Sunteți pe pagina 1din 8

Această aplicație este dezvoltată

și finanțată integral de

ROLII

 Despre noi
 Linkuri utile
 Baze de date înrudite
 Contribuitori
 Membri fondatori
 Știri
 Contact

 Acasă
 Căutare
 663/2019

663/2019 04-11-2019

pretentii Tribunalul GALATI

Cod ECLI    ECLI:RO:TBGLT:2019:050.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

ROMÂNIA

TRIBUNALUL G_____

SECTIE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 663/2019

Ședința   publică de la 04 Noiembrie 2019

Completul compus din:


PREȘEDIN TE L______ A_______ O_____

Grefier M_____-G_______ M________

             Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra cauzei în contencios administrativ și
fiscal privind pe reclamanta INTREPRINDEREA I__________ B_____ A_____, cu s ediul
în G_____, ______________, nr. 78, jud. G_____,  cu sediul procesual ales în G_____,
______________, nr. 57, jud. G_____, în contradictoriu cu pârâții ADMINISTRAȚIA
JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR P______ G_____, cu sediul în G_____,
____________________, jud. G_____  și U__ G_____ - DIRECȚIA G_______ I_______,
T___ ȘI ALTE VENITURI LOCALE, cu sediul în G_____, ______________________, jud.
G_____,  având ca obiect „pretenții”.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 07.10.2019, fiind consemnate în
încheierea de ședință din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, dată la care
instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a dispus amânarea pronunțării la datele de
21.10.2019,  28.10.2019 și, respectiv, 04.11.2019 când, după deliberare, a pronunțat
următoarea hotărâre:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra acțiunii de față , instanța constată următoarele :

Prin cererea înregistrată la data de 19.12.2018 pe rolul Tribunalului G_____ – Secția de


C_________ Administrativ și Fiscal sub nr. XXXXXXXXXXXXX, reclamanta
Întreprinderea I__________ B_____ A_____, a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele AJFP
G_____ și U__ Mun. G_____, restituirea sumei de 750 lei, reprezentând contravaloare
amendă, sumă actualizată cu rata dobânzii legale până la data plății efective.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, în baza procesului verbal de constatare a


contravenției nr. xxxxxxx a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 750
lei, motivat de faptul că a circulat fără rovinietă valabilă.

A precizat că procesul verbal i–a fost comunicat la data de 18.05.2017, în aceeași zi achitând
suma de 375 lei, reprezentând jumătate din minimul amenzii, astfel cum se menționa în actul
de sancționare.

Susține că la data de 18.09.2017, s-a prezentat la organul fiscal și a precizat că a achitat


jumătate din amenda stabilită, în termen legal, depunând inclusiv o cerere scrisă în acest sens,
însă, la data de 25.09.2017, organul fiscal a reținut din sumele achitate în plus la bugetul de
stat de către reclamantă, suma de 750 lei.

Cu adresa nr. xxxxx/20.10.2017, a adus la cunoștința organului fiscal nelegalitatea măsurii


luate, însă răspunsul primit nu i-a fost favorabil, întrucât pârâta AJFP G_____  nu a luat în
considerare faptul că a achitat jumătate din minimul amenzii în 24 de ore și nici
corespondența purtată cu U__ Mun. G_____.

Susține că și pârâta U__ Mun. G_____ a refuzat să îi restituie suma de 350 lei, achitată la
data de 18.05.2017, apreciind că suma a fost încasată corect.

Precizează reclamanta că, raportat la disp. art. 188 cod civil și la disp. art. 22 și 23 din OUG
44/2008 precum și la decizia 1/2016 pronunțată de ICCJ și publicată în M.O. 138/23.02.2016
nu se poate susține că întreprinderea i__________ prezintă caracteristicile unei persoane
juridice, astfel că față și de disp. art. 8 alin. 4 din OG 2/2001, a achitat suma de 350 lei în
contul bugetului local.

Cum ambele pârâte refuză restituirea sumelor reprezentând contravaloare amendă, solicită
obligarea acestora la restituirea sumei de 750 lei și obligarea celor două autorități să își
regleze, între ele plata sumei de 375 lei, efectuată în terme de 48 de ore.

În drept, invocă disp. Legii 554/2004, OUG 44/2008, OG 15/2002 și OG 2/2001.

În susținerea acțiunii, reclamanta a depus la dosar înscris uri în copii certificate (filele 10 -
24).

Pârâta AJFP G_____, legal citată,  a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea
cererii ca nefondată.

Pârâta a precizat faptul că originalul actului sancționator a fost transmis organului fiscal spre
debitare și executare de către CNAIR.

Susține că, în cauză, nu sunt aplicabile disp. art. 8 din OUG 2/2001 și ale deciziei Comisiei
fiscale centrale  nr. 3/2014, ci dispozițiile pct. 2 din decizia Comisiei fiscale centrale nr.
2/2008, aprobată prin OPANAF 175 4/2008.

