Sunteți pe pagina 1din 15

Anul şcolar 2021-2022 are 33 de săptămâni de cursuri pentru clasa a VIII a

Școala Gimnazială „Petre Badea” Negrași Semestrul I: 14 săptămâni (cursuri: 13.09.2021 – 22.12.2021, vacanță de iarnă:
Nr. Inregistrare………………………….. 23.12.2021 – 09.01.2022 x 1 oră/săptămână = 14 ore
Semestrul al II-lea: 19 săptămâni (cursuri: 10.01.2022 – 03.06.2022; vacanță de
Anul școlar: 2021-2022
primăvară: 15.04.2022-1.05.2022) x 1 oră/săptămână =19 ore.
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Petre Badea”, Negrași
Profesor: Mazilu Adelina-Georgiana Programul național Școala altfel a fost planificat, în acest document școlar,
Disciplina de învățământ: Consiliere și orientare în săptămânile 27-28 (08.04.2022-14.04.2022)
Clasa: a VIII-a
Manualul utilizat- Consiliere si dezvoltare personala. Manual pentru clasa a VIII-a - Avizat director,
Daniela Barbu, Cristiana Ana Maria Boca Ionescu Mihaela
Număr de ore pe săptămână: 1 oră

PLANIFICARE CONSILIERE ȘI ORIENTARE


a VIII-a
PLANIFICARE ANUALĂ

CLASA A VIII-A

1 ORĂ PE SĂPTĂMÂNĂ / 33 ORE ANUAL

TOTAL ORE NR. CRT. UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NR. ORE SEMESTRUL

1. AUTOCUNOAŞTERE ŞI STIL DE 10
14 ore VIAŢĂ SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT I

2. DEZVOLTARE SOCIO- 4
EMOŢIONALĂ

1. MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII 8 II
18 ore

2. MANAGEMENTUL CARIEREI 10

3. ORE LA DISPOZIȚIA 1 II
PROFESORULUI
COMPETENȚE GENERALE ȘI COMPETENȚE SPECIFICE

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat
1.1. Reflectarea critică asupra resurselor personale şi a modelelor de reuşită în raport cu aspiraţiile educaţionale şi de carieră
1.2. Luarea deciziilor sigure şi sănătoase pentru prevenirea situaţiilor cu potenţial de risc sau de criză

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare


2.1. Manifestarea unor forme simple de autocontrol și autoreglare
2.2. Negocierea conflictelor prin diferite tehnici de comunicare

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare


3.1. Gestionarea eficientă a motivației, timpului și efortului pentru învățare în contexte variate
3.2. Manifestarea interesului pentru învățare, ca proces personal, autonom şi continuu, în contexte formale, nonformale și informale

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații
4.1. Argumentarea luării unei decizii personale legate de educație, carieră și stil de viață
4.2. Construirea unui plan personal de educaţie şi carieră
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

Unitatea de Competențe Activități de Resurse Nr. Data O


învățare specifice Conținuturi învățare ore b
s.
-exerciții de -manual
Organizarea clasei. exprimare a unicității -fișe S1, 13-17 sept
1.1.Reflectarea critică Alegerea comitetului personale în formă -exerciții manual 1
asupra resurselor de elevi pe clasă creativă prin
AUTOCUNOA personale și a Prezentare ROFUIP identificarea a trei
ŞTERE ŞI modelelor de reușită -ROI. puncte tari și trei
STIL DE în raport cu aspirațiile aspecte de
VIAŢĂ educaționale și de îmbunătățit
SĂNĂTOS ȘI carieră -exerciții de reflecție
ECHILIBRAT ZOOM pe EU -manual
Viziune și reușită -scheme conceptuale -fișe S2, 20-24 sept
1.2.Luarea deciziilor personală privind procesul de -exerciții manual
sigure și sănătoase - Aspirații luare a deciziilor prin -activitate
pentru prevenirea - Modele de gândire și respectarea etapelor, individuală 1
situațiilor cu potențial acțiune identificarea proble- -activitate de grup
de risc sau de criză mei, analiza proble- -activitate frontală
mei, luarea deciziei

