Sunteți pe pagina 1din 7

Examen FP2

1. Așezarea, ca faza in execuția bugetului de stat la partea de venituri:


a) presupune deschiderea de evidente la organul fiscal pentru fiecare plătitor de
impozite
b) este o operațiune ce vizează activitatea de administrare a impozitelor, alături de
lichidare si....
c) se refera la activitatea de deschidere de roluri
d) include ca activități specifice identificarea si evaluarea materiei impozabile

2. Ponderea datoriei externe in valoarea exporturilor de bunuri si servicii:


a) arata ce procent din valoarea bunurilor exportate nu a fost încă încasata
b) arata in cat timp s-ar putea rambursa datoria externa pe seama valutei provenita din
exp...
c) reflecta gradul de îndatorare a statului fata de creditorii externi publici
d) arata in câți ani s-ar rambursa datoria externa pe seama exporturilor realizate

3. Ca operațiune incidentala, specifica împrumutului de stat, conversiunea presupune:


a) modificarea termenului de rambursare, in sensul creșterii acestuia
b) reducerea ratei dobânzii
c) modificarea termenului de rambursare, in sensul reducerii acestuia
d) majorarea ratei dobânzii

4. Impozitele indirecte:
a) sunt inechitabile
b) au caracter progresiv
c) au caracter deflaționist
d) nu afectează veniturile reale, ci numai pe cele nominale

5. Caracterul voalat, ascuns, ca trăsătura a impozitelor indirecte, se refera la faptul ca:


a) acestea se instituie nominal
b) putini oameni își dau seama ce mare parte a veniturilor lor este absorbita de
impozitele pe consum
c) acestea nu operează asupra volumului vânzărilor
d) guvernul ascunde contribuabililor dimensiunea acestora

6. Ca operațiune specifica execuției bugetului la venituri, lichidarea presupune:


a) determinarea sumelor de încasat la diferite termene de plata si deschiderea de
evidenta pentru fiecare plătitor
b) întocmirea unui act care autorizează încasarea venitului la bugetul statului
c) executarea silita a debitelor restante din impozit
d) transferarea efectiva a sumei datorate de la contribuabil la bugetul statului

7. Taxele speciale de consumație:


a) nu respecta cerințele de nediscriminare fiscala
b) manifesta sensibilitate scăzută la conjunctura economica
c) se pot calcula numai ad-valorem
d) au rol financiar

8. Ca forma de impozitare implicita a consumului de bunuri/servicii, monopolul fiscali


a) are caracter deflaționist
b) generează cheltuieli bugetare prin prelevările din profitul companiilor publice care
administrează mon...
c) determina redistribuirea veniturilor private ale persoanelor fizice/juridice in favoarea
statului
d) are caracter transparent

9. In care din următoarele situații se încalcă principiul specializării bugetului


a) înscrierea in buget a tuturor acțiunilor de finanțat după principiul "bruto"
b) întocmirea de bugete anexe
c) înscrierea in buget a unor acțiuni de finanțat "per sold"
d) întocmirea de bugete cu încălcarea clasificației bugetare

10. Care dintre următoarele afirmații privind bugetul de stat sunt adevărate:
a) conținutul economic al acestuia se refera la actul legal prin care se prevede încasarea
veniturilor publice autorizează finanțare cheltuielilor statului
b) include sumele privind contribuțiile pentru asigurările sociale de stat
c) include numai procese de repartiție secundara a PIB
d) cuprinde procese de mobilizare a resurselor bănești la dispoziția statului

11. Sistemul de gestiune in execuția bugetului presupune:


a) înscrierea in contul de execuție bugetara atât a operațiunilor aferente exercițiului
bugetar aferente perioadei de prelungire a execuției bugetului in exercițiul bugetar
următor
b) înscrierea in proiectul de buget a unor cheltuieli si venituri pentru 15-18 luni
c) prelungirea perioadei de execuție a bugetului in exercițiul bugetar următor celui
încheiat sfârșitul exercițiului bugetar au rămas venituri neîncasate si cheltuieli
neefectuate
d) închiderea execuției bugetului la finele exercițiului bugetar, indiferent de faptul ca
unele din venituri au rămas neefectuate, respectiv neîncasate
12. Care dintre următoarele afirmații privind conceptul de fiscalitate sunt adevărate
a) in orice accepțiune data acestui concept, fiscalitatea integrează procese de
mobilizare de re... forma impozitelor si taxelor
b) in accepțiunea restrictiva, fiscalitatea integrează procesele de alocare si utilizare a
resurselor... impozite si taxe) sub forma cheltuielilor publice
c) din punct de vedere juridic semnifica un ansamblu de procese de redistribuire a PIB
intre dife... si juridice si stat
d) aprecierea realista a proporțiilor fiscalității se face numai prin prisma dimensiunii
prelevărilor

13. Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:


a) înscrierea in buget, in sume integrale, a tuturor veniturilor si tuturor cheltuielilor
b) echilibrarea bugetului
c) finanțarea ansamblului cheltuielilor publice bugetare din totalitatea veniturilor
încasate la bug...
d) eliminarea impactului inflației asupra încasărilor din impozite si taxe la dispoziția
statului

14. Spre deosebire de impozitele indirecte, împrumuturile de stat


a) presupun un transfer de valoare temporar si fără contraprestație
b) diminuează puterea de cumpărare a celor care cedează disponibilități bănești la
dispoziția autorităților
c) afectează veniturile nominale ale celor care cedează resurse financiare la dispoziția
autorităților
d) sunt resurse financiare publice extraordinare

15. In determinarea ratei fiscalității la nivelul unei persoane juridice sunt luate in consider...
a) impozitul pe salariile plătite angajaților
b) contribuțiile reținute de la angajați si plătite in numele acestora
c) impozitele si taxele plătite efectiv de către persoana juridica
d) impozitele si taxele suportate efectiv de către persoana juridica

16. Care din următoarele trăsături sunt proprii taxelor, ca forme ale prelevărilor obligatorii la
bugetul...
a) transferul temporar de putere de cumpărare la dispoziția autorităților publice
b) caracterul voalat
c) existenta unei contraprestații parțiale a statului fata de suma încasata de la
contribuabil
d) posibilitatea încasării acestora si in forma natural-materiala

17. Ca operațiune specifica împrumuturilor de stat, arozarea presupune:


a) majorarea ratei dobânzii la înscrisurile aferente împrumutului de stat
b) prelungirea termenului de rambursare a împrumutului
c) amortizarea datoriei publice prin depreciere monetara
d) preschimbarea înscrisurilor unui împrumut vechi cu înscrisuri ale unui împrumut nou
cu o ...

18. In interpretarea Băncii Mondiale, datoria externa include


a) toate sumele de bani si alte valori datorate străinătății de către rezidenții unei ta...
b) obligațiile bănești curente fata de străinătate
c) toate sumele datorate creditorilor externi de persoanele private
d) datoriile in valuta fata de creditori externi exigibile la termen mai mare de un an

19. Ca resursa financiara publica extraordinara, împrumutul de stat (public)


a) este utilizat de stat numai in cazul in care veniturile ordinare depășesc cheltuielile
pub...
b) permite statului obținerea resurselor necesare într-un timp relativ scurt si fără a risca
în cazul majorării impozitelor
c) antrenează o redistribuire definitiva a puterii de cumpărare intre persoanele fizice si
juridice
d) semnifica un transfer de valoare care afectează numai veniturile reale ale indivizilor
n...

20. Care dintre următoarele acțiuni contravin principiului bugetar al unității


a) depersonalizarea veniturilor
b) folosirea bugetelor fondurilor speciale
c) evitarea înscrierii veniturilor si cheltuielilor per sold
d) acceptarea deficitului bugetar

21. In categoria prelevărilor parafiscale se includ:


a) impozitul pe veniturile din salarii
b) impozitul pe profit
c) contribuțiile pentru asigurări sociale
d) taxele vamale

22. Controlul (bugetar) jurisdicțional


a) este organizat si efectuat numai de la nivelul ierarhic superior (de la nivelul
ministerului pana la operative)
b) in raport cu momentul producerii operațiunilor bugetare supuse controlului, nu
poate fi decât pre...
c) se exercita de către o instituție cu atribuțiuni speciale
d) este organizat si exercitat de către fiecare instituție publica
23. Plasarea unui împrumut de stat la bursa de valori:
a) se mai numește "plasare in comision"
b) este aplicabila doar împrumuturilor perpetue
c) necesita o publicitate susținuta pentru a spori atractivitatea împrumutului
d) se mai numește "plasare prin robinet

24. Valoarea reala a înscrisurilor împrumuturilor de stat reprezintă:


a) prețul cu care se vând si se cumpăra titlurile de împrumut, la un moment dat
b) suma înscrisa pe titlul de împrumut
c) suma înscrisa pe un titlu de împrumut la care se adaugă dobânda pana la scadenta
d) mărimea creanței pe care deținătorul efectului o are de încasat de la stat la scadenta

25. Taxele vamale:


a) nu influențează preturile produselor importate
b) au numai un rol protecționist
c) determina o redistribuire a veniturilor consumatorilor către stat, in măsura in care
ace... consuma bunuri provenite din import
d) au ca obiect numai bunurile care se schimba pe plan internațional in cazul operațiuni

