Sunteți pe pagina 1din 190

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ”
INSTITUTUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ

PROGRAM
DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL
MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL

MODULUL 2

MANAGEMENTUL FINANCIAR

Modulul a fost elaborat şi adaptat de către:


Simion Caisîn, doctor în economie
Eugenia Buşmachiu, doctor în economie

CHIŞINĂU, 2004
CZU 371.014
M20

Recomandat de către Consiliul Ştiinţifico-metodic pentru învăţămîntul continuu în calitate de


material didactic în sistemul de perfecţionare şi recalificare a personalului managerial

Redactor şef
Simion CAISÎN, director IIC, dr.

Redactor coordonator
Nicolae BUCUN, vice-director, prof.univ, dr.hab.

Design grafic şi tehnoredactare computerizată:


Svetlana FEDOTOVA, Eugen FIODOROV

Redactor literar
Liliana CHIRILOV

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii


Management educaţional. / Institutul de Instruire Continuă; red. şef: Simion Caisîn; red.coord.:
Nicolae Bucun. - Ch.: S.n., 2004
Modulul 2: Managementul financiar. – 2004. 190 p.
ISBN 9975-9809-1-0
300 ex.

371.014
Echipa de realizare a Programului:

Responsabili de Proiect:
Luis Ramos GUTIEREZ, director, Departamentul Planificare Strategică şi Calitate, Universitatea
Alicante (Spania), director de Proiect
Simion CAISÎN, director, Institutul de Instruire Continuă, Universitatea de Stat din Moldova,
coordonator de Proiect
Lennart JOHANSSON, manager, Kungl Tekniska Högskolan, consultant, Suedia.
Göran KARLSSON, profesor, Kungl Tekniska Högskolan, consultant, Suedia.

Echipa de proiect:
Simion Caisîn, director, Institutul de Instruire Continuă;
Nicolae Bucun, vice-director, Institutul de Instruire Continuă;
Gheorghe Rudic, şef departament, Institutul de Instruire Continuă;
Vladimir Guţu, profesor, Universitatea de Stat din Moldova;
Vasile Cojocaru, şef departament, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion. Creangă";
Eugenia Buşmachiu, conferenţiar, Academia de Studii Economice;
Roza Dumbraveanu, conferenţiar, Institutul de Instruire Continuă;
Carolina Platon, şef departament, Universitatea de Stat din Moldova;
Domnica Gînu, conferenţiar, Universitatea Pedagogică de Stat "I. Creangă";
Svetlana Fedotov, lector, Institutul de Instruire Continuă;
Iraida Pascari, şef secţie, Institutul de Instruire Continuă;
Marcela Ţîrdea, conferenţiar, Academia de Studii Economice;
Grigore Ţurcan, şef departament, Institutul de Instruire Continuă;
Vasile Burac, şef secţie, Universitatea de Stat din Moldova;
Lennart Johansson, manager, Kungl Tekniska Högskolan; Suedia;
Göran Karlsson, profesor, Kungl Tekniska Högskolan; Suedia;
Bengt Olsen, vice-director, compania “Centrinity”,Suedia;
Luis Ramos, şef departament, Universitatea Alicante, Spania;
Jose Manuel, profesor, Universitatea Alicante, Spania;
Vincente Benita Gil, profesor, Universitatea Alicante, Spania;
Marta Sanz, lector, Universitatea Alicante, Spania;
Alfonso Benavent Victoria, informatician, Universitatea Alicante, Spania;
Santiago Moya Alia, informatician, Universitatea Alicante, Spania.

Echipa de realizare ţine să mulţumească pentru contribuţie valoroasă şi sprijin acordat în


realizarea Programului următoarelor persoane:
Valentin Beniuc, ministru, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova;
Gheorghe Rusnac, rector, Universitatea de Stat din Moldova;
Petru Gaugaş, vice-rector, Universitatea de Stat din Moldova;
Salvador Ordonez, rector, Universitatea Alicante, Spania;
Ion Guţu, rector, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Moldova;
Roque Moreno Fonseret, vice-rector, Universităţii Alicante, Spania;
Catalina Iliescu, conferenţiar, Universitatea Alicante, Spania;
Constantin Cristea, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova.
Despre Programul “Management educaţional”

Acest Program este elaborat în baza Proiectului „Centrul Naţional de Management Educaţional”,
realizat în cadrul Programului Uniunii Europene TEMPUS-TACIS. Programul este rezultatul
activităţii în comun pe parcursul a doi ani a unui grup de experţi de la Universitatea de Stat din
Moldova, Institutul de Instruire Continuă din Chişinău, Universitatea Alicante (Spania), Institutul
Regal de Tehnologii (Suedia) şi compania “Centrinity” (Suedia). A fost elaborat şi adaptat pentru
implementare un Program de formare profesională a managerilor în domeniul managementului
educaţional. Programul oferă posibilităţi de îmbunătăţire a activităţii educaţionale şi ridicare a
responsabilităţii manageriale a persoanelor aflate în poziţii de conducere în unităţile de
învăţămînt de nivel local şi naţional. Programul are ca scop familiarizarea conducătorilor
instituţiilor de învăţămînt cu elementele de bază ale teoriei şi practicii managementului
educaţional şi vine să completeze lipsa de manuale şi materiale didactice în acest domeniu.
În activitatea instituţiilor de învăţămînt sunt necesare schimbări radicale în strategia şi tactica de
realizare a politicii educaţionale, adecvate cerinţelor societăţii şi opţiunilor individuale ale
studenţilor şi elevilor.
În acest context pot fi evidenţiate trei aspecte care se referă la:
 modernizarea metodelor didactice;
 implementarea noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale;
 modernizarea metodelor de gestiune a instituţiilor educaţionale.
Implementarea acestor schimbări este în dependenţă directă de competenţele manageriale ale
conducătorilor instituţiilor de învăţămînt, de stilul lor managerial, de dorinţa şi posibilităţile de
aplicare a acestor competenţe în practica de zi cu zi. Majoritatea instituţiilor de învăţămînt
recunosc necesitatea şi activează în vederea realizării primelor două domenii, pe cînd
modernizării metodelor de management i se acordă mai puţină atenţie.
Scopul activităţii Centrului de Management Educaţional constă în implementarea unui
management modern în învăţămînt prin schimbarea mentalităţii conducătorilor instituţiilor de
învăţămînt în contextul noilor orientări şi realităţi în vederea îmbunătăţirii calităţii învăţămîntului.
Obiectivul activităţii constă în formarea/perfecţionarea managerilor din învăţămînt, modernizarea
stilului de conducere în context situaţional. Centrul va realiza obiectivul preconizat prin
Programul de pregătire a managerilor din domeniul învăţămîntului, în conformitate cu exigenţele
timpului, cu legislaţia în vigoare ce reglementează sistemul de administrare a învăţămîntului, cu
teoria şi practica managementului contemporan, precum şi cu posibilitatea de pregătire a cadrelor
didactice pentru funcţia de conducător şi/sau lider al instituţiilor educaţionale.
Studiind modulele oferite în cadrul Programului, managerii instituţiilor de învăţămînt vor obţine
cunoştinţe teoretice şi îşi vor dezvolta deprinderi practice, care le vor permite sa creeze şi să
realizeze servicii educaţionale solicitate de utilizatori, să efectueze o gestiune eficientă a
resurselor puse la dispoziţie.
Programul este elaborat în formă de module, în care sunt abordate diferite domenii ale
managementului educaţional. Studierea modulelor se presupune a fi realizată astfel:
studiere/cercetare - dezvoltare - acţiune.
În cadrul Programului sunt abordate domenii principale de preocupare ale managerului:
performanţele organizaţiei şi dezvoltarea organizaţională, resursele umane, resursele financiare şi
informaţionale, calitatea şi evaluarea în învăţămînt. Vor fi examinate teme ce vizează:
dimensiunea umană a organizaţiei (cultura organizaţională, motivaţia performanţelor umane,
participarea şi implicarea organizaţională, managementul resurselor instituţionale, managementul
conflictelor, formarea şi conducerea echipelor, managementul întrunirilor de lucru); abordările
situaţionale în managementul educaţional (managementul proiectelor, managementul de
curriculum, monitorizarea şi evaluarea activităţii educaţionale, procesul decizional, marketingul
educaţional, managementul financiar, managementul schimbării). Sporirea autorităţii decizionale
a conducătorului instituţiei educaţionale implică profesionalizarea în conducere, pentru ca acesta
să gestioneze mai eficient resursele instituţionale disponibile.
Centrul de Management Educaţional în calitate de structură a Institutului de Instruire Continuă al
Ministerului Educaţiei organizează procesul de instruire prin metoda învăţămîntului la distanţă pe
baza practicii de utilizare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în universităţile
europene partenere. Centrul acorda posibilităţi tuturor persoanelor interesate să facă studii,
indiferent de vîrstă. Centrul de Management Educaţional are infrastructura, baza didactică, mate-
rială şi tehnică corespunzătoare şi utilizează pe larg şi efectiv tehnologiile informaţionale şi
comunicaţionale.
Programul este destinat conducătorilor din sistemul de învăţămînt de nivel republican şi local,
conducătorilor instituţiilor de învăţămînt superior, liceelor, colegiilor, şcolilor şi centrelor de
instruire.
Studierea Programului de către conducătorii instituţiilor de învăţămînt va contribui la
îmbunătăţirea activităţii instituţiilor de învăţămînt, la administrarea mai eficientă a acestora, la
conştientizarea de către persoanele vizate a necesităţii modernizării proceselor de elaborare şi
acordare a serviciilor educaţionale, elaborarea unei structuri organizaţionale noi. El poate fi
folosit, de asemenea, în scopul recalificării profesorilor, punînd la dispoziţia lor un set suficient
de “instrumente” pentru soluţionarea sarcinilor de administrare.
Procesul de instruire este bazat pe un set de principii:
 învăţare prin activităţi;
 participare activă a cursantului în procesul de instruire;
 simularea situaţiilor reale în procesul de instruire;
 colaborarea tutorului cu cursantul;
 folosirea efectului sinergetic obţinut prin combinarea diferitelor elemente de instruire.
Pentru organizarea învăţămîntului la distanţa Centrul de Management Educaţional utilizează
sistemul informaţional microC@MPUS, elaborat şi implementat la Universitatea Alicante.
Instruirea la Centrul de Management Educaţional presupune îmbinarea lucrului individual asupra
materialelor didactice şi a unor metode de instruire active, a consultaţiilor individuale acordate de
tutori prin intermediul Internet-ului şi a colaborării în grup a cursanţilor. Procesul de instruire
include:
 lucrul individual asupra setului de materiale didactice, elaborate sub formă de module, şi
asupra materialelor informative suplimentare;
 seminare pe termen de 2-3 zile cu aplicarea metodelor de instruire activă;
 activităţi practice, în cadrul cărora cursanţii vor analiza probleme şi cîuta soluţii, utilizînd
concepţia cursului
 seminare şi lucrări notate de tutor, consultaţii individuale;
 teleconferinţe periodice prin intermediul Internet-ului;
 evaluări la sfîrşitul fiecărui curs.
Programul propune materiale tipărite şi materiale online, predare/învăţare prin tehnologia E-
learning, consultaţii permanente ale tutorului etc. Învăţînd “la distanţa”, cursanţii nu vor
interacţiona între ei ca în cazul studiilor tradiţionale de la universităţi sau în alte instituţii. În
timpul cursurilor elearning , ei vor avea posibilitatea să colaboreze continuu atît cu tutorii, cît şi
cu colegii în regim online prin opţiunile oferite de sistemul microC@MPUS, precum şi în cadrul
întîlnirilor la seminare, sesiuni, conferinţe. Activitatea de studiere a conţinutului Programului este
axată pe utilizarea experienţei proprii a cursanţilor şi a colegilor lor de la locul de muncă.
În cadrul Programului Centrul sunt incluse următoarele module:

Nr. Denumire modul


1 Bazele managementului educaţional
2 Managementul financiar
3 Managementul resurselor umane
4 Marketingul în învăţămînt
5 Managementul proiectelor
6 Managementul evaluării calităţii în învăţămînt
7 Managementul schimbărilor în învăţămînt
8 Managementul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în
învăţămînt
9 Sistemul educaţional în Republica Moldova.

Aceste module constituie baza materialelor didactice ale Programului, şi vor fi utilizate nu numai
pentru lectură, dar şi pentru efectuarea activităţilor practice ce reflectă diverse situaţii din practica
educaţională. În fiecare capitol sunt enunţate obiectivele de studiu şi concluziile de rigoare.
Soluţionarea studiilor de caz şi a situaţiilor prezentate în activităţile practice vor servi ca criterii
de realizare a obiectivelor cursului şi a performanţelor fiecărui cursant în parte.
Centrul de Management Educaţional

Cuprins

INTRODUCERE ..................................................................................................8

CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL FINANCIAR ................................................9


1.1. Management financiar –conţinutul şi obiectivele ................................................................................ 10
1.2. Organizarea managementului financiar ............................................................................................... 20
1.3. Politica financiară şi cadrul decizional ................................................................................................ 29
1.4. Evaluarea activităţii financiare ............................................................................................................ 31
1.5. Sistemul informaţional ........................................................................................................................ 42

CAPITOLUL II. MANAGEMENTUL COSTURILOR .........................................52


2.1. Conceptele economice privind costurile şi cheltuielile ....................................................................... 53
2.2. Clasificarea cheltuielilor pentru învăţămînt ......................................................................................... 62
2.3. Analiza cheltuielilor. Nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor pentru învăţămînt .......................... 65

CAPITOLUL III. PLANIFICAREA FINANCIARĂ ŞI STRATEGICĂ .................71


3.1. Conceptul de planificare ...................................................................................................................... 72
3.2. Normele şi normativele în procesul de planificare .............................................................................. 86
3.3. Metodologia elaborării devizului de venituri şi cheltuieli ................................................................... 89
3.4. Planificarea strategică .......................................................................................................................... 99

CAPITOLUL IV. FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR ..........................................114


4.1. Instrumente şi metode de finanţare .................................................................................................... 115
4.2. Practica internaţională în finanţarea învăţămîntului .......................................................................... 118
4.3. Sursele de finanţare a instituţiilor de învăţămînt ............................................................................... 124
4.4. Investiţiile – surse de finanţare .......................................................................................................... 149
4.5. Creditul - sursă de finanţare............................................................................................................... 158

CAPITOLUL V. PLANUL DE AFACERI ÎN


ACTIVITATEA MANAGERIALĂ.....................................................................166
5.1. Conţinutul planului de afaceri ........................................................................................................... 167
5.2. Principiile de elaborare şi structura planurilor de afaceri .................................................................. 170
5.3. Planul de afaceri- sursă informaţională pentru luarea deciziei .......................................................... 173

BIBLIOGRAFIE ..............................................................................................178

GLOSAR .........................................................................................................181

7
MODULUL 2. Managementul financiar

INTRODUCERE

Finanţarea învăţământului în perioada contemporană necesită soluţionarea unor


probleme cum ar fi: găsirea resurselor financiare şi materiale necesare pentru realizarea
obiectivelor unităţilor educaţionale; gestionarea şi monitorizarea eficientă a acestor
resurse.

Învăţământul nu e un domeniu care nu generează profituri directe de pe urma vânzării


produselor sale. În învăţământ, cheltuielile au un caracter definitiv, iar investiţia
intelectuală are o viaţă mult mai lungă decât investiţia materială. Beneficiile obţinute de
pe urma investiţiei intelectuale aduc avantaje societăţii şi individului.

Pentru ca managerii să păstreze pentru unităţile pe care le gestionează o poziţie


competitivă pe piaţa educaţională, ei trebuie să dea dovadă de o mare flexibilitate pentru
a asigura adaptarea rapidă a unităţii educative la cerinţele pieţei forţei de muncă. Orice
manager are de-a face cu informaţii cantitative, financiare sau de altă natură.

Acest curs permite de a identifica, interpreta şi utiliza cu eficacitate informaţiile


financiare pentru gestionarea unei unităţi economice în genere şi a unei unităţi
educaţionale în mod particular.

Scopuri si obiective

Scopul cursului este de a îmbunătăţi calitatea deciziilor financiare în cadrul unităţii


educative, asigurînd o mai bună înţelegere şi utilizare optimă a informaţiei financiare,
gestiunea resurselor financiare şi planificarea financiară.

Obiective:

 studierea şi aplicarea funcţiilor managementului financiar în activitatea unităţii


educative;
 evaluarea performanţelor financiare;
 utilizarea bugetului în activităţile de planificare şi control.

În modul se descriu concepţii de bază, metode de finanţare şi reguli de gestionare a


resurselor financiare cu scopul luării deciziilor corecte. Cursul contribuie la
îmbunătăţirea capacităţii managerului de a înţelege şi a utiliza în procesul decizional
informaţiile financiare.

Cui se adresează cursul?

Cursul este util managerilor unităţilor educative aflaţi la orice nivel ierarhic, dar care nu
au beneficiat pînă acum de o instruire formală in domeniul financiar şi doresc să-şi
formeze competenţe legate de utilizarea informaţiei financiare în procesul decizional.

8
Centrul de Management Educaţional

CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL FINANCIAR

Argument
Managementul financiar în instituţiile de învăţămînt este orientat spre atingerea
scopurilor strategice şi tactice. El reprezintă un proces de realizare a scopului de
gestionare a finanţelor şi de influenţă asupra lor prin intermediul metodelor şi pîrghiilor
mecanismului financiar. Sistemul de finanţare a învăţământului preuniversitar, bazat pe
descentralizarea procesului de formare a resurselor şi execuţiei bugetare, precum şi pe
creşterea rolului şcolii în întregul proces de management al procesului instructiv-
educativ, conduce la multiplicarea atribuţiilor şi creşterea responsabilităţilor directorilor
de şcoli ca ordonatori terţiari de credite. Exercitarea acestor atribuţii şi asumarea
responsabilităţilor ce le revin cer din partea directorilor de şcoli un înalt profesionalism
şi un volum de muncă ridicat. Pentru fiecare unitate educativă scopurile sunt diverse,
însă managerilor le revine sarcina îmbunătăţirii situaţiei financiare şi luarea deciziilor
financiare.

Capitolul acesta urmăreşte să contribuie la conturarea unei imagini clare asupra


conceptului de management financiar.

Obiective:

 studierea funcţiilor managementului financiar;


 înţelegerea principiilor de gestiune financiară;
 definirea sistemului informaţional.

Cuprins
1.1 Managementul financiar: conţinutul şi obiectivele
1.2. Organizarea managementului financiar

1.3. Politica financiară şi cadrul decizional


1.4. Evaluarea activităţii financiare

1.5 Sistemul informaţional

9
MODULUL 2. Managementul financiar

1.1. Management financiar –conţinutul şi obiectivele


Investiţia în educaţie şi în formarea oamenilor este cea mai rentabilă pentru dezvoltarea
unei societăţi pe termen lung. Instituţiile de învăţământ şi educaţie, precum şi cele de
cercetare ştiinţifică sunt privite ca instituţii strategice pentru destinul naţional.
Relaţiile de interacţiune reciprocă dintre agenţii economici şi societate sunt extrem de
complexe. Acestea sunt percepute funcţie de poziţia diverselor persoane şi grupuri
sociale. De exemplu, proprietarii au o anumită concepţie despre influenţa pe care o
exercită societatea asupra afacerii lor şi asupra modului în care întreprinderea trebuie să
corespundă cerinţelor sociale; pe de altă parte, sindicatele sau diversele organizaţii non-
profit privesc dintr-o altă perspectivă influenţa exercitată de instituţii asupra societăţii,
motivaţiile şi moralitatea managerilor sau responsabilităţile sociale ale întreprinderii,
organizaţiei sau instituţie (fig.1.7).

Managementul reprezintă acel proces, prin care se coordonează, se conduc, se planifică


şi se controlează activităţile desfăşurate într-o organizaţie, astfel încît să se asigure
realizarea scopurilor acesteia cu maximum de eficienţă. Managementul are un caracter
universal, fiind aplicat oricărui tip de organizaţie: privată, publică, socială etc.

Funcţiile principale ale managementului sunt:

 previziunea - procesul prin care se determină principalele obiective ale


instituţiei, precum şi resursele, mijloacele de realizare a acestora;
 organizarea - stabilirea necesităţii de muncă fizică şi intelectuală, urmată de
gruparea acestuia pe posturi, grupe de lucru şi compartimente, şi atribuirea
acestora personalului;
 coordonarea - armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului instituţiei şi
subsistemelor sale;
 antrenarea - procesul prin care personalul instituţiei este motivat să participe la
stabilirea şi realizarea obiectivelor previzionale;
 controlul - evaluarea, prin care rezultatele efective sunt măsurate şi comparate
cu cele scontate în vederea depistării deficienţelor şi excluderii acestora.
Avînd în vedere funcţiile managementului, în general, şi sarcinile caracteristice ale
procesului educaţional în particular se pot stabili pentru managementul educaţional
următoarele funcţii (fig.1.1)1:

1
Managementul educaţional Ioan Ţopa, Bucuresti 2002.

10
Centrul de Management Educaţional

Planificarea
(previziunea)
Coordonarea Organizarea

Management
educaţional
Motivarea Control
Antrenarea Evaluarea

Fig. 1.1. Funcţiile managementului educaţional

Ordinea logică a desfăşurării acestor etape în cadrul


procesului managerial educaţional

Ce trebuie?
Previziunea Cu cine?
(planificarea) Întrebări
Cum trebuie să?

Cine?
Organizarea Întrebări În ce fel?
Cum?
Feed - back

Motivarea
Antrenarea Întrebări De ce?
Pentru ce?

Coordonarea

Cum au fost?
Control Din ce cauză?
Evaluarea Întrebări
Cum?
În ce fel?

Fig. 1.2. Etapele procesului managerial educaţional.

Managementul este ştiinţa care se ocupă de studiul proceselor de conducere, previziune,


organizare, antrenare şi control al resurselor în vederea atingerii obiectivelor instituţiei.
Managementul permite formularea unor principii şi legităţi, identificarea unor sisteme,
metode, tehnici şi proceduri de investigaţie şi acţiune de natură şi în mare măsură să
asigure sporirea eficienţei unităţii educative.

Managementul financiar constituie ansamblul metodelor de analiză şi instrumentelor,


care permite instituţiilor să-şi asigure o încadrare eficientă în mediul financiar (fig.1.3).

11
MODULUL 2. Managementul financiar

Caracterul
intuitiv şi
creator
Dubla Responsabilitatea
profesionalizare

Manager

Exemplul
Prestigiul, personal,
autoritatea moral şi
profesional
Rezistenţa fizică
şi psihică la
solicitări

Fig. 1.3. Caracteristicile definitorii ale profesiunii de manager educaţional.

Procesul managerial solicită managerului unele cunoştinţe, calităţi şi aptitudini pentru


rezolvarea eficientă a problemelor complexe, cu care acesta se confruntă zilnic (fig.1.4).
Aceste însuşiri determinante ale managerului pot fi grupate în două categorii:

 calităţile şi aptitudinile profesionale şi manageriale, desprinse din resursele


temperamentale şi energetice, cum ar fi: stăpînirea de sine, caracterul,
sociabilitatea, sinceritatea, flerul, spontaneitatea, capacitatea de comunicare,
abilitatea diplomatică, capacitatea decizională etc.

 cunoştinţele profesionale şi manageriale, ponderea fiind orientată spre cele


manageriale, odată cu creşterea nivelului ierarhic de conducere. În această
categorie se includ: inteligenţa, trăinicia memoriei, capacitatea de abstractizare
şi sistematizare, flexibilitatea gîndirii, puterea de imaginaţie, adaptabilitatea la
nou, rapiditatea operaţională, capacitatea de previziune, puterea de
individualizare şi analogie etc.

Cunoştinţele manageriale

Pregătirea Managerul Profitul moral


profesională

Aptitudinile şi calităţile native

Fig. 1.4. Crucea elementelor determinante ale managerului educaţional

12
Centrul de Management Educaţional

Eficienţa activităţii manageriale depinde, în mare parte, de modul de gîndire, de


manifestarea şi acţiunea managerului, fapt ce a generat clasificarea muncii manageriale
în diferite tipuri şi stiluri manageriale.

Tipurile de management sunt determinate de ansamblul cunoştinţelor, calităţilor şi


aptitudinilor ce caracterizează un anumit grup de manageri, ce le conferă o anumită
atitudine faţă de procesele şi relaţiile muncii manageriale.

În literatura de specialitate există diferite criterii de clasificare a tipurilor manageriale,


dar, ţinînd cont de aspectul muncii educaţionale, criteriul optim este cel al atitudinii
manageriale faţă de lumea exterioară. În raport cu acest criteriu, avem următoarele
tipuri:

 manageri extravertiţi, care se manifestă ca persoane deschise, energice,


optimiste, exteriorizate, obiective, sociabile, încrezătoare etc.;
 manageri introvertiţi, persoane închise, rezervate, neîncrezătoare, subiective,
pesimiste etc.
Managementul financiar în şcoli/universităţi reprezintă un tip de management care
are scopul de a asigura permanent activitatea unităţii educative cu sursele necesare,
precum şi de a exercita controlul administraţiei cu privire la eficienţa operaţiunilor, în
care aceste surse sunt implicate.

Managementul financiar este orientat în primul rînd, spre gestiunea fluxurilor


financiare şi a activelor curente. Acesta poate fi privit drept un fenomen integru, ce are
diverse forme de manifestare.

Managementul financiar este chemat să gestioneze resursele financiare şi relaţiile


financiare care apar în procesul de circulaţie a acestora. El reprezintă un proces de
realizare a scopului de gestionare a finanţelor şi de influenţă asupra lor prin intermediul
metodelor şi pîrghiilor mecanismului financiar.

Managementul financiar include strategia şi tactica de gestiune. Drept strategie în


acest caz putem numi direcţiile şi modalităţile de utilizare a mijloacelor pentru atingerea
scopului. Strategia permite concentrarea eforturilor asupra variantelor de decizii, ce nu
contravin strategiei elaborate. În urma realizării unui anumit scop strategia în calitate de
direcţie şi sursă de atingere a acesteia îşi încetează existenţa. Scopurile noi ridică
problema elaborării unei noi strategii.

Tactica reprezintă metode şi procedee concrete pentru atingerea scopului în anumite


condiţii. Obiectivul tacticii de gestiune este alegerea deciziei optime şi a metodelor de
gestionare.

13
MODULUL 2. Managementul financiar

Managementul financiar cuprinde metodele şi tehnicile de gestionare a resurselor


financiare. Acesta este prezentat ca o sinteză a finanţelor, managementului unităţii de
învăţămînt şi contabilităţii.

Managementul financiar a impus identificarea unor instrumente, metode şi tehnici,


prin intermediul cărora se realizează funcţia financiară.

Teoria financiară are ca obiectiv explicarea şi înţelegerea fenomenelor financiare, a


transferurilor temporare de patrimoniu, care sunt, de regulă, riscante, ca urmare a
probabilităţii pierderii de valoare. Cîmpul de investigare îl constituie pieţele financiare,
unde se realizează aceste transferuri de valoare, ca urmare a deciziilor financiare ale
participanţilor.

Lumea finanţelor reprezintă ansamblul de agenţi, care realizează managementul


financiar al patrimoniilor individuale sau al patrimoniului unităţilor economice.
Caracteristica gestiunii financiare poate fi efectuată atît de pe poziţii teoretice, cît şi de
pe poziţii practice. În primul caz pot fi descrise bazele conceptuale ale ştiinţei analizate,
în al doilea caz – metodele şi instrumentele de gestiune a resurselor financiare.
Managementul financiar poate fi privit şi ca politică financiară. Conţinutul gestiunii
financiare vizează în egală măsură cele trei modalităţi de manifestare a finanţelor.

Tabelul nr.1.1.

Modalităţile de manifestare a finanţelor


Practică Politică Teorie

Analiza financiară Politica de investiţii Sistemul de categorii

Diagnosticul financiar Politica de finanţare Conceptele de bază

Managementul financiar Evaluarea unităţii de Instrumentele ştiinţifice


învăţămînt
Principiile de reglare

Finanţele se orientează spre atingerea unor obiective binedeterminate. Obiectivul


primordial al unui manager este maximizarea valorii şi asigurarea cu resurse financiare
a unităţii pe care o gestionează. Acceptînd practic viaţa financiară a unei instituţii de
învăţămînt, înseamnă a te confrunta cu anumite probleme şi acţiuni întreprinse pentru
rezolvarea acestor probleme. Dacă în sectorul privat, obiectivul urmărit de fiecare
întreprindere este maximizarea profitului, în sectorul public, obiectivul urmărit este
maximizarea bunăstării sociale.

Finanţele fac obiectul unei politici a managerilor unităţilor educative, care reprezintă
expresia valorică a unei alegeri, decizii tactice sau strategice, în atingerea obiectivelor
financiare.