- exerciții de reflecție
Aleg pentru tine -exerciții de -manual
identificare, în fișe -fișe
Luarea deciziilor. de lucru, a situațiilor -exerciții manual
Siguranță și alegeri cu potențial de risc:
sănătoase relații abuzive, de -activitate 1
exploatare, examene, individuală S3, 27-1 oct
migrație și/sau de -activitate de grup
criză -activitate frontală

Mâine este o nouă zi -exerciții de reflecție -manual


asupra unor teme -fișe
-Reziliența legate de modul în -exerciții manual 1 S4, 4-8 oct
care elevii/elevele se
raportează la
schimbare: „Îmi plac Organizare
schimbările din viața -activitate
mea?”, „Ce doresc să individuală
schimb şi ce nu -activitate de grup
doresc să schimb?”, -activitate frontală
„Cum reacționez
când ceilalți îmi
propun/impun
schimbări?”, „Cum
m-am adaptat ultimei
schimbări?”

Sinteză -elaborarea - manual


(Auto)Evaluare,. proiectelor -portofoliu
Din jurnalul meu individuale și de -Jurnalul elevului 1 S5, 11-15 oct
grup pentru
identificarea
propriului stil
decizional în relație
cu opțiunile
educaționale, de
carieră, de viaţă

Eu, în familie -completarea unui manual


„Jurnal al emoțiilor” -fișe 1 S6, 18-22 oct
- sănătatea vieții de pentru o zi/o -exerciții manual
familie săptămână obişnuită
din viaţa elevilor
Organizare
-activitate
individuală
-activitate de grup
-activitate frontală

Riscul, provocarea -punerea în scenă a manual


adolescenței? unor scurte piese de -fișe
teatru care prezintă -exerciții manual 1 S7, 25-29 oct
Situații cu potențial situații tensionate
de risc părinte-elev-profesor Organizare
despre note, teme, -activitate
timp liber individuală
-activitate de grup
-activitate frontală
Gândesc înainte să -vizionarea unor manual
acționez secvențe de film -fișe
pentru identificarea -exerciții manual 1 S8, 1-5 nov
Prevenirea modalităților de
comportamentelor de autocontrol și
risc pentru sănătate: autoreglare în diferite
fumatul, alcoolul situații Organizare
-activitate
individuală
-activitate de grup
-activitate frontală
Departe de ce îmi -vizionarea unor manual
face rău secvențe de film -fișe 1 S9, 8-12 nov
pentru identificarea -exerciții manual
Prevenirea modalităților de
comportamentelor de autocontrol și Organizare
risc pentru sănătate: autoreglare în diferite -activitate
droguri, tulburări de situații individuală
alimentație -activitate de grup
-activitate frontală
Sinteză. Schema Portofoliul elevului
recapitulativă Manual 1 S10, 15-19 nov
(Auto)evaluare. Din Test de evaluare
jurnalul meu
2.1. Manifestarea Conectează-te cu -exerciții de manual
DEZVOLTAR unor forme simple de emoțiile tale identificare a 10 -fișe
E SOCIO- autocontrol și activităţi preferate -exerciții manual 1 S11, 22-26 nov
EMOŢIONA autoreglare Modalități simple de care pot contribui la
LĂ autocontrol și reglare relaxare
-completarea unui Organizare
2.2. Negocierea „Jurnal al emoțiilor” -activitate
conflictelor prin pentru o zi/o individuală
diferite tehnici de săptămână obişnuită -activitate de grup
comunicare din viaţa elevilor -activitate frontală

