Sunteți pe pagina 1din 7

Această aplicație este dezvoltată

și finanțată integral de

ROLII

 Despre noi
 Linkuri utile
 Baze de date înrudite
 Contribuitori
 Membri fondatori
 Știri
 Contact

 Acasă
 Căutare
 13598/2014

13598/2014 08-12-2014

contestatie la executare Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORUL 2 BUCUREȘTI

SECTI A CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ NR . xxxxx

Ședința   publică de la 08 Decembrie 2014

Completul compus din:

P_________ R_____ M______ D___


Grefier I____ M____ T____

Pe rol judecarea cauzei c ivil e având ca obiect contestație la executare , privind pe contestato
rul U________ R_____ în contradictoriu cu intimat a D_______ V_______ B____ L____ -
S_____ 2 .

La apelul nominal făcut în ședință publică nu au răspuns părțile.

         Procedura de citare a fost legal îndeplinită .

          S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței
obiectul dosarului, stadiul procesual și modul de îndeplinire a procedurii de citare.

Instanța, fiind ținută ca la primul termen de judecată cu părțile legal citate să-și verifice din
oficiu competența, în temeiul art. 172 C.pr. Fiscală și art. 713 alin. 1 corobrat cu art. 650 alin.
1 din Noul C.proc.civ. constată că este competentă general, material și teritorial să judece
prezenta cauză.

Instanța respinge ca neîntemeiată excepția tardivității formulării contestație la executare


invocată de către intimată, prin întâmpinare, având în vedere că somația de plată a fost
comunicată la data de 06.07.2014, iar contestația la executare a fost formulată la data de
31.07.2014 (data poștei), fiind respectat termenul prev. de art. 173 alin. 1 lit. a din C.pr.
Fiscală.

Instanța deliberează asupra probelor solicitate de părți și încuviințează, proba cu înscrisurile


depuse la dosar, apreciind în raport de dispozițiile art. 258 raportat art. 255 alin. 1 Noul
C.pr.civ., ca fiind pertinentă, concludentă și utilă soluționării cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanța constată cauza în stare
de judecată și reține cauza spre soluționare.

INSTANȚA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele :

Prin cererea inregistrata la data de 04.08.2014 pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti


sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, contestatorul U________ R_____ , in contradictoriu cu
intimata D_______ V_______ B____ L____ S_____ 2 , a formulat contestatie la executare
, solicitand anularea titlului executoriu nr. xxxxx/24.06.2014 si a somatiei nr. nr.
xxxxx/24.06.2014, cu cheltuieli de judecata.
In fapt, contestatorul a aratat ca titlul executoriu este nelegal pentru lipsa comunicarii titlului
de creanta, deoarece amenda de circulatie nu i-a fost comunicata niciodata. De asemenea,
acesta a invocat prescriptia executarii sanctiunii contraventionale avand in vedere ca procesul
verbal de contraventie nu a fost comunicat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.
In acelasi timp, contestatorul afirma ca astfel nu este posibila calcularea termenului de plata,
respectiv a perioadei de 48 de ore in care era permisa plata a jumatate din minimul acestei
amenzi.

In drept, contestatorul a invocat art. 141, art. 172 si art. 173 C.proc.fisc. si art. 14, art. 25 si
art. 28 din O.G. nr. 2/2001.

In dovedire, contestatorul a depus inscrisuri, in copie.

Actiunea a fost legal timbrata.

La data de 09.10.2014, intimata a formulat intampinare , prin care a invocat exceptia


tardivitatii formularii contestatiei si, pe fond, a solicitat respingerea contestatiei ca
neintemeiata.

Intimata arata ca i-a fost comunicat in vederea executarii procesul verbal de contraventie
________ nr. xxxxxxxx din data de 23.06.2013, astfel ca, in mod legal, a procedat la
declansarea executarii silite. In cazul de fata, se mentioneaza de catre intimata, executarea
silita a fost initiata in baza unui titlu executoriu, respectiv procesul verbal de contraventie,
care reprezinta in acelasi timp si titlul de creanta. In ceea ce priveste comunicarea procesului
verbal de contraventie, intimata afirma ca aceasta a fost efectuata la data de 23.06.2013.

In drept, intimata a invocat dispozitiile art. 205 C.proc.civ, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, O.G. nr. 2/2001.