14
Centrul de Management Educaţional

Analiza financiară este o primă acţiune a practicii financiare şi poate fi studiată ca o


acţiune internă a managerilor financiari şi ca acţiune externă din partea partenerilor
actuali sau potenţiali, a concurenţilor. Analiza financiară este o tehnică de diagnostic
pentru manageri, precum radiografia este o tehnică de diagnostic pentru medici.
Activităţile, metodele de funcţionare şi strategia competitivă a unităţii educative
modelează în ansamblu performanţele şi structura financiară. Performanţa operaţională
este reflectată în rapoartele financiare. Analiza financiară oferă informaţii utile unor
persoane, inclusiv managerilor interni, investitorilor, creditorilor şi responsabililor de
reglementare. Managerii care înţeleg analiza financiară sunt capabili să identifice ce
funcţionează bine şi ce nu, şi să prescrie măsuri de remediere pentru domeniile
problematice. Analiza financiară ajută managerii să înţeleagă legătura dintre schimbările
ce au loc în practicile de funcţionare şi impactul asupra rezultatelor financiare. Analiza
financiară încurajează managerii să nu reacţioneze la evenimente sau informaţii izolate,
ci să examineze schimbările asociate şi să determine cauzele principale ale oricărui
eveniment.

Analiza în instituţiile educative poate fi efectuată la nivel naţional, raional şi nivelul


individual al fiecărei unităţi şcolare, pentru a permite astfel fiecărui nivel să ia deciziile
care le revin acum. Unii dintre indicatori (un set de indicatori de bază) ar trebui să fie
identici pentru toate şcolile; aceasta le va permite analiştilor să facă comparaţii relevante
între şcoli şi să realizeze o imagine globală la nivel local şi naţional Sistemul de
indicatori ar putea include: indicatorii bugetari şi de cost; unele caracteristici de baza ale
elevilor şi ale profesorilor; unii indicatori ai modului de funcţionare ai şcolii şi ai
contextului în care se desfăşoară activitatea şcolară (de exemplu proporţia dintre
profesori şi elevi, numărul de elevi care lucrează la un calculator, fluctuaţia cadrelor
didactice, participarea cadrelor didactice la proiectul de dezvoltare al scolii etc.);
indicatori ai rezultatelor obţinute (rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat,
rezultatele la examenele de admitere la facultate etc.).

Concluziile analizei financiare sunt orientate spre elaborarea unei noi politici financiare
(analiza internă) şi motivarea comportamentului tuturor partenerilor, investitorilor şi
concurenţilor faţă de unitatea analizată (analiza externă).

Evaluarea financiară, ca o componentă importantă a politicii financiare, prezintă o


activitate efectuată de managerii financiari ai întreprinderii, de experţii independenţi,
orientată spre atribuirea unei valori. În baza rezultatelor furnizate de diagnosticul şi
politica financiară, se poate face o analiză a patrimoniului net al fluxurilor viitoare de
venituri, ce se estimează că vor fi generate de determinarea valorii efectelor produse şi
bunăstării sociale.

Planificarea activităţii, atragerea capitalurilor externe (proprii şi împrumutate),


păstrarea şi extinderea segmentelor de piaţă şi alte operaţiuni de strategie şi de tactică

15
MODULUL 2. Managementul financiar

economică constituie în analiza financiară o bază de fundamentare şi argumentare a


eficacităţii acestor activităţi.

Diagnosticul financiar utilizează aceleaşi instrumente precum analiza financiară, însă,


diagnosticul financiar are scopul de elaborare şi dezvoltare a strategiilor, pe cînd analiza
financiară are mai mult scopuri corective.

Gestionarea financiară este ansamblul acţiunilor de administrare a resurselor


financiare. Deosebim gestiunea financiară pe termen scurt, a activelor şi pasivelor
curente şi managementul financiar pe termen mediu şi lung, al activelor şi pasivelor
permanente.

Managementul financiar pe termen scurt are ca obiect asigurarea echilibrului financiar


între necesităţile de active curente şi sursele pentru finanţare (interne sau atrase, proprii
sau împrumutate). Managementul financiar pe termen scurt urmăreşte optimizarea
gestiunii creanţelor comerciale, a investiţiilor financiare pe termen scurt, a numerarului
în vederea creşterii gradului lor de eficacitate şi de lichiditate, în condiţii de minimizare
a riscului. De asemenea, urmăreşte prolongarea scadenţelor la datoriile curente şi
reducerea costului împrumuturilor prin arbitrajul între mai multe surse de împrumut:
bancar, comercial, de factoring etc.
Managementul financiar pe termen lung constituie obiectul alegerii unei strategii
financiare de creştere şi consolidare a valorii unităţii economice.
Managementul financiar în calitate de sistem de gestionare este compus din două
subsisteme:
 Subsistemul gestionat sau obiectul de gestiune.
 Subsistemul ce gestionează sau subiectul de gestiune.

Drept obiect de gestiune a managementului financiar este totalitatea condiţiilor de


realizare a fluxului monetar, rotaţiei capitalului, resurselor financiare şi a relaţiilor
financiare între agenţi.

Drept subiect de gestiune a managementului financiar poate fi numit un grup de


oameni, care prin intermediul diferitor forme de acţiune efectuează funcţionarea
determinată a obiectului.

Funcţiile managementului financiar sunt de două tipuri:

 funcţiile obiectului de gestiune;


 funcţiile subiectului de gestiune.

La funcţiile obiectului de gestiune se referă:

 organizaţia circulaţiei monetare;


 asigurarea cu resurse financiare;

16
Centrul de Management Educaţional

 organizarea activităţii financiare etc.

Funcţia subiectului de gestiune reprezintă un aspect general de activitate, care reflectă


direcţia influenţării asupra relaţiilor dintre indivizi în procesul de gestionare şi în
activitatea financiară.

Managementul financiar în activitatea practică este legat de gestiunea diverselor active


financiare şi de:

- managementul operaţiunilor de credit;


- managementul operaţiunilor cu imobilul;
- managementul operaţiunilor valutare (surse în valută acordate de diferite
organizaţii din străinătate, granturi, proiecte internaţionale).

Deoarece importanţa gestiunii financiare este legată, în primul rînd, de gestionarea


proceselor financiare, este important de determinat care este rolul şi locul gestiunii
financiare şi care din funcţiile clasice ale managementului se referă nemijlocit la
domeniul financiar: planificarea; organizarea; motivarea; controlul, şi domeniile de
legătură: comunicarea şi procesul decizional.

Mecanismul derulării procesului de gestiune financiară poate fi descris schematic în


fig.1.5.

ACŢIUNEA
PLANIFICAREA
STRATEGICĂ
Gestiunea activelor
SCOPURI PLANIFICAREA Gestiunea pasivelor REZULTATE
OPERATIVĂ Decizii financiare
PLANIFICAREA
BUGETARĂ

Decizii de
rectificare
CONTROL

Verificarea prognozelor COMPARAŢIA


DIAGNOZA
Verificarea scopurilor

Fig. 1.5. Mecanismul derulării procesului de gestiune financiară

Unitatea economică se formează şi îşi începe activităţile pentru a realiza unele


obiective, formează un scop şi o argumentare a activităţii.

Scopuri:

 asigurarea supravieţuirii;
 obţinerea unor rezultate concrete;

17
MODULUL 2. Managementul financiar

 asigurarea creşterii economice.

Scopurile fiecărei organizaţii pot fi ierarhizate în:

 Scopuri finale, ce arată clar care sunt obiectivele de care se conduce


managementul în stabilirea strategiei de dezvoltare.
 Sarcini sau scopuri particulare, ce apar în urma divizării scopurilor globale în
sarcini pentru fiecare centru de responsabilitate al unităţii educative.
 Criterii, ce prezintă unele limite, cărora trebuie să le corespundă rezultatele
obţinute.
Scopurile gestiunii financiare derivă din scopurile generale şi se axează la următoarele
domenii:

 asigurarea echilibrului financiar;


 efectul economic (randamentul etc.);
 creşterea economică şi flexibilitatea.

Echilibrul financiar poate fi privit sub două aspecte: primul reflectă cerinţele juridice
şi doleanţele creditorilor, şi al doilea presupune că instituţia trebuie să fie capabilă de a-
şi achita datoriile, în termenele stabilite.

O activitate benefică poate fi realizată doar prin luarea în consideraţie a tuturor


factorilor ce influenţează procesul de activitate (servicii, instruire, consulting etc.).

Analiza eficacităţii permite de a măsura care au fost rezultatele obţinute comparativ cu


eforturile depuse, pentru a putea înţelege mai bine aportul fiecărui activ, fiecărui leu
investit la obţinerea efectelor.

Managementul financiar în structura organizatorică reprezintă un instrument de


gestiune. În cadrul educaţional drept aparat de gestiune poate fi direcţia financiară,
autorităţile publice locale, şeful direcţiei financiare sau managerul financiar principal.

Direcţia financiară este compusă din mai multe subdiviziuni, componenţa cărora se
aprobă de organul superior al subiectului de gestiune. La aceste subdiviziuni se referă
secţia financiară, secţia de planificare, contabilitatea, secţia de analiză economică etc.

Organizarea finanţelor presupune cîteva principii de bază:

 independenţa financiară;
 capacitatea de autofinanţare;
 obţinerea unor rezultate;
 controlul asupra activităţii financiare.
Nu există decizie care să nu aibă implicaţii financiare şi de aceea se poate afirma că
managementul financiar trebuie să ţină cont de toate domeniile de activitate ale unităţii.

18
Centrul de Management Educaţional

Activitatea financiară în cadrul unităţii educative este reprezentată de profesori, elevi,


studenţi, servicii şi totalitatea relaţiilor ierarhice şi comunicaţionale ce îi leagă, care
adoptînd şi implementînd decizii financiare realizează funcţia financiară în cadrul ei.

Funcţiile principale ale managementului financiar sunt:

 evaluarea scopului dezvoltării financiare a instituţiei;


 elaborarea strategiei şi programului financiar de dezvoltare a unităţii educative şi
subdiviziunilor sale;
 elaborarea politicii de credit;
 evaluarea politicii investiţionale;
 aprobarea devizului de cheltuieli pentru toate subdiviziunile instituţiei;
 elaborarea planului de fluxuri monetare şi planurilor financiare ale instituţiei şi
subdiviziunilor sale;
 participarea la elaborarea business - planului instituţiei;
 asigurarea activităţii financiare (utilizarea mijloacelor băneşti) a instituţiei;
 efectuarea decontărilor;
 analiza activităţii financiare a instituţiei şi subdiviziunilor ei.

Activitatea financiară se divizează în două părţi:

 activităţi monetar - financiare, care include relaţiile cu băncile, gestiunea cu


fluxurile de numerar, prognozele şi cercetările financiare, problemele juridice şi
fiscale, problemele de asigurare;

 activităţi de control: evidenţa financiară, evidenţa managerială, lucrul operativ


cu clienţii (achitarea facturilor, colectarea taxelor de şcolarizare etc.), planul şi
bugetul, auditul intern, sistemul informaţional.

Managementul financiar este practica determinată de obiectivele agentului economic


care are scopul de a asigura soluţii pentru două probleme: cît şi unde trebuie să
investească şi care vor fi resursele financiare necesare realizării planurilor de investire.

Managementul financiar include toate activităţile ce vizează colectarea, prelucrarea şi


interpretarea datelor financiare, inclusiv mecanismele aferente, procurarea şi utilizarea
mijloacelor financiare, precum şi controlul necesar în acest domeniu. Decizia de
finanţare şi decizia de investiţii sunt cele două categorii importante de decizii financiare.
Practicile şi regulile de evaluare financiară constituie un reper important în luarea
deciziilor financiare la nivel microeconomic. În plan financiar, toate cheltuielile sunt
efectuate cu scopul de a genera fluxuri de monedă viitoare şi care, de fapt, constituie o
investiţie.

19
MODULUL 2. Managementul financiar

În condiţii de eficienţă sporită, unitatea educativă necesită o organizare temeinic


fundamentată care să ţină cont de metodele de gestiune pe care le utilizează managerul,
de cerinţele managementului financiar, de necesitatea asigurării aspectelor calitative a
activităţii financiare.

1.2. Organizarea managementului financiar

Indiferent cine iniţiază şi coordonează activitatea financiară la nivelul microeconomic,


esenţial este faptul că această activitate presupune existenţa permanentă a unor fluxuri
financiare, pozitive şi negative, organizate şi programate în condiţii care să susţină
interesele şcolii sau instituţiei de învăţămînt. Finanţele instituţiei de învăţămînt în mod
deosebit sunt organizate pentru realizarea obiectului activităţii şi asigurarea procesului
de învăţămînt.

Procurarea fondurilor se poate realiza fie din surse interne, precum taxele de şcolarizare,
fie din surse externe, cum ar fi aportul adus de bugetul de stat, împrumuturile, creditele
bancare pe termen mediu şi scurt, granturile, donaţiile etc. Fiecare din aceste două mari
categorii de resurse presupun costuri, fapt pentru care în cadrul activităţii financiare este
necesară gestionarea a fiecărei resurse în parte, selecţionarea lor după criterii economice
sau după alte constrîngeri la care este supusă instituţia.

Necesităţile de fonduri ale instituţiilor şcolare sunt variate, de la necesităţi de lungă


durată şi de mare valoare, cum este cazul activelor imobilizate materiale (echipament
pentru sala sportivă, calculatoare pentru organizarea lecţiilor de informatică, sistem de
încălzire etc.), pînă la necesităţi de scurtă durată, al căror nivel variază frecvent în cursul
anului în funcţie de factori interni sau externi, cum este cazul activelor circulante
(materiale pentru laboratorul de fizică şi chimie, materiale şi manuale pentru biblioteca
şcolii etc.). Finanţarea, adică acoperirea financiară a acestor necesităţi se efectuează
evident, ţinînd cont de caracterul permanent sau temporar al necesităţilor.

Finanţarea pe termen lung a instituţiilor şcolare presupune necesităţi de fonduri, cu


caracter permanent sau pentru perioade mari de timp, operaţiune care se poate realiza în
diverse forme de finanţare funcţie de condiţiile concrete ale instituţiei. Căile de
finanţare pe termen lung sunt în strînsă legătură cu căile de investire, formînd împreună
cu acestea politica financiară a instituţiei de învăţămînt, respectiv gestiunea pe termen
lung.

Modernizarea învăţămîntului reprezintă obiectivul strategic esenţial al reformei. Atît în


concepţie cît şi în practica realizării, modernizarea şcolii sau a instituţiei superioare
reprezintă un proces continuu deosebit de complex care implică resurse financiare în
concordanţă cu necesităţile reale.

20
Centrul de Management Educaţional

Managementul financiar are drept obiect identificarea acelor mecanisme, prin care să
se realizeze sporirea eficienţei în identificarea, mobilizarea şi alocarea resurselor de
finanţare. Revederea în mod regulat a celor mai potrivite forme de buget, a structurii pe
capitole şi categorii de cheltuieli, şi creşterea autorităţii în materie de cheltuieli a
ordonărilor de cheltuieli pot constitui un punct de reper. Etapele prezente vor marca
modificări la următoarele paliere:

 organizarea unui sistem de colectare a datelor care să permită, pe baza analizei


financiare specifice, identificarea nu doar a alocărilor anterioare şi eficienţei
acestora, ci şi să reprezinte un punct de reper pentru deciziile următoare, pentru
politica financiară a anului viitor;
 formarea politicilor previzionale, bazate pe studii de fezabilitate, reflectînd noi
obiective ale domeniului, programe care asigură realizarea lor, precum şi
costurile presupuse de acestea.
Obiectivele permanente ale unui management performant în instituţiile de învăţămînt
trebuie să urmărească:

 o diversitate mai mare a manualelor de instruire şi cărţilor puse la dispoziţia


elevilor şi studenţilor din toate centrele de învăţămînt;
 alocarea şi utilizarea cît mai raţională a resurselor financiare limitate pentru
educaţia în centrele de învăţămînt, punerea în aplicare an de an a unui mecanism
echitabil şi stimulativ de bugetare a activităţii transparente.

Pe parcurs pot să apară şi dificultăţi în gestiunea financiară eficientă din următoarele


motive:

 restricţiile bugetare legate, la partea de venituri, de politica generală de


austeritate, iar la partea de cheltuieli, atît în faza de execuţie cît şi în cea de
previziune, de impactul evoluţiei preţurilor şi salariilor corelate cu rata inflaţiei;
 rezistenţa la nivel individual privind unele componente menite să creeze un cîmp
intens concurenţial în acest domeniu de activitate.

Perfecţionarea managementului financiar în domeniul educaţiei la etapa actuală şi-a


fixat următoarele obiective importante:

 introducerea unui sistem de bugete eficient;


 perfecţionarea şi consolidarea activităţii de planificare, execuţie operaţională şi
control în domeniul managementului financiar prin pregătirea specifică şi
permanentă a personalului, precum şi printr-o dotare tehnico-materială adecvată;
 personalul administrativ trebuie să dispună de cunoştinţe specifice, care să
permită analiza financiară a indicatorilor de performanţă, reflectarea cît mai
adecvată şi în timp util pe fiecare gen de activitate, a corelaţiei cost – eficienţă,
precum şi repartizarea personalului didactic şi a resurselor materiale şi financiare
pe unităţi de învăţămînt şi în teritoriu;

21
MODULUL 2. Managementul financiar

 iniţierea, dezvoltarea şi stimularea studiilor de fezabilitate asociate unor


alternative de proiect privind diversificarea resurselor de finanţare pentru
învăţămînt şi educaţie;
 fixarea unei politici majore generale privind atragerea şi alocarea resurselor de
finanţare, parte componentă a unui program naţional unitar, cu misiunea de a
transpune adecvat în plan financiar, pentru fiecare perioadă, obiectivele
calitative ale acestuia.

Managementul financiar performant în domeniul învăţămîntului şi a educaţiei trebuie să


focalizeze măsuri de încurajare a acelor acţiuni care sunt menite să ducă la o utilizare
eficientă a resurselor alocate, să acorde autonomie în utilizarea resurselor financiare şi
să identifice căi de diversificare a surselor de finanţare pentru învăţămînt. În acest plan,
autoritatea şi flexibilitatea sporită în redirijarea resurselor între diferite categorii de
bugete constituie deja o practică larg utilizată în ţările dezvoltate.

Proiectarea şi implementarea unui sistem clar şi coerent de culegere şi transmitere a


datelor reprezintă o cerinţă importantă în procesul de luare a deciziei financiare, atît la
nivelul fiecărei unităţi de învăţămînt cît şi la nivelurile de raportare şi decizie ierarhice
(direcţii de specialitate, ministere), permiţînd monitorizarea performanţelor obţinute.

Descentralizarea activităţii educative şi încadrarea ei în competiţia specifică pieţei


serviciilor de instruire interne şi internaţionale ridică, ca problemă, asigurarea
autonomiei financiare a instituţiei de învăţămînt, necesitatea de a dispune de toate
prerogativele unui organism capabil să facă faţă tuturor cerinţelor de gestiune cu
autonomie financiară. Esenţa autonomiei financiare a unităţii educative – ca latură
inseparabilă a managementului acesteia - rezidă în acoperirea cheltuielilor din veniturile
proprii şi surse extrabugetare, obţinerea unui rezultat financiar favorabil şi acordarea de
atribuţii şi competenţe depline conducerii acesteia în elaborarea bugetului propriu de
venituri şi cheltuieli. Autonomia financiară dezvoltată presupune noi aptitudini în
rezolvarea problemelor specifice învăţămîntului, cu implicaţii în gospodăria spaţiilor şi
utilajului din dotare, utilizarea raţională a factorului timp şi uman etc. Prin trecerea la
autonomia financiară se creează premise care obligă, dar, totodată, şi stimulează
instituţia, personalul acesteia, în direcţia utilizării cu eficienţa sporită a resurselor
disponibile - materiale, umane şi financiare. Ansamblul trăsăturilor de bază ale
autonomiei financiare presupune, ca necesitate, creşterea rolului factorilor de decizie şi
al colectivului de angajaţi ai unităţii educative (prestigiul).

Mecanismele financiare sunt indisociabile prin relaţiile de schimb care există între o
entitate de decizie, şi partenerii săi financiari. De asemenea, e necesară descrierea
principiilor circulaţiei fluxurilor financiare între o entitate şi mediul său, iar rolul
principal al resortului financiar al întreprinderii este de a asigura finanţarea acesteia.

22
Centrul de Management Educaţional

De gestionarea activităţii financiare se ocupă managerul financiar. Activitatea acestuia


este reglementată de instrucţiunea de serviciu, care include şi caracteristica de calificare
a managerului financiar.

În condiţiile economiei de piaţă managerul financiar devine o figură importantă în


cadrul instituţiei. Acesta este responsabil de problemele ce poartă caracter financiar,
analiza corectitudinii deciziilor primite în alegerea unei variante optime de acţiune.
Deseori managerul financiar este responsabil de realizarea deciziei primite, efectuînd,
totodată, activitatea financiară operativă. Această activitate ţine de verificarea fluxurilor
financiare.
Managerul departamentului financiar trebuie să planifice achiziţionarea şi utilizarea
fondurilor băneşti. Managerul financiar trebuie să ia decizii în privinţa surselor şi
utilizărilor alternative de fonduri financiare. Iată cîteva din activităţile specifice:

Previziunea şi planificarea. Managerul financiar trebuie să acţioneze, împreună cu alţi


executori, atunci cînd se elaborează planurile ce vor defini viitoarea poziţie a instituţiei.

Asigurarea instituţiei cu resurse financiare. Managerul financiar va aprecia situaţia


referitor la necesitatea volumului de resurse, metodelor de mobilizare, timpului de
acordare, cheltuielilor legate de atragerea acestui tip de resurse.

Deciziile financiare de investiţii. Pe baza planurilor elaborate pe termen lung,


managerul departamentului financiar trebuie să acumuleze capitalul necesar pentru
finanţarea creşterii instituţiei. Managerul financiar decide atît asupra investiţiilor
specifice care vor fi efectuate cît şi asupra tipurilor de fonduri utilizate pentru finanţarea
acestor investiţii. Vor fi adoptate decizii asupra utilizării fondurilor interne sau externe,
asupra utilizării fondurilor provenite în urma procesului de îndatorare (credit bancar)
sau a celor provenite în urma procesului de lărgire a capitalului, asupra utilizării datoriei
pe termen lung sau a celei pe termen scurt.

Coordonarea şi controlul. Managerul financiar trebuie să acţioneze în mod coordonat


faţă de celelalte departamente, dacă se doreşte ca instituţia să opereze cît mai eficient.
Toate deciziile luate în cadrul unei afaceri au implicaţii financiare şi toate cadrele de
conducere – financiare sau de altă specialitate – trebuie să ţină cont de acest fapt.

Atribuţiile specifice managerului financiar pot fi sintetizate în:

 organizarea şi atragerea surselor de finanţare, în scopul asigurării necesarului de


bani, la momentul potrivit, şi pentru perioada dorită de timp;
 atragerea fondurilor financiare necesare;
 utilizarea fondurilor financiare atrase, sau deja investite, în modul cel mai
eficient;

23
MODULUL 2. Managementul financiar

 controlul fluxului financiar, în prezent şi în perspectivă, prin efectuarea analizei


diagnostic şi de prognoze;
 satisfacerea obligaţiilor asumate faţă de terţi (creditori bancari şi instituţii
financiare, investitori particulari, angajaţi, furnizori, colaboratori, clienţi,
instituţii guvernamentale etc.);
 îndeplinirea obiectivelor financiare şi susţinerea celor non-financiare;
 asigurarea serviciilor de consultanţă privind implicaţiile financiare ale deciziilor
de altă natură;
 reprezentarea şi protejarea intereselor financiare în relaţiile externe.

Funcţiile managerului financiar, sunt interconectate şi în acelaşi timp vitale în


garantarea desfăşurării cu succes a unei afaceri. Responsabilităţile principale ale
managerilor financiari implică decizii precum:

 ce fel de investiţii ar trebui să facă instituţia;


 cum ar trebui finanţate aceste proiecte;
 cum trebuie instituţia să-şi gestioneze resursele existente în cel mai eficient mod.

Dacă aceste responsabilităţi sunt bine îndeplinite, managerii financiari vor contribui la
obţinerea unei bunăstări pe termen lung a unităţii de învăţămînt.

Structura financiară reprezintă un raport existent între sursele proprii de finanţare si


sursele împrumutate sau între sursele împrumutate pe termen lung şi sursele
împrumutate pe termen scurt.

Capitalul propriu costă dividende, capitalul împrumutat costa dobînzi. Deseori sursele
proprii nu sunt suficiente pentru finanţarea afacerii de aceea sunt necesare
împrumuturile.

Factorii ce influenţează structura financiară sunt:

 stabilitatea veniturilor;
 structura competitiva;
 structura activelor;
 controlul;
 psihologia managerilor;
 flexibilitatea financiară;
 atitudinea ofertantului de credit.

Organizarea managementului financiar se efectuează în dependenţă de funcţiile sale:


planificarea, prognozarea, organizarea, reglementarea, coordonarea, stimularea şi
controlul.

24
Centrul de Management Educaţional

Funcţia managerială de planificare financiară include un complex de măsuri pentru


elaborarea şi implementarea sarcinilor planificate. Planificarea reprezintă şi un proces
de elaborare de către specialişti a unui plan concret de măsuri financiare. Pentru ca acest
proces să obţină un succes, se elaborează metodologia şi metodica de efectuare a
planurilor financiare.

Previziunea în managementul financiar reprezintă elaborarea prognozelor pentru o


perspectivă îndelungată de schimbări în situaţia financiară. Previziunea nu pune
problema efectuării obligatorii a prognozelor elaborate în practică după cum este
planificarea.

Funcţia de organizare în managementul financiar se reduce la asocierea persoanelor ce


realizează în comun programul financiar în baza anumitor proceduri şi reguli, la care se
referă:

 formarea organelor de gestiune;


 construirea structurii aparatului de gestiune;
 stabilirea relaţiilor dintre compartimentele de gestiune;
 elaborarea normelor, normativelor, metodicilor etc.

Funcţia de reglementare a managementului financiar reprezintă acţiunea asupra


obiectivului de gestiune, prin intermediul căruia se atinge stabilitatea sistemului
financiar. Reglementarea cuprinde, în principal, activitatea curentă de depăşire a
devierilor apărute.

Coordonarea în managementul financiar în instituţiile de învăţămînt reprezintă


coordonarea lucrărilor din toate verigile sistemului de gestiune al aparatului
administrativ şi al specialiştilor. Coordonarea asigură relaţia dintre obiectul şi subiectul
gestiunii, a aparatului de gestiune şi a unui individ aparte.

Stimularea în managementul financiar se reflectă în cointeresarea lucrătorilor în


rezultatele muncii sale.

Controlul în managementul financiar se reduce la verificarea organizării activităţii


financiare, îndeplinirii planurilor financiare etc. Prin intermediul controlului se
colectează informaţia despre utilizarea mijloacelor financiare, se descoperă noi rezerve
şi posibilităţi, se efectuează schimbări în programele financiare şi în organizarea
managementului financiar. Controlul presupune diagnosticul rezultatelor financiare.

Managementului financiar ca domeniu specific de dirijare evidenţiază următoarele


direcţii:

Gestiunea activelor – adică evaluarea necesităţii anumitor tipuri de active în dependenţă


de volumul activităţii operaţionale şi aprecierea sumei lor în total, optimizarea structurii

25
MODULUL 2. Managementul financiar

activelor din punct de vedere al eficacităţii de la întrebuinţarea complexă a activelor, de


alegerea formelor eficiente şi surselor de finanţare a acestora.

Gestiunea capitalului. În procesul realizării acestei funcţii se apreciază necesitatea


totală de capital pentru finanţarea activelor instituţiei; se optimizează structura
capitalului în scopul asigurării utilizării eficiente a acestora; se elaborează un sistem de
măsuri pentru refinanţarea capitalului în tipurile de active mai eficiente.

Gestiunea investiţiilor. Drept funcţii ale acestei gestiuni poate fi formarea direcţiilor
importante în activitatea investiţională a instituţiei şi evaluarea atractivităţii
investiţionale ale unor proiecte reale.

Gestiunea fluxurilor financiare. Funcţiile acestei gestiuni includ formarea intrărilor şi


ieşirilor fluxurilor financiare ale instituţiei, sincronizarea lor în dependenţă de volum şi
timp.

Gestiunea riscurilor financiare. În procesul realizării acestei funcţii se apreciază


componenţa riscurilor financiare care sunt caracteristice unităţii educative.

Organizarea managementului financiar al unei entităţi include asigurarea infrastructurii


financiare a acesteia, prin:

 identificarea surselor de finanţare potenţiale;


 atragerea surselor convenabile la formarea capitalului necesar activităţii
preconizate;
 elaborarea procedurilor de lucru specifice, adecvate cadrului legislativ existent şi
normelor interne ale organizaţiei;
 stabilirea strategiilor şi a tacticilor de acţiune, în concordanţă cu politica şi cu
obiectivele din domeniile financiar, personal, de marketing etc.;
 adoptarea deciziilor reclamate, de prevenire şi de depăşire a obstacolelor de
natură financiară.
Obiectivele specifice ale managementului financiar includ menţinerea echilibrului
financiar care este influenţat de toate fluxurile financiare, iar condiţiile acestuia definesc
gradul de independenţă sau autonomie faţă de terţi.