C…de la conflict -punerea în scenă a -manual 1


Conflict caracteristici, unor scurte piese de -fișe S12, 29-3 dec
surse, modalități de teatru care prezintă -exerciții din
prevenire situații tensionate manual
părinte-elev-profesor
despre note, teme, Organizare
timp liber -activitate
individuală
-activitate de grup
-activitate frontală
Cu cărțile pe față -jocuri de rol, -manual
simulări pentru -fișe
Stiluri de negociere a aplicarea tehnicilor -exerciții manual 1 S13, 6-10 dec
conflictelor simple de
comunicare și Organizare
negociere a -activitate
conflictelor. Ce ai individuală
face tu? -activitate de grup
-brainstorming: „Ce -activitate frontală
este un conflict?”
pentru colectarea
părerilor personale
ale elevilor despre
caracteristicile unei
situaţii conflictuale

Bine ai venit, -discuții despre -manual


comunicare! situații conflictuale -fișe
din viața elevilor, -exerciții manual 1 S14, 13-17 dec
Abordarea filme/texte scrise
constructivă a pentru identificarea Organizare
conflictelor prin surselor conflictului -activitate
aplicarea tehnicilor și a tehnicilor de individuală
simple de comunicare comunicare utilizate -activitate de grup
-exerciții de -activitate frontală
schimbare a finalului
unei situaţii
conflictuale din -manual
poveşti, filme, studii -fișe
de caz prin
construirea
dialogului dintre
personaje

Sinteză.
(Auto)evaluare

Bilanț la sfârșit de
semestru

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL II

Unitatea de Competenţe Conținuturi Activități de Resurse Nr Data Ob


învățare specifice învățare ore s.
3.1. Gestionarea Exploratori în lumea - analiza atitudinilor și -manual
MANAGEME eficientă a informațiilor motivațiilor față de -fișe
NTUL motivației, timpului învățare și -exerciții manual 2 S1-2, 10-21 ian
ÎNVĂȚĂRII și efortului pentru - Surse de informare identificarea factorilor
învățare în contexte pentru activitatea care conduc la Organizare
variate școlară gestionarea eficientă a -activitate
stresului și motivației individuală
3.2.Manifestarea în învățare prin joc de -activitate de grup
interesului pentru rol, studiu de caz, -activitate frontală
învățare, ca proces teatru-forum, cafenea
personal, autonom publică
și continuu, în Învăț să analizez critic - realizarea unor -manual
contexte formale, proiecte de -fișe
nonformale și - rolul informației și documentare, selecție -exerciții manual 1 S3, 24-28 ian
informale criterii de analiză a și organizare creativă
informațiilor a informațiilor Organizare
relevante din diverse -activitate
surse, necesare individuală
pregătirii unor sarcini -activitate de grup
specifice de învățare -activitate frontală
sau pregătirii pentru
examen: site-uri web
utile, bibliografie,
platforme de învățare
și analiza efortului și
timpului investite pe
parcursul realizării
proiectului;
introducerea
rezultatelor și a
reflecțiilor privind
realizarea proiectului
în portofoliul personal
de învățare

Transform -formularea unor -manual


informațiile în obiective și strategii -fișe
cunoștințe durabile de învățare centrate pe -exerciții manual 1 S4, 31-4 feb
progres personal în
- Strategii de învățare – învățare și pe evitarea Organizare
tehnici de gestionare motivației centrate -activitate
eficientă a timpului și exclusiv pe competiție individuală
efortului -activitate de grup
-activitate frontală

Vreau să învăț -realizarea unor -manual 1 S5, 7-11 feb


planuri personale de -fișe
- atitudini și motivații învățare, cu -exerciții manual
față de învățare. Planul respectarea unor
personal de învățare principii specifice Organizare
învățării eficiente și -activitate
optime motivațional individuală
-activitate de grup
-activitate frontală
Oportunități inedite -realizarea unui -manual
de învățare proiect privind modele -fișe
personale de viață, cu -exerciții manual 1 S6, 14-18 feb
Învățare formală, identificarea
nonformală, informală experiențelor de Organizare
învățare care au -activitate
condus la conturarea individuală
succesului din -activitate de grup
perspectiva elevilor, -activitate frontală
de tipul: „Galeria
eroilor din viața mea”
- un personaj istoric,
un personaj literar, un
membru al familiei, o
personalitate din viața
comunității sau a
societății, în general

