Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE ACTIVITATE

SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2009 – 2010

Pe semestrul I al anului şcolar 2009/2010, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus


următoarele obiective:
 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi
semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de
strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;
învăţarea muncii cu calculatorul);
 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
 Organizarea de activităţi extracurriculare;
 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective;
 Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic;
 Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice;
 Colaborarea şcoală-familie.

CURRICULUM – (Proiectarea didactică, calitatea actului didactic, calitatea


evaluării elevilor, nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi )

PUNCTE TARI:
 Cadrele didactice au întocmit planificarea anuală şi secvenţială a materiei,
personalizată în conformitate cu particularităţile colectivelor de elevi. Majoritatea
proiectărilor didactice au la bază variante preluate din diferite surse, însă fiecare
învăţător are o contribuţie personală în definitivarea acestora. În urma inspecţiei din
luna noiembrie efectuata de reprezentanţi ai I.S.J.Bacău toate documentele verificate
au fost apreciate pentru acurateţe, minuţiozitate, originalitate, documentare etc.
 Se utilizează auxiliare didactice în vederea desfăşurării eficiente a demersului
didactic;În acest sens colaboram cu Ed. SAM Bacău, Ed.Carminis Piteşti, Ed.Optima,
Ed.Euristica, Ed, Dor, Ed Sigma şi altele.
 Cadrele didactice manifestă dorinţă de introducere în activitatea didactică a metodelor
activ-participative, centrate pe elev. S-a observat acest lucru în urma asistenţelor la
cls.doamnelor învăţătoare Monica Almăşan, Simona Popa, Dascălu Daniela, Elena
Gavriloae, Maria Grădinaru, Cosmina Ciurea etc
 S-au realizat şi folosit materiale eficiente de sprijin pentru elevii cu nevoi speciale.
 Se manifestă interes pentru pregătirea lecţiilor, în acest sens învăţătorii consultă site-
urile de specialitate, utilizează calculatorul în redactarea fişelor de
lucru/evaluare.Exemple de bună practică la doamnele înv. Marta Panzaru, Oana Isac,
Mirela Stanetc
 Unele cadre didactice sunt colaboratori ai site-urilor educaţionale, publicând diferite
materiale: teste, planuri de lecţie, planificări, materiale în Power Point.

Se utilizează o gamă variată de instrumente de evaluare, îmbinând eficient mijloacele
de evaluare tradiţională, cu cele alternative şi vizând evaluarea competenţelor elevilor,
pe baza descriptorilor de performanţă.
 Cadrelor didactice participă la activităţi de formare iniţiate de instituţiile abilitate, sunt
preocupaţi de formarea continuă.Astfel d-le Panzaru şi Isac au urmat cursurile de
abilitare a corpului de metodişti,iar d-le Pânzaru, Isac, Almăşan, Stan, Dascalu,
Gavriloae au urmat cursurile Fonduri Structurale- Fonduri Europene. În cursul
vacanţei intersemestriale d-le Pânzaru ţi Isac au urmat cursul ’’Comunicare şi
noncomunicare în mediul şcolar’’
 La nivelul claselor, programul de învăţare satisface cerinţele privind sănătatea,
siguranţa, elevii au acces la resurse de învăţare care răspund nevoilor lor.
PUNCTE SLABE
 Unele cadre didactice manifestă încă rezerve cu privire la utilizarea metodelor
moderne de predare-învăţare.
 Realizarea unor lecţii moderne implică costuri pe care unele cadre didactice nu şi le
pot permite.
 Slaba preocupare a unor cadre didactice în alegerea de teme diferenţiate parţial sau
total conform nevoilor şi aptitudinilor specifice ale elevilor..
 Lipsa spaţiilor destinate depozitării şi păstrării de material didactic pentru
învăţământul primar
 Puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor..
 Lipsa întocmirii unor grafice de interpretare a rezultatelor evaluării în vederea aplicării
măsurilor ameliorative şi de dezvoltare;

Functionarea sistemului de comunicare intern/extern( intalniri de lucru, interasistente,


relatia invatator-profesor, relatia invatator-invatator, invatator-echipa manageriala,
comunicarea din cadrul catedrei)

Relatiile cadru didactic-elev:


 Relatiile se bazeaza pe respect reciproc , conduita civilizata, colaborare si
intelegere, afectivitate
 Elevii sunt incurajati in dorinta de autodepasire, atitudine pozitiva fata de
studiu, punctualitate, tinuta decenta, conduita morala
 Cadrele didactice cultiva la elevi atmosfera de munca, respectul reciproc,
dorinta de afirmare si autodepasire

Managementul calităţii
 
1.Optimizarea asigurarii calităţii prestaţiei didactice,
Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor
didactice.
 s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă,
 s-a creat un climat favorabil învăţării
 elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a
reuşi
 s-au desfăşurat activităţi extracuriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul
construirii de relaţii bune în şcoală.
 s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al
dascălilor
 părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de
învăţământ
 sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru
elevi
 s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere
reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt
 s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a învăţătoarelor
din şcoală
Astfel un numar mare de elevi a participat la Concursul pe discipline SMART
obţinând rezultate bune şi foarte bune, elevi de la cls. A IV a au participat la faza locală a
olimpiadei de Ed. Civică ocupând locul II, iar la concursul de creatie literară şi plastică
Curcubeul Anotimpurilor, atât la cls. A IIIa ,cât şi la cls. A IV a , locurile I au fost ocupate
de elevi din şcoala noastră. Evidenţiem în acest sene pe doamnele Pânzaru, Stan, Stoica
,Cheinic, Almăşan, Ulbert, Gavriloae care au participat cu un nr. mare de elevi şi au
obţinut şi rezultate remarcabile.
La nivel de ciclu primar s-a mai participat şi la alte concursuri şi proiecte educaţionale
cum ar fi ’’Mirajul copilăriei’’, ’’Cel mai frumos mesaj pentru Moş Crăciun’’, ’’Tristeţi şi
frumuseşi de toamnă’’,’’Micul Pieton’’,’’Muzeu creat de copii pentru copii’’etc.
2. Optimizarea strategiilor de evaluare

 s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi


 s-a realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă (nu în salturi) a progresului
elevilor la toate disciplinele ( întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi
împărtăşirea lor în funcţie de specificul fiecărui colectiv şcolar)
 s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor
 În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că învăţătoarele stăpânesc
conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice
moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor, demersul
didactic fiind bine conceput şi aplicat .

Întocmit, Responsabil de comisie metodică,


Inst.Marta Panzaru

S-ar putea să vă placă și