Alt obiectiv al gestiunii financiare este lichiditatea instituţiei care reprezintă starea de
echilibru, ce permite de a asigura în orice moment achitarea datoriilor sale.

În practică, funcţie de natura activităţii sau de interesele proprietarilor, nu sînt rare


situaţiile, în care managementul financiar poate avea în locul maximizării profitului şi
alte obiective precum:

 diversificarea activităţii prin care agentul economic urmăreşte fie creşterea


puterii sale competitive – mai mult amplificarea propriei mărimi decît prin

26
Centrul de Management Educaţional

maximizarea profitului - fie diminuarea riscului activităţii desfăşurate (şi deci a


investiţiei realizate), prin canalizarea preocupărilor prin mai multe direcţii de
acţiune conform principiului “de a nu pune toate ouăle într-un coş”;
 reducerea riscului în concordanţă cu care creşterea profitului devine un obiectiv
secundar, prioritară fiind siguranţa şi stabilitatea instituţiei;
 individualizarea propriei imagini prin oferirea la un preţ minim a unor servicii
sau produse intelectuale, care fie nu sunt asigurate de piaţa obişnuită, fie se
caracterizează printr-o calitate de excepţie, tot aici se pot încadra şi organizaţiile
care urmăresc, în primul rînd, obţinerea statutului de partener serios, corect,
loial, evitînd să se lase antrenate de dragul maximizării cu orice preţ a resurselor
în acţiuni discutabile sau condamnabile sub aspect moral şi uneori chiar legal;
 preocupările de natură socială, în cadrul cărora se pot include: îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă ale angajaţilor, realizarea unor servicii benefice atît pentru
elevi cît şi pentru societate.
Echilibrarea intereselor pentru realizarea a două sau mai multe obiective contradictorii
se poate asigura prin efectuarea unor compromisuri, dificil sau uneori imposibil de
cuantificat şi de analizat riguros recurgîndu-se de obicei la raportări faţă de celelalte
obiective – implicite sau explicite, de ansamblu ale instituţiei de învăţămînt.

Pornind de la obiectivul principal al managementului financiar poate fi subliniat şi un


alt aspect deosebit de important prin implicaţiile sale şi frecvenţa cu care se regăseşte în
practica organizaţiilor economice. Astfel, menţionînd scopul principal de maximizare al
profitului – se poate reliefa ideea că prin acesta se urmăreşte, de fapt, maximizarea
valorii investiţiei realizate. În întreprinderile private spre deosebire de şcoli este normal
ca acţionarii să urmărească obţinerea unui profit cît mai ridicat. La fel e de înţeles şi
dorinţa managerilor de a nu risca mult prin deciziile pe care trebuie să le adopte.
Aceasta se justifică prin faptul că în cazul în care riscînd şi necîştigînd, întreprinderea
ajunge la faliment, acţionarii îşi pierd doar investiţiile – de multe ori doar parţial –pe
cînd managerii îşi pot rata întreaga carieră profesională. Ca urmare a acestor potenţiale
consecinţe poate apărea contradicţia dintre interesele celor două părţi: managerii şi
proprietarii.

O gestiune financiară eficientă trebuie să garanteze evoluţia dorită a activităţii, în pofida


eventualelor riscuri ce pot proveni din mediul exogen, ca efecte ale schimbărilor de
conjunctură. Prin prisma acestei sarcini majore, managementul financiar constituie o
componenţă esenţială a conducerii de ansamblu a unei instituţii. Recunoaşterea
dualităţii de funcţiune de sine stătătoare şi de funcţiune cu puternice conexiuni
(influenţe reciproce) la nivelul tuturor funcţiunilor unei instituţii, reprezintă o necesitate
obiectivă, justificată de următoarele două raţiuni:

27
MODULUL 2. Managementul financiar

 managementul financiar este singurul care vizează formarea şi gestionarea


resurselor şi fluxurilor financiare, rezultatele din activitatea proprie sau resursele
externe;
 managementul financiar prezintă ramificaţii în activităţile specifice funcţiilor,
cum sunt cele destinate activităţilor de personal, de instruire, perfecţionare şi de
cercetare – dezvoltare.
Managementul financiar al unei instituţii înregistrează succesul atunci cînd deţine un
control cît mai deplin asupra constrîngerilor de natură internă şi externă.

Managementul financiar trebuie să participe activ la elaborarea politicilor generale ale


afacerii (de personal, de marketing, de investiţii, financiare şi operative), la fixarea
obiectivelor corporative şi ale celor derivate din acestea, la stabilirea strategiilor şi a
tacticilor etc. Controlul financiar trebuie efectuat continuu, ritmicitatea controlului
depinde în mare măsură de operativitatea informaţiei din contabilitate.

Important în definirea managementului financiar este mediul de activitate. Orice


organizaţie activează în cadrul unui anumit sistem de relaţii care depind de o mulţime de
factori interni şi externi, cum ar fi (tabelul 1.2):

Tabelul nr.1.2.

Factorii de influenţă a sistemului financiar al întreprinderii

Factorii externi: Factorii interni

Pieţele financiare Produsele şi serviciile

Guvernul şi Politica Băncii Naţionale Marketingul

Concurenţii Tehnologiile

Legislaţia şi condiţiile economice Relaţiile interpersonale

Economia Mondială Politicile de finanţare şi investiţionale

Inginiringul

Factorii impun o prudenţă deosebită managerilor financiari. Mediul de activitate


presupune o nouă variabilă care trebuie luată în considerare, şi anume: riscul, adică
incertitudinea unităţii educative faţă de rezultatele ei.

Comunicarea, ca un proces important de gestiune are rolul de a contribui la diminuarea


şi evitarea riscurilor. Deciziile managementul financiar au impact asupra celorlalte
elemente operaţionale ale afacerii, elemente care la rîndul lor îşi vor exercita influenţele
asupra deciziilor de natură financiară.

28
Centrul de Management Educaţional

Managementul financiar în învăţămînt este definit în directă relaţie cu funcţia financiar


– contabilă care reuneşte acele activităţi ce asigură obţinerea şi folosirea raţională a
mijloacelor financiare necesare desfăşurării activităţii de ansamblul a şcolii,
înregistrarea şi evidenţa valorică a fenomenelor economico – financiare, comensurarea
cheltuielilor şi veniturilor, punerea în evidenţă a fenomenelor ce influenţează negativ
rezultatele obţinute.

1.3. Politica financiară şi cadrul decizional

Politica financiară poate fi privită la nivel macroeconomic (politica financiară a statului)


şi la nivel microeconomic, adică la nivelul întreprinderilor publice şi private.

La nivel macroeconomic politica financiară este o parte a politicii generale a statului,


acţionînd asupra procesului de formare şi repartizare a fondurilor astfel încît, pe de o
parte să se obţină veniturile necesare statului, iar pe de altă parte, să se atingă anumite
obiective de strategie a dezvoltării economice. Prin modul cum se înfăptuieşte ca şi prin
obiectivele pe care le urmăreşte, politica financiară a statului, acţionînd în sfera
repartiţiei influenţează producţia, circulaţia şi consumul.

La nivel microeconomic, respectiv la nivelul agenţilor economici, deciziile de politică


financiară se bazează pe structura financiară a unităţilor economice, pe obiectivele de
eficienţă şi de creştere avînd în vedere şi riscurile posibile.

Politica financiară a agenţilor economici reflectă corelarea unei duble strategii:efectul şi


efortul. Modul cum se realizează practic această interconexiune depinde de diferiţi
factori externi care acţionează constrîngerea din partea puterii publice, inflaţie, crize etc.
Cadrul politic existent în fiecare ţară poate influenţa, de asemenea, politica financiară,
formarea resurselor, repartizarea rezultatelor etc.

Elaborarea unei politici financiare vizează determinarea necesităţilor de finanţare pentru


o perioadă de timp anumită, alegerea unei variante de îndatorare adică a unei modalităţi
de finanţare prin fonduri proprii sau credite, precum şi raportul între necesităţile
finanţate pe termen scurt sau pe termen lung.

Avansarea de capital din partea unui întreprinzător are în vedere două destinaţii: active
imobilizate şi active circulante. Fiind dată perioada îndelungată, pentru care se
efectuează avansarea capitalului este important ca întreprinzătorul să aibă o viziune
clară atît asupra necesităţilor totale de fonduri, pentru a şi le procura la timp cît şi asupra
modului de procurare, respectiv asupra alegerii tipului de finanţare care să corespundă
necesităţilor sale.

Principalele decizii de politică financiară la nivel microeconomic:

29
MODULUL 2. Managementul financiar

Decizia de investire a unui agent economic de a plasa capitaluri într-o anumită


operaţiune este rezultatul corelării dintre costul capitalului utilizat (propriu sau
împrumutat) şi efectul scontat. Investiţiile în învăţămînt se manifestă sub formă de
alocări acordate de bugetul de stat sau din alte surse, cheltuieli curente, cheltuieli pe
care le suportă instituţiile în scopul calificării la locul de muncă, taxele pentru studii
achitate de persoanele fizice. Termenul “investiţie” este tot mai des utilizat în viaţa de
toate zilele şi practic fiecare om înţelege că investiţia înseamnă cheltuirea unor sume de
bani pentru a crea ceva nou, sau a se îmbunătăţi ceva existent.

E necesar să fie găsit răspuns la principala întrebare: sunt justificate investiţiile în sfera
învăţămîntului din punct de vedere al eficienţei sale economice şi sociale atît pentru
fiecare cetăţean, cît şi pentru societate în general, pe cît timp contribuie aceste investiţii
la atingerea scopurilor trasate puse în faţa sistemului de învăţămînt? Acestea se
realizează numai prin contribuţia la extinderea posibilităţilor instructive, stimularea
sporului economic şi a majorării productivităţii muncii, pregătirea specialiştilor,
ameliorarea nivelului de studii al populaţiei, crearea cunoştinţelor şi stimularea studiilor.

Susţinerea învăţămîntului constă în alocarea mijloacelor financiare ale societăţii în


capitalul uman, acestea se restituie sub formă de venit diferenţiat pe tot parcursul
activităţii de muncă a specialiştilor, contribuind la creşterea nivelului economic al ţării.
Resursele suplimentare alocate şcolilor, instituţiilor de învăţămînt trebuie să fie
orientate spre perfecţionarea bazei tehnico-materiale, implementarea noilor metode de
predare şi, în general, spre perfecţionarea sistemului de învăţămînt primar, de cultură
generală şi superior, acţiuni ce vor contribui la îmbunătăţirea calităţii pregătirii elevilor
şi studenţilor.

Decizia de finanţare reprezintă opţiunea întreprinderii de a-şi acoperi necesităţile de


finanţare a proiectelor avute în vedere fie prin fonduri proprii, fie prin împrumuturi.
Decizia de finanţare este proprie fiecărei întreprinderi şi fiecărui proiect în parte. Nu
există o decizie optimă pentru toate întreprinderile, indiferent de condiţii, loc şi de timp.
Decizia de finanţare nu depinde exclusiv de instituţia ce solicită resurse financiare ci şi
de instituţia care le oferă, de facilităţile pe care le poate obţine în negocierea diverselor
forme de resurse financiare.

Decizia de autofinanţare reprezintă principiul cel mai răspîndit şi semnifică faptul că


învăţămîntul trebuie să-şi asigure dezvoltarea utilizînd taxele de şcolarizare şi fondurile
extrabugetare.

Toate sursele de finanţare tind către un cost unitar dacă avem în vedere factorul-risc aşa
încît alegerea proporţiei fonduri proprii / împrumuturi să aibă loc în funcţie de
oportunitate. Dacă investiţia este mai puţin eficientă, adică în ansamblu nu acoperă uşor
costul împrumutului, capitalul propriu pare mai ieftin decît costul.

30
Centrul de Management Educaţional

1.4. Evaluarea activităţii financiare

Spectrul utilizatorilor de informaţie financiară nu se limitează la aşa categorii ca


proprietarii şi managerii. Managerul are nevoie de informaţie pentru a lua anumite
decizii şi a stabili rezultatele. Organizarea şi conducerea activităţii financiar – contabile,
precum şi tehnicile specifice utilizabile se constituie în managementul financiar al
instituţiei de învăţămînt ca parte indispensabilă a managementului general al acesteia.
Evidenţa contabilă încetează a mai fi o funcţie statistică şi de calcul devenind un
instrument de acumulare, prelucrare şi furnizare a informaţiei despre activitatea sa astfel
încît părţile cointeresate să poată decide cum să-şi gestioneze mijloacele sale.

Rapoartele financiare furnizează o gamă largă de rapoarte care corespund cerinţelor


contabilităţii. Există rapoarte specifice contabilităţii financiare, ce servesc în relaţiile
cu autorităţile publice sau terţele persoane interesate, rapoarte specifice contabilităţii de
gestiune internă, destinate urmăririi şi controlului activităţii interne a instituţiei şi
rapoarte centralizatoare, rezultate în urma consolidării de grup.

Întreaga activitate din cadrul întreprinderii se reflectă în înregistrările contabile operate


asupra diferitelor conturi. Tranzacţiile contabile, generate automat în contabilitate, sunt
reflectate direct în rapoartele contabile, care permit verificarea corectitudinii
operaţiilor efectuate, menţinerea echilibrului între mijloacele economice şi sursele de
finanţare ale unităţii, între venituri şi cheltuieli.

Indiferent de domeniul de activitate al beneficiarului, rapoartele financiare reprezintă


documentele de sinteză şi detaliate ale activităţii financiar-contabile şi constituie baza
mecanismului decizional al întreprinderii, permiţînd evaluarea calitativă şi
monitorizarea prin intermediul elementelor de analiză financiară.

Exista o serie de rapoarte destinate contabilităţii financiare ( balanţa de verificare,


bilanţul contabil, darea de seamă privind rezultatele financiare etc.), care servesc la
reprezentarea patrimoniului şi a rezultatului obţinut atît faţă de proprietar cît şi faţă de
autorităţile publice; pe de altă parte, există şi rapoarte destinate contabilităţii de gestiune
internă care urmăresc şi controlează în detaliu operaţiile determinate de activitatea
interna, funcţie de specificul unităţii. O categorie vastă de rapoarte descriu aprofundat
activitatea unor conturi pe o perioadă dată, prezentînd în ordine cronologică tranzacţiile
în care au fost implicate (fişa contului, registrul de casă, nota contabilă etc.).

O altă categorie de rapoarte reflectă activitatea cumulată a unor conturi în relaţie cu


celelalte conturi din sistem (cartea mare anuală, cartea mare şah etc.). Activitatea
rezultată din relaţiile cu terţii este descrisă de rapoarte specifice. Rapoartele reflectă în
orice moment situaţia reală a soldurilor si rulajelor conturilor analitice şi sintetice,
constituind o imagine “fidelă” a situaţiei financiar-contabile a întreprinderii.

31
MODULUL 2. Managementul financiar

Pe lîngă perioadele contabile clasice se acceptă existenţa unor perioade de ajustări, în


care se pot realiza diferite operaţii de ajustare a înregistrărilor contabile existente, în
vederea asigurării compatibilităţii cu alte sisteme contabile (Sistemul Internaţional de
Contabilitate).

Contabilitatea financiară asigură implementarea unei structuri flexibile a planului de


conturi, ceea ce permite adaptarea cu uşurinţă la schimbările legislative sau de
organizare. Indiferent de domeniul de activitate al beneficiarului, contabilitatea
financiară realizează documentele de sinteză ale activităţii financiar-contabile,
generează fişele de cont, închide contul de venituri şi cheltuieli. Contabilitatea
financiară se ocupă, în principal, de prezentarea sumară a unor informaţii financiare.
Rapoartele evaluează şi înregistrează resursele financiare şi realizările organizaţiei,
indiferent dacă aceasta se află în sectorul privat sau public.

Contabilitatea managerială, spre deosebire de cea financiară, nu urmează un anumit


set de reguli contabile şi nu are o singură structură unificată. Perioadele de raportare pot
fi anuale, dar adesea sunt mai scurte de un an, pentru a furniza informaţie la timp.
Rapoartele contabile financiare reprezintă sfîrşitul, pe cînd rapoartele contabile
manageriale reprezintă începutul. Contabilitatea managerială este un sistem de
colectare, prelucrare şi furnizare a datelor privind costurile de producere, costul
serviciilor şi eficacitatea resurselor. Contabilitatea şi raportarea managerială nu sunt
reglementate centralizat. Acestea se bazează pe o metodă directă, elaborată de către
agenţii economici în vederea obţinerii informaţiei manageriale necesare.

Contabilitatea managerială, fiind opusă contabilităţii financiare analizează unităţi mai


mici din cadrul organizaţiei. Contabilitatea costurilor este un instrument de management
intern. Aceasta reprezintă procesul continuu, curent, de încasare, analiză, clasificare,
înregistrare şi rezumare a tuturor elementelor costurilor contractate. Costurile în cauză
includ prestarea unui serviciu, oferirea unui program, activitate, produs, proiect sau
unitate de lucru, indiferent de sursa de finanţare.

Raportul financiar include:

 Bilanţul contabil
 Raportul privind rezultatele financiare
 Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti.

Bilanţul contabil este un raport privind situaţia patrimonială şi financiară a


întreprinderii la data de raportare. Bilanţul contabil se întocmeşte potrivit unui formular
unic aprobat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Bilanţul contabil include
următoarele elemente principale:

 active nemateriale (imobilizări necorporale);


 active materiale (imobilizări corporale);

32
Centrul de Management Educaţional

 active financiare;
 stocuri de mărfuri şi materiale;
 creanţe comerciale pe termen scurt;
 investiţii financiare;
 mijloace băneşti;
 capital propriu.

În orice moment, volumul total al activelor trebuie să fie egal cu volumul total al
surselor de finanţare. Aceasta se exprimă prin ecuaţia contabilă:

Activ =Pasivele curente + Capitalul propriu

Activul este reprezentat de mijloacele economice probabile viitoare obţinute sau


controlate de o întreprindere în rezultatul tranzacţiilor sau evenimentelor trecute şi se
împart în două categorii principale: active curente şi active pe termen lung.

Activele curente includ mijloacele băneşti şi activele pe care unitatea economică speră
să le transforme în numerar, să le vîndă sau să le consume în decurs de un an.
Mijloacele băneşti, investiţiile temporare în valori mobiliare, creanţele şi stocurile sunt
cele mai cunoscute forme de active pe termen scurt.

Activele pe termen lung sunt, de regulă, deţinute sau utilizate mai mult de un an şi
includ terenuri de pămînt, clădiri, echipamente, concesiuni şi hîrtii de valoare pe termen
lung.

Datoriile constituie utilizări probabile viitoare ale beneficiilor economice ce derivă din
obligaţiile prezente ale unei entităţi de a transfera bunuri sau presta servicii altei entităţi
pe viitor sau în rezultatul unor tranzacţii din trecut. Obligaţiunile, de obicei, se clasifică
fie ca pasive curente, fie ca pasive pe termen lung.

Pasivele curente sunt acele obligaţiuni ale căror lichiditate necesită utilizarea activelor
curente existente sau crearea altor pasive curente în decurs de un an. Acestea includ
creditele bancare, datoriile creditoare către furnizori, salariile angajaţilor şi obligaţiunile
faţă de stat.

Obligaţiunile pe termen lung sunt cele care devin scadente în mai mult de un an şi
reprezintă surse de finanţare pe termen lung.
Tabelul nr.1.3.
Bilanţul contabil tipic la data de 31 decembrie 2004
ACTIV mii lei

Active pe termen lung


Mijloace fixe 54581
Uzura mijloacelor fixe (31220)

33
MODULUL 2. Managementul financiar

Alte active pe termen lung -


Total active pe termen lung 23361

Active curente
Stocuri 380
Creanţe aferente facturilor comerciale 3092
Alte creanţe 21
Mijloace băneşti 5
Total active curente 3498

Total General Activ 26859

OBLIGAŢIUNI ŞI CAPITAL PROPRIU

Capital propriu
Capital statutar 24108
Rezerve -
Reevaluarea mijloacelor fixe -
Profit nedistribuit
Rezultatul perioadei de gestiune
Subvenţii -
Total capital propriu 24108
Obligaţiuni pe termen lung
Credite bancare pe termen lung -
Alte obligaţiuni pe termen lung 86
Total obligaţiuni pe termen lung 86

Datorii pe termen scurt


Credite pe termen scurt -
Datorii aferente facturilor comerciale 874
Alte pasive curente 1790
Total datorii pe termen scurt 2664

Total General Pasiv 26859


Raportul privind rezultatele financiare constituie un rezumat al rezultatelor
operaţiunilor pentru o anumită perioadă de timp şi sunt specificate veniturile şi
cheltuielile, cîştigurile şi pierderile. Raportul se încheie cu profitul net, care în unităţile
educative private nu este distribuit ci inclus în capitolul privind capitalul propriu din
bilanţul contabil. Veniturile din vînzări reprezintă veniturile din serviciile prestate.

Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti redă în detaliu intrările şi ieşirile de


mijloace băneşti pe o perioadă anumită (notă: aceeaşi perioadă care se utilizează pentru
raportul privind rezultatele financiare). Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti
constă din trei capitole: fluxuri de mijloace băneşti din activitatea operaţională, fluxuri
de mijloace băneşti din activităţi investiţionale şi fluxuri de mijloace băneşti din
activităţi financiare. Activităţile investiţionale, în general, rezultă din schimbările în
articolele ce ţin de activele pe termen lung, iar activităţile de finanţare, de obicei, se
asociază cu obligaţiunile pe termen lung.

34
Centrul de Management Educaţional

Încasările de bani adesea necesită unele proceduri speciale, însă întreprinderile nu se


deosebesc de alte întreprinderi şi autorităţi locale care încasează plăţi în numerar.

Modelul financiar al activităţii economice

SURSA DE FONDURI

Capital propriu Capital împrumutat Profit nedistribuit

UTILIZAREA FONDURILOR
Produse /Servicii

Facilităţi / Procese Capital circulant

Mijloace fixe
Vînzări

Uzura Minus Costuri

Profit operaţional

Minus Dobînda

Minus Taxe

Venituri

Dividende Profit nedistribuit

Fig.1.6. Modelul financiar al activităţii economice

Tabloul de bord este destinat urmăririi evoluţiei valorilor unei game largi de indicatori
economici şi financiari. El reprezintă o sinteză a datelor de care dispune unitatea la un
moment dat, oferind într-o forma stabilită, cele mai importante informaţii cu privire la
desfăşurarea activităţii unităţii. Se oferă atît informaţii utile în luarea unei decizii, cît şi
alte date de interes, cum ar fi achitarea obligaţiilor faţă de stat, constituind astfel un
instrument util şi modern de conducere. Tabloul de bord îmbină, în proporţii
determinate de specificul activităţii, informaţiile privind activitatea curentă cu
informaţiile statistice şi cele previzionale. Totodată, evidenţiază existenţa unor abateri
de la planuri şi programe şi evoluţia nedorită a unor fenomene în cadrul unităţii.

Tabloul de bord oferă elemente de referire pentru conturarea unor soluţii de remediere şi
a unor masuri de perspectivă. Prezentînd într-o formă sistematizată cele mai
semnificative informaţii despre desfăşurarea activităţii unităţii, factorii de influentă şi

35
MODULUL 2. Managementul financiar

rezultatele parţiale sau finale, sectoarele sau compartimentele acesteia, tabloul de bord
furnizează elementele necesare pentru fundamentarea deciziilor şi pentru control.

Operativitatea, stabilitatea, obiectivitatea şi eficienţa sunt cîteva din calităţile de baza


ale tabloului de bord, recomandîndu-l ca pe un sistem puternic, ce trebuie utilizat în
mod regulat de către conducerea unităţii economice.

Tabloul de bord prezintă informaţii cu un grad superior de prelucrare, asigură formarea


rapidă a unei viziuni de ansamblu cu privire la funcţionarea organizaţiei si facilitează
obţinerea unor concluzii, urmărind în mod echilibrat toate funcţiunile unităţii
economice.

Utilizatorii informaţiei despre activitatea financiară pot fi: interni şi externi. La


utilizatorii interni se referă personalul intern de conducere a instituţiei, care ia diferite
decizii financiare şi de activitate curentă. De exemplu pe baza dării de seamă efective se
alcătuieşte planul financiar pentru anul viitor, se iau decizii despre maximizarea sau
minimizarea numărului de studenţi, clase, personal etc., taxele de şcolarizare, direcţiile
de consum al resurselor financiare, atragerea creditelor şi altele. Raportul financiar
serveşte ca intermediar între instituţie şi mediul extern. Deoarece deciziile utilizatorilor
externi se bazează pe anumiţi indicatori, anume aceştia se află în centrul
managementului financiar şi reprezintă punctul culminant în evaluarea deciziilor
financiare luate de management asupra situaţiei instituţiei. Printre utilizatorii externi a
dării de seamă financiare avem:

1. Utilizatorii cointeresaţi direct în activitatea instituţiei de învăţămînt:

 direcţiile de învăţămînt, părinţii etc;


 creditorii prezenţi şi potenţiali, care utilizează darea de seamă pentru acordarea
sau prelungirea termenului creditului, stabilirea condiţiilor de creditare,
stabilirea garanţiilor, ş.a.;
 statul care verifică legalitatea şi autenticitatea dărilor de seamă, stabilesc politica
financiară;
 furnizorii şi cumpărătorii care stabilesc siguranţa relaţiilor cu clienţii.
2. Utilizatorii indirecţi sunt persoane fizice şi juridice care studiază dările de seamă
pentru apărarea intereselor utilizatorilor direcţi. Acestea pot fi:
 auditorii - care verifică legalitatea şi autenticitatea rapoartelor financiare;
 consultaţii financiari;
 organele de stat ce iau decizii despre înregistrare, determinarea tipului de
activitate ş.a.;
 organele de drept;
 juriştii – pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor contractuale, respectarea
normelor juridice prin repartizarea veniturilor şi plata dividendelor;

36
Centrul de Management Educaţional

 presa şi agenţiile de informare care utilizează dările de seamă pentru


determinarea tendinţei de dezvoltare şi analiza activităţii diferitor întreprinderi.

Instituţii Autorităţi
financiare
locale
Furnizori/Creditori Sindicate

Proprietari Manageri

Consumatori Angajaţii
Bă ncile Statul
Serviciul fiscal

Fig. 1.7. Persoanele cointeresate în informaţia financiară

Principala condiţie a informaţiei financiare este aceea ca ea să fie utilă, pentru aceasta şi
să corespundă următoarelor criterii:

 importanţa;
 legalitatea, autenticitatea, veridicitatea;
 comparativitatea, claritatea.

Evidenţa informaţiei financiare are la bază următoarele principii:

 principiul dublei înregistrări;


 principiul măsurii evidenţei economice;
 principiul periodicităţii (verificarea periodică);
 principiul continuităţii (activităţii);
 principiul valorii băneşti;
 principiul egalizării;
 principiul calculării.

Pe parcursul perfectării dării de seamă trebuie să se respecte anumite limite la


informaţia inclusă în darea de seamă. Există diferite clasificări ale acestor metode,
printre care şi gradarea metodelor analitice în neformale şi formale.

1. Cele neformale se bazează pe descrierea procedurilor analitice la nivel logic, dar nu


cu ajutorul dependenţei analitice stricte. La acestea se referă: metodele psihologice,
morfologice, de comparare, formarea sistemului de indicatori, formarea tabelelor
analitice.

Aplicarea acestor metode se caracterizează printr-un anumit nivel de subiectivism,


deoarece un rol important îl joacă intuiţia, stagiul şi cunoştinţele analitice.

37
MODULUL 2. Managementul financiar

2. Cele formale sunt metodele la baza cărora se află dependenţele analitice formale
stricte. Aceste metode pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii:

a) Metode elementare şi de analiză factorială: diferenţele aritmetice, de bilanţ,


evidenţierea influenţei factorilor, date procentuale, logaritmice, dobînzi simple şi
compuse. Aceste metode se utilizează pentru determinarea şi prognozarea devizelor de
venituri şi cheltuieli şi pentru evidenţierea factorilor de bază ce contribuie la
îmbunătăţirea lor.

b) Metode economico- statistice tradiţionale: grupare, grafice, indexare, prelucrarea


indicilor dinamici, măsurile medii şi relative. Aceste metode se utilizează pe larg în
managementul financiar: se poate menţiona despre evidenţa preţurilor indexate la
analiza şi prognozarea activităţii întreprinderii, formarea rîndurilor dinamice pentru
aprecierea venitului activităţii financiare, gruparea activelor financiare după gradul de
risc.

c) Metode matematico-statistice: analiza corelativă, analiza regresivă, analiza


dispersivă, analiza discriminatorie, metoda principalelor componente, metoda
obiectivelor periodice ş.a. Anume aceste metode se aplică la calcularea diferitor
indicatori ai pieţei, prognozarea posibilităţilor de falimentare.

d) Metode economico-cibernetice şi de prognozare optimă: analiza sistematică,


imitarea, programarea liniară, programarea neliniară, programarea dinamică. Aceste
metode au fost utilizate pentru analiza şi alegerea proiectului investiţional. În prezent
aceste metode nu sunt prea utilizabile, însă se dezvoltă utilizarea metodelor de imitare
automată pentru alegerea diferitor variante de acţiune în limita optimizării politicii
investiţionale.

