Sunteți pe pagina 1din 5

Modul “Calcul tabelar în MS Excel”.

Aplicațiile de calcul tabelar permit efectuarea prelucrărilor de date organizate sub formă de tabele în foi de
calcul electronice și servesc la organizarea și procesarea informațiilor, în special a informațiilor de tip numeric.
În crearea și editarea unui registru de lucru în aplicația MS Excel se folosesc noțiuni specifice domeniului
de calcul tabelar, și anume:
Registru de calcul (Book) este numit un fișier creat în aplicația MS Excel. Un registru de calcul conține un
anumit număr de foi de calcul (Sheet sau WorkSheet).
Celula (Cell) este elementul de bază al unei foi de calcul și se află la intersecția unei linii cu o coloană.
Fiecare celulă are o adresă unică, care conține informații pentru identificarea celulei și este alcătuită din
concatenarea identificatorilor de coloana și linia pe care se află celula.
Celula activă este celula selectată de utilizator la un moment dat, în care se află punctul de inserare și care
poate fi editată în acel moment.
Blocul (Range) este o noțiune care se referă la un grup dreptunghiular de celule selectate.
Domeniul (Discontinous Range) este format din mai multe celule de blocuri selectate, care sunt nealăturate.
Selectarea unui domeniu poate fi executată ținând apăsată tasta Ctrl în timp ce se glisează mouse-ul peste celule
necesare.
Formula reprezintă o ecuație care efectuează calcule cu valorile din foaia de calcul.
Funcția reprezintă un instrument încorporat de calcul care poate efectua calcule complexe din diferite
domenii.
Referința identifică o celulă sau o zonă de celule într-o foaie de calcul și indică aplicației unde să caute
valorile/datele pe care intenționați să le utilizați în formulă. O referință absolută la o celulă dintr-o formulă, se
referă întotdeauna la o celulă dintr-o anumită locație. Dacă se modifică poziția celulei care conține formula,
referința absolută nu se modifică. Pentru a face ca o referință la o celulă din formulă să fie absolută, trebuie de
adăugat simbolul dolarului ($) înaintea literei și înaintea numărului care reprezintă adresa celulei, sau activați
tasta F4 după ce a fost introdusă adresa celulei (de exemplu: $B$10 – am realizat o referință absolută la celula
B10).
Microsoft Excel dispune de 5 tipuri diferite de operatori:
1. Operatori aritmetici: + (adunare), - (negație și scădere), * (înmulțire), / (împărțire), % (calcul
Procent), ^ (ridicare la putere);
2. Operatori de comparație (relaționali): <, >, <>, =, >=, <=;
3. Operatori logici (and, or, not);
4. Operatorul de tip text este operatorul de concatenare a două texte &, de exemplu: „teh” &
„nologii” va rezulta „tehnologii”
5. Operatori de referință precizează adresele din foaia de calcul la care se găsesc datele:
• : (două puncte) – operatorul de referință a unui domeniu de celule, de exemplu A1:A5 indică
referirea simultană la toate celulele între aceste două adrese.
• , (virgula) sau ; (punct și virgula) – operatorul de reuniune a referințelor multiple, de
exemplu: B5,C7:C9 indică referirea simultană la celulele B5 și grupul format din C7, C8,
C9.
Formatarea celulelor
Pentru formatarea celulelor, selectați celulele/domeniul de celule, apoi accesați grupul de butoane
Number de pe fila Home
Caseta de dialog Format Cells conține următoarele opțiuni:
1. Number – permite alegerea modului de reprezentare a aspectului informațiilor numerice din celule,
conform categoriei alese din Category.
Categoriile uzuale de numere sunt:
• General – anulează formatarea existentă pentru valori numerice.
• Number – stabilește numărul de zecimale Decimal Places
• Currency – simbol monetar, afișează valorile numerice însoțite de simbolul monetar din lista Symbol
• Date – afișează diferite formate pentru date calendaristice
• Time – permite selectarea diferitor formate de afișare pentru momentul de timp din lista Type
• Percentage – permite transformarea valorii numerice existente în celulă într-o valoare procentuală și
stabilește numărul de zecimale.
2. Alignment – conține opțiuni de aliniere a conținutului celulelor selectate.
3. Font – conține opțiuni de modificare a caracterelor
4. Border – permite aplicarea bordurilor într-un table
5. Fill – permite aplicarea culorilor de fundal și modelelor asupra celulelor selectate.
6. Protection – oferă opțiuni de protejare a celulelor împotriva ștergerii informațiilor.
Lucrare de laborator
1. Lansați aplicația Microsoft Excel. Salvați registrul de calcul în mapa personală cu numele - Registru.
2. Redenumiți foaia 1 (Sheet 1) în Formatare
3. Aplicați elementele de formatare din tabelul de mai jos:

