Sunteți pe pagina 1din 6

Această aplicație este dezvoltată

și finanțată integral de

ROLII

 Despre noi
 Linkuri utile
 Baze de date înrudite
 Contribuitori
 Membri fondatori
 Știri
 Contact

 Acasă
 Căutare
 608/2021

608/2021 08-07-2021
contestatie la executare Judecatoria REGHIN

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA REGHIN

CIVIL-PENAL-CC

Cod ECLI ECLI:RO:JDREG:2021:002.______

Dosar nr. _____________

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3084

ÎNCHEIERE CIVILĂ NR. 608/2021

Ședința publică de la 08 Iulie 2021

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: P____ T___ D______

GREFIER: S____ L_______


Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioniștii privind pe contestatoarea A__ A_____ A____
- CABINET DE AVOCAT și pe intimata DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A
FINANȚELOR PUBLICE B_____ PRIN ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
FINANȚELOR PUBLICE M____, având ca obiect contestație la executare.

În lipsa părților.

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de ședință din data de 08 iunie 2021, când
s-a amânat pronunțarea pentru data de 23 iunie 2021, apoi pentru termenul de azi, 08 iulie
2021, încheieri care fac parte din prezenta hotărâre.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Reghin sub dosar nr.
________/08.04.2021, contestatorul A__ A_____ A____ – CABINET DE AVOCAT a
formulat contestație împotriva executării silite ce face obiectul dosarului execuțional nr. P.F.
Sate_00/26/_________/_____ din data de 24.03.2021, solicitând, în contradictoriu cu
intimata Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice B_____ – Administrația Județeană
a Finanțelor Publice M____, anularea formelor de executare întocmite în dosarul de
executare menționat, anularea Titlului executoriu nr. 5956/24.03.2021, respectiv anularea
Somației nr. 6092/24.03.2021.

În motivare, contestatorul a arătat că a primit Somație din partea intimatei cu privire la


începerea executării silite pentru plata unei amenzi primită pentru că a fost sancționat
contravențional pentru neplata rovinietei.

Petentul a arătat că procesul verbal sancționator nu a fost contestat, iar amenda care a fost
aplicată a fost achitată în termen de 15 zile, motiv pentru care s-a apreciat că creanța pusă în
executare este o creanță stinsă prin plată, potrivit art. 22 Cod Procedură Fiscală.

În drept au fost invocate dispozițiile Codului de procedură fiscală și Cod Procedură Civilă, iar
în dovedire s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei – fila 3.

La data de 10.05.2021 a fost depusă la dosarul cauzei Întâmpinare (Note de Ședință) de


către intimata Administrația Județeană a Finanțelor Publice M____, prin care s-a
solicitat respingerea contestației la executare.

În motivare s-a arătat faptul că sediul A__ A_____ A____ – Cabinet de Avocat se află în
localitatea Zimți, _____________________________ care contestatorul trebuia să achite
amenda în discuție la Trezoreria Municipiului Reghin, iar nu la Trezoreria Municipiului
Târgu M____.

În drept au fost invocate dispozițiile Codului de procedură fiscală, iar în dovedire s-a solicitat
administrarea probei cu înscrisuri.
La termenul din data de 08.06.2021, au fost încuviințate pentru părți proba cu înscrisurile
aflate la dosarul cauzei, apreciindu-se ca fiind utile și concludente soluționării cauzei, iar
instanța a reținut cauza în pronunțare în raport cu actele aflate la dosar.

Având nevoie de timp pentru deliberare, dar și pentru a da părților posibilitatea de a depune
la dosar concluzii scrise, în temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 Cod Procedură Civilă,
instanța a amânat succesiv pronunțarea la data de 08.07.2021, stabilind că pronunțarea
hotărârii se va face în conformitate cu dispozițiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură Civilă, prin
punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Analizând cererea de chemare în judecată, prin prisma motivelor invocate, pe baza


probatoriului administrat și a dispozițiilor legale aplicabile, instanța reține
următoarele:

Potrivit procesului verbal de constatare a contravenției _________ nr. _______ din data de
27.10.2020 – fila 34, contestatorul A__ A_____ A____ – Cabinet de Avocat a fost sancționat
contravențional cu amendă în cuantum de 250 lei pentru contravenția prevăzută de art. 8 alin.
1 din OG nr. 15/2002, întrucât autoturismul cu număr de înmatriculare _________ a circulat
la data de 14.08.2020 pe DN15 km 82+550 m în localitatea S_________ de M____, fără a
deține rovinietă valabilă.

Întrucât în evidențele Administrației Județene a Finanțelor Publice M____ nu s-a înregistrat


plata sumei de 250 lei, reprezentând amenda aplicată prin P.V. _________ nr. _______ din
data de 27.10.2020, au fost emise Titlul executoriu nr. 5956/24.03.2021 și Somația nr.
6092/24.03.2021, fiind demarată procedura execuțională în dosarului execuțional nr. P.F.
Sate_00/26/_________/_____ din data de 24.03.2021, pentru recuperarea sumelor datorate.

Instanța reține că procesul verbal de constatare a contravenției _________ nr. _______ din
data de 27.10.2020 nu a fost contestat de contestatorul A__ A_____ A____ – Cabinet de
Avocat, iar acesta din urmă, la data de 08.12.2020, a achitat jumătate din cuantumul amenzii
aplicate la Trezoreria Municipiului Târgu M____, conform chitanței fiscale ___________ nr.
___________ din data de 08.12.2020 – fila 9.

Contestatorul a susținut că amenda aplicată a fost achitată în termen de 15 zile, potrivit art. 28
alin. 1 din OG nr. 2/2001, motiv pentru care s-a apreciat că creanța pusă în executare este o
creanță stinsă prin plată, potrivit art. 22 Cod Procedură Fiscală.