Aceste metode sunt utilizate şi la evaluarea activităţilor de instruire:


Modelarea matematică se aplică în fundamentarea deciziilor privind conducerea
activităţilor economice şi sociale. Numeroase încercări de a aplica modelarea
matematică în politica educaţională, nu au condus la rezultatele scontate, impunându-se
apelarea la modelarea procedurală. Strategiile adoptate în sfera educaţională se pot
descompune în succesiuni de evenimente ale căror forme de manifestare diferă în raport
cu răspunsul individului la strategia aplicată. Evaluarea acestor strategii implică luarea
în considerare a tuturor evenimentelor, precum şi incertitudinile ce decurg din
răspunsurile individuale la fiecare eveniment. Soluţiile la aceste probleme de evaluare a
rezultatelor diferitelor strategii sunt date de aplicarea metodelor specifice teoriei
probabilităţilor:
a) Metoda arborelui decizional soluţionează poziţiile intermediare ale evenimentelor
posibile, afectate de anumite probabilităţi de manifestare. Metoda se foloseşte pentru
alegerea strategiei cu cele mai mari avantaje, riscurile cele mai scăzute, costuri minime

38
Centrul de Management Educaţional

sau cel mai bun raport cost-avantaj. Metoda este folosită prioritar pentru stabilirea
speranţei matematice a câştigului asociat unei strategii care vizează grupuri sociale.
Dificultatea metodei constă în estimarea probabilităţii de manifestare a fiecărui
eveniment.

b) Metoda Markov. Metoda este specifică teoriei probabilităţilor şi modelează evoluţia


în timp a populaţiei ce traversează un număr dat de stări.

c) Metoda Monte Carlo. Această metodă utilizează tehnicile de mărimi aleatorii pentru
a rezolva problemele non-aleatorii, cum este cazul unor calcule integrale sau a estimării
distribuţiilor unor variabile necunoscute. Metoda se bazează pe capacitatea de a
reproduce elementul aleatoriu pornind de la regulile algebrice sau formule matematice
şi ajungând la anumite elemente certe (numere pseudo-aleatorii), considerate ca realizări
ale variabilelor întâmplătoare urmând o lege dată. Metoda Monte Carlo s-a extins, fiind
frecvent aplicată o dată cu utilizarea largă a computerelor şi motivat de importanta
simulării distribuţiilor pe eşantioane de indivizi sau pe populaţie în ansamblul său.

Modelarea econometrică ca demers ştiinţific al identificării, explicării şi prevederii


fenomenelor economice, econometria aplicată în sistemul de învăţămînt are rolul de a
modela informaţiile specifice activităţilor educaţionale. Astfel, se creează, se evaluează
şi se structurează elementele proprii acestui domeniu social. Punctul de început îl
constituie cunoaşterea exactă a conceptelor economice care se manifestă în sistemul
educaţional, stabilirea concretă a noţiunilor operante şi precizarea modalităţii de
evaluare. Fiecare noţiune economică trebuie să fie explicată şi asociată cu eficienţa
educaţională şi economică fiind preferabile analizele pe nivele de instruire.

Modelarea statistică se bazează pe un mare volum de informaţii şi pe studii


multidimensionale, relevând aspectele descriptive prin sintezele de date furnizate.
Utilizând procedeele de evaluare statistică, se pot pune în evidenţă fenomenele latente
rezultate din acţiunea simultană a mai multor factori de influenţă. Datele statistice
prelucrate corespunzător permit construirea de modele economice performante ale
activităţilor educaţionale, superioare celor ce nu se bazează pe observaţii. Cele mai
importante instrumente de lucru în evaluările statistice sunt analizele comportamentelor
principale şi analizele corespondentelor dintre componente.

Modelarea organizaţională conduce la stabilirea directă a îmbunătăţirii eficacităţii


sistemului de instruire prin optimizarea muncii în această sferă socială. În mod
corespunzător, corectarea disfuncţionalităţilor necesită, conform procedurilor
organizatorice, divizarea muncii până la nivelul mişcărilor elementare şi aplicarea
mecanismelor de coordonare. Metoda de evaluare organizaţională a activităţilor
educaţionale, consideră că ineficienţa sistemului se datorează lipsei de coerenţă între
elementele diferite ale sistemului. Evaluarea organizaţională nu este destinată numai
pentru a furniza un diagnostic al slabei funcţionări, ci propune soluţii de eliminare a

39
MODULUL 2. Managementul financiar

disfuncţionalităţilor şi integrarea în programe naţionale. Evaluările organizaţionale se


referă la analiza calitativă a relaţiilor existente între diferitele centre care alcătuiesc
sistemul. Aceste relaţii pot fi de autoritate, de colaborare, de comunicare sau de schimb,
potrivit normelor specifice de organizare.

Eficienţa întreprinderilor publice nu poate fi apreciată din punctul de vedere al nivelului


rezultatelor financiare obţinute. al profitului realizat, rentabilităţii economice etc.
Evaluarea eficienţei activităţilor de instruire trebuie efectuată ţinînd cont de o serie
de factori, care influenţează direct activitatea economică şi comercială a întreprinderilor
publice. Imaginea concludentă a performanţelor economice este reflectată de acei
indicatori care pot fi cuantificaţi şi a căror valoare poate fi comparată cu valoarea
indicatorilor din alte unităţi educative de acelaşi fel, şi chiar cu cele din alte ţări.
Diagnosticul în învăţămînt este orientat spre rezultatele formării personalităţii elevului,
spre evidenţierea cauzelor care au dus la rezultatele obţinute în cadrul întregului proces
didactic. Studierea eficienţei activităţilor de instruire prin analize economice, determină
utilizarea tehnicilor specifice de cuantificare a acţiunilor respective de către specialiştii
în domeniu. Tehnicile de cuantificare rezultă din opţiunile bugetare şi din necesitatea
raţionalizării lor, prin programele de instruire, adoptate la nivel naţional. Tehnicile de
cuantificare se bazează pe teoria axiologică, pe scara valorilor supuse analizei, pe
instrumentele de comparare a mai multor decizii posibile şi ierarhizarea valorică a
acestora. Alegerea unei anumite tehnici de cuantificare şi a anumitor criterii axiologice
de comparaţie, condiţionează rezultatele evaluării şi determină strategiile în domeniul
instruirii.
Tehnicile de cuantificare sunt diverse, dar se bazează pe aceleaşi principii. Ansamblul
criteriilor este definit astfel încât să prezinte consecinţele fiecărei strategii supuse
evaluării. Alegerea criteriilor trebuie să conducă la realizarea comparaţiilor între
efectele strategiilor analizate. De exemplu, dacă se iau în considerare consecinţele
economice şi cele educaţionale ale unei strategii, atunci criteriile pot fi cheltuielile cu
aplicarea strategiei, respectiv probabilitatea educării la un anumit nivel. Strategia X este
preferabilă strategiei Y, după criteriul economic, dacă volumul cheltuielilor de aplicare
a strategiei X este mai mic decât cel al strategiei Y şi invers. Cea mai mare dificultate o
constituie descrierea consecinţelor necesare şi oportune pentru a compara strategiile de
instruire. Stabilirea criteriilor utilizate în studiile de acest tip constituie nomenclatorul
de evaluare a strategiilor cheie pentru întregul proces de analiză. Nomenclatorul de
evaluare se stabileşte pentru fiecare studiu, în raport cu problemele de rezolvat.
Procesele economice de evaluare a activităţii de instruire implică stabilirea
următoarelor aspecte:

- stabilirea tehnicilor de cuantificare, apelând la metodele statistice, calculul


probabilităţilor, metodele econometrice;

40
Centrul de Management Educaţional

- stabilirea strategiei optime în raport cu criteriul de evaluare adoptat prin transformarea


scărilor valorice specifice fiecărei strategii analizate într-o ierarhie globală (combaterea
preferinţelor).

Adoptarea criteriilor de evaluare face apel la problematica tridimensională a analizei


economice: dimensiunea temporală-tehnică a actualizării, dimensiunea calitativă-
indicatorul calitatea instruirii, dimensiunea combinată, temporală şi calitativă.

Metodele de evaluare economică a eficienţei activităţilor de instruire se referă la studiul


comparativ eforturi-efecte, la analiza complexă a raportului costuri-avantaje prin:
 metoda cost-beneficiu;
 metoda cost-eficacitate;
 metoda cost-utilitate.

Metoda cost-beneficiu stabileşte legăturile funcţionale dintre costul unei activităţi de


instruire şi efectele sale, exprimate în unităţi monetare. La aplicarea metodei, se
stabileşte nomenclatorul care exprimă toate criteriile, în forma valorică. Pentru fiecare
criteriu de analizat se calculează diferenţa dintre situaţia de referinţă şi cea specifică
strategiei (activităţii) evaluate (în valoare absolută). Costurile se determină prin
însumarea valorilor absolute ale diferenţelor, pentru criteriile cu situaţii de referinţă
preferate de strategie.
Beneficiile se stabilesc prin însumarea valorilor absolute ale diferenţelor, pentru
criteriile a căror strategie este preferabilă situaţiilor de referinţă. Alegerea strategiei
preferabile este posibilă prin 2 procedee:
 procedeul cost-beneficiu în mărime absolută, constă în opţiunea pentru strategia
care conduce la beneficiul cel mai mare adică diferenţa cea mai ridicată între
beneficiu şi cost;
 procedeul cost-beneficiu în mărime relativă constă în. opţiunea pentru strategia
al cărei raport cost beneficiu este cel mai mic.
Metoda cost-eficacitate stabileşte relaţiile dintre costul activităţilor de instruire şi
efectele acestora exprimate în unităţi fizice. Această metodă porneşte de la stabilirea
unui nomenclator care exprimă un criteriu în unităţi fizice (criteriul de eficacitate) şi
criterii în unităţi valorice. Criteriile în unităţi valorice (monetare) sunt grupate, într-unul
singur şi anume câştigul din strategia considerată în raport cu strategia de referinţă.

Metoda cost-utilitate stabileşte relaţiile dintre costurile activităţilor de instruire şi


efectele acestora exprimate în variabile calitative. Se obţine un nomenclator cu criterii
prioritar nemonetare cum este cazul costului aferent unui număr de ani de instruire şi
calitatea instruirii asociată anilor de viaţă. Această metodă se bazează pe funcţia de
utilitate în raport cu: numărul anilor de instruire câştigaţi, calitatea instruirii în anii de
viaţă.

41
MODULUL 2. Managementul financiar

Diagnostica pedagogică este o formă de cunoaştere a relaţiilor dintre elev şi realitate şi


a reflectării procesului de formare a personalităţii în conştiinţa profesorului. Se
apreciază ca diferenţa dintre nivelul dezvoltării reale a personalităţii elevului cu nivelul
necesar. Cu cît este mai mică această diferenţă, cu atît mai corect şi mai eficient e
organizat procesul de învăţămînt şi de educaţie a elevului.

Procesul de formare al personalităţii are loc sub influenţa a trei forţe


interdependente:

 deosebirea, după nivel, a cerinţelor omului, care se obiectivează în motivul


activităţii;
 activitatea, care creează atitudinea personalităţii faţă de societate;
 orientarea în mediul social care determină şi formează personalitatea.

Randamentul şcolar al elevului, exprimă gradul de stăpînire al cunoştinţelor,


deprinderilor, strategiilor cognitive, la un nivel maxim-mediu şi minim, apreciat în
termeni de conexiune inversă, prin raportarea rezultatelor obţinute la ieşire cu situaţia
existentă la intrare (începutul şi sfîrşitul sistemului, anului, capitalului etc.).

Corelaţia cadrul didactic–elevul, apreciată în funcţie de gradul de participare al


grupului de elevi, la manifestaţii culturale, olimpiade şcolare, cercuri ştiinţifice la
diverse discipline.

Aceşti indicatori oferă informaţia necesară adoptării unor decizii manageriale în funcţie
de prognoza pedagogică exprimată la nivelul unei orientări – îndrumări metodologice,
care vizează, la diferite etape de timp, corectarea – ameliorarea – ajustarea structurală –
restructurarea – reformarea activităţii cadrului didactic respectiv, a domeniului vizat sau
a instituţiei de învăţămînt vizate.

1.5. Sistemul informaţional

Sistemul informaţional financiar este alcătuit din mai multe componente strîns
intercorelate, respectiv: date şi informaţii financiare, circuite şi fluxuri informaţionale,
proceduri informaţionale, mijloace de tratare a informaţiilor. Relaţiile dintre sistemul
informaţional şi sistemul organizatoric al întreprinderii sunt atît funcţionale, cît şi
structural-constructive.

Întregul sistem informaţional are ca suport structura organizatorică a întreprinderii.


Tratarea datelor şi informaţiilor, operaţionalizarea fluxurilor şi procedurilor
informaţionale, utilizarea mijloacelor de tratare a informaţiilor sunt rezultatul exercitării
sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor managerilor şi executanţilor în cadrul
structurii organizatorice a întreprinderii. Complementar, sistemul informaţional, prin
toate componentele sale, condiţionează funcţionalitatea sistemului organizatoric.

42
Centrul de Management Educaţional

Principiile de realizare şi de raţionalizare a unui sistem informaţional trebuie să


aibă în vedere următoarele obiective:

 subordonarea conceperii şi funcţionării sistemului informaţional cerinţelor


managementului firmei;
 corelarea sistemului informaţional cu organizarea structurală a societăţii;
 tratarea informaţiilor într-o unitatea metodologică;
 concentrarea asupra abaterilor esenţiale;
 maximizarea informaţiilor relevante;
 flexibilitatea;
 eficienţa.

Funcţiile sistemului informaţional pot fi sintetizate în următoarele trei direcţii:

 funcţia decizională;
 funcţia operaţională sau de gestiune;
 funcţia de documentare.

Funcţia decizională exprimă menirea sistemului informaţional de a asigura elementele


informaţionale necesare luării deciziilor.

Funcţia operaţională asigură operaţionalizarea deciziilor şi metodelor manageriale,


asigurînd realizarea obiectivelor cuprinse în strategia organizaţiei.

Funcţia de documentare exprimă menirea sa gnoseologică, în virtutea căreia se


înregistrează o serie de informaţii, care sunt utilizate în luarea deciziilor sau în
desfăşurarea activităţii.

Sistemul informaţional constituie un subsistem de bază al managementului


întreprinderii, care realizează funcţii multiple şi prezintă o dinamică accentuată.
Sistemul informaţional devine din ce în ce mai important şi condiţionează
supravieţuirea şi performanţele întreprinderilor în toate domeniile.

Sistemul informaţional permite conducerii întreprinderii să asigure coordonarea şi


executarea programelor curente de activitate în toate sectoarele păstrînd un echilibru cît
mai perfect între elementele structurale ale acestora. Cunoaşterea tuturor corelaţiilor
esenţiale permite luarea măsurilor operative de întărire a capacităţii întreprinderii pentru
a acţiona împotriva unor factori cu caracter exogen sau endogen, care pot interveni în
decursul activităţii ei. De asemenea pot conduce la ruperea echilibrului între elementele
structurale ale programelor acesteia, cu efecte negative asupra potenţialului economic şi
gestiunii financiare de ansamblu a întreprinderii.

În sens economic, prin echilibrul în gestionarea unei entităţi, se înţelege corelaţia


optimă care trebuie asigurată între toţi factorii ce intră în componenţa potenţialului

43
MODULUL 2. Managementul financiar

economic şi elementele de structură ale acesteia, subordonate unui efect maxim cu


cheltuieli minime şi, în consecinţă, cu rezultate optime.

Asigurarea echilibrului în gestionarea întreprinderii constituie un obiectiv fundamental


şi comportă o serie de măsuri de politică internă menite să asigure cadrul favorabil de
desfăşurare a unei activităţi, cu un grad ridicat de productivitate şi rentabilitate a
consumului de muncă vie şi materializată.

Pornind de la sarcinile stabilite prin bugetul general şi bugetele parţiale, ţinînd cont de
cadrul legal, prin măsurile de politică internă se asigură delimitarea clară a atribuţiilor şi
răspunderilor şi se stabileşte cadrul organizatoric adecvat, precum şi procedeele şi
metodele de lucru care trebuie utilizate în întreaga activitate, astfel încît să se închidă
orice cale de depunere a eforturilor şi de consumare neraţională a mijloacelor materiale
şi financiare.

Cadrul organizatoric odată stabilit şi măsurile de funcţionare elaborate ale acestuia,


sarcinile conducerii trebuie orientate în direcţia urmăririi sistematice a modului în care
responsabilii de compartimente şi colectivele coordonate de aceştia respectă cadrul
stabilit în vederea depistării eventualelor abateri de orice natură, cu efecte asupra
rezultatelor.

Pe baza datelor furnizate de sistemul informaţional, conducerea întreprinderii poate ţine


sub observare permanentă schimbările ce au loc în corelaţia dintre factorii şi elementele
antrenate în activitatea de realizare a obiectivelor, corectînd operativ sensul şi tendinţele
acestora prin măsuri de conducere curentă sau de perspectivă, care să asigure o
optimizare sistematică a proceselor economice.

Problema cardinală a oricărei conduceri o constituie înlăturarea factorilor care pot


interveni în realizarea obiectivelor programate, în sensul diminuării gradului de
rentabilitate a acesteia.

Ansamblul procedeelor, metodelor şi tehnicilor utilizate de conducerea unei


întreprinderi pentru realizarea obiectivelor ei acesteia formează politica generală a
acesteia, care constituie un veritabil ghid de proceduri şi un cadru de acţiune,
elaborat pe baza unor cercetări şi analize minuţioase.

Gestionarea întreprinderii/instituţiei, bazată pe previziunea evoluţiei activităţii, este


cunoscută sub denumirea de strategie şi este definită ca sumă a tehnicilor
operaţionale stabilite pentru aplicarea politicii generale a întreprinderii. Prin
conţinutul său, strategia ajută conducerea să facă faţă incertitudinilor şi riscurilor ce pot
interveni în activitatea acesteia, orientînd măsurile corespunzătoare în direcţiile cerute
de situaţie.

44
Centrul de Management Educaţional

Informaţiile şi documentele necesare pentru realizarea gestiunii economice a


întreprinderii formează trei componente distincte şi anume:

 gestiunea previzională, care include toate informaţiile şi documentaţia necesară


elaborării programelor întreprinderii;
 gestiunea operativă, care include toate informaţiile şi documentaţia necesare
pentru urmărirea procesului operativ al activităţii şi verificarea gradului de
îndeplinire a programelor de activitate;
 gestiunea de dare de seamă şi analiză economică, respectiv de raportare asupra
rezultatelor activităţii desfăşurate, analizei echilibrului financiar, lichidităţii şi
solvabilităţii întreprinderilor din domeniu la nivelul cărora se constituie un
ansamblu de relaţii care se instituie într-un model economic al unităţii
economice.
Sistemele de asigurare organizaţională a managementului financiar în cadrul
sistemului informaţional economic al întreprinderilor şi unităţilor educative includ
majoritatea informaţiilor ce sunt colectate, prelucrate şi vehiculate pe suporţi purtători
de informaţii, care formează sistemul de evidenţă al întreprinderii.

Sistemul de asigurare organizaţională a managementului financiar - reprezintă un


ansamblu interdependent de servicii şi subdiviziuni interne, care asigură elaborarea şi
adoptarea deciziilor privind activitatea financiară şi care sunt responsabile de realizarea
şi rezultatele acestei decizii. Deoarece sistemul de management financiar este o
componentă a sistemului de management general al întreprinderii, asigurarea lui
organizaţională trebuie să fie bine integrată în structura generală a managementului.
Ţinînd cont de responsabilitatea care-i revine, managementul financiar acceptă un loc
privilegiat între funcţiile firmei. Pe de o parte, el are o tehnică proprie, fapt ce duce la
recunoaşterea anumitei autonomii de decizie, pe de altă parte, deciziile angajate de toate
funcţiile de management atrag după sine consecinţe în plan financiar, deoarece ele
presupun resurse şi necesităţi, încasări şi plăţi.

Managerii întreprinderilor văd în contabilitate instrumentul de gestiune previzională şi


curentă; acţionarii, investitorii prezenţi şi potenţiali vor să cunoască dacă îşi pot menţine
încrederea în plasamentele lor, băncile vor să aprecieze riscurile probabile legate de
creditele acordate; autorităţile fiscale determină suma eventualelor impozite şi taxe, pe
care unitatea le datorează; furnizorii vor să ştie dacă solvabilitatea unităţii permite
continuarea fără riscuri a livrărilor; organizaţiile sindicale urmăresc capacitatea
întreprinderii de a plăti forţa de muncă angajată şi eventualele riscuri viitoare, trezoreria
analizează execuţia de casă. Informaţia contabilă este produsul final al sistemului
contabilităţii întreprinderii, care îşi găseşte locul în: contabilitatea de gestiune-prin
deciziile curente de conducere a întreprinderii şi contabilitatea financiară-prin
documentele de sinteză şi raportare contabilă, prin informaţiile cărora contribuie într-un
anumit fel la reglarea sistemului social.

45
MODULUL 2. Managementul financiar

Abordarea finalităţilor contabilităţii constă în examinarea rolului său în funcţie de


efecte, rezultate sau consecinţe. În acest context, în întreaga lume se recunoaşte că
evoluţia contemporană a accentuat rolul contabilităţii deoarece previziunea, rezultatele
şi situaţia patrimonială, un ansamblu larg de utilizatori ai informaţiei contabile, fiecare
dintre ei prezentînd exigenţe din ce în ce mai mari.

Valenţele contabilităţii financiare rezultă şi din caracteristicile informaţiei produse de


aceasta care trebuie să îndeplinească anumite caracteristici calitative clar definite de
reglementările contabile.

Contabilitatea este un instrument, un sistem informaţional, cu scopul final de a reflecta


întreprinderea, lucrul remarcat de profesorul Bernard Colase, care afirma:
„contabilitatea este un produs social de informare, întărit prin practica de-a lungul
unei istorii de peste cinci secole, pentru a ilustra viaţa întreprinderilor, contabilitatea
îşi vede astăzi principiile sale fundamentale reluate şi actualizate prin normalizare şi
reglementare în perspectiva unei mai bune satisfaceri a utilizatorilor de informaţii”2

Ansamblul proiectelor viitoare şi previziunilor despre evoluţia performanţelor financiare


se bazează pe o analiză a trecutului, pe care contabilitatea financiară o permite, dar
pentru stabilirea căilor de acţiune aceasta este completată de instrumente
complementare, furnizate de contabilitatea de gestiune.

Contabilitatea de gestiune, prin obiectul său de studiu, procedează la cunoaşterea


costurilor, studiul lor continuu, analiza şi estimarea evoluţiei acestora, oferind astfel
informaţiile utile pentru diagnostic, luarea deciziilor şi previziunea viitorului.

În condiţiile în care întreprinderile sunt obligate să se adapteze continuu unui mediu


economic din ce în ce mai greu de previzionat, totodată ,sunt supuse presiunii de a
asigura un maximum de securitate tuturor factorilor de interes: investitori, bănci, clienţi,
furnizori, sindicate, instituţii ale statului etc. Această situaţie, deşi conform logicii
progresului, creează managerilor greutăţi deosebite. În sprijinul acestora contabilitatea
de gestiune se instituie ca un instrument util şi modern de conducere a activităţii
întreprinderii.

La nivelul contabilităţii de gestiune, organizarea evidenţei cheltuielilor presupune un


ansamblu de activităţi desfăşurate de o întreprindere în vederea realizării unui sistem
informaţional eficient privind calculul costurilor, analiza eficienţei activităţii
desfăşurate, elaborarea, urmărirea şi controlul bugetelor de cheltuieli, la toate
nivelurile structurilor organizatorice.

2
Octavian Bojian. Contabilitatea întreprinderilor.-Ed: Economică,1999.-P.17.

46
Centrul de Management Educaţional

În cadrul sistemului informaţional al instituţiilor şi unităţilor economice se includ şi


diferite centre de responsabilitate. Centrul de responsabilitate reprezintă o
subdiviziune structurală care deţine un control deplin asupra anumitor aspecte, iar
conducătorii acestuia adoptă decizii manageriale în mod independent în limitele acestor
aspecte şi poartă responsabilitate deplină pentru îndeplinirea indicatorilor financiari,
care au fost stabiliţi.

Centrul de costuri reprezintă o subdiviziune structurală, managerul căreia poartă


responsabilitate doar de consumul mijloacelor în corespundere cu bugetul care i-a fost
stabilit în virtutea orientării funcţionale a activităţii sale. Ea nu poate influenţa
independent asupra volumului venitului şi asupra mărimii profitului.

Centrul de venit reprezintă o subdiviziune structurală, managerul căreia poartă


responsabilitate doar de formarea venitului în volumele stabilite. Ea nu poate influenţa
independent asupra volumului total de costuri aferent cifrei de afaceri, precum şi asupra
volumului profitului.

Centrul de profit reprezintă o subdiviziune managerul căreia este responsabil de


realizarea sarcinii privind formarea rezultatului financiar. Această subdiviziune
controlează deplina formare a veniturilor din vînzările de produse sau prestări de
servicii, cît şi valoarea costului pentru fabricarea acestora.

Centrul de investiţii reprezintă o subdiviziune structurală, managerul căreia poartă


responsabilitate de utilizarea resurselor investiţionale care au fost alocate, precum şi de
obţinerea profitului necesar din activitatea investiţională.

Modurile de încadrare a gestiunii financiare în structura organizării întreprinderii sunt


multiple şi exprimă, în acelaşi timp, caracteristici istorice şi exigenţe proprii ale
întreprinderii. Dar, oricare ar fi soluţia organizatorică aleasă, reuşita încadrării gestiunii
financiare în structura organizatorică a întreprinderii depinde de respectarea a trei
condiţii fundamentale:
 Structura organizatorică trebuie să exprime recunoaşterea autonomiei şi a
competenţelor tehnice proprii finanţelor întreprinderii.
 Să comporte procedee sau mecanisme interne de coordonare, de negociere şi de
arbitraj între gestiunea financiară şi celelalte funcţiuni, consumatoare de resurse
sau generatoare de resurse pentru întreprindere.
 Să aibă grijă ca relaţiile cu partenerii financiari externi să fie întreţinute de
responsabili, ai căror competenţă, autonomie şi nivel ierarhic să fie adaptate
situaţiei întreprinderii.

47
MODULUL 2. Managementul financiar

Rezumat
În acest capitol au fost examinate noţiunile generale privind managementul financiar,
funcţiile managementului educaţional şi a managementului financiar, modul de
organizare a managementului financiar în cadrul diverselor entităţi publice şi private.
Rolul gestiunii financiare este legat de argumentarea diferitor variante de decizii de
investire şi finanţare.

Managementul financiar performant în domeniul învăţămîntului şi a educaţiei trebuie să


focalizeze măsuri de încurajare a acelor acţiuni care sunt menite să ducă la o utilizare
eficientă a resurselor alocate, să acorde autonomie în utilizarea resurselor financiare şi
să identifice căi de diversificare a surselor de finanţare pentru învăţămînt.

Activitatea 1.1.
Identificaţi factorii de bază ce influenţează activitatea financiară a unităţii educative.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Activitatea 1. 2.
Ce reprezintă managementul financiar ca ştiinţă? Care sunt particularităţile
managementului financiar în instituţia dumneavoastră?.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Activitatea 1.3.
Indicaţi lista persoanelor ce necesită informaţia financiară şi argumentaţi importanţa ei
pentru fiecare categorie de utilizator.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

48
Centrul de Management Educaţional

Activitatea 1.4.
Definiţi rapoartele financiare şi importanţa lor pentru utilizatorii de informaţii
financiare.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Activitatea 1.5.
Care sunt funcţiile managementului financiar? Descrieţi funcţiile financiare în cadrul
unei instituţii educaţionale.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Activitatea 1.6.
Cum se organizează contabilitatea în instituţia în care activaţi. Care este rolul ei în
gestiunea financiară a instituţiei educaţionale?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Activitatea 1.7
Analizaţi indicatorii ce determină situaţia financiară a unei instituţii educaţionale.
Indicaţi factorii ce au influenţat performanţele financiare.

49
MODULUL 2. Managementul financiar

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Activitatea 1.8
Care este diferenţa între Rezultatul financiar şi Fluxul de Numerar?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Activitatea 1.9
Test-grilă

1.Fluxurile financiare au loc între:

a. persoane fizice

b. persoane juridice

c. persoane juridice şi persoane fizice

d. persoane fizice şi juridice, persoane juridice şi în cadrul persoanelor juridice

2. Incidenţa fluxurilor financiare asupra patrimoniului:

a. modifică structura patrimoniului

b. modifică volumul patrimoniului

c. modifică volumul şi structura patrimoniului

d. nu au nici o influenţă asupra patrimoniului.