Intimata a solicitat judecarea cauzei in lipsa.

In dovedirea apararilor, intimata a depus inscrisuri in copie – dosarul de executare.

La data de 04.11.2014, contestatorul a formulat raspuns la intampinare , prin care a aratat


faptul ca actele de executare i-au fost comunicate la data de 16.07.2014, astfel ca termenul de
formulare a contestatiei expira la data de 01.08.2014, actiunea fiind depusa la posta la data de
31.07.2014.

In ceea ce priveste apararile de fond, contestatorul mentioneaza ca in procesul verbal de


indeplinire a procedurii de comunicare din 04.07.2014, depus la dosar de intimata, se
mentioneaza ca acesta a fost afisat la cutia postala. In plus, potrivit Deciziei nr. 10/2013 a
Curtii Constitutionale, modalitatea de comunicare a procesului verbal de contraventie si a
instiintarii de plata prin afisare la domiciliu este subsidiara comunicarii prin posta cu aviz de
primire. Or, din sustinerile intimatei si din documentele depuse de aceassta la dosar, nu
rezulta ca s-ar fi incercat comunicarea prin posta anterior comunicarii prin afisare.
Contestatorul afirma, de asemenea, ca instiintarea de plata nu i-a fost comunicata niciodata
astfel cum rezulta din inscrisurile existente la dosar.

La termenul de judecata din data de 08.12.2014, instanta a respins ca neintemeiata exceptia


tardivitatii formularii contestatiei la executare.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

Analizand inscrisurile din dosar, instanta retine urmatoarele:

In fapt

Prin procesul verbal de contraventie ________ nr. xxxxxxx din data de 23.06.2013,
contestatorul a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantumde 450 lei,
contravenientul refuzand semnarea procesului verbal, care a fost comunicat prin afisare la
cutia postala potrivit mentiunii din procesul verbal de indeplinire a procedurii de comunicare.

Prin somatia nr. xxxxx emisa la data de 24.06.2014, contestatorul a fost notificat ca figureaza
in evidenta fiscala cu suma de plata in cuantum de 462 lei, pentru care s-a inceput executarea
silita, natura obligatiei fiscale fiind amenzi circulatie.

Potrivit titlului executoriu nr. xxxxx emisa la data de 24.06.2014, contestatorul inregistra
creante bugetare, dupa cum urmeaza:

- 450 lei, amenzi circulatie

- 12 lei, cheltuieli de executare.

Potrivit confirmarii de primire, contestatorului i-a fost comunicat un act adminsitrativ fiscal
la data de 16.07.2014.

Aprecierea instantei

Instanta urmeaza sa analizeze contestatia exclusiv prin prisma motivelor invocate de


contestator, avand in vedere natura speciala a acestei actiuni, in scopul respectarii principiului
disponibilitatii procesului civil, conform caruia obiectul si limitele procesului sunt stabilite
prin cererile si apararile partilor (art. 9 alin. 2 C .proc.civ.).

Referitor la prescriptia executarii sanctiunii

Potrivit art. 14 din O.G. nr. 2/xxxxx, (1) Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie
dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în
termen de o lună de la data aplicării sancțiunii.  (2) Prescripția executării sancțiunilor
contravenționale poate fi constatată chiar și de instanța învestită cu soluționarea plângerii
contravenționale.

Potrivit art. 25 din O.G. nr. 2/2001, (1) Procesul-verbal se va inmana sau, dupa caz, se va
comunica, in copie, contravenientului si, daca este cazul, partii vatamate si proprietarului
bunurilor confiscate. (2) Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, in
termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia. (3) În situația în care contravenientul a
fost sancționat cu amendă, precum și dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-
verbal, acestuia i se va comunica și înștiințarea de plată. În înștiințarea de plată se va face
mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituțiile abilitate să o încaseze,
potrivit legislației în vigoare și, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la
comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.
Potrivit art. 26 din O.G. nr. 2/2001, (1) Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar
contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal acestuia copia de pe acesta și
înștiințarea de plată se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în
procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire. (2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și
față de celelalte persoane cărora trebuie să li se comunice copia de pe procesul-verbal, dacă
sunt prezente la încheierea acestuia. (3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau,
deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum și a înștiințării
de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.

