Sunteți pe pagina 1din 27

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT A COLEGIULUI NAȚIONAL

PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE”

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ  


PENTRU PREINSPECȚIE
PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 
2023 
 

Profesor învățământ preșcolar: GRIGORE DIANA

Tema anuală de studiu: „Când/Cum și de ce se întâmplă ?”

Tema proiectului: „Toamna cea bogată ”


Tema săptămânii: „Legumele – izvor de sănătate”
Tema zilei: „Legume proaspete și bune”

Forma de realizare: activitate integrată

Durata: 1 zi

Data: 19.11.2020
Nivelul/ grupa: I, Grupa mijlocie A

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:

Pagină 1 din 27
ADP: Întâlnirea de dimineață. Noutatea si mesajul zilei : „Bună dimineaţa, legume
sănătoase!”
ADE:
● Domeniul limbă și comunicare:
,,Povestea legumelor lăudăroase”- povestea educatoarei, pe baza suportului intuitiv
● Domeniul Om și Societate – Activitate practică:
„Coșul cu legume ”- lipirea legumelor din poveste după un model dat .
ALA I:
● ŞTIINŢE - ,,Gustă şi ghiceşte”- joc senzorial gustativ ;
● Artă - „Legume haioase” – desenarea legumelor cu degetul arătător pe mălai/ făină
albă.

ALA II: Jocuri de mișcare: „Bate vântul frunzele”, „ Agadoo”

DOMENII ȘI DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII :


A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE:

Motricitate grosieră și de motricitate fină în contexte de viaţă familiare:

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ:

Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE:

Finalizarea sarcinilor si acțiunilor (persistentă în activități)


D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI
SCRIERII
Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII:
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat

COMPORTAMENTE VIZATE:
Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate

Realizează sarcinile de lucru cu consecvență

Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți

Pagină 2 din 27
Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj în vederea înțelegerii și receptării lui
(comunicare receptivă)

Identifică elemente caracteristice ale unor relații din mediul apropiat

Scopul activității: Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului unui text epic,


înțelegere și exprimare a propriilor emoții în activitățile artistico-plastice.

Strategie didactică: mixtă

● Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia,


jocul, problematizarea, exerciţiul.
● Mijloace didactice: legume, mălai, coşuleţ, legume şi coşuleţe din hârtie,
laptop/calculator, lipici solid
● Forme de organizare: pe grupe, individual, în pereche cu părintele
prezent/fratele/sora
Evaluare:

✔ PREZENTAREA INDIVIDUALĂ A LUCRĂRILOR ȘI AUTOEVALUAREA

ACESTORA

Resurse:
● Umane: preșcolarii grupei mijlocii B
● Temporale: 1 zi
● Spațiale: online, platforma educațională a C.N. Tehnic „N.V. Karpen” Bacău
● Bibliografice:
1.*** Curriculum pentru educație timpurie 2019
2.***Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie
3.Mătăsaru, Maria, Chiriloaie, Maria, „Proiectarea didactica în învățământul preșcolar”,
Editura Casei Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru”, Bacău, 2004
4.Mătăsaru, Maria, Chiriloaie, Maria, „Secrete metodice în didactica preșcolară”, Editura
Casei Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru”, Bacău, 2006

ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

Pagină 3 din 27
Activități de dezvoltare personală: Întâlnirea de dimineață
Tema zilei: „Legume proaspete și bune”
Tipul de activitate: formare de priceperi și deprinderi
Obiective operaționale:
● COGNITIVE:
OC1 – să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei (cel puțin două);
OC2 – să recunoască corect imaginea cu chipul colegului prezentat de educatoare;
OC3 – să recunoască prin simbolul adecvat caracteristicile vremii la panoul
Calendarului naturii
● PSIHOMOTORII:
OPM1: vor realiza, în concordanță cu mișcările educatoarei, elementele de gimnastica
de înviorare
● AFECTIV-ATITUDINALE:
OA1 – vor manifesta atenție și interes față de activitățile propuse.
Strategii didactice:
● Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația, jocul
● Mijloace didactice: fotografiile copiilor, calendarul naturii, jetoane cu caracteristici
ale vremii.
● Forme de organizare: frontal, individual
Resurse:
● Umane: colectivul de copii ai grupei mijlocii
● Temporale: 15 minute
● Spațiale: online platforma educațională a C.N.P.„Ștefan cel Mare” Bacău
● Bibliografice:
*** Curriculum pentru educație timpurie 2019
***Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie

ETAPELE ACTIVITĂŢII

Pagină 4 din 27
Întâlnirea de dimineață:
„Albinuțe vesele,/ Bună dimineața!/ Frumos să ne aşezăm/ Să ne salutăm!”
Salutul și prezența copiilor:
Copiii ajutaţi de părinţi se vor conecta pe platformă unde îşi vor revedea colegii. După
salut îşi împărtăşesc sentimentele, diverse noutăți, etc.

Completarea calendarului naturii:


Voi iniția o discuție referitoare la ziua, luna și anotimpul în care ne aflăm. Preşcolarii
vor răspunde la întrebări în propoziții complete.
„Vremea să o studiem,/ În calendar să o notăm,/ De e soare, de e ploaie,/ De e vreme de
plimbare!”
Noutatea și mesajul zilei:
Are loc o scurtă discuție despre anotimpul toamna şi bogăţiile ei.
Le prezint preșcolarilor surpriza de la centrul tematic, imagini cu fructe si legume de toamnă.
Mesajul zilei de astăzi este: „Să mâncăm sănătos!”
Gimnastica de înviorare se va realiza sub forma unui joc de mișcare, recitând poezia „Dacă
vreau să cresc voinic”, de Valeria Boiculeși.
Tranziție - copiii vor lua o scurtă pauză, apoi se vor pregăti pentru activitatea următoare.

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA I)

Tema zilei: „Legume proaspete și bune”

Pagină 5 din 27
Categoria de activitate: ALA I (Activități liber alese)
Tipul de activitate : Formare de priceperi și deprinderi
Dimensiuni ale dezvoltării:
Motricitate grosieră și de motricitate fină în contexte de viaţă familiare:
Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat

Finalizarea sarcinilor și acțiunilor (persistentă în activități)

Comportamente vizate:

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate

Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi

Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu membrii familiei

Bibliografie:
1. Mătăsaru, Maria, Chiriloaie, Maria, „Secrete metodice în didactica preșcolară”,
Editura Casei Corpului Didactic “Grigore Tabacaru”, Bacău, 2006
2. Dumitriu, Gheorghe, Dumitriu, Constanta, „Psihopedagogie pentru gradul II și
definitivat”, E.D.P., București, 2003
3. „Curriculum pentru învățământul preșcolar ” – 2019
4. ***Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care
operează curriculumul pentru educație timpurie
5. Mătasaru, Maria Chiriloaie, „Proiectarea didactică în învățământul preșcolar”, Editura
Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru”, Bacău, 2004

SECTOARE DE ACTIVITATE:

Pagină 6 din 27
1.Sector ARTĂ

Tema proiectului:”Toamna cea bogată”

Tema săptămânii: “Legumele- izvor de sănătate”

Tema zilei: „Legume proaspete și bune”

Subiect ludic: „Legume haioase”


Obiective operaționale:
● COGNITIVE:
OC1: să denumească toate materialele pregătite pentru activitate
OC2: să verbalizeze toți pașii necesari realizării desenului
● PSIHOMOTRICE
OPM1: vor realiza legume prin urma lăsată de deget pe mălai/făină albă
● AFECTIV-ATITUDINALE:
OA1: vor manifesta curiozitate și interes în vederea îndeplinirii sarcinii date
OA2: vor colabora cu educatoarea şi familia in vederea realizării lucrării
Strategii didactice:
● Metode si procedee : explicația, demonstrația, exercițiul, conversația, jocul
● Mijloace didactice: castroane cu mălai sau făină albă.
● Forme de organizare: frontal / pe grupuri
Etapele desfășurării activității:
● Prezentarea/descoperirea materialului și a scopului în care va fi folosit
● Explicarea modului de lucru
● Desenarea legumelor.
Evaluare:

