Sunteți pe pagina 1din 6

CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA PEREULUI ZIDIT DIN PIATRA BRUTA

Prezentul caiet de sarcini se refera la executarea pereului zidit prevazut pentru protectia
de mal a raului Sisesti aval de podul DC.

CAP. 1. GENERALITATI

Art.1. In cazul in care se vor constata abateri de la prezenta documentatie, proiectantul


si beneficiarul vor putea dispune intreruperea lucrarilor, constructorul fiind obligat sa
refaca lucrarile necorespunzatoare.

Art.2. Constructorul este obligat sa efectueze toate incercarile de laborator si


verificarile prezentate in acest caiet de sarcini, precum si incercarile si verificarile
suplimentare pe care pe parcursul executiei proiectantul sau beneficiarul le vor
considera necesare.

Art.3. La executie se vor respecta standardeele si normativele in vigoare, in masura in


care acestea din urma completeaza si nu contravin prevederilor prezentului caiet de
sarcini.

Art.4. Constructorul este obligat sa organizeze autocontrolul calitatii lucrarilor pe toate


fazele de executie.

Art.5. Beneficiarul, prin dirigintii de santier, este obligat sa supravegheze realizarea


corecta pe faze a lucrarilor si sa semnaleze proiectantului abaterile constatate.

CAP. 2. MATERIALE – CONDITII TEHNICE SI CALITATIVE

Art.6. Principalele materiale care intra in alcatuirea protectiei de mal sunt:

Agregate de cariera (piatra bruta);

Agregate de balastiera (balast).

Mortare + betoane

Agregate de cariera si balastiera


Art.7. Agregatele de cariera (piatra bruta) se intrebuinteaza in pereul zidit din piatra
bruta ce se realizeaza pe taluz, iar agregatele de balastiera (balastul) se intrebuinteaza
in alcatuirea stratului drenant al pereului.

Materialele din care se executa lucraruile trebuie sa indeplineascia conditiile de calitate in


conformitate cu prevederile standardelor de materiale si anume:

Piatra bruta – STAS 667/

Balast – STAS 662/

Piatra bruta pentru pereu va fi livrata in sortul 120-150mm. Piatra bruta provine roci magmatice
metamorfice sau roci sedimentare si trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii:

Sa nu prezinte urme vizibile de dezagregare fizica, chimica sau mecanica;

Sa fie omogena in ceea ce priveste culoarea si compozitia mineralogica;

Sa se incadreze din punct de vedere al rezistentei mecanice (minim 800daN/cm 2 la compresiune)
si a coeficientului de gelivitate (maxim 3% – STAS 5090/

Sa fie rezistenta la inghet – dezghet (100 cicluri de variatie intre –23°C si +20°C).

Pentru piatra bruta ce este livrata din carierele organizate se vor emite certificate de
calitate la fiecare transport in parte, conform legilor in vigoare.

Se interzice introducerea in lucrare a pietrei brute cu amestec de pamant si steril.

Balastul se va folosi in alcatuirea stratului drenant de sub pereu in sortul 0 – 71mm avand curba
granulometrica continua si se va incadra in conditiile prevazute de STAS 662/’82, constructorul
fiind obligat a face incercarile curente periodice conform cap. 4 din STAS.

CAP. 3. DESCRIEREA LUCRARILOR DE PROTECTII

Lucrarile de protectii se realizeaza la cotele si dimensiunile din proiectul de executie.

Solutia de protectie a malului este alcatuita din:

Pereu zidit din piatra bruta cu grosimea de 30cm pe strat drenant din balast de 15cm grosime;

Prism din anrocamente

Realizarea grinzilor din beton.


CAP. IV. TEHNOLOGII DE EXECUTIE – VERIFICARI

Lucrarile de protectii se executa incepand de la baza in urmatoarea succesiune:

Realizarea sapaturii in conformitate cu profilul proiectat;

Realizarea prismului din anrocamente

Realizarea grinzilor din beton

Finisarea manuala a taluzului

Asternerea stratului drenant din balast

Executarea grinzilor de beton pentru incastrarea in taluz.

Realizarea lucrarilor de sapatura si umplutura se va face tinand seama de tehnologiile cuprinse in


proiectul tehnic si de cele descrise la punctul 4.1.

Betonul grinzilor si mortarul pentru pereu va respecta caietul de sarcini pentru betoane, mortare.

Piatra bruta din corpul pereului va respecta conditiile calitative aratate la 2.2.3.

Pereul zidit din piatra bruta se va executa pe lungimi de 4m, unde se va lasa un rost longitudinal,
tinand seama de elementele geometrice si cotele date in detaliile din proiectul de executie.
Executia pereului zidit din piatra bruta comporta urmatoarele faze asternerea unui pat de mortar
de 5cm grosime; asezarea pietrei brute in stratul de mortar; rostuirea cu mortar de ciment a
pereului; baterea cu maiul a pereului inainte ca mortarul sa se intareasca. Suprafata pereului
trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile si prin acoperire cu rogojini timp de 7
zile.

Punerea in opera a balastului din stratul drenant va tine seama de urmatoarele:

Finisarea taluzului

Asternerea manuala a materialului in grosimea din proiect;

Compactarea cu maiul de mana si nivelarea suprafetei, operatiuni ce se vor face imediat inaintea
executiei pereului din piatra bruta.

Verificarile de ordin calitativ sunt

Verificarea de catre diriginte, sef punct de lucru si sef de santier se va face pe lungimi de 100ml
mal si are in vedere:

Amplasamanetul;
Calitatea materialelor

Dimensiunile in plan si cotele de executie ale protectiei;

Grosimea pereului zidit din piatra bruta si a stratului drenant.

