Sunteți pe pagina 1din 7

TEMA 2.

CONTABILITATEA ACHIZIŢIEI MĂRFURILOR


2.1. Recepţionarea şi documentarea mărfurilor procurate
2.2. Contabilitatea intrării mărfurilor
2.3. Contabilitatea divergenţilor constatate la recepţionarea mărfurilor

2.1. Recepţionarea şi documentarea mărfurilor procurate


Mărfurile se procură, de regulă, de la agenţi economici autohtoni şi străini, de
asemenea de la persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător. În afară de
aceasta, mărfurile pot fi procurate:
1. Prin delegat propriu. În această situaţie ridicarea mărfurilor de la furnizor
are loc prin delegatul propriu al întreprinderii.
2. Fără delegat propriu. În acest caz furnizorul expediază mărfurile
cumpărătorului, pentru care poate folosi mijloace de transport propriu sau ale terţilor.
Actualmente, pornind de la specificul activităţii comerciale, aprovizionarea
presupune următoarele faze:
1. De expediţie;
2. De recepţie;
3. De stocare;
4. De contabilizare.
În cadrul fazei de expediţie furnizorul expediază marfa beneficiarului. Acesta
poate elibera bunurile fără delegatul cumpărătorului sau prin intermediul acestuia. În
cazul expedierii mărfurilor în lipsa delegatului, furnizorul organizează ambalarea şi
încărcarea lor în transport. Totodată întocmeşte în 2 exemplare procesul-verbal de
autorecepţie, în care indică cantitatea şi calitatea bunurilor livrate în corespundere cu
prevederile contractului. În plus, reflectă unele informaţii specifice mărfurilor şi
anume:
 codul mărfurilor,

1
 simbolul grupei de mărfuri care este utilizat pentru ţinerea evidenţei
curente şi simplificarea modului de decontare ulterioară a bunurilor ieşite
etc.
Un exemplar al procesului - verbal rămâne la furnizor, iar al doilea se înmână
cărăuşului.
Totodată furnizorul întocmeşte documentele care însoţesc mărfurile şi anume:
 factura fiscală sau factura;
 foaia de parcurs;
 certificatul de calitate,
 certificatul veterinar,
 certificatul de conformitate (care confirmă producătorul, standardul etc.),
 paşapoartele tehnice etc.;
 factura feroviară (în condiţiile livrării mărfurilor pe cale feroviară).
Dacă mărfurile se livrează prin intermediul delegatului, atunci acestuia i se
eliberează delegaţie, cu care în continuare se prezintă la furnizor. Furnizorul perfectează
aceleaşi documente justificative şi livrează bunurile.
În continuare are loc recepţia mărfurilor. Primirea şi transmiterea acestora în
gestiune se efectuează în corespundere cu Regulamentul cu privire la recepţionarea
mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în RM nr. 1068 din 26.10.2000. Astfel,
recepţionarea se execută de către gestionari. Pot fi antrenanţi şi alţi specialişti ai
întreprinderii. Recepţia include:
 verificarea cantităţii mărfurilor;
 aprecierea calităţii bunurilor. Se verifică indicatorii calitativi, adică
corespunderea mărfurilor cerinţelor standardelor tehnice, reţetelor de preparare etc.
Pentru mărfurile primite gestionarul întocmeşte în 2 exemplare fişa de recepţie-
calculaţie, în care indică cantitatea şi calitatea acestora.