✔ CRITERII DE EVALUARE PENTRU REALIZAREA PRODUSULUI FINIT:

- Corectitudinea realizarii tehnicii de lucru (folosirea corectă degetului arătător pentru


desenarea legumelor pe mălai)

PREZENTAREA PRODUSELOR:
-Autoevaluarea
Resurse:

Pagină 7 din 27
● Umane: preșcolarii grupei mijlocii
● Temporale: 10 minute
● Spațiale: online platforma educațională a C.N.P. „Ștefan cel Mare”

2. Sector ȘTIINȚE

Tema proiectului:”Toamna cea bogată”

Tema săptămânii: “Legumele – izvor de sănătate”

Tema zilei: „Legume proaspete și bune”

Subiect ludic: ,,Gustă şi ghiceşte”- joc senzorial


Obiective operaționale:
● COGNITIVE:
OC1: să indentifice leguma de toamnă după gust şi miros
OC2: să descrie leguma aleasă dupa culoare şi formă

● PSIHOMOTRICE:
OPM1: vor menţine o poziţie corectă în faţa laptopului/calculatorului

● AFECTIV-ATITUDINALE:
OA1: vor manifesta interes pentru activitate;

Strategii didactice:
● Metode si procedee : jocul, explicația, demonstrația, exercițiul, conversația
● Mijloace didactice: o farfurie cu felii de legume ,eşarfă.
● Forme de organizare: individual.
Etapele desfășurării activității:
- Prezentarea materialelor de lucru și a rolului acestora.
- Explicarea modului și a etapelor de lucru: vor denumi materialele puse la dispoziție în
realizarea sarcinilor.

Evaluare:
1. CRITERII DE EVALUARE PRIVIND REALIZAREA CORECTĂ A JOCULUI:
- Aprecieri verbale oferite de aducătoare preşcolarilor
- Autoevaluare copiilor

Pagină 8 din 27
Resurse:
● Umane: preșcolarii grupei mijlocii
● Temporale: 10 minute
● Spațiale: online platforma educațională a C.N.P. „Ștefan cel Mare”

Pagină 9 din 27
SCENARIUL DIDACTIC
Eveniment Strategii didactice Evaluare
didactic
Conținut instructiv-educativ Metode Mijloace Forme de
didactice didactice organizare

1. Captarea După conectarea copiilor pe platformă, ne vom saluta şi Stimularea


atenției fiecare,dacă doreşte, îşi va exprima sentimentele trăite în acel comportamen
Conversația Frontal
moment. Apoi privirea le este îndreptată spre calendarul tului pentru
naturii si catalogul de prezenţă, lucruri familiare lor. activități

Atenţia le va fi captată printr-un tur al sălii de grupă realizat


cu camera laptopului în momentul respectiv. Traseul se va
opri în faţa flanelografului acoperit, ce ascunde surpriza zilei,
fiind punctul de plecare pentru următoarele activităţi.

2. Anunțarea Copii, zilele trecute am primit un mesaj de la Zâna Toamnă. Conversația Frontal
temei și a Ea a pregătit pentru noi două joculeţe foarte distractive.
Explicația
obiectivelor
Pentru realizarea lor, Zâna a trimis părinţilor, azi dimineaţă
propuse
materialele de pe masa voastră.

3.Prezentarea Jocurile se numesc astfel : ,,Gustă şi ghiceşte”- fiind un joc Frontal Observarea
noului senzorial gustativ ,trebuie să ghicim leguma aleasă şi gustată sistematică a
conținut comportamen
de noi. Apoi ne îndreptăm către jocul următor numit
tului fiecărui
„Legume haioase” ,aici trebuie să desenăm legumele cu copil

Pagină 10 din 27
ajutorul degetului arătător pe mălai sau făină albă, depinde ce
a ales Zâna să vă trimită.

