Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Zagăr
PROFESOR: Todea Diana-Maria
DATA: 21.10.2020
CLASA: V-a
OBIECTUL LECȚIEI: Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Despre mine. Selfie
SUBIECTUL LECȚIEI: Sinonimele și antonimele
TIPUL LECȚIEI: predare de noi cunoștințe
DURATA: 50 minute

COMPETENȚE GENERALE:
1. Participarea la interacțiuni verbale în diferite situații de comunicare, prin receptarea și producerea textului oral;
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri;
4. Utilizarea corectă și adecvată și eficientă a limbii române în procesul comunicării orale și scrise.
COMPETENȚE SPECIFICE:
1. Receptarea mesajului oral în diverse situații de comunicare;
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de comunicare dialogată și monologată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.
COMPETENȚE DERIVATE:
a)cognitive:
C1- definirea celor două noțiuni, sinonimia și antonimia;
C2- identificarea sinonimelor și antonimelor pentru anumite cuvinte;
C3- alcătuirea unor enunțuri cu sinonimele și antonimele date;
C4- sesizarea modificărilor ce se produc în context;
C5-identificarea sinonimelor și a antonimelor adecvate pentru diverse unități frazeologice.
a) Psihomotorii:

C1- Să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite, flipchart-ul, spațiul caietului, al fișelor de lucru;
C2- Să-și concentreze atenția( văzul, auzul) către centrul de interes sugerat.
b) Afective:

C1- Să manifeste interes pentru noțiunile predate, prin participarea activă și afectivă la lecție;
C2- Să relaționeze pozitiv cu colegii de clasă.
C3- Dezvoltarea interesului pentru cultivarea unui limbaj expresiv și pentru lectură.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
1.1 Să desprindă informații de detaliu dintr-un mesaj ascultat;
3.3 Să citească fluent, expresiv și corect un text cunoscut de mică întindere;
4.2 Să utilizeze în mod corect și adecvat sensul cuvintelor noi într-un enunț propriu.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1. Să citească fluent, corect și nuanțat fragmentele alese din text;
O2. Să explice pe baza întrebărilor, semnificație celor citite;
O3. Să exerseze prin diferite exerciții noțiunile învățate( sinonimele și antonimele);
O4. Să alcătuiască enunțuri proprii cu diverse cuvinte date;
O5. Să redea, într-o succesiune logică, conținutul fragmentului citit, cu ajutorul întrebărilor puse de profesor.
STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI PROCEDEE: conversația euristică, explicația, expunerea, problematizarea, exercițiul, învățarea prin descoperire, rebusul.
RESURSE MATERIALE: manualul, caietele elevilor, flipchart, carioci, fișe de lucru, tabla, creta;
FORME DE ORGANIZARE A ELEVILOR: frontală și individuală;
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR: aprecieri verbale, fișe de lucru, observația curentă;
BIBLIOGRAFIE: -Limba română. Manual pentru clasa a V-a, autori: Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Editura Art, București, 2017
- C. Parfene, Meodica predării Limbii și literaturii române în școală, Ed. Publirom, 1999;
- Caiet de lucru-Exerciții practice de Limba și literatura română, Ed. Paralela 45, Pitești, 2018;
- Gramatică-Fișe de lucru, Ed. Paralela 45, Pitești, 2020.
- Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română – Clasele a V-a – a VIII-a, București, 2017.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Momentele/ Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Evaluare