Potrivit art. 27 din O.G. nr. 2/2001, Comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată de
face prin poștă, cu avi z de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul
contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel
puțin un martor.

Astfel cum a decis Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 10/2013, modalitate de comunicare
prin afisare este subsidiara celei prin posta cu aviz de primire.

Din interpretarea coroborata a textelor legale susmentionate, prescriptia executarii sanctiunii


contraventionale intervine in cazul in care procesul verbal de contraventie si instiintarea de
plata nu au fost comunicate in termen de o luna de la data intocmirii prin posta cu confirmare
de primire si, ulterior, daca este cazul, prin afisare la domiciliul contravenientului.

Instanta retine ca procesul verbal de contraventie a fost intocmit la data de 23.06.2013 si,
astfel cum rezulta din procesul verbal de indeplinire a procedurii de comunicare, a fost
comunicat prin afisare la cutia postala la data de 04.07.2013.

Prin urmare, comunicarea procesului verbal de contraventie nu a fost legal indeplinita, astfel
ca, raportat la data comunicarii emiterii titlului executoriu si a somatiei de catre intimata,
intervenise prescriptia executarii sanctiunii conform art. 14 din O.G. nr. 2/2001.

In baza argumentelor expuse anterior, instanta apreciaza ca dreptul statului de a cere


executarea silita a creantei s-a stins, astfel ca actele de executare contestate au fost emise prin
nerespectarea dispozitiilor legale.

Referitor la imposibilitatea calcularii termenului de plata, inclusiv a celor 48 de ore

Instanta considera ca argumentele expuse anterior sunt aplicabile si cu privire la acest motiv,
avand in vedere ca executarea obligatiei de plata a amenzii contraventionale s-a prescris.

Referitor la cheltuielile de judecata

Potrivit art. 45 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru , (1) Sumele achitate
cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parțial sau proporțional, la
cererea petiționarului, în următoarele situații: f) când contestația la executare a fost admisă,
iar hotărârea a rămas definitivă;

Instanta retine ca, prin art. 45, legiuitorul a pus la dispozitia contestatorului dreptul de a
solicita restituirea taxei judiciare de timbru numai dupa ramanerea definitiva a hotararii
pronuntate in cadrul contestatiei la executare, astfel ca urmeaza sa respinga ca neintemeiata
cererea de obligare a intimatei la plata taxei judiciare de timbru.
De asemenea, potrivit art. 453 C.proc.civ., pentru ca instanta sa dispuna obligarea intimatei la
plata catre contestator a unor eventuale cheltuieli de judecata, ar trebui in primul rand sa
retina culpa procesuala a acesteia in initierea cauzei de fata.

Potrivit art. 141 alin. 8 C.proc.civ., singura ipoteza in care organul de executare poate restitui
procesul verbal de contraventie care reprezinta titlu executoriu este atunci cand acesta nu
cuprinde unul dintre următoarele elemente: numele și prenumele sau denumirea debitorului,
codul numeric personal, codul unic de înregistrare, domiciliul sau sediul, cuantumul sumei
datorate, temeiul legal, semnătura organului care l-a emis și dovada comunicării acestora.

Avand in vedere ca nici una din aceste situatii nu se regaseste in cauza de fata, instanta
concluzioneaza ca intimata nu se afla in culpa procesuala.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite in parte cererea privind pe contestato rul U________ R_____ , cu domiciliul în


s_____ 2, București, Ș os. C________ nr. 16, ______________ în contradictoriu cu intimata
D_______ V_______ B____ L____ - S_____ 2 , cu sediul în s_____ 2, București, B d . Gării
Obor nr. 14.

Anuleaza titlul executoriu si somatie emise de D.V.B.L. S_____ 2 Bucuresti in dosarul de


executare nr. xxxxx/24.06.2014.

Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la data comunicarii.

Cererea de apel se depune la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 08.12.2014.

       P_________,                            GREFIER,

R_____ M______ D___         I____ M____ T____

 
 

Red. Jud. R.M.D./ Th.red. I.M.T./ 11.03.2015/4 ex.

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

 ANPC
 Copyright © 2021 ROLII

 Despre noi
 Linkuri utile
 Baze de date înrudite
 Contribuitori
 Membri fondatori
 Știri
 Contact

S-ar putea să vă placă și