3. Contraprestaţia este o caracteristică a fluxurilor financiare ?

a. da, directă şi imediată în toate cazurile

b. da, indirectă şi fără legătură cu data transferurilor

c. da, numai în cazul transferurilor definitive

50
Centrul de Management Educaţional

d. da, numai în cazul transferurilor temporare

e. nu există nici un fel de contraprestaţie.

4. Conţinutul finanţelor constă în:

a. ansamblul de măsuri şi activităţi care au ca obiect fenomenul financiar;

b. ansamblul de activităţi ce se desfăşoară prin intermediul serviciilor sau direcţiilor


financiare şi care se exprimă valoric

c. organizarea fluxurilor financiare pozitive şi negative pentru satisfacerea activităţii în


condiţii de rentabilitate.

5. Obiectivele finanţelor unităţii economice constau în:

a. dimensionarea încasărilor şi plăţilor

b. stabilirea unui echilibru între nevoi şi resurse, în condiţiile rentabilităţii optime

c. stabilirea necesarului optim de active materiale pe termen lung şi active curente

d. dimensionarea fondului de rulment şi al rentabilităţii

6. Echilibrul financiar la nivel microeconomic reprezintă:

a. echilibrul între încasări şi plăţi

b. egalitatea dintre total activ şi total pasiv

c. egalitatea dintre nevoi de fonduri şi resurse acoperitoare, în condiţiile păstrării


capacităţii de plată a lichidităţii financiare şi a capacităţii de plată

d. egalitatea dintre resurse disponibile şi datorii faţă de terţi: furnizori, bănci, stat,
salariaţi.

7. Structura financiară a întreprinderii se determină ca raport între:

a. capital propriu şi datorii la termen

b. resurse de trezorerie şi datorii la termen

c. resurse de trezorerie şi capital permanent

d. capital permanent şi active circulante

51
MODULUL 2. Managementul financiar

CAPITOLUL II. MANAGEMENTUL COSTURILOR

Argument
Dezvoltarea şi modernizarea învăţămîntului au condus la creşterea resurselor alocate
acestuia în toate ţările. Cheltuielile publice pentru învăţămînt manifestă tendinţă de
creştere, ca urmare a acţiunii conjugate a mai multor factori: demografici, economici,
sociali, politici. În contextul contemporan al producerii şi mişcării de idei o atenţie
deosebită se acordă, constatării unui proces de îmbogăţire continuă a cunoştinţelor
despre costuri. În acest capitol vom analiza natura costurilor şi felul în care putem să le
controlăm şi să înţelegem implicaţiile atribuirii de valori ieşirilor organizaţiilor. Ideile
din acest capitol vă vor ajuta să înţelegeţi problemele cu care se confruntă
managementul în legătură cu costurile. Costurile care se încadrează în aşa-zisa
“tipologie a costurilor contabile”, prezintă un interes deosebit în procesul de luare a
deciziilor.

Obiective

 descrierea factorilor de influenţă a cheltuielilor pentru învăţămînt;


 analiza costurilor directe şi indirecte, celor variabile şi fixe;
 analiza structurii şi dinamicii cheltuielilor pentru învăţămînt.

Cuprins
2.1. Conceptele economice privind costurile şi cheltuielile

2.2. Clasificarea cheltuielilor pentru învăţămînt


2.3. Analiza cheltuielilor. Nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor pentru învăţămînt

52
Centrul de Management Educaţional

2.1. Conceptele economice privind costurile şi cheltuielile

De ce trebuie să înţelegem costurile pe care le avem?

Menţinerea pe piaţa concurenţială a unui produs/serviciu sau a unor grupe de


produse/servicii nu este determinată numai de nivelurile calitative ale produselor oferite
ci şi de preţurile acestora şi, deci, de costurile implicate de obţinerea lor. Altfel spus,
nu este suficient să se afirme că în plan tehnic totul este posibil, dar trebuie să se
evalueze şi cît costă toate schimbările în mediul tehnic. Aceasta este una din problemele
esenţiale pentru orice sector de activitate, iar informaţia privind costul de producţie
este vitală pentru managerul întreprinderii, indiferent de forma de organizare a acesteia,
ea furnizînd informaţii deosebit de importante ce vizează calitatea şi eficienţa
utilizării tuturor resurselor. În aceste condiţii, costul este prezent ca un mijloc de
testare a utilităţii, oportunităţii anumitor operaţii şi ca un element de calcul al securităţii
întreprinderii.

Totodată, în timp ce rolul tradiţional al contabilităţii costurilor, de înregistrare a


informaţiilor privind costul complet de producţie pentru cunoaşterea condiţiilor interne
de activitate şi pentru stabilirea preţurilor rămîne important, contabilitatea costurilor,
pentru fundamentarea deciziilor şi evaluarea performanţelor, a căpătat o importanţă
deosebită în ultima perioadă.

Definiţii ale costului de producţie:

În Dicţionarul explicativ al limbii române se defineşte ca ”sumă de bani cheltuită pentru


producerea sau cumpărarea unui bun, efectuarea unei lucrări, prestarea unui serviciu”
etc.

Termenul de cost este utilizat pentru măsurarea eforturilor necesare în realizarea unui
produs sau serviciu. În acest sens, se afirmă că nu există nici un cost adevărat pentru un
produs sau serviciu, există doar bunul sau serviciul respectiv, iar acesta a implicat
costuri diferite pentru scopuri diferite.

Specialiştii în domeniu accentuează că valoarea “corectă” a costului depinde de


circumstanţele specifice şi de modul în care sunt utilizate informaţiile. Linia de separare
între diferitele categorii de costuri e dificil de trasat, pentru că natura unui element de
cost se schimbă în funcţie de timpul în care este luat în consideraţie.

Noţiunile “cost” şi “cheltuieli” în literatura de specialitate, nu sunt identice. Costul nu


poate şi nu trebuie să fie rezultatul unei calculaţii, ci este determinat de apariţia
obiectivă generată a consumului de valori ale muncii vii şi materializate. Cheltuiala, din
punct de vedere operaţional, îmbracă aspectul de plată: de exemplu, achiziţionarea

53
MODULUL 2. Managementul financiar

factorilor de producţie este o cheltuială şi va deveni cost de producţie cînd aceşti factori
vor fi daţi în consum.

Sesizînd diferitele definiţii date costurilor, Bourke PF în lucrarea „What does it cost?”,
The Australian Accountant, afirmă că nu există un concept unic al costului valabil în
toate circumstanţele. Costurile au un înţeles practic numai în relaţie cu obiectivele
specifice, pentru care este realizată evidenţa lor.

În sectorul productiv principalele categorii de resurse sunt: materialele, munca, utilajele,


echipamentele, clădirile etc. Alte costuri sunt presupuse de asigurarea cu aceste resurse
şi utilizarea lor.

În domeniul educaţional costurile conţin resursele alocate învăţământului din buget sau
alte fonduri, cheltuielile indirecte, lipsa de câştig, cheltuielile familiilor etc.

Noţiunile referitoare la costuri nu trebuie interpretate în mod absolut, pentru că ele, în


mod normal, necesită ca analizele şi estimările să fie efectuate în contextul unei situaţii
date şi într-un anumit interval de timp.

Costurile şi contabilitatea costurilor joacă un rol important în fiecare organizaţie, în


procesul elaborării deciziilor.

Principalele motive pentru care un întreprinzător trebuie să cunoască costurile pe care


le presupune activitatea sa, sunt:

 posibilitatea stabilirii unor taxe corecte pentru serviciile sale, ajutîndu-l să


estimeze efectul ce-l realizează pe fiecare tip de serviciu prestat;
 cunoaşterea fiecărui cost implicat de afacerea pe care o conduce, a mărimii
acestor costuri, putînd lua decizii în cunoaşterea cauzei privind reducerea
acestora;
 posibilitatea evaluării efectelor, măsurilor luate/preconizate de manager asupra
costurilor;
 necesitatea informaţiilor relevante privind căile de sporire a eficienţei
instituţiei/întreprinderii.

Banii sunt în pofida deficienţilor lor cea mai obişnuită modalitate de măsură a
costurilor. Termenul de “cost” este legat de măsura monetară a resurselor utilizate în
activitatea instituţiei de învăţămînt. Deşi pot fi calculate şi înregistrate anumite
informaţii cantitative, ca reprezentînd costuri ale unui produs sau serviciu nu există un
singur “cost adevărat”. Stabilirea costurilor include adesea o serie de evaluări virtual
subiective, cum ar fi, de exemplu, modul de repartizare a costurilor totale între diferitele
produse şi servicii. Planificarea şi gestionarea taxelor de şcolarizare, preţurile la
bunurile şi serviciile procurate sunt importante pentru orice întreprindere. Din aceste
considerente este importantă analiza costurilor pe tipuri.

54
Centrul de Management Educaţional

Costurile pot fi clasificate ca directe sau indirecte:

Costurile directe constituie costul serviciilor livrate şi sunt direct legate de veniturile
operaţionale. Aceste costuri sunt direct asociate cu producerea, prestarea serviciilor cum
ar fi costul materiei prime şi al forţei de muncă. Printre exemple se includ: costul
materialelor, costul serviciilor de producere, remunerarea, personalul angajat în
producere.

Costurile indirecte includ cheltuielile de regie departamentale, cum ar fi salariile


conducătorilor, asigurarea, uzura etc.

Clasificarea costurilor în directe şi indirecte nu se supune unor reguli stricte şi uşor de


aplicat. În unele domenii clasificarea depinde de situaţiile specifice şi de necesităţile
organizaţiei.

Costul de oportunitate – costul alternativ

În teoria şi practica economică se utilizează, conceptul de cost de oportunitate sau cost


alternativ – ce nu este totuşi inclus în procedeele de prelucrare a informaţiei contabile.
Ceea ce a determinat răspîndirea şi utilizarea acestui concept se explică prin faptul că
obţinerea unui anumit produs sau anumit volum de producţie se poate realiza în mai
multe condiţii tehnice, economice şi la costuri diferite. Ca urmare, costurile constituie
un criteriu de bază în alegerea soluţiilor tehnice, alternative, fie că vizează activitatea
de investiţii sau cea de exploatare curentă, sau producţie propriu-zisă.

Costurile de oportunitate sunt reprezentate de acele costuri, care nu necesită


consumuri sau plăţi efective.

În realitate, atît contabilitatea financiară, cît şi cea de gestiune au introdus în sistemele


lor elemente de cheltuială sau de cost care nu reprezintă plăţi.

Din punct de vedere structural, costul de oportunitate are în structura sa două


componente, şi anume:costul explicit şi costul implicit.

Costul explicit cuprinde acele cheltuieli generate de o serie de plăţi, pe care le


efectuează întreprinderea în vederea procurării factorilor necesari realizării unui ciclu
operaţional (este condiţionat de achiziţionarea materiilor prime, materialelor, plata
salariilor personalului şi alte lucrări şi servicii executate de terţi).

Costul implicit este alcătuit din cheltuieli care nu sunt efectul unor plăţi în numerar, ci
se efectuează de întreprindere din resursele acesteia. Aici se includ amortizarea
maşinilor, instalaţiilor şi clădirilor, remunerarea muncii proprietarului, a terenului sau
capitalului furnizat de proprietar şi nu de persoane străine, de întreprindere.

55
MODULUL 2. Managementul financiar

Evaluarea costului de oportunitate contribuie la fundamentarea deciziilor


întreprinderii de orientare a strategiei spre una sau alta din variantele posibile de
utilizare a resurselor de care dispune.

Managerii şi nu numai ei, ci şi economiştii, trebuie să-şi pună în permanenţă


întrebarea: cît costă obţinerea unor bunuri sau servicii?

Răspunsul nu trebuie dat numai în termeni strict contabili (adică cîţi bani sunt necesari
pentru obţinerea acestora) ci ar trebui să fie astfel: costul altor bunuri sau servicii care
s-ar putea obţine cu resursele respective.

Costul se abordează nu doar ca expresie a consumului de factori pentru a produce


anumite bunuri, lucrări sau servicii, ci şi costul de a nu obţine asemenea bunuri aşa ca
reparaţia şcolilor, înzestrarea tehnică a laboratoarelor etc.

Costul economic – costul contabil. Faptul că determinarea costului de oportunitate nu


intră în componenţa sistemului contabilităţii costurilor, acesta efectuîndu-se cu
preponderenţă de către managerii întreprinderilor şi economiştii teoreticieni, a
determinat apariţia a două tipuri de costuri, şi anume:

 costul economic;
 costul contabil (tradiţional).

Sub aspect pur contabil, costul include în componenţa sa doar acele cheltuieli
măsurabile în bani, efectuate de către întreprindere pentru materialele consumate,
combustibili, energie, salarii şi contribuţii la asigurările sociale, lucrări şi servicii,
amortizarea imobilizărilor etc.

Din punct de vedere al economiştilor teoreticieni, pe lîngă aceste elemente, în


componenţa costului se includ şi acele cheltuieli care nu presupun plata efectivă către
terţi, cum este consumul de muncă al managerului instituţiei. Costul complet economic
care cuprinde o sferă de mai mare decît costul contabil, include în structura sa
cheltuielile înregistrate în contabilitatea financiară, însă după ajustarea unora dintre ele,
la care se adaugă alte cheltuieli în vederea obţinerii unei mai bune expresii economice
optime a costurilor.

Costurile controlabile şi costurile necontrolabile sunt costurile din afara cîmpului


decizional. Aceste costuri nu fac obiectul unei opţiuni, iar în această situaţie, în măsura
în care cîmpul de decizie se reduce, sporeşte ponderea costurilor necontrolabile,
calculul prospectiv al costurilor devenind nerelevant.

Din acest punct de vedere costurile pot fi clasificate în:

 costuri controlabile - se află în sfera directă a procesului decizional, cu


responsabilităţi determinate;

56
Centrul de Management Educaţional

 costuri necontrolabile - sunt impuse decidentului, neputînd fi influenţate


nemijlocit de acesta.

În ultima categorie menţionăm costurile generate de cauze externe, cum ar fi puterea


publică care reglementează, cheltuielile sociale, fiscalitatea, redevenţele ş.a. Altfel spus,
o parte importantă a costurilor cedează controlului gestionar, iar reglementările
legale, care stabilesc astfel de costuri pentru întreprindere conduc, de regulă, la creşterea
ponderii elementelor cu caracter necontrolabil şi implicit la limitarea cîmpului de
decizie.

Costurile determinate şi costurile discreţionare. Un cost determinat este în relaţie


clară cu efectul obţinut, bunăoară costul materiei prime este direct corelat cu cel al
producţiei. Un cost discreţionar se află în relaţie confuză cu rezultatul obţinut; este
cazul costurilor pentru care se constată existenţa unor plafoane.

Costurile vizibile şi costurile ascunse. “Costurile vizibile “ sunt reprezentate de acele


costuri care includ trei caracteristici şi anume:

 au o denumire precisă, normalizată şi recunoscută;


 sunt măsurate după reguli precise şi cunoscute;
 fac obiectul unei supravegheri regulate, periodice pentru a verifica evoluţia sau
abaterea lor în raport cu un obiectiv prealabil fixat.
Orice element al costului căruia îi lipseşte una dintre cele trei proprietăţi este prin
definiţie un “cost ascuns”3. Totodată alţi autori afirmă că particularitatea costurilor
ascunse constă în faptul că acestea sunt costuri angajate în afara oricărei proceduri
oficiale şi care, totuşi, ating uneori sume destul de ridicate.

În aceste condiţii, se desprinde ideea că sistemele de calcul al costurilor trebuie să


evolueze şi să se adapteze la genul de activitate.

În cercetarea şi înregistrarea costurilor ascunse principala problemă provine din faptul


că anumite costuri, deosebit de importante pentru a fi analizate în procesul decizional,
nu pot fi în mod normal identificate şi colectate în cadrul sistemului contabil la nivelul
unităţii patrimoniale.

Ţinând seama de experienţa din alte ţări, precum şi de sugestiile formulate de specialişti
ai Băncii Mondiale s-a apreciat că sistemul de finanţare pe bază de costuri istorice
trebuie să fie însoţit sau completat de cel bazat pe "costuri standard" sau "costuri
reale". Metoda costurilor standard constă în:

 definirea standardelor de nevoi de instruire şi educaţie, respectiv a indicatorilor


fizici de consum pentru fiecare element de cheltuială;

3
Savall H., şi Zardet V. Le nouveau controle de gestion.- Ed. Eyrolles.- Paris, 1992.

57
MODULUL 2. Managementul financiar

 compararea costurilor istorice cu cele standard, în vederea determinării cauzelor


care provoacă diferenţierile;
 formularea deciziilor de planificare a costurilor şi a politicilor de finanţare în
funcţie de rezultatele analizei comparative a costurilor istorice şi a celor
standard.

Costurile standard se referă numai la nevoile aferente finanţării proporţionale:


Având în vedere structura cheltuielilor unei unităţi de învăţământ, gradul diferit în care
acestea sunt influenţate de numărul de elevi şi perioada de timp la care se referă, s-a
convenit asupra următoarelor categorii de costuri medii:

1) după gradul în care costurile sunt influenţate de numărul de elevi:


- costuri medii aferente finanţării proporţionale (Cfp);
- costuri medii aferente finanţării complementare (Cfc);
- costuri medii generale Cg = Cfp+Cfc.
2) după durata necesităţilor pe care le satisfac:
- costuri medii aferente cheltuielilor curente;
- costuri medii ale cheltuielilor de dezvoltare investiţii, reparaţii capitate.
3) după perioada de timp la care se referă:
- costuri medii anuale pe elev;
- costuri generale de şcolarizare a unui elev care parcurge în totalitate un anumit ciclu
de învăţământ.
Structura costurilor aferente finanţării proporţionale: La calculul costurilor medii
aferente finanţării proporţionale se au în vedere categoriile de cheltuieli care sunt
influenţate nemijlocit şi preponderent de numărul de elevi: cheltuieli de personal,
cheltuieli cu perfecţionarea profesională etc.
Costul total al educaţiei utilizează ca segment de vârstă minoratul şi are următoarele
componente:
- nivelul preşcolar - cost total al educaţiei/ preşcolar;
- nivel primar - cost total al educaţiei/elev din primar;
- nivel gimnazial - cost total al educaţiei/elev din gimnazial;
- nivel liceal - cost total al educaţiei /elev din liceu;
- nivel profesional - cost total al educaţiei/elev din profesional;
- alte niveluri - cost total al educaţiei pentru un elev din alte niveluri.
Costul total al educaţiei este egal cu suma costurilor totale cu educaţia pentru un tânăr,
care parcurge nivelurile educaţionale

Strategiile educaţionale pot fi promovate la toate nivelurile de organizare şi funcţionare


a învăţământului, dar cele mai importante sunt cele stabilite la nivel naţional deoarece
beneficiază de o anumită voinţă politică, care poate determina lipsurile materiale
cunoscute, cât şi alocarea unor resurse suplimentare pentru modernizare.

58
Centrul de Management Educaţional

Strategiile educaţionale bazate pe costuri urmăresc, de regulă, menţinerea unei anumite


finanţări a învăţământului preuniversitar de stat, astfel încât proporţionalitatea alocării
de resurse să fie simţită asupra tuturor elementelor de structură, componente ale costului
total al educaţiei şi nu numai a unora dintre acestea.

În baza Standardului Naţional de Contabilitate nr.3 se determină componenţa


consumurilor, cheltuielilor activităţii operaţionale de investiţii şi financiare, precum şi a
pierderilor excepţionale în sectorul particular. Consumurile reprezintă resurse
consumate pentru prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit.

Consumurile directe de materiale consumuri identificate nemijlocit pe un anumit


produs sau alt obiect de cheltuieli. Consumurile directe de materiale includ-valoarea
materiei prime, materialelor utilizate la fabricarea produselor care în mod substanţial
întră în componenţa acestora şi se includ direct în costul produselor finite.

Consumurile directe privind retribuirea muncii-cuprind salariul de bază şi cel


suplimentar, diverse sporuri adaosuri premii calculate personalului care lucrează
nemijlocit în domeniul prestării serviciilor.

Consumurile indirecte de producţie au loc la întreprinderile de producţie şi


întreprinderile de prestări de servicii disponibile de producţie în curs de execuţie şi
cuprind cheltuieli de întreţinere a mijloacelor fixe cu destinaţie productivă în stare de
lucru (cheltuieli pentru asistenţă tehnică şi întreţinere, pentru efectuarea reparaţiilor
curente, medii şi capitale etc.).

Cheltuielile se înregistrează la întreprinderile cu toate genurile de activităţi. Acestea se


reflectă în contabilitate şi rapoartele financiare în baza metodei calculării din perioada în
care s-au produs şi cuprind cheltuielile activităţii operaţionale, de investiţii, financiare,
precum şi pierderile excepţionale.

Cheltuielile activităţii operaţionale ale întreprinderii includ costul vînzărilor şi


cheltuielile perioadei de gestiune.

Costul vînzărilor cuprinde consumurile de materiale privind retribuirea muncii,


consumurile indirecte de producţie.

Cheltuielile perioadei de gestiune includ cheltuielile comerciale, cheltuielile generale


şi administrative alte cheltuieli operaţionale.

Cheltuielile comerciale sunt considerate cheltuieli de vînzare a produselor finite


mărfurilor şi serviciilor.

59
MODULUL 2. Managementul financiar

Cheltuielile generale şi administrative cuprind:

 cheltuielile privind retribuirea muncii salariaţilor atribuite personalului de


conducere şi gospodăresc, premiile de orice tip conform sistemelor existente la
întreprindere, adaosurile de orice tip;
 contribuţiile pentru asigurări sociale şi cele medicale, fondul de pensii, fondul de
stat de plasare în cîmpul muncii din suma cheltuielilor privind retribuirea
muncii;
 plăţile suplimentare, indemnizaţiile, sporurile, compensaţiile acordate salariaţilor
întreprinderii;
 ajutorul material acordat salariaţilor;
 întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă;
 cheltuielile poştale, telegrafice, faxurilor, procurarea rechizitelor de birou,
formularelor de evidenţă, de dări de seamă;
 cheltuielile de întreţinere a instituţiilor de învăţămînt, care se află la bilanţul
întreprinderii;
 cheltuielile pentru cercetări ştiinţifice;
 cheltuielile pentru procurarea literaturii speciale, actelor normative şi instructive,
precum şi abonarea la ediţii speciale, ziare, reviste necesare în activitatea de
producţie.

Alte cheltuieli operaţionale includ plata dobînzilor la credite bancare, amenzi,


penalităţi etc.

Cheltuielile activităţii de investiţii sunt generate de scoaterea din funcţiune a activelor


pe termen lung.

Cheltuielile activităţii financiare sunt generate de modificarea mărimii şi structurii


capitalului propriu, împrumuturilor şi creditelor întreprinderii. Acestea includ: plata
redevenţelor, diferenţele de curs valutar ş.a.

Cheltuielilor pentru învăţămînt se referă la conţinutul economic sau natura lor.

Cheltuielile investiţiilor de capital care se referă la construirea unităţilor de


învăţămînt, dotarea acestora cu aparatura necesară de funcţionare (inclusiv
achiziţionarea terenurilor pentru construcţii şcolare). Aceste cheltuieli sunt destinate
obţinerii unor bunuri durabile, a căror funcţionare utilă este pe mai mulţi ani.

Cheltuielile curente, se referă la întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de învăţămînt.


Acestea cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii, ce se consumă în
anul curent, şi se clasifică în:

 cheltuielile de personal (salarii şi alte drepturi de personal);

60
Centrul de Management Educaţional

 cheltuielile materiale şi servicii (cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, manuale,


transport, reparaţii);
 cheltuielile reprezentînd subvenţii şcolare şi transferuri (subvenţii pentru unităţi
de învăţămînt, burse);
 cheltuielile privind programele de instruire: costuri privind salariile, manuale,
echipamentul de laborator, asigurarea fondului bibliotecar, costurile materiale;
compensaţii pentru literatura metodică, cheltuieli administrative: inventar
gospodăresc, delegări de serviciu, telecomunicaţii, costuri curente;
 costuri cu caracter social: inventar moale, alimentaţie, compensaţii privind
alimentaţia, burse; costuri privind întreţinerea proprietăţii.
Principalele cheltuieli efectuate, în general, la nivelul unei instituţii de învăţămînt, în
legătură cu baza materială şi serviciile, includ:

 cheltuieli cu programe multinaţionale de investiţii;


 cheltuieli de investiţii curente;
 cheltuieli cu informatica;
 cheltuieli cu susţinerea unor programe;
 cheltuieli cu reparaţii capitale;
 cheltuieli cu reparaţii curente;
 cheltuieli cu materiale necesare întreţinerii;
 cheltuieli cu comunicaţiile;
 cheltuieli cu chiriile;
 cheltuieli cu achiziţionarea de cărţi, publicaţii;
 cheltuieli cu transportul etc.

Asupra creşterii costurilor influenţează:.

Factorii demografici. Creşterea populaţiei a antrenat în mod firesc sporirea populaţiei


de vîrstă şcolară. Explozia demografică s-a reflectat, în principal, asupra creşterii
contingentelor şcolare, a gradului de cuprindere în sistemul de învăţămînt şi a
obligativităţii anumitor grade de învăţămînt. Aceasta a atras după sine un necesar sporit
de cadre didactice. Necesarul de cadre didactice a sporit şi în rezultatul raportului
elevi/profesor.

Factorii economici. Dezvoltarea economică, sporirea şi diversificarea capitalului fix şi


circulant, ca urmare a modernizării şi perfecţionării proceselor tehnologice, au reclamat
o forţă de muncă cu calificare medie şi superioară. Aceasta s-a obţinut prin area unui
volum sporit de cheltuieli pentru învăţămînt. Cheltuielile sporite erau legate de
organizarea învăţămîntului, de structura internă a învăţămîntului, de diferite grade, de
creşterea ponderii studenţilor în numărul total al studenţilor şi elevilor.

61
MODULUL 2. Managementul financiar

Factorii sociali-politici se referă la politica şcolară, la principiile avute în vedere de


guverne în stabilirea acesteia la nivelul învăţămîntului obligatoriu, la resursele,
facilităţile şi ajutoarele orientate către instituţiile de învăţămînt sau chiar către elevi,
studenţi şi familiile acestora.

2.2. Clasificarea cheltuielilor pentru învăţămînt

La necesitatea socială se referă serviciile pentru învăţămînt. Se prevăd programe care au


un rol economic, dar care influenţează asupra mediului social.

Politica educaţională a statului se întemeiază pe:

 principiul democratizării, care presupune caracterul de stat şi obştesc al dirijării


învăţămîntului, un învăţămînt deschis, flexibil, descentralizat, orientat spre
realizarea dreptului la educaţie, la alegerea instituţiei de învăţămînt, a formelor
şi limbii de predare, precum şi independenţa instituţiilor de învăţămînt în
alegerea strategiei de dezvoltare;
 principiul umanizării, care constă în orientarea şcolii spre interesele
personalităţii, în recunoaşterea fiecărui om drept valoare socială supremă, în
aprecierea valorilor primordiale general-umane, în asigurarea dezvoltării libere a
personalităţii, în educarea spiritului civic, a patriotismului, în dezvoltarea
multilaterală a potenţialului spiritual-uman, în formarea culturii personalităţii;
 principiul umanitarizării, care presupune formarea unei concepţii ştiinţifice
despre lume, armonizarea studierii ciclului de ştiinţe umanistice sub raport optim
cu cele exacte şi naturale;
 principiul accesibilităţii şi adaptivităţii sistemului de învăţămînt, care presupune
corespunderea conţinutului, formelor, standardelor instructive şi structurii
procesului instructiv particularităţilor individuale şi nivelului de pregătire al
elevului;
 principiul instruirii dezvoltative, ce reglementează trecerea de la şcoala de
acomodare şi reproducere la şcoala care dezvoltă şi se dezvoltă, educînd o
personalitate căreia îi este proprie inovaţia şi creativitatea, iniţiativa de gîndire şi
sensibilitatea înalt receptivă, o personalitate capabilă să rezolve noile probleme
social-economice şi culturale şi să se adapteze la condiţiile de dezvoltare
permanentă a societăţii;
 principiul unităţii şi diversităţii, care presupune unitatea internă a elementelor
sistemului de învăţămînt sub aspect conceptual, realizat într-o diversitate de
structuri, forme, conţinuturi, tehnologii educaţionale;
 caracterul laic al învăţămîntului în instituţiile de stat.
Învăţămîntul din Republica Moldova preia şi realizează obiectivele educaţionale
acceptate de comunitatea mondială:

62
Centrul de Management Educaţional

 dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi aptitudinilor lui spirituale şi


fizice la nivelul potenţialului său maxim;
 cultivarea respectului pentru drepturile şi libertăţile omului, indiferent de
apartenenţa lui etnică, de provenienţa socială şi aptitudinea faţă de religie –
principii consemnate prin Carta ONU;
 educarea stimei faţă de părinţi, faţă de identitatea, limba şi valorile culturale ale
poporului, precum şi faţă de valorile naţionale ale ţării în care trăieşte, ale ţării
din care poate fi originar şi ale civilizaţiilor diferite de a sa;
 pregătirea copilului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate
liberă, în spiritul înţelegerii, păcii, toleranţei, egalităţii între sexe şi prietenie
între toate popoarele şi grupurile etnice, naţionale şi religioase;
 implantarea responsabilităţii şi respectul faţă de mediul ambiant, formarea
conştiinţei ecologice;
 cultivarea simţului necesităţii de a munci pentru binele propriu şi cel al
societăţii, a stimei faţă de cei care produc bunuri materiale şi spirituale;
 asigurarea unei pregătiri fizice multilaterale cu caracter profesional aplicativ
pentru tineretul studios; formarea convingerii, necesităţii de practicarea a culturii
fizice şi sportului pe parcursul întregii vieţi.