Etapele lecției didactice
1.Moment -notarea absenților; -se pregătesc pentru începerea activității
organizatoric -asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității.
2. Momentul -citește împreună cu elevii -citesc din cartea de lecturi suplimentare -lectura
de lectură
3. Captarea Profesorul îi va îndemna pe elevii care doresc să -Povestesc cele citite și răspund întrebărilor -dialogul
atenției povestească și colegilor ceea ce au citit în cele 5 colegilor. -observația
minute de lectură iar colegii pot adresa întrebări Pornind de la cele citite, elevii își vor exprima
suplimentare. impresiile legate de carte, utilizând cât mai multe
Profesorul îi va îndemna pe elevi să descrie cartea adjective. Ei vor observa că se pot folosi mai
citită, utilizând cât mai multe adjective. mulți termeni pentru exprimarea sensului unui Evaluare
Profesorul le va capta atenția elevilor prin cuvânt. formativă
lecturarea unui text(Anexa1) și îi va orienta pe Elevii vor citi un text (Anexa 1) și vor răspunde frontală
elevi, prin intermediul întrebărilor, să descopere la întrebările profesorului.
subiectul lecției.
-Ce observați în legătură cu sensul cuvintelor
bucuroasă, mulțumită, veselă, voioasă?
-învățarea prin
-Dar în legătură cu sensul cuvintelor tristă,
descoperire
supărată, posomorâtă, mâhnită?
-Ce puteți spune în legătură cu forma cuvintelor din
prima serie?
-Ce părți de vorbire sunt cuvintele subliniate din
text?
4.Anunțarea Se anunță elevii că în această oră vor studia -Elevii ascultă explicațiile profesorului și -conversația
subiectului și cuvintele cu sens asemănător și cuvintele cu sens notează în caiete titlul lecției euristică
a obiectivelor opus. -explicația
Se va nota titlul lecției pe tablă și se vor enumera -expunerea
obiectivele enunțate la începutul lecției.
5.Dirijarea Pornind de la perechile de sinonime identificate în -Elevii ascultă explicațiile profesorului și notează -conversația
învățării text, se poate concluziona faptul că: definiția în caiete. euristică
Acele cuvinte care au sens asemănător sau identic problematizarea
dar formă diferită se numesc sinonime. Evaluare
Profesorul distribuie fișe de lucru cu exerciții legate Elevii rezolvă exercițiile de pe fișa de lucru formativă
de sinonime. exercițiul frontală și
Profesorul va dirija prin întrebări descoperirea individuală
cuvintelor cu sens opus din textul dat(Anexa 1)
Acele cuvinte care au formă diferită dar sens opus Elevii ascultă explicațiile, descoperă antonimele și
se numesc antonime. notează în caiete definiția. -conversația
Li se distribuie elevilor o altă fișă de lucru cu euristică
exerciții despre antonime. Elevii rezolvă exercițiile -învățarea prin
descoperire
6.Asigurarea Elevii vor primi fișe de lucru cu exerciții diverse despre -rezolvă exercițiile și rebusul -exercițiul Evaluare
feed-back-ului sinonime și antonime. -învățarea prin formativă
descoperire frontală și
Pentru a se verifica nivelul înțelegerii noțiunilor predate
problematizarea individuală
se va solicita elevilor rezolvarea unui rebus.

7.Tema Elevii vor primi ca temă o fișă de lucru. -ascultă explicațiile și notează tema Vor fi notați
pentru acasă Se vor face aprecieri verbale asupra desfășurării elevii care s-au
orei. remarcat la oră
Anexa 1.

Îți mai aduci aminte de Bucurie și de Tristețe, personaje-emoții din filmul Întors pe dos?
Atunci când Bucuria deținea controlul, Riley era bucuroasă, mulțumită, veselă, voioasă.
Atunci când Tristețea ajungea la butoanele panoului de comandă, Riley devenea tristă, supărată, posomorâtă, mâhnită.
Bucuria și tristețea sunt emoții asemănătoare sau opuse? Motivează-ți răspunsul.
FIȘĂ DE LUCRU
1. Asociază cuvintele din prima serie(a) cu sinonimele corespunzătoare din a doua serie(b).
a) etern, fricos, hărmălaie, hotărât, încercare, milă, prieten, zâmbet;
b) amic, compasiune, decis, gălăgie, sperios, surâs, tentativă, veșnic.
2. Taie intrusul din seriile de cuvinte de mai jos, știind că acestea ar trebui să conțină doar sinonime:
a) a apăra, a ocroti, a păzi, a proteja, a elimina.
b) ager, deștept, isteț, firesc, inteligent.
3. Precizează câte un antonim pentru fiecare din cuvintele următoare:
apropiere...................................., ascuțit.........................................
furios..........................................., leneș..........................................
noroc............................................, ușor.........................................
obosit..........................................., noapte.....................................
4. Asociază cuvintele din prima coloană cu antonimele din a doua coloană:
A aprinde rece
Cald a stinge
A începe strâmt
Larg a termina
nou vechi
5. Găsește câte un sinonim pentru următoarele expresii:
a face rost.........................................................
a-și aduce aminte...............................................
a-i părea rău.......................................................
a-i lăsa gura apă.....................................................
6. Precizează câte un sinonim pentru cuvintele subliniate în următoarele enunțuri:
a) Pietonul trece strada.....................................................................
b) Profesorul trece nota în catalog....................................................
c) Participanții la acel eveniment au spus ce s-a întâmplat.........................................
d) Nu-ți spune nimic povestea aceasta?......................................................................

7. Transcrie propoziţiile folosind în locul cuvintelor subliniate cuvinte cu sens opus:


Ionela stă departe de şcoală. Ea se scoală devreme şi merge repede spre şcoală. Fetiţa ajunge zilnic printre primii elevi din clasă. Doamna învăţătoare o
laudă mereu. 
8. Completează rebusul cu antonimele cuvintelor de mai jos și vei descoperi o noțiune învățată astăzi:

          A
      1                  
2                        
  3                      
      4                  
5                        
  6                      
          7              
    8                    
            B        
1. atent 2. Tinerețe 3. Infinit 4. Greu 5. Prieten 6. Devreme 7. a curăța 8. repede
A            
      1 N E A T E N T    
2 B A T R A N E T E      
  3 L I M I T A T        
      4 U S O R          
5 D U S M A N            
  6 T A R Z I U          
          7 M U R D A R I
    8 I N C E T          
            B  

S-ar putea să vă placă și