2
Dacă la recepţie se identifică unele abateri, cum ar fi: deteriorarea ambalajelor
sau sigiliului încărcăturii, defecte de fabricaţie, lipsuri de mărfuri etc., atunci
cumpărătorul este obligat: să sisteze recepţia mărfurilor; să asigure păstrarea mărfurilor;
să perfecteze actul de suspendare a recepţiei mărfurilor. Totodată cumpărătorul trebuie
să anunţe furnizorul despre devierile constatate, indicând denumirea bunurilor, data
expedierii, numerele facturilor, starea sigiliului etc. La neprezentarea delegatului din
partea furnizorului, recepţia se efectuează în continuare cu participarea reprezentantului
unei organizaţii din afară (expert al unei organizaţii specializate în domeniu) sau în mod
unilateral de către cumpărător, dacă furnizorul a dat acordul.
Rezultatele recepţiei se reflectă în actul primirii mărfurilor conform cantităţii
şi calităţii.
Abaterile constatate pot să provină atât din vina furnizorului, cât şi a delegatului.
Lipsurile identificate din vina furnizorului, de regulă, se refuză de plată. De aceea se
cere de la furnizor o factură corectată în acest sens. În unele cazuri cumpărătorul poate
cere furnizorului o eliberare suplimentară de mărfuri în contul acoperirii lipsurilor
constatate.
Dacă pentru divergenţele identificate poartă răspundere delegatul, atunci lipsurile
respective se impun spre recuperare acestuia, ţinând cont de lipsurile în limita normelor
perisabilităţii naturale.
În cadrul fazei de stocare are loc transmiterea mărfurilor persoanei cu
răspundere materială. După primirea bunurilor gestionarul deschide pentru fiecare tip
de marfă fişă de magazie. Totodată datele despre mărfurile intrate se înregistrează în
borderoul centralizator al mişcării mărfurilor, în care se indică denumirea, cantitatea şi
valoarea bunurilor primite. Acest document permite exercitarea operativă a controlului
asupra stocurilor de mărfuri deţinute.
Concomitent facturile fiscale se înregistrează în registrul de evidenţă a
procurărilor.

3
La etapa de stocare mărfurile se regrupează conform regimului intern de
activitate a întreprinderii şi pot fi supuse unei prelucrări suplimentare în scopul redării
aspectului comercial şi anume: reambalarea în cantităţi mai mici, asamblarea şi
reasamblarea etc. Cheltuielile legate de aceste operaţiuni se înregistrează într-o fişă
specială de calcul şi se raportează la cheltuielile de distribuire.

2.2. Contabilitatea intrării mărfurilor


Intrarea mărfurilor la întreprinderile de comerţ poate avea loc în urma:
 încasării de la diferite persoane juridice și fizice neînregistrate în calitate de
întreprinzători sub formă de: cumpărare, primire cu titlu gratuit, parvenire ca aport în
capitalul social al întreprinderii, returnare de la cumpărători, înregistrare sub formă de
împrumut în natură, obţinere de alte întreprinderi şi persoane culpabile în contul
recuperării prejudiciului material cauzat etc.;
 altor operaţiuni, cum ar fi: înregistrarea plusurilor constatate la inventariere,
transferarea din componenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată etc.
Înregistrarea mărfurilor la intrări se efectuează în baza documentelor primare
(facturilor fiscale, facturilor, actelor de achiziţie a mărfurilor etc.). Mărfurile
achiziţionate din străinătate sînt însoţite de factura – invoice. La introducerea mărfurilor
pe teritoriul vamal, declarantul prezintă serviciului vamal declaraţia vamală.
Particularităţile contabilizării mărfurilor intrate ţine de:
1. Calcularea valorii de intrare a mărfurilor;
2. Calcularea preţului de vânzare a mărfurilor.
Astfel, înregistrarea în conturi a mărfurilor se efectuează în funcţie de elementele
însumate la costul de intrare şi depinde de modelul de formare a preţurilor de vânzare
(vezi tema 2). De menţionat că modelele de formare a preţurilor la mărfuri se aplică
atât la operaţiunile de intrări a acestora, cât şi la ieşirea lor.

4
Pentru evidenţa mărfurilor se foloseşte contul de activ 217 „Mărfuri”. În debitul
contului se reflectă valoarea mărfurilor intrate, iar în credit - ieşirea acestora. Soldul
contului este debitor şi reprezintă existenţa mărfurilor la finele perioadei de gestiune.
Contul 217 „Mărfuri” se debitează cu creditul conturilor care indică sursa de
intrare a mărfurilor şi se creditează cu conturile, care reflectă direcţiile de ieşire a
acestora.
Exemplu. Întreprinderea de comerţ cu ridicata S.R.L. „Vatra” a procurat
mărfuri de la furnizori în valoare de 24 000 lei, T.V.A. 4 800 lei. Valoarea
serviciilor de transport constituie 1 272 lei, inclusiv T.V.A. Suma adaosului
comercial aferent mărfurilor intrate este egal cu 7 500 lei. Potrivit politicii
contabile, pentru evidenţa mărfurilor întreprinderea foloseşte modelul preţului de
vânzare cu amănuntul, fără includerea T.V.A.
Operațiunile economice şi formulele contabile:
1. Înregistrarea valorii mărfurilor procurate de la furnizori:
debit contul 217 – 24 000 lei, credit contul 521 – 24 000 lei.
2. Trecerea în cont a T.V.A. aferentă mărfurilor intrate:
debit contul 534 – 4 800 lei, credit contul 521 - 4 800 lei.
3. Raportarea după destinaţia a costurilor de transportare:
debit contul 217 – 1 060 lei, credit contul 521 – 1 060 lei.
4. Trecerea în cont a T.V.A. aferentă serviciilor de transportare:
debit contul 534 - 212 lei, credit contul 521 - 212 lei.
5. Calcularea adaosului comercial care se include în prețul de vînzare a
mărfurilor:
debit contul 217 - 7 500 lei, credit contul 831 - 7 500 lei.

