Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVIŢĂ” TECHIRGHIOL

STR. NICOLAE BĂLCESCU NR 14


TEL./ FAX 0241/735764
e-mail : techirghiol@isjcta.ro Vizat,
http://litech.licee.edu.ro/ DIRECTOR,
Nr.
înreg. ....................................................
PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINŢILOR
ANUL ŞCOLAR 2019-2020

RESPON-
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ MODALITĂŢI DE REALIZARE TERMEN
SABILI
1 Asigurarea cadrului legislativ  Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi Diriginţii
specific activităţii educative desfăşurarea activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 Septembie
şcolare şi extraşcolare din 10.09.2009 2019

2 Asigurarea eficienţei proiectării  Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, Diriginţii
curriculare şi extraşcolare a pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: Septembie
activităţilor educative a - de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi 2019
diriginţilor - de suport educaţional, consiliere pentru părinţi
 Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru
învăţământul liceal I.P.T, de către toţi diriginţii;
1. PROIECTARE

 Întocmirea planificarilor anuale si semestriale: ale orelor de consiliere si Septembie Diriginţii


orientare, ale activitatilor extrascolare, ale activitatilor educative cu 2019
parintii: -conform programei de consiliere si orientare
- pe baza documentelor proritare ale activitatii educative:
portofoliul / caietul dirigintelui) Diriginţii
3 Asigurarea eficienţei proiectării  Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei Octombrie
activităţilor educative a diriginţilor, în baza analizei raportului comisiei dirginţilor din anul şcolar 2019
diriginţilor la nivelul comisiei trecut
Resp.
metodice a diriginţilor
Comisia
Octombrie dirigintilor
4 Asigurarea eficienţei proiectării
 Întocmirea graficului de interasistenţe la orele de consiliere şi orientare 2019
activităţilor educative a
diriginţilor la nivelul comisiei
metodice a diriginţilor Resp.
Comisia
dirigintilor

1
RESPON-
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ MODALITĂŢI DE REALIZARE TERMEN
SABILI
5 Întărirea statutului activităţilor ERGONOMIA, ESTETICA ŞI IGIENA CLASEI Octombrie Diriginţii
educative ca spaţiu de a. Activitati de promovare a unei culturi grupale a clasei de elevi 2019
dezvoltare personală, socială şi (elaborare şi promovare împreuna cu elevii de: sloganuri, simboluri, jocuri
profesională a elevilor ; ceremonii, obiecte ornamentale – tablouri, flori etc, "ritualuri de
Dimensiuni ale activităţilor socializare", seturi de fotografii reprezentative pentru clasă) Periodic
educative: b. Activitati organizatorice şi educative de însuşire şi respectare a
- ergonomia, estetica şi igiena normelor de igienă, de prevenire a îmbolnăvirii .
clasei PARTICULARITĂŢI PSIHO-SOCIALE Diriginţi
- particularităţile psiho-sociale şi SI DE INVATARE ALE ELEVILOR Periodic Consilier
de învăţare ale elevilor
 Studiu individual pentru actualizarea cunoştinţelor de psihologie privind psihoped.
- managementul relaţiilor socio-
afective particularitatile psiho-fiziologice ale adolescentei (elaborare de materiale Periodic
- managementul situaţiei suport)
disciplinare  Studiu individual pentru actualizarea metodelor psihologice si Periodic
- consiliere şi orientare şcolară si pedagogice de studiere si sprijinire a elevilor (elaborare de fişe de
profesională lucru / instrumente psihopedagogice suport)
1. PROIECTARE

 Aplicarea de teste /fise/ exercitii de (auto) cunoastere a elevilor (trasaturi - etapa iniţială Diriginţi
2.IMPLEMENTARE

stabile, abilitati si interese, stil de invatare) in cadrul orelor de dirigentie Semestrial Consilier
 Întocmirea fiselor individualizate: psihoped.
a) fisa de monitorizare a elevilor cu situatii de risc
b) fisele de risc pentru elevii identificati
c) fişele psihopedagogice ale elevilor