Pentru realizarea programelor social-culturale statul realizează: servicii în mod gratuit;


servicii cu plată redusă în cadrul procesului de învăţămînt. Procesul bugetar pentru
ramura învăţămîntului a evaluat în funcţie de structura învăţămîntului, stabilită prin
Legea învăţămîntului. Clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetare determină
participarea organelor administrative la realizarea funcţiilor economice şi sociale ale
statului.

Cheltuielile bugetare, conform clasificaţiei funcţionale, sunt distribuite în grupuri


principale şi grupuri. La clasarea cheltuielilor în grupuri principale şi grupuri, grupa
principală 6 “Învăţămîntul” se distribuie în felul următor:

Învăţămîntul include grupele 01-07 şi 10

6.0 1 - învăţămîntul preşcolar: Instituţiile preşcolare ( grădiniţele de copii şi şcoli


grădiniţe).

6.02 - învăţămîntul primar: şcolile primare.

6.03 - învăţămîntul mediu: învăţămîntul mediu este constituit din următoarele tipuri de
instituţii de învăţămînt-gimnazii, licee şi şcoli de cultură generală, şcoli-internat de
cultură generală, şcoli profesionale polivalente, şcoli tehnice profesionale şi şcoli de
meserii, şcoli medii incomplete (9 ani), şcoli serale (pe schimburi) şi şcoli de cultură
generală fără frecvenţă.

63
MODULUL 2. Managementul financiar

6.04 - învăţămîntul superior: învăţămîntul superior se efectuează în instituţiile de


învăţămînt superior: colegii, universităţi, academiile şi institute.

6.05 - învăţămîntul postuniversitar: învăţămîntul postuniversitar se efectuează prin


doctorat, postdoctorat, rezidenţiat, secundariat, cursuri de specializare şi perfecţionare,
organizate în instituţiile superioare sau în instituţiile de cercetări ştiinţifice.

6.06 - cursuri şi instituţii de perfecţionare a cadrelor: instituţiile de instruire prin


cursuri didactice şi de producţie, centre didactice de pregătire şi perfecţionare a
personalului şi altor cadre ale profesorilor de masă, cheltuieli necesare activităţii
cursurilor pentru administrarea de stat.

6.07 - instituţii şi activităţi în domeniul învăţămîntului, neatribuite la alte grupuri:

 activitatea suplimentară şi serviciile în domeniul învăţămîntului: case de copii,


case de copii de tip familial, staţii ale tinerilor naturalişti, tehnicieni, turişti, şcoli
sportive pentru copii şi adolescenţi, şcoli muzicale şi de arte plastice de 7 ani,
şcoli de artă, tabere sportive şi de asanare, care activează anul întreg şi alte
instituţii şi măsuri pentru activitatea extraşcolară a copiilor şi adolescenţilor,
terenurile de joc pentru copii de vîrsta şcolară;
 întreţinerea cabinetelor metodice, metodico–didactice şi de producţie
interşcolare;
 imprimarea tipografică a atestatelor şi altor documente;
 contabilităţile centralizate;
 grupuri pentru deservirea economică centralizată şi alte instituţii şi măsuri
neatribuite la alte grupuri etc.
6.10 - organe administrative: întreţinerea aparatului Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei şi
organelor teritoriale ale învăţămîntului.

O problemă importantă este planificarea acestor cheltuieli, unde se ţine cont de:

 nivelul anual;
 sursa de acoperire;
 modul de repartiţie şi utilizare a cheltuielilor.

Bugetul învăţămîntului cuprinde cheltuielile globale. În aceste cheltuieli un rol


important au cheltuielile pentru investiţii şi cheltuielile curente.

Cheltuielile curente alcătuiesc bugetul de funcţionare (cheltuielile pentru salarii, etc.).

Cheltuielile pentru investiţii - pentru construcţia instituţiilor, clădirilor. Dimensionarea


acestor cheltuieli se face în funcţie de următoarele elemente specifice:

64
Centrul de Management Educaţional

 contingente şcolare (copii, elevi, studenţi incluşi în sistemul de învăţămînt în


anul curent);
 costul unitar pe forme de învăţămînt şi pe unităţi de învăţămînt;
 normele, normativele şi alte instrumente financiare, cu ajutorul cărora se
fundamentează cheltuielile pe categorii (burse, salarii, contribuţii).

2.3. Analiza cheltuielilor. Nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor pentru


învăţămînt

Eficacitatea cheltuielilor publice exprimă o dimensiune optimă a unui raport determinat


între eforturile financiare (consumul de resurse financiare publice) şi efectele
comensurabile sau estimative, obtenabile pe obiectivele finanţate din fonduri publice. În
condiţiile în care nevoile învăţământului reclamă bunuri publice de valori ridicate în
continuă creştere şi diversificare pe de o parte, iar resursele financiare nu sporesc la fel
de rapid, se creează un decalaj de ritm, conducând la o stare permanentă de insuficienţă
a resurselor necesare, fenomen ce se petrece în condiţiile în care, în mod conştient statul
procedează la trierea şi ierarhizarea nevoilor sociale şi, respectiv, la diminuarea
cheltuielilor, în funcţie de mai multe criterii: prioritate, oportunitate, eficacitate, calitate
a serviciilor şi standarde internaţionale.

Eficacitatea cheltuielilor ocupă din ce în ce mai mult loc printre criteriile de selectare a
alternativelor proiectelor de dimensionare a volumului acestora, în vederea cuprinderii
în legile bugetare anuale.

Aprecierea eficacităţii cheltuielilor, este de competenţa. factorilor de decizie politică şi a


celor executivi, de coordonare a procesului de utilizare a fondurilor alocate. Pe
parcursul acestui proces pot fi găsite soluţii de minimizare a costurilor, a investiţiilor
sau a cheltuielilor curente din învăţământ. Aprecierea eficienţei sau a eficacităţii
cheltuielilor publice presupune stabilirea unui raport între consumul de resurse
financiare publice şi efectele obţinute pe seama obiectivelor ce sunt finanţate de către
stat. Caracteristica cheltuielilor pentru învăţămînt şi determinarea politicii în acest
domeniu este posibilă în baza unor parametri exacţi cantitativi şi calitativi. În acest scop
sunt utilizaţi indicatorii nivelului, structurii şi dinamicii cheltuielilor pentru învăţămînt.
Indicatorii care exprimă nivelul cheltuielilor pentru învăţămînt la nivel macroeconomic
sunt:

Volumul anual al cheltuielilor publice pentru învăţămînt reprezintă mărimea lor


valorică în unităţi monetare. Acest indicator poate fi nominal şi real.

Volumul anual nominal al cheltuielilor publice pentru învăţămînt se determină reieşind


din preţurile curente ale perioadei respective. Datele din bugetele proiectate şi aprobate
sunt exprimate în mărimi nominale.

65
MODULUL 2. Managementul financiar

Volumul anual real al cheltuielilor publice pentru învăţămînt se stabileşte reieşind din
preţurile constante, recalculate şi raportate în anul de referinţă.

Ponderea cheltuielilor destinate învăţămîntului în PIB = Cheltuielile pentru


învăţămînt /Produsul Intern Brut* 100;

Cheltuieli publice medii pe cap de locuitor = Cheltuieli publice pentru


învăţămînt/Numărul de locuitori;

Produsul Intern Brut pe cap de locuitor = Produsul Intern Brut /Numărul de locuitori.

Nivelul cheltuielilor pentru învăţămînt este influenţat de factorul economic, social,


politic, de organizare administrativă la nivel micro şi macroeconomic. Un alt factor
constituie obiectivele politicii interne şi externe promovate de Guvern.

Structura cheltuielilor se determină după ponderea categoriilor de cheltuieli în totalul


cheltuielilor. Ponderea fiecărei categorii de cheltuieli publice în totalul cheltuielilor
poate fi determinată după relaţia:

Greutatea specifică a cheltuielilor publice pentru învăţămînt = Cheltuielile publice


pentru categoria dată/Total cheltuieli publice *100

Pe baza acestor indicatori:

 se determină orientativ resursele financiare ale statului pentru anumite obiecte:


învăţămînt, instruire profesională etc.;
 se analizează dinamica modificărilor opţiunilor bugetare;
 se compară indicatorii cu indicatorii altor ţări.

Indicatorul dinamic al cheltuielilor destinate învăţămîntului se prezintă prin creşterile


nominale şi reale.

Creşterea nominală rezultă din comparaţia cheltuielilor pentru învăţămînt, exprimate în


preţuri curente.

Creşterea reală rezultă din componenţa cheltuielilor pentru învăţămînt, exprimate în


preţuri constante.

Modalităţile de calcul exprimă creşterea în mărimile absolute a cheltuielilor pentru


învăţămînt. Astfel, creşterea cheltuielilor pentru învăţămînt nominale în volumul curent
în comparaţie cu anul de bază se află prin scăderea cheltuielilor nominale a anului
curent din anul de bază:

Δ CNp1/0= CNp1 - CNp0

Δ CRp1/0= CRp1 - Crp0.

66
Centrul de Management Educaţional

Compararea cheltuielilor exprimate în preţuri curente dă o imagine deformată dacă în


perioada analizată a avut loc deprecierea monetară, care a dus la o creştere nominală a
cheltuielilor sau la criza economică, monetară, la scăderea preţurilor, atunci vom avea o
reducere nominală a cheltuielilor pentru învăţămînt.

Pentru corectarea situaţiei este necesară exprimarea creşterii cheltuielilor în preţuri


constante. Dacă în perioada de analiză cheltuielile nu sunt exprimate în preţuri
constante, atunci se poate de transformat preţurile curente în preţurile perioadei de bază
cu ajutorul indicelui de creştere a preţurilor.

Crp1= Cnp1/Ip1/0.
Considerăm: Cnp0= Crp0

Δ CRp1/0= CRp1 - Crp0.

Analizînd ponderea cheltuielilor pentru învăţămînt în PIB se determină elasticitatea


acestor cheltuieli în PIB, adică se modifică cheltuielile, făcînd comparaţia între diferite
perioade.

Eficienţa economică a cheltuielilor pentru învăţămînt se poate exprima prin


intermediul unor indicatori, aşa ca:

- cheltuieli pe un student-cu cît mai mică va fi valoarea acestui indicator cu atît mai
repede se vor recupera cheltuielile din veniturile realizate de absolvent;

- rezultate / cheltuieli-exprimă eficienţa utilizării cheltuielilor efectuate;

- venitul net actualizat - indică mărimea absolută a profitului obţinut la un moment dat
după recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate, ţinîndu-se cont de factorul timp.

Eficienţa economică a cheltuielilor pentru învăţământ se determină atât la nivel


macroeconomic cât şi la nivel microeconomic. Pentru determinarea unui coeficient al
eficienţei economice a cheltuielilor pentru învăţământ, cât mai corect şi real, trebuie ca
în calcule să se ţină seama de concordanţa între sfera efectelor şi a eforturilor, de
respectarea decalajului în timp care există între perioada efectuării cheltuielilor pentru
învăţământ şi perioada obţinerii sporului de PIB ca efect al acestor cheltuieli.

La nivel macroeconomice se poate calcula coeficientul eficienţei economice a


cheltuielilor pentru învăţămînt: K=Creşterea economică/Cheltuieli pentru învăţămînt

Eficienţa cheltuielilor pentru învăţămînt se exprimă prin rata rentabilităţii cheltuielilor


pentru învăţămînt ce oferă efectul adus de învăţămînt (calculate cu ajutorul metodei
«profitul-vîrsta-cîştig»/cheltuieli (costurile care trebuie să includă toate resursele
posibile alocate pentru învăţămînt.

67
MODULUL 2. Managementul financiar

Coeficientul eficienţei economice a cheltuielilor pentru învăţămînt reflectă efectul


economic al acestor cheltuieli raportate la o unitate de efort Acest coeficient poate avea
un nivel subunitar (caz în care indică efectuarea unor cheltuieli mai mari decât
rezultatele obţinute) sau supraunitar, arătând că la o unitate monetară cheltuită pentru
învăţământ s-a obţinut un PIB mai mare. Creşterea eficienţei economice se poate
constata comparând astfel, coeficienţii calculaţi la diferite intervale de timp;

Termenul de recuperare a cheltuielilor pentru învăţămînt determină perioada de


timp, în care se recuperează cheltuielile efectuate cu pregătirea cadrelor din sporul de
venitului naţional datorat calificării profesionale.

Termenul de recuperare arată perioada de timp (ani, luni), în care cheltuielile efectuate
pentru pregătirea cadrelor sunt reconstituite din sporul de venit naţional obţinut.
Calculul acestui indicator conduce la obţinerea unui nivel redus al perioadei de
recuperare a cheltuielilor pentru învăţământ, comparativ cu cel al investiţiilor materiale.

Învăţămîntul contribuie divers la dezvoltarea economiei în diferite ţări diferit. Alţi


economişti apreciază aportul creşterii nivelului de instruire generală şi de pregătire
profesională a forţei de muncă la creşterea venitului naţional.

Planificarea financiară a cheltuielilor pentru învăţămînt, determină nivelul anual al


acestora, a surselor de acoperire şi mai ales a modului de repartizare şi utilizare a lor.
Această acţiune porneşte de la orientarea guvernului şi altor organe de decizie spre
politica privind învăţămîntul care se inspiră din programele şi previziunile existente.
Ministerele implicate în elaborarea “bugetului învăţămîntului” efectuează o estimare a
necesităţilor de fonduri şi prezintă volumul global al bugetului public pentru învăţămînt
atît pentru investiţii cît şi pentru cheltuieli curente “bugetul de funcţionare”.

Dimensionarea acestor cheltuieli se face în funcţie de o serie de indicatori specifici, ce


se referă la contingentele şcolare (copii, elevi, studenţi incluşi în sistemul de
învăţămînt), norme, normative sau alte instrumente financiare, cu ajutorul cărora se
fundamentează anumite categorii de cheltuieli. Cu caracter orientativ se utilizează şi
execuţia cheltuielilor pentru învăţămînt din perioada precedentă, în scopul evidenţierii
elementelor şi situaţiilor noi, specifice perioadei prezente.

Analiza cost-beneficiu în învăţămînt constă în compararea cheltuielilor de învăţămînt cu


beneficiile obţinute de cei pregătiţi în cadrul acţiunii de învăţămînt. Pentru utilizarea ei
este necesar să se precizeze conţinutul elementelor comparate, şi anume costurile să
includă pe cît posibil, atît resursele direct alocate învăţămîntului din buget sau alte
fonduri cît şi cheltuielile indirecte, lipsa de cîştig, cheltuielile familiilor; beneficiile
aduse de învăţămînt (evaluate cu ajutorul metodei “profit- vîrstă-cîştig, conform căreia
se consideră că pe măsura creşterii gradului de instruire şi calificare, a numărului anilor
de şcoală, cresc şi cîştigurile realizate) sunt echivalente cu suma veniturilor
suplimentare datorate învăţămîntului, calculate pe toată durata vieţii active. Compararea

68
Centrul de Management Educaţional

celor două elemente duce la obţinerea ratei rentabilităţii cheltuielilor pentru învăţămînt.
Analiza cost-beneficiu în domeniul învăţămîntului porneşte de la considerarea acestuia
ca o formă de investiţie, capabilă să producă venituri viitoare atît individului cît şi
societăţii. Ea poate fi utilizată pentru orientarea resurselor financiare comparînd rata
rentabilităţii învăţămîntului cu rata rentabilităţii aceloraşi fonduri plasate în alte
activităţi sau comparînd rata rentabilităţii la diferite grade de învăţămînt.

Analiza cost -eficacitate este utilizată pentru alegerea unui anumit program în cazul
existenţei mai multor variante de realizare a unei acţiuni de învăţămînt (eficacitatea
reprezentînd capacitatea de a produce maximum de efecte la un efort dat sau obţinerea
efectului scontat cu cel mai mic efort posibil).

Utilizînd aceste tehnici se pot determina şi indicatorii care să evidenţieze eficienţa


economică a cheltuielilor pentru învăţămînt, cheltuielilor pentru un elev sau student.
Acest indicator se poate calcula pe grade de învăţămînt, pe unităţi de învăţămînt sau
chiar pe oră, pe curs, clasă etc. Indicatorul rezultate/cheltuieli, calculat pe categorii de
absolvenţi, care se include în activitate, reflectă momentul compensării cheltuielilor
efectuate cu şcolarizarea din veniturile realizate de absolvenţi.

Indicatorul venit net actualizat, calculat tot în cazul absolvenţilor, arată în mărime
absolută, valoarea obţinută ca urmare a depăşirii cheltuielilor actualizate de către
rezultate. (cu luarea în considerare a factorului timp).

Calculul şi analiza acestor indicatori pe feluri de învăţământ şi la diferite unităţi de


învăţământ de acelaşi fel, conduce la unele concluzii care să direcţioneze activitatea de
planificare a cheltuielilor.

Rezumat

În acest capitol s-au descris caracteristicile cheltuielilor pentru învăţămînt, modul de


dimensionare a acestor cheltuieli funcţie de o serie de elemente specifice referitoare la
contingentele şcolare, copii, elevi, studenţi cuprinşi în sistemul de învăţămînt, norme,
normative sau alte instrumente financiare, cu ajutorul cărora se fundamentează anumite
categorii de cheltuieli, cu caracter orientativ se foloseşte şi execuţia cheltuielilor pentru
învăţămînt din perioada precedentă, în scopul evidenţierii elementelor şi situaţiilor noi,
specifice perioadei prezente. S-a atras atenţie asupra modului tradiţional de clasificare a
cheltuielilor în învăţămînt, pe titluri, capitole şi articole de cheltuieli bugetare.

69
MODULUL 2. Managementul financiar

Activitatea 2.1.
Descrieţi componenţa costurilor în procesul de instruire şi factorii de influenţă.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Activitatea 2.2.
Analizaţi cheltuielile destinate procesului de instruire în cadrul instituţiei de învăţămînt.
Elaboraţi un mic raport (maximum 300 cuvinte)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Activitatea 2.3.
Analizaţi structura, dinamica şi nivelul cheltuielilor publice pentru învăţămînt în baza
Legii bugetului în vigoare.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Activitatea 2.4.
Analizaţi conceptele privind costurile şi cheltuielile şi descrieţi tipurile de costuri
existente în instituţia dvs.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Activitatea 2.5.
Indicaţi factorii de influenţă a cheltuielilor publice pentru învăţămînt.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

70
Centrul de Management Educaţional

CAPITOLUL III. PLANIFICAREA FINANCIARĂ ŞI STRATEGICĂ

Argument
Întreprinderile publice, instituţiile de învăţămînt cu capital integral sau majoritar de stat
sunt obligate să întocmească anual un deviz de venituri şi cheltuieli. Acesta reprezintă
documentul care fundamentează activitatea financiară şi direcţionează executarea ei pe
toată perioada de gestiune. În acelaşi timp, devizul dat constituie instrumentul de
realizare a autonomiei financiare a întreprinderilor publice.

Există o tendinţă proprie a managerilor de a se concentra asupra trecutului, deşi în


realitate ar trebui să privească înainte, ca să anticipeze viitorul. Întocmirea devizelor ne
ajută în elaborarea planurilor, pentru a atinge obiectivele propuse. În plus, bugetul odată
stabilit, dă posibilitatea să urmărim periodic realizarea obiectivelor propuse.

Obiective

 definirea noţiunii devizului de venituri şi cheltuieli;


 studierea bazei normative de calcul a cheltuielilor pentru învăţămînt;
 înţelegerea naturii şi scopul întocmirii unui buget;
 definirea noţiunii de planificare strategică;
 studierea tipologiei bugetelor.

Cuprins
3.1. Conceptul de planificare

3.2. Normele şi normativele în procesul de planificare


3.3. Metodologia elaborării devizului de venituri şi cheltuieli

3. 4. Planificarea strategică

71
MODULUL 2. Managementul financiar

3.1. Conceptul de planificare

Planificarea caracterizează ansamblul acţiunilor şi deciziilor prin care se stabilesc


obiectivele fundamentale, componentele sale, resursele umane şi materiale ce trebuiesc
mobilizate şi modalităţile de realizare a acestora. Planificarea trebuie să răspundă la
întrebările: ce trebuie?, cum trebuie? şi cu ce ?

Planificarea financiară este rezultatul activităţii managementului întreprinderii şi


reprezintă conţinutul şi realitatea funcţiilor şi rolul finanţelor la nivel macroeconomic,
participă la fundamentarea programului economic în cadrul mecanismului economiei de
piaţă. Previziunea financiară este un proces complex şi multilateral de fundamentare,
elaborare şi aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli, şi de urmărire a realizării
indicatorilor financiari prevăzuţi.

Planificarea financiară presupune:

 constituirea fondurilor;
 executarea circuitului prin schimbarea formei funcţionale;
 repartizarea fondurilor constituite, fapt ce implică realizarea repartiţiei în
interiorul unităţii educative şi în afara acesteia.
Planificarea financiară este determinată de prevederile programului economic şi
presupune fundamentarea indicatorilor financiari pe baza unui program economic
propriu. Pentru învăţământul preuniversitar, planificarea şi dimensionarea
învăţământului porneşte de la nivelul unităţilor de învăţământ ţinând seama de:

 evoluţia demografică;
 capacitatea unităţii pentru asigurarea celor mai bune condiţii de desfăşurare a
procesului instructiv-educativ;
 existenţa unei baze materiale corespunzătoare nevoilor de instruire specifice
profilului şi/sau domeniului propus a fi organizat;
 asigurarea predării disciplinelor teoretice şi practice de personal didactic
calificat;
 armonizarea profilurilor/domeniilor de instruire propuse cu nevoile
locale/regionale de pregătire a forţei de muncă.
Necesităţile de fonduri se stabilesc în cadrul previziunii financiare pe baza indicatorilor
şi calculelor economice privind:
 numărul de elevi pentru fiecare clasă în parte;
 numărul de clase pentru fiecare an de studiu;
 numărul de clase/elevi pentru fiecare nivel de pregătire corespunzător structurii
sistemului de învăţământ şi anume; învăţământul preşcolar, învăţământul primar,
învăţământul gimnazial, învăţământul profesional şi învăţământul liceal;

72
Centrul de Management Educaţional

 numărul de clase/elevi pentru fiecare formă de şcolarizare, respectiv pentru


învăţământul de zi, pentru învăţământul seral, cu frecvenţă redusă sau la
distanţă;
 numărul de clase/locuri pentru fiecare domeniu de pregătire profesională
corespunzător nomenclatorului de meserii;
 numărul de clase/locuri pentru fiecare filieră/profil de pregătire care, de
asemenea, corespunde unui nomenclator de meserii şi specializări.
Analiza, finalizarea şi aprobarea propunerilor asumate de fiecare unitate de învăţământ
preuniversitar în parte revine inspectoratului şcolar teritorial care, la rândul său
colaborează cu factorii de decizie ai autorităţilor publice locale, cu agenţi economici şi
cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale interesate.

Previziunea financiară, ca activitate principală de planificare, îmbracă diferite forme şi


depinde de orizontul de timp pentru care se realizează:

Prima direcţie a planificării este pregătirea planurilor strategice (de perspectivă), care
reprezintă un proces de luare a deciziilor privind programele strategice de bază şi
include elaborarea planurilor pe termen lung de dezvoltare generală a activităţilor.

Fiecare instituţie publică sau/şi privată are un anumit obiectiv strategic. În vederea
realizării acestui obiectiv se efectuează planificarea strategică, rezultatul căreia sunt
planurile de perspectivă pe termen lung, elaborate, de obicei, pe un termen de 3-5 ani,
iar în unele ramuri - pe o perioadă şi mai îndelungată pînă la 20 de ani.

Planificarea strategică reprezintă un proces de determinare a acţiunilor necesare pentru


atingerea obiectivului strategic pe termen lung al întreprinderii.

A doua direcţie a planificării este elaborarea bugetelor sau determinarea sarcinilor pe


termen scurt în cadrul strategiei generale care se realizează prin detalierea planurilor pe
termen lung în bugetele curente pe termen scurt ale activităţii, pentru perioada
ulterioară de timp mai scurtă, de obicei, pe un an.

Sistemul bugetar trebuie să aibă o componentă a previziunii financiare şi o componentă


a controlului bugetelor. Astfel, se va compara permanent rezultatele reale ale gestiunii
întreprinderii cu prevederile cifrate în bugete, în scopul stabilirii cauzei abaterilor şi
informării conducerii.

Scopurile bugetării. Scopurile bugetării (sau funcţiile bugetului) sunt:

 planificarea operaţiunilor ce asigură realizarea obiectivelor strategice ale


întreprinderii;
 coordonarea diverselor genuri de activităţi ale diferitor subdiviziuni,
coordonarea intereselor fiecărui angajat şi grupurilor în întregime;

73
MODULUL 2. Managementul financiar

 stimularea conducătorilor de toate nivelurile în vederea atingerii scopurilor


centrelor de responsabilitate;
 controlul activităţii curente, asigurarea disciplinei prevăzute de plan;
 evaluarea îndeplinirii planurilor de către centrele de responsabilitate şi
conducătorii lor;
 instruirea managerilor şi altor angajaţi din serviciile economico-financiare.

Principiile de bază ale politicii de elaborare a bugetului sunt:

 Bugetul defineşte concret şi riguros problemele fiecărui sector de activitate şi


prezintă soluţiile mijloacelor şi metodelor, care vor asigura realizarea
obiectivelor şi soluţionarea problemelor.
 Întreg conţinutul bugetului şi toţi indicatorii prevăzuţi trebuie acceptaţi şi însuşiţi
de către conducătorii fiecărui gen de activitate.
 Elaborarea bugetului trebuie începută cu veniturile, cu precizarea serviciilor,
cantităţilor, preţurilor, taxelor şi a clienţilor care vor solicita serviciile propuse.
Fiecare sector în parte îşi elaborează propriul program de realizare a bugetului
veniturilor, iar în cazul în care se elaborează bugetul privind gama de servicii
prestate este necesar de luat în consideraţie şi normele de muncă, materialele,
titlurile didactice etc. În secţiile financiare, cînd se întocmesc bugetele privind
programele de venituri şi cheltuieli, se ţine cont de modul de transformare a
acestora în programe de încasări, plăţi, împrumuturi, depuneri ş.a.

Devizurile de venituri şi cheltuieli au la bază principiul echilibrului bănesc şi financiar


care constituie premisa principală a gestionării financiare.

Metoda normativă de previziune a echilibrului financiar. Această metodă permite


efectuarea diferitelor simulări ale corelaţiei venituri – echilibrul financiar, în baza cărora
se pot deduce concluzii necesare pentru politica financiară la nivel microeconomic.
Metoda analitică care se divizează în sub-metode:

 metoda extrapolării necesităţii de active curente;


 metoda termenelor de plată ce este avantajoasă întreprinderilor ce au un proces
de activitate continuu;
 metoda bugetului de trezorerie, care este cea mai analitică submetodă, însă
necesită un volum informativ dezvoltat.

În practica previziunii financiare se cunosc următoarele tipuri de bugete:

Bugetul continuu (glisant) este bugetul conceput pe termen lung şi actualizat continuu
pe baza realizărilor din perioadele expirate şi cerinţelor previzibile perioadelor viitoare.

Bugetul periodic, este de obicei bugetul anual, divizat în bugete semestriale,


trimestriale, lunare sau zilnice, în dependenţă de necesităţile şi cerinţele activităţii.

74
Centrul de Management Educaţional

Bugetul proiect-se referă la acea formă de proiect financiar, care se fundamentează şi ia


în considerare cerinţele de bază ale unui anumit proiect, indiferent de perioada de timp
şi se aplică în cazul realizării investiţiilor capitale.

Bugetele centrelor de responsabilitate- pornesc de la echipe, secţii, clase, discipline,


unităţi educative, cercuri culturale, întreprinderi etc., care în funcţie de indicatorii
economici repartizaţi urmăresc realizarea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor
financiare.

Bugetul director (general) – include bugetele specifice unui anumit domeniu de


activitate, precum: bugetul veniturilor, cheltuielilor, investiţiilor, încasărilor, plăţilor,
activităţii curente, pentru cercetare – dezvoltare etc.

Bugetele statice (fixe) şi bugetele flexibile-această grupare are în vedere influenţa


cheltuielilor în funcţie de anumiţi factori.

