Solubilitate 1.2 Definirea solubilităţii Fişă pentru activitate Lucrare practică
1.3 Investigarea factorilor ce influenţează solubilitatea experimentală Observare
2.1 substanţelor Fişă cu exerciţii şi probleme sistematică
3.3 Exemplificarea noţiunii de soluţie saturată/nesaturată Substanţe: NaCl, zahăr, iod,
5.2 Rezolvarea unor probleme cu solubilitate ulei alimentar, toluen, CCl4,
CuSO4∙5H2O
Ustensile: eprubete, cilindru
gradat,
spatulă, pahar Berzelius
Concentraţia 2.1 Definirea concentraţiilor soluţiilor Fişă pentru activitate Observare
soluţiilor 3.2 Concentraţie procentuală/ concentraţie molară experimentală sistematică
Concentraţie 5.1 Descoperirea modului de calculare a relaţiei- Fişă cu exerciţii şi probleme Lucrare practică
procentuală. concentraţiei procentuale/ concentraţie molară Substanţe: NaCl, apă Tema pentru acasă
Concentraţie molară Prepararea unor soluţii de anumite concentraţii molare/ distilată, soluţie H2SO4 20% Autoevaluare
procentuale Ustensile: pahare Berzelius,
Conducerea unor investigaţii pe tema balon cotat de 100mL,

Page 9 of 14
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

diluării/concentrării/ amestecării soluţiilor folosind date pipetă, cilindru gradat,


numerice spatulă şi balanţă
Rezolvarea de probleme de calcul pe baza relaţiei
concentraţie procentuală/ concentraţie molară a soluţiilor
Cristalohidraţi 2.1 Definirea cristalohidraţilor Fişă pentru activitate Observare
3.2 Conducerea unei investigaţii pentru studiul proprietăţilor experimentală sistematică
5.1 unor cristalohidraţi Fişă cu exerciţii şi probleme Lucrare practică
Completarea fişelor de activitate experimentală Experiment Tema pentru acasă
Rezolvarea unor probleme cu cristalohidraţi aplicaţie AEL
Substanţe: CuSO4∙5H2O,
apă distilată
Ustensile: capsule, spatulă,
cilindru gradat pahar
Berzelius
Evaluare 3.2 Verificare cunoştinţelor Test sumativ Probă scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂTARE 6
“ECHILIBRUL CHIMIC” – 6 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Reacţii reversibile – 2.1 Efectuarea de clasificări ale reacţiilor în funcţie de sensul Fişă experimentală, Observarea
ireversibile 2.2 de desfăşurare având la bază investigaţia experimentală ; substanţe chimice şi vase de sistematică .
2.3 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice ireversibile şi laborator; Fişă de lucru
reversibile efectuate practic Lecţie interactivă - Intuitext
Echilibrul chimic. 1.1 Definirea stării de echilibru; Fişă experimentală; Probă orală
Legea acţiunii 2.1 Descoperirea dirijată a proprietăţilor unui sistem aflat în Substanţe chimice şi Observare
maselor 3.1 echilibru având la bază activităţile experimentale propuse ustensile de laborator; sistematică
3.2 prin fişa de lucru;

Page 10 of 14
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

4.2 Enunţarea legii acţiunii maselor şi exprimarea constantei


de echilibru funcţie de concentraţie.
Aplicaţii ale legii 2.1 Aplicarea de algoritmi specifici în rezolvarea Manual, culegere; Probă orală;
acţiunii maselor 2.2 problemelor de echilibru chimic; Exerciţiul; Fişă de lucru.
3.1
3.2
Principiul lui Le 1.1 Formularea de concluzii cu privire la factorii care Fişă experimentală; Fişă de lucru;
Chatelier şi factorii 2.1 influenţează echilibrul chimic, folosind informaţiile Substanţe şi ustensile de Observare
care infulenţează 2.3 furnizate de datele experimentale ; laborator; sistematică.
echilibrul chimic. 3.1 Enunţarea Principiului lui Le Chatelier ;
3.2 Identificarea sensului de deplasare al echilibrului în
3.3 funcţie de factorii externi în cazul unor sisteme aflate în
4.2 echilibru;
Aplicaţii ale legii 2.1 Aplicarea algoritmilor specifici în rezolvarea Manual, culegeri; Probă orală
actiunii maselor şi a 2.2 problemelor de echilibru chimic; Fişe de lucru; Fişă de lucru
Principiului lui Le 3.1 Stabilirea condiţiilor optime pentru obţinerea unor
Chatelier 3.2 randamente maxime în cazul unor reacţii cu aplicaţii
practice;
Evaluare sumativă Rezolvarea testului de evaluare Test de evaluare Proba scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂTARE 7
“ACIZI ŞI BAZE” – 8 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Acizi şi baze 2.1 Recunoaşterea caracteristicilor generale ale acizilor şi Manual Observare
5.1 bazelor pe baza cunoştinţelor acumulate în clasele Reactivi şi ustensile de sistematică
5.2 anterioare. laborator Chestionare orală
Scrierea ecuaţiei reacţiei chimice dintre amoniac şi acid Fişă de activitate
clorhidric cu scopul de a evidenţia teoria protolitică a experimentală
acizilor şi a bazelor
Investigarea experimentală a utilizării indicatorilor în