 Activităţi consultative cu părinţii pentru cunoaşterea mai bună a Cf. plani-


elevilor şi a climatulului lor familial, social, economic ficarii
 Intocmirea, in colaborare cu consilierul psihopedagog, cu comisia de şi grafic sed.
disciplină, a planurilor educationale individualizate pentru elevii aflati cu parintii
in situatii de risc socio-scolar

MANAGEMENTUL RELAŢIILOR SOCIO-AFECTIVE


 Aplicarea de proceduri democratice de alegere a liderilor clasei Septembrie
 Aplicarea de chestionare/ fise de lucru, completarea de fise 2019 Diriginţi
observaţionale pentru a identifica gradul de coeziune al clasei si elevii cu
risc de neadaptare la grup; Periodic
 Desfăşurarea de activităţi de consolidare a colectivului de elevi –
concursuri, jocuri educative, activităţi inter-clase, activităţi
extraşcolare ce solicita implicarea elevilor ca si grup Periodic

2
PROIECTAR1.
RESPON-
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ MODALITĂŢI DE REALIZARE TERMEN
SABILI
6 Întărirea statutului activităţilor MANAGEMENTUL SITUAŢIEI DISCIPLINARE Diriginţi
educative ca spaţiu de  Prelucrarea Regulamentului de Ordine Interioară la fiecare clasă; Septembrie
dezvoltare personală, socială şi  Aplicarea procedurii de sanctionare/ corectare a comportamentelor 2019 Comisia de
profesională a elevilor inadecvate a elevilor, elaborata de Comisia de Disciplina in acord cu disciplina
Dimensiuni ale activităţilor ROI Periodic
educative:  Realizarea de cercetari (pe baza de chestionare / focus-grupuri) privind Resp.
- ergonomia, estetica şi igiena problematica violenţei, a absenteismului scolar la nivelul clasei/ şcolii Semestrial Comisia
clasei  Derularea de acţiuni educative /proiecte educative (la nivel de clasa / dirigintilor
- particularităţile psiho-sociale şi de şcoală), în urma interpretării datelor din chestionare sau a analizelor
de învăţare ale elevilor
individuale ale diriginţilor
- managementul relaţiilor socio-
afective  Intocmirea, in colaborare cu consilierul psihopedagog, cu comisia de Periodic
- managementul situaţiei disciplină, a planurilor educationale individualizate pentru elevii aflati
EMENTAR2.IMPLE

disciplinare in situatii de risc socio-scolar


- consiliere şi orientare şcolară si CONSILIERE ŞI ORIENTARE (conform programei in vigoare) Periodic
profesională  Derularea de activităţi educative derulate in cadrul orelor de consiliere Diriginţi
si orientare, care să asigure manifestarea plenară a personalităţii
elevilor prin metode activ-participative, mijloace moderne, muncă Cf. planificarii Comisia de
diferenţiată O.S.P.
 Derularea de activităţi educative, care sa asigure o orientare şcolară si
profesionala corespunzătoare particularităţilor fiecărui elev: Resp.
- teste /chestionare de interese si aptitudini, corelate profesiilor de pe Cf. planificarii Comisia
piata muncii dirigintilor
- ore de dirigentie care sa valorifice utilizarea celor mai importante
instrumente in procesul de angajare (CV, scrisoare de intentie) si cele
mai importante sfaturi pentru o angajare reusita (intrebari pentru Consilier
interviul de angajare, imbracamintea adecvata in mediul profesional etc.) Psihoped.
 activitati educative, in colaborare cu AJOFM pentru asigurarea unei Sem II
insertii profesionale a absolventilor
- activitati educative, in colaborare cu diferite institutii din invatamantul Sem II
superior pentru asigurarea unei absorbtii educationale reusite a
absolventilor colegiului

3
7 Redimensionarea activităţilor  Desfasurarea de activitati extrascolare (zile aniversare/ comemorative, Diriginti
educative din perspectiva festivitati, excursii tematice, intruniri, dezbateri, concursuri, excursii
valenţelor educaţiei de impact tematice, schimburi de experienta etc) specifice :
- educatiei pentru dezvoltare personală Resp.
- educatiei inter şi multiculturală Comisia
- educatiei pentru pace dirigintilor
- educatiei ptr. drepturile copilului Lunar
- educatiei pentru sănătate
- prevenirea abandonului şcolar
- prevenirea traficului de persoane
- prevenirea exploatării
2.IMPLEMENTARE