Întocmirea bugetelor sau bugetarea, ca şi întocmirea planurilor şi programelor


strategice, reprezintă un element al planificării. Deosebirea esenţială dintre aceste două
tipuri de planificare constă în faptul că programele prevăd activitatea ulterioară pe
parcursul a mai multor ani, pe cînd bugetul, de regulă, se elaborează pe o perioadă cu o
durată nu mai mare de un an. Bugetarea (budgeting) este un proces de planificare a
acţiunilor viitoare, exprimat prin alcătuirea şi consolidarea unor planuri.

Bugetul reprezintă expresia monetară a planurilor de activitate şi de dezvoltare a


întreprinderii, care coordonează şi concretizează în cifre proiectele administratorilor. În
urma întocmirii bugetului este evident, ce efect urmează să obţină unitatea economică în
cazul aprobării unui anumit plan de dezvoltare.

Bugetarea „într-o proporţie de 75 la sută”, este o relaţie interumană. Ea se realizează


printr-o motivare clară, dar severă, a întregului personal de a înţelege şi de a respecta
toate restricţiile şi exigenţele financiare”. O motivare explicită este necesară, deoarece
bugetarea corectă implică angajarea tuturor compartimentelor unităţii economice şi ale
managementului într-o serie de acţiuni de încadrare în restricţiile cantitative şi de
eficienţă, cerute de repartiţia financiară optimă. Bugetarea care este cea mai acceptată
metodă de planificare şi control financiar, prezintă unele avantaje considerabile pentru
succesul durabil al unei activităţi economice:

Bugetarea stimulează cercetările, gîndirea analitică şi orientarea spre viitor. Cînd


managerii planifică cu minuţiozitate şi atenţie deosebită, pregătirea bugetelor, acest
proces implică cercetări amănunţite şi gîndire analitică. Pe lîngă obţinerea unor planuri
închegate, bugetarea deprinde managerii cu necesitatea unei analize aprofundate
înaintea luării oricărei decizii manageriale. Astfel, procesul bugetar corect tinde să
promoveze decizii corecte.

75
MODULUL 2. Managementul financiar

Procesul bugetar acordă atenţia managerilor spre viitorul afacerii şi posibilităţile ce pot
apărea. Presiunea problemelor zilnice de natură operaţională adesea distrage atenţia
managerilor de la necesităţile planificării, astfel, unitatea economică poate rămîne fără
obiective binegîndite. Un sistem bugetar reuşit contracarează această tendinţă prin
formalizarea procesului de planificare, bugetarea face planificarea o responsabilitate
explicită a managementului.

Bugetarea creează o bază pentru evaluarea performanţelor. Funcţia de control al


managementului cere compararea rezultatelor obţinute cu cele normative sau
planificate. Uneori utilizînd aceste evaluări, managerii pot elabora şi implementa
acţiunile corecte necesare. În procesul evaluării performanţelor, rezultatele obţinute
efectiv pot fi comparate cu rezultatele perioadelor precedente sau cu cele preconizate,
descrise în bugete.

Deşi rezultatele perioadelor precedente uneori se mai utilizează ca bază de evaluare,


rezultatele preconizate prin bugete sunt net superioare în determinarea nivelului de
performanţă al necesităţii în acţiuni corective. Insuficienţa rezultatelor perioadelor
precedente, ca bază de evaluare, constă în faptul că ele nu iau în consideraţie
schimbările obiective în mediul extern, cum ar fi fluctuaţiile conjuncturii pieţei, produse
şi competitori noi, schimbări în procese tehnologice etc., parvenite între cele două
perioade comparate. Pe de altă parte, managerii stabilesc indicatorii bugetari după o
analiză profundă a acestor factori, luînd în consideraţie efectele anticipate ale acestora.
Astfel, un avantaj al bugetelor este crearea unei baze calitativ superioare de evaluare a
performanţelor activităţii în domenii multiple. Drept consecinţă, managerii posedă un
sistem de control mai efectiv.

Bugetele sunt un mijloc de motivare. Deoarece bugetele stabilesc standardele de


evaluare a performanţelor, procesul bugetar poate influenţa semnificativ atitudinea celor
evaluaţi. Influenţa în cauză poate fi atît negativă, dacă nivelul indicatorilor de plan este
redus sau prea sporit, cît şi pozitivă. De asemenea, o influenţă pozitivă asupra motivaţiei
angajaţilor de a atinge obiectivele propuse poate avea implicarea lor în elaborarea
acestor obiective, adică în procesul bugetar.

Momentele, care trebuie luate în considerare sunt următoarele:

 executorii bugetelor trebuie să fie implicaţi în elaborarea obiectivelor;

 obiectivele preconizate în bugete trebuie să fie realiste;

 evaluarea performanţelor trebuie efectuată atent, oferind posibilitate executorilor


de a explica discrepanţele apărute;

 odată cu respectarea acestor principii, bugetele devin o forţă puternică de


motivare în organizaţie.

76
Centrul de Management Educaţional

Bugetele sunt un mijloc de coordonare a activităţii. Managementul unei instituţii


compuse din mai multe subdiviziuni necesită un efort deosebit de coordonare a
activităţii, asigurînd lucrul complementar întru atingerea obiectivelor generale ale
organizaţiei. Bugetele pot înlesni esenţial această componentă a activităţii manageriale.
La alcătuirea bugetelor scopurile fiecărui compartiment sunt determinate în timp, fiind
puse în corespundere cu obiectivele generale ale instituţiei.

Bugetele sunt un mijloc de comunicare a planurilor şi instrucţiunilor etc.


Managerul poate explica planurile financiare nemijlocit tuturor angajaţilor şi
autorităţilor locale prin conversaţii frecvente. Aşa tip de comunicare este însă ineficient
în instituţiile medii şi mari. Însă şi conversaţiile directe, cu toate avantajele sale, pot sta
la baza anumitor incertitudini şi confuzii dacă nu sunt acompaniate de un document, ce
ar specifica clar planurile organizaţiei sau ale subdiviziunii în cauză.

Bugetele sunt un mijloc universal de informare a tuturor angajaţilor implicaţi în


elaborarea planurilor de afaceri, atît în ce priveşte rezultatele, cît şi acţiunile preconizate
pentru obţinerea lor. Bugetul este o expresie cantitativă a unui plan de acţiuni şi un
ajutor pentru coordonarea şi implementarea obiectivelor previzionate. Deoarece
considerentele economico-financiare sunt principale în luarea deciziilor manageriale,
bugetele sunt, de regulă, alcătuite în termeni valorici.

Una din sarcinile serviciului financiar, odată cu începerea implementării bugetelor, este
determinarea corectă a tipurilor de bugete utilizate în condiţiile unităţii date. Teoria
financiară a sintetizat numeroase tipuri de bugete, în funcţie de scopul urmărit,
fenomenul ce urmează a fi bugetat, perioada de timp pentru care se întocmeşte bugetul
respectiv, de centrul de responsabilitate vizat.

După tipologia lor bugetele se clasifică după următoarele criterii:

1.Criteriul temporal al perioadei de timp pentru care sunt proiectate:

 bugete previzionale;
 bugete anuale;
 bugete operaţionale.

Bugetele previzionale prezintă estimările efectuate pe o perioadă mai mare de 5 ani în


vederea atingerii obiectivelor strategice. Bugetele anuale transpun anual prevederile din
bugetele previzionale. Bugetele operaţionale defalcă, pe perioade mici, bugetele
anuale.

2.Criteriul obiectului activităţii bugetelor, după care se cunosc următoarele tipuri de


bugete:

 bugete comerciale;

77
MODULUL 2. Managementul financiar

 bugete ale activităţii operaţionale;


 bugete de costuri;
 bugete ale rezultatelor.

Bugetele comerciale estimează prevederile privind vînzările unei întreprinderi şi


activitatea de aprovizionare a acesteia. Bugetele ale activităţii de exploatare
proiectează anual volumul fizic şi valoric al activităţilor principale şi a celor auxiliare.
Bugetele de costuri calculează costurile directe şi indirecte pe centre generatoare de
costuri şi purtători de costuri. Bugetele rezultatelor în baza bugetelor pe activităţi şi a
celor de costuri estimează în ansamblu situaţia patrimonială şi monetară sub formă de
rezultate financiare, bilanţului previzional şi de buget al mijloacelor băneşti.

3.Criteriul funcţional în dependenţă de rolul bugetelor în gestiunea întreprinderii


după care bugetele pot fi:

 bugete determinante;
 bugete rezultante.

Bugetele determinante au ca obiect activităţile funcţiunilor de bază. Bugetele


rezultante au ca obiect estimarea rezultatelor economico-financiare, degajate de
activităţile de bază, proiectate prin bugetele determinante (bugetul cheltuielilor
comerciale, bugetul costurilor, bugetele de sinteză ce includ bugetul mijloacelor băneşti,
bugetul de profituri/pierderi şi bilanţul previzional).

Clasificarea funcţională, a sistemului de bugete şi principalele interdependenţe dintre


ele sunt redate în fig. nr.3.1.

Bugetele alcătuite pe fiecare loc generator de costuri sunt utilizate pentru a dimensiona
volumul de activitate, pentru a stabili cuantumul şi condiţiile de alocare şi utilizare
eficientă a resurselor, precum şi răspunderile şi competenţele cu privire la gestiunea
mijloacelor alocate şi la realizarea obiectivelor propuse.

În vederea constituirii unitare a sistemului de bugete este necesar să fie luate în


considerare o serie de elemente ca: delimitarea sectoarelor de activitate şi integrarea lor
în sistemul bugetar, capacitatea de producţie a sectorului bugetar, volumul programat de
activitate şi modul de evaluare, felul şi mărimea consumului de resurse şi alţi indicatori
specifici fiecărui buget, volumul veniturilor programate avînd în vedere prospectarea
pieţei, costurile pe elemente primare şi articole de calculaţie, calcularea costului pe
unitate de produs, serviciu, alocarea volumului de activitate planificat pe destinaţie,
alegerea criteriilor de repartiţie a resurselor, controlul şi analiza costurilor, stabilirea
nivelului şi limitelor de responsabilitate privind gestiunea bugetului, asigurarea bazei de
date pentru decizii la nivel ierarhic, integrarea în sistemul de prelucrare automată a
datelor.

78
Centrul de Management Educaţional

Managerii sau cei însărcinaţi cu elaborarea bugetelor trebuie să ţină cont de următoarele
cerinţe:

 să adopte o viziune practică pe parcursul elaborării, fapt ce implică evaluarea


realistă a veniturilor şi utilizării capacităţilor productive, costurilor directe şi a
celor indirecte etc.;
 să stabilească obiective realizabile, dacă în buget se prevăd indicatori
nerealizabili, este posibil să fie respins de către personalul implicat în execuţia
lui;
 resursele limitate să fie distribuite în funcţie de necesităţi/producţie, investiţii,
cercetare, marketing etc., presupune discuţie, negocieri şi acceptarea unor
compromisuri.

Bugetul veniturilor. Veniturile din vînzări reprezintă indicatorul dominant al activităţii


economice a unei unităţi economice, deoarece în funcţie de venituri se reglează
serviciile, numărul şi structura personalului şi investiţiile necesare. Bugetul veniturilor
prezintă cantitativ şi valoric veniturile ce urmează a fi realizate pe perioade, produse şi
/sau grupe şi destinaţii. În elaborarea lui se disting două etape:

 previziunea veniturilor cantitativă şi valorică;


 defalcarea prevederilor bugetare pe trimestre, luni, produse, beneficiari.

Previziunea veniturilor include totalitatea studiilor şi evaluărilor pieţei potenţiale de


desfacere şi a părţii pe care instituţia intenţionează să o menţină şi să o cucerească.
Previziunea veniturilor într-un cadru bugetar se situează la articularea previziunilor pe
termen lung şi a celor pe termen scurt. Studiile de marketing, ce apelează la modele
integrate de previziune, iau în considerare:

 serviciile deja existente pe piaţă, cît şi serviciile noi ce urmează a fi lansate;


 volumul veniturilor anterioare;
 obiectivele anuale de înmatriculare;
 mediul extern ;
 mediul intern etc.

Rezultatele previziunilor veniturilor vor concretiza prin estimări privind:

 volumul fizic al vînzărilor posibile (numărul elevilor ce vor achita taxe de


şcolarizare);
 volumul vînzărilor sau cifra de afaceri determinată de aplicarea taxelor de
şcolarizare, plata arenzii, alte surse extrabugetare etc.;

Interdependent de previziunea vînzărilor se efectuează previziunea cheltuielilor


comerciale, elaborîndu-se bugetul cheltuielilor comerciale.

79
MODULUL 2. Managementul financiar

Bugetul de vînzări trebuie corelat cu bugetul costurilor, mijloacelor băneşti şi al


cheltuielilor comerciale.

Bugetul costurilor. Bugetul costurilor este un buget de sinteză, care estimează, pe de o


parte, totalitatea costurilor de exploatare pe centre de costuri, iar pe de altă parte, pe
purtătorii de costuri pentru serviciile prestate. Bugetul costurilor de producţie se
determină în baza bugetelor consumurilor directe de materiale, consumurilor directe
privind retribuirea muncii şi consumurilor indirecte de producţie în perioada bugetară.

Bugetarea consumurilor cu materii prime şi materiale directe. Consumurile directe


cu materii prime şi materiale se determină pe baza normelor de consum stabilite pe
feluri de materii prime şi materiale, separate pentru fiecare produs/serviciu, preţurilor
unitare standard de materiale şi programul de producţie al perioadei bugetare. Norma de
consum este principalul instrument de bugetare şi de normare a utilizării resurselor
materiale. Consumurile directe privind retribuirea muncii se determină prin calcul
analitic pentru fiecare serviciu prestat, utilizînd ca elemente de fundamentare normele
de muncă, tarifele de salarizare pe unitate de timp, normele de consum etc.

Bugetul cheltuielilor comerciale. În acest buget se detaliază toate cheltuielile


previzionale aferente prestării serviciilor de către instituţie. Unele cheltuieli, cum sunt
cheltuielile de transport, pot fi variabile, alte cheltuieli-cheltuielile de reclamă,
cercetarea pieţei etc. pot fi constante. Răspunderea pentru elaborarea şi execuţia
bugetului cheltuielilor comerciale îi revine conducătorului.

Bugetul cheltuielilor generale şi administrative. Acesta reprezintă un plan detaliat al


cheltuielilor operaţionale curente, diferite de cheltuielile legate nemijlocit de menţinerea
în perioada bugetară a activităţii în ansamblu. Componenţa acestor cheltuieli este
prezentată în „Standardul Naţional de Contabilitate nr. 3 Componenţa consumurilor şi
cheltuielilor întreprinderii”.

Bugetul investiţiilor capitale. Determinarea necesităţii investiţiilor capitale şi


asigurarea acestora cu resurse investiţionale constituie o problemă complexă a
contabilităţii manageriale în ansamblu. Problema constă în a rezolva, ce active pe
termen lung trebuie de procurat sau de construit în baza criteriului ales pentru luarea
deciziei privind determinarea eficacităţii investiţiilor. Informaţia referitoare la
investiţiile capitale pe termen lung influenţează bugetul mijloacelor băneşti, vizînd
problemele plăţii dobînzilor pentru credite, bugetul de profituri/pierderi, prognoza
bilanţului, modificînd soldul pe conturile mijloacelor băneşti şi altor active pe termen
lung. Prin urmare, toate deciziile privind investiţiile capitale trebuie să fie planificate şi
incluse în bugetul general.

Bugetul mijloacelor băneşti se elaborează după ce au fost finalizate toate bugetele


periodice şi bugetul de profit şi pierderi. Bugetul mijloacelor băneşti reprezintă un plan

80
Centrul de Management Educaţional

de încasări şi plăţi ale mijloacelor băneşti în perioada bugetară. Aceasta însumează toate
fluxurile mijloacelor băneşti, care vor avea loc conform operaţiunilor planificate la toate
etapele bugetului general. În ansamblu acest buget reflectă soldul final previzibil în
contul mijloacelor băneşti şi situaţia financiară pe fiecare trimestru, lună a anului, pentru
care se elaborează bugetul. Bugetul mijloacelor băneşti constă din două părţi-încasări
previzionale: vărsăminte şi plăţi previzionale. Pentru determinarea încasărilor
previzionale în perioada bugetară se utilizează informaţia din bugetul vînzărilor, datele
privind acordarea serviciilor cu plata în rate sau faza iniţială, datele privind modul de
colectare a mijloacelor aferente facturilor primite.

Sumele plăţilor previzionale sunt colectate din diverse bugete operaţionale. Este
important de a cunoaşte politica plăţilor şi vărsămintelor. În afară de cheltuielile curente
regulate, mijloacele băneşti pot fi, de asemenea, utilizate pentru procurarea utilajului şi
altor active, rambursarea împrumuturilor şi altor datorii pe termen lung.

Prognoza bilanţului contabil reprezintă ultima etapă în procesul pregătirii bugetului


general. Prognoza bilanţului la finele perioadei bugetare se întocmeşte în baza bilanţului
previzional la începutul acestei perioade, ţinînd cont de modificările previzionale ale
fiecărui post din cadrul acestuia. Pentru determinarea modificărilor în fiecare postură de
bilanţ se utilizează informaţia conţinută în bugetul de venituri şi cheltuieli, bugetul
mijloacelor băneşti şi în alte bugete operaţionale după formula:

Sold la finele perioadei bugetare= Sold la începutul perioadei bugetare+Sume


calculate+Încasări-Plăţi -Ieşiri

Procesul bugetării se încheie cu întocmirea prognozei bilanţului şi se începe cu procesul


analizei bugetului. Anume la această etapă conducerea trebuie să ia decizia: să aprobe
bugetul general în ansamblu sau să modifice planurile şi să revadă unele bugete.

Bugetul de venituri şi cheltuieli se elaborează pentru a asigura, pe de o parte,


realizarea veniturilor şi a celorlalte resurse necesare, iar pe de altă parte, pentru
fundamentarea posibilităţilor de finanţare a cheltuielilor. Importanţa bugetului de
venituri şi cheltuieli rezultă şi din faptul că serveşte ca mijloc de analiză şi control al
activităţii desfăşurate şi ca instrument de asigurare şi realizare a echilibrului financiar .

Bugetul este un plan financiar. Bugetul statului spre deosebire de bugetele


întreprinderilor, indică sursele de venit şi alocă fondurile pentru unele domenii precizate
(învăţămînt apărare, sănătate,).

Bugetul şcolii sau instituţiei de învăţămînt înglobează sursele de venit ca expresie


cantitativă a obiectivelor pe care aceasta şi le-a propus să le realizeze într-o perioadă de
timp, de regulă un an şcolar. Realizarea obiectivelor presupune o descriere în buget a
modului cum veniturile vor fi cheltuite pentru: dotări, salarii, materiale, utilităţi, burse

81
MODULUL 2. Managementul financiar

etc. Şcolile au bugete de venituri şi cheltuieli şi pînă în prezent. Recent aceste bugete
erau stabilite rigid şi nu puteau fi dimensionate analitic, transparent de către instituţia de
învăţămînt, nu puteau fi defalcate pe compartimente, catedre, nu permiteau transferurile
unor sume de la un capitol la altul, veniturile suplimentare se vărsau la bugetul statului,
nu motivau personalul etc.

Concret, pentru aplicarea bugetelor de cheltuieli din partea instituţiei de învăţămînt apar
următoarele sarcini:

 realizarea unei analize diagnostice a activităţii instituţiei de învăţămînt, în


vederea stabilirii posibilităţilor de aplicare a bugetelor de cheltuieli pentru
conducere;
 restructurarea financiară prin crearea în interiorul acesteia a unor centre de
cheltuieli la nivelul claselor, departamentelor, catedrelor, serviciilor etc.;
 evidenţierea volumului de activităţi specifice, cercuri ştiinţifice, educaţionale,
cercetare, producţie, didactice, propuse de fiecare centru de cheltuieli;
 inventarierea suprafeţelor aferente fiecărui centru pentru: activităţi didactice,
cercetare proiectare, producţie, birouri pentru cadre didactice;
 crearea resurselor şi condiţiilor pentru dotarea centrelor de cheltuieli cu contoare
pentru energie electrică, termică, impulsuri telefonice;
 acordarea unei autonomii largi financiare centrelor de cheltuieli create, care să le
motiveze atît pentru optimizarea utilizării resurselor disponibile, cît şi pentru
obţinerea de noi resurse de venituri;
 elaborarea unor proceduri pentru dimensionarea cheltuielilor cu iluminatul,
încălzirea, paza, întreţinerea, îngrijirea suprafeţelor etc., în lei /mp lunar, sume
ce trebuie plătite de fiecare centru compartimentelor de universitate sau din
afară, care au oferit serviciile respective;
 aprobarea de către senat a unor proceduri de planificare a bugetelor în strînsă
corelare cu obiectivele fiecărui centru, cu performanţele anterioare şi viitoare
stimate, precum şi cu proiectele interne şi internaţionale propuse de centru şi
acceptate;
 precizarea modului de utilizare a veniturilor suplimentare, atrase de centrele de
profit pe destinaţii;
 conştientizarea fiecărui centru de cheltuieli asupra obligativităţii de a-şi achita
toate serviciile şi lucrările de care a beneficiat: apă, energie, multiplicare, pază,
deplasări, din veniturile proprii;
 crearea condiţiilor organizatorice pentru ca modificările de mai sus să aibă loc
prin schimbarea mentalităţilor, crearea unei noi culturi organizaţionale,
orientarea comercială a activităţilor şcolare şi extracurriculare etc.
Periodic, potrivit legii contabilităţii, prevederile din buget sunt analizate de: directorul
şcolii, economistul sau contabilul centrului de cheltuieli, conducerea facultăţii şi

82
Centrul de Management Educaţional

universităţii. Scopul acestor analize este de a descoperi: unde şi din ce motive au apărut
diferenţe, ce măsuri trebuie luate pentru a se încadra în bugetele planificate (utilizarea
optimă a spaţiului şi personalului; economisirea de materiale, energie etc.); ce resurse
noi de creştere a bugetului pot fi avute în vedere pentru a fi mobilizate (cercetări,
consultanţă, cursuri de formare continuă, noi specializări – cursuri solicitate pe piaţă;
producţie; realizarea de afaceri mici, mixte care să promoveze inovarea şi transferul de
tehnologie; închirieri de spaţiu; sponsorizări etc.). Veniturile suplimentare astfel
obţinute vor putea fi utilizate pentru stimularea şi motivarea personalului, pe de o parte,
şi pentru dotarea şi dezvoltarea centrului de cheltuieli, pe de altă parte.

Există două modalităţi de abordare a întocmirii bugetelor: bugetare "de creştere"


şi bugetare "de la zero".

Bugetarea "de creştere " reprezintă o metodă de întocmire a bugetului în baza


rezultatelor efective obţinute în perioada anterioară. În cazul acestei abordări indicatorii
efectivi ai perioadei precedente sunt corectaţi, ţinînd cont de creşterea veniturilor,
politica de formare a preţurilor şi de creditare, politica fiscală a statului, nivelul
pronosticat al inflaţiei şi alţi factori în cadrul indicatorilor bugetari. Avantajul metodei
bugetării "de creştere" constă în simplitatea ei, deoarece aceasta nu necesită consumuri
considerabile la efectuarea calculelor. Datorită acestui fapt, bugetarea "de creştere" a
căpătat o vastă aplicare practică. Însă metodă dată are neajunsuri esenţiale. Unul din ele
constă în faptul că în procesul bugetării nu se analizează eficienţa consumurilor, iar
rezultatele obţinute sunt deseori transferate în mod automat la perioada bugetară. Ca
rezultat, subdiviziunile ce admit depăşiri ale consumurilor şi cheltuielilor bugetare, pot
obţine resurse suplimentare în perioada bugetară următoare, iar pentru subdiviziunile
care fac economii acestea vor fi reduse.

Bugetarea "de la zero " este o metodă de bugetare, potrivit căreia conducătorii trebuie
să justifice consumurile planificate astfel de parcă activitatea se efectuează pentru prima
dată. Bugetarea "de la zero" cere de la fiecare centru bugetar o analiză detaliată a
activităţii în vederea depistării operaţiunilor ineficiente şi selectării celor mai
avantajoase direcţii de utilizare a resurselor. Spre deosebire de bugetarea "de creştere",
această metodă permite identificarea problemelor şi soluţionarea lor la etapa de
planificare. Totodată, bugetarea "de la zero" este o metodă mai costisitoare, deoarece
necesită consumuri considerabile de timp şi mijloace.

Administrarea bugetului anual se face de către un grup de experţi în domeniu şi trebuie


să cuprindă segmentele majore ale activităţii instituţiei de învăţămînt. Activitatea
principală a acestui grup este de a confirma dacă bugetele centrelor de cheltuieli sunt
stabilite în mod realist şi coordonate cu responsabilitate şi competenţă. Periodic se
elaborează dări de seamă în care se fac declaraţii asupra execuţiei bugetului. Acestea
conţin comparaţii ale bugetului cu realizările efective şi informaţii analitice asupra

83
MODULUL 2. Managementul financiar

abaterilor (cauze şi efecte, tendinţe, măsuri posibile pentru a le corecta etc.). Analiza
abaterilor se impune ca o necesitate obiectivă în cazul aplicării metodei de conducere
prin bugete. Abaterile trebuie justificate după natura lor: normele pozitive, negative sau
de excepţie.

Autonomia economică şi financiară reclamă existenţa unei corelaţii între necesarul de


capital bănesc şi sursele de procurare a acestuia, precum şi existenţa unei sincronizări
permanente între încasările şi plăţile în bani, respectiv realizarea echilibrului financiar.

Capacitatea de plată exprimă starea în care se află o întreprindere şi care îi permite să


facă faţă în orice moment plăţilor exigibile, ea reprezintă, de fapt, o solvabilitate
imediată. Indicatorul capacităţii de plată se determină raportînd disponibilităţile băneşti
din cont şi numerar şi creditele negociate la obligaţiile de plată cu scadenţă imediată.
Lichiditatea reprezintă capacitatea instituţiei de a transforma în bani la un anumit
termen activele de care dispune.

Planul elaborat este logic şi raţional, dar apar unele situaţii cînd instituţia, chiar de la
prima etapă a elaborării planului, comite o serie de erori inadmisibile. Este necesar să se
ia în consideraţie aşa aspecte precum:

 relaţiile formale şi neformale;


 statutul de subaltern al executanţilor;
 principiile şi valorile morale ale angajaţilor;
 poziţia lor faţă de mediul extern schimbător al organizaţiei;
 cultura internă;
 relaţiile interpersonale etc.

Bugetele reflectă operaţiunile viitoare ale instituţiei, pe măsura efectuării lor bugetele
devin o bază pentru evaluarea activităţii subdiviziunilor şi conducătorilor acestora.
Activitatea managerilor se apreciază în baza rapoartelor privind executarea bugetului.
Abaterile de la buget determinate lunar servesc scopurilor de exercitare a controlului în
decursul perioadei de gestiune. Analiza abaterilor între rezultatele efective şi datele
bugetului poate să:
 ajute la relevarea sferei problematice, care necesită o atenţie prioritară;

 evidenţieze noi posibilităţi neprevăzute în procesul de elaborare a bugetului;


 determine că bugetul iniţial a fost într-o oarecare măsura ireal.

Bugetul serveşte drept mijloc de instruire a managerilor. Întocmirea bugetelor


contribuie la studierea minuţioasă de către aceştia a activităţii subdiviziunilor lor şi a
relaţiilor reciproce dintre centrele de responsabilitate.

84
Centrul de Management Educaţional

Scopurile unităţii Bugetul activităţii


educative ştiinţifice

Bugetul administrativ

Bugetul (planul) Planul activităţii Bugetul


vânzării programelor de operaţionale inovaţiilor
studii şi cursurilor

Bugetul Bugetul de achiziţii Bugetul costurilor


consumurilor (materiale) indirecte

Bugetul costurilor activităţii de bază

Bugetul cheltuielilor comerciale

Bugetul operaţional

Bugetul de venituri
Bugetul mijloacelor băneşti

Prognoza rezultatelor financiare Prognoza bilanţului contabil

Fig.3.1. Legătura între bugetul general şi bugetele funcţionale.

MASTER BUGET

Toate bugetele operaţionale şi financiare sunt strîns legate între ele. Legătura reciprocă
este prezentată în figura 3.1, din care se observă că bugetul veniturilor constituie primul
pas în procesul întocmirii bugetului centralizator. În baza lui poate fi pregătit bugetul
cheltuielilor comerciale.

Bugetele cheltuielilor generale, administrative şi altor cheltuieli, precum şi al


investiţiilor capitale, în majoritatea cazurilor se adoptă la nivelul întreprinderii în

85
MODULUL 2. Managementul financiar

întregime. Totodată, o mare parte din această informaţie poate fi elaborată la nivelul
unor subdiviziuni separate şi inclusă în bugetele operaţionale.