Consemnarea constatarilor se va face in procesul verbal de receptie calitativa unde se


va anexa si un profil transversal ridicat in timpul executiei.

CAP. V. VERIFICAREA CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

Documentele de verificare a calitatii si receptia lucrarilor se vor intocmi tinand seama de


standardele si normativele in vigoare.

Verificarea calitatii lucrarilor executate

Verificarea calitatii lucrarilor executate se va face de catre constructor pe intreaga perioada de


executie a lucrarilor prin compartimentul tehnic de calitate si de beneficiar prin dirigintele de
santier. Verificarile necesare sunt cele stabilite la cap. IV.

In cazul cand nu este dotat cu personal tehnic de specialitate sau cu aparatura tehnica necesara
efectuarii controlului calitatii lucrarilor, constructorul este obligat sa apeleze la unitatile de
specialitate.

Materialele introduse in lucrare vor corespunde calitativ conditiilor si standardelor enumerate la


cap. II.

Beneficiarul este obligat sa solicite constructorului certificatele de calitate pentru toate


materialele introduse in lucrare si sa nu admita folosirea celor ce nu indeplinesc conditiile
prescrise.

Beneficiarul este obligat sa ceara constructorului ca toate documentele care atesta calitatea
lucrarilor sa fie intocmite pe intreg parcursul executarii lor.

Beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta proiectantului in timp util toate abaterile de la
calitatea lucrarilor si daca este cazul sa intrerupa executia pana la stabilirea solutiei de remediere.

Proiectantul este obligat sa urmareasca executia lucrarilor proiectate, sa dispuna sistarea


lucrarilor daca constata nerespectarea proiectelor de executie si impreuna cu beneficiarul si
constructorul sa stabileasca solutia pentru continuarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor
Receptia pe parcursul executiei lucrarilor se efectueaza de catre beneficiar si proiectant, iar la
fazele determinante participa si organele Inspectiei de Stat in Constructii. Documentul ce sec
incheie pentru atestarea calitpatii lucrarilor si receptiei lor pe parcursul executiei si pe faze
determinante este procesul verbal de receptie care in principal trebuie sa cuprinda:
amplasamentul lucrarii, dimensiunile si cotele, panata taluzului realizat, sortul de piatra bruta,
grosimea stratului drenant si a stratului de piatra bruta.

Abaterile admisibile de la dimensiunile din proiecte s-au stabilit in functie de tipul lucrarilor, de
elementele lor geometrice si de importanta lor. La stabilirea abaterilor limita se considera clasa
de precizie 10 conform STAS 8600/’79,

Amplasamentul lucrarilor va fi cel din proiect. Se admite o abatere de 5cm.

Panta generala a taluzurilor va fi cea din proiect. Se admite o abatere de 20mm/m pentru intreaga
lungime a taluzului pe care se executa apararea.

Abaterea limita a suprafetei pereului din piatra bruta va fi de ±10cm.

Faze determinante: se vor respecta fazele determinante prevazute in proiectul tehnic.

CAP. VI. PROTECTIA MUNCII

In timpul executiei lucrarilor se vor respecta masurile de protectia muncii cuprinse in


urmatoarele norme si acte normative in vigoare:

Norme republicane de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii din
1975l;

Norme departamentare de protectia muncii in transporturi auto, navalesi aeriene elaborate de


Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor aprobate prin ordinul nr. 9/25.06.1982.

CAP. VII. DISPOZITII FINALE

Factorilor implicati la realizarea lucrarilor le revin obligatii si raspunderi dupa cum urmeaza:

Beneficiarul de investitie

Impreuna cu proiectantul sa stabilieasca zonele de aparari de mal a caror comportare urmeaza a


fi supusa urmaririi speciale;

Sa asigure intocmirea proiectului de urmarire speciala si fondurile necesare desfasurarii


activitatii prevazute pana la receptia preliminare;

Sa asigure intocmirea si predarea catre beneficiarul de dotatie a cartii tehnice a constructiei.

Proiectantul
Sa elaboreze proiecte de urmarire speciala, pe baza comenzii beneficiarului;

Sa urmareasca executia lucrarilor conform prevederilor si sa introduca in acestea toate


modificarile ce survin pana la receptia preliminara;

Sa elaboreze instructiuni scrise privind urmarirea curenta, pe care sa le predea beneficiarului de


investitie pentru cartea tehnica a constructiei.

Executantul

Sa semnaleze proiectantului neconcordantele aparute pe timpul executiei spre a efectua


corecturile necesare executiei

Sa intocmeasca si sa predea beneficiarului de investitie documentatia legala pentru cartea tehnica


a constructiei, conform prevederilor Normei C167/’83.

Sarcina beneficiarului este ca lucrarile sa se execute strict cu prevederile din prezentul caiet de
sarcini. In cazul cand se constata abateri de la prezentul caiet de sarcini are obligatia sa
instiinteze organul superior al executantului si sa anunte proiectantul. Despre modul de executie
al lucrarilor, dirigintele de santier trebuie sa faca mentiuni in caietul de dispozitii de santier,
consemnand daca se respecta sau nu caietul de sarcini.

Proiectantul are sarcina sa urmareasca executia lucrarilor si sa consemneze in caietul de note de


santier asupra respectarii prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Constructorul are obligatia de a respecta cu strictete prevederile prezentului caiet de sarcini, de a


convoca partile implicate in receptia calitativa a lucrarilor, inclusiv a fazelor determinante, de a
face determinarile de laborator necesare lucrarii si de a completa formularele tipizate respective
pe masura executiei lucrarilor. In cazul in care se intalnesc situatii neprevazute, executantul va
convoca proiectantul si beneficiarul pentru masurile ce se impun.

S-ar putea să vă placă și