Sunteți pe pagina 1din 6

Această aplicație este dezvoltată

și finanțată integral de

ROLII

 Despre noi
 Linkuri utile
 Baze de date înrudite
 Contribuitori
 Membri fondatori
 Știri
 Contact

 Acasă
 Căutare
 954/2013

954/2013 02-12-2013

contestatie la executare Tribunalul BIHOR

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

ROMÂNIA

TRIBUNALUL B____

SECȚIA A II-A CIVILA, DE C_________ ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE CIVILĂ Nr. 954/R/CA/2013

Ședința publică de la 02 Decembrie 2013

Completul compus din:

PREȘEDINTE I____ O___

Judecător I___ V____


Judecător N______ C_______ T______

Grefier A______ F______ S___

     

Pe rol fiind judecarea recursului contencios administrativ și fiscal formulat de recurenta


D.G.F.P. B____ - ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR P______ A M___________
MARGHITA cu sediul în Oradea, _________________________. 2 B, jud. B____ în
contradictoriu cu intimata D_____ A_____- L_______ cu dom.în Marghita,
___________________.126, jud.B____, împotriva sentinței civile nr. 1989 din 22.10.2012
pronunțată de Judecătoria Marghita, având ca obiect contestație la executare
SUSPENDAREA EXECUTĂRII SILITE.

La apelul nominal făcut în ședința publică  nu se prezintă părțile.

Procedura este legal îndeplinită.

Se constată că, dezbaterea cauzei a avut loc la data de 18.11.2013, când părțile prezente au
pus concluzii care au fost consemnate în încheierea de ședință din aceeași zi, încheiere care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, și când s-a dispus amânarea pronunțării hotărârii
pentru data de 25.11.2013 și 02.12.2013, zi în care s-a pronunțat hotărârea, după care:

TRIBUNALUL

DELIBERÂND:

Asupra recursului de față,  Tribunalul  constată următoarele:

Prin sentința civilă nr. 1989 din 22.10.2012 pronunțată de Judecătoria Marghita, s-a admis
contestatia la executare silita  formulată de contestatoarea   D_____ A_____ L_______,
dom in Marghita ___________________ 126  jud. B____ , în contradictoriu cu intimata 
ADMINISTRATIA FINANTELOR P______ MARGHITA cu sediul in Marghita
,_____________________-74, 

S-a dispus  anularea titlului executoriu xxxxxxxxxxxxxx din 31,08,2012 si a somatiei    nr 
5 /XXXXXXXXX/xxxxxxxxxxxxxx din 31.08.2012.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut următoarele:


Prin somația nr. 5 /XXXXXXXXX/xxxxxxxxxxxxxx din 31.08.2012  , emisă de ANAF
AGENTIA MARGHITA  în dosarul execuțional  , xxxxxxxxxxxxxx din 31,08,2012  s-a
pornit executarea silită împotriva contestatoarei  la cererea intimatei în baza unor procese
verbale de  contraventie   pentru suma totală de  xxxxx lei .

  Contestatoarea  a formulat cerere de ordonanță președințială,pentru suspendarea provizorie 


a executării silite pornite în dosarul execuțional xxxxxxxxxxxxxx a ANAF MARGHITA.

Prin  contestație la executarea silită, care a format obiectul aceluias dosar ,petenta a  solicitat
să se dispună anularea tuturor actelor de executare silită,din dosarul execuțional , pe motiv că,
atributul recuperarii creantelor din amenzi nu revine ANAF ci Administratiei Fiscale a
M___________ Marghita.

Potrivit art  II si III  din legea 182/2006, activitatea de executare silita  a sumelor
reprezentand amenzi  contraventionale a fost preluata  de la ANAF , de catre organele
specilizate din cadrul unitatilor administrativ teritoriale.

In acest sens  pledeaza si art 32,2 din Normele  metodologice din cadrul fical.

Pe cale de consecinta instanta de fond a luat act ca intimata nu a avut calitatea de creditor a
contestatoarei, iar executarea silita inceputa de aceasta in dosarul executional mai sus amintit
a fost lovita de nulitate absoluta.

In consecință în baza art. 399  Cod procedură civilă instanța de fond a admis contestatia la
executare  formulata impotriva executarii  silite pornite   în dosarul   xxxxxxxxxxxxxx din
31,08,2012  a  executorului judecătoresc din cadru ANAF, si va dispune  anularea titlului
executoriu xxxxxxxxxxxxxx din 31,08,2012 si a somatiei   nr  5
/XXXXXXXXX/xxxxxxxxxxxxxx din 31.08.2012  .

Împotriva acestei hotărâri în termen legal a formulat recurs recurenta D___ B____ -
ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR P______ A M___________ MARGHITA în
contradictoriu cu intimata D_____ A_____- L_______ solicitând admiterea recursului,
modificarea în totalitate a sentinței recurate în sensul respingerii acțiunii.