26. Fluxurile financiare dintre regiile autonome si autoritățile publice se pot concretiza in:
a) vărsăminte cu titlu de dividende cuvenite statului
b) plata materialelor aprovizionate
c) acoperirea integrala a cheltuielilor de la bugetul public
d) subvenții primite de la bugetul public

27. Conceptul de evaziune fiscala semnifica:


a) sustragerea de la impunere a unei parți din materia impozabila realizata
b) situația in care unii cetățeni beneficiază de serviciile oferite de stat deși sunt
neplătitori de impozite
c) intenția contribuabililor de a plăti statului impozite mai reduse
d) procedeele tehnice prin care o persoana se poate sustrage de la plata obligațiilor
fiscale

28. Ca forma a taxelor de consumație, taxa pe valoarea adăugată:


a) este un impozit monofazic pe cifra de afaceri neta
b) are un caracter voalat
c) are un randament fiscal scăzut
d) se aplica pe cifra de afaceri bruta

29. Resursele financiare ale întreprinderilor din sectorul economic de stat nu pot proveni din:
a) emisiunea de obligațiuni
b) impozite, taxe, contribuții
c) alocații din resursele administrațiilor publice
d) venituri din vânzarea produselor, prestarea serviciilor si executarea lucrărilor

30. Prelungirea termenului de rambursare a unui împrumut de stat este specifica


a) conversiunii facultative
b) arozării
c) consolidării
d) conversiunii forțate

31. Impozitul pe cifra de afaceri bruta:


a) poate atenua tendințele de concentrare a producției
b) se caracterizează prin echitate
c) are randament fiscal mai scăzut decât impozitul pe cifra de afaceri neta
d) include in baza de calcul si consumurile intermediare la nivelul verigii respective

32. Care din următoarele impozite are caracter deflaționist


a) taxele speciale de consumație
b) taxele vamale de export
c) taxa pe valoarea adăugată
d) impozitul pe veniturile persoanelor fizice

33. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:


a) rectificările bugetare reprezintă o modalitate de aducere la dimensiunile reale, pe
parcursul a indicatorilor de venituri si cheltuieli prevăzuți inițial in legea bugetului de
stat
b) bugetele ciclice si bugetele anexa reprezintă o excepție de la principiul anualității
c) conceptul de anualitate face referire, exclusiv, la perioada pentru care se întocmește
si se apro...
d) bugetele mixte se întocmesc atunci când in bugetul de stat sunt prevăzute acțiuni
atât publice

34. Care din următoarele afirmații cu privire la impozitele indirecte sunt adevărate:
a) sunt considerate inechitabile
b) plătitorul direct către stat este aceeași persoana cu suportatorul real
c) afectează (in sensul reducerii) numai mărimea nominala a veniturilor suportatorilor
d) au un randament scăzut

35. Care dintre următoarele afirmații privitoare la întreprinderile publice este adevărata
a) regiile publice comerciale sunt finanțate integral de la bugetul public
b) regiile simple sunt finanțate parțial de la bugetul public
c) in cazul regiilor simple se practica autofinanțarea
d) regiile simple sunt finanțate integral de la bugetul public

36. Taxa pe valoarea adăugată se încadrează in categoria:


a) taxelor specifice de consumație
b) impozitelor pe cheltuieli
c) impozitelor pe venit
d) impozitelor directe

37. Care din următoarele afirmații sunt adevărate:


a) in conturile speciale de trezorie nu se reflecta cheltuielile publice temporare
b) in conturile de reglementare se reflecta cheltuielile publice virtuale
c) folosirea sistemului de execuție reprezintă o abatere atât de la principiul unității
buge... echilibrării bugetului
d) folosirea de bugete autonome reprezintă o abatere de la principiul unității bugetului

38. In care din următoarele situații se încalcă principiul echilibrării bugetului


a) prelungirea perioadei de execuție a bugetului cu 3-6 luni, in cazul in care la sfârșitul
exercițiului buge... cheltuieli neefectuate sau venituri neîncasate
b) întocmirea de bugete mixte
c) rectificarea bugetului pe parcursul execuției
d) transferarea de acțiuni in sarcina unor instituții publice, urmând a fi acoperite din
resursele proprii atra... acestea

39. Care dintre următoarele afirmații privind faza de execuție a bugetului de stat sunt
adevărate:
a) la partea de venituri, etapele execuției bugetare sunt angajarea, lichidarea, emiterea
titlu... încasarea impozitului
b) lichidarea cheltuielilor presupune emiterea actului prin care o instituție publica își
asuma o anumita suma de bani către o persoana fizica sau juridica, in condițiile
prevăzute de lege
c) include atât execuția veniturilor, cat si pe cea a cheltuielilor
d) la partea d cheltuieli, etapele execuției bugetare sunt: așezarea ordonantarea,
lichidarea s...

S-ar putea să vă placă și