4. Dirijarea Înainte de a începe să lucrăm, vom efectuăm o serie de


învățării exerciții pentru încălzirea mâinii și a musculaturii:
Frontal
„Mâna mea e ca o floare, Observarea
Degetele-mi sunt petale, sistematică a
Ele ușor se închid- comportamen
Ca bobocul se deschid, tului fiecărui
Ploaia noi o imităm, Conversația
copil
Pic, pic, pic
La pian știm să cântăm, Exercițiul Individual
La, la, la
Degetele le mișcăm,
Din pălmuțe aplaudăm,
Pe genunchi le așezăm”

Stiinte - copilul va avea ochişorii acoperiţi cu o eşarfă de către


Exercițiul
părinte, acesta din urmă oferindu-i farfuria cu feliile de
legume. Preşcolarul va servi o legumă şi după mirosirea şi Explicația Pe grupe
gustarea ei va trebui să o ghicească.
Demonstrația Individual
Artă - cu ajutorul degetului arătător vom desena împreună
Învățarea prin Observarea
diferite legume de toamnă: cartofi, morcovi, roşii, ardei .
cooperare sistematică a
Legumele vor fi desenate pe rând . După realizarea fiecărui Pe grupe comportamen
desen mălaiul/făina vor fi netezite cu ajutorul palmelor sau a Exercițiul tului fiecărui
Individual
unei rigle urmând să facem altă legumă. Explicația copil.

Pagină 11 din 27
Analiza
produselor
activității
5. Obținerea Copiii vor finaliza ultima sarcină de lucru . Le voi adresa Conversația Frontal Analiza
performanței câteva întrebări referitoare la activitățile desfășurate. Voi produselor
Exercițiul
încerca prin întrebările adresate copiilor să scot în evidență activității
tema zilei: „Ce ne-aduce Toamna-n coş ”. Individual

6. Feed-back Voi face aprecieri verbale si voi aplauda impreună cu părinţii Conversația Frontal
reuşita copiilor .

7.Retenția și Cum se numesc jocurile desfăşurate de noi ? Conversația


transferul
Ce activitate v-a plăcut mai mult?

8. Evaluarea În finalul activităţii voi felicita modul de comportare şi Conversația Produsele Individual
activității participare al fiecărui copil pe parcursul activităţilor . finite

Pagină 12 din 27
Pagină 13 din 27
PROIECT DE ACTIVITATE

Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă ?”


Tema proiectului: :„Toamna cea bogată”
Tema săptămânii: „Legumele- izvor de sănătate”
Tema zilei: : „Legume proaspete și bune”

Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și


scrisului

Dimensiuni ale dezvoltării: Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


Comportamente vizate: Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj în vederea
înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă)

Domenii experiențiale: DLC


Capitolul: Lexic și comunicare
Tema: Comunicare și expresivitate - textul epic audiat și redat pe baza suportului intuitiv
Subiectul ludic: „Povestea legumelor lăudăroase”- povestire
Comportamente vizate: Exersarea cu sprijin a ascultării active a unui mesaj, în vederea
înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă)
Scopul activității: Receptarea textului epic și alcătuirea de propoziții simple cu expresii și
cuvinte din text
Tipul de activitate: formare de priceperi și deprinderi

Obiective operaționale:
● COGNITIVE:
OC1: să denumească toate legumele din poveste.
OC2: să enumere evenimentele relatate din poveste, în ordine logică și cronologică (cel puțin
două).
OC3: să diferențieze legumele în funcție de comportamentul lor în poveste.
OC4: să precizeze mesajul educativ al textului narativ.
● PSIHOMOTORII:
OPM1: vor menține o poziţie adecvată faţă de ecranul laptopului