Sinteză. Schema recapitulativă 2 S7-8, 21-4 mart


(Auto)evaluare Test de evaluare
Din jurnalul meu
Mai multe rute, -crearea unor -manual
MANAGEME 4.1. Argumentarea același succes - Trasee materiale -fișe 1 S9, 7-11 mart
NTUL luării unei decizii educaționale din promoționale: afiș, -exerciții manual
CARIEREI personale legate de perspectiva alegerii poster, pliant, flyer
educație, carieră și carierei: liceu, școală despre luarea unei Organizare
stil de viață profesională, cerințe de decizii personale -activitate
admitere, filiere, legate de educație, individuală
profiluri și specializări carieră și stil de viață -activitate de grup
4.2. Construirea și introducerea -activitate
unui plan personal rezultatelor în frontală-manual
de educaţie şi portofoliul personal de -fișe
carieră învățare -exerciții manual

Organizare
-activitate
individuală
-activitate de grup
-activitate frontală
Viitorul … pe hârtie - realizarea de către -manual
elevi a unor fișe ale -fișe 1 S10, 14-18 mart
- Formularele de unor licee și unități de -exerciții manual
opțiuni pentru învățământ
admiterea în clasa a IX- profesional la alegere, Organizare
a: caracteristici, pe baza criteriilor: -activitate
completare cerințe de admitere, individuală
filiere, profiluri și -activitate de grup
specializări și -activitate frontală
introducerea
rezultatelor în
portofoliul personal de
învățare
-elaborarea unei liste
de posibile opțiuni
școlare și profesionale
la finalizarea clasei a
VIII-a și prezentarea
acesteia, argumentând
opțiunile și
introducerea
rezultatelor în
portofoliul personal

Luarea unei decizii: -exerciții de construire -manual


conținut, proces, a unui plan personal -fișe
etape, context prin intermediul -exerciții manual 1 S11, 21-25 mart
căruia să fie
- Luarea unei decizii: îndeplinite scopurile Organizare
conținut, proces, etape, legate de educație și -activitate
context carieră și dezbaterea individuală
acestuia: „Ce -activitate de grup
oportunități am?”, „Ce -activitate frontală
urmează să fac pentru
dezvoltarea mea
școlară/
Fiecare proiect are o -crearea unor -manual
poveste materiale -fișe 1 S12, 28-1 apr
promoționale: afiș, -exerciții manual
- Planul de educație și poster, pliant, flyer
carieră: scop, obiective, despre luarea unei Organizare
termene, resurse, decizii personale -activitate
obstacole legate de educație, individuală
carieră și stil de viață -activitate de grup
și introducerea -activitate frontală
rezultatelor în
portofoliul personal de
învățare
Viața mea, ca un -crearea unor -manual
proiect materiale -fișe S13, 4-7 apr
promoționale: afiș, -exerciții manual 1
Planul de educaţie şi poster, pliant, flyer
carieră: strategii de despre luarea unei Organizare
realizare decizii personale -activitate S14-Școala Altfel
legate de educație, individuală
carieră și stil de viață -activitate de grup
și introducerea -activitate frontală
rezultatelor în
portofoliul personal de
învățare
Sinteză. -manual
(Auto)evaluare Portofoliul personal -fișe
Din jurnalul meu -exerciții manual 1 S15, 2-6 mai

Organizare
-activitate
individuală
-activitate de grup
-activitate frontală
Oriunde s-ar afla -prezentarea personală -manual
viitorul, TU îl vei găsi sub formă de afişe, -fișe
postere, texte scurte, -exerciții manual 2 S16-17, 9-20 mai
desene: „Ce mi-am
propus și ce am Organizare
realizat”, „Albumul -activitate
personal de fotografii” individuală
cu mesaje cheie din -activitate de grup
copilărie până în -activitate frontală
prezent, „Viziunea
personală asupra
vieții”
Sinteză la final de 2 S18-19, 23-3 iunie
clasa a VIII-a
(Auto)Evaluare finală
Din jurnalul meu

S-ar putea să vă placă și