4. Pentru celulele din rândul 2 aplicați opțiunea


5. Înălțimea rândurilor o setați cu ajutorul (Fila Home → Cell → Format): setați 30.
6. În celula B4 introduceți numărul 3,141593 și cu ajutorul butonului de autoumplere completați celulele
B5:B11.
7. Datele din coloana B (Formatul numeric) se vor formata cu ajutorul opțiunilor Number din caseta de
dialog Format Cells (Fila Home → Cell → Format sau click dreapta pe celula selectată)
8. Datele din coloana D (Fonturi și stiluri) se vor formata cu ajutorul opțiunii filei Font din caseta de dialog
Format Cells.
9. Datele din coloana F (Alinierea textului) se vor formata cu ajutorul opțiunii filei Alignment din caseta de
dialog Format Cells.
10. Datele din coloana H (Chenare) se vor formata cu ajutorul opțiunii filei Border din caseta de dialog
Format Cells.
11. Datele din coloana J (Modele) se vor formata cu ajutorul opțiunilor filei Pattern Style, fila Fill din caseta
de dialog Format Cells.
12. Redenumiți foaia 2 (Sheet2) în Formule.
13. Introduceți în foaia Formule a registrului de calcul tabelul de mai jos:
14 Datele din coloanele C și D (Media 1 și Media 2) formatați-le astfel, încât numerele să apară cu două
zecimale după virgulă;
15. Datele din coloana E (Media) se vor calcula altfel: (Media1+Media)/2
16. Datele din coloana H (Total abs.) sunt egale cu: Abs1+Abs2
17. Pentru rândul 10 efectuați următoarele calcule:
a. calculați media generală a clasei în E10 (media datelor din coloana Media);
b. media absențelor în H10 (media datelor din coloana Total abs.).
20. Redenumiți foaia 3 (Sheet3) în Adrese.
21. Introduceți în foaia Adrese a registrului de calcul tabelul de mai jos:

23. Datele din coloana B (Preț în dolar) formatați astfel încât numerele să apară fără partea zecimală cu
simbolul dolarului $;
24. În celula C4 introduceți următoarea formulă: =B4*B1 și tastați Enter. Deoarece adresa celulei B1, unde
este introdus cursul valutar, trebuie să rămână neschimbată în timpul copierii formulei de calculare a sumei în lei,
e nevoie să-i dăm o adresă absolută: plasăm cursorul după B1 din formulă și apăsăm de la tastatură tasta F4,
formula va arăta astfel: =B4*$B$1 și tastați Enter;
25. Cu ajutorul cursorului de umplere copiați formula din C4 în celulele C5-C8. Datele din coloana C (Preț
în lei) formatați-le astfel încât numerele să apară cu două zecimale după virgulă și cu cuvântul lei.
Funcții predefinite în Excel. Diagrame
Funcțiile predefinite reprezintă formule speciale, care efectuează operații specifice, destinate rezolvării unor
exerciții și probleme ce conțin elemente predefinite de calcul.
Diagrama (Chart) este definită ca reprezentarea grafică a datelor de tip numeric dintr-un tabel. Pentru inserarea
unei diagrame se selectează blocurile de celule din tabel care vor fi reprezentate grafic, inclusiv celulele
corespunzătoare din titlul de tabel, apoi se accesează fila Insert, grupul de butoane Charts.
Pentru a edita o diagramă sau componentele ei, veți selectați diagrama, devenind astfel, disponibile instrumentele
de lucru Chart Tools – Design, Layout și Format.
Cele mai utilizate opțiuni ale filei Design:
• Modificarea tipului și subtipului diagramei: grupul Type, butonul Change Chart Type;
• Modificarea datelor sursă ale diagramei: grupul Data, butonul Select Data
• Utilizarea unei scheme predefinite de aspect a elementelor diagramei: grupul Chart Layouts;
• Modificarea stilului diagramei: grupul Chart Styles
• Schimbarea locației diagramei: grupul Location, butonul Move Chart

26. Creați o diagramă de tip Pie care să afișeze Media elevilor pe obiect. Afișați-o pe o foaie nouă de calcul.
Selectați domeniul de celule ce urmează a fi reprezentate în diagramă (Nume, Prenume și media elevilor)
→ Insert → din grupul de butoane Charts din categoria Pie alegeți tipul dorit de diagramă → Ok. Click
pe Chart Title pentru a modifica titlul diagramei. Din fila Design cu ajutorul opțiunii Move Chart → New
Sheet veți plasa diagrama pe o foaie nouă de calcul. Modificați și alte elemente ale diagramei.
27. Pornind de la reprezentările de mai jos, creați foile de calcul corespunzătoare, apoi realizați diagramele.
28. Salvați registrul de calcul.

S-ar putea să vă placă și