Pagină 14 din 27
● AFECTIV-ATITUDINALE:
OA1: vor manifesta interes în realizarea activităților propuse
Strategii didactice:
● Metode și procedee : conversația, povestirea, explicația, demonstrația,
problematizarea, dramatizarea.
● Mijloace de învățământ: coş cu legume , planşe cu imagini din poveste, laptop.
● Forme de organizare: frontal.
Resurse:
● Umane: preșcolarii grupei mijlocii.
● Temporale: 15 - 20 minute
● Spațiale: online platforma educațională a C.N.P.„Ștefan cel Mare”
Bibliografice:
1.„Curriculum pentru învățământul preșcolar” – 2019
2. ***Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie
3. Mătasaru, Maria Chiriloaie, „Proiectarea didactică în învățământul preșcolar”, Editura
Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru”, Bacău, 2004
4.Cojocariu, Venera, Mătăsaru, Maria Chiriloaie, „Secrete metodice în didactica preșcolară”
vol. I, Ed. Casei Corpului Didactic, Bacău, 2006

Pagină 15 din 27
SCENARIUL DIDACTIC

Etapele Ob. Strategia didactică


activității op. Conținuturi și sarcini de învățare Metode si Mijloace de Forme de Modalități
procedee invatamant organizare de evaluare
1. Le voi reaminti tema săptămânii discutată în activitatea Conversația Legumă din pluş Frontală Evaluare
Captarea anterioară, precum și câteva elemente cheie ale acesteia. continuă
atenției Le prezint copilașilor invitatul nostru surpriză, o legumă din orală
pluş, care este nerăbdătoare să ne spună o întâmplare din
copilăria sa.

2. Le voi îndrepta atenția către planșele cu imagini specifice Conversația Imagini cu Frontală Evaluare
Actualizarea anotimpului și temei expuse la centrul tematic din clasă, pe baza legumele continuă
cunoștintelor cărora ne vom aminti cunoștințele învățate anterior. toamnei orală
-Care sunt legumele toamnei? Menținerea
-Ce ştim despre legume? interesului
-Care este leguma voastră preferată?

3. Deoarece noul nostru prieten doreşte să ne spună o poveste, îi Conversația Evaluare


Enunțarea voi ruga pe copii să-şi îndrepte atenţia către acesta, ascultându-l Frontală continuă
temei și a cu drag şi-n linişte. orală
obiectivelor Problematiza-r Mentinerea
ea unei poziții
adecvate
Explicația Mentinerea
interesului
4. Povestirea se va realiza cu ajutorul legumelor Povestirea Coşuleţ Frontală Evaluare
Prezentarea personalizate (însufleţite) şi a imaginilor din poveste. continuă
conținutului Personajele vor fi descoperite și scoase dintr-un coşuleţ, în orală
si dirijarea funcție de momentele subiectului, spre surprinderea celor mici. Legume
învățării Explicatia

Pagină 16 din 27
Exprimarea, intonatia, ritmul, timbrul se vor modula și Mentinerea
adapta pentru a le capta atenția pe tot parcursul povestirii. Frontală unei poziții
adecvate
Momentele povestirii: Menținerea
1. Într-o zi de toamnă o gospodină s-a dus la piaţă să interesului
cumpere zarzavat pentru ciorbă. Conversația
Enumerarea
2. Fiind îngrămădite în coş au început să se certe .Fiecare
Problematiza-r momentelor
dorea să stea deasupra, la aer. ea Individuală acțiunii din
3. Toată această gâlceavă le-a fost întreruptă de ardeiul poveste
iute. Denumirea
4. El le sfătuiră să înceteze cu cearta deoarece vor avea loc personajelor(l
în oală, când o să fiarbă. egumelor)
5. Legumele îi spun ardeiului că este slab și urât . Precizarea
6. În tot acest timp, gospodina a ajuns acasă şi scoate mesajului
legumele din coş pentru a le spăla. educativ al
7. Certa dintre legume continuă ,fiecare lăudându-se cu poveștii
frumuseţea ei .
8. Gospodina a curăţat legumele şi în oală le-a „aruncat”.
9. Când ciorba a fost gata, cearta legumelor a încetat.
10. Ardeiul iute rămas proaspăt își întreabă surorile fierte
dacă mai au putere de ceartă.
11. Nici bine nu-și termină întrebarea că bunicul îl mușcă.
Oc 12. Chiar dacă ardeiul iute era slab şi micuţ, în final el s-a
1 dovedit a fi foarte picant.
Povestirea
- Cum se numeşte povestea, copilaşi?
Oc - Despre cine este vorba în poveste?
2 -De ce se certau legumele din coş?
-Ce a preparat gospodina cu legumele?

