Sunteți pe pagina 1din 1

Către

Consiliul Județean Ilfov

PERSOANA Subscrisa: ………………………………………………………………..……


JURIDICĂ cu sediul în localitatea:…………………………………………………….......
sau str./bd./şos. ……………………………………………….... nr. ….., bl. ....…,
PERSOANA sc. ….., et. ….., ap. …..., judeţul/sectorul, …………………………….….…..
FIZICĂ telefon ………………………………………., fax:...........................................
ÎNMATRICULATĂ e-mail …………………………………………………………………….…....
Nr. fiscal ………………………………………………………………….…..,
şi nr. de înregistrare RC ………..………/……….……..…/………….….…...,
Cod IBAN cont: RO ____/____/____/____/____/____/
deschis la Banca ………………………………………………………….…...
Sucursala/Filiala …………………………….…………………………….…..
reprezentată legal prin dl/dna ………………………………………………
având funcţia de………………………………………………………………..
şi prin dl/dna ………………………………………………... având funcţia de
…………………………………………………………………………………

PERSOANA Subsemnatul(a):………………………………………………………………...
FIZICĂ cu domiciliul în localitatea:……………………………………………………..
str./bd./şos……………………………………………………….… nr………. ,
bl. ....., sc. ….., et. ….., ap. …..., judeţul/sectorul………………………………
e-mail ……………………..telefon ………..…..... , fax:………………………
identificat cu B.I./C.I. seria ……... nr………………...……………..eliberat de
Poliţia …………………………………………………………………………..
având cod numeric personal (CNP) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

în vederea realizării lucrării


………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
în zona DJ ………………………, Km …………………………………………………..stânga/dreapta.
Vă solicit:
|__| eliberarea acordului prealabil (Nu dă drept de execuţie a lucrărilor)
|__| prelungirea acordului prealabil (Nu dă drept de execuţie a lucrărilor)
|__| eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului judeţean (Se eliberează la faza de obţinere
a autorizaţiei de construire - dă drept de realizare a lucrărilor.)
|__| prelungirea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului judeţean nr./data (doar în cazul
mijloacelor de publicitate) ……….. / …………………….. , motivate de ……….……………….
..…………………………………………………………………………………..………………………
|__| actualizarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului judeţean nr./data………../…………,
motivată de …………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………...
Depunem anexat documentaţia (conform borderoului anexat) într-un exemplar. Persoana de contact din partea
beneficiarului ……………………………………………………………………………………...
tel. …………………………………
Persoana de contact din partea proiectantului……………………………………………………………..
tel. …………………………………
Data: ………./…………/……….
(loc de semnătură şi ştampilă)

S-ar putea să vă placă și