Rezultatele planificării se regăsesc fundamentate şi detaliate în mod diferit în


următoarele documente:

 prognozele, care au un caracter orientativ, un grad mare de generalizare, sunt


aproximative şi au un caracter obligatoriu, elaborîndu-se pe termen lung;

 planurile, ce cuprind obiectivele fundamentale şi derivate cu un grad mare de


detaliere, elaborîndu-se pentru perioade de timp cuprinse între o lună şi cinci ani.
Acestea constituie baza activităţii educaţionale şi ca urmare, au un caracter
obligatoriu. De regulă, se elaborează un plan anual, care apoi este defalcat pe unităţi
de timp mai mici, de regulă semestre;

 programele, care se elaborează pe perioade de timp relativ mici, cuprinzînd un grad


mare de detaliere şi certitudine şi sunt obligatorii. În general programele se stabilesc
pentru diferite momente ale activităţii care necesită un interes mare într-o anumită
perioadă de timp.

Realitatea demonstrează că fiecare instituţie educaţională trebuie să-şi desfăşoare


propria activitate pe baza bugetelor, putînd astfel stabili corect obiectivele, strategiile şi
tehnicile necesare pentru eficientizarea procesului educaţional.

3.2. Normele şi normativele în procesul de planificare

Cheltuielile pentru învăţămînt se gestionează eficient în condiţiile aplicării unui sistem


optim de norme şi normative bazat pe principiile moderne ale politicii financiare,
aplicarea în practică a metodelor contemporane de calculare a indicatorilor financiari.
Normarea cheltuielilor constituie un element obligatoriu al finanţării sferei sociale.
Normele fundamentate ştiinţific favorizează repartiţia şi utilizarea optimală a
mijloacelor financiare, contribuie la argumentarea nivelului de finanţare a instituţiilor de
învăţămînt şi a nivelului cheltuielilor pentru anumite acţiuni.

Din aceste considerente la baza previziunii cheltuielilor publice pentru învăţămînt stă
sistemul de norme şi normative. Normele şi normativele, care reprezintă partea integrală
a sistemului de normare, nu sunt noţiuni identice.

Norma reprezintă mărimea unei anumite resurse, aprobată în modul stabilit, adecvată
necesităţii pentru o anumită unitate pusă la baza calculului (un metru pătrat, cub, un elev
etc.). Normativul spre deosebire de normă, este mărimea exprimată în bani sau
procente, fără referire concretă la o anumită unitate de normare, spre exemplu mărimea
salariului, contribuţia pentru asigurări sociale.

86
Centrul de Management Educaţional

Avînd în vedere faptul că finanţarea învăţămîntului se efectuează şi din contul


mijloacelor financiare publice, o importanţă majoră revine indicatorilor normativi
bugetari, utilizaţi la stabilirea volumului de finanţare. Indicatorii normativi bugetari se
grupează în dependenţă de modul de stabilire şi de forma de expresie. Conform modului
de stabilire indicatorii normativi pot fi obligatorii şi facultativi.

Indicatorii normativi obligatorii se adoptă de Guvern sau alt organ al administraţiei


publice, împuternicit cu drepturile respective. La aceşti indicatori normativi se referă:
salariul angajaţilor din învăţămînt, normele de hrană pentru un elev etc.

Indicatorii normativi facultativi se stabilesc de organele financiare sau de organele


administraţiei publice de specialitate în coordonare cu organele financiare. Aceşti
indicatori pot fi revizuiţi mai frecvent şi procedura este mai simplă. La grupa dată se
referă: norma de consum pentru încălzire, care se stabileşte în dependenţă de condiţiile
climaterice, sistemul de încălzire, particularităţile clădirii şi încăperilor, norma de
consum cu caracter educaţional (cărţi, caiete, materiale de laborator etc.) pentru un elev,
norma de consum pentru iluminare etc.

Potrivit formei de expresie indicatorii normativi se divizează în indicatori de natură


materială şi cei de natura financiară. Normele şi normativele materiale exprimă
mărimea consumului în mărimi cantitative naturale. Spre exemplu statele de personal se
stabilesc în dependenţă de volumul de activităţi ale instituţiei respective, normele de
asigurare cu îmbrăcăminte pentru un elev etc. Normele materiale calculate în expresie
bănească, în baza preţurilor şi tarifelor, reprezintă normele financiare. La ele se referă
şi normele stabilite în bani, cum sunt normele de cheltuieli la 1m2 de spaţiu pentru
reparaţia capitală a clădirilor, norma cheltuielilor pentru controlul caietelor etc.

Normele financiare, în dependenţă de metoda elaborării pot fi de calcul sau medii.


Normele de calcul se determină în baza calculelor tehnico-economice speciale în
concordanţă cu condiţiile de funcţionare a instituţiei respective. Normele medii se
bazează pe generalizarea indicatorilor de previziune sau efectivi formaţi în perioada
precedentă. În practica de previziune financiară a cheltuielilor pentru întreţinerea
unităţilor educative se utilizează indicatorii normativi cu diferit grad de agregare.
Conform acestor caracteristici normele pot fi divizate în simple şi compuse (agregate).

Normele simple sunt concepute pentru un anumit element de consum sau un anumit
gen de cheltuieli. Normele compuse cuprind o anumită totalitate de diverse cheltuieli
sau totalul cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt. Agregarea este
posibilă şi în cadrul unuia şi aceluiaşi articol de cheltuieli. În limbajul de specialitate
frecvent se întîlnesc noţiunile “normare” şi “ indicatorii normativi”.

Normarea reprezintă procesul, care este, de fapt, o parte componentă a


managementului şi constă în determinarea normelor şi calcularea cu ajutorul lor a

87
MODULUL 2. Managementul financiar

indicilor financiari necesari pentru elaborarea planurilor financiare ale instituţiilor din
sfera învăţămîntului şi efectuarea controlului asupra utilizării corecte, conform
destinaţiei. Normele şi normativele, calculate în conformitate cu regulamentele şi
indicaţiile metodice în vigoare, reflectă cerinţele faţă de formarea şi utilizarea resurselor
financiare ale unităţilor de învăţămînt.

Clasificarea normelor şi normativelor

I
OBLIGATORIU
n
MODUL DE STABILIRE
d
i FACULTATIV
c
a
t
o MATERIALĂ
r FORMA DE EXPRESIE
i FINANCIARĂ
i
F
i
SIMPLI
n
a INDICATORI I
n NORMATIVI
c AGREGAŢI
i
a
r
i

Fig. 3.2. Clasificarea normelor şi normativelor.

Normarea resurselor financiare reprezintă modalitatea de stabilire a volumului


cheltuielilor pentru învăţămînt. Stabilitatea normelor şi normativelor presupune punerea
în vigoarea a acestora pentru o perioadă mai extinsă, fapt ce asigură claritate şi siguranţă
pentru perspectivă şi permite programarea dezvoltării instituţiilor respective.
Flexibilitatea este principiul, conform căruia normele şi normativele, în caz de evoluţie
a veniturilor, pot fi modificate. Desigur, se presupune o evoluţie pozitivă, de creştere a
indicatorilor normativi. Argumentarea ştiinţifică a normelor şi normativelor are în
vedere, în primul rînd, metoda de justificare a lor. Indicatorii normativi financiari
trebuie elaboraţi nu doar în baza experienţei precedente şi statisticii pentru perioadele
expirate, dar preponderent prin proceduri de calcul şi analiză. Aceasta permite a ţine
cont de factorii ce influenţează activităţile respective din domeniu şi ale instituţiilor, de
dinamica întregului ansamblu, de condiţiile în care activează unităţile educative.

Diversitatea metodelor de calcule ale normativelor asigură cu un instrument amplu


procesul de previziune financiară. La elaborarea normativelor, în primul rînd, se

88
Centrul de Management Educaţional

sistematizează şi analizează dinamica indicatorilor efectivi de funcţionare în ultimii ani.


Este vorba de consumurile de energie şi combustibil, apă şi căldură, materiale şi
alimente, cheltuieli pentru salarii şi indemnizaţii, şi multe alte consumuri specifice
activităţilor din domeniu.

Norma de cheltuieli pentru încălzire (Nî) poate fi calculată reieşind din norma de
consum a căldurii la încălzirea a 1m3 spaţiu (Nc) şi tarifele pentru o 1 Gcal. Tc.:

NîNc*Tc

Norma de cheltuieli pentru iluminare (Ni) se determină în baza normei de consum a


energiei electrice pentru 1m2 (Ne) şi a tarifelor pentru pentru 1 KW/h (Te):

NiNe*Te

Norma de cheltuieli pentru alimentare (Na) se calculează reieşind din normele de raţie
zilnice (Nr.) şi preţurile la produsele alimentare (Pa):

NaNr.*Pa

Indicatorii individuali, de regulă, se agregă în vederea obţinerii unor norme şi normative


mai generale. În unităţile educative aceasta se efectuează pe baza contingentului şi în
rezultat se obţine normativul sumar de finanţare la întreţinerea unui copil, elev, student
în instituţia respectivă.

3.3. Metodologia elaborării devizului de venituri şi cheltuieli

Finanţarea se efectuează conform devizului de cheltuieli, în baza indicilor de activitate


şi normelor de consum. Fiecare instituţie educaţională elaborează devizul de venituri şi
cheltuieli. Pentru facilitarea completării devizului de venituri şi cheltuieli instituţia
estimează mijloacele extrabugetare pe sursele de venituri şi le repartizează pe articole şi
alineate de cheltuieli conform clasificaţiei bugetare.

Devizele se întocmesc de către executorii secundari (terţiari) de mijloace extrabugetare,


conform formularelor stabilite pentru instituţiile finanţate de la bugetul de stat şi pentru
instituţiile finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, indiferent de faptul
dacă acestea ţin evidenţa de sine stătător sau sunt deservite de o contabilitate
centralizată.

Veniturile devizului includ sumele veniturilor pentru anul planificat, soldurile de


mijloace extrabugetare la începutul anului, care vor include soldurile mijloacelor băneşti
şi datoriile debitoare neonorate în anii precedenţi, precum şi redistribuirea autorizată a
veniturilor.

89
MODULUL 2. Managementul financiar

Mijloacele extrabugetare includ:

I. Mijloace speciale

 veniturile de la activitatea culturală: prezentarea artistică, lecţiile cu plată, serate


etc.;
 plata pentru întreţinerea copiilor în şcolile internat, pentru instruirea copiilor în
şcolile muzicale şi de arte plastice, finanţate de la buget, pentru organizarea
grupelor sau claselor cu program prelungit;
 veniturile instituţiilor de învăţămînt de la organizarea odihnei pentru elevi şi
copii;
 veniturile de la consultaţii psiho-pedagogice pentru părinţi;
 fondul învăţămîntului general şi protecţia socială a elevilor;
 veniturile instituţiilor din realizarea literaturii didactice, ştiinţifice şi artistice,
lucrărilor metodice, manualelor, programelor de studii;
 veniturile de la lucrările executate la tehnica de multiplicare, lucrările tipografice
etc.

II. Alte mijloace extrabugetare:

 sponsorizări şi filantropie;
 granturi;
 plata pentru arenda încăperilor etc.

Cheltuielile devizului includ sumele de cheltuieli aferente prestării serviciilor, efectuării


lucrărilor sau altor activităţi pentru anul planificat, cheltuielile ce ţin de onorarea
datoriilor creditoare din anii precedenţi, precum şi cheltuielile legate de activitatea
instituţiei, dar neasigurate cu alocaţii bugetare.

La proiectul de deviz se anexează:

 nota explicativă;
 actele legislative, normative, acordurile etc., care autorizează constituirea şi
utilizarea mijloacelor extrabugetare;
Devizele aprobate ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat se introduc în baza
informaţională de date la Centrul Informativ de calcul al Ministerului Finanţelor, se
înregistrează în subdiviziunile Trezoreriei de Stat şi se repartizează astfel:

 1 exemplar - unităţii trezoreriei la care se deserveşte instituţia;


 2 exemplare executorului primar de mijloace extrabugetare (dintre care un
exemplar pentru executorul secundar);
 1 exemplar direcţiei finanţelor de ramură.

90
Centrul de Management Educaţional

Gestionarea mijloacelor extrabugetare ale instituţiilor publice, amplasate pe teritoriul


Republicii Moldova, se efectuează prin intermediul conturilor trezoreriilor
extrabugetare. În baza devizului aprobat, executorilor secundari (terţiari) de mijloace
extrabugetare li se deschid conturi trezoreriale extrabugetare pentru fiecare tip de
mijloace extrabugetare. Cheltuielile din conturile mijloacelor extrabugetare se
efectuează în limita soldurilor de mijloace băneşti la conturile trezoreriale respective, în
strictă conformitate cu volumele şi destinaţiile prevăzute în deviz.

Indicii de activitate sunt: numărul copiilor, grupelor, instituţiilor de învăţămînt. Aceşti


indici se determină pentru începutul şi sfîrşitul anului. În calcul se utilizează mărimea
medie anuală a acestor indici. Indicii de la începutul anului de plan corespund sfîrşitului
anului precedent. Indicii sfîrşitului anului sunt cei de la început, însă corectaţi.

Numărul elevilor, claselor, şcolilor pentru instituţiile de învăţămînt mediu: Din cauza
necoincidenţei începutului anului cu cel calendaristic, datele pentru începutul anului se
iau cele de la 1 ianuarie, iar pentru sfîrşitul anului cele de la 1 septembrie. Numărul
mediu anual al claselor şi elevilor se determină ca: N(N 01.01* 8+N 01.09*4)/12.

Numărul de studenţi, grupe, media anuală pentru instituţiile medii de specialitate.


Cheltuielile privind salariul lucrătorilor învăţămîntului public se înfăptuieşte în baza
reţelei tarifare unice, conform căreia lucrătorilor învăţămîntului public li se acordă
categorii de salarizare şi coeficientul tarifar corespunzător. Categoriile şi coeficientul
diferă în dependenţă de studii, post (funcţie), categoria instituţiilor. Salariul stabilit în
baza coeficienţilor de tarifare, împreună cu suplimentele (în baza atestării), alcătuieşte
cota de salarizare stabilită pentru o normă de muncă.

Salariul lucrătorilor administrativi se stabileşte în baza aceleiaşi reţele unice, însă cu


mai multe principii. Baza pentru determinarea categoriei de salarizare şi coeficientul
tarifar al conducătorilor constituie:

 numărul elevilor în şcoli, licee, gimnazii, colegii.

Salariul de bază al cadrelor didactice poate fi mărit cu suplimente:

 administrarea cabinetelor;
 dirijarea clasei;
 conducerea cercurilor tematice;
 controlul lucrărilor scrise.

Ordinea finanţării cheltuielilor pentru şcolile de cultură generală, licee, gimnazii.


Cheltuielile pentru întreţinerea şcolilor de cultură generală, licee, gimnazii se determină
reieşind din:

 numărul de clase;
 numărul de elevi.

91
MODULUL 2. Managementul financiar

Contingentul de elevi se repartizează după grupe şi clase:

 clasele mici 1-4;


 clasele mari 5-9, (10-12).

Indicii în devizul de cheltuieli se referă la două date:

 1 ianuarie-starea anului premergător;


 1 septembrie-datele anului planificat.

Primirea în clasele 1 se planifică reieşind din numărul copiilor care pînă la 1 septembrie
au vîrsta de 7 ani.

Numărul claselor depinde de:

 numărul claselor;
 normativul de completare a claselor (clasele 1-4 –30 de elevi, 5-9-30 de elevi,
10-11-12-25 de elevi.

Numărul de clase în mediu  (Numărul la începutul anului *8+Numărul la sfîrşitul


anului*4)/12. Acesta este indicele iniţial la determinarea cheltuielilor pentru întreţinerea
curentă a şcolii.

Determinarea devizului de cheltuieli pentru şcoli. Fondul de salariu (articolul 111) al


pedagogilor se determină reieşind din numărul normelor pedagogice şi mărimea medie
a unei norme de salariu lunar pe grupe de clase. Acest indice se calculează după
rezultatul listelor de tarificare şi se alcătuieşte în fiecare an înainte de începutul anului
de studiu.

Lista dată cuprinde:

 lista lucrătorilor didactici;


 studiile fiecărui lucrător;
 vechimea în muncă;
 disciplina;
 volumul normei didactice;
 munca suplimentară;
 norma tarifară.

Numărul normelor pedagogice se stabileşte prin împărţirea numărului total de ore pe


săptămînă, după tarificarea pe grupe de clase, la normativul pedagogic, reieşind din 20
şi 18 ore pe săptămînă.

Numărul de ore la fiecare disciplină pe grupe de clase este stabilit în planul de


învăţămînt al şcolii.

92
Centrul de Management Educaţional

Numărul normelor pedagogice în mediu pe grupe de clase  numărul normelor


pedagogice/ numărul claselor. Norma pedagogică 1.25. În condiţii de insuficienţă a
cadrelor se permite tarificarea cu 1.50-2.00 norme se determină pe baza listelor de
tarificare.

Cantitatea de norme pedagogice la o clasă pe grupe de clase  numărul total de ore


pe săptămînă pe grupe de clase/ norma de tarificare în ore la o normă
pedagogică*numărul de clase în o grupă de clase.

Mărimea medie a salariului tarifar pe lună al profesorilor  fondul de salarizare a


profesorilor/ numărul normelor pedagogice.

Cheltuielile medii pentru controlul caietelor pentru un profesor la o clasăfondul


de salarii mediu lunar pentru controlul caietelor pe grupe de clase/ numărul de clase al
grupei date de clase.

Norma prevăzută pentru controlul caietelor se remunerează în dependenţă de obiect


şi grupe de clase (0.3-1 salariu minim), în clasele mici - 0.8 salarii minime, în clasele
mari în dependenţă de obiect- de la 0.3, în clasele superioare- pînă la un salariu minim.

Plăţile suplimentare pentru administrarea cabinetelor-0.5 salarii minime, pentru


grad ştiinţific- 0.5-1 salarii minime, pentru titlu onorific- 2 salarii minime.

Fondul de salarii anual  mărimea medie a cotei de salarizare* numărul cotelor


pedagogice la o clasă*numărul claselor din grupa dată la 01.01*8) + (mărimea medie a
cotei de salarizare* numărul mediu al cotelor la clasă* numărul claselor la 01.09*4).

Fondul de salarii pentru controlul caietelor  cheltuielile medii pentru controlul


caietelor la clasă* numărul claselor la 01.01 anului planificat*8) + (cheltuielile pentru
controlul caietelor la o clasă* numărul claselor la 01.09 an planificat*4).

Exemplu: calcularea numărul cotelor pedagogice la o clasa, mărimea medie a cotei de


salarizare şi cheltuielile medii pentru controlul caietelor la o clasă, reieşind din datele
convenţionale:
Indicatori Grupele de clase
I - IV V - IX X – XI

1.Numarul claselor 120 146 62

2.Numarul orelor pe 2300 3600 1230


săptămînă

3.Fondul de salarizare 19100 31100 12400


lunar (lei)

93
MODULUL 2. Managementul financiar

4.Fondul pentru 1023 1620 530


controlul caietelor
(lei)

Rezolvare:

Clasele I – IV:

 se determină numărul cotelor pedagogice la o clasă: 2300/20/120 = 0,96;


 se determină mărimea medie a cotei de salarizare: fond de salarizare/numărul de
clase /0,96 = 19100/120/0,96 = 165,8 (lei);
 se determină cheltuielile medii pentru controlul caietelor: 1023/120 = 8,53 (lei).

Clasele V – IX:

 se determină numărul cotelor pedagogice la o clasă: 3600/18/146 = 1,37;


 se determină mărimea medie a cotei de salarizare: 31100/146/1,37 = 155,48
(lei);
 se determină cheltuielile medii pentru controlul caietelor: 1620/146 = 11,09
(lei).

Clasele X – XI:

 se determină numărul cotelor pedagogice la o clasa: 1230/18/62 = 1,10;


 se determină mărimea medie a cotei de salarizare: 12400/62/1,10 = 181,81 (lei);
 se determină cheltuielile medii pentru controlul caietelor: 530/62 = 8,55 (lei).

Fondul de salarii a personalului administrativ gospodăresc se calculă reieşind din


numărul unităţilor de state:

 salariul funcţiei;
 categoria instituţiei (în caz dacă numărul elevilor este mai mare de 1121, atunci
salariul conducătorilor se majorează cu 5% pentru fiecare 200 elevi);
 cadrele administrative pot avea 0.5 norme didactice;
 personalul gospodăresc-fondul de salarii reiese din lista de state şi salarizare
conform reţelei tarifare unice. Fondul de premii- 5% de la fondul de salarii total
şi ajustat;
 retribuirea suplimentului la salariul funcţiei se planifică reieşind din normele
stabilite pe grupe de clase.
Numărul mediu anual de clase ca regulă se planifică reieşind din cheltuielile de casă
pentru aceste scopuri.

 Numărul mediu de clase pe anul precedent;


 Numărul mediu anual de clase pe anul planificat.

94
Centrul de Management Educaţional

Planificarea cheltuielilor pentru utilaj şi inventar. Cheltuielile se planifică reieşind


din normele stabilite:

 cheltuielile de mobilă pentru clase se calculează după numărul mediu anual de


clase;
 cheltuielile pentru materiale didactice, reieşind din numărul şcolilor după tipuri.

Cheltuielile pentru alimentaţie se determină prin:

 cheltuielile pentru dejunul gratuit pentru elevii claselor primare;


 cheltuielile pentru alimentaţia copiilor, ce frecventează grupele cu regim
prelungit şi sunt scutiţi de plată.
La baza calculelor cheltuielilor se ţine cont de numărul zilelor de frecventare, numărul
elevilor ce frecventează şi norma de cheltuieli.

Articolul de cheltuieli “Reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor” se planifică în


dependenţă de volumul reparaţiei şi norma de cheltuieli pentru 1m3.

Exemplu:calcularea fondul anual de salarizare a pedagogilor scolii medii generale


reieşind din următoarele date :

Grupele Numărul de clase Norma Mărimea Norma pentru


de clase cotelor salariului tarifar controlul
La 01.01 La 01.09 caietelor

I 3 4 1,5 176,2 18

II 5 7 2 190,5 12,5

III 4 2 1,25 186,7 10,3

 Fondul de salarizare:

I. 1,5*176,2*( 3 *8 + 4*4 ) = 10572 (lei).

II. 2*190,5*( 5*8 + 7*4 ) = 25908 (lei).

III. 1,25*186,7*( 4*8 + 2*4 ) = 9335 (lei).

Anual = 10572 + 25908 + 9335 = 45815 (lei).

 Fondul de salarizare pentru controlul caietelor:

I. 18*( 3*8 + 4*4 ) = 720 (lei).

II. 12,5*( 5*8 + 7*4 ) = 850 (lei).

III. 10,3*(4*8 + 2*4 ) = 412 (lei).

95
MODULUL 2. Managementul financiar

Anual = 720 + 850 + 412 = 1982 (lei).

Fondul total = fondul de salarizare + fondul de salarizare pentru controlul


caietelor = 45815 + 1982 = 47797 (lei).

Fondul de stimulare materiala = fond total de salarizare *5%/100 = 47797*0,05 =


2389,85 (lei).

Total fondul de salarizare: 47797 + 2389,85 = 50186,85 (lei).

Exemplu: calcularea numărului normelor pedagogice pe grupe de clase si numărul de


norme pedagogice, ce revin la o clasă din fiecare grupă de clasă, reieşind din
următoarele date:

Clasele Numărul de clase Numărul orelor pe săptămînă

la o clasă total

I 3 27 81

II 3 27 81

III 3 27 81

IV 3 27 81

Total 12 X 324

V 2 37 74

VI 2 37 74

VII 2 37 74

VIII 2 37 74

IX 2 37 74

Total 10 x 370

X 1 42 42

XI 1 42 42

Total 2 x 84

96
Centrul de Management Educaţional

Rezolvare:

 Numărul normelor pedagogice :

I – IV : 324 /20 = 16,2

V – IX : 370/18 = 20,5

X – XI : 84/18 = 4,67

 Norma pedagogica la o clasa :

I – IV : 16,2/12 = 1,35

V – IX : 20,5/10 = 2,05

X – XI : 4,67/2 = 2,34
De asemenea se mai planifică şi cheltuieli pentru desfăşurarea activităţilor sportive,
conferinţe, expoziţii, menţiuni pentru elevi etc.
Ordinea determinării cheltuielilor pentru activităţile extraşcolare. Educaţia
extraşcolară a copiilor se practică în instituţiile specializate, în afara şcolii de tip
general.
Instituţiile extraşcolare se clasifică:
 de tip general (palatele de creaţie a copiilor);
 instituţiile şi activităţile privind lucrul extraşcolar cu copiii;
 palatele de cultură, alte instituţii specializate;
 de tip specializat (secţii sportive, de dans etc.).
Reţeaua de instituţii extraşcolare activează pe tot parcursul anului calendaristic şi este
gestionată de organele învăţămîntului public. Finanţarea activităţii acestor instituţii se
efectuează din contul bugetului local şi al părinţilor. Cheltuielile finanţate din bugetul
de stat se determină în devizul de cheltuieli după articole şi alineatele lor.
Planificarea şi finanţarea cheltuielilor pentru pregătirea cadrelor. La instituţiile ce
participă la pregătirea cadrelor se referă:
 şcolile profesionale tehnice;
 şcolile profesionale tehnice de profil larg;
 şcolile profesionale tehnice de meserii;
 şcolile profesionale tehnice speciale;
 colegiile.
Devizul de cheltuieli pentru aceste instituţii se stabileşte în baza planului de
înmatriculare a elevilor şi de promovare a lucrătorilor calificaţi, specialiştilor cu studii
medii şi superioare. Indicii de bază, care determină volumul de cheltuieli pentru
întreţinerea şcolii medii de specialitate constituie numărul elevilor şi numărul grupelor.

97
MODULUL 2. Managementul financiar

Numărul elevilor la începutul anului planificat se determină reieşind din:


 datele de dare de seamă de la 01.09;
 planul de înmatriculare;
 posibilităţi de exmatriculare şi restabilire.
Contingentul de elevi de la sfîrşitul anului se determină prin excluderea din
contingentul de la începutul anului a elevilor absolvenţi + cei înmatriculaţi la începutul
anului.
Contingentul de elevi  contingentul de la începutul anului- numărul de absolvenţi
(1/2) + numărul noilor primiţi (1/3)- numărul posibil de exmatriculare (1/2) + numărul
restanţierilor.
Cheltuielile pentru întreţinerea curentă a învăţămîntului mediu de specialitate se
compune din:

 salariile personalului pedagogic, administraţia etc.;

 burse şi alte cheltuieli de învăţămînt, şi cele cu caracter gospodăresc.

Ca bază pentru planificarea fondului de salarii serveşte:

 numărul orelor prevăzute pentru o grupă;


 numărul grupelor cu norma de 30 elevi.
Costul mediu al unei ore se stabileşte conform datelor din lista de tarifare a
profesorilor (pentru determinarea volumului anual de lucru şi al salariului mediu al
profesorilor).
Normativul de lucru a unui pedagog este de 750 ore anuale sau 3 ore pe zi, pentru
personalul pedagogic ce deţine grad ştiinţific şi 780 ore pe an pentru cei care nu deţin
grad ştiinţific. Costul mediu al unei ore, se calculează reieşind din numărul de ore
lucrate. Salariul lunar al profesorilor se stabileşte prin înmulţirea normei de
salarizarea pentru o oră cu volumul anual de lucru (în ore).
Rezultatul se împarte la 10 luni sau la cota de salariu pe oră (salariul lunar/ norma
medie lunară a profesorilor, în ore) .
Numărul de cote pedagogice pentru o grupă se stabileşte pe baza planului de
învăţămînt. În numărul total de ore, în afară de cele de citire în auditoriu a obiectului,
se includ:
 orele de laborator,
 orele de muncă în ateliere,
 orele de consultaţii,
 colocviile,
 examenele,
 orele pentru conducerea şi controlul tezelor anuale şi de licenţă.
Numărul de ore se calculează luîndu-se în consideraţie divizarea unor grupe în
subgrupe la discipline. De asemenea, poate fi luat în consideraţie şi învăţămîntul

98
Centrul de Management Educaţional

individual, orele pentru un elev. Profesorilor instituţiilor medii de specialitate li se


plătesc şi plăţi suplimentare pentru dirigenţie, şefi de cabinete, laboratoarelor,
conducerea cercurilor, comisiilor (catedrelor). Un compartiment destul de mare în
devizul de cheltuieli reprezintă cheltuielile pentru bursă şi unele tipuri de echipamente.
Fondul de bursă se determină prin numărul mediu al elevilor bursieri şi mărimea medie
a bursei stabilită de Guvern. Guvernul, de asemenea stabileşte ordinea de stabilire a
bursei, reieşind din balul mediu de reuşită. Acesta poate fi diferit în dependenţă de tipul
instituţiei. Şeful instituţiei de specialitate are dreptul să stabilească burse suplimentare
dintr-un fond special.

3.4. Planificarea strategică

Ce este planificarea strategică? Planificarea strategică este un efort disciplinat de a


produce decizii fundamentale şi acţiuni, care formulează şi modelează ceea ce este
organizaţie, ceea ce face şi de ce face. Pentru a obţine rezultate optim