Pagină 17 din 27
- Cine a rămas nefiert?

5. După încheierea povestirii, voi ruga copilaşii să intre în pielea Conversația Frontală Evaluare
Obținerea Oc personajelor, executând diferite stări emoţionale. continuă
performanței 3 Exercițiul Individuală orală

Jocul

6. Se va realiza pe tot parcursul activității. Conversația Frontală


Feed-back Individuală

7. Voi face aprecieri individuale asupra participării copiilor la Conversația Frontală Evaluare
Evaluarea activitate prin raportarea la obiectivele operaționale. continuă
Individuală orală

8. Oc Voi întreba preșcolarii dacă le-a plăcut povestea şi dacă au Conversația Frontală Evaluare
Retenția și 4 înţeles mesajul transmis de ardeiul iute. continuă
transferul Individuală orală

Pagină 18 din 27
PROIECT DE ACTIVITATE

Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă ?”


Tema proiectului: :„Toamna cea bogată”
Tema săptămânii: „Legumele- izvor de sănătate”
Tema zilei: : „Legume proaspete și bune”

Domenii experiențiale: Dezvoltarea fizică, a sănatății și igienei personale

Capitolul: Lipire

Tema: Lipirea într-o ordine dată


Subiect ludic: „Coşul cu legume”
Tipul de activitate: Formare de priceperi și deprinderi
Obiective operaționale:
● COGNITIVE:
OC1: să denumească corect toate materialele de lucru
OC2: să verbalizeze toate etapele și modalitatea de lucru
● PSIHOMOTRICE:
OPM1: vor executa exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii (cel puțin două)
OPM2: vor utilizeza corect materialele puse la dispoziție
OPM3: vor lipi elementele suplimentare oferite (cel puțin două)
● AFECTIV-ATITUDINALE:
OA1: vor manifesta interes în îndeplinirea sarcinilor propuse
Strategii didactice:
● Metode și procedee didactice: exercițiul, conversația, demonstrația,
explicația,autoevaluarea.
● Mijloace de învățământ: coşuri şi legume din hârtie, lipici solid, laptop/calculator.
● Forme de organizare: frontală
Resurse:
● Umane: preșcolarii grupei mijlocii
● Temporale: 15 minute
● Spațiale: online platforma educațională a C.N.P.„Ștefan cel Mare”
● Bibliografice

Pagină 19 din 27
1.„Curriculum pentru învățământul preșcolar” – 2019
2. ***Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie
3. Mătasaru, Maria Chiriloaie, „Proiectarea didactică în învățământul preșcolar”, Editura
Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru”, Bacău, 2004
4.Cojocariu, Venera, Mătăsaru, Maria Chiriloaie, „Secrete metodice în didactica preșcolară”
vol. I, Ed. Casei Corpului Didactic, Bacău, 2006
5. Cerghit, Ioan, Metode de învățămant, Bucuresti, Ed. Polirom, 2006;
6. Taiban, Maria, Nistor, Valeria, „Jocuri didactice pentru grădinița de copii” , Ed. Didactică
și Pedagogică, București

Pagină 20 din 27
SCENARIUL DIDACTIC
Strategia didactică
Etapele Ob Conținuturi și sarcini de învățare Metode și Mijloace de Forme de Modalități
activității Op procedee învățământ organizare de evaluare

1. Voi felicita copiii pentru atenția dată activității anterioare și îi Coşuri Evaluare
Captarea voi invita să vedem ce surprize mai are noul nostru prieten. Conversația Legume din Frontal orală, curentă
atenției Cu ajutorul părinţilor vom desface pacheţelul trimis de hârtie
„Morcovel”. Preşcolarii vor primi coşuleţe si legume decupate din
hârtie pentru a realiza tema propusă.