Se susține, astfel, că sumele reprezentând amenzi contravenționale aplicate entităților definite


la art. 2 din OUG 44/2008 se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepția celor aplicate
potrivit legii de autoritățile administrației p______ locale și amenzilor privind circulația pe
drumurile p______, care se fac venit integral la bugetele locale.

În susținerea apărărilor formulate depune înscrisuri.

Pârâta U__ mun. G_____, legal citată, a formulat întâmpinare, solicitând respingerea, ca
neîntemeiată a cererii formulate.

S-a susținut că fapta contravențională pentru care reclamanta a fost sancționată este prevăzută
de art. 8 alin. 1 din OG 15/2002, privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii
de transport rutier.
Potrivit art. 8 alin. 3 din OG 2/2001, act normativ aplicabil, potrivit art. 10 din OG 15/2002,
sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice, în conformitate cu legislația în
vigoare, se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepția celor aplicate, potrivit legii, de
autoritățile administrației p______ locale și amenzilor privind circulația pe drumurile
p______ care se fac venit integral la bugetele locale, iar, potrivit art. 8 alin. 4 din același act
normativ, sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice, în conformitate cu
legislația în vigoare, se fac venit integral la bugetele locale.

Pârâta face trimitere la dispozițiile art. 3 – 4 din OUG 44/2008 și precizează că Întreprinderea
I__________ B_____ A_____ ______________________________ fizice și apreciază că
titlul executoriu a fost transmis, în mod eronat, către AJFP G_____ .

Apreciază că, în mod corect a fost efectuată plata sumei de 375 lei și direcționată bugetului
local al localității în a cărei rază teritorială domiciliază contrav enientul.

În drept, a invocat disp. art. 205 Cod procedură civilă.

Instanța a administrat pentru ambele părți proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului ,  instanța reține următoarele:

Prin procesul verbal  de constatare a contravenției _________ nr. xxxxxxx/03.05.2017


întocmit de CNAIR SA, reclamanta Întreprinderea I__________ B_____ A_____ a fost
sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 750 lei.

Potrivit chitanței pentru încasarea creanțelor bugetelor locale din data de 18.05.2017,
reclamantul a achitat cu titlu de amendă contravențională – proces verbal xxxxxxx, suma de
350 lei, către pârâta U__ mun. G_____.

Procesul verbal de constatare a contravenției a fost transmis pârâtei AJFP G_____ de către
agentul constatator, organul fiscal procedând la reținerea sumei de 750 lei din conturile
reclamantei.

Prin adresele nr. xxxxx/18.09.2017 și nr. 7673/05.02.2018, reclamanta a solicitat pârâtei


AJFP G_____ restituirea sumei de 750 lei, reprezentând amendă contravențională aplicată
prin procesul verbal  de constatare a contravenției _________ nr. xxxxxxx/03.05.2017
întocmit de CNAIR SA procesul verbal  de constatare a contravenției _________ nr.
xxxxxxx/03.05.2017 întocmit de CNAIR SA.

Pârâta AJFP G_____ a comunicat reclamantei refuzul expres de restituirea a sumei solicitate,
motivat de faptul că, raportat la decizia 2/2008 a Comisiei de proceduri fiscale aprobată prin
OPANAF nr. 1754/2008, sumele provenite din amenzile contravenționale aplicate
întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale sau persoanelor fizice autorizate se fac
venit la bugetul de stat, cu excepția celor aplicate, potrivit legii, de autoritățile administrației
p______ locale și amenzilor privind circulația pe drumurile p______ (fila 22 dosar).

Prin adresa nr. xxxxxx/20.11.2018, reclamanta a solicitat pârâtei U__ mun. G_____
restituirea sumei de 350 lei, achitată cu titlu de amendă contravențională, cerere cu privire la
care, pârâta a precizat, prin răspunsul din data de 23.11.2018, că suma menți onată a fost
corect achitată la bugetul local, astfel că nu poate da curs solicitării de restituire (file 20, 24
dosar).

Față de pretenția dedusă judecății, de susținerile reclamantei, instanța apreciază că obiectul


cauzei se întemeiază pe disp. art. 8 alin. 1 teza II din Legea nr. 554/2004,  potrivit căruia se
poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un
drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de
soluționare a unei cereri.

Analizând exprimările explicite, ale voinței autorităților pârâte de a nu rezolva cererile


reclamantei, Tribunalul reține că, potrivit pct. 2 din Decizia de proceduri fiscale nr.
2/17.12.2008, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr. 1754//2008, în aplicarea art. 219 alin. (6), a art. 221 alin. (2) coroborat cu art. 223 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a
prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările
și completările ulterioare, sumele reprezentând amenzi contravenționale aplicate entităților
definite la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea
activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și
întreprinderile familiale și/sau alte entități stabilite potrivit legii, în conformitate cu legislația
în vigoare, se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepția celor aplicate, potrivit legii, de
autoritățile administrației p______ locale și amenzilor privind circulația pe drumurile
p______, care se fac venit integral la bugetele locale.