- prevenirea violenţei şi abuzului asupra copilului prin muncă a copiilor


- promovarea egalităţii de şanse (non-discriminare, grupuri dezavantajate)
- educatiei pentru dezvoltarea comunitară
- educatiei ecologică
- educatiei prin sport etc.
8 Întărirea statutului activităţilor
educative ca spaţiu de  Oferirea de consultatii şi consiliere individualizata parintilor Diriginti
optimizare şi consolidare a  Desfasurarea sedintelor şi lectoratelor cu părinţii Cf. planificarii
parteneriatului şcoală-familie:  Redactarea şi aplicarea de fise de lucru, chestionare / scenarii didactice
- Cunoaşterea mediului familial al în vederea cunoaşterii mai bune a nevoilor parintilor si a gradului de Sem II Resp.
elevilor în vederea atenuării satisfactie al acestora fata de serviciile colegiului; Comisia
efectelor negative şi potentarii  Participarea părinţilor la diferite activităţi şcolare şi extraşcolare la Periodic dirigintilor
celor pozitive; invitaţia cadrelor didactice sau la solicitarea părinţilor;
- Creşterea gradului de
responsabilizare a parintilor în
educarea copiilor.
- Antrenarea părinţilor în activităţi
şcolare şi extraşcolare;

4
9 Creşterea vizibilităţii eficienţei  Desfasurarea de activitati extracurriculare in colaborare / parteneriat cu Diriginti
activităţii educative prin cercurile şi cluburile scolare si extrascolare ale colegiului / ale Palatului
promovarea colaborărilor si Copiilor / ale altor institutii ce ofera educatie nonformala
parteneriatelor la nivelul  Participarea reprezentanţilor comunităţii locale la activităţile educative Resp.
2.IMPLEMENTARE

comunitatii locale şcolare şi extraşcolare ale clasei / scolii Periodic Comisia


 Participarea reprezentantilor elevilor clasei /scolii la activităţile dirigintilor
comunităţii locale prin programe dedicate diferitelor evenimente;
 Derularea de proiecte educative pe diferite problematici de interes
comun, in parteneriat cu institutii private, publice ale comunitatii
10 Creşterea vizibilităţii eficienţei  Invitarea reprezentantilor mass-media (presa, TV) la diferitele activitati Resp.
activităţii educative prin educative scolare si extrascolare derulate de colegiu pentru a populariza Periodic Comisia
popularizarea rezultatelor activitatile şi rezultatele deosebite ale scolii dirigintilor
deosebite ale şcolii în mass-  Postarea rezultatelor celor mai importante activitati educative pe site-ul
media; scolii / site-uri educationale
NAREPERFECŢIO3.

11 Profesionalizarea activităţilor  Participarea diriginţilor la activităţile de perfectionare ale C.C.D., cat şi Periodic
educative prin perfecţionarea la cele susţinute în şcoală, pe linie educativa
metodelor, instrumentelor,  Prezentarea de referate / exemple de bună practică pe problematici /
resurselor didactice utilizate în metode educative inovative / de actualitate in cadrul activitatilor metodice Cf. graficului Resp.
actul educaţional ale comisiei dirigintilor comisiei Comisia
 Dezvoltarea resurselor materiale si didactice specifice activitatii didactice dirigintilor
(achizitionarea de carti si cd-ri educative, postarea pe site-ul intern a
unor materiale didactice utile etc.) Periodic
12 Monitorizarea si evaluarea  Realizarea de interasistenţe la orele de consiliere şi activităţile
(periodica si finala) a activitatii educative Periodic
EVALUARE4. CONTROL

educative membrilor comisiei  Monitorizarea (periodica şi finala) a tuturor activităţilor cuprinse în Resp.
metodice fisa postului dirigintelui, urmărindu-se strategiile educative, stadiile de Comisia
parcurgere, optimizarea demersului didactic, finalitatea acestora şi dirigintilor
dovezile aferente (cuprinse in portofoliul /caietul dirigintelui)

5
Responsabil Comisia diriginţilor,