2. Voi dezvălui lucrarea model,aceasta fiind a musafirului nostru, Conversația Lucrarea model Evaluare
Enunțarea Morcovel. El are nevoie de mai multe coşuleţe cu legume, de aceea – Coşul cu Frontal orală, curentă
temei și a îi roagă pe copilaşi să o îi dea o mână de ajtor. Explicația legume
obiectivelor

Intuirea materialului Evaluare


3. Copiii vor fi rugați să identifice materialele pregătite: Conversația Coşuri Frontal orală, curentă
Actualizarea Oc1 coşuleţ roşii,cartofi, ardei iute, ardei roşu, ardei verde şi morcov . Legume
cunoștințelor Legumele de acelaşi fel vor avea mărimi diferite: mici, mijlocii şi decupate Denumirea
mari. Lipici materialelor
de lucru

Prezentarea și analiza modelului Evaluare


4. Oc2 Voi purta o discuţie cu preşcolarii despre modul de realizare a Conversația Frontal orală, curentă
Prezentarea lucrării.
noului Manifestarea
conținut Demonstrarea și explicarea modului de lucru Explicația intereseului
Pornind de la această discuţie , le voi prezenta copiilor modul și pentru
etapele de lucru, executând o compoziție model: activitate
Demonstrația

Pagină 21 din 27
Voi numi un copil să verbalizeze modul de lucru pe care Verbalizarea
Oc2 tocmai l-am expus, pentru a mă asigura că explicațiile au fost etapelor de
înțelese. lucru

Exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii


5. Ne reamintim împreună poezia și realizăm exercițiile, pentru a Conversatia Frontal Executarea
Dirijarea ne antrena mânuțele și a le pregăti să lucreze: Exercițiul exercitiilor de
învățării Mâna mea e ca o floare, incalzire a
Degetele-mi sunt petale, musculaturii
Ele ușor se închid- Frontal
Ca bobocul se deschid, Evaluare
Ploaia noi o imităm, orala, curenta
Pic, pic, pic
La pian știm să cântăm,
La, la, la
Degetele le mișcăm, Executarea
Din pălmuțe aplaudăm, Manifestarea
Pe genunchi le așezăm. Exercițiul interesului
pentru
Executarea temei de către copii activitate
Voi da semnalul de începere a lucrului. În timp ce copiii
lucrează, voi urmări modul lor de lucru și le voi da indicații
individuale, acolo unde este cazul.
Cu câteva minute înainte de epuizarea timpului dedicat
activității, voi da semnalul de încetare a lucrului.

6. Voi incuraja copiii să fie cât mai creativi și să își personalizeze Conversația
Obținerea lucrarea prin detalii precum lipirea unei frunzuliţe pe coşuleţe. Exercițiul Frontal
performanței Frunzele vor fi culese de ei, cu ocazia primei plimbari în aer
liber cu părinţii.

Pagină 22 din 27
7. Se va realiza pe tot parcursul activității. Se va interveni pentru
Feed-back indicaţii dacă este cazul.

8. Analiza lucrărilor
Autovaluarea După încheierea activităţii voi încerca să realizez autoevaluarea Conversația Lucrările Autoevalua Evaluare
lucrărilor prin încurajarea preșcolarilor. Explicația copiilor -re orală, curentă
La final voi aprecia fiecare lucrare în parte și voi mulţumi
părinţilor pentru ajutorul acordat.

9. Voi fixa tema activității: Explicația Aprecieri


Retenția și - Ce am realizat astăzi? Conversația Frontal verbale
transferul -Pentru cine am pregătit aceste coşulţe cu legume?