Potrivit art. 8 alin. 3 și 4 din OG 2/2001, sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor
juridice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu
excepția celor aplicate, potrivit legii, de autoritățile administrației p______ locale și
amenzilor privind circulația pe drumurile p______, care se fac venit integral la bugetele
locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul își are
domiciliul sau sediul, după caz. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în
conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul își are domiciliul.

În situația de față, în ceea ce privește încasarea sumelor provenind din amenzi


contravenționale, altele decât cele stabilite de legislația privind circulația pe drumurile
p______ și cele aplicate de autoritățile administrației p______ locale, ceea ce este relevant
constă în faptul că reclamanta, întreprindere i__________, are atribuit un cod de înregistrare
fiscală, în baza Ordinului 1346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de
înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod
independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal
pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică, precum și a modelului unor
formulare.

Potrivit procedurii mai sus menționate, pct. 4.1, codul de înregistrare fiscală este utilizat de
contribuabilii definiți potrivit pct. 1, respectiv persoanelor fizice care desfășoară în mod
independent activități economice autorizate sau exercită profesii libere,  în relația cu organul
fiscal competent și cu ceilalți contribuabili, numai în legătură cu activitatea economică
autorizată desfășurată sau cu profesia liberă exercitată.
Potrivit 4.2. or ganul fiscal competent pentru administrarea impozitelor, taxelor și a
contribuțiilor datorate bugetului general consolidat în legătură cu activitatea economică
autorizată desfășurată sau cu profesia liberă exercitată, cu excepția impozitului pe venit
datorat pentru veniturile proprii, este organul fiscal în a cărui rază teritorială își au sediul
activității sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală, potrivit art. 31 alin. (1)
lit. a 1 ) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

Potrivit pct. 6 din aceleași proceduri, evidența acestor contribuabili se organizează electronic,
în cadrul registrului contribuabililor, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Față de aceste prevederi legale, în vigoare, în mod corect, s-a apreciat că amenda
contravențională aplicată în temeiul procesului verbal de constatare a contravenției
_________ nr. xxxxxxx/03.05.2017 întocmit de CNAIR SA, se face venit la bugetul de stat,
astfel că în mod corect organul din care face parte agentul constatator a comunicat procesul-
verbal de constatare a contravenției organelor fiscale, în vederea începerii executării silite.

Pentru aceleași considerente nu este aplicabilă decizia Comisiei Fiscale Centrale nr.
3/12.09.2014, aprobată prin OMF nr. 1234/2014, decizie care face trimitere la soluțiile
aplicabile în situația în care amenzile achitate se fac venit la bugetele locale, în funcție de
momentul achitării acestora (înainte sau ulterior datei începerii executării silite).

Față de aceste aspecte, tribunalul apreciază că refuzul pârâtei AJFP G_____ de restituire a
sumei de 750 lei încasată din conturile reclamantei, cu titlu de amendă contravențională, nu
este nejustificat, și că suma de 350 lei reprezintă o plată nedatorată bugetului local, fiind
încasată în mod eronat de pârâta U__ mun. G_____, în evidențele căreia nu este înregistrată
reclamanta,  întreprindere i__________, ci doar persoana fizica ce desfășoară activitatea
economică  prin intermediul întreprinderii individuale.

Pentru considerentele mai sus expuse, apreciind că refuzul pârâtei U__ mun. G_____ de
restituire a sumei de 350 lei este exprimat cu exces de putere, fiind apreciat ca fiind
nejustificat, în sensul stabilit de art. 2 lit. i din Legea 554/2004, Tribunalul va admite în parte
acțiunea formulată și va obliga pârâta U__ mun. G_____ să restituie reclamantei
Întreprinderea I__________ B_____ A_____, suma de 350 lei, achitată potrivit chitanței nr.
xxxxxxxxxxx/18.05.2017.

Va respinge pretențiile formulate în contradictoriu cu pârâta AJFP G_____, ca nefondate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite în parte acțiunea formulată de reclamanta Întreprinderea I__________ B_____


A_____ , cu sediul în G_____, ______________, nr. 78, jud. G_____,  cu sediul procesual
ales în G_____, ______________, nr. 57, jud. G_____ .
Obligă pârâta U__ mun. G_____ , cu sediul în G_____, ______________________, jud.
G_____ , să restituie reclamantei suma de 350 lei, achitată potrivit chitanței nr.
xxxxxxxxxxx/18.05.2017.

Respinge pretențiile formulate în contradictoriu cu pârâta AJFP G_____, cu sediul în


G_____, ____________________, jud . G_____, ca nefondate.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul G_____.

Pronunțată azi, 04.11.2019.

Soluția va fi pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

  Președinte,  

L______ A_______
O_____

  Grefier,  

M_____-G_______
M________

Red. LAO/04.11.2019

Tehn. MGM/04.11.2019/5 exp.

______________________

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro


 ANPC
 Copyright © 2021 ROLII

 Despre noi
 Linkuri utile
 Baze de date înrudite
 Contribuitori
 Membri fondatori
 Știri
 Contact

S-ar putea să vă placă și