2.3. Contabilitatea divergenţilor constatate la recepţionarea mărfurilor.


La primirea mărfurilor se verifică corespunderea cantităţii, calităţii şi
componenţei acestora conform documentele de însoţire, precum şi conformitatea
5
bunurilor cu prevederile documentelor normative de standardizare şi prescripţiilor
tehnice.
Deseori, în cadrul recepţiei mărfurilor se constată devieri dintre datele
documentelor justificative şi existenţa efectivă a acestora. Divergenţele respective pot
constitui atât plusuri, cît şi lipsuri.
Plusurile, la rândul său, pot fi:
1. Acceptate de către cumpărător. Se înregistrează ca o intrare de mărfuri
evaluate la costul de intrare. La momentul recepţiei se întocmeşte bonul de intrare şi se
solicită factură suplimentară de la furnizor. Se reflectă în contabilitate în felul următor:
a) până la primirea facturii fiscale de la furnizor:
debit contul 217, 232, credit contul 521;
b) după primirea facturii fiscale:
debit contul 534, credit contul 232.
2. Respinse de cumpărător care se înregistrează în debitul contului 914 “Bunuri
primite în custodie” până la restituirea lor furnizorului. Acestea se transmit în gestiune
în mod similar cu mărfurile intrate.
Lipsurile de mărfuri identificate la recepţie se grupează şi se contabilizează în
funcţie de conţinutul lor economic şi anume:
1. Lipsuri în limita normelor de perisabilitate naturală. Apar în urma uscării,
prăfuirii, fărâmiţării, evaporării etc. Sînt neimputabile şi se reflectă în modul următor:
debit contul 714, credit contul 521.
Conform Codului fiscal se admite trecerea în cont a T.V.A. aferentă lipsurilor
menţionate.
2. Lipsuri din vina furnizorului. De regulă, se refuză de plată şi nu se reflectă în
contabilitate. Se solicită furnizorului o factură corectată corespunzător.
În situaţia când s-a efectuat plată în avans, lipsurile respective se impun spre
recuperare furnizorului prin scrisoare de reclamaţie, la care se anexează actul primirii

6
mărfurilor. La recunoaşterea lipsurilor (evaluate la valoarea de procurare) se dă formula
contabilă:
debit contul 234, credit contul 224.
3. Lipsuri din vina întreprinderii de transport. Se impută la valoarea de procurare
plus T.V.A. Se reflectă prin formula contabilă:
debit contul 234, credit contul 521.
4. Lipsuri din vina delegatului. Reflectarea în conturi a creanţei persoanei
culpabile se efectuează la recunoaşterea şi prezentarea de către acestea a acordului în
scris privind recuperarea prejudiciului. Se întocmesc formulele contabile:
a) debit contul 226, credit conturile 521 (creanța include valoarea contabilă a
lipsurilor de mărfuri și T.V.A. restabilită la buget de la această sumă).
b) Restabilirea T.V.A. la buget de la valoarea contabilă a lipsurilor de mărfuri:
debit contul 713, credit contul 534.
5. Lipsuri de mărfuri din cauză de forţă majoră. Sînt generate de diverse
calamităţi naturale. Recunoaşterea şi evaluarea pierderilor respective se face numai în
baza documentelor justificative (procese-verbale ale poliţiei rutiere, serviciului
antiincendiar etc.). Se reflectă prin formula contabilă:
debit contul 723, credit contul 521.

S-ar putea să vă placă și