Pagină 23 din 27
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE II (ALA II)

Tema proiectului: : ”Toamna cea bogată”

Tema săptămânii: “Legumele- izvor de sănătate”

Tema zilei: „Legume proaspete și bune”

Categoria de activitate: Jocuri și activități alese


Modalități de realizare: Muzică şi mişcare
Subiectul ludic: ,,Bate vântul frunzele” , „Agadoo”

Obiective operaționale:
● COGNITIVE:
OC1: să marcheze corect ritmul cântecelor prin mişcări ale corpului
OC2.să execute corect mişcările corespunzătoare cântecelor
● PSIHOMOTORII:
OPM1: își vor coordona mişcările, respectând ritmul melodic
OPM2: își vor exprima prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată
● AFECTIV-ATITUDINALE
OA1: vor manifesta interes pentru muzică şi dans

Pagină 24 din 27
Strategii didactice :
● Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația;
● Mijloace de învățământ: laptop ,boxe , youtube
● Forme de organizare: frontal.
Resurse:
● Umane: preșcolarii grupei mijlocii
● Temporale: 5 minute
● Spatiale: online platforma educațională a C.N.P. „Ștefan cel Mare”
● Bibliografice
1. Borțeanu, S., Vodiță, A. (2010), „Poftiți în trenulețul jocurilor”, Editura Diamant, Pitești;
2. Cojocariu, Venera, Matasaru, Maria, Chiriloaie, Maria, (2006), „ Secrete metodice în didactica preșcolară” vol. I, Editura Casei Corpului
Didactic, Bacau;
3. .„Curriculum pentru învățământul preșcolar ” – 2019
4. ***Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație timpurie
5. Mătasaru, Maria Chiriloaie, „Proiectarea didactică în învățământul preșcolar”, Editura Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru”, Bacău,
2004

Pagină 25 din 27
SCENARIUL DIDACTIC
Strategia didactică
Etapele Ob. Conținuturi și sarcini de învățare Metode si Mijloace Forme de Modalități de
activității op. procedee de organizare evaluare
învățămân
t
1. Le prezint copiilor ultima surpriza pentru astăzi gândită de Conversația Laptop Frontal Evaluare
Captarea Morcovel. orală, curentă
atenției

2. Pentru că au muncit astăzi foarte mult astăzi şi au realizat Conversația Frontal


Enunțarea activităţi frumoase,el le-a pregătit un moment de relaxare, de aceea
temei și a îi invită la dans şi mişcare.
obiectivelor

3. Conversația Youtube
Prezentarea Le sunt prezentate cântecele alese de Morcovel preşcolarilor: Explicația cântece Frontal Evaluare
noului „Bate vântul frunzele” şi „Agadoo” Demonstra-ț orală, curentă
conținut ia

5. OC Copiii dansează după indicaţiile educatoarei si a animaţiei


Dirijarea 1 văzută pe ecranul laptopului/calculatorului de acasă. Explicația Frontal
învățării Exercițiul

6. După executarea mişcărilor din dansurile propuse de Morcovel, Conversaţia Frontal Aprecieri
Obținerea voi întreba preşcolarii dacă doresc să audiem un cântec recomandat Individual verbale
performanței de ei.

Pagină 26 din 27
7. Se va realiza pe tot parcursul activității. Se va interveni pentru
Feed-back corectare dacă este cazul.

8. La finalul activităţii, voi felicita copiii pentru corectitudinea Conversația Aprecieri Frontal Aprecieri
Evaluarea mişcările executate si voi mulţumi pentru cooperare , implicare atât orale verbale
lor cât şi familiei. Multumiri
Recompen-
se trimise
de
Morcovel

9.
Retenția și Ați văzut câte lucruri minunate am realizat noi astăzi? Conversația Frontal
transferul Solicit copiilor să enumere ce am lucrat noi astăzi.

Pagină 27 din 27

S-ar putea să vă placă și