În motivarea recursului se arată că hotărârea atacată este nelegală și netemeinică întrucât în


temeiul dispozițiilor art.31 din OUG nr.44/2008 și al ordinului nr.1754/17.12.2008 emis de
ANAF - pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr.2/2008, organul fiscal a
transferat obligațiile Asociației familiale M_______ M____, în speță amenda stabilită de
Garda Financiară B____ prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor
nr.xxxxxxx/24.10.2008 în sarcina membrilor întreprinderii familiale, respectiv în sarcina d-
nelor M_______ M____ și d-na D_____ A_____ L_______, iar pe de altă parte a trecut la
executarea silită a acestei amenzi fiind vorba de un venit integral la bugetul de stat, având
competența în ce privește executarea silită conform prevederilor Ordinului
nr.1.754/17.12.2008 emis de ANAF.

În baza art.242 alin.2 C.proced.civ. s-a solicitat judecarea cauzei și în lipsă.

Intimata nu a depus întâmpinare.


Analizând hotărârea recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, cât și din
oficiu, sub toate aspectele, în conformitate cu prevederile art. 304 indice 1 Cod proc.
civilă, instanța constată că motivele invocate în susținerea prezentului recurs sunt
întemeiate pentru următoarele considerente :

Potrivit prevederilor art.31 din OUG nr.44/2008 “ Membrii întreprinderii familiale sunt
comercianți persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerțului și
răspund solidar și indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea
întreprinderii cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare,
cu întreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare prevăzute la art. 29 alin. (1).”

Conform Ordinului nr.1.754/17.12.2008 emis de câtre ANAF pentru aprobarea Deciziei


Comisiei de proceduri fiscale nr.2/2008 publicat în Monitorul Oficial nr.864/22.12.2008,
„sumele reprezentând amenzi aplicate entităților definite la art.2 din OUG nr.44/2008, se
fac venit integral la bugetul de stat, cu excepția celor aplicate, potrivit legii, de autoritățile
administrației publice locale și amenzilor privind circulația pe drumurile publice, care se fac
venit integral la bugetele locale.”

Față de aceste prevederi legale, organul fiscal în mod temeinic și legal a transferat obligațiile
Asociației familiale M_______ M____, în speță amenda stabilită de Garda Financiară B____
prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr.xxxxxxx/24.10.2008 în
sarcina membrilor întreprinderii familiale, respectiv în sarcina d-nelor M_______ M____ și
d-na D_____ A_____ L_______, intimata din prezenta cauză, iar pe de altă parte a trecut la
executarea silită a acestei amenzi fiind vorba de un venit integral la bugetul de stat, recurenta
având competența în ce privește executarea silită conform prevederilor Ordinului
nr.1.754/17.12.2008 emis de ANAF pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale
nr.2/2008.

Pentru aceste motive, va admite ca fondat recursul introdus de recurenta D___ B____ -
ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR P______ A M___________ MARGHITA în
contradictoriu cu intimata D_____ A_____- L_______ împotriva sentinței civile nr. 1989 din
22.10.2012 pronunțată de Judecătoria Marghita, pe care o va modifica în totalitate, în sensul
că va respinge ca  neîntemeiată contestația la executare formulată de contestatoarea A_____ -
L_______ în contradictoriu cu intimata D___ B____ - ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR
P______ A M___________ MARGHITA.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite ca fondat recursul introdus de recurenta D___ B____ - ADMINISTRAȚIA


FINANȚELOR P______ A M___________ MARGHITA cu sediul în Oradea,
_________________________. 2 B, jud. B____ în contradictoriu cu intimata D_____
A_____- L_______ cu dom.în Marghita, ___________________.126, jud.B____, împotriva
sentinței civile nr. 1989 din 22.10.2012 pronunțată de Judecătoria Marghita, pe care o
modifică în totalitate, în sensul în că respinge ca  neîntemeiată contestația la executare
formulată de contestatoarea A_____- L_______ în contradictoriu cu intimata D___ B____ -
ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR P______ A M___________ MARGHITA.

         IREVOCABILĂ.

Pronunțată în ședința publică astăzi, 02.12.2013.  

Președinte, Judecător, Judecător,

I____ O___ I___ V____ N______ C_______


T______

  Grefier,  

A______ F______ S___

   

Red.Jud.V.I./18.12.2013

Red.jud.fond. M.V.V.

Tehn.red.A.S./2 ex.

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

 ANPC
 Copyright © 2021 ROLII

 Despre noi
 Linkuri utile
 Baze de date înrudite
 Contribuitori
 Membri fondatori
 Știri
 Contact

S-ar putea să vă placă și