Potrivit mențiunilor din procesul verbal sancționator, petentul trebuia să achite amenda în
discuție la unitățile Trezoreriei Statului. În condițiile în care sediul A__ A_____ A____ –
Cabinet de Avocat se află în localitatea Zimți,
______________________________________ să achite amenda în discuție la Trezoreria
Municipiului Reghin, iar nu la Trezoreria Municipiului Târgu M____, așa cum în mod eronat
s-a procedat.

În cauză, deoarece nu a fost achitată amenda în termen de 15 zile de la data procesului-verbal


de contravenție, organul fiscal a emis Titlul executoriu nr. 5956/24.03.2021, pentru
recuperarea amenzii de 250 lei.

Împrejurarea că un debitor achită într-un cont de Trezorerie eronat obligații sale fiscale, acest
element nu constituie un motiv de anulare a titlului executoriu și a actelor ulterioare de
executare silită, reclamantul având obligația de a cunoaște acest aspect întrucât este un
profesionist, în caz contrar putând să se intereseze la organul fiscal ori să se prezinte pentru a
achita obligațiile la trezoreria de care aparține.

Pentru a fi recunoscută plată ca fiind plătită în termen de 48 de ore și să beneficieze de


reducerea cuantumul amenzii la jumătate, contestatorul, făcând plata într-un cont greșit,
trebuia să urmeze procedura prevăzută de Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr.
1311/2008, pentru aprobarea procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de
plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale.

La pct. 1.2. din Ordinul nr. 1311/2008 se prevede că prezenta procedură de îndreptare a
erorilor materiale din documentele de plată întocmite de contribuabil se aplică în următoarele
situații: a) plata obligațiilor fiscale s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori
utilizând un cod fiscal eronat; b) în contul bugetar, inclusiv în contul unic, au fost achitate și
alte obligații fiscale decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv.

Prin prezenta procedură se vor îndrepta erorile materiale privind plățile efectuate în conturi
bugetare administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor – Agenția Națională de
Administrare Fiscală.

Instanța constată că contestatorul, astfel cum se prevede la pct. 1.1. din Ordinul nr.
1311/2008, trebuia în baza unei cereri să solicite organul fiscal competent îndreptarea erorii
materiale, însă aceasta nu a urmat această procedură, din culpa sa pierzând posibilitatea de a
beneficia de plata a jumătate din amenda aplicată, respectiv pentru suma de 125 lei.

Instanța constată că potrivit Ordinul M.E.F. nr. 1311/2008 organul fiscal după ce analizează
cererea contribuabilului însoțită de documente justificate verifică existența erorii semnalate
de contribuabil și a celor de creditare a contului bugetar și de debitare a contului plătitorului,
după care întocmește un referat cu propunere de soluționare a cererii debitorului, respectiv de
îndreptare a erorilor din documentele de plată.

Ulterior aprobării referatului se întocmește o notă privind corecția erori materiale, iar în baza
acestei note conform art. 4.3. unitatea de trezorerie și contabilitate publică efectuează
stornarea plății eronate și înregistrarea sumei în conturile bugetare corespunzătoare cu data
plății indicată în anexa nr. 2, înscrie pe cele 3 exemplare ale notei prevăzute la pct. 4.1 data la
care s-a efectuat această operațiune și reține un exemplar, restituind organului fiscal
competent două exemplare.

Potrivit 4.4. după soluționarea cererii contribuabilului, organul fiscal competent va transmite
acestuia un exemplar al notei privind corecția erorilor materiale din documentele de plată
întocmite de debitori prin care s-au achitat obligații fiscale.

Având în vedere aceste aspecte, instanța reține că contestatorul A__ A_____ A____ –
Cabinet de Avocat este în culpă, iar executarea silită demarată de intimată pentru recuperarea
întregii amenzii în sumă de 250 lei este legală.

Plata făcută de reclamant într-un cont greșit nu poate fi considerată o plată valabil făcută în
termenul de 48 de ore pentru a beneficia de reducerea cuantumului amenzii la jumătate,
având în vedere că acesta este un profesionist care nu poate invoca necunoașterea legii și nu a
urmat procedura de îndreptare a erorii materiale strecurată în înscrisul fiscal justificativ al
plății.

În lumina argumentelor ce preced, stabilind ca nefondate argumentele invocate de


contestator, instanța va respinge ca neîntemeiată contestația la executare, apreciind că actele
de executare silită contestate sunt legale și temeinice, fiind emise cu respectarea dispozițiilor
procedurale.

În conformitate cu dispozițiile art. 453 Cod Procedură Civilă, constatând culpa procesuală a
contestatorului, instanța va lua act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată de către
intimată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Respinge, ca neîntemeiată, contestația la executare formulată de contestatorul A__ A_____


A____ – CABINET DE AVOCAT, cu sediul în localitatea Zimți,
_______________________, județul M____, în contradictoriu cu intimata DIRECȚIA
GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE B_____ – ADMINISTRAȚIA
JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE M____, cu sediul în Mun. Târgu M____,
_______________________. 1-3, județul M____.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la


Judecătoria Reghin.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, conform
art. 396 alin. 2 Cod Procedură Civilă, astăzi, 08 iulie 2021.

PREȘEDINTE, GREFIER,

P____ T___ D______ S____ L_______

Red. P.T.D.

Tehnored. P.T.D

Ex. 4

Data: 08.07.2021

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

 ANPC
 Copyright © 2021 ROLII
 Despre noi
 Linkuri utile
 Baze de date înrudite
 Contribuitori
 Membri fondatori
 Știri
 Contact

S-ar putea să vă placă și