Page 11 of 14
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

soluţii de acizi şi baze


Activitate experimentală pentru determinarea tăriei
relative a acizilor prin reacţia cu sărurile altor acizi
Activitate experimentală pentru determinarea tăriei
relative a bazelor prin reacţia cu sărurile altor baze
Soluţii apoase de 1.2 Introducerea suportului noţional : Manual, Observare
acizi tari şi slabi 4.2 -Constantă de aciditate sistematică
-Acizi poliprotici Chestionare orală
-Ionizare în trepte
-Clasificarea acizilor după tăria lor
Soluţii apoase de 1.2 Introducerea suportului noţional : Manual, Observare
baze tari şi slabe 4.2 -Constantă de bazicitate sistematică
5.2 -Clasificarea bazelor după tăria lor Chestionare orală
Exersarea scrierii cuplurilor acido-bazice
Ionizarea apei 3.2 Deducerea constantei de echilibru la ionizarea apei, pH- Manual Observare
4.2 ul Text suport cu informaţii sistematică
5.2 Documentarea cu privire la pH şi importanţa practică a despre proiect Chestionare orală
acestuia Prezentarea temei
proiectului

pH-ul soluţiilor 1.1 Activitate experimentală în scopul evidenţierii Manual Interpretarea


apoase 1.3 caracterului acid, bazic sau neutru al unor soluţii cu Reactivi şi ustensile de rezultatelor
2.1 ajutorul hârtiei indicator laborator Observare
5.1 Fişă de activitate sistematică
experimentală Chestionare orală

Amfoliţi acido-bazici 2.1 Activitate experimentală în scopul preparării Manual Observare


hidroxidului de aluminiu şi evidenţierii caracterului Reactivi şi ustensile de sistematică
amfoter laborator Chestionare orală
Fişă de activitate Interpretarea
experimentală rezultatelor

Aplicaţii 2.1 Activitate interactivă elev–calculator: pentru Activitate experimentală Sarcini în


consolidarea noţiunilor însuşite despre amfoliţi acido- virtuală în laboratorul AEL laboratorul AEL

Page 12 of 14
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

bazici Manual Observare


sistematică
Chestionare orală
Evaluare finală Test. Corectarea testului Test final Evaluare sumativă

UNITATEA DE ÎNVĂTARE 8
“REACŢII REDOX” – 9 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Oxidarea şi 1.1 Introducerea conceptelor de oxidare / reducere, agent Fişă experimentală, Observarea
reducerea – reacţii cu 2.1 reducător – agent oxidant, număr de oxidare având la substanţe chimice şi sistematică ;
transfer de electroni. 2.2 bază activităţile experimentale propuse în fişa de lucru; ustensile de laborator; Fişă de lucru;
Numărul de oxidare 2.3 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice şi interpretarea
3.1 proceselor prin prisma transferului de electroni ;
4.2 Stabilirea N.O. pe baza regulilor
Stabilirea 1.1 Exerciţii de stabilire a coeficienţilor în reacţii redox Manual, culegeri de Probă orală
coeficienţilor în 1.3 utilizând algoritmul de egalare a ecuaţiilor reacţiilor care probleme, Temă de lucru în
reacţii redox 3.1 au loc cu transfer de electroni.; clasă
3.2
4.2
Caracterul reducător 1.1 Cercetarea caracterului reducător al metalelor : Na, Mg, Fişa experimentală, Investigaţia
al metalelor 1.3 Zn, Fe, Cu; substanţe chimice şi Observarea
3.3 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice şi a transferului de ustensile de laborator; sistematică
electroni, egalarea reacţiilor redox; Fişa de lucru
Clasificarea metalelor în funcţie de capacitatea de a
forma ioni în soluţie, faţă de hidrogen, ca element de
referinţă (seria reactivităţii chimice a metalelor);
Obţinerea metalor 1.1 Scrierea ecuaţiilor reactiilor de obţinere a metalelor, Fişă experimentală; Probă orală.
prin reducere 1.3 utilizând ca agenţi reducători H2, C, CO şi metale active; Substanţe chimice şi Fişa de lucru.
3.3 Evidenţierea transferului de electroni şi egalarea ustensile de laborator;
reacţiilor

Page 13 of 14
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

Efectuarea practică a reacţiilor de obţinere a Cu şi Ag


prin reducerea pe cale umedă
Caracterul oxidant al 1.1 Cercetarea caracterului oxidant al KMnO4 şi K2Cr2O7; Fişă experimentală, Observarea
unor săruri 2.1 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice, evidenţierea substanţe şi ustensile de sistematică
transferului de e, egalarea reacţiilor; laborator;
Rezolvarea de probleme de calcul pe baza reacţiilor
redox.
Aplicaţii ale 1.1 Definirea elementelor galvanice; Fişă experimentală, Investigaţie
reacţiilor redox – 1.3 Construirea pilei Daniel şi interpretarea funcţionării ei; substanţe şi ustensile de Observarea
elemente galvanice 2.1 Modelarea reacţiilor la electrozi şi simbolul pilei; laborator; sistematică
2.2 Interpretarea proceselor redox care au loc în pile din Aplicaţia AEL
3.3 punct de vedere al conversiei energiei chimice în energie
4.1 electrică;
4.2 Clasificarea pilelor în primare şi secundare;
5.2 Descrierea elementului Leclache şi a acumulatorului cu
plumb şi interpretarea funcţionării lor.
Identificarea domeniilor de utilizare a elementelor
galvanice.
Aplicaţii ale 1.1 Definirea coroziunii, clasificarea în funcţie de modul de Aplicaţia AEL Fişă de lucru
reacţiilor redox – 4.1 acţiune a factorilor din mediul înconjurător; Manual, Proiect
Coroziunea şi 4.2 Interpretarea coroziunii electrochimice prin formarea
protecţia 5.2 unor micropile galvanice locale.
anticorozivă Modelarea reacţiilor redox;
Identificarea metodelor pentru prevenirea şi combaterea
coroziunii.
Comunicarea informaţiilor dobândite prin documentare
pe tema protecţiei anticorozoive.

Page 14 of 14